WIK MULS, BUI- ÉiililffiHliirili» 25100 mm HOLLAND BITTERS iïkt doofstommen' instituut te DolaVlW, IVi»., is tmnr liet Roggen van den lieer L. II. Jenkins, hoofd Tan doze inrigting, reeds in eenen voorlrtffelijkcn toestand en telt 30 ktveekelin- gen, welke naar den geringe» duur van twee ja ren reeds tamelijk goede voortschreden in het sproken hebbbi-n gvnmnkt. De inrigting slant onder de leiding der sinafsregering cn wordt door eenc jnarlijksclie geld toewijzing der wetge ving ondvrhuiuli n. Doofstommen in eenen ou derdom van 10 tot 25 jaren hebben vrije ver pleging, John Paul Josks.Regtcr Black te Penn sylvania hield onlangs eene rede in het openbaar, in welke hij aldus melding mankte van iemand, die» de Amerikanen ten hoogste eeren: Het is eenc zaak waardig hier te worden ge- noi md, dat bet cersto oorlogschip, dat van on ze knsten zeildede Al/reddo Walnut streel werf te Philadelphia verliet in Fubruarij, 1770 ik meen, mijne hoeren, het eerste schip over het welk cene Ameriknansche vlag wapperde. John Paul Jones, era Schot, en zulk een dapper man als er ooit een in dc diepe zee blikte, of naar liet nrendsnest hoog op de toppen der bergen staar de, hijschte deze-, de eerste Ametikaansche vlag, die ooit over eer. Amerikaanse!) schip wapperde. Die vlag was eene gele zijden vlag, met eenen pijnboom, een zinnebeeld van ons land, en eene onopgerolde ratelslang daaronder, met deze tref fende zinspreuk: "trap niet op mij: mijne beet is doodelijk." De eerste onder de luitenants in de amcrikaanscli-3 zeedienst, aangesteld op nan- beveling van Gen. Hugh Mercer, van Virginia, en op voord ragt van Richard Lee, is diezelfde Jones dun een buitenlander. Ilij vervulde met get rouw beid zijnen pligt. Hij ging van liet cene op het andere schip over, en waar hij ook ging, was hij de schrik onztr vijanden m eene bron VBn groote vreugde voor ons land- Hij was de schrik in het nlgemeen ?an de vijanden der vrij heid, en «oen de met sterren bestikte banier tol onze nntionnlo vlag werd aangenomen, hijschte diezelfde Paul Jones, nog wel oen Schot, muur toch een waar Amerikaan, op den Ranger de eerate Ameriknansclic vlag met eigen handen op, voor de tweede maal zijDe getrouwheid jegCDS zijn aangenomen vaderland bezegelende." De croote klok te Moscau.Na eene driemaal herhaalde inspanning hebben de ltus- Een eindelijk de groote klok in den St- Johannes- toren van het Kremlin te Moscau, die, toen lij bij het sterfgeval van den Czaar geluid moest worden, naar brne-len viel ea door uiat miiuder dan drie bijzondere verdiepingen ging, waardoor vijf personen gedood werden, weder opgehangen. Die klok is do grouUlo der werelJsij weegt 60,000 pond. Nog dommer das ebs paard.Ken studer.t reisde eens run de stad, waar hij studeerde nnnr huis. Bij het aanbreken van den nacht hield bij stil in eene herberg en dronk zich eenen duchti ge» roes. Deo volgenden morgen gevoelde hij zich wel ongesteld, muur besteeg toch zijn paard en reed verder. Zijn weg voerde hem door eene beek; zijn paard dronk en hield op toen het ge noeg had. De student ducht echter «lat het meer behoefde, en zette het aan om nog meer te drin ken. Alle aansporing was echter te vergeefs; niet eenen enkelen droppel wilde liet meer go- bruiken. Toen werd de ruiter nadenkend en zeido bij zich zeiven: Zie! Gij studeert nu ve le jaren en toch it dit dier nog wijzer dan gij! Had gij gisteren in het drinken uwe maat ge weten, geiijk nu het paard, dan zoudt gij van daag zulk eene maag- en hoofdpijn niet hebben. lilMIM&MlM» GROCJERS it COMMISSIEKOOPERS, i.v sir.T r.xcii.i.xar. iilock, pe.v.y. .n-r^-un. «SEiwrcfcA®» wssee® as®. Waar gij ten allen tijde oenen groolen on uilgezocliton voorraad van kruidenierswaren, mondbe hoeften, thee in soorten,wijnen, en buitenlandse!) gedistilleerd kunt bekomen,goedkoop tegen con tante betaling. Hun voorraad beslaat gedeeltelijk uil de volgende nrtikels: •tampte Suiker Geraspte <to Gek Isa Mus -min <!o Orleans Molasses Plaiiinadje stroop Goudkleurige stroop Nieuwe Hvsou thco Inde do Imperia I do UcMo Zwarte do Oude Go»t .lava Koflij Groene Kio do mli- Fmnschc brandewijn iGodroogdo perzikkeu Gedroogde appels do I/tuur in soorten I No. 1 Makreel jCodlirili Malaga d En verscheiden ki ls ie veul om Rijtuigen. Rijtuigen. De oiulorgoteekeiide heeft het genoegen aan de Immers van Shcbnygnn en maligne»'!" Counties lie- kenTl Ie maken, ihil'liij thmis vumhniideu eu te koop heeft, i» zijn RïïXijr&E® 8S&G.&ZS?® in de Achtste Straal. tnssciicn l'ensylvanie en Jef ferson Avenue, te Sheboygan, cene verscheidenheid van de SCHOONSTE RIJTUIGEN, ,lie ooit alhier zijn te koon geweest. lie Imvenge- noennlen worden vervaardigd in do fabriek van L. F. ('omstook .j- Co. te Plviimulli. Connecticut, en ,W,aa'BUGGIES et 'KOETSEN. Kr m1 altijd eene l'oeilc voorraad voorhanden zijn. dellen - taakt ook en zul in voorraad hebben OPEN BUGGIES. Een rit twee pomds Wagens. Sleden, Culto Held. elk artikel dal tot zijne zaak behoort. komt en ziet Herstellingen worden i' !fl dul ij 1 leznrgil. M. M.m-GUAW. 28!) tf. ïlSöö.Xiruiuc uoovtïiaö uan 0ocïicvcn.lS33 t 7n ij_..i.i:_i. i..i hll 8® &®8&«R&A»6</Ï£8 Transporlalic Compagnie. Opgeruit on.hr de teelten rein den Sloot X- I inin vcreisclit wordt, zou worden voorgo- lie ondorgcteekenden maken hiermede hunnen vrienden en liet publiek in hel al< achtingsvol bekend, dat zij Esne deur Noordelijk van het Wisconsin Huis, hunnen winkel op hieuw gevuld hebben cn thans weder ruim gesorteerd zijn, in J) GROCERIJEN PROVISIEN, 6^Glas- en Aardewerk, Vensterglas, Vcnvstoftcn,(iJ I loutcn waren cn Sterke Dranken in soorten ijl eu welke goederen- :n den groot- en klem-handel trgi-n uiterst loge prijzen zullen verkoopt». V -> o prompt e i roglairccks n t hei Oosten n civiel te kunnen hedicue», als ccnigo nudero winkel in Sheboyg: allerlei producten betalen wij dc hoogste prij: Sheboygan, 2 Ju lij 1S-75- ioAijyVTïsp '.-C !\r-rhp tg; 1 begntwngi JOSEPH SCHRAGE Co. "1HJFHS C. PAT.MF.ll. President. Ill HAM NU.ES, Vier President. WELLS D. WALKRWCE, Sccrclnr JOHN R. WHEELER, Theeanricr. Crmmtssir van lï. stuur. IIORATIO N. MOLT. M. M. C A LEP. N. (TIAMBKRLIX. AI.15KRT H. WHITE. Een TERScri deskdeeld.Een reglcr zoude over ceDcn Ier een vonnis wegens diefstal uit spreken. "En is het op de getuigenis van die twee ge tuigen, dat gij mij zult vonnissen vraagde Pat "Zeker," zeide de regtcr, "hunne getuigenis was voldoende om da Jury van uwe schuld te overtuigen." "Wel, het is toch een moord!" riep Pat, "ie mand te vonnissen op den eed van twee snoes hanen, die zweren dat zij mij hot goed zagen weg nemen, terwijl ik er wel honderd brengen kan, die zullen zweren, dat zij het niet gezien hebben!" jST "Medeburgers!" zeide een stompje et-u redenaar, "wij hebben lift beste land var wereld, en het beste gouvernement. Welk volk op de oppervlakte van den aardbol getiiat mevr voorregten dan wij Ilier hebben wij vrijheid van spreken en vrijheid van drukpers, zonder een drukkend de6polismus. Wat, medeburgers, is verkiesselijker dan dit Wilt gij nog meer, mij ne landslieden?" "Yes Sir-ree," riep een roodneuzige loafer, "het is een drommels droog werk: ik wil een' 6lok hebben uil de groote flesch, dio daar uit je zak steekt." De redenaar trok een misselijk geiïgt en maak te in haast een einde aan zijne rede. gZ3~ Een jongman en eene vrouw, in eenc herberg op het land stil houdende, maakte hun averegtsch voorkomen de nieuwsgierigheid van den kastelein gaande, die een gesprek met de vrouw aanving, met te vragen hoe ver zij gereisd LaJ. "Gereisd!" zeide de vreemde eenigzïns ver ontwaardigd, "wij hebbeD niet gereisj; wij heb ben gereden S£3~ William H, Mitchell, broeder van John Mitchell, den banneling, heeft eene machine uit gevonden om letters te zetten, van eene merk waardige eenvoudigheid en doelmatigheid. Vijf der machines zijn sedert verscheidene maanden «jet goed gevolg in werking geweest in Trow's «roote drukkerij in Ann-Street, te New York. Al bet werk van het uitgegeven gedeel te van Irving's leven van Washington, Bancroft's Miscellanies, en een aantal andere boeken, is met hetzelve gedaan. SSd" Een gek vindt altijd e die hem bewondert grooter' gek, t3T Eene vrouw troostte hnven man, die om de smarten barer bevalling schreide met deze woorden: "wees toch bedaard, lieve man: gij kont het immers niet helpen.' IS-5-5. IifqqnCelütiscbc ftUnanak. 1855. Zoss- 1 OCTOB. Oro. Ojsn. U. At. U. M. 1 Maandag 5 57 5-12 2 Dingsdag 5 56 5 -10 3 Wiicnsiiag 5 59 5 .19 4 Honderd. 6 0 5 37 5 Vrijdag. 6 1 5 35 f. Znlurdag G 2 5 33 7 Zondag. 6 3 5 32 8 Maandag 6 4 5 30 9 Dingsdag 6 6 5 2-6 J0 Woensd. 6 7 5 27 11 Honderd. 6 8 5 25 12 Vrijdag 6 9 5 83 13 Zaturd. 6 10 5 22 14 Zondag 6 11 5 20 15 Maandag 6 13 5 19 18 Dingadog 6 14 -5-17- 9. Laatste h-wnrtirr avonds-ten 5 lire 5 10. Nieuwe maan 'savonds K-n 10 ure 18 18. Eerste kwartier 'a morgens ten 10 uro 25. Volle maan 'e luoigeue leu 2 ure 20 mii OCTOB. Opo. Oud. U.M U.M. 17 Wociisd. 6 15 5 15 18 Donder. 6 16 5 1-1 19 Vrijdag G 17 5 12 20 Zaleid. 6 13 5 11 21 Zondag 6 20 5 9 22 Maandag 6 21 5 8 23 Ding8dag 6 22 5 6 24 Woensd. 6 23 5 5 25 Doiiderd. 6 21 6 3 26 Vrijdag 6 26 5 2 27 Zatiirdag 6 27 5 1 23 Zondag 6 26 4 59 29 Maandag 6 29 4 58 30 Dingudng 6 31 4 57 31 Woeu»dag6 32 4 52 Worden gevraagd, om liet van do goedkoopste tot de fijnste artikcleu wel voorziene sssss «v Tfrk««pli»ls tui T«lle4-Ariik*k« van KASPAR GUCK, in Pennsylvania Avenue, nabij de haven, zoo snel mogelijk op te ruimen. Van mijne dcofs zeil" gemankte, deels on de l«-stc nes- lelijke markten gekochte artikelen, die ik gczameiitlijk tegen de I1ngst0j1rij7.cn verkoop, noem ik slechts op: ZOMKR-KLEEDKREN VOOR HEER EN, VESTEN VAN ALLE KLEP HEN, BROEKEN en JASSEN, HALSDOEKEN, HOEDEN en l'KTTEX, HEMDEN enz., onz. Jk hel> lieilalea gi-ene ciineurrenlie te sekawta ea 00 gonlknnp al* iemand in deze elad t« verkoepao. Een geheel pak voor 3 dollars! Komt an riet! KASl'AR GUCK. Sheboygan, 26 Mei 1855. uSük/W AF0THEHER EN BOEKHANDELAAR. In Pcunsylvi F. DA VIES, G. G. Ki J. C. OA Ai.kx. II. I'uuai-S a-cm. 64 Tcarl Streel. N. Y. o. N. CiiAfis. 35 Qua J, J. T*i.t.!k%t«:K. t'tteii J. F. Kiiiki.im». Const II. W. Tiiomi'-on. nget 1?T Merk do pakt; Milwaukic cc* Shelioygnn, Wis. i Pic 2 April 1S53 Sheboygan, Wis. D'. F. HAHN, —J 091MS-, S«L «h Yflrlcjk**4iff4k yW ifhuié #»«r int KaaaWi Bwiv, Baveelt zich ui do ganss aan bal Haltaadiab patdiek Biiazaain bhu. t 261 JACOB GL0CX, Tïïja Beveelt zijnen vricnilcn. alsook het geëerde p iëÜ Wiek, het randen heer Louis Tcsvairciogehar de eu goed ingctigic logement, HET KOSSUTH HUIS, Sheboygan, Center Straat, Wis. 2 JJzcr iri 11 bel svlvania Avenue, m Warren Hotel. 1st het lVaar8ch u ir i n g. -i-kciul'-i'i'.' vo" n'amcl'iik ik' o'iil" aldtur van zes ..f twaalf maatulon ..cer-scltri- niMcIvn vu hcUinlil word.-li. liij zal zon- i-ri- ltcnuisguving den sclml.l.-nari-n kosten P. LYMAN. 1, G Nm 1334. rgftcckcnile kondigt hierliij het Ilotlanilsche I pul,lick .lezer Stad en Comity aelniiigev.il aan. dm hh zijnen hi kcnden winkel van iJjerwnn-ti. Landbouw, rs- cn IlaiidwcrlieVK-geri'cllsclinppoil ilonr nnnknnpen in lid Oosten 7.00 heeft opgovuU, dat Hij met het beste etablissement van dien aard in bet WoM.-n kan wedijvoien. Door eene veeljarige iiitoefouing tlc/.e- be drijft is hij in staat gesteld zijnon begunstigers pion.pi cn civiel te bclicin-ii. cn hen gocdkonpoix- aniibiedin- gen te doen. dan een 7ijner cuiriirietitvii. Hij vor- c 'l.-crsguu ten neommam -.tie. Sheboygan. 20 Mei 185-1. 21 I N E R N S T. SULLY CO. verknopen thans limine goeder voorde "Grap in Ernst". Hol iriuoijc er vim is-, 1 men voor ecu bootje geld vele uitmuntende waren k koopen. HET PUBLIEK WORDT BERIGT. Dat wij een grnotcn voorraad van goederen hcbliell, I dezulke als men gewoonlijk in klein liniidclaais-wiii-1 kcls op dc dorpen aonlri-Ii on ti-n gevolge coricr grooto vertraging in de icrzciuiing onzer goederen laatstle-1 ded herf-t, zijn wij genoodzaakt om gocdkia.p voor contant gold of producten te verkoopcn, ten einde on zen voorraad aan den man te lircng.-n. Behalve een buitengewoon groot assoitcmeiit van Manufacturen cn Ellcwnrcn, Krnidenicrswnron, Aar de-, en Ijzerwerk. IJzor, l.narzcn en Schoenen, Klee deren enz., enz., hebben wij een' uitgezochte» voor raad van Klokken, Mahonyhoutou Meubelen, Tapij ten ci17... oii7.. Komt allo, ziet cn oorileoll zelve. Siicliovgnn Falls, SULLY CO. 3 Jan. 1855. DtiiiGc!) c 1 SCHOENEN EN LAARZEN "WINKEX- pal J11 ilr-zin tvinkcl, zijiulc de grootste 111 d i Stad. zijn sic.-.ls voorradig of woril.-n op In I Moiling gemaakt. Fijne en Ordinaire Laarzen e Hing gemaakt, l-'ijue •.n eigen fabrikaat- 11, 9 Dec. 1651. 'Zl NIEUW RLEED1NG MAGAZIJN'. Koopt uwe klecdcrcn in J. C. COULEHAN'S goed- koope klerdi og-winkel. Hij heeft llians 10,11(10 waard nan HERFST- EN WINTERKLEEDERENnai.de hand, en zal 11 20 percent goedkooper verkoopcn, dan gij te Chicago of Milwaukic doen kunt. Vergeet den naam cn do plaats niet: naast de gornite kruidenicra-winkcl in Pennsylvania Aveim, J. C. COULEHAN. Sheboygan, 20 Oct. 1654. 251 tf. mstrse» wïscsss, A'airsf het Kossuth Huis, Bevat allo soorten van MEUBELEN, die gewoon lijk door Landbouwers verlangd worden. Sheboygan 4 Jonij 1855. o:-} tf Nicutuc 0ocöct'cn! BA.YR OF SIIEBOYGIX. Deze instelling zal van af aanstaamlen Maandag geopend ziili, tot hel uitoefenen van een algemeen BANKIERS- en WISSELKANTOOR. DiRrcTtxni-.s: W. TV. King. Van Eps Young, War ren Smith, Clios. T. Moor.-, Warren Hill, Win. R. Gorsline. Godfrey Stninm cn J. F. Kirkl-md. Shebovgan, \V, W. KING, President, 19 Maart 1855. VAN EPS YOUNG. Vice Pres. F. It. TOWNS EN I), Kassier. J. S. HARVEY. •Maakt luermt-lo zijnen vrienden c. l.el publiek in t-ilgcmeoii met achting bekend, dat hij icgenwoordi" oenen groolen voorraad van ZOMER GOEDEREN direct van Boston cn Nieuw York ontvangt. Dezelve beslaan een groot o. volledig a,sortiment van EMewaren, lirrr iden iers waren. IJ r.cr- erk. Aardewerk. L a ar z c n. Sc li oe- Aan Hoopers en Vcrkoopers van Land. De oiiJcrgeicekendc beveelt zich bij vernieuwing in de gunst zijnor Landgcnootcn tot hel schrijven van DEEDS, MORTGAGES. LAND CONTRACTEN, enz-, enz. Door zijne officiële betrekking als CItU ran tic Itrpltionk io hij in staat gesteld, ko-teloos de verschil lende registers der County na te zien, of do eigen dommen vrij cn onbela-t zijn,—iels hetwelk voor koopers van land cene znnk van veel gowigt is, alvorens zij deu koop Kluiten. Mijn Kautoor is in hel groote "Brick Hu ia", twee trappen hoog. Sbebovosm. J. QUINT US, 16 April 1855. K»larie 4- Xaakieomniemer. F. G. DEVILLE, Fabrikanten en Handelaren in 'l groot van ALLERHANDE SUIKERGEBAK. handelen NOTEN iu TROENEN, CLEMENT S LINIE. De Stoomborden -welke deze koers bevaren, de ARCTIC on do TRAVELLER, v-ullon van dezo hn ven naar Chicago vertrekken, icdoren avond ten tien ure "als het wedor zulks toelaat." Do gezegde linio fkoera) staat in verbinding tc Chicago met den Michigan Ccuiral eu Michigan South ern Spoorweg, W. F. Ti BRITS. Ticket Agent. J. F. KI RK LA ND, Freight Agent. CigarenI Cigaren! A. F. KORMtF.U ir, Horkvan de Achltte Straat Sr Pennsylvania A venae. Heeft eene groote hoeveelheid uitmuntende Ciga- n van eigen fabrikant, zoowel als geïmporteerde, die hij in 't klein of bij de kiet tot logo prijzen, wenecht to verkoopen. - Sbeboygrai, iV Jotlj 1856. 30 tf met grooto zorg voor deze markt 'oeil/itmp voor contant arid vcr- - ar geld koopen willen, zul- Deze goederen ziji uitgezocht, en zullen kocht worden. Dio 11 wel doen II ET OUDE FORT .v bezoeken, wnar goedkooper verkocht wordt dan in eamgen anderen winkel in dezo stad. Shebovgan 2 Julij 1855. in KINDERSPEELGOED. ROZIJNEN. KRENTEN. CI- CIIINA'S APPELEN. Du winkel staal in Pcnnsvlvanin Avenue, >'266 SHEBOYGAN. N. B. Wij betalen ton allen tijde contant geld voi lof «n riif.ren LOGEMENT 1B HET "Dcutsdjcn ^fltts" MARTIN ARMBRUSTER, Nabij do stoomboot landing, 286 d Sheboygar KAARTEN VAN WISCONSIN, f 0 dito VAN IOWA. 50 CenU- HANDBOEK VAN WISCONSIN, 25 Cent» SCHRIJFPAPIER BIJ DE RIEM. dito BIJ HET BOEK OF VEL Te bekomen bij don Uitgever dezes. gg(j ®OTOgftO©W, —VerkoopLen-reparoert allerhande BO'Orten van KLOKKEN, HOJtOI.OG TEN EN GOUDZJLVEll WEllK, Ilij betaalt contant geld voor ou,l goud cn zilver. 205 ,f SHEBOYGAN, Wie. i Com .adje A s Slip, Ka»t Rivu 169 tf. Goctlkoopo Goederen. KOMT IN DEN BRICK BLOCK, Wnnr gij een grimt nssorleinont Gm-dkimj-e Wan rnlt zien. die verklinkt MoKTliK 011 aan lage enntnn lirifzim ztilli-ii niingelimloil worden. Komt ze bezie 2.-i4ft A. 1'. LYMAN. Kriiitlcniersiraren Prori>ie», EKS GKOOTEX VOOKIt.VAI». I!IJ Gieriner, Geele Co. niiimru vrienden en hekenden word; deze winkel op ct dringendst aanbevolen, ouder lielofte van goede ruing en het inknnpen nf inruilen van allerhande pi neten. Hun kngohelwinkf.l i.« met liovengennemd inrrund in liet zelfde lokaal. Sheboygan, 6 Junij lc.' GLOBE Ai. PEXN. AVENUE, SHEBOYGAN. WIS. Wij rijn lu-reM om op bestelling binnen ecu kort ijdshi-Mck to leveren: Sloom M.chlnm van nlleijiaiuleii nnnl. Halleen voor Staom Kami, m Zaag»».»/r«*. Ka- Dorpels roo, Ito mm. l.herrn Jlell.c, en velkl' i: digd i AYEll'S PILLEN. Een nieuwen buitengewoon heilzaam niiddi-1 ter genezing van nllo Galziokton—hnrillijvighoid. bedor ven sniisvorlering. waterzucht, geelzucht, rhciimntteli. koorts, jicht, zeimwachligheid, prikkelbaarheid, ont stekingen, hoofdpijn, pijn in de borst zijde, rug cn lendenen, vrouwelijke ongesteldheden, enz., enz., ilordaad. weinige ziekten I gerend geneesmiddel niet i-u veel onge.-1eldhcid ei komen, als een schadeloos maar werkzaam purgeer middel meer gebruikt werd. Oren Pffr0."». kn" "f!1. wel gevoelen al» hij gewoonlijk hardlijvig is. Uaarluj worden hieruit ernstige en dikwijls d.mdeh|ko ziek- ten geboren, die door eon tijdig en verstandig gebruik van oen goed purgeermiddel konden afgewend worden. I Dit is desgolljits liet gcvnl met verkoudheden, nclilige vo-scliiinaclon, 011 gnliiehtigo oiigerfgeullio- dctl. Zij strekken alle om do diep iiigewortek.c en vreessilijkc ziekte, die door liet gansclié land de lijk- koetsen laden, lo worden of dezelve vnnrl te brengen. Daarom is een vertrouwd huismiddel van hel eerste belang voor de algemeene gezoiidlicid.en <le/c pillen 7,1111 j met rene grondigo ervaring tol ilie'voluinnktlu-ïd gehragt.1 dat zij aan dat vereischte beantwoorden. Eene ui'gc- I str.-kte beproeving van dcrzelver deugden door doctors, I professors, en patiënten, heeft uitkomsten gegevcn.ilie j alle» overt re ffi'n wat ooit van ecirig geneosmiddrl is bekend geweest. Genezingen zijn bewerkstelligd, die nngeionfcüjk voorkomen, zon zij niet bevestigd waren door personen van 7.00 vothcveli rangen naam, dal do- ze geen vermorden van onwaarheid gedongen. Ouder de uitstekende heeren. dio voor dezo pillen getuigd heiilicn, mogen wij vermelden: Poet. A A. II,1 mes. Scheiklindige to Boston, cn Staats-cssnijenr van Massachusetts, wiens gmoto ver maardheid in zijn vak gerugsteund wordt door II- J. G.tniiKSi-.ii. gouv Tan Mnss. 1'jtoBT W.isiiBUR», gewezen gonv. van Mass. s,iiros Brows, Lnit Gouv. van Mass. E. M wiiiiiiit, Secretaris van Slaat van Mass. John B Fitzi-atiucK. Kathol. Bisschop van Boston, l'rof. John Toiutzv, lid van liet collngie van genees.- en hoeikiilidigon to Now York. Doctor C. T. J ACKSoy, geologist van do openbare Inndcriien van ilen Slant; nlsmcdo Dr. J. R. C1111.ton, Scheikundige to New York, ge- J ingstriiml door linn. IV. L. M*ncr. Spcretnris vim Staat, Wn. B. Aktor, den rijkatcn man van Amerika. S. Lki.asu it Co.. eigenaars van liet Melropolinn Hotel, en anderen. Als de ruimte hel toeliet, konden wij een honderd- .1 celitigschtiften aanvoeren nil nlle deelen waar do pillen gebruikt zijn. maar een bewijs, meer nrertui- -nil dan de ondervinding van uitstekende minnen, hare uitwerkselen bij de proefneming gc- 33 OERHAVETS ntidcu- Dezo pillen, studie, wordei mi vnlkonicnstn, dat de tegeniyonrdige staat dor ge neeskunst opleveren kan. Zij zijn niet uit de di-on- geriien zelve znnu-ngestcld, maar slec'ils uit de ge neeskundige krachten van plantaardige zelf-taudig- liedcn. door een chemisch proces 111 eenen slant v in zuiverheid daar uit getrokken.- en op zulk eene wijze voreomgd. dat daarvan iIp beste go.olgen zeker zijn. De/o regel van z.-unenstelling jvoor geneesmiddelen i< in do Cherry Pectoralen in de Pillen beide bevon den «en krachtiger geneesmiddel daar te stellen, dan tot nog toe door e»nig proros verkregen. De reden is geheel duidvliik.Terwijl bij de oud* u iisicMing ii-dor d.lel 1 schndi-liikv hosdauighuiloii verhomleii wordt door deze elk geiip'-skriielilig besiniuld.-el, dat nllrcn tot de genezing vereischt wordt, op zich zelf dnnrgeslelil. Alle krnehlelooze en schadelijke hoeda- nigbeden van elke gebruikte zelfstandigheid worden nclitc-gek ten. wordende de geiiccsknrhtiga beslnnd- derlen alleen I-honden. Van daar spreekt bet van zelf. dat d>- iiitweil selen bel bewijs moe-ten opl-vren, lieesmiddel. en dit de pillen een 'kracliliger teg.-ngift tegen ziekte waren, dan veilig ander geneesmiddel, dut ill de wervld bekend is. Daarliet dikwijls nntlig is. dat geueesmiddelon omlcr liet tec/.igt van eenen geneeslieor winden ingenomen, en deze- niet niet juistheid overeen mid-lol kan norib e- lr 11, welks znuirnslclting hem onhckeinl is, heb ik de inisle vonrschriflcn, volgens wolko iniin pcetor.il en mijne pillen beide grmnakt zijn, ann de gezamenlijke gein uudigen iu de Vereenigdc Sinten en de Urit- sclie Aiiierikannsclie provinciën nicdcgi-dceld. Eon er cellier -erin 111.' y.iin inogl. die dezelve niet lieefl omvan gen. dan zuilen /.ij licm op aanvrage per post Worden ELECTRO- CHEMISCH AROMA, ECHT H0LLANDSCH KRUIDEN BITIE1, TWEE jaren zijn voorhijgêgann sedert da inr».- ring van dat onscliathanr gcnicsuiidilel in da F„. rriiigilr. Staten. Gcilureiido dien lijd heeft hal aaaait ai.r.r.siKK.sr.s aitii»:k vurkukoku a'ji eu ainail TEGEN KOORTS, hodorven spijsvertering, ynilc maae, hoofdpijn, g«b,«lc aan eetlust. 7.xvi.l:hcnl, luiicllijviglu-id, BLINDE EN VLOEIJENDE AAN BI JEN. Velen onz.or wnnrdigeto burgers erlierinen desiall* woiiilvtdmlig vermngen in nlle onjiassrlijkhadta vaa MAAG EN LEVER, ar.s eiw nu vkeukbaoiit ttr.rstki.tzsd wioaKi. dal 1 hel i ZWAKHEID OF SLAPHEID VAN ELK* soort isj'djiin oogenMikkelijk. IN ZENUWACHTIGE EN RHKUMATIEKK ongesteldheden heeft liet zich in oiitelbnra gavillan -/.eer weldadig betoond, en iu andere eene beatisla her stelling voorlgcbrngt. Als uitstekende g ncesheeren liet voorschrijvaa aa 7.n tuier aai/cling hunne pi,lientfn eaubavalaa, V111-' lien wij veilig opliomloil te twijfelen en gratig doa- zelis deug'len voor mis zeiven beproeven. LEEST t LEEST! LEESTt AaB Vrienden en Landgenootea. Verzocht zijnde gemigenis te geven wegens Batr- have's llollandsch B'ltcr. zoo wil ik'hier aan voHaaa. en dit middel ten getiruiko aanbevelen, nan al dirgaaia. welke-lijden mm inmigkwoleii nf ongeateldheden, ait Sa maag voortkomende, waar ik mij uok ongesteld aaa gevoelde cn wel door eene koude in de maag ontstaaa- 1I1-. zoadat spijsvertccriug ophield nu ik ook geen mi lling int spijs ofdrault meer gevoelde: ook waa mij da gal duor liet bloed veispreiil, znodiil ik gelier-l ongislald werd. Dun, nnu de ndverlentie vatl bel llolliudath Bitter ileukende. en daar lozende «int nlle uit df maag voortspruitende kwellingen enz., met dit middel geia- zen kunnen worde tl. zoo nam ik ook dit ta bist, af liet iiiiigl dienstig zijn 1»l lierstel. en dit onlwaarda ik na de 2 a 3 cersie lepels vol daarvan te grbruikea, ai i bij verder gebruik voelde ik tnii nok van dag tot dag ba it dat ik de gohee.'a tleseli''uiigebrnikt had aa vaat- de mij toen ook g.-lieel lu-rstehl. zoodal dit siiddal wdl leu gebrnikc is nan te prijzen, wanneer inoi dma» W- linvfto non heeft, volgens npg-ve in de ndvartaalia; aa wel dit middel nu wel als do luiddclijka aanaak tar czing heeft gediend en beschouwd kan nardaa, saa et de ware i.orsiir.iiig der gene/ing niet, welka «II»#» :ant door liet hesmur van dien God. in wiens ha*4 leven, den a-lt-ni en alle dingen zijn: want Hij allaaa is het die ziekten cn ook weder gezondheid scheukt. Shebovgan, Wis. .70 Nov. 1853. JACOB RlNSKS WEDER EEN GETUIGENIS. Ter naiinriiziiig van hel gebruik van Boinnava'a ITOLI.ANDSCH BITTER «l:rijfl men 011» uit Graad Rnpids. van 19 Junij 1633: "Ome landveneal Rirttr Hoe urvu van al dc patent medicijm- uiting lekend on-! Hun leve 1: ik tieli gceue geheimen, uixudliiig van nl inijiin hrri'ïdin kuiigi-logil. cn allen, dio ïrdeeleii ils zijii lot ile 11 grnot-of kk-iiiliaii lel vooiiir I>o besto soeiten van PLOIiGILY, welke de lieriieniilc In 1652 ge|>r.ten:eei ij sta- /i-lfs uitwerkselen bi ter zijn dan c Ook zijn wij agenten t„t bet maken van MORSE'S PATENT Gil ATE IIAIIS. p-scbikt om Zaagsel cu I.ooncrs Ron to lm ijzergieterij in hit Westen kun- j die de eetsto lire nerlijke eetoral werd door kundige iicn- .11 eesiuiddcl verklaard, voor d 1 d.-e- bekend waren. Vele nilMekcud.- die.il lieizelfde van mijne pillon ge- •en. dal brlgeen r.ij van te vuren door de 11 ihverkscleil bij de pro.-f- etwezen'ijkt is. Miien de verslappingen van imin] lldere organen des ligciinmnx wi 1 werking tut dc gezondheid tern; zij ook beslaan, zulke nfn-ijkingei van ziokte zijn, hvisloilomle. 1SÖJ, l S55. DE WESTELIJKE SP00UWEG, DOOR CANADA, Van den Niagara Waterval naar Detroit, welke dc goedkoojisle, zekerste cn enelsto n-is-go- legcnlii-id biedt naar DETROIT. CHICAGO, ST. LOUIS, GALENA, de» en ceil li.i Cllicugn, k-ge»be.d'lLs/l/u»s"(lo wé ti-rval en de daarnver g< Bmg rdü grootste mi-rkv liouwklliist) lo hozigligoi lang, hangt aan 4 groot uf-'romi' C" Vijfl'S VOt'lC Laiulvcrlmi CHICAGO wor- iiool verwisseld, en voor 10 kwitantie lot Detroit en Spoorweg tijd en gc- dheroemilc Niagara Wh- nwile Groote Huiigenik- rdighodrn van natuur en De brug is 822 vo-ic. ij/'-rilradcii kalirU, iw.-c PR. JA.HES t'. AVER, PraclzscJi Analytisch Schciknniüge LOWELL. MASS. Prijs 25 cents de doos. Vijf doze" voor $1,00. Wordt verkocht door Wm. F. I)A VIES to Shelioygnn. Milwaukic, en bij ullo \\po- Ti.svchei. NIAGARA FALLS on CHICAGO wor- I J Zft Do ondcrgeicekeudcn, dnnkliuar jegens hunne vrien den en't publiek voor limine vroegere ruilde begunstiging zullen, door eene strikte attentie op hunne zaken 011 verlangen 0111 voldoening te geven, trachten zich hun v trouwen en begunstiging verder waardig te maken. Onze vonrrnml in ilc grootste in doze plants en oxpre." liik voor dezo markt uitgezocht, en dnar wij zelve o1 Blikken- cn Kojieren Waren vervaardigen, zoo willen wij voor dczclie inslaan. l 1 myk7cj,lc minsten en veel verkoopcn is ons motto. 1 op dezen spoorweg niet als j Onze voorraad beslaat gederlu-lijk uit eene groote vet ik het op liet Mcol Erie va- j schoMenhcid van Kook-, Kamer- en Plnalkngcliels;nll. 11 plaats op artikelen van Blik. Koper en Pnudoek voorradig of vol- treil» bestellinggcinnaki. Spijkers, Glas, Messen, Vorken. Bijion, Houwci-lrn. Schoppen. Spaden, Hooivorken. Log' Kettingen, KcIi-Ir. Ilaiidbijlljcs, Handzagen, JSoissen, Tinnen-en Houten-waren en Vaatwerk. Sheboygan, 6 Junij 1854. G A E R TN E R, GEELE Co. gepakt- -i-hicdl- eiiiai.kelijke cn lucbligo wagens cn rijden Zonder oponthend naar Chicago- enz. Biljetten van Rocln-stcr voor do gausclio reis zïmi 1 het kantoor, digt bijbel station te verkrijgen.J H. DUKEMAN. IIoofd-Agent ALBERT GKËRLINGS, Locnnl-Agenl, 262 tf 1- nx- v h te Itocns^Tun, X. Y. P. .t. L0ESCUER, RISCHMUELLER LOEèCHER. Commissie-, Expeditie- en Wlsselkanloor. 70 Greenwich Str. Napoleon Wharf, Now York. Quebec. Vei "Passagiert nil alle havens von Euro- York, Quebec en andere liavoue van Noord Amerika. Verroer van Passagiers nnorhet Westen, van New York af met den Hudson rivier Spoorweg over Al bany naar uuflalo en van daar op verscheidene we gen, of por eloombonl, of per spoortrein. Van Quebec af door middel van de po.tscheepg- imte naar i orenlo, Hamilton en Lewinion, on dan per spoortrein naar alle deelen des wcatcna. Wissels op de hoofdplaatsen binnenland. 1 Europa en het Uitbetaling van gelden tot een boilrag nnnr verkie- on lioogor. in alle deelen van Duitsch- land cn Holland, zoo als bet liefTen van Erfenissen ot hot incasseren van andere gelden. Verroer van goederen en pnkkaadjo van en naar „"'"V B. A. LOESCHER. vror«,« Pheboygan door den Heer FOTT, agent, aangeuomefl. tf 281 §&1. L T. DUESTELHOIiST. Zadelmaker, Et3ll,,,nmtrd, Brick Btik, Sheioygnn. IV.'.. Zudcls, Careclen A Paardenlnls ik voor,in,nden of ">rdon prompt cn goed op heetelhng gehaakt. v gnfTf G. VAN STEEN WIJK, Consul der Xcdcrlandcn MICHIGAN, WISCONSIN ui MINNESOTA. Newport, Sauk County, Wisconsin. Het Nederlnndsclio publiek in bovengenoemdo Ian- don wordt hiormode verwittigd, dat nllo officiële nnnr Europa te vorzendnn stukken, ten cindo bij liet ko- eliturof bij do regllinnken in Nederland van kracht te zijn, door den Consul moeten zijn gelogaliaeord. ^hst 1855. NEW VORK Si MISSISSIPPI LIJN. Eigenaren: ï/vuv* Cï)''105 Droad Street,New York. JOHN ALLEN Jr. CO-, Bnffiilo. Voor vraelit vervocgo mon zich bij huoh Allen, ------ R. j, howm.r^ I. H. S. Hulberi-, - - - - F. S. Pmikiss. 105 Broad Street, (beneden vloer) New York. Merk dc goederen "N. Y. MISS. LINE." Dnge- hjksche verzending, Pier 4. Broad Street, New. York. Kooplieden in het Westen knnnen Isngs de- 0 lijn hunne goederen van New York verzenden. prompte en civiele bediening. 280 tf. TE KOOP! Omtrent 1 f>00 Akkers uitmuntend goed BOSCH- LAND,gelegen in town 13(Wilson) Range 23—bene- veu» cene groote menigte BOUVVLOTTEN in de Stad Shebovgan. Te bevragen bij WARREN SMITH, 16 April 1656, tf. Achter het Pomlmatopr. Duur. Iioefi mij verzocht U ter vrrii Nieuwsbode tc berigtcn, dat hij door een# fleseh te ge bruiken zich gelu-el horst' lil gevoelt van zijee k#en». sleeliti- spiisvoitering ril Insli-lorsbeid, wnar aas hij dit voorjaar Inug gesukkeld beef'. P. Pane i» d»nkb«»r j»- gen» den Oppei-Medini.intiiecstcr en Dr. Boeihave. ea wil langs dezen weg zijne Innrigeimoteil ajiwekhee ea bij noodzaak ccn dollar voor eene flcsch te w»g#»." iHET EOLLAKDSGH BITTER Heeft wcierom eetre gn-nte g'-nr/itig bewerkt: De vrouw va» l'irlrr de U'itlr. wo-marhtigin town llelleed, SI1el10ygT.il Cottaty.Wis.. 1-crlzoiolanig aan ♦eu»*w#k- ke maag. dal zij luiegeinamd geen voedsel kon »er4ra- gen en dien teil gevolge 'landelijk zwak ru ziek w«r4. Zij was eenigen tij>l under geneeskundige hrheuHeliag» -ml g-en baal daarbij. Eindelijk kocht bij. ne- II- vrouw ruim firn- Iilzauilell onn di# kwast ge- lil. t' r drukkerij vim den Ni'Uletbiiilr eene flrerh :;.tlAvr.'s ilólltimli'i'h Bitter, en strelus l«»e de ceit buil ij 'tnarv. n ingcoiiiuen. ot zij kon rreds »wn etsmnt,!: ".-h .okeii eo gevo' Idi vX' zwli 11* hel gebruik •11 di.- eenc fl' <eh volkomen hersteld. Shrhorgan, 22 Augs. 1854. Een aantal andere wonderbare genezingen doer het gebruik van dit Ilollnmlseh Bitter koudon hi#r»»nge- liaald. of dc aandacht mijner landgenooton ter rae#r- i|irijzing op dc getuigenissen van een »#»i»l unlige mensclieii gevestigd worden,indien mij* ..niks gedoogde. Wordt verkucht door den eigenaar Benjamin Pege, Jr.. Apatlmkor aan den hork dor 3de en Smithfield «truien, I'iitsbmgh. Pn. I'riis I por flcscil- WAARSCHUWING. De groote nftick van dit anngolioum oroms litsft t"t vcb- nniiiKiksrls nnntcidiiig gegoven. waarvoor he" publiek zieli wai-b'.-n llmet. Gaal n'ct over lol het koopen 1 an iels nn-lirs, vnnrdnl gij Bor.r.hatc'e Hn».- i.i>-.|i ntn>:n ^or.l beproefI hrhi. Eene fle»eh i»l voldoenrh- zijn om 11 ie overtuigen, hoe oneindig vsr liet al die namaaksel» overtreft. Het Wordt verkucht voor 1 do flesch. of zee Het- sclioli Voor 5, door de eigenaars BENJAMIN PAGE. Jn. Ce. Apothekers, Suhcikuniligmi eu Droogiitea to Pittsburgh, Pa, Is ook te verkrijgen hij J. Quinto», lioofd-sgent veer Siiobovgiin Countv, ann wien men zieh uit andere Mel- laudsc'he iie.ierzeltingen in Wisconsin. Michigan *f Illi nois lol hel hekomen van agculschnppen galieve Ie molden. Alsincdo bij J. R. M 111.1.1:11, Hollanil Sbebeygaa Ce. Wis. NOTARIS AMBT. ondorgctcokondo door don gouverneur dezes «teate liet ambt van O P E N BAAR SOTARI S, rasiderende tc Shelnygnn, benoemd zijude. heeft d# eer aan hot puhliek bekend to maken, dat hij gomajligö j» tot hoi schrijven eu legaliseren van Eigendomsbewijzen, (deeds eu mortgages,) Contracten, Testamenten, ?n alle nndr-ro stukken vnu Nolnriëlen aard. Ook belast hij zich met het opmoken in wetlifta vorm, 011 hol verzenden van allerhande alnkkon, w#l- lie 1110ii door tusselieiikoiiisl eens Nedcrlnndschan Caa- iiils of rogtstrcoks nnnr do Nodcrlnitden wil zandaa, ;er verrigiing van familie zuken, enz. in liet ondo Va'- dcrland. Sheboygan, 8 Alaarl 1854. J. QUINTli*. U1TVEKKOOP. De ondcrgcieckeiiili- maakt hierliij aan zijn» b»- gtuiMigers ca allen, die oenen gnedkooprn en toor- deehgen koop sluiten willen, bekend, dut hij ieder» den 2 April zijnen gaiischeu voorraad gocdereu «oor "Cash" tr-ge» kostprijzen uitverkoopt. Shidioygun, 3 April 1853. N tl'. A. P. LYMAN. SLgcntcn uoor ben jJCicnutsboiic. De yolgonilo hceron zijn 7.00 vriendelijk liet -p zich te nemen, intcckeiiiiigs-gcldeii voai dit blad l 'Utvangon cn wet de namen op tc zenden Do lieer A. Slokdijli, Amsterdam, lVi»»«»ii». i. A. J. Hillebrnnds, CoMtuif. »fi«. G. T. Ftltzer, Shefcoyrzr l elt». Mitwankir. Vil». J. Verstegen, Little Chute, t\ ia.' n .luim Wioman. ti- Green Bay. J. Landoal, Alm. Fond du l.oe Caaaty. 1, H. van dor Kolk. Chicnpn. S- Osingn. IIluo Island, Illinois. E. van der S.tolpe, Allinny, N. Y. J. J. bchrocder. 12 Biblo House, AaWr Place, New York. A. de Vos. Az. Rochester, N. Y. N. W. A. v.C. Smallenburg, Bnfiali. R. v. H. Labborton, Lancaster, N. Y. J. Anijs, Putetson, enz., New Jer»er. II. Oclisner, Cleveland, Ohio. W. Bijl, Cincinnati. J. van do J.uijster. Holland. Mich, a, J. van den Hoek. Zeeland, Mich. J. Hocdcmnker, Kalamnzoo, dito. L. Doogo, Grand Rapids, dito. II. Ho-pors, Pelln, Iowa. J. van Aurticii, St. Louia J. Slulcn, Philndelphio, Pa. Do olionnemunts-prijs op don Nieuxesbods. ia slechts TWEE DOLLARS por jaar, ot omtrent Tim s per week! Zij dio wensehan in Ie teekaneu. en zich slechts bij de agenten aan te zneWea-ef hel geld (ingoede bankbiljellonj in eeoeo bneftaalat» ten, dio franco moei geronde n worden aaa J. QUINTUS, BheboyguD.Wia,

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1855 | | pagina 4