llflIIMIllWIlIM i f Uffl&'S lino win IJ216IETI8U, KiKClS, BUK- ?JilS33.Nicun)c uoovtaab unn ©ccöcvcn.)S33c: Dnitscljc Nicntuc ©ocöacn! er mrbij de gedron- lesta tuple Suiker Geraspte do Gi'klnarde do Muxcuvndo do Now Orleans do Molasses Plantnadje stroop Goudkleurige stroop Nieuw JIvsou ihee 3IENGELWERK. Bsst seskr ratelslangDr. Thomas, te Mooticello, lod., verbaalt bet lolgende gevnl van •ene ratelaJangbeet. Mr i. H. 1., oad 38 jaar, xes voet lang m xijne schooneo. die, io het voo - l ijgaan gesrgd, gaarne een slokje lustte, «m (le xer dagen, door eene ratelslang, aan d« binnen aijde van rijnpn linberbiel gebeten, waar! Uvea tanden goed rn bet vleesch waren gen. In x<* en dertig oren tijda wat hij gexond en wel, waartoe ik bein in gexrgden korten tijd, een kwart brandewijn en anderhalve gallon v»hisk«-y te drinken gaf, ronder dat hij er echter d onken van werd, Den volgenden dag xag xijn naaste bnurman lem roet tot aan de kniën opgerolde broek, blootsvoet», door eenig onkruid en gras waden, cn vraagde bctn, of hij iets verloren had? "Neen, mijnheer". "Wat voert gij daar dan uit?" "Ik mank jagt op eene slang. Er is niet anders dmtik te krijgen dan bij Doctor Thomas, en hij wil mij dien niet geven, of ik moet van eene alang geheten zijn. Daarom maak ik er nu jagt op." (In Indiana mag slechts sterke drank lol gei eeskundig gebruik verkocht worden Eex Ikr6CIie misslag.Gedurende den ier- scbrn opstand brngt J. D. Beresford, bankier ra lid di-r overheid van Duhlin, zich zelvcn zoo in Iroat bij de opstandelingen, ten gevolge van zijne waakzaamheid in hen tot de straf te bren gen, dat, waar zij ook bij het plunderen van een hui» zijno banknoten aantroffen, de kreet steeds was: "Bij hoog en lang! wij zullen den sihclm tc gronde rijten.' Wij zullen elke bank noot vau ïiem vernielen, die wijviml.n kunnen en wezenlijk vernielde zij vermoedelijk geduren de den opstand, tot voor bij de 20,000 van zij ne banknoten. In plaats vnn hem lnerdrror te gfonde le rrg- tcn, maakte hem dit £-20,000 of §95,000 rijker, daar hij alzoo ontslagen w erd van ze in te los sen. Deze manier om eenen bankier te gruDdo te rigten is «ene zuiver ieische manier, üeorga Smith ïou zeer drinkbaar zijn voor zulk eene poging om hem te ruineren. Jong Amfiiika."Vader!" vraagile een klei- re jonden aan zijnen vader, "als iemand een' an der' slaat, heeft deze dan het regt om den slag terug le geven "Zeker," was het antwomd"de wet der zelf verdediging verooi looft zulks." "Gord; "dan zal ik u eens wat xrgecn", her- nam du knaap, eene uitdagende houding nanne- mende, "als gij mij weder otn de ooren slaat, dan zal ik er u een' onder do vijfde ribbe geven," Het genas hem niet.Eene vrouw, die ver- •cheiJcDe middelen had beproefd, om haren man j van dronkenschap le genezoti, dacht eindelijk een ander plan uit om «enen bekeerden dronk - aard »an h«-m te maken. Zij haalde, voor eene bepaalde belooning. ecnen nachtwacht over, om j Philander, als hij ia eenen slaat van bewuste- j loosheid verkeerde, naar het wachthuis to bren- j gen, en hem een weinig tcliiik nan to jagen, als bij «veder hijkwnm. Ten gevolge der afspraak, werd Philander eens des avonds li-n elf ker, en vond zich op eene haak ligg. vreemd en donker verin k. Zich op zijne elle boog nprigtende, keek hij in hel rond, tot zijn oog op evrien man viel, die bij eene kagehel eene cigaar zal ïe rook en. Waar ben ik hier?" vraagde Philander. "In een geneeskundig collegie," aulwoordde de cigaarrooUer. "Wat doe ik hier?" "Gij moet hier geopend wordend' «Ik? Waarom?" "Wel. gij zijt gisteren gestorven, terwijl gij dronken waart, en wij hebben uw Jijk gekocht om u te ontleden." SchuIdWkcntenif "Maar 't is een leugenik ben niet dood." ••mK-rgctci-kcmk-u, "Dal doet er niet toe; wij hebben uw lijk vnn den vervaldag uwe vrouw gekucht, die het volste regl had om u te verkoopen, want liet was alles wat zij ooit van u maken kunen als gij niet dood zijt, dat gaat den doctors niet aan, en zij zullen u ontle den, doo«l of levend." "Zouden zij hel doen, Ue?" vraagde de oude nathals. "Zeer zeker; cd wel dadelijk;" was het beslis- tend antwoord. "Wel, hebt gij dan niet een harlsterkingje voor ze beginnen Deze laatste woorden overtuigden den nsebt- wacht, dol Philanders geval hopeloos was en daar zijn loon afhing van hel welslagen in de be handeling des patients, was hij niet weinig boos om den uitslag, waarom hij, gansch niet zachtjes, den onverbeterlijken dronkaard hals over kop hut wachthuis uitgooide. GROWERS «fc COMMISSIEKOOPERS, r.v mikt nchj.v(;i block, be.v.v. .rr-/;.v«//:. Waar pij ten allen tijde eenen grooten en uitgezochten voorraad van kruidenierswaren, mondbe hoeften, tbee in soorten, wijiien, en buitenlandse!) gedistilleerd kunt bekomen,goedkoop tegen con tante betaling. Hun voorraad bestaat gedeeltelijk uil de volgcndü artikels: Oode do Imperial do Beste Zwarte do Oude Gom Java KofRj Groene Ilio do I.aguira do Cope do iGedrongde perzikkeu Gedroogde appels Gedroogde pruimcu Rozijnen imf^nsoorten No. I Makreel Codfish Mostaard Specerijen in soorten Ondo Fransche brandewijn Ilollnmhclie jenever Modem wijn v. den zuidkant Ondo portwijn Rijtuigen. Rijtuigen. Do omlergeteekeude heeft bet genoegen aan de burger» van Sheboygan en omliggende Counties be kend te maken, dal'hij thans vourbaudeD cu le koop heeft, in xijn mvsmmw wk*A8»w i de SCHOONSTE RIJTUIGEN, die ooit alhier zijn to knop geweest. Do boveilgP- noemden worden vervaardigd in do fabriek van L. F. Cornstnck Sr Cn. te Plymouth, Connecticut, en busUutn uit de laatste modelion ran BUGGIES <fe KOETEEN. Er zal altijd cono goede vootmad voorhn.iden zijn. en hijxnndcre modellen worden op aanvrage besteld. Hij maakt onlc cn znl in voorraad bebbun OPEN BUGGIES. Kon en twee pnnrds Wagens, Sleden, Cutters cn elk artikel dat tot zijne zaak behoort. komt en ziet MP™ Herstellingen worden in Norten tijd bezorgd. SurtmyoAX. E. M. MACGRAW. 20 Julij 1855, 289 tf. S/>JN frr-ï- -'Tv" ll's?N -••• ■»-/ l&AfV vöAi^ tS/ fi^GIas- en Aardewerk, Vensterglas,Verivstoficn, 2) Houten waren en Sterke Dranken in soorten cn welke goederen in den groot- en klein-hmidel tegen uiterst Inge prijzen zullen v«ikoo;-«n. L)aar wij onze waren regtstreeks uit bet Oosten ontvangen, hopenwij ouze bega inniger* zoo prompt en civiel to kunnen bedienen, al» cenigo audero winkel in Sheboygan. SZ. Foor all er Ui producten betalen wij dc hoogste prijzen Sheboygan. 3 Julij 1855. JOSEPH SCHRAGE Co. (2 V De ondorgeteekonden makon hiormedo bunnen vricnduil cn liet publiek in liet t acbtiitgsvol bekend, dal zij Eene deur Noordelijk ran het Wisconsin Huis, bunnen winkel op nieuw gevuld hebben en tbnns weder ruim gesnrtcetd zijn, in GROCERIJEN PROVISIEN, W F. DA VIES, EN B0EKHASDE1AAK. 88 4kffi®a8SAA®S©aS Transportalie £L, Compagnie. Opgerigt onder de loetten van den Stoat .V T. Vervoert goederen tusschen New York cn do lin- vcttx nati de Westelijke Meren, mol stiptheid en spoed, hebbende gelegenheid van zich zclvou, om zulks op do voordeligste wijze te doen. Kantooii»:.» te Neiv Yoiik64 Penr) Streel Broadway. Kantoor te BuffaloMarino Block onderaan dt Mis.-issijipi streel. RUFUS C. PALMER. President IJIRAM NI LES. Vier President. WELLS D. WALBRIHGB. Secretaris. JOHN R. WHEELER, Thcenurior. Commissie van Iii-stuur. HORATIO N. HOLT. AI. M. CALEB. N. CM AM BERLIN. ALBERT li. WHITE. q' Agenten, 12 Sta:e Slreot, Boston' At.>:i II. pKTr.na. «gent. 64 I'r.-.t] Street, N. Y. O. N. l'iiAris. 95 Quay Street. All tiny. J. J. Tw.lmadoe, agent, Milwmikie J. F. Kiiim.asü. Consignee. Sl II. \V. Thomvso*. agent. y Slwboygan. V> ia. Merk de pakkandje A T. Co. cn laad aan Pier 7 ('oenlieu Slip, East River. 2fl9 if. AYER'S PILLEN, .or al de oogmerken van een Huismiddel. mvraag eer ®P we'*e* werking men rich zeker en geltee latr.n. Deze i» bereid om aan die SSnfi Worileu gerrangd, ent het van do goedkoopste J 3 April 1855. tot de tijnste artikelen wel voorziene D'. F. HAHN, Ferkoophuis Tan Toilet-Jr(ikelcn van KASPAR GÜCK, in Pennsylvania Avenue, nabij de haven, zoo snel mogelijk op te ruimen. .'tui mijne deels zelf gemankte, deels op tlo beste oos- W.-tk- lelijke markten gekochte artikelen, «tic ik geznnicntlijk gun de la igste prijzen verkoop, noem ik slechts op: ZO.MKR-KLEKDKREN VOOR II EER EN, VESTEN VAN ALLE KLEUREN, BROEKEN en JASSEN, HALSDOEKEN. HOEDEN «n PETTEN. HEMDEN enz,enz. Ik heb besloten gi'cne concurrentie t« «ebowea en to goedkoop als ieinnnd in deze stad te varkoopen. Een geheel pak voor 3 dollars! Komt eo ziet! KASPAR GÜCK. Sheboygan, 26 Mei I85S. y'Jdl ^2 0#uees-, Heel- en Verloskundige tcUain ovtr het Kon M Hui*. Bevoelt zich iu de gunst van het HollnatDcb publick ruinztiam aan. 2dl JACOB GLOCK. Bevoelt tijneti vrienden, nlsonk het gedorde pu- ik 'X bliek, liet vonden lieer Louis Tzsiuwciagcliaui civ good ittgerigte logement, HET KÜSSI TII IIl'IS, Sheboygan, Center Straat, Win. 244 HeLDKSMOBD VAS EEN'ES ItOSD IK DB KkIM. Er werd in het kamp der geallieerden eene groote opgewondenheid verwekt door de moedi ge daden van eenen bond, toebeboorende aan den Kolonel van hel 73 regiment van linie, Metnronn gei.aamd. Op den IC Augustus, gedurende den slag van de Tchernaïa, bntk het dier zijnen ketting, vocht in de gelederen des legers, redde het leven van eenen Sergenul cn eenen sulduat, en nam drie Russen gevangen. Een kogel trof zijnen pool, omar de wond ver bitterde hel dier nog meer. Hij wierp zich op eenen officier, rukle hem op den grond, en sleep te hem. bij zijnen kraag, als gevaugene, naar de Franschen. Een heelmeester heeft de wond ver- booden, en de viervoetige held is aan de beter hand. Hij zal waarschijnlijk eenig certeeken ontvangen, gc-lijk een andere hond in hul enge!- sche leger vereerd is tnet eene medaille, voor zij ne gehechtheid aan zijnen meester.Quzetle de Trieste. gptT In eene matigheids vergadering te In- Veruess, in Schotland, hield een nieuw aangewor ven medelid dc volgende rede: "Voor drieroaan- deD, mijne vrienden, wc-rd ik een lid van dit ge nootschap. (handen klappen en hurrah.) Eene maand later, mijne vrienden, bad ib een goud stuk in mijnen z»k, dat mij nog nooit vnn tevo ren gebeurd was. (banden kluppt hurrah.) Nog eene maand later, mijtn Waarschuwing. •n en Tekeningen tea gunste «lp* nintaniclijk ile xiKxtauiao welke :S i.f twaalf tnaamlru overscl,re ten nu betaald worden, of bij zal zoti- kenuisgering den schuldenaren kosten Ijzerwinkel. Pennsylvania A ventte, naast liet Warren Hotel, ilergctrokemle kondigt bier bij hel llolInmWchr publiek «lezer Stnd en County nchliiigsvol anti, dnt liij zijnen bekontleti winkel vnn Ijzerwaren, Landbouwers- cn llantlwerkers-eereedsrbappen door annkoopen in Oosten zoo liceft opgevuld, «Int bij roet liet beste ivgan, 6 Nov. 1854. A. 1'. LYMAN. een lc doen. dan t i zoekt derhalve om iu liét Wc; kn Sheboygan, 20 Mei 1854. rsennsten Mm. w. B «leze Hij vo, ;cninmnmlatn K 1 N O. IN ERNST. SULLY CO. verknopen thans hunne goederen nis. «Int r; SÉI SCHOENEN EN HANZEN WINKEL. koop,-,,. rgi iv".'"V "f. HET PNBLIEK WONDT BEZIGT, UlliW JÜX Vip 'ÏÏTdj&toSïïJÏ '7 Dnt wij een gn-oten voorraad van gor-dcren hebben, Mnn« Sclioeiiun. ook Selineneu voor Vrouwen - dezulke al» men gewoonlijk in klein hnndukiais-win- Kinderen, van eigen üibiikaat, Alle> sterk en en I-I- de dorpen aantreft en ten gevolge eetier groote j koop -~ venraging in de verzending onzer goederen laatstle- ded tiurf-t, zijn wij genoodzaakt om goedkoop voor commit geld of producten te veikoopen, leu einde on zen voorraad aan den man te brongen. Behalve een buitengewoon grant i.ssortement vat Manufiirturen cn Ellcwnren. Kruidenierswaren, Aar de-, cn lJzorwerk, lJzcr, Laarzen cn Schoenen, der.-n enz., enz., hebben wij een' uitgezochten rand van Klokken, Mahonyhoulen Meubelen, Tapij' ten enz., enz. Komt alle, zirt en oordeelt zelve. Sheboygan Falls, SULLY Sc. CO. 3 JBD. 1855. sUc-bnvgn I, 9 Dee 1854. C. LEI 111 NO. NIEUW KLEEDING MAGAZIJN. Koopt uwe klcederen ill J. C. COULEHAN'S goed- li.miié klr- ilno'-uluki'l. Ilij lirel'i tiian-- 1 ll.llflfl waard aan HERFST- EN WINTERKLEEDEREN aan hand, cn zal u 20 percent goedkoopor verkoopen, di e Chicago of Alibvankie doen kunt. •rgcet den naam en de plaats niet: naast de gcrui kruideniers-winkel in l'ciiusvlvania Aveuu. J. C. COÜLEHAN. Slioboygan, 20 Oct. 1654. 251 tf. RA.YK OF SIIEBOYCAX. D.ze instelling znl van af aanstaanden Maandag geopend zijn, tot bet uitoefenen van ceil algemeen BANKIERS, en WISSELKANTOOR. Diiir.criamnN: \V. \V. King, Van Epa Yonng, War- n Smith, Clios. T. Moore, XVarron Hill, XVm. R. Gorslinc, Godfrey Stnmin en J. F. KirkLnd. Sllebovgan, W. W. KING. President, 19 Maart 1855. VAN EPS YOUNG, Vice Pres. F. R. TOWN8END. Kassier. had ik eenen goeden rok aan, dien ik nooit gchnd had. (luider klappen en harder hurrah) Veer tien dagen daarna, mijne vrienden, kocht ik mij «eue doodkist. (Algemeen zwijgen) Gij ver wondert u, waarom ik mij eene kist kocht. Wel nu, mijne vriendtn, ik kocht mij eene kist, omdat ik overtuigd whs, dat ik dia m>odig zou hebben, «Is ik oog veertien dagen lid van hel matigheids genootschap bleef" Aan Koopcrs cn Vcrkoopers van Land. De onJergeteckende beveelt zich bij vernieuwing in dc gillist zijner Landgenooten tot het schrijven van luider DEEDS. MORTGAGES. LAND CONTRACTEN, tntlen, enz., enz. Door zijne olficiüle betrekking nis Clerk tan de liep thank is hij in staat gesteld, kosteloos de verschil lende registers der County na te zien, of de eigen dommen vrij en onbelast zijn.—iets hetwelk voo koopi-r» van land eene zonk van veel gewigl ie, alvorem zij deti koop sluiten. Mijn Kenloor ia in bel grooti "Brick Hui»", twue trappen hoog. SBF.8otg»:C, J. QUJNTUS, 16 April 1855. Neurit Sr Tnaheemnumtr. 358 t ffig©8g£ W£5sm»&„ Huast het Kossnlk Huis Bevat alle soorten vnn M Kü BELEN. die gewoon lijk door Landbouwers verlangd woideu. Sheboygan 4 Junij 1855. 282 tf. Mankt hier 't nlgcmccu i eenen groote J855. W^O^Siilische JSöo. NOV E MB. Or o. Own. U. M. U. M. 1 Dnnrlerd. 6 33 4 54 2 Vrijdag. 6 34 4 53 3 Zniurdag C 36 4 51 4 Zondag. C 37 4 50 5 Maandag 6 38 4 49 6 Dingsdag 6 39 4 48 7 Woensd. 6 41 4 47 8 Dontlerd. 6 42 4 45 9 Vrijdag 6 43 4 44 10 Zaturd. 6 44 4 43 Jl Zondag 6 46 4 42 12 Maandag 6 47 4 41 13 Dingsdag 6 48 4 -10 14 Woensd. 6 49 4 39 15 Donder. 6 51 4 39 NOVEMB. Oro?°oim. U.M U. M. 16 Vrijdag 6 52 4 38 17 Znterd. 6 53 -1 37 16 Zondag 6 54 4 36 19 Maandag 6 56 4 3.' 2d Dingsdag G 57 4 34 21 Woensd. 6 58 4 34 22 Dotnlerd. 6 23 Vrijdag 7 24 Zaturdog 7 25 Zondag 7 26 Mnnndag 7 27 Ditigsdng 7 28 Woensdag 7 29 Dontlerd. 7 30 Vrijdtg 7 J- S. HARVEY. ede zijnen vrienden en bot publiek si inditing bekend, dat bij tegenwoordig solen voorraad van ZOMER GOEDEREN" ?««LVa" ÜU"'0" Xiemv Y01-14 ontvangt. Dezelve taan in een groot en volledig assortiment van El 1 e ware n. Kruidenierswaren. Ijzer werk, A a rd c we rk. Laarzen. Sclioc- uen erwstnffen. «Jlien. Vet. sier en Bo ban gsel-Pnp, o r. Tapijten en allo zoodanige artikelen, welkt in der-eliikc groote "•inkels te vinden zijn. Deze goederen zijn mot groote zorg voor deze marlet mtgezoel" en zullen gnedkuap mor contant gr/rf. ver- - .5.TÏÏÏ,"" '""F"»i- HET OUDE FORT bezoeken, waar goedkoopor verkocht wordt dan in eemgen anderen winkel in deze 6lad. Sheboygan 2 Julij 1855. imz CLEMENT'S IJNIE. 4 31 4 31 i 4 30 4 30 4 29 J. Laatste kwartier '«avond» ten 0 ure 10 min: 9. Nïeawe maan '««vond» ten 2 ure 24 min- 16. Eerste kwartier '«avond» ten 6 ure 7 min. £3. VetD» aaas avond» tea 2 uie 44 min. Do Stoombooten welke deze ARCTIC en de TRAVELLER, ven naar Chicago vertrekken. ie« ure "als hel weder zulks toelaat.' De gezegde linie f koers) slaat in verbinding lc Chicago met den Michigan Central euMichigan South- ;rs bevaren, de el) vao deze ha- u avond ten tien Spoorweg, W. F. TIBB1TS. Ticket Agent. J. F. K1RKLAND, Freight Agent Cigaren! Cigaren! A. F. KOR-RICH, de Acht>te Straat Sr Pennsylvania Avenue. groote hoeveelheid uitmuntende ag.- Iloek va Heeft n van eigen fabrikaat, zoowel al» die hij iu 't klein of bij de kist b wenschl te verkoopen. e, 9T Atfcj IBM. F. G. DEVILLE, Fubrd-an'.cn en Handelaren in 't groot van ALLERHANDE SUIKERGEBAK, bandelen wij in KINDERSPEELGOED, NOTEN m soorten. ROZIJNEN, KRENTEN. CI TROENEN, en CHINA'S APPELEN. De winkel staal ia Pennsylvania Avenue. >"^G SHEBOYGAN. geld r#or LOGEMENT iv het "Deutsdjcn j^aus" van MARTIN ARMBRUSTER, Nabij de stoomboot landing, Sheboygan. 150 Cents. handboek van wisconsin. 25 Cents. schrijfpapier bij de riem. dito bij het boek of vel Te bekomen bij den Uitgever dezes. 286 tf □i mmmmw, Verkoopt eu repareert allerhande soorten van KLOKKEN, HOROLOGIES EN GOUD- ZILVERWERK. Hij betaalt oontant geld voor oud goud en tilver. SMM «IEBOYGAN, WH. Goedlioope Goederen. K O JUT IN DEN BRICK BLOCK, Waar gij ei-n groot ussorteiiiuiit Ouuilkoope Warei It zien. die verkocht muite* cn aan lage contant- ijzen zullen aaugebodeu worden. Komt zc bezien Ü54ft A. 1'. LYMAN. Kruideoirrsiraren Provisies, EES grootse voorraad, rij Gmrtner, Geolc Co. Hunnen vrienden en bekenden wordt deze winkel ni> bet dringendst aanbevolen, onder belofte van goede lie- [iieiinig en het inkonpeil of inruilen van nllerbande jirn. iluctou. Hun kngcbclwinkel is met bovonge menideu voorland in hetzelfde lokaal. Slielioygnn, 6 Junij 1854 bereid om doen. en een nsouwkeurig onderzoek van bare krachten, hebben voldoend» aangeioond.nielwelk oen goed gevolg het aan hot voorschreven oogmerk beantwoordt. Het» gemakkelijk eene gonceskrac^ :ige Pil. te mnkeii, mnor met zoo gemakkelijk de DK8TK pil van alle. dio niet een we de nadeelen, .naar al do voordeden van elke andere pil heeft. beproefd, uu niet welken uitslag, zul- diglijk nan het oordoel van het publiek Het is tol nog toe voor «ten lijder on gelukkig geweest, dat bijna ied»r purgeermiddel le scherp en prikkelend ia voor do ingewanden. Dexe pil is dit niet. Vele purgeermiddelen brengen xooveel snijdende pijn cn zooveel omwenteling in hel ge stel te wecg. dat deze inecr dan te teel tegen het dal zij uitwerkenopwegen. Deze pillis eene prikkeling of pijn voort, of dit moet uu vooraf bestaande verstopping of ongere geldheid dor ingewanden voortkomen. Zuiver plant aardig zijnde knn er geeno schade van derzelver gebruik in elke hoeveelheid voortspruiten maar het is beter ilnt elk geneesmiddel met oordeel ge bruikt wordt. Korto nnnwijzingen nnnganu.lo haar gebruik in de onderscheidene ziekten waartegen zij kunnen aangewend worden, zijn op de doos te vinden. Onder de ongesteldheden, die snel door de zelve genezen zijn kunnen wij vermelden! ongc- sR-ldhcid van dc lever in hare verschillende vormen vnn geelzucht, hedorven spijsvertering, kwijuiiig cn gebrek non eetlustlusteloosheid prikkelbaarheid, galachtig.- hoofdpijn, gnlkoofs, koorts en pijnlijkheid, pijn in de zijde cn lendenen enz.want inderdaad, deze allo zijn slechts hol gevolg van eene ziekelij ke werking «Ier lover. Als ecu openend middel, ver schaften zij ccue snelle en zekere vorligting in hard- 155 j lijvigheid, nnnbeijen. koliek, spijsloop, scherpto in de I vochten, klierziekte en scheurbuik, verkoudheid met uitslag/.weren en onzuiverheid van het bloed: om kort te gen oiu allo gevallen waar ecue buikzui- vering uoodig is. Zij hebben ook «-enige bijzonder voorspoedige ge nezingen bewerkt ia rheumntickjicht, waterzucht, graveel, roos, hartklopping, pijn in den rug. do maag en do zijde. Zij moeten ruimschoots ingenomen worden iu de loive, om het bloed tc zuiveren en het gestel tot do veranderingen der jaargetijdon voor te bereiden. Een» giftc. bij gelegenheid ingenomen, zet de matig tot cone gezonde working aan, en herstelt eetlust en spijsvertering. Zij zuiveren het bloed, en door bare aanzetting van den bloedsomloop, vernieti wen zij Ho krachten, cn berMellen dc uitgeputte of verzwakte vermogens van dc geheel» bewerktuiging, Van «laar is one giftebij gelegenheid ingenomen, zelfs heilzaamofschoon er geene ernstige onpasse lijkheid bi-smalmaarniet onnoodige giften moet men nooit te ver gaan, daar elk purgeermiddel ver zwakt. atv liet te veel wordt ingenomen. De duizend gevallen, iu welke een* geneesmiddel vereischt wordt, kunnen bier niet worden opgesomd, maar zij schik ken zich naar ieder ligebanin, en men gelooft met vertrouwen dnt dezo pillen beter aan het oogmerk zullen beantwoorden dan eenig ander ding, Hat tot nog too voor liet tiienselidoin dienstig is geweest. Als derzelver deugden eens bekend zijn zal het niet langer twijfelen, welk midtlol te gebrui- een» bnikzuivering noodzakelijk is. Daar zij in Suiker gerold zijn. xijn ze nange- nnm om intern-men. eu dnnr zij geheel plantaardig iïn. kan er geene schade ontstaan Tan derzelver ge- ruik iu elke hoeveelheid. Voor korte aanwijzingen, zie men de omslag vao o decs. BOEEUtaVE'S HOLLAND BITTERS m ELECTRO. CHEhltSCU AROMA. of ECHT H0LLANDSCH KRUIDEN BOTH, Twee jaren zijn voorbijgegaan «edert da ring van dnt onichxtlmar geneeiiuiddel in da Ter. eenigde Staten. Gedurende dien tijd heeft het »ti*a zlocmkk.ua AI'TUrK Vr.llRIIKOK* zl« ttn mioksl tegen koorts, bedorven spijsvertering, vuile ninng, hoofdpijn, gtbrek nun eetlust, zwakheid, hardlijvigheid, blinde en vlo ei jen de aanbijen. Velen onzer waardigste burgers erkennen dtaaalfc wonderdadig vermogen iu ulle oiipasarlijkhedaa tea MAAG EN LEVER. als ces de veerkracht hkkrtki.lkkd mtuml, lint nimmer geëvenaard is. want da Terlijiing walk* hel verschaft in alli- gevallen tan zwakheid of slapheid van ELKB snort isjbijna oogentilikkolijk. in zenuwachtige en rhf.umatiek ongesteld bode n beeft bot zich in ontelbare getallaa zeer weldadig beloond, cn iu andere eene baaliat* her stelling voortgobrogt. Als uitstekende g-reeshceren bet voorscl.rijv«» zonder onizcling hunne patiënten aanbeveUa, kaa- wij veilig oj.houden te twijfelen en gratig dat- miblic! kon. t GLOBE PENH. AVENUE, SHEBOYGAN, WIS. bestelling binnen een ko Wij zijn bereid om tijdsbestek tc leveren: oom Mnckvim vi alleilmndcii aard. Koren- m Zaagmolens, Ko- Dor/wU roor Ramen. I.lzeren Jlellm en ol- torhiiwn en preiottn rmincrjien, welke gevvoou- lijk ui de br>n- ijrergietcrijen vrrinnrdigd worden. Steeds zijn lolden gr.uit-of kleinhandel voorhanden 1>C beste soorten van PLOEGEX, •nder welke du beroemde in 185-2 gepatenteerde 'Hiilhort Ploeg" nitiiiunl, iiatir welk odi-l wij sta en ploegen maken, die bi-tor zijn dan eeltige ander' II den Stunt. Ouk zijn wij agenten l«.| bet maken vnn MORSES PATENT GRATE BARS, geschikt oin Zaagsel en Looijer* Run te bran •j vleijen ons Kelten, dat wij. opzigtens werk n. ijzergieterij iu liet Wcateu kun- N. SHAFT ER CO. Dr. James C. AYER, Practisch en Analytisch Scheikundige LOWELL, .MASS. Prijs 25 cents de doos. Vijf dozen voor $1. prtjtnt, ms. tsss. DE WESTELIJKE SPOORWEG, DOOR CANADA. Van den Niagara Waterval naar Detroit, e goedkoopste, zekerste eu anelsto tegenheid biedt naar DETROIT. CHICAGO, ST. LOUIS. GALENA. at9ks ix het ckuotk we8tkx. Tusschen NIAGARA FALLS en CHICAGO wor. welke d go den d fclocllt» de goederen krijgt i.. "rit tot Cbiengo. sMngier» lu-blieu Icgcnbeid kosteloos de mal v e kwitantie tol Detroii p «li-zen Spoorweg lijd wereldberoemde Xiotre ivrvni on do ilonriiver gebouwde Grut B.ug fde grootste merkwaardigiiedeu bouwkunst) te bezigtigen. De brug is 622 vóctèü lang. bi.net aan 4 groote ijzerdra.leu kabel-, twee v ijl lig vouten boven den bruiecbemloii ----- -r dezen spoorweg niet al •ringen mgcpakt-gebjk het op bel Mee. Erie va •"•"'n,,,ooteu gochiedt-iminr nemen plant» o: iimi.Kelijke cu luchtige wngen» en rijden Zonder oponthoud naar Chicago- enz. Biljetten van Rochester voor de gsnsclie reis zijl iu bel kantoor, digt bij hel stnlion te verkrijgen. JL DIJKEMAN. Moofd-Agcnt ALBERT GKERLINGS. Locaal-Ageni te Rocm-ir.u, N*. V. P. J. LOESCH ER, LOESCH ER. n Wisselkantoor. RISCHMUELLER Commissie-, Expeditie- 70 Greenwich Str. rroer van Passagiers uit alle havens van Euro- pa naar Aew lork. Quebec cu audere haven» van -oord Amerika. Verroer van Passagiers naar het Westen, van New xork afmelden Hudson rivier Spoorweg over Al bany naar BufT-ilo »n van daar op vc-rechuidcno we gen. of per stoomboot, of per «poortrein.. Van Quebec ef door middel van de portscheepa- l.me naar Toronto. Hamilton en Lewiaton, on dnu per spoortrein naar allo doelen des westen». Wissels op de hoofd| binnenland. Uitbetaling van pelden ing, van 5 en hooger .Ti! "iJÏÏSS aSshss. xssp° sr Reen van Europa en U >t een bedrag naar vetki alle dtelen van Duitscl L. T. DLESTELIIOBST. Zadelmaker, Hegt tegenover de Brick Blok, Sheboygan, Wis. Heeft de eerxieh in dc gun.t de» publieks aan te bevelen. Alle «oorton van fijne en gewone Gnrcden A Paardcntnlg gijn bij hem voorbanden of worden prompt en goed ®I»f op bestelüDg gemakt. AYER'S Cltcrry Pectoral, VOOR DE SXITLLK CKXKU.-IG VAX HOEST. VERKOUDHEID. HEESCHHEID, AANDOENINGEN VAN DE LUCHTPIJP. KINKHOEST. CROUP, AAMBORSTIGHEID EN TERING. Dit geneesmiddel beeft zulk cono vermnnrdheid ver kregen door ileszelfs herstel lingon van clku veischei- «li-tilieiil vnn longziekte, dat het gchet-l ounoodig is, eon nieuw verslag te doen van al do bewijzc-n van ilis/clts geneeskrachten in elke gemeente waar hrt gebtuikt is. Zoo uitgestrekt ia hel veld vnn deszi-lfa imttighei-J, cn zoo talrijk do gevallen zijner genezin gen, dnt bijna in elke sectie v»n het land, overvloe dig algemeen bekende personen gevonden worden die door hetzelve van zorgbarende en zelfs wanhopi ge ziekten dor longen xijn genezen. Slecht» een» beproefd zijnde, is dcszolf» voortreffelijkheid hoven elk audor geneesmiddel van deze soort, te in bet oog vallend om do aandacht te omgaan en waar des- zelfs deugden bekend zijn, stnnt het publiek niet lan ger in twijfel welk tegengift te gebruiken voor de droevige en gevaarlijke aandoeningen van do long- organcndie nan ons klimoRl eigen ziju. En niet alleen in vrecssclijke aanvallen op de longen maar voor de Zachtere verscheidenheden van hoest ver koudheid. hmchlitid en voor kinderen is het dr anngennninslo cu heilzaamste artsenij die kau ver kregen worden. Door het in deze streken lang in gebruik is geweest, behoeven wij niets meer te doondan het volk te verzekerendnt des-zelf» hoedanigheid met de beste wedijvert die ooit hesman beeft, on dat het echte ar tikel bereid wordt door J. C. Aver, scheikundigete Lowell, Mas». Wordt verkocht door Wm. F. DA VIES, tc Shebnygnn, LAKE HOPKINS to Milwnu- kie, en bij nlle Apothekers in alle plaatsen EJY IJZER nVUlEJW De ondcrgeieekeuden, dankbaar jegens hunne vrien den cn 'l publick voor hunne vroegere milde begunstiging zullen, door eene strikto attentie op hiiniio zaken en een verlangen om voldoening te geven, trachten zich hun ver trouwen en begunstiging verder waardig te niakeu. Ouzo voorraad is de grootste in deze plaats en oxpresie- lijk voor deze markt uitgezocht, en daar wij zelve ouxe Blikken- en Kupereo Waren vervaardigen, zoo willen wij voor dczelte instaan. Kleine winsten en veel verkoopen is ons motto. Onze voorraad bestaat gedeeltelijk uil eene groote ver scheidenheid van Kook-, Kamer- en Plnalkagchelstalle artikelen vnn Blik. Koper en Pnndoek voorradig of vol gens bestelling gemaakt. Spijkers, Glas, Messen. Vorken, Bijlen, llouweeleu. Schoppen. Spaden, Hooivorken. Log Kettingon, Ketel», tlandbijlljcv. Handzagen, Zeisseri, Tinuen-cn Mouten-wnrcn en Vnntwerk. Sheboygan, G Juuij 1854. GAF. RTNER GE F. LE Co. :elven beproevc LEEST! LEEST! LEESTI AaR Vrienden en Landgenooten, Verzocht zijnde getuigenia te geven weg»»» B*»r- have's Holluudsch B iter, zoo wil ik hier a»n told»»», en dit middel ten grhruikc nanhi-velen, nen al diegeaaa, welkelijdou nan innngkwaleil of ongesteldhtden, ai) O lilnag voortkomende, waar ik mij nok ongeaiald at» gevoelde en wel door eene koude in de mnng ontataa». de, zoodot spijsverteciing ophield «nik ook g/an taf. ging lol spijs of drank tueer gevoelde: ook waa «lij 4» gal door hel blurd verspreid, znodal ik geheel onjmald werd. Dan, nan dc advertentie van hei ILHenéMb Bitter denkende, en daar lezende dat alle uit da maag voortspruitende kwellingen enz., met dit middel (aaa- zen kuoiD-n worden, zoo nam ik ook dit ta baal, af het inogt dienstig zijn tot herstel, en dit ontwaarde ik na «Ie 2 a 3 eerste !c|iels vol dnarvnn te gebruik», «e bij verder gebruik voelde ik mij ook van dog tal dag ka ter, tot dat ik de geheel» flesch uitgehruikt had v«»V dc mij toen ook geheel hersteld, zoodal dit middel «4 ten gebruike is aan te prijzen, wanneer ma» da«i h- hoefte aan heeft, volgens opg-v» in d» adrariaaiia; m hoewel dit middel nu wel als de middelijk» aana.k l»r genezing heeft gedi.-nd en brsuhouwd kan w»rda», m ia het de ware oorsprong der genezing niet. welk» allaaa bestaat door het tresiuor van dien God, in wicua kaad ons leven, den adem en alle dingen zijn: want Hij al|»»a ia hel die ziebien en ook weder gezondheid ichankt. Sheboygan. Wia. 3D Nov. 1853. JACOB Rl.ISM WEDER EEN GETUIGENIS. Ter aanprijzing van hel gebruik van Bottin»va'» TIOLLANDSCH BITTER schrijft men one nit Grood Rapidn, van 19 Juuij 1853: "Onze landgenoot Pietsr Dane heeft mij verzocht u tnr vermelding ia dam Nieuwsbode te brrigtcn, dot bij door e»na flesch t»<a- bruikon zich geheel herstefd gevoelt tan zijno kaario. slechte spijsvertering en lusteloosheid. wa*r aas Hij dit voorjaar long gesukkeld heeft. P. Dane ia daakkaar ja- genaden Opper-Medieijttmee»ler en Dr. B*otkav». wil langs dezen weg zijne Inndgenoolen opwekken i» bij noodzaak een dollar vooreen» fle»cb te wagoa." IHET HOLLANDSCH BITTER Heeft wederom ecue groote genezing bewerkt: Do vrouw van Pirlrrde Witte, woonaebtigin town Hollaed, Sheboygan County .Wis., leed zoodanig aan oeno»w»k- ko maag, dot zij hoegeimnintl geen voedsel ko» fordra- gen cn dien ten gevolge dooriclijk zwak en ziek weid. /ij wo» eenigen tijd onder geneeskundige bchaudaliag, doch vond geen baat daarbij. Eindelijk kocht hij, «»- zijne vrouw ruim drie maanden aan dio kwaal ga lt luid, tor drukkerij van drn Nieuwsbode eene flaaeli Bokkiiave'k Holinudsch Bitter, en slecht» twee da gen heil zij daarvan ingenomen, of zij kon r»»da »taa et smaak gebiuïken en gevoeld» lijxïch na hol gebruik >n dio eene flesch volkomen hereteld. Sheboygan, 22 Aug». 1854. F.en aantal andere wonderbare genezingen door bot gebruik van dit Hollanilsch Bitter konden bior aange haald, of de aaudocht mijner landgenooten tor meer dere aanprijzing op «Ie gctuigunisMen von eon aaattl geloofwaardige Indischen gevestigd worden,indien mij» bestek zulk» gedoogde. Wordt vorkoelil «loor «leu eigenaar Benjamin Pag», Apotheker aau den hoek dor 3de eu Sinithfield straten, Pittsburgh. Pa. Prijs 1 per flesch. WAARSCHUWING. De groote aftrek van dit aangciinam aroma hooft tnt vele- namaaksel» aanleiding gegeven, weervaar ba publiek zich wachten nux-L Gaat niet over tot hot koojien van iel* ander», voordat gij Boreiuvx's Hal. i.assch bittrr goed beproefd hebt. Eene floae'. val voldoende zijn om u te overtuigen, hoe oneindig »»r het al die nnmaok»els overtreft. Het wurdt verkocht voor I de fteseli, of xea floi- achen voor 5, door de eigenaars BENJAMIN PAGE. Je. Sc Co. Apothekers, Seheikondigen «n Droogiitoa. te Pittsburgh, Pa. 1» eok te verkrijgen hij J. Qui.-i-rus, hoofd-»gent v»»r Sheboygan County, aan wien men zich nil ander» Hal- laudsche nederzettingen in Wisconsin, Michigan «fllli* noi» tot het bekomen van agentschappen g»li»v» t» melden. Alsmede bij J. R. Mullv.ti, Holland Sh*b»yg»a C». 1 y 347 G. VAN STEEN WIJK, Consul «Ier Nederlanden MICHIGAN, WISCONSIN ex MINNESOTA. Newport, Sauk County, Wisconsin. Het Ncderlnndsclie publiek iu bovengenoemde lan den wordt hiermede verwittigd, dot allo officiële naar Europa te verzenden nukken, ten einde bij het be- ktiiur of bij do regtbanken in Nederland van kracht te zijn, door den Cooaul rnoetcu xijn gelegaliseerd. 1855. NEIV VORK Hi MISSISSIPPI LIJN. Eigenaren: HUGH ALLEN CO., 105 Bread SfreoLNew York. JOHN ALLEN Jr. COBuffalo Voor vracht vervoege men xieh bij R- L. Howell, I. H. S. IJcLBr.Br. ----- F. 8. PCMIM, 105 Broad Street, (beneden vloer) New York. Merk de goederen "N. Y. MISS. LINE." D»ge- lijksche verzending. Pier 4, Broad Street, New York. t-9 Kooplieden in het Westen kunnen lange de- zo lijn hunno goederen ven New York verzenden, TE KOOP! Omtrent SOO Akkersnitmuntend goed BOSCH- LAND, gelegen in town 13( Wilson) Range 23—belie ven» eene groote menigte BOUWLOTTEN ia de Stad Sheboygan. Te bevragan bij WARREN SMITH. 16 April IMS. if. A«kt»r ket PaeUa.toof. NOTARIS AMBT. De ondergeleekende door den g .ot het ambt vnn OPENBAAR NOTARIS, residerende te Sheboygan, benoemd zijnde, hooft do aan het publiek bokend te maken, dat hij g»m»*t'fd istot het schrijven en legaliseren van Eigendomsbewijzen, (deeds en mortgages,) Contracten, Testamenten, en allo andere Mukken van Notarii'lon a»rd. Ook belast hij zich met hot opmaken in wollig»» vorm, en het verzenden van allerhande stukken, wel» ke men door tunnchcn komst een» Noderlandsch»* Co»- auls of regtstreeks naar de Nederlanden wil ïond»». ter verrigting van familie zaken, cnx. ia h»t o»d» Va derland. Shebovgan, 8 Maart 1854. J. QUINTf UITVERKOOP. De_ ondergeteekondc- maakt hierbij don 2 A 14 tf. xijne - ou allen, die eenen goedkoopen on voor koop aluilen willen, bekend, dat hij oodort April zijnen gnnschen voorraad goederen veer kostprijzen uitverkoopt. 3 April 1655. a. p. lyman. QVgcittcn poor ben Kieumsbobr. ;n zijn zoo vriendelijk hot aroatoak iiileekeiiings-geldeu voor lil klad De op xich'te d."B eer A. Blokdijk, Amsterdam, Wi»«»»ei». A. J. Hillebrands, Ooolburg. diie. G. P. Felixer. Sheboygan Falla. D. J. Doornink, Milwauki», Wio. J. Verstegen, Little Chute, Wi«. Jolm Wigman, tc Green Bay. J. Landanl, Alto, Fond du Loc Ceeity. H. van «lor Kolk, Chicago. S. Oainga, Blue Island, Illinoi». Plnee, New York. A. «Ie Vos, Az. Rochester, N- Y. N. W. A. v. C. Smnllenbnrg, fluffs!! R. v. H. Labberton, Leneaater, N. V. J. Anij», Pateroon, enz-, »w Jerssy. i, H. Oclianer. Cleveland, Ohio. W. Bijl, Ciacinnati. J. ven de Loijsler. Hollend. Miek. J. van den Hoek. Zeelond, Mich. J. Iloedemaker, Katamaiso, dito. L. Dooge, Grond Ropids. dito. H. Ho-pers, Pella. lows. J. van Aortsen, St. Louis J. Stulen. Pbiledelphls. Pa. tW D# ehonnemcnlR-prij» op dsn Nieuwsled' •leentsTWEE DOLLARS p»r jaar, of om tres t vira cast» per week! Zij die wenschen i» 'e 1 hebben xieh slecht* bij de «genten san ta meld»» hel geld (ingoede bankbiljettenin eenem bnef ten,die franco moet gesouden yrden

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1855 | | pagina 4