Sc ïlicutosfok. SHIROYGA5. "VHS. $2.00 per jaar. in Tooniitbetaliag. Zonderling voorvalE r jongman, ge 1 «tak zich xel ven nog tweemaal mamd Edmund D»nn, werd op 0. 12 Oct" le digheid tmii deze beambten, -- Nescolt, Pierce Co, verhoord, op eene aan- "et levend gevat wilde maal in de tegen woor- j biedt hij voordeden aan. tooals die op weinige i. en verklaarde dal hij plaatse» gevonden worden, door meren en órden. Na eene Levi-1 van rbare slroomen.cn uitgestrekte Innaai ver.' n- i_ l. t1.1 a: Al— •'n.ti.liirui il pl'PD 1,1» lil' SDOOrm'C^" BIA-mVhA-VDSCIIE BEEIOTEX' Suebotoan. 30 October. Te Spart". Ten □easee, 'werd'Voor 4 of 5 weken een neger, die eene blanke vrouw eeral verkracht en toen ver moord h-id, door het lynohregt e onwtandiglie- y tati- j ulc' itrveuu genu "i>ue muroi-u. -»n eru» utu- i irn n»i i »n.eren klagt v.ia ie hebben ramen^^woren om John L. Se worsteling ecbler gelukte bel Lud hein te val- dingen, dir voortdurend, eren nis despoorwig Miner. ia dié siad. te vermóórden en te bestelen 'ten. uitc-breid en vermeerderd worden. De orostsndieh' den worden tldus door d-_ i De geneesheerc-n K. L. Hinckley en Daniel Y. 1 Uil de tabellen over denhandel t - PrfECC.lt Trwncripl medegedeeldTolks werden geroepen eu beide partijen onder- in ons blad is heiligt te bespcur-n, dat I den zijn Lean c«t»c op Woensdag avond, raar Giller: «ochtZij vonden elf steken in de hïbbCw'er Z\\?SSSitec» l*»r onderweg een neg-r ont- r, welke Se vijf dat beanie" lang rn« r «1 duren, of Illinois z.imoeite, haar aangreep enwjoen rolgende; iets verwijderde buurvrouw Jareit IM.Vt |i!»..UES 6MIVDIBER IS55. in hi t B I vraagde b' verdï«nde e pi. nn» innemen. R-eds nu neemt aan deze st«J t* re steden, die aan de merer ordl, eu wat deze stad tcgcnovei is. dat is dez' RSPi"3L!Hn;\'scas nominaties. - COLES BASHFORD. CHARLES C SHCHES - - - SAMUEL D. HASTINGS. ALEX W. BAND ALL. - CKAELES RCESEB. - FRANCIS H. WEST JOHN C-. McMYHlf. JAMES C-1BRINGS- u'rv. scbadde hem Merril:, eu mee op hare armen, of Lij in di: bovenland *Jven v* «eken toegebragt, v: Jan is i-ide b^m vaa en een'halvcu duim diep was. He:'entmet van den eer»it-t I- rntt zwaar werk. Tee n vraagde rui 1 Lel snes. dal Lij gebruikte, was 455 duim Jang, j Chicago eer -bang van bloed was en dit or.t I Merrill is naar Let hospitaal gebragt en men serge.L ih" iiJ Lev.: woord zijnde, noodigdc Lij bem denkt dat Lij er van zal opkomen. liggen, bet» bij bvm iets te ze<r-Vrouw Merril werd uiet uit de barak ver-hire raagt»;" *oerd, waar zij Jateren avond :'d groots uit put- slant tiaij l-.£r- Zij z-'.l waarschijnlijk reeds gestorven mei z-ja. Z.j had luar verstand goed gedurende den Di dag, en legde voir ka;.:. Philbrick de ver kis- king aan van len ring a: -.vmees; alle IwensUaDtie Jaa.iz .kca j rek 1c- dd'jqw. i:;t voorkwamen. uitkomst ov-rtnsfi d«-y< Mr. Mv-rid was 82 jaar oud en zijne vrouw Km- spr.-.kt dui l-Tijk« 23. JidoersclilieiJ is de beweegredeti waaraan suuner.d bew ijs en ei men deze daad toeschrijft. j hier volgen: IDe bevolking van dm Slant Illinois beliep Aandoenlijke zfifmoohd. Te Camden. !&t jas' g-n i.'.d. Zj gii.g.-n de landingsplaats eer-ïge .'veC'.-i zetter, zich op eenen cotmstam neder.- er, D- at. Zei de hem, dl.: John L Mi: er fööü Vti eer, p -j.'ê- L"el'igie ir, huis uh-J. weike zj kon- der, a's h-ai helpen vr'liev J»rvis gsf voor Lirria toe te st-mro-n. ea Dean stelde voor om ten 12 ure n*»r Miner's huis te gaan, hrm te »trn, oorden, bet ge id en iitt ha.-;i,gie te nemen, en ri-rn het huis in brnr.d te steken. "Dan", zvirlebij, "zullen wij op Pieter Wright wachten nis hij nair Luis gaat. bem vermoorden, er. S;i'.'0 m. er hr.jgen. w-.-ike 'k weet dut Lij bij Oneida Cl zich he f:.'" Jsr»i? g wrg, belovende tinnen haren mar, vijf: e*i minuten te zu terug k'-ra-r, et mei i- v\ ie Rii i r »jI er tranr.d- aas. M-n d .ebt het Ls de'n d»g i rge'.iki'ig ,.bii ind.-r bij hem zulle» oclit'rstrtnri lliiimis (..ont eene b> mi- 1.6CO.OCM) Zfei'-n, lp 1.C0ÖA O j en zie i verwachting annm-rk r dan Cvö op g"ti a zouJuiiig een laten die en hier annkomende, drongen »ij om bem Wa en verdiepten hr-m zoo in bot gesprek, dot fa«| bun gelukte zijnen rok uit to snijden, en ,jj„ beursje geld te steien. Zij zijn ontsnapt en hij zit thans zonder geld in er-n vreemd Innd. met vrouw cn kinderen,en onbekwaam om een woord engekch te spreken. Dit is inderdaad een b.id gêrnl. Cincinnati, 22 Oct. Gedurende den dag vau Laar gistere» wer.ien er niet minder dnn 7o kasteleizv voldoen wilde. Mevrouw Lowell buml in bet w. g/ na overtreding der Zondagaw.-t, eene mis- beirin krac!iti"en tegenstand, moest Ld echter daad, die men voor de kn-ziig door de vinger» snuedi" vour buren nnnvallir opgeven, eo zocht zu-_', g-arrestcerd. Verscheidene derzelven on- loen liet hart des monsters door bidden en smee j dergingen de gemeenste behandeling on hnddeü ken te* roeren. Maar dc onmcnscli stoorde zich i hooge sommen tot borgtngt voor hun ▼«rschijnes ,i„„r niet mm, verkraclittc L.iur twocrounl »our L-l geregislu.f te geven, sloeg bnar mw) met «-oncn steen de hersenpan Het geheime gennouebap d-r vrij- min. in zuoJal zij oogenWikselijk 6lierC Hierop keer „end-ii moet in deze stad over de vierhonderd lede neger lot zijn werk terug. Des middags j leden tellen.^ Zij deden onlangs hhii de hormo- t t€iN. Naar de Stembus. dé tefcebber.cn aldus uerd Epbraim Tboroton verzie'roei* ;e gun en z'c": v..or eer, de-"ge rovt uil te seven. lm* Jvd za k* Jars is leid de liem iinrer, als iemand die vertrouwd was, en rij begonneu ru lu l plan oogenscbijnljk zoo ge. heel ter goeder trouw te overlegden,dut een vief. de persoon, die het gisprek afluisterde, ofschoon v t-.t i.itteen* d- rsvm-a beket-J «n -c Let z^o donker wus. dat Lij oietion zeggen wie sij - rt w -<cs Dr%: tot ï;j*-v ve»a»oednjite malleis, dot - c'vce i.kc t-r t£P'w:::.gco A i terlujr Mej. Wm. Allen in Sept. 11. an de lering. Etoig- dagen J arr.s Looi te asu een Liod, dat eeae «eek ran bet over.ijiitro des rsders *:ierL keicè ia eecea zwalken toestand iet echter geeae Je.kenen van zias- fc lij ken, o/jc'r.ooD zij Zeer over iiaie treurde. D;n oscht voor di J&10 lt2Ó 1830 1S40 1850 1654 Hierdoor is du» b- Jezês S'.as rezen, dst Lei •n tijd v 12.382 55 211 157.445 47C.1S3 851.470 1.300.000 >p k. mi ld"-'»|t.|], f.-«uc- bij tot twee anderen, die m«t lieni ever» t.m dat hij niet rro-deging um te el-n, of zij hem dus zij.» eten w ilden medebrengen.Daar zijne mak kers blued nan zijne kleedden bemerkten en nu te Luis hooiden, dut mevrouw Lowell vermomd was, doelden zij hunnen beer het gebeurde mede en Zeiden, dut de neger ze ker de mnordenmtr was. Zij bragten hem het eten mede in hel veld en loon kort d.utrop huu gebieder hen bezocht, sproigen zij allo op e.*n gegeven teekon op hrm t>^ en namen bem ge- ramv-n. Des namiddags verzamelden zich on- rdsiirpzij. gelijk weken tevoren, Lij ha- j zich honderdvoud veiuieerJerd re moeder, die des m.'igéus opstond, haar te bed j Slaotszeitung. niidte broeJersdutp der spiiitunlisten Tv..,sul len tut zaniensmelling, die editor, z»o ais a,a zegt, werden ufgewezen. 2*t Oct. Bnmum» kindrr-tentoonstelllDg in deze stad is geheel mislukt. Burnum bewvsri dal de lasterlijke (aal des Commercials duur dó' oorzaak van is en heeft eeno klngt «m schade, veig'ieding legen dit blad ingediend. Cincinnati, 11 OcL De Volksfreand alhier meldt, dat in den vorigen nacht het hui» van ,J,.,«icn on- rtd.ci.ur d.o 200 p.ia jn.n. p,n d. j.M.pri.lor g'~'' «S™» d„ b..ll«n d,o boJ-idil .7 uit. lli-,op ►•rdf <1" d"' d't '"o,„l d.. - - - vrr.'urdet) ^rer Hassaureck aanleiding zal geven, om zich ,j jóur te als wvlvlaar voor zijne giondbegiuselen aau is Voor de j «tv-Ue-n- a volledige Chicago, 81 Oct. Sedert het openen vao de scheepvaart tol den 24 Oct. zijn alhier uit r|« haven vervoerd dertien millioen, een hoiufvrj j zt s en dertig duizend, vijf honderd twee en m«. tig busbeis graan! Hieronder is niet begtopt» I gevee; i open l bruglên zij hem naar het berkhof, hem eeuïgen lij-I ora zich tol den dc bereiden eo knoopten hem toen op. I leregtstclling legde de inourdenuar ee bi-keuienis zijner daad af. Shebovoan, 5 Novemh. Spced'g danroa aanschouwdv Je moeder, totr, i Gfwtgtioe citvisding.Er is te New York - zij in dc kamer kwam. em der vreesselijkste to.»-1 ^ne u;nj(l,|i„.r o* die ab eeno verbetering Shebovoan. 5 Noverob. Veertig dame.. r.eeien, die n»en ooit zien kan. Danr. op bet ;a de stooiiiraacliines wordt a.-.nge.ltii-l. De nieu-Port Wa-bington hebben aan den lieer Luwte j ï.c, .;W t..l i. li»r „.i,,! j. i, di„. Bnp.,, luil.opnt At Cup» i p„ spW,i, 0..td. Lluïd ie ba»ier. L-rrce di-pe snede a.o de i .^-r van een stoommachine te brengen, daar de rijlt.o ziiveren baker geschonken, mot dit op-, V Pf keci. weike Mej A»!en zich mei een scheermes j 2jlvinder <-ut.Jokt heeft dal deze luimier liet uit-j schrift: bad lof-gebragt. Jat zi.i »sn d*> sch-vorsteemijAt2»ttenJ venuojen van den stoom tol zulk eeueo j "Getuigschrift aan luit. Chat les B;ger omzij Èii gerjómeD. Toeo de roo.-drr -ie deur bir.bro graaij **rbo'»gt, «lat daar door ceim bespuring van trouw in het vervullen vim zijnen pdgi '.ral. stik Je stervende »iuat hare zwakke ban- 175 percent van Je kosten tol bet drijven van liet B-nd, den 7 Augustus 1S55- -Jen naar deze uit, (-mhrlsdc baar t-a druk:e ver niacliitie wordt veroorzaakt. De vermenging van I de dnmes van Oztukee." scb-iJene kuss-n op hare wangeD, miiar sprak j luclit mot den sttwin vormt wat wij wolk zouden j Luit. Bi 1 geen woord. I kunnen noemen,van Jaar do namn clond motor Zj SübrrE z-?er goed bewust le zijn van bet wolk bv-w-.-gei). De uitkomst welke men op de greD z; grd»v. lui. ea >ao bare naderecile ver wntoonstriiing n'.et dit machine heeft verkregen is zonder •cbridtLg. nr»..r droste geen verlangen u-t on»;Qj0;Jaa J verbazend. :e L' ver. Lvcc; io tegendeel, zij weerde alle j Lap. cis baar Irrderlijk g*t»ulea werd, *f. et> rukte vaa de gr.pecde tu bloedende wond #en da', de miczaiDF en liefhsbbende b>-i omgelegd.Komt Sen. half nriilioon brituod in tssis, rier en een half millioen in tarwe, te West Chicago, 1 Nov. Een onbekend man kwam -schonken door i gisteren in bet dnilscbo logement Zum Wvrte»- bergcT Hof in de Slniestreel, en lokte daar etn ns bijna Ie eenige mno onder de driejitrig meisje, de dochter eener daar dienend» soldaten, welke tijdens liet treurspel te West vrouw, met zich mede. Hij werd des avond» in BemJ tol liu'p van den ülieriff zijn gezonden, die een salon in de Kandolphstrant hcsclmnken j i verfcaad 1 moeier i VE-ihi-r r;: -tz:-:xls. 1. Een jaar inwoning in den Staat. 2. Eurnerscliap der Ter. Staten of verklaring van het voornemen om burger te willen vrorden. 3. Tien dagen inwoning in de town of ward waar de stem wordt aange boden. 4. Eer-en ouderdozn van een en twintig jaren of daar boven. d.—-Op Jen O,.-: Bos- >cr Dcn ier- jr;, maar Lud ill; vond e laec-tide te I n:et csgelvksigEedf jonge <3«»e. en- ■Jerwijr-res in de gr*m:n*r school te Csrobridge. Mas;beeft tenen brief ontvangen van de o>er- L—ij van Pars, met bet berigi dii aldasr onlangs e»r» beer is overleden, die baar eene nalaten schap vni) 470.000 vermaakt beeft. Dit zoo onverwacht* legaat komt vrijer der dame, die in Llaauwe scheen eenige jiren g-lrden nanr 'L Ar.vri'EB is gegaan en Jusr fortuin ilgen zijnén pligt deed.vonden en naar bet po)icie-9ta(j»o gehtagt. Mot James van Ozaukee hebben wel g»*»la.«n door j kind wer»l aan bare moeder teruggegeven. Voor aldus hunne goedkeuring van zijn mannelijk eu zoo verre wij hebl>eu kunnen vernemen, inoet d» Di cuest van uitvinding dei-. Amibieaxkn krijgshaftig gedrag aan den dag te leggen. gevangene een Ier zijn. Er i* tegenwoordig in het octrooi kantoor (patentHenrv D. BarroD, redacteur van de Wou- j De Steven» Point Pinery meldt dal d» urj- eSice) een vo.>rtL'en^>el van zelJttsin werktuig- keiha JJem'oerat, i» afgezet als postraeesier van appeleD in dio streek zeer schoon en overvloedig kundig genis Uu toon gesteld. Een machine, Waukesha Wis.,) om zijns oppositie tegen de zijn. Evon zoo zegt mik Je VYmupac* Spirit' Jat niet over Je vijf honderd dollars kost, uitga- Barstuw dynastie. Het verwondert ons slechts Aardajipelen leveren oen goed gewas op Jwi vorolen door eeuen werkman, vat oen blad koper »Jut hij zoo lang heb. uden werd. De hoer Bar- alle deelen van deze county, en worden vaa d» of ijzer, en draait er volsliigene hengsels van, 011- ron is een democraat in de ware beteekenis des beste hoedanigheid bc-vonden. geveer 12 dozijn in de tien minutenen dan wel woordsrij beid en eerlijk bestuur voorstaande' Dit is gelukkig, daar hier omstreeks en in d» hengsels die netter zijn dnn op eenlge andere wij- j *n afkeerig van ltd plunderen d- s publieks door i zuidelijke counties van den staat in het algemssu, ze gemankt worden; alsmede een machine, dat 1 «robtbezitters Natuurlijk, hij beantwoordt niet j de aardappelen eriiMigysn de ziekte Jijden. ,u" Z<M eene ijzeren staaf vat eu die met wonderlijke snel- aan de dot-Linden onzer tegenwoordige bestuur t De goede naam eener rrou» gaat den r*r- i"-n w- zen cn ,],l0I 0£.ne c-euigc- beweikiiig tot seliroeven ders, en hr- ft hunne beselierrning verbeurd. ters van de circuit court te Nicliolns (Kentucky) ihoop over Zjjftina;,];t. Dit is ook de uitvinding van eenen werk- j Hij zal eeht.r zijn verlies wel overleven. i zeer ter harte. Zij veroordeelden in de vorige boven. Het volk van Buffslo, ten einde de ge- week Geurge Swarls, die door roisi Mary C. A»- Geone I meenschap tus«cben Cnna-la en hunne stnd fcerry wegens laster werd aangek!;*ng<l, ter le- BOE" man, er» luide déze machines zijn verheven alles van die soort in de gansche wereld. j -wi j andere voortljfongiols van Laadc-narbeiJ bunnen jg-.eJkoopér te ronken eu te bespoedigen, hebben 1 taling van $4,010. Ouk op andere "plaatsen iu I er mede we lijveren. |ie{ voornemen eencn tunnel onder de rivier Nia- j Kentucky opcubnart zich deze neiging bij de I ^„ra door te graven. De heer William Wal- I jongeren der strenge Themis. In Fleming werd Ers pkatris Schip.De heer Thompson lach; een ingenieur van veel naam, heeft de be-desgelijks in de vorige week wegens «ne v»r- '*n Kansas, iie-ft -!«z-»r dagen pen j.r«irie schip siekk-in en betekeningen voor» zulk eer» werk aau broken® trouwbelofte ;uin de manklaag>-ier $0,000 if prnirie wagen vollooi-1 om door d-.-n wind t-- den stedelijken rita.l voorgelegd. j toegewezen. Moord schijnt in Kentucky voor" v.ir.len vocirtg- stu>vd. waarin hij voornemens is Overet-nkomsiig deze begrooting zullen al de minder van gowigt te worden gehouden, ene re's n *.ar de klipgebergt.-n (R»icky moun- kosten van d- n tunnel onder d- Niagara $t»50,-j New York, 27 Oct. D- sto'-mboot Ariel, C'"ón,«Vi* 'evoerïl maar de'\orwalk Exneri- l" 'Wn" D"rliir P*80"!»»» zullen zich 204 bedragen. De tunnel onder e»-n gedeelte j v»n Havre, kwam hier dezen middag m» a.l t annua is ^cvoerelmaar ac .01 s txp jUI11j aanslaande voor dien logt inschepen. der stad Buflalo, dat v.-reiscbt zou word.-n, gelijke berigten als die der Afrika. Volgen» He id n. z j Verschel lene jaren geleden vond een boer. die - wordt gesclmtyp^ $9G.543.85, en h^1 g<-deelte Londen Evening Post is Iret lelegranftlraad d»-»r WAAR 18 I1IJ! WincfïB9Ter ging de» 2 October t» Norwalk, Huron Co. Ohio, in eenen luchtbal op. en sed-rt I is er Lis meer van hem gehoord. Of hij dood g-vroren is in de bovenlucht of run onder de wateren Tan bet m&er, is r.iot bekend. Zijne •nden en nabestaanden b»-p-n, dat bij nas Men gelooft vrij algemeen dal bij verloren isj I terwijl er over de wijze hoe? verschillende mee- i ningen beslaan. Veten denken, dat hij zoo boog j e - is opgestegen, dat hij bewusteloos werd en d« koude omkwam. Zijn lot, wj is een onderwerp tr toen dei het ook ziji werden 25 m li rn«—r it, m-,-j-'r. Tentonvrr.» tkende 50 mij'-.-n ir. s. i pngnie terwach: vroeg it de 1. t»t» van tig roljh r. re r.*. zijn Je 80 mij» r. ri,- Ij. :r Te Haven, Je min: *i» L;: gereed is ei-ne »crL:ndt':.is vorix *ene bi-urtvnar: var, stx-imbooten. sarei •eh'-n dal pur,t -r» Müwauk—. M m- zij niet meer met bem or.ide baar, dut bij zulks :oide dut iiij t""< 'Ja!for- zvok. welke hij meende Llize zaak kus fiaur te vermoordt, a',r C' ifornie met eenea heer van Mi!» \,v;',V,T:UTt. die cms zei-Je. d»l de beer W,n '-"e zu-.er, „roolr begeerte •eizen had aan den dag gelegd, roornem-n had uitgedrukt om lu»oger te stijgen, :n eene langere luchtreis te doen, dan een nncle luchtreiziger ooit gedaan had. Men heeft ont gezegd, dat hij tnaur vijf en twintig pond ballasl mede nam, dut ongeveer half ZOO Veel was al» hij mede nam, Voeu bij kortte voren te Mi- waterstaat, renen d-r gi opsteeg. j zijnen tijd. :l— dat bleef. uit -;*i 'kcer-le niet tor het luchi- dat hii ziji 1 bij j T' veer '.-en uur las^. Zij-1 .kamer, en bij c'.oot de .r.oj'uelleii-Jë, ze. La l met oograerl it, -Om God; il. de r.fMand van D-lroit lol M.i-.i Irgd worden in v.m ne tij-lsbi-sparing u Great W- sterii C'ai rn $3,70 vra-i.: dezer» w-g tu.»-cii--r •onard wor-;f, 170 llav.-n naar M'iw.-i mijlen. Dc- b'-er V pagr.it. ;t nu :n Et t.Z- De Know brn c»p Vrijdag do een» »»-rgad< ring 'tot Assembly ea noemd. Grlijk hebben i» de asr- "te Lij 10 tol 12 uren. mak' ri.Je- o»--. it (vin New Y-. k er. Erie en •vPr"""" "-) v«n 45 uur i we'U door New Yórk ep 3 Ii!*r.»jk-e be- 1 rni/.-n. Ür l-'v j 1 iep.-, rmtl:-td' -1 r ra de se- I Ito 1'rood Jom rr.nl. Nothings d«rer eonnty heb- vorige wek t» ril-.' -v; h .•houden en ir» z. '»*e Ca rot ididait voor dit district b"- in ors vorig no miQT ber'gt mhlv candidiHt «i'-r It- pubii- 1 Le-.-r Thomas I- 'eagan- i 1 aar. ij Norwalk Experiment zegt te hop» up -ate ov(,raj rri vuornamrlijk ten oosten i»r,s. van die ops lijging zal «preken, en dat er ah bij behouden mogt ncdergrkomea zij aan zijne familie zal worden gezonden. 1ar Lij jjroy voort, zeg^ti. je üat 1 1 Caiiforiite gekomen was oin Xoeseming der bevolking van dbk Staat ai le vormeoi-en, eu bemm haar loeu iu dc borstjLU}(0[gII« t Westen beeft alle redenen om siooieu. j ««.miien operibonr te maken, die overtuigend vAi-i ecb-.er op te komer«. en ophot raam j,.62,.|fs W!lSjorn bewijzen. Het oosten uvJierenue si-eg zij vereci""-''-»"- «'"--n ik, cm ie w»:;.;.-.;ut te IrcLli- Staat Illinois in den Senaat Staten vertegenwoordigde pen schip van Jezelf- i de snort uit, en koesterde h"t vertrouwen dat j eenn proi fneming, om de prairiën van bet wes ten aft 'l"<-k eti wind te bevaren goed slagen z«u. A's wij nns wel herinneren liepc-n de wie len van vermelden wng-r» mr-t cr-ne stijve koelte om. maar de v»-rwez«ntijkioc van de lump diens beer» werd oooit bereikt St Louis Tic- pul/icon Reeds in b"! begin tl- r zeventn-nde eeuw w»rl in ons vaderland »lonr Simon Stevin. leermees ter van prins Maurits. liwartiorm»'ester gene- raai des legers en inspectettr g'-noc-ml van den e wiskundigen van 'vervaardigd, welks Iheid too gr»xit was, dal tiren er den weg van Sclieveninge-n naar Petten, zijnd- vijftien uren gaans, if 45 roijton. in twee uren lijds afl-gile. berigtDip Amerikaanscho uit»inding is dus niet nieuw, j —Red. spoorweg d»i# de stad, makende in alles drie 1.1. V dit tusachen Zmnlag en Haan'lag mijlen uit, en daarbij ingesloten het wegregt wordt geschal op $100,000, makende ai de kns teu te zarnon $058,848.85 uit. Deze begrouting wordt gezegd ruim genoeg le zijn, om in al het vet eischic te voorzien. Het verslag van den lieer Wallace is over- gedragen aan eene verkozene commissie van d*-a r.v-»d »an Buffilo. De ondernerning wordt voor uilvaerbaar g-hmi-len en zou, zelfs tegen »ie kus ten van begronting, eene ZC-er Vourdeeligo zaak voor dc- stad liuHalo zijn. PiiiladelI'IIIA, 12 Oct. Regler K»ine iteeft op »le petitie der voormalige slavin Jane Johnson geantwoord, dat hij de tegen l'nssmore William son uitgevaardigde habeas corpus acte onder- g|e-, V; -Irnkle. In zijne grondeli is hij onbeschaamd ,i,.ele Vi»c genoeg te beweren, dat hel rcgl der volken d-n jv*B e£>l onvrrhindenli-n doorvoer vun slavan door vrije (e liehl-e stalen wroorlus-fd». terug en Rochbsteh, 15 Oct. Op den New Yurk treden, t i Central Spoorweg werden sedert maanden eeno D- kost bur e vrachtgoederen de Middellaudsche zee gedurende emen stoirn verloren gegaan. Het was lo Londen voor 300.000 verassureerd. De groote tooneelspeelster Rachel h»vft te New York meer «Inn gocdo zaken gemaakt De N. Y. Mirror, 8»>mt aldus d» opbrengsten van i'.aar eerste engagement aldaar op: Vier en twintig voorstellingen, «*n »«->e lezin gen zijn hier gcgef-n. De dertien voorstelling»» in S»*pl-mber bragten de ruinre »oro van $42, 5G4 op: en de elf gedurende de tegenw--ordig* maand 44,000. makende te zniuon $S6,504 uit! De som danrvnor bnlaahl aan Mile R»rh»l, volgens liet contract m-t den beer Felix, reu omstreeks 45.000 zijn. ingesloten de opbreng- de benefiie. De uitslag is dus in alien >r baar zeer 1 uldtx ndr. nige weinige w k» n te Bonton gp»po*lil n keert Richel weder naar New Y»»rk zal in de Academie, van Toonkunst op sin den anderen avond met cl* oper». ir van New York lia-ft *t*p- -m d* Tontina Insurance Company i> tilt» in Haar rtjau volg- g-L'i-:. .N u cciit-r L«-J ht-l gc-ruciit ëit» aantal p-tsoneu voor de deur komen, ofccboou ni- woue zaak ii» dit gebouw zijn, dat zisj got-I hi- k'-i'd L .v- de Lar.ik. Eer» jonginau, Jobu Mc Nuity gcuaarod, Haj-ie dc -leur oj»en, to-;i» vrouw Merrill er uitvloog en ju haar» zuster» huis liep. decking >vnn het verVre-mden derzelven viel 'in deze stail te onlt>indi-n, daar d-zelve bij - 1 dc» witgekuifile i op meerdere beambten. Teu gevolge daarvan derzock bleek bedriegelijk en niet solide ia zijn. I. JJ.-I uusien I» ge-!-- - - w.-iterin-rtieii op- w.-rd verlrdeo Zaturrlag bij twe- vracht conduc Zij was et-ne gi-regoldo zwen dclarij, aijnd» de linachting op de ach I ,jij'wAtprpln-»'"ennn" 'oa'^rn'eilr-r I teU:S en *,'n H|'PMSïer huiszoeking gedaan en «-ene 200,000 Vapitim), waarmede zij de zaak h»d- lerwoudMaten van het wi-Eten neder te zien en j PaehaVnèt^a'an'd- pier.'blijde vin na Incwsen i er<wlfe menigte dor gestolena goederen gevon- hel ais -en- zaak, die uitgemaakt i«. te bescliou- I o:t en zich danr t»- ticvinrieii. w.-u .lo ninnsclinp j d--n. wen, dat handel en nering, volkrijke steden en j Wtr'ft-'nlj-ndc de bo».t waar»ehijnlijfa np rene harde j Cleveland, 29 Oct. Een Zweed, genaamd uitgebreid gezellig verkeer in bet algem-en '"£^',,1 j"'?utïoI^er^Pwpnanp||r''l» I ^J"rs H"uz<n, kwam hier verleden Zaturdag slechts in de oostelijke "meer bebouwde en he- Movnea'n v,-.n Cliicn-'i. ligi <>p" fi-t Mraii-1. i mrl Lake Shore raiRbad land*«rhuizen-trein j schaafde" streken gevonden kunnen wordeu: i andere schepen war»-n in "u-.-teriigt. Wij trnpen j ann, met zijn huisgezin, op weg naitr I--wa om deze dwaling wordt eiken dag groudiger weder- va" St-C"<' ventere ongelukken te Innm-n. .Joh daar met zijne lamlg-noolen te vereenigen, legden h*l vermeende monopolie de» oosl--n* f-9' Onze bekommerdheid aangaande liet nn- Te New Yurk aankomende had hij zijn buit-n j zal tot de westelijke staten overgaan. j stnirnïge weder bleek maar al to gegrond te zijn. landscli geld ten bedrage van 1000 in mn-ri John Thompson, l»g*n or eenige rlngm gelvcnd, 1 »le hi-arebten der compagnie in «taal 1* Wel ti om den vereiscliten --ed te doen. Ea nu, na z-a m .ander» in werking zijn, tonnen hunne bo-k-n een kapitaal aan, in hy- pothek-n enz, van 0000, met velbindleniwm ov-r de £10,000 Controleur Cook doet het publiek e«ne goe- Aldus out'k-kt zijnde, begon Meiriil zich te j De staat Illinois neemt zijnen rang onder de Op liet oqgenbiik dat wij de laatste hand aan -lit ku-.inscli gouden mum verwisseld 1 GO eagh-s), j de dienst met dergelijke zweoilelnrijeo aan ds doorsteken, en nam zulk t-:ii dreigend voorkomen meestbevolkte stalen in en overvleugelt door zijn noiinner van -le Nieuwsbode leggen, vernemen die hij zorg» uldig in e-n zakje deed ,-n in »le lm- kaak te z-'tien. aan, -lal rjiernnr.d i»e:n duifje Lal eren. De bee- sti-1 opbioeijeu zijne geduebtst- m-d-dingers. wij, dal een schip nabij -Ie haven omgeslagen eu kerbi>rsi-z.tk van zijnen overjas naaide. Hij werJ St. Louis, 2 Nor. Verschrikkelijk spoor- ren Morgan en Aik«r», i«!,'yjren-le lol hel zevende j V«-or den landbouw is <1* Slaat voortreffelijk ge de manschap verdronken is. Eu de storm be-waarschijnlijk door de dieven opgewacht en ge weg ongeluk.De trein, beslaande uit elf w»g«n«, pdi-ie station, kBameu kort daarop, ilerrüldoor-schikt door klimaat en bodem; voor den handel daart nog niet! jvolgd. Zij maakten onder w»-g kennis inet bem, j welke gisteren morgen van hier naar Jetfereoa' •tracks een vierde mijl» van de kust af: aan de binnenzijde was een zand- terras. De voorgebergten waren 7- 80O voet hoog; liet achterland was; ««liter lager. De rot» bestond uit graniet en kalksteen, met eene klein»! lang van andere formitie .laar tii»eclic-n. Denen noemen deze for i nmtie den ijsstrooni, omdat zich door de eb en Jen vloed eene van 20 j tot 30 voet dikke ijskorst er heeft aan eeze'. Nadat het schip behoorlijk was vastgemaakt, voer »lr. Kane met eene' boot verder nu-mleiijk,om het ij» te onderzoeken. Ongeveer 10 mijlen' van bet «hip zag hij ziel» g--uiza iki, »!e L<-»ot te verlaten en d- rei-s te Toet voort te zetten. Na van eene »vwk keerde hij van dvz-.-n vergeefsclten togt terug. Aüe -D--n om le overwinteren werden nu' gemaakteen g»-v.-L:ki en «arm hu:-» -.ver-l tiu op Let ver lek gebauwd;! kagehels wer-l-n g-zet en eene verbi-i ii-ig tusschen de kajuit ei» iict tus- •chendèk ingerigt. De keukens wenlon naar beneden verplaatst on do manschap neicliiklelijk in In.-t ruim gebr.igt. Behalve eenigo uitstapjes i op eenen nftitnnd van tot 30 mijlen, geschiedde er nn niets meer. J Op den 22 Aug was du zon, sedert -le expeditie zich Linnen de pool- streek bevond, voor de eerste ma:il te middenincht, onder <ion horizont i gedok-n. Van -laar reuk zij langzamerhand al dieper en dieper, ea 'lo nachten werden langer, tol zij -.-iu lelijk op den 22 Oct. zich geheel nan j bet oog onttrok. Ongeveer twee of »lii«.- weken lang lieerachto in d-.-n iniddagstond nog een tamelijk meikl-a-ir schemerlicht; daarop echter ge-I durende eenen tijd v.-mrlrie rmmnden volkomcue duisu-rnw, die slechts I door het glanzen-!» licht der maan en sterren verlicht weel. De terug- kaatsing van rijt heldere maanlicht op de onafzienbare sneeuw- en ijs- Telden leverde een prachtig gezigt op. De winter was een der strengsten en langst en, die ooit beschnnfle men-1 ■chen hadden te verduren, ofschoon de inboorlingen verzekerden, dat zij, reed» ve.-| strengeren l-eDefd liarl-li-n. In het ls-giu vau September stond de tbermomr-ter --p 10 gr. onder nul en -laaide allengskens op (10 gr. on der nul. Bij 49 gr. bevroor de luikende krachtige Monongabela Wliis-j key. De tijd ging hun over hei algemeen genomen zeer aangenaam ▼oorhij. Zoodra het dnelicht weder begon te schemeren en de na-Ieren»Ie lente Aankondig-werden er toel-ereidseD tol eenen togt met sleden gemankt. In het midden van Muuit werd de eerste togt gedaan, om de westkust der eilanden te bereiken. Do koude was vroesselijk en de expeditie kon niet tol biutr doel bomen. Later, toen bet weder een weinig warmer werd, deed dr. Kane eencn togt over de Sond, die zeer goed uitviel. Toen werd er eene at"dueling uitgezonden, om eenen grooten ijsberg, die 80 mijlen in omvang had, onderzoeken. Het eiudo van dezen ijsberg is het noordelijkste punt, dut door de expeditie bereikt is. Ann gene zij de des bergs vernnderde hel land, dal van het Staffords head zich naar bet noordoosten uitetrekte, weder zijne rigticg Daar het noorden, lets ten noorden van den ijsberg werd een open kanaal opgemerkt, dat zich naar het noorden en zuiden uitstrekte. Ontelbare zeehonden en voeels warden daar gezien. Dat kayaal is in allen gevalle de geschiktste weg om verder naar de noordpool door te dringen. j De New Found land honden doden in het voorjaar veel dienst, in| het dingen tan lasten en het trekken van sleden. Zes derzelven trok ken eenen last van vijf tol acht honderd pond, mot eene snelheid van 4 mijlen ir» het uur. Zij konden r-p deze wijze 30 uiijlen daags, verschei-' dene dagen achter elkander, afleggen. Inlussclten pasten zij niet voor hei koude klimaat. Slechts twee ©rerle-efdcn den winter; de meest- n stierven aan krampen ten gevolge -Ier mondklem. In den loop van de zen eersten winter Miereen d «gelijks twee lieden der expeditie, J.-tfer-; son T. Bukes en Pierre SebuL-sri. Zij werden op een klein eiland be- graven, en een gedenkteekon van steonen werd boven hun graf opgerigl. j In Maart word de expeditie door eenigo Esquimaux bezocht, die in sleden kwamen, welke van groote honden werden getrokken. Deze bonden konden verscheidene weken achter elkander dagelijks 00 mijlen afleggen. Zij trokken een of meer personen. De sltden waren meest «1-1 le van beenderen zamengesleM, die dour strikken van zeehondenvellen j verbonden waren. Eenige waren van hout. Deze Esquimaux belmoren j tot Let onbeschaafdste gedeelte dt* nierimrlielijker. geslacht». Zij heb ben bijun niets van datgene, wat de beschaving den menscl» oplevert. Zij zijn lui, morsig, zeer los in hun geslachtsverkeer en hebben geen 1 denkbeeld van dat, wat men eer noemt. Zij stelen alt» de raven eu voeden zich meest met het raauwo vleeach van den walrus den beer, den zeuhon-1, den eenboornvisch, enz., dal zij met groote gulzigheid ver slinden. Zij hebben eenen dunnen baard en zijn door elkander genomen kleiner dan de Labrador Esuuiinaux. liuu getal is gering 011 hel schijnt dat het gansche ras uitsterft. Van kaap Horn lot het eiland Littleton, eene uitgestrektheid van vijf of ze* honderd mijlen, vindt men er niet meer d;m ongeveer een honderd. Daar in Julij het uit/.igt van uit het ijs te komen nog «ven ver als ooit scheen, ondernam dr. Kane eenen togt naar hel eiland Beechy, waar hij de Engolschen hoop, te san te treffen. In de Jon es Sond bij kaap Pnrry, vond hij liet onmogelijk door het ijs te dringen. Hij keerde derhalve terug en maakte aanstalten tot een tweede winterkwartier. De uitrus ting der expeditie was eigenlijk slechts op 15 maanden berekend; in- tusschen was er nog genoeg voor een tweede jaar voorhanden, ofschoon de nog overige levensmiddelen volstrekt niet voor het klimaat geschikt wareu. Velen der lieden leden nan scheurbuik: het gelukte echter aau de groote zorgvuldigheid van dr. Kane beu allen te herstellen, In den loop van dun winter gingen ook do kolun uit, en er moestoD, om het vuur nan to kunnen houden, de veracbansmgen, allo roorraadsparren, om kort te g*sn ieder stuk hout Torbrand worden, d« niet voor de vaart van liet schip volstrekt noodzakelijk was. Toen de lonte naderde bleek bot, dat er geen andere uitweg meer over schoot, dan het «chip lo verlaten on het naast hij gelegene station der civilisatie, Uperusvik, op te zoeken. De afstand tot daar too bedroeg ten minste 1000 mijien. Het was dus zaak zich zoodra mogelijk reis vaardig te Hinken en zoo snel als mogelijk op het doel aan te snellen. Op den l Mei beyond men, dat liet schip ten minste 70 of 80 inijleu ver door het ijs was in»esluten. Drie booten werden tot de rei» toege rust c-u met alles, wal zich liet inpakkun, voorzien. Voor de afvaart le den zij t.ug teu groot verlies door den dood Jra seheepstiniinermnns OIil- sc-n, eer. man. die allo gevaren getrotseerd had en die in alle gevallen raad wist. Eene der booten inoost nog tot brandstoffen gebruikt wore i den. In elke boot werden een aantal 5 voel hooge staken opgerigt cn een zeil daarover guspannoti. Twee huffclhttiilen, eenig-: wollen (leken» en een stuk geteerd linnen dienden nis beddogood roor het gcheelo go- j zelscliap. Op rlen 20 Mei werd da groote reis aangevangen. Da afstand, dio op het ij» moest afgelegd worden, bedroeg 80 mijlen. De tnnn-clrop wa» zoo zwak en het transport op het ijs zoo moeijelijk, dat slechts eene I boot op eens kon gctiansporleer-l worden, en de meeste lieden den weg' tweemaal moesten utleggen. Bij het eiland Hnebluit werden zij ee nen dag lang door hut ijs opguhotnlen. Den volgenden dag echter maakte de vloed den weg vrij en zij konden arm land komen. Daar moesten zij weder twee dagen liggen. Toen voeren zij naar do Dallyn ple klippen,waar zij duizenden vuil verselie eijnreu van de eidergans von den, Door eenen zuidwesten wind werden zij hier eene weck opge bonden. Zij voedden zich gedurende dezen tijd bij uitsluiting mei ei- jereii en namen nog een duizendtal voor de verdere reis mede. Zij zeilen van dnar koers naar Natnlick, eene Esquimaux nederzet ting, «aar zij eencn hunner. Hans genaamd, hoopten aan te treffen, die io liet voorjaar het schip verlaten had, om zich aan de Esquimaux aan te sluiten en de dochter eens opperhoofds to trouwen. Zij vonden hem niet en voeren verder naar kaap York. Meermalen werden zij door het ijs opgehouden doch zeldeu langer dan tot den eeistvolgomlcu vloed. Bij den grooten ijsberg ten noorden van kaap York moesten zij eene gansche week blijren liggen. Dui zenden van watervogels boden hun hier een waar feestmaal aan. Elk persoon gebruikte er gewoonlijk twee bij eiken manltijd. In hot mid den van Julij kwamen zij bij kaap York aau. Aan vogels was in deze •treok zulk een rijkdom, dat er mijlen ver do lucht zwart van was. Zon der verdere ontinoetiugon kwamen zij te Upernnvik, waar zij het eerste berigt van do tot hunne opsporing uitgezonden expeditie ontvingen. Om zoo «poodig mogelijk weder te huis te komen, nam dr. Kano plaats op $e deeuecbo bark Mary Ann, on voer ajet detelve naar Lively, waar hij luitenant Hartslein met zijne schepen aantrof. De nnbische woestijn. Batabd Tavlor spreekt «Mus van de schoonheden der groote mtbi- aclie woestijn:"Ik verviel weldra in een# geregelde dagoiijkscht»- re ia- manier, welke, gedurende al mijne latere ondervinding van de woestijn, nooit eentoonig werd. Ik stond dadelijks bij lu-t krieken ran den dag op, wnschte mijne oogen met een handvol van bet kostbare water, en dronk eenen kop kolïij. Nadat de tent was afgebroken en do kaïneelea geladen waren. »ing ik een paar uren te voet, dikwijls zoo ver vooruit dat ik het gezigt en gehoor vau de karavaan verloor. Ik vond. eene.on uitsprekelijke bekoring iu de verhevene stilte der woestijn. Dikwijls zag ik de zon opgaan, als er langs den wijden kring des horizonts geen le-, vend schepsel te bespeuren was. Zij verrees gelijk eon god, in ontzag gelijke glorie, eu het zeu een geheel natuurlijke dnnd goweest zijn, «Is ik mij op.het zand had nodergeworpen en haar had aangeboden. De plotselijkc kleurverwiweling des landschap*, hij hare verschijning—het overgaan van het doffe zand tot oenen warmen, gouden gloed, en de schakeringen van purper en violet op do verwijderde porphierborgan— dit alles was een ochtendwonder, dat ik nooit zou,Ier ontzag aanschouw* de.Do rijkdom dezer kleuren maakte de woestijn schoon; dezelve w.-u t« schitterende om woestenij teheelen.Dat tonnml,verre van mij neder, te druk ken, bezielde en vervrolijkte mij. Nimmer ontwaarde ik het gevoel van gezondheid en kracht in zulk ecue volkomenheid en ik zou van. 's morgens tot 's avonds hebben kunnen juichen uit overvloed van ge lukkige aandoeningen. Do luoht is een levenselixir, zoo.zqot.en zui ver en verfrisschuud als die, welke de eerste mensclt inademde in den morgenstond der schepping. Gij ademt do oiibejoryon grondstoffen van den dampkring in, want er zijn geeue uitwasemingen van vochtige «ariH plantaardige zelfstandigheden, of de rook eu stoom dia uit de verblijf plaatsen van menseben opstijgen, om zijne reinheid te buzoedelen. De ze lucht, zelfs moer dan bare stilte en eenzaamheid, is het geheim van iemands gehechtheid aan de woestijn. Het js een schoon bewijs van de albeschikkendo zorg dier Voorzienigheid, dio goone der woeste plwlsoa der aarde zonder eenigon bevredigenden glans laat, Waar al de aaDge- jtaino gezigten der natuur ontbrekenwaar geen groen is, geene bron voor de dorstige lippen, «nauwelijks de schaduw eeuer rots om den rot- izgor op den gloeijenden middag te beschermenheeft God op de «ilr dernis zijnen liofelijksten en zaelisten adem uitgeblazen, die belderbej4 gooft aan bet oog, kracht aan het ligbaam, ep eene blijde opgewektWJd aan den goest.

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1855 | | pagina 2