Sc Bicutóok I Do positie der Republikoinsciie partij nopens deze vraag kun niet kwalijk begrepen ot" verdraaid j J worden. Deze ia tco klaar ais hel zonlicht op De Republilcelnen van New York. [wUIMt, oipmn mil M. nici in slaat om te Wijzen, dat .Ie Heer Jv.au- e Know Kolliintf is. verzocht hij hem bo- Om <le rigting utu nigcui^cuvn j;c»i wj den helderen middng. Het plntfoim van Julij Now York nan te toonen, knn vermeld worden i dnaid te bewijzèn, dut hij Iwl me j 1854 en September 1855 spretkt duidelijk no- dut elk Vhig^meuwsblhd in don slant (met eene j "Wij Vragen Coles Bi wil tool, ze» i j (pens de grondbeginselen dier partij. Leest het I enkele uitzondering) de republikeinseho beweging i pers, "voorliet vo.k ^^'v^lllhriten» nut dan volgt dit den nlgerncenen geest in j fov.u e SHEBOYGAN, WIS. vs, ridi I besluit diennnngaande platform lezende en niets op de daarin vervatte grondbeginselen nfilingen kunnende, nngthnns tegen onze kandidaten zoude stemmen uit rreeze tan Know Notlring-ismus, die begaat eene on- regïinardïglu'id jegens zich zeiven—eene onregt- —irdight-id, welke wij niemand met zu'ke gron I- •len aan zicli zeiven wenschen te zien be- §2.00 per jaar, in vooruitbetaling. I DctloO-n. dot de grondbeginselen der Ttepublikein- 1 j «che partij gcvt-sirgd zijn np de gelijke regten i j. beginselen ten uiterste e democratisch, of independent, ook de republi- hen (dé K. N s) te looch rt b'-gii DINGSDAG, DEN 31 OCTOBER 1855. De Ni. S 2.0(11 in de lü Cents, bewij t.encJen een dollar, of I r( keïiist brief in poststempel" van een en drie cents, Vnn JuaUKjjo- nuom-le 't liefst, in betaling worden toegezonden Zulke stempel-kaa uieu koc.pea bij allo postmeesters. RCPIBÜKEINSCHE" NOMINATIEN." Vo..r Gouverneur.COLES BASHFORD. Luit. Gouverneur.CHARLES C SH0LES- öi-erc-t. vnu Swat— SAMUEL D. HASTIN3S. Procureur Gencr— ALEX W- RANDALL. Schat master. - CHARLES ROESER. Bank Controleur.FRANCIS H. WEST- Slants Sclumlopzieiior.JOHN G. McMYNN. Staatè-Gcvang-In^pect.JAMES GIDDINGS- J oor Lid i on de Assemblyli-te District. TUC3IAS FEACA.V. Stt'Ml lettschen; d«l die ondig zijn tegeli iemand1» -.-r om zijne geboorteplaats, godsdienst of kleur: en dat j deze conventie tegen alle geheime staatkundige ur- gnuigatïen is. welke dergelijke uitsluitingen brinins- j •bode kost voor Nederland §3i per .aar °f geheime maatregelen hemen, on verbind ende.,: enkele nn.mnrrs 10 temssen op welt laden, die onVfitcnnliw rijn met de Hrpnbltkeinscne tmuw. en met de reglschapene en jke handelwijze, die aau ledeu van do Republi- paitij past. J Coles Bashforu. onze kandidaat vonr Cl.ni- j vernenr, ve rklnnule zirh oniniJdelijk nn zijne be-j noeming en in de tegen woon lig! mid der geltee- j Ie Conventie nidus"De gevoelens, in vwe j j besluiten uitgedrukt, zijn mijne gevoelens, en ik j zul, verkozen wordende, trachten dezelve ge- j j trouw en eerlijk na te keen." I Zoo staal Coles Bashforo en zoo stunt de Republikein&clie partij van Wisconsin. Wio ceu j v.m deze heide in een kwaad daglicht stelt, «I? rin. zoude hij of zij de hatelijke beginselen der Know Nothing partij begunstigen, doet zulks valsche- 'ijL j Aangenomen burgers hebben niets te vreezen in hunne region en previlegien van het welslagen der Repubiikeinsebe partij of hare groudsiellin- gen, zijnde haar hoogste doel mm de slavernij paal en perk te stellen, door te bewerken dut geene slaven staten meer aan Je Unie worden toe- nJ'»e 'an,lei gevoegd, dat de Nebraska en Kansas bill inge-tfrzc l",s 1,1 trokken en het Missouri Compromis hersteld worde, ojxlat dit maatschappelijk en zedelijk keinscbo lag hebben opgehaald Do S'. Lawrence Republican, De St. Lawrence Democrat. De Saratoga County Helper. Do Otsego County Democrat. Do O loan (Cattaraugus Co.) Journal. Do Iliian Herkimer Co.) Independent. D- Cayuga County Chief. De Fulton (Oswego Co.) Patriot. De Chautauqno County Democrat. De Northern (Essex Co.) Standard. De Lewis County Republican. De Cobble-skill (Schoharie County) Journal. De Oneida County Saclmm. llJSCSDJ 6 X. 1S55. Slav its ix Kansas.— Een dor laatste tiommcra in de Squatter Sovereign zegtOmstreeks co d geleden was er eene grootu vermoerde de slavenbevolking van Kansas. In on ze onriiiddtlijke nabijheid hebben verscheidene nieuwe aankomulingen zich nedergezet, en brng- ten in do meeste gevallen verscheidene slaven me de. Dit zien wij gaarne. Zij kunnen in geen te groot getril in do lerriloiron gobrugt worden, want onze rijke honniplanden zullen aan den slaaf vol doende bezigheid geven, en den eigenaar overvloe dig looucn. Komt dan met uwe slaven. Onze rijke landen nooden vnu allo strokeu des zuidens keurig monster van "officiële" straattaal H'y lubben den zwijgenden lafaard ui tg'Ja rt, om dit van te voren /v doen, maar in phiaLs van ids van dien aard te doen, gaat Lij van plaats tot plants, zoo sleoh-gewijze als eene knt, plannen mn- konde en kuipende met do Know Nothings, om de vretmdnebort nen over te h den tot het onder steunen mui hen, die hunne huizen of branden ai hunne kinderen vermoorden zouden. En aldus lo,»pei) tie beschuldigingen van ?s De-- deze gelegenheid niet b-dioi mocrufs vertrouweling togen den heer Basufokü j gaan, om min de wereld onze van een Know Nothing te zijn, en zijne stoute verzekering, dat léj destukken in handen had om te bewijzen, uit op eene belijdenis van zijne cigo ne voorbedachtelijkc valxriihcid. welke hij poogt te bedekken door grove straattaal cu p-isonele bo- lomliging. Wat denken onze nnngenomeue bur- I «ere van het bedrog,dat deze tweeling Barstow or Ignnen dus aan hen trachten tsple.nl Zijn zij inderdaad rio zoo li«t gefoplen, waarvoor liet Staatsblad hen houdt, en kan men hen de onbil lijkheden doen vergeten van onze federale admi nistratie en de stoutmoedige verdorvenheid en de baldadige verwaarloozing van onze Staats-auto- riteilen, door dozen valsclien kreet van "een wolf! oen wolf!" Sentinel. KANDIDAAT voor de ASSEMBLY. Thomas Fkagax werd in de conventie ge- houdrn di-n 25ston d.-zer, ber.oemd lot kandi- dnni der R-puidikcinsche partij vonr^ lid de »nde A- n.by. In meer dan fén opzigt goed te noemen, als men kwnnd zich niet over cenig nieuw grondgebied of do nu nog rrije noordelijke Staten uitbreide. God begnnstige do regtvaardige zaak! dighiden met eenige billijkheid hti-n kon. H'-l behoeft loclr geen beloog, fsr De papegaai van de Wisconsin Rrpn dnl h>i m.t eenige moeijelijkheid gepaard gaat, Uieantr be. ft zich in zijn lnutste noninur weer,- dezen post juist den man te vindeo, uitgesloofd cm zijne laffe aardigheden op ons uit j ')l0t LJotne^vnariur^r Verdere ongelukken op Let meer Michigan. Zaiiirdng den 20 dezer, des avonds ten 0 ure voer do schoeijer Kit tg Grantknpt. I.oxo, vnn Muskegan naar Milwaukee, met eene lading hout S. B. Grant. Er woei een frisclio wind on RErrnilKElNSCHGEZlSDItEID TRIOMFERENDE. Wij hebben verkozen oenen republikeinschen gouverneur luitenant gouverneur. u u u u nuditeiir. procureur generaal, tweo reptiMikeinsche reglers. eenen ropublikeinschon coin- i. mand die in alle opzigten aan de vereisebten te kramen.Wij kunneD het "ronde ventje" infir- vnn oenen goeden W- tgever voldoetwaartoe meren, dnl noch zijn geklap, noch «le lastertaal meer behoort dan te kunnen lezen-en schrijven, vnn den ouden Vos. wiens politieke pleeg; B> halve een ln-Ider begrip van de behoeften des hij is, ons deren. V volks hetwrik hij in de Wetgevende Kamer ver- i lieden en politieke bedelaars laai zich tegenwpordigt. een vlug onrdeel.eene onomkoop j beters verwachten; wij zuilen hem derliulve met bare eeiIijkiietJ en eene onvtrschrokkenc stand- eene stilzwijgende verachting vocrhiïgaau, en hem vastigheid, dient hij nuk eenige kennis van de bestiTiKide wetten des Staats eu derzelver wer king onder het volk te bezitten. Zoodanige mannen zijn er w.-l in eenïg As s»mhly district en Jus ook in't onze te vinden, doel) deze hebben gewoonlijk zaken omlundeo, uil w.-lke zij zich niet gaarne voor drie of vier v..„amiii vèipmrtisi zien, om voor eene karige belooning en met op- Sering van eigene midde len, de belangen des volks Ligchaam voor (e staan. Je wind 10011:1111," minderde do kapitein zeil en dacht in staat te zullen zijn Je wind te weerstaan het lot had het anders gewild, en toen de zoodanige blinde leïds-1 «hoeijer var. Fox Point af was trof hem een h. mïssaffs vnn openbare nijpen als bij werr in verlegeniuid zit. Overigens is lrat altijd nog beter eene holland sclie kaas tot hart dan in bel geheel geen hart te j hebben, Jtfarsehner. Do zaak van Past>morc Williamson. ige rukwind en hij sloeg oogenblikkelijk 0111, en terwijl hij zoo op zij-le lag, heen en weder dobbe rende, bruisten de' woeden-Je golven over hein heen, hom met eene dadelijke vernieling dreigen de, en in eeno aanhoudende zee van schuim hul lende. Maar nog hingen deszelfs kapitein en ,1 igo manschap aan hun ongelukkig vasrtuig I tot Maandag morgen, omstreeks ten Dure, toen de masten over boord gingen, en de schoeijer zich umniddelijk opi'iglto. Men 1-evond toen -lat vier j jiassagiers, die voor de veiligheid in de kajuit Wij hebben onze geheide Staats ticket verkozen met eene meerderheid naar gissing van meer dan veertig duizend stemmen. Wij hel.hen de Pierce en Shannon administra tie W-straft. Wij hel-hen liet zuiden geleerd, dnt Oh zal god-rogen. dat gewapende wocstaards Ivansj overvallen, ou de slavernij planten met liet Bowie- j Sl Wij hebben de zaak der vrijheid overal versterkt. Wij hel-Wn eene overwinning W-haal-l, waarop 1 wf.rjt vveid onze kjiulskinden-n nog troiseh zullen zijn. Komt laat ons blijde zijn inet malkander; ouzo tegenstanders zijn vernederd, en zij die legen j hour sell, De Milw. Sentinel van den 25 dezer zegt: De ren gegaan, verdronken waren, daar het hun ou de vrijheid znineuzwoereii zijn gestraft.Cleve land Leader. Vrijdag den 20 dezer werd te Milwaukee „c-n-j vi-rgudering gehouden, die door velen be- I z-cht werd. en krnchtigo besluiten werden bij die gelegenheid nnngenomrn ten giir.siu voor d. I weib-r-invoering der doodstraf, daartoe amge j sponrd door -len m-inrd gepleegd nan den heel i. C Adams. Een dezer besluiten luidt «Is 'üfgt ••Besloten, dat wij als burgers dezes St-oy 1 1 te laten voorbij- nvoorwaardelijke «fkeuring kenl.anr te maken vnn de beRtanmle wet ter bestraffing van den doodslager, en ons vast besluit, om de aanstaande Wetgeving te pe- litiunncren vonr de afschaffing der tegenwoordige wet, en de weder invoering der doodstraf op de misdaad vao moed willigen doodslag." Er werd voor eenige dagen to Washing ton eene Kabinetsvergadering gehouden, om de uitvoerbaarheid vnn liet vervaardigen eens sclicepskanaals door do Inn,lengte vnn Darirn le overwogen, zooals dit is voorgesteld door F. M. Kellcy, die de Inter Oceanic Canul Compa ny van New York vertegenwoordigt. liet voorstel vnn de compagnie is Jat het gou- vornement de uitvoerbaarheid van dit plan zal onderzoeken, door een corps be»mbten te zen den, om den weg op te nemen, die door don beer Kelley van N. Y. als landmeter is afgeme ten, welko ran de golf van D-irien over de rivie ren Artrato en Truando tol de Humboldt Baai, aan de Stille zee, loopt. De Secretaris Davis on Dobbins doen ten dienste van bet Gouvernement de opmeting. In de vorige maand had er drie mijlen van Franklin in Tennessee een ontzettend voorval plaats, Jat alles, wat er vnn wreedaardige behan deling der slaven in "Uncle Tom's Cabin" ge zegd is, in de schaduw stelt. Eene beruchte vrouw, genaamd Ellen Bordon, door liet gedrag baars mans j-gens eene negerin, "'et- j die daar ia huis gebruikt werd, jaluerscb gewor den zijnde, begon haar op zekeren dag te gee- alen en te folteren, en ging daarmede voort tot p den anderen dag, toen de ongelukkige nege- j rin den g.-esl gaf. Tom haar dood bekend lijkschouw gehou-lon, en een borgtogt voor de verschijning der moordenares voor het goregt gesteld. Bij liet voorloopig ver geen twijfel te bestaan, dat de Wetgevend Pierce en Nebraska peraeu in liet Noorden, ge hoorzaam aan do signalen, die door de Washiug- Een geluk mag men het dus noemen, wnn -r.ion zijn gegeven, regtvaardig» neer een persoon zich laat oveilmleo om de2en 1 v«n regter Kane 0111 eenen burger v .-lijk was er uil te komen, toen liet yam luit idoeg. Zij waren alle Daitschers, en wij warei ■le daad niet in Je gelegenheid hunne namen to vera Je Mn Japan.—Iii Snn Francisco is hot eorslo sehip j met goederen nil J -pan aangekomen. De lading nuik t-n h-n bestond nit rijst, zijden st-.ften, en verscheidene 1 andere artikelen, liet sehip ha-l grooto moeiton, j om niet den gouverneur in Ilnkodadi klaar te k- die niet wilde toestaan, dat zieh het schip 1 hvrcno l.ij'.H livee dagen lang de uit-jezochlste LwmürA ondergann wr fflj n-glsln-rks I m„l ..f i.lo-m -sel-l, toen was er kokend water over hnren ht-efien gegooid tot hel vel afge schroeid en h--l vel omkleedsel gekookt was, de spiere bloot Inlt-nde. Penasyl-1 Gelukkig wttd de sclmeijcr v te bekleoden, en wij gèloövcn ten vollen dat I vanin, naar 2ijn goedvinden en ondereen vuhch j morgen gezien door den schoeijer Flora, kapitein 1 j;ll,„,Lr Opbiold en handel dreef: k« Mr. Feagas die man is. °Als m-o oud inwoner .voorwendsel, gevangen to zotten, die aan geene I Cha.ndlei' /i:" -—t-"'-' - - dezer stad én county en bezitter van vele lande- j andere misdaad^ schuldig war, dan die i het wrak aanhield en er ivergcbleveno personen te red- P'jn,t»—t» Dodgers, die toevallig met ln-t oorlogschip Yin-maakten! is zij m een ronfe- opgesloten, en waarschijnlijk den volgenden 'dag do overige •b'ragt, die een .-inde n«n haar Deze laatste pijnigingen heston- rij»n, knn hij niet alleen onze behoeften juist be-1 eeno slavin, welko door baren meester in Pennsyl- j den, welke hij behouden to Chicago aan wal oordéelen, maar h--ft er ook groot belang bij. vnnia was gebragt, gezegd te hebben, dnt zij en te.—De Kitty Grant was verzekerd voor dat de Staats- en Countv aangelegenlteden^door haro kinderen (dia bij haar waren) daardoor vrij en is wantschijnlijk geheel verloren, n bezuiiii-L'ende=mantregeli-n geleid werden. De moeder handelde volgens dien wenk mJers geboren en verliet, met bare kinderen, haren vorigen mee=- Passmore Wiu.ia.mson, de man, die 1 vprlies der Sebastopol, daar dezelve bijnapTi voor Wisconsin bevracht was. Hoe reef K verlies is, is nttg nii-t berekend. Van de ladiog der schroefstoomboot AHo j," ny was het grootste gedeelte voor Mdwauk«e k» stemdSeebole. Racink. 22 OcL De schoener Dean Rid,, mond voer gisteren morgen, vijf mijlen t<>n no^. den van onze haven, aan grond. Er werd etn» reddingahoot op het vaartuig uitgezonden, *n ne> gen man en een jongen vrerdeo gered. De j0n* gen is sedert gestorven. Hel vaartuig ligt lB volgelnnpen op de rotsen. New York, 12 Oct. Verleden nacht ton ]a Ure werd de m-lktrein van Croton Falls, te li,f. verweg boven Willinmsbridg-, door eene dwnrj over het spoor geh gde rail dra wegs, vnn hel spoor geworpen. D-- locnmolirf benevens d„ ;rn. der werden gedood. Onder de nu-lkknnnro lreerschte eene vreesselijke verwarring en de molk Stroomde aan allo harj/n, Baltimore, 23 Oct. D- in de vorige wenk te I.ynchborg, Va., gehoudene Know Nolbino partij vergadering he-fi zich eindelij): veifeden zondag verdaagd. Er werden besluiten gepm. seerd, wi-lke de Philadelphia Platform, inzon derheid het laatste gpileehe derzelve, betrcllie- lijk de slavernij geheel onderschrijven en et-iis openbare organisatie nanlrevelen. Op ge'ijkg wijze werd aangeraden, de benoeming eens prj. sidentschnpscandidnat lot op den eersten dag in Junij e k., maar niet langer, te verschuiven. Holland, Mich., 17 Oct. Gelijk wij in ifo vorige week borigt hebben, is lret vnst bepaald dnt in eene onzer grootste behoeften zal worden voorzien. De hoer A. Plugger heeft beslotoa eenen korenmolen te bouwen, welke in (ijds voor den volgenden oogst gereed moet zijn. Zijn naam nl» man van zaken is zoodanig, dat wij er zeker van zijn, dat de molen,dien hij bouwt.huisboude- lijk en voldoende zal wezen ;gten geld zal verkwist worden aan onBoodznkelijke uitgaven, of zal ge- spaard worden, als bet tot de duurzaombeid eu geschiktheid des werks noodig is. Er is geen twijfel nnn of een goede korenrao. len zal blijken hier eene goede zaak te zijn. Hij kan bet gemaal van tien of twnalf townships, dia zich snel met landbouwers opvullen, wnnrnemeo. Wij hopen, dat de lijd spoedig zul komen, wanneer de invoer van broodstoffen hier ophou den on de stroom van den handel zich nanr de andere zijde rigten zal.Wij hebben dit jaar reeds eene groole hoeveelheid tarwe te veel, doch uit gebrek aan molens om hot te malen, verkoopen wij de tarwe en knopen bel meel, al dus eene groole schatting betalend» aan de mo lenaars van Grand Rapids voor a) h--t mod, del wij gebruiken. Dus behoorden wij ons sigen Voren te malen, en als wij'iels over hebben, hrt doem te verkoop -n. en •I «Is van den Jnndbouw--r te behalen. M->gt de on derneming van den heer Plugger van gevolg zijn, dan kunnen wij in het volgende najaar op zulk lu-ne vi-raudering in onzen handel rrkenrn.De Hollander. Hi t heeft ons ni-t weinig moeite gekost, liet bovenstaande nrtikel uit de Hollanderte ver talen, om de eenvoudige reden, dnt wij hei ni»t Onze confrater Doi-sbnrg schijnt e red- eennes daarl.ij kwam, tmehtto te ver-eefs den gou- den in het ophangen der ongelukkige n-g-rin M'-zen konden. Onze confrater Dor-shurg schijnt al zet-1 vornGur begrijpelijk to trnk-Mi, dnt volgens liet 1 ,.e„ touw dnt naa een bindt in In-I rookhuis vocl van Sleeken druk te houden of rriujd het LCÜO,verdrag tu^chcu Japan cn .ie Ver. Staten, den „,s vastgemaakt, en eeu«n lia'di-r. slag op ,|.-n j onleesbaarste exemplaar voor ons af te zonderen. Ilïj Op J- 0 - J- -- —V V-V wnarnil men dus wel zal kunnen opmaken, dat zeiJe, welke,hare regten waren onder de wetten jjjj vlak voor den wind liep», nabij Fox Point, rd uit leische vierjarigen leeftijd 1 Amerika, - Zondag den 21 dezer, d< de schoeijer Steinhart geladen amerikaaiiselion schepen hel opontlioud e morgens, sloeg j del zijn toegestaan. t timmerlui °P slaap des hool'ds met eene spmlo, die de hei pan doorboorde on brak. Bij een postmortem -lo van Green Bay naar Chicago, terwijl 1 Japan •aangegaan. 1 1 1:".. „„1.:: re... ij..:.., I Rusland heeft juist desgelijks een verdrag metonderzoek werd de nek gebroken bevonden, hij geen Know-Nothing is. Immers dan zoude bij des lands, werd gearresteerd en beschuldigd van I \ja kapitein en hut scheepsvolk hit-Men zieh aan Sic: krijg mui ten voeren tegen zich zeiven Hij is de moeder en de kinderen te hebben ontvoerd. qc ^jngs vast, en bleven in iluzo houding twee voor M Hij -0- -n onberispelijk karakter, en geniet Door het Hof opgeëischt zijnde, onder eenwrit j urcu |angi door elk. r- 1 - -'••"'-de moe-Ier cn kiude- 0 hij het bust bi-kenJ is, de of Habeas corpus. riendschnp van nllu weldcnkendeo. j ren te leveren, verklaarde de heer Williamson on- j Van dien tij-! gingen do spatien over bootd, is <wt: krijg 1 een man vnn 1 111 deze stad, achting Wij hopen en vertrouwen, dal zij In ne stemmen geven zullen. Gansch anders is het gesteld m*t -len kandi van dwingelandij en b daalder hunker de n«craten, W. Wippeiimaxx, die als landbouwer in towi beid had «m de behoeft- door do Wetgeving moet voorzien worden, le lec-ren kennen. £c~ De steenbakkerij is eene geaigtL'e zaa literIt-'ofd erg gekneusd, en tweu andi hui hoofd. kouden en snerpèu- golf oveistelpt en aan den 'nd blootgesteld. Ten ook hun der cede, dat zij niet in zijne hoe-le of bewarii Waarop regtor Kas f., door eene acte i-» des gezags, in dit land zonder wedergade en niet ligt geüven- Jfoiel g.-ent* gelegen- 1 aard in «le slechtste dagen van rogluriijke verdor- des volks, in welke venheid in Engeland, Wili.tamsox naar do ge vangenis zendt cn tot op heden houdt. Inder daad, tot dus verra schijnt het of rogter Kaxe j{acjnc. Dam bij is hij slechts in eene geringe mate voornemens is hein levenslang op te sluiten, zoo goSq v'ul7(J mei de Engi-lsche laid bi-kt-nd. ofschoon wij hij zich niet vooraf onder eedo wil verbinden, de willen toegeven, dat hij in zijn gehoortolnnd j bevrijde moeder en kin-leren to zullen leveren, op- •- - - j dat zij in de slavernij kunnen worden terugge voerd! E11 dat is alles niet; want - en de sein eerlos Milwaukee. Het al niet ver van -le drie en twintig of ijl'en twintig duizeml n»illi"on *ijn. Van deze; 1 de rest 1 zijn omstreeks dell britgl. Du Duitfchlnr.d crue goede opvoedmg genoot en er op zijn gedrag niets valt aan to merken. Hij mist Do nn, en lie mills Van het gat); afhel verkleumde mtgoputtu v-.lk j vijf nnllioun nanr Chicago. J.-masvillJ duk lo bercikon, buhalvo de slmir-voBirl en IS of 20 tnillim-n in de stad gebruikt. I ■erdroiik. De k-«k echter was geheelDu aanvraag is -)ii jam- stuc-Is grimier jr«-wi-c--t -Inn j ,1^, stierf kort daarop, blijvendo er nn it"g' -le opbrung-t, zelfs tegen ve-h-«rg.le prijteti. (!oe die uit hunnen gevaarlijken toestand «1" geivoim st-.-enmi werden gcwooidijlc hier ver-1 len -1-ior -len schoeijer Belle City van ki-c-hi voor ?:t.00 of $.1,50 de duizend, en gê nant Chicago medegenomen, wtutr zij[terste voor $10. Tegemyoordig zijn gew«rne stoe-1 rgd werden. nen waard §7,00 en geperste $15, de duizend.j Sr 11 li nel. schrociil hovondr Voorste gedeelte des ligcln De vrouw. Ellen B»i<lott, ziet er 1 uit en is ong-vt-er dertig jnri-n oud. g.-anr- poging "in te vlugr.-n, bekende et kwaad Zij d- ed j.-dren sdcg .1 zelfver.b-dtging. uuverscliiltigliei-i at Milwaukee, lllr lag op zond kelljktt nuardoo h). de onontbeerlijke vereischten voor het li-lmnat- kleur of reden, of een^, «chap der Assembly, op grond waarvan, zoowel hooger hand te «even, lc«t regter Ivash als om zijne verknochtheid aan de hunker—demo-aldus uit, dnt do Slavernij het regt y; ernten, wij aan Mr. Feagax verre weg d» voor keur geven en wij lu-pen dat onze landgenoot'-n ht (zelfde doen zuilen. OS7.L PARTIJ EX KSOIV X0TIUNCISUV8. Gelijk men weet v deze daad van do wet n door- •oer door de vrije staten heeft, en dat slavenhou ders met hun eigendom onder 011s kmnen mo- dat niemand hen raag hinderen of bevreesd maken. In nnJcre woorden, deze federale renter be- Lr.k Jlociiic, -Joeg ook op dien Zondag lik hield zielt over de vier en twintig uren aan den borium van liet sehip vast. Zij wer den eindelijk alle «orod door de brik Hutchinson en «aar Chicago gebragt, ofschoon vier deizelvon zoo geiteel uitgeput waren, dat men hen slechts niet do grootste moeite in hut leven kon houden. Zij waren acht in getal. i HET VERZINSEL BELEDEN. Allrghu ny BINNEN L AN" DSC IIE 15 EB ICJTEN'. SiiF.novoAs. 29 October. D« lu-i-r Coles RasiÏford, di- Ib-publikeinsche kandidaat voor Gouverneur, in de afgoloopi-ne week een kort bezoek in ih-z- stad afg. leg-l. geven-Ie velen onzer burgers eene geieg- rilu-id, persoonlijk met is te mak-n, cn wij hoon-n nis ait ee- Een van beiden moet waar zijn.Red. GEMENGDE BERIGTEN. De kruidmolen te Gorham, Maine, vloog den lden dezer in de lucht, wnarldj zeven personen ede nut de spade toege-1 „,.^O0() ,.n verscheidene «ndero gewond werden, d ook aanmerkelijk ver- pe lwr J,5t.rlHnii Brooklyn, beeft roorge- -niet zoo erg als liet J s|rl() kunstmatige vorsten te verwekken, »m ds gele koorts le dooden.De aldermen (schepenen) Providence hebben geweigerd toestemming .ven tot eeno kinderteiitonnsiellingMnrie- ,etle Rachel zal op donderdag 1 Nov. voor eerst te Boston optraden.E»ne menigte -riten, de nn-esien leden van eene der mili- vereenigingen te St. Louis, zullen baar de Krim vertrekken,omdat zij hunnen werkeloozwi I tcestand moede zijn.—De verjaardag van C«li- fornie's inlijving als slaat in de Unie werd den 10 - S- pt. te San Francisco met groole pracht ge- vi.-rd— Op of bij de grenzen van town Volcano- villi*, Calif, is een klomp goud gevonden van 5.1 ons. en in de Indepencc Tunn-I, te Chip's Flat, - een van 79 ons.—De gele koorts is te Norfolk 1 zoo goed als iipg'-houden. mnnr galkoortsen woe- (b-n daar en le Portsmouth z«er hevig.De N. Y. Herald zegt. dat er een bijzondere bode naar onzen minister le Copp'-nhngen gezonden is. om onderhandelingen wnb-r te her»allen, 1 pers 1 Oct. In der tul—zelfs 1 t dier vel.- d.-rr lit vsn Z-i tol zondag voort- alto. De schroef eiii! grimte lailing huv-n bevrucht, liep, terwijl de storm op zijn hevigst was, onze bimi binnen en wierp aan de lijzijde des noordelijken hoofds (pier) het nnker, omdol men geen licht zien kon. In kor ten lijd verloor zij haren schoorsteen, en begon nen hare imkers te slepen. Daar zij na hvt ver- lies des scboorstei-ns «eenen stoom meer kon nnn wenden, werd zij aan den oever gedreven en lag lieden morgen 00 voel van land nf, digt bij dnl Marcy op eene hi-rroeping der tollen of 1 pro-siavernij blikeinsche r Tweo of drie weken gc-leden beweerde do Ma il iu ieder heJenrirmgsch )Vf-erl. Slavernij eene^A^t'Wc^ j (,ison Demnerilfi duidelijk, dat de heer Basiiford Know Notliing was en dnt hij liét bewij« hiervan in zijn bezit had, gereed otn op democratisch nieuwsblad de Repu- en overal beschermd door de constitutie en de wetten vnn do Vereenigdo Staten. sehttldigd, en dit is ook de eenige slro-dialm aan welke deze modem© democraten zich vastklem men om zich van zinken te bewnn.-n, want zoodra dit redmiddel hen begeeft, dan is het met hen gedaan. Op hunne «rkondigdc grondbeginse len kunnen zij zich niet meer verlaten en zij we ten zulks. Van daar dat zij deze beschuldiging telkens herhalen en er daarenboven de tempe- rence-kwestie, dit zoo gced als versleten hob belpaard, met huid en haar bijslepen. Vele on zer aangenomen© burgers voelen deze streken en rerfoeijen ze. Van daar de oppositie van zoo vele democratische kiezers tegen Barstow en ge volg in zijne eigene (Waukesha) County en el ders over den gauscheu Staat. «i-wagen. over d«n gunslig. rt indruk dien hij nl Inn vnn zich gegeven ht. ft. Mr. B-tshford is een verstandig, bnihmrd, vri -mb-lijk en nanr zijn voor komen opregt mnn. Z'j. die aangaande zijn ge- vin-h-n bi-tri-kki-lijk eenige kwestie twijf. Zij z-d ia allen ge Porter, met S5.000 roet plan- Deze daad,op do Kinsns-Nehrirska schanJ-liad ie vertonnen. Do Republikeinseho p«rs brand- hadden hunnen twijfel op eeno voldoi-mb digt volgende, mag wel de ernstige bezorgd heid van het volk der vrije staten opwekken. Zal •üfi terstond dit berï«t van den Democrat als i/tig verzinsel, en daagde hun bot volk van Wisconsin zich den 0 November het vermelde bewijs te leveren. In antwoord op de beijveren, deze partij der slnvernijgezindoii ten on-1 doze uitdaging, die dagelijks in den Madison Jour- j of der to brengen l na/, Sentinel enz. herhaald werd, heeft do Demo- cn o«k 'een ander antwoord te Constitution seel wetsontwerp in Consecti- beloven, Jat weldra, op den a relrad, dan te 1 wen, dnl niemand ooit - wlJ;4e ven, indien zij de moeite namen hem te ragen, gelijk wij deden. De man betuig gcene cunncctii- met Know Nothing istnu: g ander geheim genootschap te hcbbei: -lin'l le hehhon, en wij - t hem o cut.Het officiële besluit der laatste kiezing over bewijs to vooraciijjn zou komen. Maar dag' de vraag of de constitutie van den stunt zoo ver-weken zijn voorbijgegaan, de kiezing is Tinbij anderd zou worden, dat te kunnen schrijven een nog is het bewijs niet daar, d< vereischte is voor de uitoefening van het regt van an het brandmerk blijft op liet kiezer, heeft, zich bevestigd, liet wetsontwerp - Staatsblad gedrukt, jrzinsel ln dit uiterste, neljet door eene meerderheid van 4,841 nanuw gebragt, en tot wanhoop gedrev- dit onder- I «Ier kiezing, dit j werp.sprak, zonder ton vollen ovorlaigd to wo- ten, dal de pogingen der hunker-democraten, om* (lezen blaam op ln-m te wi-rpun, «en schandelijk ;etuigen zijn stom,electioneer middel is, om Item stemmen te ont- 1 het j nemen. Dal zij die tegen da republikeinsche - liet partij en hare gron«lstelHngen zijn, ook tegen ba- daar re kandidaten stemmen, daarop kannen wij amen boven, met hut donkere vooruitzigt van don j zeggen, maar dnt iemand, hel Republikeinsche Set-astiip.il. valle dtrnr lergaiin. De schoen ken sloeg om, ducli t!« i eeno kleine boot d< I zit in de nabijheid van de gnu omhoog. Du schol-net Harvest sirandd- North lVinl. Desclt- den van de gmnernem- pitein, opperstuurman cn een derde vei dronken bij de poging om naar den wal to zwemmen. Du overige bemanning, zes in getal, werd door kap. E. S. Slotte, kap. McKitiick, Ole Thomp son, Win. Young en knp, Hurvey gered. Du hark Quebec, de schoeners Emma. en Nor way hadden hun anker geworpen en liiel den den storm uit; van den laaisten werd do opperlast over board geslagen. N-inr wij vernemen is liet verlies vnn onze verzekerings-mnntschappijen, bij dc schipbreuk dor Alleghany, veel aunmerkelijker, dan bij het log blijft aandringen.De redacteur vao do Ed- dyville (Iowa) Free Press herigt, dat eene »r«uwv van die plaats, die nog geene een en twintig ja- hap bereikte metren oud is, du moeder van zeven kinderen ie ge- De schoener Rover weest.Regter Thomas Wigmnn werd don 9 ment pier dezer, door een' zijner slaven, in CHroll cuunty, .iiddt* nabij j Missouri, vermoord, en de moordenaar door da Orleans liep ten zui- 1 buren gegrepen en opgehangen.Den 21 Oct. inr omhoog. Dc k«- is bij het d* pot van den central spoorweg te De- tfoJt fceiei vener locomotief grspron-jen en zijn een machinist en een stoker gedood.Mensehen, die wel in de gelegenheid zijn om het to weten zeggen, dat in Waukesha county, Gouv. B*r- slow's woonplaats, en waar hij hel beste bekend is en zijn moet, hij van 750 tot 1000 stemmen tegen zich zal hebben.'De ontvanger van de Germania Bank heeft een divi«lendum van veer tig percent aangekondigd, betaalbaar aan de da- pcsilcuren en andere crediteuren. Het dood schieten van Adams schijnt dus niet zonder uit werking te zijn geweest. O spreek dan 't amen spoedig uit Opdat men e.ens in 't goud gedreven Met franije groote lett'ren leest "Hij is den jongens goed geweest, "En heeft hun op het kermisfeest uDt beurt teruggegeven. 3. S. Danh-adres den Wcled. debtb. heer bnrgemccsler dezer stad aangeboden door de Amsterdamsche jongens, wegens gunstige uitslag op het ingediend rekwest in dato Angustus 1850. Wij komen nogmanh met ontzag En eerbied tot u weer; Maar heden met geen noodgeklag, O Amstela Burg'ren Heer! Neen, met een dankbaar kloppend hart, Zijn wij tot u gegaan, Omdat gij do oorzaak onzer smart Hebt van ods weggedaan. Gij, die goedgunstig 'tam en sprak, Gij geeft ons dankens stof, Gij, die het vonnis weêr verbrak, Dat ons onschuldig trof. Ontvang dan beste burgenair I Den welgeraeeudeB dank, Die de Amsierdarasche jengensiehaar U biedt bij trommelklank. Maar onze dank blijft niet alleen Bij 't woord, bier tbans geuit Wij weten allen, een voor een, Dat danken moer beduidt. Zoo gaaft gij odb nu onzen zin. Wij zullen, vroeg en laat, U onzen dank'bren wedermin Betoonen met ter daad. Als Amsterdamscho jongens za&ra Beloven we u opregt, Te waken, dat op onzen naam, Nooit weèr een smetje hecht. Wij zullen, zelfs g e e n kittelsteen, Meer gooijeu' naar een paard, Noch (luiten door do vingers lieën, Of schreeuwen zoo vervaard. Wij zullen, als de koning komt, Wel zwaaijen met don hoed, Maar nooit weèr maken dat men bromt, En zegt"d n t 's b c e s t o n g o o tl I" Wij zullen ons bij eiken brand Wel spoedig laten zien, Doch enkel om onz' jongens hand, Aan 6puil cn pomp te bièn. Wij zullen bij een straat gevecht, Nooit juichen meer: "hoe ral" Of jouwen 't: "hou je roer maar rogtT Den dronkaard achter nn, En mogt er ooit weer oj«tiind zijn, Des burgemeesters huis Wordt dan door ons zoo groot als klein, Bewaakt voor zulk gespuis. En trokken wij ter beurzen op, Door niemand thans gestoord, Wij zorgen, dat geen enk'len klop Wordt langs de straat gehoord Maar wel klinkt Hem den eersten slag Ter eere door 't gebouw; Die eens met d' eersten kennisdag De beurs ontsluiten wou. Daar zweoren wij, bij stok on trom, Hem houw ou trouw in nooj, En denken aan dien eed alom, Ook nog, zijn wij reeds groot; Ja, is een vierden eeuw voorbij, Van 't leven ons gesteld 't Is vast, dat go in do schutterij Geen trouwer schutters telt, En enkel zal 't wien Neerlandsch bloed Niet klinken door 't gewelf, Maar .ook een lied uit vol gcmoo-l, Voor burgemeester zelf. Ja, daitr, diiitr.zullen wij verblijd, ('Die achter blijft die boer' De kreet doen hooren wijd en zijd: De burgemeester leev' 1" Geliefde burgervader! leef, Leef lang, vernoegd cn blij I Dat God u vrede en voorspoed geef, Dit ja, dit wenschen wij; En dnt n«ig eens het nakroost leest, Wanneer 'tuw beeld aanschouwt: Hij is den jongens goed geweest, "En 'l kerft hem nooit berouwd!' Fori Snelling aan dc Mississippi. Voor ongeveer vijftig jaren was hot op don bergwand, dio zich tus- schen de St. Peters rivier en do Mississippi, beido stroomen scheidende, tot ophot punt inschuift, waar zij. zieh voreenigen, een vreemd, woelt'.» leven. Stoux en Cl.ippeways, die in doodolijko erfvijandschap lovende magtigo Indianenstammen, bestreden elkander sedert eeuwen dezo borg- vIakte> <le fabel (mijthe) van den "grooten geest" alle godsdien stige wij-.ling gaf, en aan haren voet werden die grimmige gevechten geleverd, wier tooneolon van verschrikking in do inondolijke ovorlevo ringen van beide natiën hunnen weerklank vinden. Eindelijk bleef de gewijde plek ut het bezit dor Chippèways, en dozelve werd do sterkste nederzetting desstams. Vier duizend Wigwams (indinansclia hutten) worden onder do schaduw vnn duizendjarige eiken opgorigt, of zochten beschutting voor wind en weder onder do overlinngomlo rotsen. Ge daanten met ongedekte hoofden, in dierenvellen gekleed, bare zui«olin- gen op den rug gebonden, roeiden ligte booten overdo rivier; andere Bereidden de beiden de» ..ld», du h«re bruine lieeren eedoo,l luidde» terw,jl duo, dn nul» dun nncbu dikwijls bet weellasen eoner -ronne m! do gehoord werd, die bij de hoogo baar waakte, waarop het liik baars nino» untie. Indianrache krijgura, npgeicliifel mot nrenduederon en nnderen bnjgihafagen looi, bidden bnnna rroeslo feestgelagen, «len «ibl- braud on bndnl.lne.eh en deden hel mond vnn bun onbarninni»eh co inng weergalmen. Op endere tijden klonk do echo de» oorlog.gebulbi vnn dc rollanden terug, dnurnomen «erd.n nvoil gnvurwrlSTÏÏ Nod der Sinn, en der Obippe.ny. en Inlrijk, »knl,mn dw den den triomf der overwinnende-partij nau vnjnnn.ioon H« leger dw Chippen.,', j, „u „n d. hooglo vnrjwennn: in de.- p'™" «rb"'1 ™b t'otnclro Iterkli du klanken on in planU Tnu liet zachte gonzen der pijlen dreunt do metalen mond des goschnts oil spreekt tot de vijandelijke stammen zijn trotsch"Houdt vrede onder elkander, want ik heetsoli alleen."Fort Snelling heeft met eeno bezet ting van 300 man unietroepen de gehoele streek onderworpen. De wig wams der Chippèways zijn door do landhoeven der soldaten vordrongen, die nu een groot gedeelte van den voor bon vereischten leeftogt bouwen. In plaats van den kreet des beschilderden krijgsmans, hoort men dén rndorelag der stoomboot, of het saluutschot der kanonnen. Het fort loopt naar do rivier too in een groot halveinannvormig bastion uit. Van bet platform deszelven ia bet uitzigt heerlijk. Naar bet westen strekt hel zicb over een heerlijk plateau met zacht golvende oppervlakto, af gebroken door (alrijke kleine boomgroepen, uit, terwijl de zich daanus- schcn uitbreidende prairie met meren bezaaid is. Eerst verder «aar be neden worden de oevers romantischer. Steil stijgen daar do oevers op; een diglc nevel in de verte toont den Anionius-vai aan, en aan den ho rizont schemeren op heldere dagen du witte huizen van St, Poter». Univers. En- Do koningin Viotoria is het negende gtkroonde hoofd r." geland, dnt Frankrijk bezocht heeft. De eerste dezer ongeleelie reinon was Hendrik «Ie tweede Plantagenet, die op frauschen lio-luin Nor- mandijen, Anon, Tourraine onz. bezat en Enguland, ten gevolge zijns strijda niet do kerk on den opstand zijnor zonen, verlaten moest. Hij stierf lo Chinon in liet jaar 1189. Do tweedo was Richard Leeuwen hart, zoon en navolger «les voorghanden en deszelfs tegenpartij mot go- wapende hand. Hij- voerde oorlóg in Frankrijk en stierf, door eeno pijl, bij «Ie belegering van het slot Chnlua in Limosin, getroffen. De dorde was Hendrik de derde, zoon van Jan zonder land. Hij werd bij Taillehuig in Samtes, in bet jaar 1242, door Lodewijk den negenden, verslagen. De vierde was Eduard de derde, beroemd door zijne over-" winning bij Crccy en Poitiers. Do vijfde was Hendrik do vijfdo, de ovcrwinnnar bij Azincourt, die zich tot heer van bijna geheol Frankrijk mankte, en op het slot van Vincennea in 1422 stierf. De zesde was d© zoon dos voorgaanden, Hendrik de zesde, die in de kerk Notre dame lo Parijs tot koning van Frankrijk gezalfd, lator echter van don franschen bodem verjaagd word. De zovende was Hendrik de achtste, die zijne pracht voor Frans dun eersten, in bet zoagonaamde gouden leger ont vouwde. De achtste was Jacob de tweede, die, door zijne onderdanen verdreven, gastvrij door Lodewijk XIV word opgenomen en in het jaar 1701 in St. Germain stierf. Sedert dien rijd tot op koningin Victoria heeft geen Britschè monarch zijnen voet op Frankrijke bodem gezet. De tegenwo-rdige koningin van Engeland heeft intusscben reeds in het jaar 1845 koning Lödowijk Philips op helslot van Eu een bezoek go- goven.

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1855 | | pagina 2