SHEBOYGAN, WIS. J. Qc $3,00 per jaar, in vooruitbetaling. D1NGSDAG, DEN 23 OCTOBER 1855. De Nieuwsbode koet voor 2,00 in a* ftuisondtu; enkele Kleioe sommon golds, hetzij beneden eon dollar, of centetv boven een of meer dollar*, kunnen ons immorpor brief in poststempels vnn ren en drie conto, van laatstge noemde 'i liefst, in betaling worden toegezonden. üulke stompe!» kan meu koopeo bij alle poslmeeitori. KB.—Geboorte-, Trouw- an Doodberigtcn vroiden »u Jeu Nieuwsbode geplaatslvoor 25 Cent». BEPIIBLIKE1SSCHB NOMUMTIBN. Voor Gouverneur.— COLES BASHFORD. I.uit. Gouverneur.— CHARLES C- SHOLES. Si-erot. ran Stoat.SAMUEL D. HASTINGS. Procureur Gensr.— ALEX W- RANDALL. Schatmeester. - CHARLES ROESER. Henk Controleur.— FRANCIS H. WEST- Slants Schoolopziener JOHN G. McMYNN. StnalH-ltevang-luspec;.— JAMES GIDDINGS. Meer {ovrcldditdlgbeden !o KaoMi. Srctitn.vo, Drvososo C Xovembm 1855. KESE IIOOGF, RKKE.\I.\Gi Be&OEP AAS BKt NoOAMttf. Wij deelt-nden volgenden brief mede, welke voor komt in de Cleveland Trailer on geschreven Ï9 door eeD' inwoner van Leavenworth in het ter ritorium Knnsu8. Mogen de vrije ma Wisconsin desielfe treffende berigteo overwegen en zich herinneren dat up Dingsdag, den No vember, rij in hel gerigt rullen ritten over de stichters en ondersteuner» derer Kansas snnod- heid en al haren nasleep van regterlijke dwinge landij, overweldiging van het uitvoerend bewind, gewapende tusjcheokoraai van Missouri, blovd- stt rting cn moord. "Gisteren, de 1 Oetob,, was, gelijk gij weet, de dog door die bogus en vatochelijk gekozen wetgeving vastgestelde dug, voor de verkiering vau eenen vertegenwoordiger in het Congres uit dit Territoir. Gij rijt ook onderrigt dat de vrijen Staaia-Conveotie besloten heeft om de handelin gen dier wi-tgeving te weörslnnn en to verwer pen. Kogtana verbonden zich de vrii-nden der vrijheid om geen geweld te plegen, tenzij tol zelfverdediging daartoe gedwongen. Zij beslo ten den vrede te handhaven, de goede orde en de gehoorzaamheid aan alle wetten, die behoor lijk zijn uitgevaardigd, zoo ver als in hunne magt was—doch NOOIT TOE TE GEVEN. Dien ten gevolge bleten zij weg van de stembussen. DeMissoutiers kwumon min in gewapende benden. Zij hebben natuurlijk in de kiezing de overwin ning behaald; en, amigeraoedigd door het geenen tegenstand bieden van de vrienden der vrijheid, gingen zij, in eene bcüchonkene en oproerige ra zernij, tol het uiterste van barbsarschlx-id over, rn zetten het toppunt hunner woestheden door MOORD de kroon opl Ja, door moord aan on schuldige en vreedzame burgers gepleegden waarvoor'?voor het handhaven en uitoefenen het door God geschonken regt van vrij sprc den tiet tot een corpis en marcheerden naar het hotel; maar de Missonriers hadden «ich wegge pakt De vrijen staal» mannen vervolgden hen tot de rivier, 4n~een der bloedige snood aarde beeft koud lobd gevoeld. Dit zijn woelige lijden. Wij bevinden ons nsn den aanvang van eenen grooten slag. De scher mutselingen, die wij gehad bebbon, rijn slechts de kletterende droppeltjes, die den naderenden storm vooraf gaan. Het ooweder zsl over ons komen zoo het VOLK van brt noorden niet op slaat in zijne raagt en tot do slavernij verkondi gers (propagandists) on hunne grdii-osiïge sla ven (do tegenwoordige administratie) zegt: DE ZE GEWELDDADIGHEDEN MOETEN OPHOUDEN! Wij hopende stem des volks van Ohio op den 9den dag van October in de ooren dier tyrnnncn te hooren donderen. Ont waakt vrije mannen! Sluimert niet, als deze zwarte nachtmerrie van slavernij op den boez-m der vrijheid ligt I Onze lioop is in U. Onze kiezing is vastgesteld op den 9 Oct., don zelfden dag al» de uwe. De vijand maak» zich gereed ons op dien dag in grooten gelnlo aar tc val- Eene bondo van vijf en zeventig van Ar- kanzns nadert onze zuidelijke grenen. De Ver. St. ambtenaren vestigden zich in deze plaats, on dei instruction dor hoofdkwartieren, om d>- snoodheden der Missourii-rs oogluikend toe tela- ■igerden die te verhinderen, of leven, ei gendom en vrijheid te beschermen. Zoo gij de ze verdorvene slavernij gezinde administratie niet bestraft eo bevreesd maakt door den donder uwer billijke verontwaardiging, vreezet» wij dat ons lot beslist is *n dit s-cboone land voor altijd gedormd tol den zwarten vloek der slavernij. Wij roepen dan tot u in den nanm der VRIJ HEID. der MENSCHEL1JKIIEID, der REGTVA ARDIGIIEID, om onzentwil en om den wil der millioenei», die na ons komen zul- u—Republikeinen van Ohio! Wij staan op De Secretaris van Staat heeft onlangs onzen Klerk van bet Supervisors Bost uur de rekening zijner eXcelh nlio, gouverneur Barstow, en van de overige staatsbeambten toegezonden, in hou i net uoor uou gi-scnviiKcn regt van vnjsp'c V" I„„r I ?s. L jsVs o. L-.-n1 het L x.ngton van eene groote zedelijke omwt-n- 1 de overwinning in dezen strijd voltooit, tal In t nfstnmmulingen uwen lof tot -brengenZoo gij g' za! de uurwijzer van men eenc eeuw worden terug- en de som van een dollar betalenDit zijn de I ë"''1 bei. ijlen bnrgersehnp, dit lijn de qmlifi». I Ann...™,]™ togd», pn «ij m> lidt) der die uit de wei op vuunviui-iiire sinvru vmii io>iv, 1 ll.l toio.pe» der Mi.,nnr1 Compromi,,. J, "J""!"' 1 3-41,00 te betah-n en in 1835 worden wij tocht, neen gelast, om $8.992,00 over te.vorken! Zivt eui-.s nnn. Is het g«-en tijd om dat "deun tje" te stoppen Kunnen onze tax-dialers ee ne andr-re verhooging, in een jaar tij 's, van cir ri vijftig petc.-nt in dc Staats Belasting dul den Komtdeze Staats huishouding te Madison ons nii teen weinig te duur? Ja, zegt de stem uil hei naid-ippr-lvild! En wal waarheid is van Shebuygm Countj-, is even no waar van bijna iedere county in den •St«at. De Suut» uitgaven zijn onder de Bar- ■tow-arlministratie binnen twee jaren meer dan rtrJulbeld, en de Staats belasting is naar even redigheid toegenomen. Hieruit kan iedereen opmaken, hoe .le zaken te Madison zijn tn-stuurd gewordt n. Wij roepen dan onzen stcmger.-giigden lezers in Wisconsin toe. Jeukt er aan alvorens gij uie slembriefje afgeeft' •n vnn burgerschap, dit zijn de qualifies- 7 K""" r m dit i. i» l trlljjouv.rnpmenl. L«l tala" R""to; va°' l,« 0°°"!^ dt «t. «p ,o.r.vluBiic, ,!n*,n ,m 18SO, I ™'"Tn ''T'" loepen der Mi.,Mei Comprom,,. en J, I 'O"""" 1 «""«'v ™r m lande Sou.uet W,icr.lv (Souve Om« ».k M reslvn»rj,3. Moge God het regt beschermen! instelling van de Squatter Sovereignty (Suuve reiniteit van hen, die zich op land nederzetten, tonder er wettige aanspraak op te hebben) voort vloeien! Op den dag der kiezing werd de ka kelbonte menigte van stemmers, zamengrsteld uit Missouriers, versch aangekomene Virginiers en dronken Indianen, aangesproken door spre kers uil de voorstanders der slavernij, vnn de trappen voor de hotels in deze plaat». Hun werd gezegd, dat de slavernij regt was voor Kan sas, en dal Wjiitfibld de echte vertegenwoor diger wns van Squatter Sovereignty. Zij stem den voor het slijk van Missouri nug droog wn» aan hunne laarzen. Met buksen in hunne hnn- In de overige counties dezes Stoats, waar vele ^en« messen in hunne gordels, flr-sschen in hun- Hollanders wonen, is de Stnats helasting voor dit Mbkwn, en whiskey in hunne buiken. velijk bonden 2ijn. De benoemingrn der Republikein- sche pnrlij te Syrncusc hebben zoo veel voldoe ning' gegeven; dat eenige der oudste bladen van beide de oude partijen zijn overgelnopen. De Tribune gaat voor, de Evening Post treedt in zijne voetstappen. De Herald is tegenwoordig rijn hevige tegenstander. Eene stem uit het aardappel-veld. De ambtelijke verslagen des Staats, nnn liet wetgevend bewind ingeleverd, leggen de volgen de daadzaken bloot; deze toonen aan, dat cr ee ie staatsschuld van een weinig over de $200,000 bo ven hetgeen do belastingen in het vorigo jaar opbras ten, zonder ecnig voorwendsel, voor zulk eene verkwisting, gemaakt word, en «lit is het, tvut eene belasting van $350,000 noodzakelijk maak te. Zij toonen aan, «Int overdo 400,000 akkers schoolland op den 1 Jan. 1854 to koop waren, en dat deze een jaar daarna aan 30 tot 40 speculati on verkocht werden. Zij toonen aan, dat op eens 218,000 akkers •an dit land, dat met de beste nolehoomeii be- rassen was, nnn eene compagnie speculanten te gen tien schellingen ($1,25 j do akker, op dertig jaren tijds, verkocht werden, zonder ie verlangen, dat er eenig gedeelte der koopsom bij don koop betaald werd. Zij toonen aan, dat ten minste in een go -al de commissarissen onder voordragt en met toestem ming van den staats gouverneur Wa. A. Bar stow, al liet niet verkochte land zes weken lang vnn de m irkt bragten, om een begun.stig.lcn spe cuhint (Jas. Ludington) te veroorloven, agenten uit te zenden eD liet beste land ten bedrage van "O,0u0 akks.uil tozoekeu.en dat middelerwijl land verhuizers en werkelijke nederzetten» genoi^lzaakt waren, van zulk eenen koop af te zien. Zij wijzen «nn, dal door de gunstelingen des gouverneurs in alle nieuwe counties geduchte stroken Ittuds worden weggeworpen, en dit blijft juist voor de welvaart dier nieuwe counties het doodvonnis voor eene halve eeuw. Zij toouon aan, dut door dezulken en melijk in gevallen, iu welke bebouwde binderijen vervallen ware», de klerkeu, plaatsvervanger» en medehelpers in liet Capitolium zeer dikwijls uit sluitend in eigen naam verdiensten belandden cn het bleek niet ten wieti» guii'te. Behalve het bedrag bij den verkoop van Jan ilctijen toonen zij verder aan, dat Win, A. Bnr- stow $14,000 onvoorzien* uitgaven en postgelden trek en vartrruikie, en dat nog rijkelijk zoo veel meer voor ''onvoorziene uitgaven" der laatste wet geving ter betaling werden voorgelegd. Zij toonen aan, dal Win, A. Bnrstow, zonder rekening te doen, eene soiu van 1850 «loll. tot ziju salaris trok, zonder zich aan de coniii.utie, dto dezelve op 1250 duliars stelt, te storen. Zij toonen aan, «lat Win. A. Uarstow, de gou verneur «iezes plaats, in een middernacht» uur van September des vorigen jnart in bet Gajiitolium was, om het oenigo gelKtil tot bouwing eens kratikzumigcnhuis van Andrew Proudfit a:.n te nemen en goed ie keuren, terwijl hij nu t de zen een contract maakte, op hetwelk ge>clire>« i was: "Goedgekeurd, William Batstow," met dien JtST Wij maken onze lezers bijzonder op het artikel: "Eene stem uit het aardappelveld'' op merkzaam. Het is door eenen dt-mocratisclien landbouwer voor den democratitchen "Patriot" te Madison g.-schreven. Het gewigt der aan staande kiezing mankt h t iedereen ten p'igt. de kandidaten der partijen te leerm kenn.n, op dat hij op «len stemdag als een want lijk vrije man voor die mannen stemmen kan, wier vrij heidsliefde, eerlijkheid en burgerdeugden eenen waarborg voor de getrouwe nakoming der hen verstande, dat de stunt ongeveer eon half niilltueii opgelegde ambtspligtcn zijn. Harper's Story Books.—Harper's Sto- ry Book, voor October, behelst eene beknopte, bevattelijke en leerrijke )evensb«-schrij«ii den zij rondom de stembussen, drinkende, vloe kende en schreeuwende onder dnivelsch genoe gen, en vijandige Vreugdebewijzen over hunne jjl'"' getvannde zegepraal. Toen de dag ten einde de, werden zij luidruchtiger, woeliger en losbnn i beroemden .gaande hem het licht ziet, bespet, vloekende, hunoc hoetien zwaaijende, eo I wij wi-ntciu-n d.-ze verhalen in veler handen. Uilgaven, vragende, "waar zijn die vervloekte slavernij af %a kosten slechts $3 in 't jnar en knm.-n maan- $123,474 schafféti? Laat ons die dit en dntsche Yankees i- 163,910 I met hunne witte levers den lmls afsnijden!" Op 264,(192 dat oogenblik kwam een onzer medeburgers de i 350,000 heer James Furniaij, over de straal. Toen hijGodey's Lady's Book voor Xuvemler 'g.-ring zoude de I het hotel voorbij ging riepeen der Missourio.s, :g -D3 re.js Uor.derdug gewonK-n. Hi-tzelvo be en dc nacht na lor- 1 k^m t°1 b.,?i,,arduJD l,: l Ba.stow-^r. geloochend worden, dan verbind ik en de nacht nader- ,t.r, „n beter denkbeeld van h.-t leven d.-z.-s mjj üm j'e M naarheid van het gezeg.le door .- - beroemden mans «Is drukker geven zal, dan ii-t* i ,i- „„„.I,,.. 1 digor. Zij gingen door de straten met raodJer nuders 't vrelk nnhifa.in.le liem het lulu »i,.i i j»nr uitgeschr*tr.-n als volgt: Milwaukee Coun ty $39,(153,CSFond du I.ne County $15,087,25 Brown County $5.571,26; Outagamie County $4,103,90. D«* x-.mlr- Staats Belasting b. loopt o«er dit jaar $350,000! zegge drie honderd en vijftig duiz«-nd dollars. Nimmer is deze zoo hoog geweest, onderstaande opgave blijkt: Jaar. Administratie. 1852 Leonard J. Farwell 1853 LeonardJ. Farwkll 1854 William A. Barstow 1855 William A. Barstow Eeno eerlijke en zuinige regering zoude de I hel hotel voorbij ging riep een der Missourie. uilgavea over dê laatste twee jaren beneden het mot eenen witten ingvchuklen hcetl op, Oenen v..t e«0 zeer groot aanlaT platen en figuren, ge- •ijfer van $200.000 per jaar gehouden hebben. I grijzen rok aan, en eenen smeerignn corduroy 1 kléurd en ongekleurd, benevens de voor dames Het slecht beheerom het ge.-n ergrr naam te j broek, waarvan de pijpen opgestroopt cn in de onmisbare modeplaat gevenonzer tegenwoordige bestuurders, beeft schaften zijner bemodd.trde vet lederen laarzen J h.-tzelve komt ook eene beschrijving van gcsti.pt waren, hem aan en vraagde hem om bin 1 ]ie, heilige land n de heilige plaats-n voor, «li. n> n te komen en te stemmen. De heer F. sloe;' 1 (452,000 doll.) zou betalen, juist tegenstrijdig eene wet, die voor dit doeleinde eene uitgave van slechts 23,500 dollars vaststelde. Dit zijn slechts eenigo daadzaken, welke «Ie Dit ia alzoo dc manier, op welke Barstow zij ne benoemzïng verzekerde; dezelve onderschciill zich door schending vnn alle pnrtijgebnnkon, vloekwaardige or<lt-wtekery,(loor met voelen tre den dier erkende handelwijze v«n zl,H<e genoot schappen, gelijk vnn eiken sehijn van eerlijkheid on regtvaardigheidsliefilc. En-dat noemt men eene democratische Staats ConventikI Koeren wij nu tot do ropublikoinsclie con ventie terug. Tweehonderd en veertien afgevaar digden, meest landbouwers, zaten weinige dagen later in het Capitolium en «loor hen werd elk deel «les gnnnclien Staats vertegenwoordigd. On «Ier hen waren geene schoolland--s|aa:tilantcn, gce- tte ligte kwanten, geene vreemde hoeren of lief hebber b van de keel te smeeren, g«-eiie rttzieinu Uet9 of vechters en woor«lverznker*, neen,j)lct wae een vreedzaam hoopjo ernstige, bedaarde mnnneii, die in hun, ("wij willen zegcen in het) land als mannen van eor bekend staan. Onder hen ont waarde ik een groot aantal trouwe, oprekte De mocrat cn, dia «Ie partij in vorige «lagen hielpen opbouwen, eer deze nog in «le banden van liet sclnnm van maatschappelijke verdorvenheid viel en eer zij, liet .loei, voor hetwelk zij geschapen was, uit het oog verliezende, ontcerd en vervnlschl werd. Dit korps benoemde, nadat het eene zitting n weinige wren had gehad, een ticket, aan welk» hoofd zij Coi.es Basiiford als enndidant voor liet gouverneiirsambt plaatste. Welke was nu in der daad de echte democratische conventie f Van de beroejwhandclingeu van Barstow heb ik in korte bewoordingen gesproken. Vnn Bashford bon ik door jnren lange persoonlijke kennis met hem gemngtigil te zeggen, «lat hij een knap ad vocaat, een begaafd, verstandig staatsman en een bekwaam, reetschapen man ia. Dit is zeker, hij ia een eenvoudig, ervaren en braaf man, wiens kracht in de genegenheid jegens de landbouwers en arbeiiiers in «lit gedeelte des SUata gegrond is. Hij beeft geeno bezoldigden, om zijnen lof uitte bazuinen. Hij was een whig, tm.sr nooit een buitensporig staatkundige. Hij heeft nooit naar een ambt gestreefd; steeds heeft bij dit door ■Ie ongedwongene stem «les volks verkregen. Als hij verkozen wordt weet ik zeker, dat de stiiata- aatigelegenlieden heter verzorgd, diefstal en zwen- demrijen paal en perk gesteld wordt en dat ee ne teriigkeering vnn U'tero huishoudelijke om standigheden gewftarlmrgd is. ik ben er zeker van, «lat wij. democratische landbouwer», die on ze belastingen met dc bijl in do hand en «loor zwsar werk ons land moeten ontwringen, nood zakelijkaan d«»n heer Basiiford als den besten der cuudidalen, onze stemmen zullen geven. Madison Patriot. - notulen record») aanwijzenmouten zij echter j VftI,„ h,nr\- lf i w i.g ,n «ti„. I.lsSELIJKK DOODSLAO KN ZELFMOORD. Een duitschc schoenmaker, genaamd William Ehher- ling, wonende in d.-ze stad, in do vtrerlii-ndo na bij de Madis'.n straat, huil eenen hingen tijil een ongelukkig leven mi't zijne vrouw geleid. Hun ne kr ikeelingen en «neenigheden hadden menig manl den vrede van do buurt verstoord. Hij <n I hij meer dan eene gelegenheid haar beest achtig geslagen en mishandeld, en haar leven was slechts tobben rn sl.ioten. Voor ernigo dag-n z»t hij, des namiddags ten 3 ure op zijne bank to werken, t«en er twist lussclien hen ontstond, en hij plotseling «»p haar to-spmng. haar bij «le keel I ie Itlen m,-t e*n soil- rp pnnl hand had. waarvan elke wond voldoende was om den dood te veroorzaken. Toen vlood hij uit zijn buis. gevolgd door eem-n grooten Newf-nmd landschen hond, die her sprong behoorde, ging naar om zich te verdrinken. die uitgave tot ruim drie honderd duizend p. jsar doen stijgen. Dit geld komt uit do beurzen des volks. Hunne zuur verdiende middelen worden geschat, om de door trouwilooze kwistende ambtenaren geslolvne rekeningen le betalen. Iedere tax-betaler in den Staat heeft twee mmal zoo veel te betalen onder de ndministratie van Wil A. Barstow, als onder die van Leo V18D J. Farwkll. En hoe hoog de voor dit jsar uitgeschrevene staais-belasting zij drie honderd en vijftig duizend dollarswij hebben autorisatie v:m democratische Wetgevers en Staata-Beambt.-n om te meldan, dat deze nog van vijftig tot een honderd duizend dollars te laag is, om de reeds gemaakte uitgaven te dek ken! Dat het volk oordeele, nat du iiuanciele toestand des Staats zoude geweest zijn, indien da Wetgeving het Dolhuis Bedrog niet verijdeld had an laat het velk bedenken, dat Gouverneur Barstow bet contract voor dit kolf miltioen "karweitje" niet alleen goedgekeurd en gelet- land heeft, maar nog zijn voornemen uitdrukt, om, herkozen wordende, het plan uit te voeren. Laat isdere stemgeregligdo burger zich zeiven afvragen, of do Staat «ulk eens kostelijke en nuitelooie pracht kan onderhouden, nis de 350,000 regering van Baretow en de Balans." gW Op de ta Sheboygan Falls paa gehoude ns Tentoonstelling, werd aan onzen landgenoot Jacob Roelse, eene premie van $2 toegewezen, voor den best gekeur«!en tweejarigen stier. het nf. De man vrung.ie hem toen "te komen drinken." Hij sloeg die uilnoodiging ook af. Een der Missourier» vraagde hem toen "waarom bij niet stemda?" De beer F. zeide, 'omdat ik de kiezing niet voor wettig houd." "Hij i3 een van die dit en dutschc vrijen StsMs mannen!" zeide dc menigte. F. thans ziende dat hij in kwaad gezeltcbup gekomen was wilde gaan; maar hel was te iaat. Het gemeen verzamelde zich rondom hem, cn begon te schreeuwen "Hang hem op!""Lynch hem!""Teer eD beveder den vervloekten Yankee 1" Een uit hot gedrang vatte hem aan, doch Furman een vlug, sterk man zijnde, keerde zicb om, sloeg zijnen aanvaller neder, en vlugtte. Zij vervolgden hem, maar konden bern niet inhalen. Een der woestelingen schoot op hem roet eene buks. De kogel droog door zijoen hoed, maar bezeerde hem niet en vloog, een huis treffende, door de klaphouten en doodde een kind, dat op den vloer speelde. De moedi-r riep naar builen moord! en help! schreeuwende De buret kwa men haar te hulp. Il«t nieuws verspreidde zich. De vrijen Staat» mannen wapenden zich. Te gelijkertijd was een ander burger op de strant beleedigd, ne&rgeslngen en gestoken. Dit was de jonge Tbomaa Newman. H'j atierf dez«n morgen. De oproermakers begonnen nu OTer hunne ei gene daden bezorgd le worden. Bij de honderd wol gewapende vrijen Staat» mannen vereenig- Dit zijn alzoo «le proeven der heldendaden on- /.e Kosten sn-ents ?3 in 't jnnr en Knm.-n mnan- j ja' "("""K lr vcrumiKen. Jslijka uit, bij Haüpkh 4 BnoTucns te Nu» "V ..j,; I J f° "U l"""1 ""S-l"--'-». York. verstoord zulk e«ue» budmiI zij wenscheii v0«>r hij trj.Mmd om zijn «WI le bereiken. T«»-n 1 hulp door «en ticket, «lat uit munueti vau eer is j am.p hij d.-n h.m.l. en sneed dien, met hetze!fJe i zameiigoateM, en hetwelk zij bij de aanstaande mw> «vaxtmed.- hij zijne vrouw d..orsl..k.-n had usjaarsktezitig krachtig ouderstvuticu zullou. ,jllt hij niet losgelaten had. zo.ui.-r mirte. De uitslag daarvaii wtw, dut, als do wctgcv.ng |e„ ,]e bei.| „f, ell ?f)ron,, ww!,.r in (|w r-,vi„ rI verdaagil was, W in. A. Barstow een aantal agou- slaagde er in dat t«- doen. wat li.-t meer edel. ten in dc noordelijke counties des Staats met j «lï.-r hem in het eerst belet had te doea. «ene uitgave van «Ine dollars «le man per dag, I De moordenaar ia een man vau dertig jaren.— 1 welke liet soliooltouds te «lekken lieeti, Uitzon I,St Louis Democrat. i onder voorgeven van landerijen te bezigtigeii en to schattenin «Ier «laad cellier, om Barstow-af- gevaardigdeu voorde staats conventie le verkrij gen. De Staata^CeiitrHl-CoiimiiUve, uit Barstow iuidjes te zamel) gcstelil, deed eene oproeping, zeer interessant om te lezen en met platen «.pje luist.-rd is. God.y'a B< ek ali.at in het publiek opinie ltooe nnngeschreven en wij danken lietn voor (Jfi buitengewone regelmatigheid, met welke hij ons sedert vier jnren iedrr nommer grztinden heeft." Met de Nituwtbode besteld wordende, leveren wij b«-iJe een jnar voor $4; anders kost III.WI3XL .lA'OMlHC «EUIGTEX. StiKnovoAN. 22 Oct. Wij vernemen dat lm d.*n «le z«iog«naamde D-micnuische C-mventie die, alle vurige gebruiken honende on iedoron j 'e Gi' bsviile trachten zal eenen kandidaat schijn van regt vaardigheid schendende, dezen h.'t lidmnntsrhap d«-r aanstaande Assembly puien reroorloofile, als vertegenwoordigers van «fmnili-rlijk «1. W,„ »,l j Sj of umW(J l|Uuic[ ,rou».ofd^hler.or mmn.re», door i»i „„„„„o vc„,|,be2o oo,,v2,lio 1,0,1 .chenkom.l, m.md.kjt. «m .cl.oo» BMchrnlf]mb eeB .g, Jie hcl vc,j„ mn eni gouverneur» bezit, zat voor op bevel rijns opper- tST Do New Yorksche correspondent van j hoofd»; eil deze stond toe dat 19 van die Hum de Morning News, schrijvende d.d. 5 October, hug afgevaardigden tegen de vraag der we'tying spreekt aldus van «le pulitieka zaken in pire State. (New York:) Dit zal na dezen bekend staan voor de tijdre kening der nieuwe partijen. Te naauwernood heeft de K. N. boom wortel geschoten, of f«n ander stijgt aan zijne zijde op, die dreigt hem volkomen te zullen overschaduwen. Do naam alleende Republibeiiisclie partij—is een sterk bolwerk. De Democratie is bijna even zóó veel verschuldigd nan haren naam als aan hare grond beginselen. Hierin zal de ni.-uwe partij een., ge duchte mededingster rijn. De Republikeiosche partij eischt boven alle partijen te zijn. en streeft er naar den gpeat van het gansche noord.-n met cm hoofddenkbeeld le doordringen,de herstel ling van het Missouri Compromise en ten sluit* de vrijverklaring der negers. M<-n zal tien dal aan dit denkbeeld de erostige overwegingen ter- hunner eigene toelating stemden, nadut hij elk beroep, «lat slecht» «le geregtigrie nfgovaar«ligiieii i U*1"1. w»RV1 over deze vraag stemmen nmgten, had gehoor,1. "~"1 Nadat op die wijze «lie afgevaardigden wmeli toegelaten, ging wen aan het werk, die Barstow niet gezinde personen, wier plants in do conven tie bestreden werd, met uitzondering van twee uit te sluiten en de daardoor unWiano gaping door gehuurde vletjende schuiiuloupers op to vullen, liet totad van dezen uliwetligei» en be- driegelijketi invloed bestond uil 32 stemmen, wel ke de onaangevochten fiarstow-inngt aan 107 stemmen hielp, en zoo ontstond de groi.te meer derheid, met welke deze gelddietmren, een eelti ge uitgezonderd, zoo veel pralen. Dezo eenigo was «en afgevaardigde van Walworth, wicn meu voor zijne slem bet ambt ecus staatsgevangenis commissaris beloofde. b.-noemen Het zal ons verwonderen op wicn d« k.-uze vallen zal, duur de vonrnang.-rs der partij j reeds voor langen tijd in vertwijfeling naar eenen geschiktnn kandidaat rond zagen «-n er zoo wei j nig li«-f h. bbers te vind. n zijn om den C Nuvem j b.-r «liK.r d.-n Republikeiiiseh.-n kandidaat uit het veld ge8l»p'n te worden. De vlieger der hun ker-democratie wil in di-te streken maar nirl op- hangt een gewigt van verdorven heid aan, ter zwaarte vnn een' molensteen. Donderdag aanalnnnde sul in het Court Huis te dezer ste.1 ven» R.-ptiblikeinsche Con ventie, hi-staande uit afgevaardigden v»n de ver schillende towns en ward» in het lste Assembly- districl, wnrdon geh"U-len, ter benoeming v»i» eenen kandidaat v«a»r de Assembly. Afgevftnr •ligden uit d-ze sturl 12. uit «1« town Sheboygan 2. Limn 3. M»s.-I 2, Wilson 2. Holland 3 On ze Imidgeanoten wenschende sich «e doen ver- tegenwoordigen, zullen wel «loeit hunne «fge- vnardigdvn te zenden. De directie vnn het Deutsche Theater Vertin alhier g. eft kennis, «lal de eerste voor stelling in liet ni-uwe lokaal «al gegeven worden op Zaturdug e. k.t nanvangende avonds ten 8 uren. Er xnl vertoond worden: "i)» jAnM_ P«,r bifl.p. i» 2 h.itrij..., m 'Zij £S" arm lith „Ivt," b«lrij« .1. m,,.",, H.l ..rrtrkkrnd ..haan, hier ».n,B, d.,,n K,h.rl hrbben ...2 in tirn n.chl ,»n Z.lnrdnE ap Zandn, .f." „M dnor ,,n,n gr-eldig,.. en,ruw n r,l.l,r in J.n morgan,» 7^,. ■lig „rdwanan. D, poMbnat t. ni„ „«TJ. men, sedert Vrijdag. H.l rloal on. M la niml.n bari,|,„, j„ M Iwm. da trrenmn ,li. hij hal nlh,.nd,„ g„ brnuwnrtj .Ihirr rrn.tig h. „„g J" d^Jd."14 "P"' C"mp*"i"" f'e'é Oniiar d.gu,k, „i„g r,n 3 .laar, ,efcliiA m™nn,„,, Sr. .|j,„ <|J,I P. ffanliamp m.\ rrnurr, luMaran kinda ran. Uomrnda vnn B.adu. rn dnl ,la„, he nik dog rerwurln g. „g MrljT rnrt kinderen rn kleinkinderen, knmrndn »nn Ulrenhl. Onk nog. dm «dm mrrr don «ek, dogen geen dog .„„hij g,,,. dm ni,| de prno. ie mmlan .ld»,, „.ik, Klm|1 N. hrn.kn lard.n, m,., Inndearlrni,, n bedek, e"m»Y Iranian relia» honderd pe„o„.„, J .olgd drwr gn.,,1.. haard™. k«ddan,„„K, .arheoal ar «rol, neer, dm hal geen deel vnn uitmaakt. Aangaande «Ie uitgezaaid* winter tarwe rneinen wij uil alle deción van den Slaat da gunstig.»* berigten. Het saiioen was gqn.iiw en h«t graan slaat w«-lig en achoon. Ui» Milwaukie wordt van drn 18 daz«r gpschrcvcn, dat c«-n Ru., met name Gostav Pfeil. reed» sedert eenige jaren aldaar woon- ach tig, aanstalten maakte om het lijk tiinsr vrouw, die den vorigen nacht wa» overleden, te verbranden. Reed» had hij een' grooten brand- Stapel,men irgt van twaalf corda hout—achter tijne woning aan de meerkuat in gereedheid, be nevens terpemijn cn ander* ligt ontvlambar* stoffen, #m «le bij hun huwelijk gedan* weder- keerige belofte na te kom.-n, toen de overheid d* uitvoering dezer bvidcn'schè daad voorkwam an het lijk naar de gebruiken vnn beschaving liet ter aarde bestellen. Men kan ligt «l.-nken welk* opschudding «n verontwaardiging dit geval in Christelijk Milwaukee beeft veroorzaakt Mr, Pfeil nogthftns beweert, dat hij ab-chla d»n laat st.-n wil zijner gade wilde uitvoeren, die geloof- «Ie amUrmaal tr zull.-n moeten afmen wannter zij begraven werd. dat het verbranden vaa h>| lijk overeenkomstig haar g*lo..f waa en «lat er geene wel bestond nm iemand in fijn* godadisn- «tigc vrijheid te dwarsbonmeo. Wat sullen uij. nog meer moeten hooren t Milwaukee, 17 Oct. De he*r Adnmt werd e ia teren, na «len ini.itlao, ongeveer ten 4 ure, d#ór eenen «Itiitsclier, L'ontwmd Feintr, door een pi«- tooUchot «irsMlelijk gewond, zoo dat hij dezen nacht aan de gevolgen ov*rloo«l. De inn«ir«le- «r is een timmerman cu woont met zijne vrouw twee kinderen iu een klein huis in «I* tweed* ward. Fciner had in do Oermania bank van Puptnditk A Co. #147 gvlrgd, whs tijdens het faillissement van «leze bank in Michigan, en var- kreeg bij zijne terugkomst van Haar een* noot vat» Waldo en Odg, die hij ni^t verstond. Hij begaf zicli gisteren morgen ten gev.dgo «Ier iu de nieuwspapieren voorkomende a-lvertenlien naar du hecren Waldo «fe O.ly, «lie nla executeur» tlri* zaak te behandelen ImdJen, en verlangde van hen <le uitbetaling van liet door hein gede|K>netr- «I« geld. De genoemde lieer*n waren niet in Staat zijn «erlangen te vervullen cn verwezen Item naar let) lieer Papendiek. Deze begaf zicb met hem naar «le hecren Rogers, ontvanger van liquida tie, cu hier werd hem in nfiJag $25, geboden: hij eisclite echter dc gansche s«»m. Natiën middag trad Feitier in het banken- caal van den hoer Adams (vroeger van Papendiek) verlangde onder dreigingen zijn geld van «len liuitslen, Adams gcla«tte cetien jongen man, «lid in zijne dienst was een jydiciedirnaar te roepen, «locli toen «leze hier nnn voldoen wild*, dreigilo Fciner hem dood te ztil'en schieten, als hij bet vertrek verliet, T«>cn hierop «1* hoer Adain» zelf aanstalten maakte om eenen policieb*anibte t* roepen en vati achter de toonbank tra«l, haatil* Fciner een pistool te voomchijn en schoot op hem, en trof hein in den onderbuik, waarop hij ook op Papemliek vuur gaf, nmar dezen miste. Admtw i* nan <lc gevolgen overleden. Na de «laad begaf zich Feiner naar hot bureau van policits logde zijn pistool op Je tafel en bleef bc«!nnrd wacbten tot hij door «le ambtenaar» Way- ton en Skerett iri «lc gevangenis werd gebragt- Hij zegt «lat hij den man. dien hij heeft d'Kxl geschoten, niet kent, dat hij echter gelooft regt gehandeld te hebben. Dikwijl» weent hij en jam mert dat gebrek Item tot dezo dimd heeft gebragt. Hij bad eenigon iij«l bij «len heer Rogee'gewerkt «u twee dollar» in do week opgenomen en de teri voor het bouwen van een huis gespaard. Hij had zich allo ontberingen en opofferingen voor de besparing «lezer hnndenl zeven en veertig dol lars getrooat en nu —de Germania bank wa* ge sprongen, gelijk zoo vele anderen. De Milwaukee Wisconsin ze;t: en niet» dan eene verkeerde mentehlievendhtid der wet redt hem van de galghet doet ons leed, dat de H'ii- comtin zich zoo droevig toont over d* afschaffing «Ier doodstraf in onzen Staat cn er niet bij wenscht, dat er door gatisch Amerika galgen mogten wor- «l*n opcerigt voor alle schurken gelijk P. en c -nsórteii. Men moet van de gevolgen tot do oorzaak opklimmen. gene) koerende, schuilde de heer Brown hem zachtjes bij den arm en zei de: "Zijt gij niet wel!" "Nog geen antwoord; hij staarde bem slecht» met eenen strekken, wezenloozeo blik aan. Zij waren nu op eene groo- te hoogte; de wolken waren beneden hunne voeten, en boven bunn* hoofden stond de brandende zon, en eene onmetelijke ruimte omgat bon. Plotseling stond de vreemdeling op, met een gelaat zoo bleek al» dat van een lijk. "Harder! barderT riep hij op eenen toon van gezag; en een voor een drie van de zakken zand grijpende, die tot ballast dienden, wierp hij die uit bet schuitje, te gelijker tijd op eene vreemde, wilde wijze lagchende. "HaT schreeuwde hij, "dat is de weg om te reizen. Wij zullen de zwaluw nebter ons laten, wij zullen ons boven den arend verheffen. Toen ik in de Abruzzi whs met mijne buks in de hand, wachtende op ver dwaalde reizigers, voelde ik mij nooit zoo opgewonden als nu. Toen waa hun leven in gevaar, nu mijn eigen." Heel pleiziertgdacht de eigenaar van den luchtbalik heb daar den eeDen of nnderon 6clioelje van een' italioanschen roover opgepakt. "Het is beter met «ie elementen te vechten dan «net de kotnmiezen vervolgde rijn me«lgezel. De luchtbal ging met eene vreeaselijke snel heid naar boven. Op zijna beurt stond nu de heer Brown op, en zeide, terwijl hij zijne band op den arm de» vreemdelings legde: "Om 'a hemel» wil, beweeg u nietl Ons leven staat op bet spel. Ik stoet een weinig gas laten ontsnappen, om uwo onvoorzigtigheid weder goed te maken. "Ho* doet irij dat t" "Ik heb slechta aan dit tonw te trekken, dat met de klep iu verband (tut" "En ala gij dat hulpmiddel niet had, wat zou er dau het gevolg van rijn P "Wij zouden voortgaan met opatijgen tot dat allee van de hevige uit- netting barsten zon." Dn man stond «enige oogenblikicen diep io gedachten, en toen plot? aal mg een mes uittrekkende, sneed bij bel touw af, zoo hoog ala hij rei- keu kon. "Harder! harderP herhaalde hij. De vreemdeling was een reus, ver geleken, bij den heer Brown, die, begrijpende dat bij met geweld niets verkrijgen kon, eene schikking begon te beproeven. "Mijnbeer," zeide bij op eenen sussenden toon, "gij zijt een christen; daar aan twijfel ik niet. W#l, onzo godsdienst verbiedt den moord." "Harderschreeuwde de reus; eu de nog overgeblevene zakken zand vattende, wierp bij derzelver inhoud naar de wolken. De heer Brown vM op «jjoe kniën. "Aa»!" riep hij, "als gij om,uw «yen leven niet geeft, heb «Jan ten tPÜal» modelijden m*. act mijne. Ik ben jong, rijk, gelukkig; ik heb eene moeder en eene zuster: in baren naam bezweer ik u uwe hand naar do klep uit te strekken, on ons van eenen vrcosselijken dood te ver lossen, door eenig gas te laten ontsnappen." Zijne wilde haarlokken schudden.le trok de vreemdeling zijnen rok uit en wierp dien weg, roepende: "Wij rijzen niet "Nu i» liet uwe beurtvervolgde hij, en beroofdo zonder de minste oompliraeuten den ongelukkigen Brown van zijnen ja» en wiorp dien over Lcord. De luchtbal vervolgde zijne wilde vaart zonder opbou«len. "Ha! ha! "zeide «le vreemdeling; terwijl wij zoo pleizierig naar de lucht klimmen, zal ik u eens wat vertellenhot" Zijn ongelukkige reisgezel verroerde zich nieL Reeds stroomde, door de uitstekende dun heid dor lucht, het bloed uit zijne oogen en ooren. "Luister! Drie jaren gelodeu woonde ik te Madrid. Ik wa» eenr weduwnaar met een dochteije, eene schoone, bolderoogige engel. Haar lang krullend haar zweeeft in dit oogenblik voor mijne oogen. Een» ging ik vroeg uit eu kwam eeret laat le buis; mijn kind, mijne fchoo ne Emma waa weg; roover» waren gekomen en hadden haar mij ontsto len. Maar, mijn vriend, hebt gij geen ksnon hier P De heer Brown maakte werktuigelijk eene ontkennende beweging. "Wel, dat is jammer! Ik zou andere Spanje gebombardeerd heb- beDSedert heb ik altijd in ieder land van Europa Daar mijn kind gezocht, maar te vergeef». Nu denk ik dst zij' in het noorden van Ier land zijn kan. Hebt gij geen lucifer-mntch bier P De heer Brown gaf geen antwoord, maar schudde het hoofd. "Hebt gij er geenAls ik er een krijgen kon, zou ik de luchtbal ir. brand stekenen als bij dan tot osch was vergaan, dan zou hij veol ligter zijnToen gij mij dezen morgen voor het eeret zaagt, nam ik de domme gezigton van gindsch gepeupel eens op, om te zien of het donkere bmtenlandsclie van den roover mijner Emma er niet onder was. Het was den armen heer Brown maar al te duidelijk, dat zijn reisge noot stapelgek was. Op eens echoot bem iets te binnen. "Hoe i» uw naam vraagde hij. "Geruid Annesley." "Juist dezelfde P "Wat meent gij P "Ik weet waar de booewicht woont, die uw kind gestolen beeft; wij zijn nu juist boven de plek. Trek aan do klep, mijnheer Annesley, «n in eenen korten tijd zult gij uwo Emma omhelzen." "Neen, neenl Gij bedriegt mij. Mijne Emma is niet op de aard»; zij is iu «len hemel. Verleden nacht verscheen 2Ü mij in eenen droom, en zeide hot mij. Daarom moet ik al hooger en hoogcr stijgen. Kom, mijn vriend, help mijhut ons beide zoo bard ris wij knnuan op don luchtbal blazen. Daar wij er onder sijn, moet ouzo adem bem helpen in bet stijgen. Blaas, blaasP Do heer Brown, door schrik vervoerd,! trachtte te gehoorzamen. "Hij beweegt zicb nietKom, klim op mijne schouders oii «luw den luchtbal naar boven." En zonder bom vi-rder te raadplegen, greep de reus hein aan als of hij oen» veder wns, en liiold hem boven zijn hoofd zeggende: "duw nu den luchtbal naar omhoog!" Het ongelukkige slagtoffer trachtte to gehoorz unen, maar bot b oed o.-blindde zijne oogen. Hij voelde een vreessclijk gonzen in «le ooren, en lichtje» zweefden voor bein. Voor een oogenblik dacht bij er nnn zich over den mud te wer pen om eon einde aan zijne kwellingen to maken. "IlnP riep de krankzinnige, "hij «jnat niet!" Op dat oogonblik raak te «le bevende band van den beer Brow n t«njvnllig het touw vnn «le vei ligheidsklep. Hij zotte die open, en do invallende bol begon snel te da len. Hij schoot neder door do wolken en dc narde kwnm weder te voor schijn. "Ach P 6chrecuwd« Annesley, "in plaat» van den hol naar boven te duwen, zoo als ik u gezegd heb, hebt gij hem naar beneden getrokken. Duw nanr boven! duw naar boven, zeg ik u!" "Gij ziet dat ik too bard duw als ik kan." "Neen, want hier is de sarde." "Dat komt slechts oiudat de vrolken naar de hoogere luchtstreken op stijgen." "Wel, last ons dat ook doen. Laat ou» al ouzo ballast wegsmijten." "Wij hobben m'ot meer." Geruid Annesley legde den heer Brown zachtjes op den bodem van het schuitje neder. "Hebben wij geenen ballast meer, zegt gij P vnugde hij, terwijl hij hem stmk aanzag. "Neen." "Hoeveel weegt gij P Deze vraag viel ala een bedwelmende slag op den armen Btown neder. "Hoeveel weegt gij P herhaalde zijn medgezel op luider toon. "Ozeer weinigniets dat eenig verschil kun maken—eene beuzeling." "Eene beuzeling! Wel, ook dat zal nog eenig verschil makenP Het dreigende van het gevaar gaf onzen luchtreiziger tegenwoordig heid van geest. ^Mijn vriend," zeide hij, "uw kim! is niet dood. Ik zag het in de vorig* week nabij Belfast. Zij woont bij eene familie, dia baar lief heeft en haar als bun eigen kind behandelt. In eenen zeer kotten tijd, al» gij ons naar beneden wilt laten gaan, zult gij hnar ontmoeten." Do krankzinnige zag hom aan met eenen wilden, twijfelenden blik. TOrvoyde Brown driftig, verlangende den indruk te versterken, dion by gemaakt had, "gij zult baar zien, uwe Have, kleine Emma, met openj» armen u te gemout loopend*, en hare goudep krullen in den wind "Gij liegt! Gij liegt! Emma's hnnr wa* zoo zwart als gil! Man, gij hebt haar nimmer gezien JIloovecl w«*)gt giji" Ach' z<>o veel iiN niet*maar weinige ponden!" Gereld Annesley vatte den heer Bro«vn met beide handen aan en hield hem zweiende over den rand van het schuitje. In het volgende oo genblik zou hij hem iu «lo onmetelijke ruimte hebben laten vallen. "Annesley P jammerde de arme man, "wilt gij hooger stijgen "Ja, ja!' «j '"it k0»00'* dus aidur# dun den luchtbal ligter te innkon 1" GoedMaar hoeveel weegt gij dan zelf!" "Twe# honderd pond." Wel, als gij u zelven er dan uitwierp, zou «lo luchtbal, van zulk een# groote zwaarte bevrijd, niet onbegrijpelijke snelheid naar boven schieten." De krankzinnige dacht e«n «ogenblik na. '"H®1 i» waar," zeide h-j, "gij hebt gelijk P Hij legde den beor Brown weder op den bodem cn staarde wild in bet rond. "Mijn Schepper P schreeuwde hij, "ik ga u ontmoeten-; ik ga mijn mijne Emma omhelzen!" En zich zelven over den ranJ van h«t schuitje werpende, verdween bij. Da luchtbal en deszelfe eigenaar bereikten behouden de aarde, de laatste lag echter verscheidene weken ijlende in een» hersenkoorts. Toon hij herstelde gelaste bij, dat men zijn gevaarlijk speelgoed, legen welken prijs ook, verkoopen zou, en *po«dig daarna nam hij een uitmuntend persoon om zorg voor hem te dragen in do gedaante van een aardig jong wijfje, onder wier voogdijicbnp "mijnheer" zoo als zijn icrech* knecht zegt, "op zich zelven veel handiger wordt." Dit was nu de laatste opstijging van den beer Brown naar dp wolkan. De kleine geest, die zich zelven lief heeft, zal schrijven en denken ge lijk hot gemeenmaar do groote gee*t zal zeor buitensporig otjn en rij nen eigen weg gaan. Er i» niets «lat eet» menech zoo belagchelijk maukt dan zelf bewonde ring, en toch vergezelt «leze ieder een, somtijds tot in het stervensuur. Er wijn monschen, die altijd en in allo» zich zelven bewonderen: Zy rijn den wijzen tot spot, den dwazen tot een voorwen) van bewonde ring, tot een werktuig hem, die hun tot eenen hen vertraayenden _oj8*r gol weten te rijn.

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1855 | | pagina 2