m imiilotmiï m mimi mm ei vesuu irnsias. "De Maal5-comiiiu.fti<' lel onderzoek van den loe- ataud der slaven-bcvolking in de Overzecsche lieut- tingeu, heeft onlang» veiling nitgebrng I. Ik vlei inij, Cal haar veel omvallende nrbriri zul kunnen leiden lol «ene wels-voordrngi omlrent dit bclnngrijk onderwerp. «•■Werden inden ofgclonpeu winter onderscheidene gewesten van hel Vmle.-l ml door dijkbreuken en •vot-xlrcoming zwnnr gctcietcrdl'-do liefdadigheid va.i landgenoot en vreemdeling beijverde zich in ruime male, horstel "f letmiging aan ic brengen. "Mijn ernstig streven is .«leeds dnnrlieon gcrigt.om de zedelijke ontwikkeling en do stoffelijke welvaart der nalie gelijken treil to doen honden, en nlzoo don bloei van hel onderwijs.' van wrtenechnppen en knus- ten ie bevorderen, rnnnr ook ondernemingen vv.n nij verheid en openbanr nut nan to iiicedigt-n, en. zoo veel mogelijk. Ie ondersimmen, "Moezeer de invloed van den krijt» op handel en •cheepvaart niet onmerkbaar is. verkorren tellier di re bélnngrijkc Lakken van o:is volksbestaan in bevre digenden toestand. "Do opbrengst der belastingen beantwoord rnim- achools n.an de daarvan gevormde verwachting. rtDi gunstige staat der geldmiddelen laat l«o met het delgen van schuld voort te gaan. "Het is mijn voornemen u weldra in de gelegenheid to Wellen onr in overweging te nemen de we(«outwer- p*n, welke alsnog, volgens an. 3 van de additionele artikelen der groudwel nmelen worden voorgedragen. "Door deze en andere, hetzij nieuwe, hetzij wedci in''0' Wie biedt er Geld tooi? til hiiiimtih L it ei-ni n wordt gr-ehrovon, dat een groot go- Do volgende omschreven Lotton en Landerijen, ge- iloelrc van het geschut, hetwelk niet reeds gedurende "c ""dergotcekende is'in staat gesteld anu den legen in Sheboygan County, in den Staat Wiscon- dc laatste dagen naar de noordelijke forten gobragt n,«'u»t biedende te verknopen, de sin, die verkocht werden voor de belastingen h-' koude worden, door de Runen in den nncli den teruglegt in zee piwor|en werd. It (■ogenblik na de inneming van den Malako na den afgeslagen aanval tegen het centraal bn.it i moet het plan der li lissen geweest zijn. zich nog in drie zeefniten aan de zuidzijde der groote haven Ie handhaven, en men moet diteok iu het leger der ge- I allioi-rdcn tot np den 9den Sept. des oeliti moed hebben. Eerst toen |>rins Gort'cknknJT staking van het vijandelijke nacht van So qr of se qr Sec .34.'1' I3.lt 22, 40 Akkers. Jn" ,M5i» Iullon onderhevig zijn aan afgilten v het write i i eeneii koopbrief zoo zij niet worden afgelusl op «mo U" «V »l«k mraSErn d,„ |Qd„ ..as.,!. Jp.il IS55. lehtenda ver- I linJT om eeilr 10 Septi abel 1835. j. oriXTi's. z.jne 7. oden eiligh Xn! Jomeph Schneider Khfnw q i Zich nis SLAGER alliirr gevestigd hebbende in den r •ger der goal- i Slagtcrstvihkel van IJrarelton, lanutclijk gebruikt door lAt no 1 bsren gthee- Wright, beveelt zich langs dezen Weg in de g,i„»l nenraro ■Irr llollnnilrrs. en i. Iirri id voor CO KI) VEE steeds „„.tof Lo l)E HOOGSTE MARKTPRIJS te betalen. Sheboygan, 15 Sept. 1833. 3m2D7 .iqrnwn SIkbovg.au. 2S Augustus 1835. A. POTT, i 3 m35 Klerk ra* het Supcrrisort Cestunr. TOWN OF HOLLAND. Town Ran| 7, tl 8.71 C.95 13 Am't. 11.12 11.57 TOWN OF RIIINE. Src. Town Range p l* vatten onderwerpen n geopend óm ook in deze zitting bleken h gi-ren van owen ijver in hel behartigen der belang rijke zaak. welke n is toevertrouwd,' "Hel Vaderland, Mijne Hoeren! heeft zijn' blik hij vernieuwing op ons gevestigd. Het Verwacht en» gemeen overleg goede vruchten voor dr beste ging van orde en welstand Stollen wij, zooveel en» afhangt, die uilzigteu niet te leur. Tonnen wij bovenal de vele en rijke zegeningen te waarderen, welke de Almagtigo. wij erkennen liet met iitnigcn dank, aan het ons zon dierbaar Nederland schenkt. "Ik verklaar deze zitting der Staten Generaal ge- Latere bcrigten oter Sebastopol. De oorlog in do lvrim ia een nimiw tijdperk inge treden. De zuidzijde ran Sebastopol, na den val van ilen Malakofftoren niet to behouden, is door prins Gêrtsehnknff vrijwillig ontruimd. Wat nu:'- De haven van Selinstopol herbergt geen Russisch schip meer. Het zuidelijk deel 'les schier eiland» van Balaklnva tut Sebastopol, is iu de magi der geallieerden. De lmven van Selinstopol echter is r« blijft ontoegankelijk. Elk schip, dat zich in dit vaarwater vertoont, wordt gewis door het kanonvuur der flirten vernield. Zuilen do geallieerden nu tevre den zijn? Of hebben zij het plan om den strijd tegen het noordelijk Sehnntop'd voort te zetten? Zal de K-te KentcinW vrede brengen of verderen strijd, met no;» meer verbittering gevoerd? Het eerste wordt door velen gehoopt, liet laatste door meerderen nog gevreesd. Om alle vredelievende r 'igingen bij de menigte t« keer te gnan. slaan de grnote dagbladen ran Engeland en Frankrijk, cenen «•er onrlogzuchtigen toon nan en. wil men op hunne buchonwingcn afgaan, dan is de val van Sebastopol el echt* lift^ vonrapel van een' nog uitgebreider oorlog. Europa zullen betrokken worden. Zoo Dzen wij o. a. in du Times: „Nu moeten de ge allieerden geeno vrcpes-voiirstellun meer doen. Zij behonren zelfs de dubbelhartige tusschenkomst van Oostenrijk niet meer toe te laten. De overwinning der \V citersecho mogend heden, heeft bewezen dat zïi nienmnds hulp nnmlig hebben om in Europa meester te blijven en eou der vooruaniiislu resultaten dier n- verwinning zal zijnaan de regeringen rnn mnld-ni-Kn. rana te leeren. minder verwaandheid. en aan de ralken run midden-Europa minder ander,eerping nun dm dun te Uoaen. De geallieerde mogendheden hebben nu regi «éne trotscbe houding nnu te nomen en slmtler laai te ro«ren, want zij hebben bewezm tot welke result'en da oorlog reeds gevuurd heeft. Zij zullen zon vele op- j ofïerhigen niet to vergeef* gedaan willen hebben!" Wit zullen niet rusten zegt de Morning l'osl, zoo lane or nog één Una in de ICrim is." Wie «preekt nu van vrede?" leest men in de Cube: i het ia nict aan ons om weder vonrit.dl -tt deswege te «loan, Avenm'n als aan Frankrijk. Herds tweemalen hebben wij den vrede ntin Rusland voorgesteld, en tweemalen zijn onze. voorstellen verwo pen." Waar- «ehijolijk editor zal Kuslaiid in zijne v,mrs:<-:i"ii wc-1 der conditiën brengen, die door dc We.sterschu mo- Opmerking verdient het iulnssrlien. dal dc Frnn- eehr minister van oorlog, terstond na het ontvangen tak de tijding der vernieling van Sebastopol. lust hoeft gegeven, het zenden van troepen en, materieel vit de liavei!* der Middelniidsche zee naar dc Krim te •taken. Zelfs zonden reeds te Toulon in gescheepte» troepen «mt«chccpt zijn. /jitlks. gevoegd bij het hengt dar unmiddelijkc afdanking van alle soldaten der ligting van 1817. die nog bij het leger in het. Oosten «mder de wapenen waren gebleven, verlevendigt do in liet li lieerden dc gtwiglïge ovtrwinning in j len "invang. De militaire herigtgever van het Journal des De. bats vcrinrolit dat dc thans door dc Russen in de Krim j ingriioiiicne positie nog zeer stcik is, en liet nlzoo on- geraden moet worden geacht zich te verdiepen in gis- j singen omlrent de maatregelen, welke de geallieerde hcvclhchber* zullen belmoren te nemen, ten einde het I Riisssche leger van daar te verdrijven. Ook hebben de geallieerden iu de cerate weken de handen nog te I vol. indien zij ten minste Sebastopol in bezit willen I honden, hetgeen wel waarschijnlijk is. Men zal het ïgc dier stad moeten ondorznok'n.dc puinhno- j pen wegruimen, gehouwen! voor dc huisvesting der troepen in orde. brengen, dc stad op nieuw in staat van verdediging hrengen, enz. Het N'norderfort. waarin de Russen zich hehhen to- rnggotrokkon, is nict groolcr dnncen der forten, wel ke Parijs omgeven. Onder den titel: SblunJnpot is vgenomen, wordt aan dm Morning Adeerlisrr dc volgende plaats uit j Jinnbij Sri/moors werk: "Itti-land nan de Zwarte zee en do zee van Azoff" geschreven: De nnor/ijde vnn Scbaitöpnl is voel hooger gelegen dan de zuidzijde, en ten gevolge daarvan bestrijkt liet achthoekige noor delijke fort Rievcrriain dn gclicele stad en haai. be- j nevens dr dokken. A's liet voornaamste punt. zoo- ,,lc i de'laals!^'jaren"lam,li<5"' ,e.'! .'I"cl' liet fort zelf kan all. WilIl'l'l/E'S l)at(ttc'rroot)'pg GALERIJ. den hemel zo!v' ge- Lot no t wVn'wqr ne <jr nw Mr l'it 't licht geteeld tcckend. ten uo Deen schijn, geen liccldhij zelfzijn schaduw is Lot no 3 het sprekend! iur.irnw.jr Wal beeldig schoon tomieel. en wat bevalligheid I w lil aw qr Leeft in die hunding, i» np dat gebint verspreid o hf uw qr (lelijk wij 't zonlicht, duur liet zielvol mig zien whfseqr trekken. nwr qr nw qi Komt, schoort er siïmaso i». ren vreugdeblos 't w hf iiw qr la-dekken. ne qr ne qr En wie die mru.isn is. dit lioeft hiwr niet gezegd: c hf iiw qr t Het meisje heeft al lang dit raadsel nitgelegd. c hf ne qr Dit zij ge noeg daarvan:Wij her En gij, dichters en schrijver: I Dncriptian j Se qr no qr hf se qr TOWN or ABBOTT. Tslerkt. Een aanval leen van de landzïjdo ondernnmeii rw portrètten' inaakt ii l.ïer'i hoogte hoven den waterspiegel het p;l: tij schildert of 't levend rlogscliepen werkeloos, en de stelle geleerden jufvrouw landing van troepen zeer inneijelijk maken zon. Dit eigenlijk is de vesting, din door sir Howard /tannine de sleutel van Sebastopol" genoemd wordt. Laatst genoemde keurde. gelijk bekend is, de belegering van den zuidkant den ook af. .Met don val van hel fort Sïe.vernnia moet. volgen* zijn zeggei zijde vallen: maar de inname van ne zal doelloos blijven, zoo langde vijand do ui.ordelijke for:en blijft. Z E E T IJ D I NQË n7 Te Nieuw York a\ngekomea Schepon: 21» Rept.William TapscnH. 37 dagen, met 717 pas. van Livcrpi'.oi! Vi'cToria, ai'dngcli^'riict't^U pis.' imi Fiii-:siiiiu:tli: Admiral, 3G dagen, met 150 pass. van Havre: Atlantic, 42 il .gen, met 203 pass. vnn Breinen. 21— !Iii'iilio!dt. 10 dagen, met 1-12 pass. vnn Ham burg; Alexander. 41 dagen, met 112 pass. vnn Kotter- dam: CoiuiïOtieut. 3li dagen, met 250 pass. vnn Havre; Roiiliiaiiiploii, 27 dagen, met 200 pass. van Londen en Portrumutli: Adirondack. 36 dagen, inct 31 puss, van 01:is""w: 24 Mereürv, 23 dagen, met 363 pass. van j i lavre:'ity of New VÓrk. 28 dagen, met 276 pa-, van l.ivcrpoo!; l'idli i. 3 Lezers! Wij blijven nog slechts ccncn korten lijd V'" hier. Haast u dus. en stel de l.o-chaafdo Dam.» (de f ,J^.P iiatuur meen ik) in de gelegenheid, om du trekkcu J" „war ik) i dllg gcliitii te schots WHIPPLE'S DA ODER It KOT VPE WADEN r.l „n h.. I... I «"I"?»™. b S-pt- n-l*. I-5.I. do gehrele /uid- I NB. Ik znl spoedig ge ideliik deal i afbeeldingen op glas e l bezit van 296 tf papier IC nemen. .1. P. WHIPPLE Mitype Se qr iw qr L1WE1M€1'S |n.?„v' LI/ER W I A' It I»! li »w 'lr 'lr SKEBOYOAN. j neqr oaqr Eeaen grooten. nieuwen en wenschelij- JU I n?r,'lr n,T *^r kin vuorrnail ijzerwaren meilogehrngt étff. "w 'lr held,rilde, wilde ik dc aandacht inroopen Ree Town Range 3 13 31 - - J it 19 9» 09 95 X 8» TOWN or SCOTT. bee Towb Range 1 13 SO tt X - N 8 - e z X I, 7 n Slieheygnn on i leilknnpoii winkel. wa»r beste vcrknehl worden nis in eeniu it. Gij ztdt hier alles vinden n ireu zoo 8» 1» ii/errva. 1,1 :t -270 pass, van Bremen: »d"i -f- :i. 'i(. Davis, 33 dagen, met 23 pass, van Antwerp, n. 2i Sept. Mary lig,l.-n, 34 dagen, met 266 pass, van Ha vre: llaniio.-.ie, 31 dngeu, met 33 puss, van O lux now Hn-wsler. 26 dagen, met 5 pnxs. van Cardiff; 28-.lu- vi-ntii. 31-1 pa-s. van Liverpool; Sloimdt. Wrudiington osti pa>s. van Biemen en Southampton. 1 Oct.—.train Hermann. 3!» dagen, met 188 pass, van H imburg; Un derwriter. .'II dagen met 400 pass, van Liverpool; Pro- glen ill ihigi-u. niet' -103 pass. (4 (louden) van Liver- 1..II.': D-.vcgo. .'13 dagen, met 220 pais, van Liverpool "■1 pass, van I.i.ndon; Ader i Hamburg. lagen, nnd 213 pass, v correspondentie. Mr. P.-'. Doorniiik, te Milwnukie.lieeft zich bereid- willig mingeboden, om aldaar als onzen Agent te fila cer,-n Wij hebben geene redenen dit vriendelijk na ibnd eau do hand te wijzen, en zullen mitsdien ui nu volgend no. zijn' naam op de agenten-lijst plaat sen, hopende dut hij met vrucht voorden Nieuwsbod houden! ;t iedere Hollnndi is blad I .1 K li T I» K 1.1 E X tioYc.iy, Wis., den ISden October 1835. h"P Tl hoep op vrede, ook gedacht nmet worden terahurg Hoe zat daar de tijding wordee ■ideliik Sebastopol is in de gefen echter niel. dat er bij daat- vijmds!" Kal do Czanr zijn volk o. ter strijd opi»H,jtcilT Te IMrraburg nmet door een Imoggei •oen, Mj het ontvangen der.lobs-lijding uit ...- 11..1.1 gezegd zijn. dat Ruslmid nimmer 11a ceiie nederlaaj den vrede zal sluiten. i De Weter Ztg. meent-reel- Feteraburg volstrekt niel wi! geven en dat zelfs 10 nieuwe ben bekomen, daarheen op marsch te Met dm vol van Selmsto|Hil, altham lijke »ta<l ten zuiden dar pronte baai, nmei woi—0,0 «oude imlcrcen meetieneen. groote slag aan Rusland «ijn toepebragt. „Neen. roept men van Russische «tide uit. dat is eoheel onjuist. Wij hebben slechts «ene wijziging willen brengen in het middel van te genweer, en daartoe al onze troepen r hcb- 11 de eigen den noordelijken oever, die, fegts op aanzienlijke •terkten en link» op dc bergengteu van Mackenzie leont. Do»r deze manoenvres hebben wij onze krachten verdubbeld. Tit een strategisch oogpunt h.-ldwll wii voor on* vrijheid vnn bewegingen gekregen, en uit dat van taktick. ons huilen bereik van h-t be'.ege- rinra-geschut gesteld. Bijkans al liet gelx-ur.lc op den 8at*n en 9drn Rrptember, heeft de positie vau «iu «rmee zeer rerbettrd." Ls Paps acht het nnodig deze blnfFende redenering te wmlerleggen en zegt o. a.I>c waarheid is. dut helpeen men oneigenlijk het noorderdecl van R.-bas- topol noemt, geen woning, geen gebouw bezit; er b- ataat alleen aan dien kant der liaai eeuc reeks ves:inir- temil om de stad teei-n een aanval van de ijile te dekken. De stad veniiel.I „jt het doel dier verdedigingswerken op. en bet mag betwijfeld worden of liet Russische leger er aan denkt zich dnnr in te sluiten. 0111 eene beleg, ring door te staan an zieb lilont te stellen aan lipt gevaar di« positiün nict anders dan nis krijgsgevangenen tc T*H*t"ltn»si»eh-gezinde dagblad Ie Xord (hetwelk •teeda ontkent, als zonde het in betrekking staan met gouvernement) lilijli hierop zijnerzijds liet schuldig en houdt vol. dat ,1c val niet het verlies der noordelijke vrrde- moet tengevolge liebhendat de Krim •iat veroverd en Rusland niet ter neder geslagen is. Rusland.zegt te Xord.is geen vijand, dien «le Westarsche mogendheden reeds onder den veel lip! - ban; het zal zich geene vredes-voorwaarden laten op- drintren, en niets kan he» noodzaken om vorder te gaan dan het op de Weoner-conferontiën gegaan is. Wij rr- kemnen. zeet liet blad ten slotte, dat de geallieerde troepen Sebastopol zijn binnengetrokken na de ont ruiming van de iu een' puinhoop verkeerde stad dnnr prin» Oortsehakoff. De Russische ojiperbevellii-bbi r beeft niet een onnoemelijk aantal soldaten willen op offeren Toor dc verdediging van een hoop puin: hij varkooa liever die kostbare levens le sparen voor <le verdediging van hechte en onbeschadigde vestingwer ken; hij hoeft wel ja waaraan zijne vijanden eene ge legenheid gegeven mn victorie te kraaijrn, doch hij heeft Roaland de amnrt livspnnrd om liet nutteloos verlira van vele zijner kinderen te moeten betren en: hij vermeed eene vroesselijke storting vnn Moed en veibeterdo tevens zijne pnsitio. Ilndden wij dus al of niet regt. roept hei blad ui», hem een groot veld heer te noemenT Toen de generaal Pelltsu-r de Ara bieren ia de holen vnn Algerie door v« stikking liet •mkamen, verhief zich in Frankrijk een nlgeineene kreet van afkeuring tegen hem; zou prins f.'nrt*.-ha- ï-ofdan lof hebben ingpoogst. wanneer hij zijn h-ger aan ean' wissen dooil hntl overgegeven uit een valscli begrip van pligt en eert Moest men de onbewoonba re atad of wel hare beldhnftige verdedigers opofferen? I>e pulnboopen zijn in 'a v ij mul-, Imnden overgegei het Russische leger heeft eene betere stelling ingc aten dan die. welke liet verliet; ia dit eene rnmp? is dit eene vernedering? Wij kunnen dit geene over nieg voor de verbondene legere noemen. Zeer laconiek is ook prins Gorttchahojf in zijne de- peahea aangaande de groute gebeurtenissen van den dag. Eanevanden 11,len des nvon,Is luidt als volgt: Wij hebben een groot, gedeelte dei vestingwerken van bet auidcrdccl vnn Seluiatopol doen springen. Da vijanden beginnen zich iu kleine groepen tc mid den dar pulnboopen van de stad te vertonnen. Wij hébben naar hot nnnrderdeel al do in het zuiilcrdeol «verblijvende gewonden overgebrngt.Bij den st, leep van den Baten hebben de geallieerden in bandek eea hoofd en 18 mindere officieren, bene manschappen als gevangenen achtergclnlen Pt Pfppachcn luibkan vnn hunne zijde 630 Russi- -.5ES!* t B',ckweit,per 100 Iba. nier Tarwe. V2 bushel. Reuzel, Kaas Eijcren. dozijn Droog»- Appels. bushel Groene AppvL. fJ barrel -qiek iiu-ssj f) barrel Kout. "j-l barrel Wil Visch, p barreL Whiskey, per gallon Timnierliout. per M. Shingles. V M. 3.30. 3,73 ff -I.H0 3.35 - 3.30 1.38 (3! 1.57 1.25 M 1.35 1.10 ui 1,30 75 HU 80 65 0,31 <ic 38 75 qc 1.00 1st 0,00 0.75 (te 0.09 ro] 3i (ic n.nu fi.OO (re 6.30 7.00 f.? 8.00 11 M 18 c lajcü - c 10 ISJc 12|(<C - c - 2.00 6,00- 7.00 -0.38 S^crtenticn. en bevi, I duur Gods goedheid zeer toot- 1 i-eiu- welgeschapene Doe liter. O, J. iï. geliefde Kclitgeuool van a. A. J. VAX EERDEN. 9 Den llr-lcli ar,mil ten 10 ure overleed na een smnr- Iclijk lilden van twee dagen, inijne geliefde eehtg-- noote JANNETJE PLATING. inden ouderdom van •27 jaren en 6 maanden, na mij 's daags le voirii renen /Ollu geichonken te hebbt-n. Diep bedroefd staar ik Iri.ir in de gewesten der onsterfelijkheid na. en l.i.l den Heer van leven en dood. dat Hij mij dit |i-ni|. de eenige vrucht van ons ruim vijfjarig lunve» liik. I ito lie'i.-uden. KRANS KERSTENS. I Oetol.ri Zak en tafelmessen, tn qr Ie»,iels. fiolen, hangsels, aclirnevcil, bnnwmansgerecd- 1 e lil tl' schappen, achoppen, znil.-lm ikerabelioeften. «paden, nw nr vorken, homveolon. cradles, cullivmors en eggen, grof- ami.Is. kuip,-ra 011 timmermans UKREEDRUIAP-" 1 FK.N in nlli- f.inrlen. Glaswerk, spijkora, waguii.isacu, IJZER, cnz. onz. Ktimt'r en KetiCcnk/igrltcis in groole verschrijfnlii-id, en van de lir«le Albnnv modellen,dn» zoo GOBDKOÖP ALS DE GÖKDKdOPSTEN zullen verkocht wor- 1 allen opzigto, sla zij voorgesteld zijil.woru ing.-aiaan. Elik», Plaatijzer- en Koperwaren roorhaudeii.of volgons lies telling gemaakt. Ver geet niet l.iitcre.nee-'s Ijzerwinkel lo liezooken, naast hot Brick Block, daar hij de meeste zijner goederen regl- sirecks van do fabrieknntcn koopt 011 de/.olve tegeu een lagen prijs kan verkoopeu. l%~ Hier wordt de Hollands,»he taal gesproken. 285 tf F. LAWRENCE. l)c groote en goedkoope o. s. te Sltebopgttii, VAN CAMP, Pennsylvania A venue. OF MITCHELL. lo«. Town Rang» tv hf ne qt "VI' te beriglei de vrijheid hierhij liet geëerde publiek 9r n d.it mijn Kagchoi Winkel thans weder I neqr m KEUKENKAGCHELS, kiiorlcil, tegen dc billijkste Jirij: namelijk. No. 7 voor 11.00. „8 - 12.50. 9 - 14.00. 12 - 16,00. Allerlei aoorten van KAMER KAGCHKI.S, men l..j mij voor weinig geld bekomen. Voor allo door mij verkochte kagchela dat dezelve uitnittiltcnd goed hakken en niet door de hitte springen, eu ik verbind mij iu het tegenoverge stelde geval do koopsom terug te geven en alle kosten te vergoeden, voor dezelve va» eu naar inijuou winkel a hf sw qr i ne ,,r ne qr se qr »e qr 5 aere» nw qraa qr ik in !'hf,"'ror ,lt. ,n' qf "e v Allerhande Blikwaren Worden door mij goedkooper verkocht, din ergens an der» in de/e Mint. Landverhuizers, boeren en hel publiek in '1 algemeen verzoek ik dringend bij mij te K0111011 rien. eer zij bij iemand anders koopcn. Onthoudt de plaat», de derde winkel van hel Postkantoor af. O. S. CAMP. 9 Julij 1835. 4in27 X I E U W liet is nu de lijd om MANUFACTUREN t c k o o p 0 n. C. T- MOOR.E heeft heden eeticn grooton voorraad Herfst- en Win- tergoedcren ontvangen, tvclke Verkocht Mósten trovdenl Zij, welke wonschen le koojien, wonlen vriende lijk nitgenoodigd zijnon winkel to bezoeken 011 deze goeJrrcu te bo nen, daar hij verlangende ia zoo spoe dig mogelijk uil lo verkoopeu, oin plaats le maken voor de rost van den voorraad welke nog komen moeL Dc winkel ie in O T T E N 'S BLOCK. C. T. MOORE. MJl MAGAZIJN rileirarrn, Krtiidi-aii-rssaren, iHood- lielioi-ftcn ca IJzcrffarcn, DÖKING CI.ARENBACH, aan den hork der 8 Straal en Pennsylvania Avenue, teyen overhel postkantoor. TOWN „K gREKNBTSH. SIIEBliYGAX,IVISCOXSIX. Ilieimedv wordt brketul gem «aki. dat wij oiul.-r boven vvrmvldo firma in het vioeger door .inu/Je r ^Jr gebruikte lokaal, i-i-nen winkel hebben geopend, in r welken zoo «el hmdbnuwers al» Shvlslinlm limine hfne qr behoeften voor huis. keuken ent ehl goed en billijk w hf «w qr 5 «erea in hf na qr 99 w hf ne qr ne qr nw qr '.V.™ V •w qr ae qr. TOWN OF LIMA Description Lot 1 Lot 2 m- qr ne qr F WILSON. T»wn Rat Van ELLEWAREN houdcu wij er slecli!» goe de -11 duiintatne a»tikcU op un en hebben een groot as-oitimoiil voorhnnden. llnisviouwcn kunnen wij onze Ruikers, Kolfij's en Tliee'a ton boste aarhevcb-n; voornuinelijk is on ze The* van eene uitstrkeinlo gocih» hoedauighnd. Haringen, Sardelleil, Zwilsorschc en llamhurgseho kaas enz, zijn steeds voorbannen; Cigaren, Ilook en l'ruim Tabak zijn ons regclregl uit hel zuiden nnngi-voord. Ijzerwaren ou Werkltiigon voor Ambachtslieden en Lnudlxutwor». Wij bieden verder bost Meel vnn Milwnuki» aan. Brandewijn, ll'hitke;, ra nitdiTe geestrijke ilrankr.n ontbieden wij van dn besla huizen. 291 tf. Uur gerij ran J'eltn. Goedkoope Goederen bij Q. t. 8B@©&g. l)e bnrgers van rows HOLLAND, worden vrien delijk nitgenoodigd, den winkel van C. T. MOORE lo bezoeken cn zijne goedero» 10 komen zien, waar onder -zieli een giool assortiment Manufacturen be vindt, als: voering, gebleekt en ongebleekt crgoteokeiidc maakt bit en het publiek bekend. 1 nrti.»m.'ii i.'v drukle katoenen, meriiiossen, mousselinen de Initio, zijden stoffen, gebreide hemden en broeken, wollen ■lassen, beddetijken, bedkoord, band eu meer andere C T. m00rb. ALLERBESTE ZWARTE EN GROENE Tlice, Suiker, Siroop eu eenige andere kruide» ren hij C. T. MOORE. en Porcelain, nlamo- C. T. MOORE. Emmers. Tobbcu en verdere houtwaren, alles zee goedkoop. C. T» MOORE. GOEDEREN hoeft ontvangen, goedkoop wil nifverkcc- r* gunst en recommttu- De joe,leren beilaau in Kriiidenierswan-n. Katoenen A» Ellewaren, Sclinencn Laarzen, Porcelain Aardewerk, Hoeden iV Petten, Zadels A Paardentuig. Alsmede allorhando klt-iuighedeu, l« Pzi.i.a, 2 Angs. 1835. L. 11. va* SPANKEREN. BL0CKTS HOTEL, a Ileefl uitmuntende inrigtingen voor reizigers eu landverhuizers, staal nabij de landiugsplanta de i.oombooton, en wordt het publiek miuzanm aanbevolen. Sheboygan, 1854. 944 Azijn, terpentijn, lijnolie, lood- WIT en TABAK bij C. T. 3IOORE. SPIEGELS. BIERGLAZEN en goede KOFFIJ vooreen Scholling het pond bij uo. 281 If. 0. T. MOORE. hf r.w qr qr nw qt 'te qr nwqr uud hf lo uml J u p Description u lif nw qr r,;/r.wq rh?rnv S»c. Tawa Range 1 13 99 8 da do da da i 5a do 7 da do 13 da do 29 da do 21 Jo do 21 do do da da do do do do do do do 25 do do do do do da do do da do do 38 do do do do do 99 do do 31 do da 39 do da qr 33 do da da do do 36 do do I 16 do 3 do do do do do do 6 do do do do 14 do do 30 do do 31 do do do do do 33 do do )ot2 do do do do do da 34 do do TOYfN OF PLYMOUTH. Sec. Town Range 1 15 21 3 do do do do do do do do 4 do do do do 5 do d« da do 7 do do 8 do do 10 do do 19 do do TOWN OF SHEBOYGAN FALLS T)e»crip'i"n Sec. 13.3,; 7.07 10.04 11.63 16.31 12.4-2 7.07 8.64 7.13 3.35 7.93 Am't. 3.70 6.03 10.64 6.03 10.22 3.25 3,95 10,74 •1.83 4.36 14.68 6.46 3.84 M9 8.46 16.78 f>:ü 9.97 8.84 15.40 3.93 8.67 J.74 3.80 6.50 5,25 2,40 hf hf »w qr se ,jr neqr 8 i pnri s hf "Wjjr 10 part neqr«w »jr do part uw qr sw qr ,lo j e hf w bf »e qr 11 whf nw qr uw qr 14 sw qr nw qr do do do .cqrswqr 16 do do 9.63 9.65 11.33 6.18 0.18 6.11I 3.34 5.63 5.38 j Dracrip nw qr «w qr nw i 3 ne qr nw qr 5 I ,e qr ...- ,,r 7 and w hf.wqr 13 iin-l e lif»e »jr 11 nu,) c hf ue qr 53 uud whf nwqr 21 TOWN OF HERMANN. Sec. Town R«ngo Lola Bi'Ic Am't. Lota Bl'k Am't. 3 .V) 2 87 8 do 2.9 f 10 50 2 87 9 do 2.91 7 51 276 13 do 2.91 8 <l,» 4.76 Ou! lots s 7 2.27 3 52 2.62 u.v p. 11 4,94 t do 2.62 nw 60 5 52 2.62 fL io 2.3 2.51 6 do 2.82 x r- 2.17 3 5.Ï 2.61 p of lot 6 uf 6 d». 1 -2 (Jut U 31 1.98 7 1.82 p f!-.: 7 f 1 5i 2.94 Out M .81 1.98 2 do 2.0 J pnfl.it 0 Ol 6 «1.» 2.94 (Jut lol 31 3.09 7 do 294 LYMAN'S ADDITION Tg rill EB. FA! i.L«. Ld 1 Bloei 1 Am't 1 t.3l VILLAGE OF I'l.Y MOUTH, Bitot Am'», L'it 1 to 16 incltivvc 1 S, 13 1 lo d 9 5.0» 7 6 1.68 rdl of 8 8.32 E hf 7 4.0 T Lota i:.7.8. 9. 10. 11. 1 2 A- 15 1.» 5.59 l :o 6 incfqrir* IS ■8.74 VILLAGE OF 1REEN BU5I1. 7,18 13.83 640 6.50 Lot 3 A: 4 7 I llf of 2 bi rt VILLAGE l I<o| 4 I 1 li'ock 5 Am't. 1.54 1.44 9 5.24 ..19 1.3» ldl'ick 2 zlru'L 5.03 7 1.78 Descriptioi 11WN or 8HF.BDYGAN. Sec. Town Range w bf «e qr do in and s J nw qr 9 n 1 nw qr da in uml w hf nw I do Lot -i 11 Lot 3 do sw qr nw qr do in uud part L 3 14 part W hf «e qr 15 u 11 tl w hf sa qr do iu w hf 10 qr dn IU w llf »c qr il" neqr nw qr.wqr.lo Lot 4 16 Lol 9 do "JJ'J J «cr. a hfm qr 'iO 8 da a »ida #4 «ei is »4uu/(ji«; 4a h »JT »o ic I m 1 da e Uf nw qr 31 •20 ac w lif nw qr 2»J 31 ae e hf nw qr J» I'J ae e hf nw qr do part Lot 3 do 10.73 10.-25 2.20 7.49 2.34 6.86 9.13 15.96 4.51 3.9» 3.71 3.76 6.39 BAIMIilBRa, Agentea van ds V. S. Leve isverzekcrings- Compagnie van N. Y UITGEVERS EN REDACTEt'RS VAN G-4?:KXXE5 I PELLA, MAFJON' COUNTY, IOWA. I Landerijen worden ing<-«-:hreven a coulant uf op cra- diet in alle duelen v in den Slzal. Land nil do tweede hand wordt gukocht eetkochl in coiiitnis-ii-. (W.j guven «n mnamlclijksch ver«l:.g uit vnn landerijen die 0.1» ten verkoop rijn overgi-hit, 11, I In-welk aan ecu ioder kosteloos zal gezonden worden, om vraagt, Lalt allo v«i f howtjz mil, zilver en bouknotet t Lot 1 do w hf nwqr ito qrdo iv hf ue qr na qr do e bf ne qr ne qr do iu Lot 3 37 e hf Lot 6 28 9,25 17.35 17.16 3.10 10.95 12,15 4.10 j 10.88 20.12 interest WORDT BETAALD OP GEDE PONEERD GELDEN. field wordt bij geval gcli-. nii voor kortan'tijil np go V IE l W Alllt A.NiïKMKNT. T AA' lil heef! zijne raken ru ry.d.-in aan -t'üS'Ci: miJLC:, 1 eeuc groote vermoordoiiag heeft ontv .11 TOWN OF LTXDON. jï»c. Town Rauge 8J29 594 20,61 I ne'qr neqr 39 tn e hf ,e qr 21 I in hf qr do I e p of W hf 11c qr 33 n hf ofs hf of 11 hf lO.Iti 5.11 3.09 LENTE- EN ZOMER G, lEDERKN. «valleml- hiinanlle.ii, liet v.ik van M.tM'- *1' 'EDEN. PET VEN. FACTUREN. Kriii(Icn),'r«M'ai'iMi. soorten en van !,.-,ie Inwdsnighcid: 5.76 3.95 10.50 7,13 Tow a Rtaga Aro'L 6.47 6.18 4,13 11.13 10.42 8.73 9.05 6.05 6.05 11.13 21.23 CITY OF SIIEBOYGAN. B!'ks Am't. Lots B! 10 Jo 2,65 *e20x 60 2 43 2,37 ft. IQ 4 4 46 2.82 8 5 da 2.81 SAO 4 60 3,35 10 12 62 3,83 6 9 63 4.53 .7 11 72 2.SO 4 IS do 3.33 5 7 7S 3.0S 10 8 «lo 2.91 1 w 9 do 2.55 4 A 11 A 12 do 3,53 5 4 92 2 66 8 3 95 4.36 It 7A8 97 15.14 2 3 101 2,24 11 4 «1» 2.25 4 7 10.1 17..56 12 3 104 3.08 1 1 127 6.43 5 do 5.'JO w 24 x 150 4 130 6.33 11 10 132 6.86 tbf 11 A 3 183 7.To all 12 3 US 1.67 0 do 1.67 6 11 151 23.39 12 177 6,60; 181 3.29 i 202 1.91 i 204 17.43 204 8.53 j 200 do 8.2S 1,92 11 bij allerlei v-.- i'-.eng- iei, van he: land aan in betaling 'oor - ne gcedereu. - ;fT Bijna regt over h. t ro-tkant.-or i« de plaats. AUGI'ST ZERLAIT. j <<N Sheboijgan. 11 Mei. 18.75. do W7| Gi:OH(iK M FFilJ, 208 3.17 20 9 210 211 j 75 ft-'-T óTb 153 8.54 II 172 2.19 100 1 2.65 2.34 3.17 5.70 212 5.81 Jo 4.90 233 1.40 i 239 1,08 j 201 2.55 «lo 2,16 308 4.17 308 18.35 309 17.5-2 310 33.34 do 27,18 Heeft de eer aan -Tg»rij van She'.-ovgnt lend t.» maken, dat h<: .»-.- .1!- M K !'SK!.A len dcz.» stad g.»»nt igd lu-.»i>. cn zich tot Let igtcu van alierbaude MrTSEL- EN PLEISTERWERK rcll.Vi i-.kVeii 309 LAM) TL KOOP. DE BESTE FARM IN DEZE COUNTY. £rroot 182) Akkers- Er rijn 50 akkers schoon. 33 akker» uil onder be bouwing en bezaaid, term;! uitren-. 100 akker» Bosch- Het land irgt 3J mi.'en van 8heS»ygan en »2\ intj- leu v 111 Shclioygiii F-;t». ,-i .-e S::-:-o\gsii luvler. De vruchten eu Int i i.-u: r.-.-.'tn «5- n ko.-p.-r geven al hetgeen wij vc-.r d, Fnnn «rsgvn. .»i :ice er ruim 100.001) vurirn gg•-••1 cn t»Wi cord» bird hout op. Te bevragen iu cm «m van Shebovgan Fa'.U. »TU.Y CO. 15 Jonij' 1634. ».-33 tf 1u.23 14.4»2 S.66 M.4è 13.15 7.10 1.80 402 7.00 ELLIS' ADDITION TO SHEBOYGAN. Lots Am't. Lots Am't 17 1.17 90 5.IS 19 1.17 93 5.18 20 1,17 94 5,49 21 l.SS aw 15 x 57ft 103 9.31 •27 2.48 se 15x57 ft do 3.29 2.76 e 10 tt 31 3.83 w £4 ft 32 3.33 w hf 33 3.57 a hf 84 3.29 Si 3.29 45 5.13 46 5.18 48 3.29 51 3.29 53 2.19 81 3.33 a I 65 3.57 S.S3 4,62 4,45 77 S.83 83 5,13 w hf 85 4.4» S6 3,87 89 5,00 105 5.13 109 6.60 10» 14.76 115 It.12 11* 7,94 i imm> LA\D \(iK\Ti:\\OT\RIS. PELLA, MARION COUNTY. IOWA 75 BATHS' ADDITION TO SHEBOYGAN. Lois Am't Lot» Am't. 7 15.19 64 6.25 11 9.79 65 6.25 49 3.06 n hf 66 3,66 52 2,80 Lot O 5,17 VILLAGE OF SHEBOYGAN FALLS. Lots Bl'k Am't. Lots Bl'k Am't 5 6 6.88 5 A 6 25 18,00 0.88 0 48 2.61 llsndclt als Agent in het keepen en verkoopeu vnn Landerijen. Farms en Sta.I>: con. Door achtjarige ouderviuiling als Landmeter *cht hij zich boven tcinuuj anders in slant gesteld, de 119 14.76 natuurlijke liggingen 'Oor- eoien vnn landerijen out 128 6.88 Pïi-I.v en I" Marion cn otn.'i ;g-, t.de Counlicï.te 127 6 60 Door wekelijksehe navo-n h i'L-'-n in de rvc. r>'» der vÜi u ur. County, door tweejarig- betrekking als schattor, is 138 6 t>0 hi> Uven iematiJ anders in staat g.steld, to weten. 134 32.92 of de eigendommen v:i; en enbe!n-t zijn. 135 6.8S InfwrniaUcn omtrent IL nry llospcrs te bekomen. 147 i iï Lij l>«. A. J. Hotten. C. Kuii per, J. l*i 4,o5 C)J, „u m p, Jacob d c 11 a a n bij to- 150 5.49 der inwoner van Pclla.AL ook b„ X. W, V. i>» 152 5,18:Catz Sinallcnbu rg. to Buffalo. N. V. 153 6.05 1 TE K.OOP! 164 5.18 Op zeer aannemelijke voorwaarden: 166 6.60 40 akk. prairie, met 6 nkk. bosclt. 4 m. van Pclla. 167 3,56 i -W5 4 169 5.49 ,A2 171 5,48 So 174 6.05 60 10 5 40 4 40 6 Ij - - 30 1 IT 3.33 10 46 2,61 i war je., Alsmede veraohridene t>cbon«de stukken Lautltt of l-'itrina. Nog: -1 TIEN AKKER LOTEN, gieuiende aan de stad l'ella; eenige VIF.R AKKER l.OTKN me de grenzende tran de stad. De bovcngcimcmde «tukken rijt' to koep e:i to bo- vragen bij IIENKY HOSI ERS. Land J-snt. Bella, Marion County, lew». Franco brieven zullen let' -'po-digsra hesrfw.'ord

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1855 | | pagina 3