tkrhciiij.1T or utxgsda» van iedere week. J. GUINTU3, Redacteur Eigenaar. VOORWAARDEN VAN INTEBKENINO. 9 2,00 prrjnar. «lipteHjk is vooiiniTtiETAi.n»o. Indien niet Irinnen <U< maand'-» betaald wordt, tal gi.-gS.nti indien niet. voor den nllnop den jnnrs be taald wordt, alsdan zal $2,50 in rekening gcbmgl ••rden. ADV KltTENTfE-PRIJZEN. Vtu 0 tot ld regids. vnnr de cerate plaatsing - 1.00 Voor 6 regels of minder, ililo, dito ------- 0-50 Voor elke Volgende plaatsing - -- -- -- -- - 11223 GrliiMirte-, Huwelijk»- en Dmulborigi'-ii. ieder 0.25 tZieook liet Eiig.'lsrli aan de roglurlimid.) Brieven en toczcmlinscii iranroaaii J. 4^ulntiiN, t>licliorznn. \VI»cou*in. NEDERLAND. Hkrtooknbo8ch, 26 Sept. Dezer dagen stonden voor liet prov. gurugtslmf alhier te regt lekei e D. K. en eenige andere ingezetenen der gemeente Loon-op-Ziind, ten einde ziel) te ver- nnlwoorden over eeno al te ver gedreven zucht, om de zedelijkheid in hunne gemeente te bevor deren. Zie liier deze vreemde geschiedenis. In ge ■egde gemeente liep voor «-enigen tijd een ge Tucht, als.zonde een gehuwd man zich nnn onze delijkheid hehhen schuldig gemaakt. Naar een overoud gebruik, wilde n»«-n In-m daarvoor straf fen en, zoo als men het daar noemt, in den ploeg spannen. Mot dit doel hognf men zich op d*n Sisten Uaart I. I. naar ile woning van dien man, om zonder vorm van proces, tot de uilvoering dier alrzf over te gaan. Hij werd dan naar buiten geroepen,doch scheen weinig lust te hebben aan deze oproeping (e voldoen, sloot zijne deur en verschool ziel) in zijne woning. Thans werd tot «ene bestorming besloten. Men verbrijzelde de ramen, Irachite de deur open ta lonpen, ja eeni ga der belhamels giogon zoover, dat zij hel rie ten (Jak bi-hlmnnu-n, er een gat in sm-den, den alt-enen schoorsteen afbraken, en de steenen derzetve nnar beneden wierpen, altijd met het doel den vcrscholene te noodzaken zich over te geven. Gelijk zich begrijpen 1 int, was Pene groote ■irnigie volks toegestroomd, om getuige te zijn van deze openbare zedetuchtiging. De. justitie evenwel inet deze soort van g.-regt niet tevreden, trad lussclien heide, arresteerde eenige der bei hamels en stelde eeno instructie tegen «leze on- waltige regters in. D«- all-mp dezer historie is geweest, da veroordeeling vnti drie der be Hm muls tot drie maanden gevangenisstraf, van twee anderen lot poliliestrnf, en vau allen tot geld boeten. IIakdksdeug, 27 Sept.Wij vernemen uit rune gordt bron dal de mnmsehappij «elke zich te Br ussl-l heeft gevestigd, aiiiigeinoedigd duur tie gunstige iiilknmsti-n, welke de viuciilbanrina- kiag der heidegronden door niïdd- I vall bevloei- ji*g iu de Belgische kempen heeft opgeleverd, de «igeaareti vim wuvsle gronden en veenen on dar drxe gemeente ook ia <b- gelegenheid heeft gttlcld nrn hunne eigciidomnien legen een' be- hoorlijketi pi ijs, aan da- maatschappij af te struin. Haai dool is, om ilour middel vall een kanaal, dat van Uil de rivier de Eems nn t vertakkingen naar de provinciën Dr.-iitbe. Overijssel. .Gronin gen cli Êliesland Zoude Woid-ll geleid, (Ie woes te groiuleo ta bevloeijen en daardoor vrUcllltuiar te maken. V.wr heidegronden wordt minstens ƒ50 en voor veengronden 60 a ƒ60 per Dun der uitgeloofd. Didem»vaakt. 26 Sept, In MMnnmrking ne mende, (lm lll-T alleen t)IJ lu-l inladen van tui f jaarlijks voor met miudur dan 10,000 aan ja u»»ur won.t veibruiht, heeft d«- In-er K. P. Dit- tenia. vvsrveener alhier, voorgesteld, dat elke schipper bij hel inladt-n ill plants van twee of lw»» en eer. Imlve fb-.-ch spiritus nnn de ar bei de»a, cel) zeker bedrog in gv/d. b.v. ƒ1, aan een' te benoemen kashou-it-z zou te ter liiu-l stellen, tco einde de zoo te verkrijgen Suil» vnti veischei dene duizend guldens des muleis onder du weik- lieden te ver(leelel). Hoewel dit lolfelijke plan ia het eerst niet veel sympathie vei vv. kt-, hoopt men echter thans, dat èn verveenera èn d>- g-- sanicnlijke schipperij de banden ineen zullen slaan om «en reeds te lang ingeworteld kwaad uil te m-ijen. Harlikgen, 24 Sept. Het huisgezin van ne gen personen, waarin, volgens beiigl van o-r gisteren, de vader met vijf kinderen waren over leden, verloor gisteren ook nog de moeder, zoo dal er nu slechts twee kinderen, een van 10 ja ren en een van 7 weken, overig zijn. Het eerst verspreide gerucht, als of vergiftiging duor ko peren keukengereedschap oorzaak zou zijn,wordt Slum» algemeen tegengesproken, zoadat het wel degelijk de cholera is,die zich bier voor het eerst alsoo vertoont. Ghorinukk, 27 Sept. Uil Nïeuw-Buinen wordt hel volgende b-.-rigtLI. Vrijdag ging J. Schutte, arbeider te Exlngrveen, d.-s mor gans vroeg roet zijne vrouw uil om boekweit op la zetten, hunne twee kinderen, een van 3 en aan van 4* jaar, in hunne woning opgesloten achterlatende. De ouders waren pas verwijderd, •f het kind van 3 jaren komt to digt met de kleaderen, die van katoen wnien, bij hel vuur en ta rmuntzD o.i tuesdat or bach week J. aUINTUS, Editor Proprietor. ORGAAK? BIE MIBiELJkMBIRS M WOOED -AMERIKA. 6k JAARG. NO. 44. luuiil GAN, GEIIEEL NO. 304. gerankte kind is dos nndcren dangs leden. r gi.-t RIJSL A N D-TU UK IJ E. in brand; het andere van 4^ji I,.I .„or i.»«l mog-lijk m.t »»u-r uil. omtI No|! OI„l.r„k over Jo innenjopran So- kond. krt mrt B-lm l Wusrch.-n. 66 Im-ngt K-l ,j boii ,|g„ |{„a. j" IW.I^- L™ -I»;»"",.kn"" «iscliln o|.|«rl..„ll,.l.|«r, om do "ovo.i»o „Ilküh hol bod mod. in di n l.rnnj. Do raj-r. Jto nop v„n,.„. Wij iij„ tlian. in .l.il imtver rar»,jJ.,J -.5, h,j tnoT.il omrienj,, I „lUl J, ,„„i,,i„li„... oon rararen took uil ,.jno «on,„p opjonn, ra.J, ,d,ru,,„ a.rttthiM ran spoodig nur lin.i, npo.il do dour on ,1,1 „,n <k,, s 7i- ig,. y„k, kin.l on bol bod bijnn r«,b,nnd ;l,ij I100I1 I..-1 po w, d s. Ink <en on nndor »pn,J,g bluoekon, d,«h hoi ,|o vo,|Ul,.',lcr W^rdoT, Bou.,r- nndoruii dititusnan do uovoloon o.or i p(,n ||(,(lf(< vorv„|„i |,ij llH„. -Sol,oon o»k u.. moed en volharding grenzenloos wan-n. zoo wa- Van Jen iQsUn Sept. Uil Franc-ker wordt ren toch crenzen ueste d Jinn do mogelijkheid oin ons van gisteren hel volgende medegedeeld: In wederstand te bieden. In oehjke male als do vij- den vruegon murg'-n van gisteren ontstond er nnik-lijke loopgraven nader kwamen, rukten ook brand op do boerenplaats van tic-wed. Terpslra, uwe batterijen vooruit; de kring die Sebastopol gelegen (usscheo Waaxens en Lullnm, die zoo I om^af werd met eiken dag enger en verbroiddo zeer toenam, dat men met mo-ite maar eenige stee ls verder in do stad dood en vernietiging. Vran zulk een ovorwigt van liet vuur uit zeer korten af stand gebruik makende, l«?gon de vijandnn ge durende 20 dagen een slork nrtillerievmir te heb ben geopend, 'iwclk aan ons garnizoen dagelijks con verlies van 500 tot lOuO man veroorzaakte don oden Sept. een ho'seli bombardement uit een ontzaggelijk aantal kanonnen van buitengewoon kaliber, wat de dagelijksclie vernietiging ten ge volge had van onze vcrscltansingon, die revds niet dan nvt groote moeite en aanzienlijk verlies do* nachts otnior het onophoudelijk vuur dos vijmuls konden wonlen vernieuwd. Vooral Imd hel go- wigtigsto dier werken, do redoute Komiloffopden MalnkolT heuvel, du sleutel van Sebuslbpnl, grootu verliezen geloden, die niet te herstellen waren. I "Onder zulke omstandigheden de verdediging iv-v".- uen I (|ür z(|i,jz|j,|u nog to willen voortzetten, rnogt liee- «orsclillleiiile por-1 u.„ m O,«o i,,i„ behoud voor den Keizer en voor Rusland nu meur dan ooit noodzakelijk is. Daarom had ik wel met weerzin, maar toch ook mot volkotncne uver- tuiging dat ik een' heiligen pligt vervulde, beslo ten rjebastopoi te oiitriiimen en de troepen naar «le tioordzij'le over te brengen, deels langs de over de bogt gebomvdo biUg, deels op schepen. "Iutussehcn liep de vijand den Ssten Sopt. des morgens te half elf, oen' hardnekkige» sturin to gel ijker tijd toueu «Ie bastions no. 2, Kuriiiluli' en 3 en qnaèveer .3 uur Inter ook legen bastion zaken is unlvangen van de hceren Nuordendorp j |,i). 5 en de redoutes Bjelkiii en Schwartz. Van 6'. IE Mieling te *s Griivcnliage, vene sou» ,|L,ze aanvallen zijn vijf roemvol aGe-Ingen J 825,38: zijnde de zuivere opbrengst van i eenige der aangegrepene punten, alï ba-slimi no. doorben, ten voordode der ongelukkig, n j o waar-p de vijiiiid reeds «bmr middel van cene den watersnood, uitgegeven p'a .l voorstel- Opgewor|>.3ne brug geschut lmd aaugetirngt, gin- meubels kon redden. Zoo men de geruchten mag gelooven, moet de brand door de onvoor- zigtigheid eener dienstbode ontstaan zijn. Deze zou n. I. ci-nige stopp. Is stroo van do zolder gc- Imnld hebben, ten einde den kmiskete! heet to maken en daarbij oenige vonken uit de lamp in het slroo hebbcD laten vallen. Of de plaats le gen brandschade verzekerd was, is ons niet ter ooren gebon»cn. Verschillende Berigten. In dc mo;gen godsdienst-oefening vnn den 30sten Sept., vierde te Goes, de wei-eerw.zet-r gel. heer ds. \V. L. van Oosterzee. predikant aldaar, zijn öOjarige jubile en had daarbij tot tekst gekozen 2 Cur. 1 vs. 12,13 Zuo van de zijdo der gemeent kerkenraad, vnn den ring liculieren. mogl de feestvierende vele blijkt deelnemingen hougacliting ontvangen. Heden m ond wordt hem door i.et muziuk de I/nrino nie eene Serenade bij fakkellicht gebrngt. Over de dienstjaren 1S50, 1851, 1852, 1653, 1854 en 1855 is lot inkoop en aflossing van nationale schuld (een paar nog te doene in- ko-ipen daarondt-r gerekendj aangewend eene som van 40.821,573.72^. Het totaal der daardoor In-spaatde renten Dedraagt 1,501.776 Bij ln-t departement van bimienlandschi (lie, wnnnloor onze vooroiulers in dien on verge tc-verluien lO'J.ÜOO pond-n yterling rle bank om in lijkon, vnderlanJsclien oorlog liobben uitgeidon-j dio behoefte t>-vuur/, en, Bn-endien zijn die uii- kcn. VVnnr zich Ook de vijand mag-» vertonnen, i gaven ten ccr.enmalo onvruelilhnnr. All-s wat in handelswaren en fahiijkvoorthrenuselen na»i, ln-t norlngstoonerl gez-iiolen wordt, brengt niets I op, keert in geoaarb-i vorm terug «*n m'»-t n>»>d weii'lig eene ongunstig- ha'.in* voor hel I nul l-n gevolge Itehhen. V- r.I -r wordt betoogd, h«^ de g«'ldle«niug, tul we':k«- men -Ie l-ii-vlugt ge j iKinieii he* f). groote kapitalen van de markt weg. neemt, ivn* g-dnikten toestand na zich sleept en r (Jen uar.g 'Ier zaken Ktrernt. Naardien (.lus 1 In-el ln-t ver,|er) de oorlug dreigt czullen voort duren en d-> op-ntiare meerling weinig gunstig «Ier wij zullen hou met de borst vmWlnndseheti grond verdvdigon, gelijk wij bvi iu 1312 hebi-eii beschermd." Van de 10,000 matrozen, die met hunne of- ficieren <le hebllmftige ver.lediging van Sebusto- pol unnvanrd luidden, is tt.ig aleeliia hot vierde doel mot 6 of 7 ollicieren overgehlev«n. 22st«>n S-pt. nf is do stud S-'hastopol »k en damp gehuld, dnnr. zij op dieo door de Russen uit 'Ie forten ann de noord- zijdo der haven hevig beschoten werd, welk vuur door do Fmnselie hatterijen rnct kraclit wer.I he- v "!r v''mi--*-"ier.n:» v n o* immg* u g*.si* ai t nniwO'H'!. Dm 3S*!,n ifcf. «o brigl J--t-a-**«*™J^ "P h., van verat Qorttehakor. .lit vuur .Ivr c«.!Iiwnltn i'1*"* -n-'-'v' n. l! - 11 M«n .li nnnrJar forW, nnj alrrJa l,rT7vlfO». II»:1""" 1 I- -vu-.r..l ur.-n. SOM wavrn ,1« E-.al!i ra.r.l.>v. ,'a ab arn kfc. C' gnifali bariat nvnr Uucïin.i»! !.!r, vcv uier I '■■"-'■"*■1 .rnt-iit., - ~Wf»„uliel.«i,t niol k„» in J '»-» ."'«J 1 rC'lavn) bqaonpen <io fnrirn nnn .i.ï nirar.Ivij'lo ',l 11 il' *-' vnn Svnnalntnil 16 taMm, en »el mei Jat I gevold, dal bel Rimaclie lnSor,len lerit;log! ,„n ("geeo.,.1. aanvaard heW)en. Dit laatste vooral behoeft n.v j heseliuiiwingen van d-n E<-o»om,<t wor dure bevestiging, tc meer daar vorst QorUrlwkotTI mid-l-nstae oog .g-.-ns/ms g -I .1 in /ijno dopeclia van den vorigen dag er met geen i:.'j zl' 1 1 -'"2 tnr^u.s-r m. d ur .1* enkel woord op zinspeelt, dat liij voornemens wa« Lng-lsche g* hlnnr'-t m een bougst omo i-'-n de noorderf.irten lo verlaten, In deze depêche j z.-gt rle Russische hevelheliher nog, dat de ge- I Ivcningcii Iu M>*-i aliieurdon belangrijke slrijdkracliteii tegen zijn' j ^'ul-ehu k rj.ita.il w-gj.-n*n»i»n; u- reactie m- linkerflank hijcentrokkeu. -J' 1r U"",SP zijde van li-t kunnal plants In-eft. werkt iiodcr-tig Overigena verneemt men noch van het plan der j,. tinanci-l- Russen, noch van dat der geallieerden teU Als j ,)„r p,.riSi:!,e regering, «li.- in het hel waar is, .lat de eersten op Perelcp wdlen to- j |Jjlfe 29U(| Ull Engel.,n-1 rugtrekke-i, otn van daar de geallieerden heldoor- J om ,j, d,.r «la.u dringen in het eigenlijke Rusl.-mJ te beleUen, dan 1 har.k'.ii.l iur v.*r!«.n d..i..i*-i w-i. i - t-,i - hiopend, dat deze achterwaart- j (Jl. vurim-er.t.-ii; g w.,rb t kw'.ad bij ItaTtro- eii staan «I». x-il-n in Engr-lnnd stil. orrll d- tul «land d -rr .Rn onvoMu-m j verergerd. Eng-Gnd m s-l tul het j n»j«nr minstens 5 mi-i *j nn t tmv - i-iv.re I Wc(l.n jj|uj,p,.n |,;ilj |,;j ,.eil v i r. n, waarvnur h.-t, bij de t^jtwonrdige priiten.j„ jg[4 gebeUrm toll M* ,e '"t0"- I 10 a 20 mi.li ien in liet buitenland te betalen „f lc „f ,„iri«:e l-'ral .re kb-ine 1 ll"t Kn ol,Ze lii'Milisvjitg oei-en i twee malen nnn den rand <lvs g.-bragt? Ik brdrut-f mij o «léUgileblijken. m«-er nog o»er di cipgetr.iii.|..ii gevoelen», wa.»rm« -Ie men tracht Ivi v.. k in slaap le wiegen, liet nieuwe keizerlijke u ir..« voert ons noodwendig rrnnr 1313. 11.-1 g-siaelit Bonaparte schijnt nidi"rr.jep.-:rjk tol deo veroordeeld te zijn -n ais liet ili.-n io. I z. »or. ren kan, als liet in zijn r;g.tn buc/em g* .-n h-M, of Zelfs geen Sülibial lit'i-ft, Jan kleini het ziel» aan de omstandigheden en a«n «Je vi. ke-i. Wij juichen «vvr tnue over «v ir.ning en wij hulh'tl ons ia 'l rouwkleed. D- i.m.v is ia dieitónde, m> vnden zij uit i-etgei-o del m-t te intig.-o vut ii ei. to.-:i .,-a rinsicllien w.-i ..m.-gU t il I g -. n. .-!c louze oorlog.werd vis3rbi-r. i l. Z>j vebl, en du trojslelooz- bclrckkinu cvUB «Aiilioi.p ter proei, die 't ii.tu. opwekt. e-t b-g'-r -Ik z In alle gunden, t' di- al vloekend- -a is liet in hel oog luopond, dat deze a.-hterwaart- fotie beweging niet kan geseliieilen dan met groote j langzaamheid en dat .Ie Kussen moeten tan van-u g.'ii met .le verzen- ling vim do groote menigte ma- tcriêei. iu da noorder-forten voorhanden, rlaa Ireiang is dit niet in du lumdc-n van dun v I gaarne, dal tusschen d«- 1 uitschrei f. offers u dor gezinnen l lende: Episode uil deo nol. hüilranldc nmleu de i band in de Nnar men verneemt wensclit do regering i andere over, doch bleven ten laatste aan oii«; rnirnr 4000 bij te dragen tut de opiigting van e«-n rle redoute Korniloff, die meer dim .Ie andere v«is- inetalen stuiidbccld ter ei-re vnn Laurens Junes, j tin-werken duor het bombardement verwoest was. Cosier, tien uitvinder «Ier boekdrukkunst. I weid door du Fiunschcn genomen, welke 3u,0U0 D- luit. stntmol i vnn genr-rnnl .-n de k.dun «'.orinkr-lonne den S-«- In lo l anipllileat thang.ie veriiïi-ii:. v.m daarbij worden m—-r «I in De proeven met de inenting der longziekte aan 's ijjks veeartseiiijschoul zullen iu 1856 niet worden uiorlg.-zet. De Keizer van Rusland Itceft den baron de JVr/iren kamerheer van d-n K- oi-g a N derlaiideii, tol ridder der Stanislas- >i I benoemd. Den 24 Sept. heeft te Amsterdam. liet raad buit de pu'tln-ke nunh«-sti-ding plaats g.diad Van ln-t maken der fundeiing roer In t op te rig mil gedenkn-i-kflii van ln-t Metalen kruis op tb-n Dam, waarvan nonnerai-r werd de lieer IV. M. de Drugn Jr., voor de som i an 3600. Men berekent de janriijkscha consuratie van tabak in Turkye op 300 millioen pond, ver- il.-eld «ver acht millioen inwoners Xnturdng den 21 Sept. beeft te Antwer pen eeno Vlij ernstige botsing plaats gevonden. Twee gi-nsdarmen luidden nam- lijk twee mat r» zet) in hechtenis genomen en wilden z- naar het politie—tiureau overbrengen, toen eon li.-uul zeu- iiedi-n opdimgil» eti hunne makkers bevrijdde, teil g.-vuige van een vrij geregeld gevecht; nie in.itnl moet hierbij echter gewond zjjn. Een Him/.ir-nlijk handelshuis té Frankfort, man daart.-ge» aaiivuUrdi-n, en kon hooide vurliu/.eii, «hu wij sedert het begin van den strijd gele.lull luidden, niet meur aatl hutme ban de li worden ontiukl; want daartoe Ir.iddun wij ons op du steile afhelling van den lietivul insschuti <le i>iiinlioopen dur nabij -ule-en gebouwen mou ten vêizmnuieii en «Inn l.mgs een' snialleu dam door eene v.-,n «lu Krntischeu beheersclito diepe gracht voorwaarts inuutcn -aan. "Zulk een doen zoude ons «nauwelijks tol het gowenaclite dot-I hebben kunnen l.iivluii c-ti ons onvermijdelijk een oti-eliuuul vurli- s berokk.-nd liulil.un. Dit tut was i - imadur nuontg, «laar ik toch reeds op de hoven anii-evouido -roii.t.-n bo- sluteti htui, ra elk g-.rul du sta l lu verluien. Daar om buval ik, ziende «lal bul -«-volg van den slunn zich alleen bepaalde bij du iiiiiainu v.m de redou- ll.-l Bri ut lu-t bo«!«it ,-an du Iiuhscl Ou irlt schufulc on!us: nul op «lio te Kornilolf, Jut men. Zonder e«'i redoute te deen, zich voor dezelve stellet), ten einde den vijand te verhinderen, «laar uitvorder tu-uii de stml voor wam ta te rukken, 't geen oak mul stiptheid word uitgevoerd, in weer wil van alle pogingen «Ier Franschen otn uit de re doute op tc tukken. "Met het intreden van do duisternis beval ik lu.lt 6.66 PM, h.«...lü.iü «muI «li Aaurik» 1 :n*l""-ft V~VT H'""1'" ui.ibii.l.D, J;.-l h« dufl. om h-l iu d-„ ,„n 16 irutku.,. U. Jou, u, dun Ju- ,t..nj.-n «i„l.r.und6b.h,rfiiS6kl.i«.J.ri,. I»»oop.l6 kat u. d»|.|«™ u.z.,1,.,,66. ,,g6o d.n inkoopsprijs «du .f le 'olf. C.) Jou v.jauj «Ik w» «.-bind Joon '.verven, dat bij (schoon ml de omplotnng onzer "-V „ij« iu.uor ,.n Sr,„,u in d. Slnlen V.i.l"U'S»'U««". W k,u. ul. o,.« Iroopo» J. - - VI aiiida vau S Dl -ui j ™ue|lllk«J« J«r .^«le.usdin» vo.lio ton, tn de nicht sprongen, uwen attogt lu-speu- Volgons telegrafisch Inu-ngt, zijn Keizer A'rsitn- der en d«' grootvm.ten Xikataas en Michad den 25st0n Sept l<; Ni!»«da't'.-lV aangekomen. De K-t- zer heeft, alvorens de reis uw Nikolaïell aan te nemen, den gouverneur van M-.< -m zijnen dank betuigd voor <le wijze, op welke hij d.n.r «le be- volking «lier sta«l is ontvangen. Ook in dat staats-1 stuk ontveinst «Ie Keizer zijn l-»<-dwczen niet «wer hel verlies van de znidzijdu van Sulmtopol, en i vervolgt daarop zijne tm-spnuik aldus; "Het ge-j bclir.l.; neem ik mill («Is dun oiuloorgromlelijkén wil der VonrzHinigli-id «<ni Rii«f.ind zwaar te t'e-1 prooven, doch «?erg«-lijku taeir-v ving.-ii zijn vroe-1 gi-r nog zwaarder gew— ,r, en t-«-h heeft (rod de I 1 li-er ten allen tijde zijne alg.-ede en onziglbare j liulp niet terngcebuu-b-n. List «lus op Hem vertrouwen. Hij zal Rusland, ln-t regt«<-l«x.vi 't welk voor de geregto zsak, z.tak d«-r Chris- j tenheid, het zwaard heeft getrokken, verdedigen.' Dc tuinhoudende bewijzen van eens ieders bereid willigheid om verntu-un, verwanten en «Ien Jaat- ston drojipd Woods voor hut behoud vnn «le on- Rauws. 3 Oi solien-lbairlicid «1«as rijks en du nationale tor ten' b- insvliujiing ti olïi-r te hrengon, verheugen mij. In hut gevoel j bot ten tijd -«-^i. en liet hel rijf de» volks vind ik tim.st en kracht •••li vzm gansclier hotte, met mijn getr« wakker volk ineengesmolten, met vertrouwen «>p Go-Is lmlp ou genade, «le woorden vnn Keizer Alexander 11- liutlialcti: "Daar, waar waarheid is «laar is GuJI" T«- VVeonen was hot zek--ro berigt ontvangen, «lat Keizer Alexander Nikolmcf verlaten heeft om zich naar «le Krim te begeven. I Ernnschcn, «liein bot vurovurile gcd.-i-ltevan Se- liastii|>i>l «-uil behoorlijk guliuisvust gnriiit-.uii l- blirn gelegd. Imibleii vuil buniiu zij«l«> ook reuils batterijen t .t d-n r llindk. li S--p:. wnnoerJc. bt-VonJ-rd. •r v in Astb-y vr ir S-basl.poI vertoon Il-l n Het vurzo.-kt, dun rouw niet I «Ira-ui»; lu-t zuu gairue ov«-k .'codsluekerien w «--num. r.I v.-rz«M:kcii met bovulea gelijk, I ze ni.-t. 1 g-COJ:.- rfra. n. die H«-t Volk W«-rl en ï:.-l d it lo t be«hog*u ■t l> op zijne Ilse Ju u>« l«-g«-r» «1-- «aarl.ri.l garnizoen geto-zi-il. hut h-t g-m-uren m igt. i..»t «,e r-g--- ring «li- st.-rii vnn «b-z- lirt hooruti. k'-t-g bijd.it «mbir.nn ."-uii wantrouwen «ie elb-»«Jc «Si- h- I g.-vo'g is v.m «te l«-r inbindscllt- ''n* J ,ien v-in scha ar.-ca beid, -n g'j zeil del h mlc.-lijkii.-id Sleutel Inrbhen g-rood-n op di* omlerdiukm i.-t-lijk rijk te hecllleil, wra>t- 'lil' gemoed ren «.puei.ho.apl." f,-«l,-n vo«ir dit b«- Du bcvalIUi— dvr (ü-ixt-nn -«rordl U-uu Itil ein- n, dat de aldaar ll<.-«'r j de van .htm.arij vcrwactit. Oji ta-gccrU! van 11. M, il eldhedcu nrtur en nn-ur zsl «le verloskundige van IC-niii-in J -fir.a bij -la du b.-l.i'ig-n Vi»-» dit hul 1 «II VAU toiluvnig to-eiiw.s.flig rijn. Mm V.rz«.'<,..-t .i.it-i* Mten w.ird.-n. j Koningin van Engrtind m h*Wgemaal meter «u jw- FRANKRIJK. ter znlb-i. zij O oeurlK-l k-i^rloke Vord. «H»nige «lagen vvrtoefd h-"'-. b.s-ft «-•! nfd in ii^c belang van «le \V«.->tersehe nllianüe bij «Jen K-rcn; vnn Pruisvcn ttw-clieii buide» «o kiunvtv, Gmnf Hai/em.tl-i heeft cene ih-igi-lijk.; zen iiag te ltois- •PZ' cev ngsni it-rl.- «bi gen I di- V. rur hen 11 bi-lug ski w«s. w.sb-r 'lollli.n «vrili-r grn-ile tn.ss.Vs j il hoiiiinuii van buitengi-wn.»: M n d-nfci «i it zij v.a.r ut-ii ni-uw an O l-ssi moet« n dienen, in «lu ous'.i lijke doiiart-menfun el, e -ri 0 Zicil opger H het llunibiriii-moiit 0-'k h.-bl-e,. van I-'raiikrijk van idle wap-n-Mi lu-vrl «mtvan; verwijld nnar liet 0«ist'-n t«' bug- S.-iluri rle Fr.inschr dagli deuld is urn .4" g.-h-vrzavm nib-« t<- bewonderen «•f «un volstrekt stilzwijgen te buwari-n, is het •iji-lijk lu wet un tc knm-n hoe liet uigu I vurdioa ndpar il.deJ t alleen mot vervolgde zijne ko- n ln-t Tolverbond is tut hut einda van S -ptera bcr 1850 verlengd. In liet Fuliliische heereclit, in onderschei- - Ji-ne ponuu-nlen Ion pl.llen IJu l,ouB,.,. """«S ""'"J"» ««l11"1» W' typltus. Jio nl, ,eu g.,olg ruu Jo Joon, J„ "f"'"l«ï" oujora,.,,,,»..l Lij «rail. 6«- l6,,u.N,iJJol,n .n tl gebrot o.u vor.li. usio. M"»'1 S«>'"«r ü«l »U.M» J«n. reeds gelu-eb' huisgezinnen weggerukt Ii«-c-ft. Dc - Schastcpol hield ons binnen zijne mu- regering heeft onderscheidene manregi-len gen..- - run gekneltl, met zijn vul erlangen wij «le g«'le- nn-n, «nn iu de dringendste hehia-ften te voorzien, j genheiil om uus te bewegen, en begint een ineu- Aan de geweerfabrikanten in het HunDo- we oorlog, een oorlog iu het open veld, die be- versche en eeni"e andere Duitsche stalen is de ter overeenkomt mot dun geest der Russische sul- vi-rvinirdiging van wapenen voor Russische reko- j daten. W ij zullen dcu Keizer, wij zullen lviis- ning tegen zware geldboete verboden. land toonen, dut deze geest geheel dezelfdo is als bttilcol. vviuirzich «lo K-uiing van Bruis- men weet, hevindl. Hit la-jts! echter roorai-iiog weinig gul.s-n De lieor LijhtrnvthU, bu:t-<ngew.}»n g-- znnt en nnnister-jilunipoi«-ntiaii-s van Z. M. «lui» K-uiing «Ier N.sl.Aan h-n ei L -Ja-t mot aan «Ion Keizer «le in«igriié'i v «u «Ie M.l-ita /u IVn>.-r .1 e ovurluin.liguii, is -istcica .!«>or «Ion Keizer in lirl lurt Kuu,l6ut(ju <u b«. I ««jl i» F.uul-ijt pululj k I-'krijb U.Ü.U1, j 1^*" bijzunJu, o.-lioor ou«v«ngotl 61. bov-ft «wl, I zich ln-t hart vn h.-t licht van Eur..pi, en om 'ij're Ix-u, gek .veten. t. 11 zijne itienzun is «-«-li «jr i-ile ('Ii'a.-scli- muur «>p. "«■trokki-u, die verhindert «1 «l «le smart zich uil.-, ewnzeer als «int «lu ln«»p .-r bion«'n.lringe. Oa» «lezen g-spnnnun t««-st «nd iu «t.-n grond t«' kun mm, euli loeslinul eren gevaarlijk in Je wcrk<- lijkh. i l als schitterend iu schijn, moet men zich niet wcub-ii tot «1. ii M'»>itenr, C'o'Hlitutionnel. dl de aanzegging hebben hunne berigten -t«-e«ls «Ien liong- IWourduu. In «1c hiaiAlkeik vnn Sohnstopol was in tegen- Wiiurdighuiii vau dcu maarschalk Fetis>ier eeu Te Veum gcroagen. Ecue andere kerk was aan «le En- gubchcil afgestaan. ENGELAND. Lon'PBK, 3 Oei. De Engulsclie bank hoeft haar disconto op nii-uw en #4 tot 5A ten Imnderd I Pntrie uf verhoogd. Nnar nanleiding hiervan, behelst de bekomen «nt geda.m, Ier bek..,: i fii-t >.-!,i«-.. 1--I I» gescflllT. om d:cirv; Economist c« ne bulangrijkö beschouw ing vnn sten loon aan te slaan en „ll-s sch uni kleuren, de hier e,l ill Frankrijk heerscheudo gelilcrists, I en evemni» tot de overig.- Fran-ell- bliden. di-- «•n schrijft de ho<-f«loorza,tk daarvan niet aan gedwong. n zijn te zwijgen, daar zij zich i«.--l-r overdrevune speculalien of ongeregeldheden drs o"g«-nblik/i«-n IdiMtg.-sii-Id aan liet g.-vaar van handels toe, muur aan «le voor den oorlog gednne eene berisping of «.ph«-ll»ng. Er t«iijfi dus ni«-ls i, ann de verzending der daartoe benoo •iigile gelden en nnn de gr«ot«.- binnenlnndschi- iicinlingoD t«>t dat einde. De militaire dienst au Engeland kostte dit jaar 34 millioen ponden sterling meer dun in g'.nvone jaren, cu w«:kelijks muleis ««ver dan du p.-iriikuli'-rc eorrespond-n ti.-'s, <4 «Ie ui vertrouw-n g-sclw-veu V»M«'ven ats 't ware iu «Ie vlugl te vatten U-l •-«-,•' durgehj ken brief, «lu >r «vu hooggeplaatst stnatsn» ui aan een buiienlandscli minister geschvuven, doelt le ng bevindt .lezeft-Ie ei- den Keizer aanvr.-i- eenige stukke» va R«i«seu aelilergelati Cherbourg op te r; Xapoleon f le gie Op de zich ueile inhei-,iis._-h.- pi «gi'nsct,i.pj).',i d«« Ciu'Vsche th'-u b«>z-ivol gens de meening v.m «ien lieer Raphael Porie, die tot «lez- oanl-kking is gek.un ii, deze pf-aiil z«s' zeer ore» Fra,ik.'i)k vcispruiil, dut ni.-n ii«*t nieuwe product vour 2 francs In t Lilogr. auu«!e kunnen vu/koopen. De «graan - en mo.'.prijzon zijn op de mark ten fo l'arijs en iu «lu «le|ci,tu,,a-,u«iti avarieniijk ge-i.-uild. Meu wetnlt nllo tniJ.leien aan oiu «lo dmirtu te bestrij«lou en de wcrkzaituihedcu uil lo breiden. FBfflLLBTOSL DE TOGT TEll Ol'SI'OKING VAX Dil KA-XIÜ Dr. Kane. Het leven van «lezen merkwnardigen man is eono aan eenschakeling van wonderlijke ontmoetingen en vreeindo voorvallen. V«n den lij«ï af «lat hij al» aide-chirurgijti in de zee.lienst der Veree- nigde Stutèn trad [in 1843] tot «>p zijne aankomst to Now Yoik van lijnen groeten piail-togt, bckround met «Ion roem van oenen «lcr stoutste togten van liedendaagsclie tijden, heeft hij zijne jaren overladen met da- d«o en voorvallen, die hem eotion Mijvenden naam en eene eerato plaats verzekerden onder die onverzaagde broederschap van onderzoekingsrei- «igers, van welke col. Fueemont tot hier toe een van de meest geachte vertegenwooriligere is geschat. In China, otnior «Ie zeernove's van den Ooit-Itidischen Archipel, omler «le goochelaars van llindiistan, twisten de met de wilden van «la Smulwicli eilanden, den geheimrollen Nijl op klimmende tot aan «le uiterste grenspalen van Nubie, Egypte en Grie kenland te voet «loot trekkende in het midden van ttaineelen "door de ge schiedenis opgeluisterd," worstelend») met «lo vreesselijke nfrikiumsche koorts in don slavenluunlel van Why«lnh, vechtendé en wonden vorbin- dsnde in Mexico, of de ijsbergen en witnlen trotse re,ulo van streken waar d« kwik bevroor en de zon zelden si-heenaanschouwen wij denzelfden ontembaren geest en vaBtberatlen moed, dien slechts hehleu in «lo tegen woordighaiil des gevtuus tonnen. Zulke mannen, terwijl zij veel toe brengen tot de toeneming vnn onze kennis «Ier aarile, steken uit als ede le roorbeehlen voor de Ameriknansclie jeug«l. Zijn grijs Iniar en gerimpeld gelaat verhalen do gesehie«leni.s van zijne •ermoeijuuisseu en zijn lijden. Zijn voorkomen duitll vijftig jaar aan, hij ia in der daad sleelits vijf en de,lig jaar oud. Zijne gednnnte •n zijn gestel zijn niet wat men zich in liet algemeen voorstelt vim met •enan onverschrokken geest, stoute daden en herculische ondernemingen gepaard te gaan. Hij is omler «lo middelbare lengte, inet een schraal, Uedar voorkomen. De togL De expeditie ter opsporing van dr. Kane, die uit de schroef stoomboot Arctic en de bink Release bestond, voer «ip «leu 4 Junij do te* jaar», onder command.' van luitenant IIartstrin, van New York af. Van den 16 tot den 19 Junij passeerden zij eene menigte kleine en re ijsbergen en moesten zich door groote velden drijfijs werken. Op 22 Junij, omlor tien 5!) graad noorder breedte, kouden zij reeds i«c- duranda den nacht het licht ontheien, terwijl de zon ten 11J ure onder ging m kort na 12 ure weder opkwam. Op den 24 kwamen zij aan k.nt van Groenland, 150 mjjlen bcvSD Kaap Yaarwel, aan. Zij ra gen buitengewoon veel sneeuw en vernamen later, dat «le buide laatste wiuters geheel buitengewoon streng geweest waren. Prachtvolle ij-Lor- gen, die de schoonste vormen der bouwkunst voorstelden, kwamen in liet gezigt; cu» «lerzelveii was op cene misleidende wijze gelijk aan de "Grace" kerk te New York. Vnn den 24 Junij l«.t op don 4 Julij zagen zij «jcno ontzaggelijke me-1 nigto walvissclien cu eenden. Kapitein IIaiitstein en luitenant Pevkfe, benevens eenige andcie ollicieren schoten iu dcu tijd van z«.-s uroi» 12U0 pond dezer ccuden Op den 2 Julij ging «le zon niet meer onder. Op! den 5 Jnlij kwamen zij hij «Ie krooiiprii-s eilanden en ntikerdeu iu do ha-I ven vnn Li\ eluv, eene jdants v«u 150 inwoners, waaronder 10 of 12 Denen en do overige» gedeeltelijk Esquimaux, gotleeltuJijk vermengden van beiden. De deeusche inspecteur Olsic b>.od «lor espeditie «le gast vrijheid der eilanden anti. De schepen lagen hier tot den 10 Julij. De manschap bezocht eiken «lag «lo stad en werd weder bezocht. Dagelijks, des Zondngs niet uitgezonderd, waren er bals ou andere vermaken nan boord. Do groenlaiidsche sclnwnen versclieiieu daarbij in zeehondenvel len tuoceosins en broeken, versierd niet leder van eeno heldere kleur. Op den 10 voer dc expeditie naar hel Wnnignt, om kolen in te ne men, was twee «lageii iu cetien «likken mist en zag eene menigte ijsbor- gen. De Release schoot onophoudelijk kanonschoten af, om «le Arctic bij zich te houden, kwam op «!eu 14 aan het eiland Havre en zag daar eeno hoot, in wolk zieli een ouile agent dor dccusche redering, geimnmd Peterson, niet meerdere meileledun zijn» liuisgezius en eenige Es(jui- inaUX lievond. In Havre werden eenige kolen ingenomen, «lio zeer vlug branden, eene meni-te ascl» achterlntun, en met een mes als hunt kun nen g«"sne«len wonlen. Op deu 15 spraken zij vurscln-idene vralviscb- vaar.lers, die htm zeiMen, «lat liet wugens liet ij- onmogelijk was, door do Melville hani te komen. In het Wanignt werden weder kolen ingenomen en toen do vaart naar Upernavik, «Ie noordelijkste deeusche nederzetting, voortgezet. Deze plaats bestaat uit een half dozijn ruwe planken hutten en heeft van 20 tot <30 blanke inwoners en ongeveer 100 Esquimaux, «lio in den winter iu steenen hutten en in den zomer in tenten van vellen leven. Velen hunner zijn halfbloeds. Z'j zijn goeilanrdig, vriendelijk, vrolijk ou lo ven in zulke broe«lerlijke ecmimgt, «lal liet eigendom van ieder op zich zeiven om zoo te zeggen het oigemlom van allen is. Zij zijn in «Ion hmigsU'ii graad gastvrij, vredelievend en kuiscli. Daarbij zijn zij niet volslagen onwetend: vele volwassenen kunnen lezen, lntussehen zijn zij lui hij het weik; rij kunnen wel eeiien «miselien nacht voor «le ve del dansen, maar zoeken niet eer naar een zoohondunvel, tot zij het drin gend van noodeu hubbuh. Do nabestaanden vnn den heer Peteuson, die dr. Ka se als tolken begeloid hadden, wonen hier; zij waren roer bekommer<l orer zijne veiligheid. Rood» nn eenige uren voeren de beide schepen weder van Upernavik nf. Zij geraakten 30 mijlen van daar wciler in liet ij» en werktcu zich vier wekeu lang onafgebroken met «Ie grootste inspanning er «luor. Op den 12 Aug. kwamen zij bij Kaap York weder iu liet open water. De ijsvelden waren dikwijls verschoidene mijlenlang en do wimi meest te-' gen. Zonder de st<x>mb«>ot zou het niet mogelijk geweest zijn er d«>or 1 te komen. Bei«Io sehepon stonden groi'te gevaren uit en loden aan merkelijke schade. Dij liet eiland llnckluyt word stil gehouden cu ee- j lie poging gedaau, om in Bardons baai te komen. Deze poging mis-: lukte echter en zij voeren naar Kaap Alexamier. O.mr /ij hier geen1 spoor van dr. Kane votnlen, voer luitenant llartstein mut «do stoom- ho-it tot naar het eiland Littleton en kwam tut op 78 graden 32 min. noorderbreedte. D.utr omduktei, zij eenun sttenuoop, «Jie eene tksch bevatte, waarin Knne*» naam g«vchre«eu was. Do stoomhout voer toen in liet kanaal tu-suhun het eiland Littleton en het vaste land eti werd «laar vnn «ie Esquimaux aangeroepen, '^ij I zonden eene l-oot weg ongevwr 20 of 30 personen, mannen, vrouwen en kinileren. Dczo riejvon hun den naam dr. Kane toe en mankten hum «loor teekens hegrijpeiijk, dat hij hut schip, liutwolk tusselieii twee ijsklompen goknelvl zat. verlaten lm«l en »i» twee hooti-n naar het zuiden gegaan was. Zij spraken daarbij hut woord Upernavik uit. Daar een verder voortdringo» volstrekt onmogelijk was, keerde do i expeditie om en voer langs «Ie westkust «les kanaal» lerti^. In de' Lancaster Sound te komen wim onmogelijk. Luitenant llartstein kon' «leilialve ook niet aan hot verlangen vnn mevrouw Fmnklin yoldoeu.l van voor haren overle«len man op hut Beneliy eiland uen ge«lenktuekeu op te rigten. Hij «Iroeg later aan den h«-ur Olrio te Lively op hiervoor J te zorgen. De gulteele westelijke kust wer.1 zorgvuklig oinlurz-ioht, om te zien of dr. Katte weJligl naar «Ie leven»,ni«Mel->nag,izijnun, die op het eiland Beaeliy aangelugil zijn, gegaan was. De expu«litie wendde zich toen naar P«in«l's haai, den kruisingsgrond der walviselivanrders, waar zij wetter Esquimaux aanttoffen, die hun verselieideno houdeu leu geschen-i ke gaven. Vnn «laar keerden zij naar Upernavik terug. Midden in de Baftins- bnai geraakten zij tusschen groote ijsmassa's. De hark verviel tusschon twee hooge bergen en verloor de stvxiniboot geheel uit het gezigt. Zij deed oen aantal kanonschoten, omler hel stee«ls «Iroigeml gevaar, dat «le liergen op het schip zouden vallen. Do sIooihIkkiI ïiuonle niets van do j ze seinschoten. Slechts met aanmerkelijke scha«le gelukte hel «le bark eindelijk uit haren gevaarlijken toestaml te geraken. Tegenover Lively treffen de beide schepcu elkander we«ler rum. Terwijl zij op die plaats aanhielden, kwam hun «lr. Kano met zijn volk, in twoo booteiR te ga- j moet. De vreugilo was aan l>ei«K» zijden onuitsprekelijk. Nadat zij ou-1 gave«r eene week ia Leively hadden doorgebragt, namen sy deu terug- weg naar New York nan. De expeditie van dr. Kane ter opsporing van Franklin wa» «3«n» 31 Mei i853 van Ne»v York uitgezeild. To St. John* .q> Xc .v F-mnd- hm«l \orkregoa zij acht LabrudorI,.'ii«Ie,i tot het trekken van sl«»lutt «ui- kochton al het rmidvleisch, dat rij U-k.««i:uti kutid«.-n. Op «ien i Juiij kwamen zij le Fischkor.aui» aan «Ie zuidzij-io van l»r«>»-»l.i,id. T«. r- ncur Lossing ontving licti mut groote giustyrijlie'.*,'. Z-j A«>cii'.on pulsen, dons enz. en namen oenen Esquitinmx nis jagur mcd*-. Toen vuuruu zij naar ÖokkeiUipjK-n, z«io genaamd «vosen» «l«. g«-da»ine van uuu-'ii lubn - rigun borg. en kochten Jaar vnn cenige Dene» eene menig:., reudrerj^j- son en rokken van zeehonden el. Du nn;»st<s plants, waur zij aanlugcn, is Riown, 50 mijlen ten zuiden van Upernavik. Zij vulden hier bnuneu Tiiorrand aan eu namen d«-cl aan ecu tor hunner eur gegeven Evjuimaux- bol, «ip hetwelk du «lat,lus iu broeken van zeeliuiidunvul ve^chenou. Deu Sldeu Julij kwamen zij bij Upernavik aan, waar zij zekeren lieer Peter son t»t ge!ui<ls,mtn der sleden aannamen. Van «laar word «Ie vaart regt-trucks noordelijk voortgezet. Zij had den mot wvmig ijs te kampen en 'iepen op «Ion 6 Aug. roods Smith's Somt binnen, welke zij tot hol eiland Littloóm volgden. Zij lagen daar, op 78 gr. 20 tui», noorderbreedte, aan, rigtteu wil gu»louktuvkeu «hu stoonoii «ip, iu inxwelk zij Lieven leidon, i» do hoop, dat kapitein Lu- glellu'd, «lio iu bot jaar 1^32 «laar was, «IikoIvo vinden en tianr Engeland mmluuomeu zou, eu riglte» er een magazijn van luvensmi.bleln,, op en eena grootu re«I>1ingsboot, om iu geval van m>od »l.u«r d« mkblelun ter te- rugkuering naar Greenland te lluhbon. Op de wiutervxart troffcu rij op Ts gr. 32 min. «Ie eerste ijsbergen aan. Hot weder wa» teer nevelig eu bet getal der ijsbergen Zuer groot. Er werd derhalve eeno b-wt uilge- zoiuluu, om eeno baveu te zo«:keu. Er werd cr ook eeu gevoudeu, waar in het schip v.wr anker gelegd werd. Er werden booten uitgezonden, om to ondor.mokon, of liet mogelijk was nog verder te komen. In «Ier dnud bood zicli na eenige dagen hiertoe eene gelegenheid aan. Hot ijs opumle zich, en het schip w»-ni, diHir middel van touwen, ongeveer 15 mijlen op eenen «lag voortgetrok ken. Zij passeerden drie kleine eilanden, die elk o,nstre«>ks 100 «out iu doorsnede hadden. Achter deze cilamlen moeslon zij later hunueu tod- vlugt ziiukon, daar hun toestand te gevaarlijk wenl. Een storm overviel hen, die hut schip l-<srukte en iu zoo dreef. Zij geraakten in groot go- vaar, terwijl zij midden tusschen ijsbergen golrevon worden, doch kwa men er nog gelukkig met eenige besclindiugen af. 'L.<o spoedig al* dit doenlijk was, werd het bezmjk vernieuwd, om het schip verJer noorde lijk te boegseren. Op den 1 Sept waren zij op 78 gr. S7 min. en za gen geena mogelijkheid, om v«wder door het ijs te komen Hut.iylijp. weid derhalve m eene g«3ede haven tu«iclien tweo voorgishorgten ten »u- ker gelegd. Aan de zuid wrat zijde der bareo waren drie «ilADdoD, om»

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1855 | | pagina 1