'4rt ra wtmm, Sictttostijbingen. ORGAAN DER NEDERLANDERS IN NOORD - AMERIKA. 6'° JAARG. NO. 43. SIIËB0VGA1V, WISCONSIN, 30 OCTOBER 1855. GEHEEL NO. 303. FEÜILLETOM. VKRSCHUKT OP DINGSDAO VAN IEDERE WEEK. J. QTJINTÜ3, Redacteur Eigenaar. VOORWAARDEN VAN INTEEKENfNG, *j,00 per jnnr, stiptelijk in voobuitdrtai.iho. Indien niet binnen de ies manndrn betnnld wordt, m«l :jri.-i5.pn indien niet voor den afloop des jaar» be taald wordt, alsdau zal $2.5(1 iu rekening gebrogt Wsrdsii. ADVERTENTIE-PRIJZEN. Van 6 Ut l'J regels, voor de eersto planlning - 1.00 Voor 6 regel-* of minder, dito, dito ------- 0.50 Voor elke volgen-Ie plaatsing - -- -- -- -- - 0,25 Or.boorle-, Huwelijks- en Dooilberigten, ieder 0,25 (Zie ook hut Engclscli nnn de rcgterlmud.) Krievpii fit toezendingen Irancoaan J. quinltiN, tslicbwytfttn, WiMronain. NEDERLAND. 's Graveniiaob, 24 8upt D-: commissaris des Konings in de provincie Noord-Holland lierfl, bij circulatie van den 19den dezer, roede- derling gudtinn nun do gemeentebesturen, del under de granen in die provincie zich het zooge naamde Moederkoren «>f Spoor Secale Cornu- tnm) en wel in beteekenende hoeveelheid, heeft vertoond, en tevens a m wijzing gedaan van de «tan te wenden middelen van voorzorg. In Duitsohlnnd hebben zich op undersoheide nr plaatsen zeer wie zieklongi'vallen ten gevolge van h-t gebruik van murdurlturen voortgebrngl. Mul veel deelneming zal zeker algemeeo b.l bnigt vi-rn ome» worden van hel overlijden vsn den edel hoog ach tb. buer rur. J. Op den Ilonff, zeer onlaogs benoemd tot president van den hoqgen r»Hd der Nederlnndeo, nadat hij ve I» jaren de waardigheid tan vice-president, on der het voorzitterschap van den afgetreden heer mr. W. B Donker Curtius, bij dien rand had bekleed. Eergisteren had hij dun eud in zij ne nieuwe hooge betrekking afgelegd en men zag 8poedig3zijhe installatie to gemout. De lieer Op den Hooff is in den afg-l.xipeo nacht door eene beroerte g.-troff. o. Het smartelijke van dit af sterven wordt door de zoo even vermelde omstan digheden nog vermeerderd. N'-érlunds magis tratuur heeft op hut onverwachts hem verloren, die, naar rni-nschelijk inzien, geroepen was lan gen lijd Hun bet hoofd daarvan tu staan, Amsterdam, 24 Sept. Alhier blijft men pe- titiuuneren legen hel behoud van de belasting op het gemaal, ell vooral tegen het belasten Van het rijslmeel. Een derde rekwest is reeds nidaar Ier leekeniog gelegd. Wij moeten bekennen, zegt du ülr Cl. dat hel ons een raadsel is, lloe de Amsterdnuiscbe regering in een' tijd, in welken men met du grootste bekommernis den winter te gemout gaat, nog kan voorstellen, om meerdere levensmiddelen te belustcn, dan lot dus verre geschied is. Dal mm tracht te behouden wal men beeft, is ons zeer begrijpelijk, (naar, om de groot» inoeij-lijk- huid van den dag nog te verzwaren, is onze* in ziens onvoorzigtig. Harlinqen. 22 Sept. In een en hetzelfde huisgezin, niel ver van d»ze stad, stierven gis teren en den vorigen nacht een vader met vijf zijner kinderen. De vrouw ligt nog ziek en is met twee kinderen nog in leven. Aan cholera, waarvan onze stad en omBtieken nog steeds be- vrijd bleven, valt hier weinig te denken; eo nanr men zegt, zou spijs uit ouvertind koperen kook gereedschap deze noodlottige uilwerkitig gehad hebben. Mefpkl, 21 Sept. Gisteren werd bier de van ouds alom bekende jaarlijksche eersto groote bo> termarkl gehouden, waarop enkel aan boter wordt omgezet een kapitaal van zeer vele duizen- de guldens; terwijl uit den verren omtrek er bij honderden vaten door do vela landbouwers van verschillende plaalseD ter markt worden aange veerd, zoodot nagenoeg al de 6traten roet wa ge»* en sodere voertuigen waren bezet. Was verleden week op de gewone weekmarkt de boter tot so® eene plotselinge en aanmerkelijke rijzing gekomen.zoodat bet vat zelfs voor 45 a/40 was verkocht, thans vond eene omkeering, eene aanmerkelijke daling in prijs van dat belangrijk artikel plums, daar men nu niet meer dan/40 a ƒ41 kon bedingen, slechts puik ƒ42. Ala een opmerkelijk feit en tecken des tijds verdient vermelding, dat de welbekende ds. de Liefde uit Arasterdam, die thans vele plaat- ssn vso ons land al predikende schijnt door te ruizea, Dingsdag avond j.l., ook alhier eene leer rede in zekere groote timmerscliuur heeft ge houden, die door eeoe zeer groote massa men scben van allerlei stand werd bijgewoond, pre dikmde over de woorden bij Matth. 16 vs. 266; "Wat zal een menscb geven tot lossing van zij ne «iel?" Hel belangrijkste van die bijna 3 uren geduurd hebbende predikatie bestond o. a. daar in, dat de Iceraar bij liet uindigeu dier rede hol doel zijner komst bekend maakte.d mrin luslaan de, dat hij eene afdeeling zocht op te riglen van de te Amsterdam bestaande hoofdvererniging onder den schoonklinkende!! naam:"T<it heil tan bet Nederlnndsclie volk;"door welke vereeni fe zoo men verder vernam, Evangelische zen woord in ons Vaderland zouden uitgezonden en daarbij in verschillende gemeeulen Christelijke l opgeiigt worden. IS PCBLtSRED ON TUESDAY OF KACJI WXZK BY J. QTJINTU9, Editor Proprietor. Terms. tl VS,00 por yosr. strictly IN ADVANCE. All letter» munt tie p**t paid. Advertising. One rolnm r>. do. it"». (iwvlrc line*) on» t «10 >vor sit lines, p'-r tear, •5.C I In; kepi in until Kirliiddrn. - Uit Druton schrijft men van 6 dezer: In du naburige gemeente Afferden had dezer da- gen eene verrassende ontdekking plants. Een hour, die eene vrouw had aangenomen om zijn voe te meikon, moest al spoedig daarna gedurig bij zich zeiven du opmerking maken, dat er se dert vrij wat minder melk dnn nanr gewoonte te huis kwnm. Zonder nogtnns eonig kivnad vermoeden tc laten blijken en om des te spoedi ger achter de waarheid to bomen, begeeft hij zich met de melkster naar bet melkvee in de wei de, en bemerkte nu, dat er weder aanmerkelijk meer melk was. Deze proef eenige malen her- rattende, Iride tot dezelfde uitkomst, doch gaf den landman tevens de overtuiging, dat zijne ge dienstige geest telkens een gedeelte van de niulk rrluisterd had. Maar hoe? Ook dit wilde hij wolnn. Tegen den melktijd had hij zich daartoe ongpmerkt uit de toeten gemankt en kort nabij de wuida in eene sloot verborgen. De meid kwam, en melkte het vee en keerde zondereenig oponthoud nu t den voorraad te huis, waar de boer haar tegelijk achterna kwam en zietalwe der te min melk 0"k dit herhaalde zich eenï ga malen op dezelfde wijze tol dat de Iwer, die de zank eindelijk moede werd, de vrouw, toen zij te huis kwam, plotseling aanklampte, onder getuigen onderzocht, en tot niet geringe verba- zing der aanwezigen eene welgevulde kruik ont waarde, die, onder liet goed verborgen, op den huik aan een eind boord hing en welke, terwijl begon te melken, behendig in den cmtner ge houden nn in de eervte plaats volgemolken werd. Bij bat opstaan vielen du bluedcrun dan van sel- weder over de kruik, die al bengelende bin- gesmokkeld en ter goeder uur geledigd werd. Naar men verneemt zal de justitie ia dezen tus- schen beiden treden. Dun ICden Sept. is onder de gemeente VVestdorpe, (Zeeland) op <lu hofstede bewoond nr Bnijsse, brand ontslaan, waarvan men vul lis g-ruchlvn de oorzaak aan kwaadwilligheid ■schrijft. Vijf groote an twee kleinere koe beesten en nagenoeg de gele-sle graanoogst zijn •rhranil. Alleen de gebouwen waren tegen •aiwlschude verzekerd Weert, 10 Sept. Heden leidde ds. J Wa len Begemnnn nis hulpprediker voor doze nicu- ivu gemeente in den weleorw. zeer gel. buer Jo hn mits de Jong, met eene rede over Mnttb. 6: 10«. Z. w.e w. z.g. aanvaardde zijn dienstwerk met eene predikatie over 11 Kor. 4:5. De eer ste herinnerde «Ie uit de gemeente en van elders talrijk opgekomen hoorders, onder welke ds. 1 farm- sen, predik, te Valkenswaard, de 4 ouderlingen dezer gecombineerde gemeente, aan de bijzonder heid dnt in 1555 hier pred. was bij de talrijke Hervormde gemeente van 2400 zielen, ds. Leo nardos van Oeterenen thans na 3 oen wen ris. de Jong dat werk zou voortzetten. Iii 1852 wer den hier slechts de enkeltallen van die duizenden gevonden. Het waren omtrent 12 mannen (Hand. 19), welke ruet hunne vrouwen en kinderen [24] hier waren, toen voor'teerst de openbare Evan gelieprediking weer aanving. Die kleine schare deed met vertrouwen op 's Heeren plegtige be tuiging: vree» niet, gij klein buddeko, want het is uws Vadera welbehagen ulieden liet koningrijk te geven,do toekomst met blijdschap te gemoet zien en daarom werd de heilige bede des Heeren tot grondslag gelegd vau de plegtigo voorstelling van ds. de Jong, die terstond daarop zijn dienst werk aanving met do genoemde betuiging van Paulus. Alle» liep af tol groote stichting, en ruen dankte don Heere, die den arbeid zegende, eu op onze hartelijke bede verder zegenen zal. Hellevoetsluis, 19 Sept. Gisteren had aan boord vim het barkschip Carolina, kapt de Lest, komende van Now York, liggende in het kanaal van Vuorne, eene muiterij plaats. Drie matrozen drongen in de kajuit on dreigden den kapition te vermoorden, die hen allleon door het voorhou- den van een revolver-pistool van zich afhield, na dat zij hem en den opperst uurrnan hadden mis handeld. Later trachtten dezelfde mannen met handspaken en met de voeten do deuren der ka juit open te breken. Gelukkig kwam op dat oo- genblik de commissaris van politie, tevens water schout, aan boord. Na ingesteld onderzoek, zijn de drie matrozen iu hechtenis genomen en heden ornler behoorlijk geleide naar Rotterdam overgo- bragL B E L G I E. Brussel, 19 September. De zamenscholiogon wegens ile verhooging van den bierprijs hebben opgehouden. Ue eigenaar van den estaminet Jie- nard heeft namelijk besloten, don prijs op den ouden voel terug te brengen; wolk voorbeeld door anderen is opgevolgd, zoodat de bezoekers dier esinmiiiets, iu plants van de glazen in te smijten, dio woningen vergenoegd verlaten hebben. Iu den ministerraad is bestolen de hernieuwing dor wet, waarbij de uitvoer van granen verboden wordt, aan do kamers voor te stellen. Do minis ters weten echter weV dut dit verbot], in plaats van de prijzen te doen dalen, de speculatie op prijs verhooging begunstigt; doch het is, vooral bij do Katholijke partij, oen algemeen vooroordeel, dnt met den vrijen uitvoer liet land welhaast aan hongersnood ter prooi zal zijn, en hot gouverne ment waant zich niet sterk genoeg om dit voor ooi deel van hut volk te overwinnen. FRANKRIJK. Parijs, 23 Sept. De regering heeft een cre- dïet geopend van 10 inillioen francs voor opoo- baro werken, ten einde daardoor te gemoet te komen aan du liuliocfteu, ontslaan door du duurte der levensmiddelen. De Mbniltur, sprekende over de blijdschap, welke de verovering van Sobastopol zoowel in Engeland als iu Frankrijk te weeg gobragt hoeft, doet daarbij uitkomen al wat Engeland iu dezen oorlog voor de gemeenschappelijke zaak gedaan beeft, waaruit o. a. blijkt, dat door dit rijk in hel «fgeloopen jaar bijkans 400 inillioen zijn uit gegeven en dat de oorlog hut in dit jaar weiligt op ceu millard te slaan zal komen. De dagbladen van liet zuiden des rijks zijn opgevuld met bijzonderheden nopens het afzen den van troepen naar do Krim. Vele transport- ichepen, welke zich thans in de Ii3vens van Mar seille en Toulon bevinden, hebben bevel ontvan gen zich regelregt naar du plaats hunner bestem ming te begeven, zonder zelfs Konstantinopel aan te doen. I leze afzendingen van troepen dienen om de ledige plaatsen in de gelederen van liet le ger aan te vullen, welke zijn ontstaan door de te rugroeping der ligting van 1847 en door de bij de laatste gevechten guledone verliezen. ENGELAND. Londen, 18 September. Men verzekert dat de ministers reeds bijeengekomen zijn oin over het vraagstuk van vrede te beraadslagen, voor het geval dat ernstige voorstellen dienaangaande rnog- ton worden gedaan. De groote mooijelijkheid be slaat in de waarborgen van ltuslaud aan te ne- men of te eischon. De stoomboot Hydra heeft berigten van de Kaap do Goede Hoop herwaarts ovorgehragt In bet binnenste dier kolonie heeft eene schrikkc- ke singling plaats gegrepen: do Kaffers hebben de ingezetenen aangevallen en vijfendertig huis gezinnen omgebragt, waarbij mannen levend ge vild en kiuduren iu kuipen met kokend water ge worpen zijn. De tlmns alhier ontvangene meer uitvoeri go lijdingen uil Bombay van den 13den Augus tus bevestigen liet telegrafische lierigt, dnt da op stand der Snnthals in den Inntston tijd zich lrad uitgebreid en nog een bedenkelijk annxion had. Het getal der opstandelingen wordt in deze be rigten op 30,000 begroot. Zich zuid- verspreidende, hebben zij eene uitgestrokto land streek verwoest; het getal dor geplunderde dor pen wordt op 200 geschat- Dc tegen hen afga zouden Britsube troepen hebben reeds niet goed gevolg hier en daar tegen hun gestreden, maar ron laatstelijk nog niet talrijk genoeg om hen te I bedwingen. Nog meer troepen waren naar de i oproerige landstreek in aautogt, en men verwacht- I te stellig, dnt, na de aankomst van deze verster king, de opstand spoedig gedempt Jou worden. DUITSC H LAND. Het aantal te Berlijn door de cholera aange taste personen bedraagt 1152; daarvan herstel dun 190, overleden 715 eo hieven iu behande ling 247. De Pruissischa provincie Silezio is ook thans weder door mislukten oogst bezocht, wel kt* vrees voor den winter doet ontslaan. De re gering kan bij den besten wil niets doenieder moet daarom zooveel mogelijk sparen en een in getogen en arbeidzaam ieveo leiden. Bij den honger komt ook nog de cholera,die in vele klei ne steden schrikkelijk woedt; zoo zijn in van 2800 inwoners binnen drie weken 320 stareen. De noodzakelijkheid der verplaatsing van du Oostenrijksche troepen uit Gaüicie en do Bu- kowina, alwaar zij Bijeengetrokken waren, blijkt uit een lierigt van dr. Dreijer. geneesheer bij den genenden staf, wR»rin hij bewijst, dnt dit le ger in die streken, gedurende den winter, om 'reent -10.000 man aan de cholera en aan de ty phus Verloren heeft. Welke verwoestingen de cholera thans in de Ooslunrijkschfi monarchie aangerïgt heeft, blijkt uit de officiële opgave der sterfgevallen, welke tot op dun aanvang van September 35,- 000 bedragen, waarbij niet begrepen zijn de sterfgevallen in Beneden Oostenrijk, Bohemer), rapport van generaal Simpte val van Sebnstopol, is than* fa Moravie en Hongarije. Het mïnist-rie vanbin nen!. zaken heeft een nanuwkcuiig onderzoek bevolen, aangaande de wijze vnn ontslaan en ver spreiding van de ziekte. Om aan de pogingen tot aanwerving voor liet Kngelsch vreemdenlegioen, welke voornnms- lijk in de grensprovinciën plaats In-bhun, een eio- de to maken, heeft de O'-stenrijkscho regering op liet in hechtenis nemen van iederen werver 100 gouden duentuti tot belooning gesteld. Volgens de A- A. Ztg. is aan een I'arij- j schen ingenieur, in Oostenrijk, privilegie verleend j - voor rune uitvinding, die bestemd schijnt eene (jJ,n ni|j u Jgehi.le .erwidi-ring in h.l ,poor.,^rel»-l in O.-B «hikking ,oij ,kH- "T». H.;t m <k ««.Ink m«l 0. r,«i».ijk. g...,l,,n den aanval op gisteren, welke geëindigd is met i de stad. de (lukken en openbare n ta,'Znak 1,01 U' d" "r «f '111 V»- i Il„s,;ackn .looi in imoMw ne .oonoignn e..|„u,kl eo op elk, pk»» Mn éti, ,ij„ „,„g,bi..en «eIJr. goeil.inOeo «ed,, op Je s-.b.Uen f*»# kon gen0„,o' of g.^k.n ,ijn. or en' "Er was hepaald, dnt te twaalf uur op d»n In de stad Hanover nmgen de korenhan- j ini<|(|rtg de Franschu siorrokolonneg hunne lo*p delaars in 't groot, op de rnnrkl niet met hen, graven zouden verlaten en M d ikofFen da da ir- dic voor de dagelijkiche consumptie koi.pen.con- J „,in 2rénz«n.le werken zouden in bezit nemen curroren, ten guv. lga wnnrvan onderscheidene nhjiU ,|it bun gelukt en zij in die werkm ge- korenkoopers in 'l groot door de politie van du VOstigd zouden zijn, moest de R-dan dunr de markt zijn verwijderd. Zij hubhen zich daaro- Engulscln-n woulun aanguvullun; het Centrale ver bij de regering dus lauds bekiangd. Bastion un h-t Quurantatne fort zouden de Fran In een groot aantal Duilscliu steden zal schen gulijktij.lig aantasten. Op hei vnstge-m-1 den 23sten dezer hel 300jarige herinneringsfeest j de uur verlieten onze geallieerden bunnu lm>p- Augtburger religie vrede, up eeue plug- giaven, diongen voorwaarts en namen met dien ijze gevierd worden. onstuimigen moed, welke <Jen aanval der Fran 1 'iare verdedings eenmaal in hun KUSLAND-TURKIJE. Het officieel b«trefTmde den kund en van nHvulgundcn inhoud: "Voor Sebastopol, 9 September. Mylord "Ik Ired de our u in mijn» dsp^che van den 4dun dezer kennis te geien, dat de artillerie- en guriie officieren v.in de geallieerde legers aan ge neraal Pelistitr un mij een rapport hadden over gelegd, waarin werd aangetoond, dal dt »(orrn dezer zoude kunnen gelonpen wer- herig veranderd stelsel v»n rails eu doarr band slaande raderen, zoodat dc ijzurhanen - Volgens handelsbrieven uit Pestli, is de «heo kenmerkt de nndoordringbai graanoogst in Wallneliije buitengewwin gunstig! **rkeo van Mahikoff in-n deze ei uitgevallen. Bij de sleepdienst te Orsowa zijn 150 scheupladuiguo voor den uitvoer asngekou digd. In het werk van J II Stoequeles, over Indiu, wordt gemeld, dat van den oorsprong tot den mond vnn duo Ganges, zich uiut min der dan 35U0 tempels van allerlei gr» ute bevin den, die alle aan de stroomgodin (iitnya gewijd zijn. Tot bewijs dat de ijzer industrie in Pruis sen, welke voor vier jaren van geeneriei betee- kenis was, (hans sterk toenuumt, kan dienen dat, i |li;t het tegenwoordige, onder anderen in hel I jg,, Bt( bezit, werden ni-t rarer dour h driukleurvaan op het parapet •uin voor ouz-i troepen om vc r den n. te ruk Kulirdal alleen reeds 20 groote smeltovens n "De schikkingen voor dun aanval vertrmwdu ik t»u aan den luilunant g^m-raul sir William Codringlon, di» Je bijz >n-i»rheden daarvan hu paalde in ovi-r..»nsteiamiiig mul den luitenant generaal Markham. Ik bi-paalde dat de tweede en ligte divisien, omdat zij d» batterijen en np- pruchuwurken legen den Reitan z»o wie maan den verdedigd hadden en omdat zij z-»o goud m-t bekend waren, de eer zoudi-o hi-bben te wsgi-n. ilet vuur onzer artillerie. 2ooveel mogelijk eene bres gemaakt liebhrndi wezigzijn, waarvan er 11 aan de maatschappij j in bet vooruits'pringrnde gedeelte van den Re- Photnix aldaar belmoren. Gemeloe maatschap- j j:U)t besloot ik. dat onze troepen tegen dat pi jaarlijks 170,000 tonnen ijzererts en 215,- ^evoerj jouden worden, als zijnde h-t blootgesteld aan liet flank» uur, door hetwelk dit werk is beschermd. "Tasschen de generan's Codringlon en Mark ham werd overeengekomen dat de storm-kolun- ne van 1000 man zoude gevormd worden uil een gelijk aantal van de heide divisien, en dnt de kolonnvs van de ligte divisie voorop zouden gaan en die van de tweede volgen/Zij verlieten <le loop graven op het bevorens overeengekomen sein, en ruklen voort, voorafgegaan d»»r 200 m-.o als bedekking en*320 man met d» stormladder* Aan de kroon der gracht gekomen, en de lad decs geplaatst zijnde, bestormden de manschap pun onmiddellijk het parapet van dan R-J.*n en denkwmirdfge overwinning, de jeugdige drongen door in den vooruitspringenden hoek. mukrijk te kro-men Air,'»-) dan, voorwaarts Hier werd gedurende bijna een uur uen aller bloedigst gerucht geleverd en hoewel tot hel uiterste volgehouden en in weerwil vao den grootstun moed, werd het onmogelijk bevoaden de positie te behouden. Gij zult uil de lange en droevige lijst van dooden en gewond--n zien, roet welken moed en zelfopoffering de officieren zich aan het hoofd hunner manschappen stehlei 000 lonnen steenkolen uil de omstreken bruikt, vervaardigt 32,000 tonnen ijzer en 53,- 000 lonoca andere metalen cn houdt 6380 werk lieden bezig. Men zegt dat in Hanover binoen kort een algemeen verbod om op straat te rooken te ver - wachten is. Zuoals hekend is, bestond dit ver bod lot n#n Maart 1848, toen bet werd opge heven. Toen rookten ook de soldaten op sira.it inlusschen werd bij deze reeds spoedig het ver bod vernieuwd. Overigens beeft men niet ver nomen, dat door het rooken iu de straten nndee- Ln in eenigerlei opzigien ontstaan zijn. M-n ziel er uil, hou de regering tot zelfs in kleinighe den tot voor 1848 wil terugkeeren. Ook te Warschau is bij ueno verordening van dea directeur van politic, ten gevolge van het ophouden der cholera, bet tubaksrooken in de straten weder verboden. In onderscheidene deelen van Znid-Duitsch- l»nd, die vroeger veel graan in Pruissun un Po leo aankochten, verschaft mm zich tbune den noodigen voorraad door de Inliijke toevoeren uil de Donau vorstendommen. Van daar wordtdurende dit bloedige gerecht Ik gevoel mij ni mede veel naar Hamburg on Bremen, en naar j jn staat in pussende woorden u tc spreken over men weten wil, zelfs naar Nederland verzonden, i |)0i gedrag en de dapperheid dar troepen, boe- De leden vau hel in 1854 afgezette Deen- j wel hunne pogingen niet werden bekroond door ache kabinet, als beschuldigd van hoog verraad, de zoowel verdiende zeg»; maar niemand ver zuilen dun 19dun voor hut opperste geregtshofdient meer mijn' dank dan kolonel WiricMnm. versohijoeo. 1 '1'* *'jne kolonne vnn aanval moedig aonvoerde. De» 12Jen deler, nnMiJJej, u MT.f Herd Keppenheg» Jon. een .lle..er,el,riUelljtsl J»™J' J«' »'"jJ b,J "J"'1 '""'P™ onwejer, ge.oloJ door een' *"uren lintei,log. -Do lonp-ni.eu wareu^ na dezen aan,,! r» op- geteisterd. Binnen een kwartieruur» waren de gevuld niet troepen, dat ik niet in staat was, een dukeo van alle huizen zoo wit mei ijsscbotscn tweeden storm to organiseren, dien ik voornemens budekt, det men zich verbeeldde in het midden was. met de Hooglanders onder sir Colin Camp- des winters to zijn. Dnarnn viel uen plast egen en bill, dio tot ml toe de reserve hadden uitgemaakt, woedde een orkaan, die op de Oostzee verschei-tc beproeven, cn dat wel ondersteund door de dene ongelukken heeft veroorzaakt. derde divisie, onder hevel vim den generaal-ntnjoor In Zweden is de buitengewoon hoog e prijs William Lye. Ik oniliood daarom die officie- der levensmiddelen de oorzaak geweest van vrij 1 ren en besloot met hen den aanval den volgender. ernstige onlusten, die op onderscheidene plaatsen morgen te hernieuwen. De brigade Hooglanders zijn uitgebroken. Men herinnert zich dun tijd bezette de loopgraven gedurende den nacht. On niet, dat hut brood en vleesch zoo hoog in prijs goveer te 11 uur begon do vijand zijno inagazij- gestugen zijn. I uen te doen springen on sir Colin Campbell Aan hul ruimen sn bevaarbaar maken van san een klein detachement bevolen hebbende, be de Sulinan)onding wordt door du Oostenrijksche hoedzaaiu dun RcJnn te naderen, vond dit werk civile en miliimre ingenieurs zuer ijverig gewerkt.verlnten. llij oordeelde het evenwel niet noodig liet voor hot nanbruken van don dag te lezotto». "De ontruiming der stad door d»n vijatd wenl geiliirende den nacht duidelijk. Op alle gedcel- ten ontwaarde inen hevige t>rand»o, vergezeld van zware ontjiloffinuen, onder bedekking waarvan -ie vijand er in slaagde zijne treopen naar -ie roerd- zijde o*ur te firengun dot>r middel vnn Je schip brug, welke hij onlangs ha-J nang-Iugd on welka hij Inter losmaakte oir naar de overzijde bragt. At hunne linir*ch»-[-en hadden d» Rus.vn gediirendo den nacht dr-en vinken. Het onstuimig» wch r maakte het aan de admiraal» geheel en al onmo gelijk om hun iiLa tc v.>'. -•» van dc 1-ftttcrij. en «Ier vl.ait t-g- n <i j'nc-bollc-ij-n rieten, doch het g-nnl bestuurde vuur der m-<;tier- scliejien was van ueno uitrnuntende uitwerking." Hierop volgt eene iange uitweiding over da l-o- toonde dapperheid vnn hel lcg»r in liet algetuoi-n en vnn een nnntai vt'ijdura in bet bijzender, wicn de opperl-evclliublttr - daarvoor zijnen o|)regten dank tuebretigt en die fiij il) het goedgun-ti-g sandeuken van Jan minister van oork*g* sar.be- veeit. Volgen* den l-ij het rapport grv. egden bedraagt hut aantal officieren dia gedood zijn 25, dat <l«r gekwetsii-n [waaronder ook de gekuen— den gerekend zijn] 125; terwijl 3_ offiuicreo^ziju Uit dit rapport blijkt ten duidelijkste, wat ook reed» vroeger is opgemerkt, dat de Engelschen zich gu*tn-zins de "-er kunnen toerekenen iet» tot len val van Selaistopoi iu hebben bijge-lr.vgen, daar toch het eenige aandeel, dat zij aan Jen storm hebben genomen, heeft bestaan in eenen geheel mi«lukten aanval t,-gen den Kcdan. De roem, wanrvnn generaal Simpson spreekt, is dan ook ai- leen voor Je Fran-*chen wecgdeg-l, die oven »L in alle vroegere gevechten, ook nn wmlur de meur- •b-iliM.id van bmine wapenen boren.die der En- gelschen hebben doen uitkomen. Daarom 2ieu wij («>k met liclangslelling naar het officiële rap port van d-n maanclialk Pelistitr uit. waaruit men f*ter «Un uil hut U>v*»n«Nai>4e de biji*o-!er- heden van de inname vju Seluttopol zal leurvui kunnen. De ilappere en in al zijne onrleroemïng*;n zoo gelukkige generft-sl die met zijne 1 i i>ic het meest rot de zege Van diun ting heeft bijge dragen, heeft voordat het sein tut Jen aanval ge geven was, de volgende dngordur gerigt aan de onder zijn bevet staande troepen"Soldaten van het 2de korps en van de reserve! Den 7d«*n Ju- nij hebt gij <le eer gehad om roemvol do eersto slagen toe te brengen in het hart *«i hel Russi sche leger. Den löden Au-j. bobt gij san do Tschemuia aan zijne hulptroepen de rchnndol ij le ste vernedering doen undurgaai). Than* i. hut de gcniideslng, du doodelijko slag. dien gij zult toebrcugen mot dia bij den vijand ïorzeur te ken-la raste hand, door hem zijne verdedigings linie van Mnbikoir re ontuomun, terwijl onze ka- muraden van het Eugelsi-ha leger on van het lste korps een storm tegen den Groeten Redan en bet Centmla bastion zullen aanvangen. Hutoun nlgerneene 5i"<rin, leger tegen leger; het i« hier W doen om, <h»r ueno ontzag wekkende kinderenAnn ons MaJnkotf un Sebaatop*)! leve de ICeiser!" Een brief uit Weenen wil nog weten, dat vol gens de jongste berigten uil de Krim, Je 6 le (livisia van hel tweede Rus-iiolio korps te Bakt- schisenu is aangekomen, en «lat de 2de eu 5de di vision van hetzelfde korps derwaarts op weg wa ren. Baktsehiserni en Simferopol, alwaar zich de voorrusamste Russische pr.ivim.l-magazijnen bevinden, zijn zeer versterkt. Voorts mel.lt men, dat het verlies der Russen bij de jongste gevech ten zuer aanzienlijk is geweest; men spreekt van 16 generaals die gedood of gekwetst zijn, terwijl 19,000 man buiten gevecht zijn gesteld. Ue telegrafische depeches hw>pan tot don 18- den. Tot op dat oogenldik had.len, volgens een l«rigi van vorst Gortschakof. dc geallieerden niets tegen du n.xjialzijdc van Sebastopol onder nomen. Zij trokken hunne legers znnren tus- schen Balaklavo, de Tschemaïa en Bmdar, van waar zij eeno verkenning deden tegen den Rus- sisehen liiikcrvleitgel. Eene depcehe vnn d§ii admiraal Br nat van den ISden meldt, dat dc geallieerde vloten in do zoo van Azoö' andermaal een groot sant al visseherijen cn schepen met proviand heb ten vernietigd. Van den O-ien tot den llden al leen wa-en 73 rtsscherijen, 08 mugazijnun ea 98 vHiirtuigvn v.-rr-i ld Wij twijfelen er nï.-t aan, of dit herigt z«l op de regeringen van En geland en Frankrijk, dio v»ur«tandurs van be schaving. wel weder den g-weoschtoa iudruk maken. Rekwest van dc Amstcrdamsclic jongens aan den Ed. Achtb. heer burgemeester der stad, bij het naderen der kermis in September 1850. Wij komen, met de petjes af, U, hoofd van AmstcL burger vad'raD Met diepen eerbied en ontzag, Daar 'l ras weèr kermis wezen mag, Thans met eeD smeekschrift nad'ren. Wij hebben slecht* een kleine 1x6, En zullen mot geen klngt u hiud'ren; Wij hebben d'oubozorgden kost. En vragen dus geen vetten post, Als zoo veel groote kinderen. Wij komen om geen pensioen Of miud'ring vsn accijns u vragen Voeg vrij er nog een opcent bij Waar laat, ach, laat de beurs ons vrij, Op de eerste kermis dagen. Al hadden wij ook menig grief, Wij wilden er geen woord van spreken; Maar dat men orb de beurs ontzegt, En inbreuk maakte op 't oude regt. Doet ons bet zwijgen breken. Toen de oude beurs in puin verzonk, En 't Rembrants plein ons was beschoren, Bleef toch de zoete hoop ons bij, Dat, als de nieuwe rese aan 't Y, Ze ook ons zou toebehooren. Helaasdie beurs werd ingewijd, Waar 't was alleen voor groote heeren, Zij~mogten »rij erbinnen gaan, W jbleven voor de bekken titan, En moesten afmarcheren. 'l Ie waar, men wees een plaats ons aan, Waar ic.ler troiiliii'len kon naar luiten; Maar 't was eun ruw ongastvrij oord. Waar zelfs't ia immers ongehoord Geen bank wus om te rusten. Wij zakten er in slijk on dras, Door niets voor 't gure wcör beveiligd. En riepen vaak weemoedig uit "Is door ons tromm'len cn gefluit aDnu ooit een bours ontheiligd "Waarom ons naar een plek verjaagd, "Waar koorts eu zinking ons verwachten I "Waarom verkrijgt de beurs een vlak, "En gunt nien ons het Datto pak Zie daar wat veleu dachten. Al zocht een' stem, in 't Handelsblad, Ons leed door krnehl van reen le miud'ron; Do slem klonk in eeu woestenij De burgemeester bleef er bij "De beurs is niet voor kind'ren." Hij was der slede goed, 't is waar (Want immers geou medailles jokken Maar waarom deed die goede raau Ons, arme jongens, in den ban, Met fluit en trommelstokken f Wij toonden ons op kermistijd, Alleen in 't trommelen vlug en dapper; Al scheen 't verbod ons ook wat straf, Toch staken wij geen zwermen af, Veol min eeh zeven klapper. Al zngen wij geen kramen staan Op de eens zoo blijde hertjeedagen Wij liepen door de Willemspoort, Als lam m'ren zacht sa zoetjes voort En niomsnd hoorde ons klagen! Wij hadden 't in «le school geleerd, En zijn 't getrouwelijk nagekomen, Dat ons geduldig zwijgen past. Als de overheid een zaak gelast, Dio niemaud ooit kon droomen. Daarom hield elk ook 't mondje toe; Toen 'tPark zoo vrees'lijk werd mishandeld; Ja, zelfs toen aap en baviaan Do schoonste laan werd afgeslaaD, Zoo vaak door ous bewandeld 1 'l Was immers alles goed en wel, Wat or gedaan werd do»r de heeren En wie 'took in gedachten nam, Geen jongen uit ons Amsterdam Ging ooit pelitionneron. En waarom drnrvergeef het ons, Dat wij het n met eerbied vragen Waarom ontnam men ons do vreugd. Die onze vad'ren in hun jeugd, Zich ruild geschoukeu zagen I Waarom aan ons ecu gunst ontzegd, Diezoo't geschiedboek niet mag liegen Het loon was voor de trouw en moed, Dio de oudo bours eeus heeft behoed Van in de lucht to vliegen. Of zijn wij slechter dan voorho6n. En minder knap dan ouzo vad'ren! Geloof ons, burgemeester 1 vrij, Wij hebben uot zoo veel als zij, Nog Hollandsch bloed in do ad ron, O weiger ouzo beb dan niet. Laat niets de kermisvreugd beletten; 't Gebruik was immers reeds zoo oud, En wij zijn vrienden vsn 't b o h o u d, En niet van nieuwe wetten. M» waar de nieuwe beur» is mooi, Zoo wel van ond'ren als van boven Maar sal dat mooije dan vergaan, Zoodra wij er op trommels waan nen 't nooit c Wij 1 it geloom! Al bleef er ook een zwarte vlek Van ons aan T helder muurwerk zitten; Welnu, wij leggeu al te pAr Een cent per beur» gang bij ellxsr. Om haar weèr op te witten. Wij zullen er'twien NeerlsnJsch bloed Uit onbeklemde botsten zingen, En b(j ge«o enkel bem» bezoek, Elkand'ron io d" effectetihoek Met maaklaars wiud verdringen. Merkuur tal vast niet nijdig zien. Waaneer wij hsm voorbij marcheren Wij komen er mui Mij gevoel. En nimmer met het scbandlijk doel Elkaar te ruineren. Wij willen door geen valsch gerucht De prijzen rijzen doen of dalen Wij denken bij 't ter beurze star» Aan Spanjaard, Griek noch Peruaan; Ardoio* nooh Integralen. Soldiutje spelen i» het spel, Dst hart en ziel er blü zal slre«!en; En ot dal spel is minder grof. Dan dol van hen, die huis en hof Hier roekloos soms verspelen Wij zullen door geen woest getier, De huizen in het rond doen beven, Neenalles gaat zoo stil en net. Als of de schutter» 't brandpiket Er Zondags overgeven. Schenk, nieuw verkozen burgerheer! Schenk Arortels beur* aan Amateis zonen Herstel hun weèr in 't oude regt, Zij stilltn als rij amen zegt. Zich eeuwig dankbaar iconen. Dan leeft uw naam in ieders hart, En looft elk* mond u vroeg en spade Dan brengen we u, met blij gezigt, Weldra la aam bij fakkellicht,

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1855 | | pagina 1