gc fliculusbok G.— -^gSSSJ SHEBOYGAN, "WIS. 82,00 per jaar, ia vooruitbetaling. DINGSDAU, DEN 16 OCTOBER 1S55, De Xirn\v»l)0(lp l:o» 1 voor Nederland S3| ptr jaar 2.00 in ne 6 mriiiinicn; enkele nomineis lbCctiU. Kleine «ommen gclils, hetrij bencilcn een dollar, of centen baren een of meer dollars, kunnen onsimmerpcr brief in postvtcmprfe van een. en rfrie cents, van laalstge- noemde 'i liefst, in betaling worden toegezonden. Zulke stempels kan mon koopen bij nlle postmeesters. NB.—Ooboorle-, Trouw- en Doodherigten worden wsbodc geplaatst voor 25 Cents. in don Xiei REPUBLl KEIXSCIIS N0MIXAT1 EX. - COI-ES BASHFORD. - CHARLES C. SHOLES- - SAMUEL D. HASTINGS. - ALEX W- RANDALL. CHARLES B0E3ER. - FRANCIS H. WEST- tenor.JOHN G. HcMYNN. ig-lt.epccL— JAMES GIEDINGS. c. D.-xcm.a G No' t 1855 Zes jaren oud! Heden is liet juist ars jaren gelden, «lat «lo Jïïeuasbode in liet licht gegeven werd door lijnen j tegenwoordigen J-'ilgevtr en Re.lae'eur, en wij «lachten het niet ongepast, dezen verjaardag ge- dnchlig te zijn. Welk e-.n verschil bidt het eerste nommer I tan den Nieuwsbode hij een tegenwoordig 110111- nier aanTeen was hot blad klein, dat dit j naauwelijks «Ion naam van courant verdiende; thans mag het genist niet ceuïg Amoriknaiiseli nieuws!)!,-id vergeleken worden. Kr zijn er meer kleinere dan groove. Zet jurat is een korte tijd wanneer men op 1 dezelve terug ziet, doch een lange tij.l, indien men daarbij do moeite en zorgen, do aantallen i en verwijiingen overdenkt, «lie op liet hobbelige pad van eeiien dagbladschrijver «gestrooid liggen, i De uitgovor van «!«n Nieuwsbode zou het beken- I de lied kunnen zingen"Wie nimmer brood mol1 tranen al," enz, want ook zijn aanvang was hard. Wij moeien echter bekennen, d -t wij het apteek woord in dezen nington bewaarheid vinden, "een onvermoeide nrbeïd komt alles te hoven"; al ra.« werd de knaap ecnen ma»! Ook is het verre' tan ons, dezen stuiken vooruitgang alleen aan onze verdiensten toe te schtijven, ofschoon wij er van bewust zijn, steeds eerlijk voor het be lang, nut en genoegen der Nederlanders in «le Verectii-de Stalen van Noord Amerika gewaakt en gezorgd te hebben on dat, zij hvt al dat het geluk ons in onze onderneming «^enigermate be- I gunstig»! en tocgelngehc-n beeft, dit geuiieu 011- waardigen ten «Joel geworden is. Onze tegenwoordige toestand stelt ons in sta*', den rang, welken de Nieuwsbode in vlo couran ten-wereld inneemt, te doen behouden niet alleen,e maar ook do immer toenemende eiscben van ee- tien weidenkenden en rerstandigen lezcrs-liring 11 na to komen en wij zullen ons steoils beijveren, door «ene zorgvuldige redactie en uitkieziug van berigten ons blad het lioobl-orgaan der Hollan ders in Amerika te doen blij «en. Wanneer liet ook onmogelijk is den smaak van iederen lezer te Week'lijks gaat gij ons vertellen, Hoe in Nedehlasd men 't maakt. En of arm de geallieerden *t Leven iu de Knm nog smaakt. Oiuler andere herigton, Gaaft g' ook uit SebastojuJ Brieven, die men schreef aan vrinden, Alle steeds van hoogmoed vol. Eind'lijk zagen w' U vermelden De inneming van Scbnstopol; En vooruaam'liik «lat me in Eng'land Was van pure blijdschap dol Want men sprak van dnnk-cn biddag, Als of 't aangenaam is aan Go«l, l>at de een «ion ander dood-sbint, Ach, wat zijn de mcnschcn zot! Ook vermeldt gij wat er tevens In Amerika geschiedt, Eu hoofdzakelijk wat «ie orde Doet, van hen die welen niet. Geboorte-, huw'lijks-, sterf berigten, Worden ook door vermeid; Kit somtijds een* hmv'lijks-nanvraag, Door N. N. ter ncèr gestohl. Verderdoch waar zou ik einden Z«hj ik *t al lierlialen kon, Wat gij steeds in uw kolommen, Geeft van "t nieuws onder do zon. Daarom «mi dat al maar basta; 'k Keei thans tol U zelvcn weèr, En wijd' U nog oen'gc regels, Op deez' dag ter u wcr eer. Vijand van «Ie Slavcn-bculen, Vijand van «Ie Tomperence-wet, Vijand van 't Know imthing-isiiie, Ilebt g* uw voet hun dwaï» gezet. Dankja dank voor 't moedig strijden, Tegen deze «Iwiiighmdij; Daarom, «lat wij Liinlgenooton, Ons steeds schillen aan uw zij. Vriend van d* edele Democratie, Vriend van waarheid en van rogl. Vriend van «leu-d eu goede zeilen, IIcbt g* uokSteeds uw ileel gezegd. Bravo! blijf dan /c'ó maar rijden, Uwen Redacteur tut eer, Die, (wio Zid dit niet erkennen Streeft dat slaag uw roem vermeer. Bfijf:dan voortgaan, trouwe Bode, Op het ingeslagen spoor. Dan klinkt wis uw naam met cere, Eenmaal nog heel d' Unio door! Als w' elkander woêr hogrocton, In het volgend schrikkeljaar, Dan zal ik mij z-cr verblijden, Met geheel uw vrieinleioehiiar Moog' uw circulatie winnen, Ga z«> met den tijd vooruit: k Wi-nsch U daaghjks liio'i-fr.; lezers, En Gons zegen tut" besluit! zen, meubelen van allerlei soort, gereedschappen en machines, tn de bontste vetscheidcDheid on op de volkomcnsto wijze vervaardigd, moesten iederen bezoeker een denkbeeld van de bedrij vigheid der burger» geven, dat niet zoo ligt zal niigewiseht wordvn. Maar helaas! dos namid dag» kwam er een regenbui op en bedierf niet alleen de tentoonstelling, maar ook het wedren nen, dat len 4 ure eenen aanvang nam. Do menschen kwaraon doornat en koud van de ren baan terug en daar de regen nauhield, kon men weinig hoop op ee» beter einde koesteren. Des nicttegenaiuHnde kwam er des vrijdags eenc me nigte toeschouwers opjagen, van welke vele zon der kaartje of zonder betaling trachtten binnen te dring"n. De bloemenznal bad door nieuwen aaown» aanmerkt lijk gewonnen en in de zaal dor fubriknlen waren vele prachtige meubelstukken nz. geplaatst. De afdceling voor de schoone kunsten bevatte heerlijke photogrnphen, die in naauwkeurighei'l vnn voorstelling, in reinheid en fri8chheid van kleuron niets te wenscheo overhe en. Onder de machinerie» en landbouwgerced- ;c!mppen bevond zich ecne draagbare stoonima-1 chine van uitstekend maaksel, veisclieidenc ranni- mijlen en volgens de telling vnn 1850 cene be volking van 1,980.108. Als do bepaling der ordinantie van JcÖvrson van 1787, Welko zegt dat "er in noordwestelijke terriloiren (waartoe Ohio behoort) geene slavernij of onvrijwillige dienslbanrheid bestaan, behalve als sirnf voor misdaden," ook voor Kentucky gegolden had, zou dnn bet onderscheid tusschen beide Staten wel zoj groot zijn, als het nu is'? Overigens is hel werk der slaren-vrijverklnring in Kentucky, waaraan do wakkere Cnssius M Clay sedert jaren met onvermoeide volharding gewerkt hoeft, eenc zware taak. Do slavenbe volking aldaar bedraagt naar do telling van 1S50—211.000 zivlen. terwijl zij in Missouri slechts 87,000 bedraagt. En toch zijn er ii Kentucky slnvenbezittors, die nan de mogelijk beid der sinvea-vrijverkhtring niet twijfelen. Am. d. W. nigde Sinten is vereerd geworden. Welk verschil bij het land 't wrik wij verlieten, al» men door middel van *kruiwagent in eer en mm-1 zien stijgt, terwijl hier te rcgl da mne aanga- j zien wordt voor hetgeen hij is.en zijne bekwaam- heden hom ter bevordering strekken. Iowa.Een correspondent van do Cournier cial Advertiser schrijft over dezen jongen staat: Iowa met 50,000 vierkanto mijlen grondgebied was voor vijf en twintig jaren cene volslagen i wildernis, en bevatte in het ja.ir 1840 sliclits en oogstmnchincs, mnïspeller, ploegen, koren- 43.112 inwoners. Tien jar«-n later bedroeg de molens, bocrenwng. ns en ecu naolnl an lere der- bevolking meer dnn 1192,000, eene vermeerde- gelijke voorwerpen, die wij niet afzonderlijk ver- j ring van meer dan 847 percent. Voor vijf jaren melden kunn n. Van de verschillende huisdie- had Iowa 824.CSO akkers bebouwd land.jnjh? ren waren er schapen van de beste rassen, zwij waarde der boerderijen bedroeg £10,057,577. nen »an de Suffolk, Leicester, Essex en China, In dezen jongen Staal bedraagt de waarde vnn soort en kruisingen, ossen en koeijen der schoon- j hol vee tegenwoordig vijf milüoen dollars. lo ste verscheidenheden, en eer.e menigte der prncli- wa zal, wat landbouw betreft, het w raten lukkig is de man, die schuren heeft en aijn grun er in.Itipon Spur. Milwaukee, 12 Oct De prijzen, welke gts- teron in deze stad voor tarwe betaald werden, waren liooger dnn wij ooit van te voren bet»»). 1 don, voor zoo ver zich een onzer graanlmmlelaar» knn herinnuren. Puike partijen zomortarwo bract Dk Stoojiuoot Huron.—Wij vernemen d,.t 1 $1,73 op, en voor een zeer schoon monster r»» de Huron du beurtvanrt tusschen Chicago en j blanke wintertarwe werd £1,95 betaald. De» Grand Haven, na twee reizen gedaan to hebben, j parlij „nnguvoerd door John Grant van gestaakt heeft, als reden opgevende, «Int deze Granville, in «leze county. De opgegeven© cijfer* zaak geene wnnrborgen nanhood om met dezelve zjj„ natuurlijk da hoogste, ofschoon 1,70, gedu- voort te varen, en du9 wordt die stoomboot nu jende dien «lag, graag v«x>rgoe«l zomerhoed he in den handel op Green B.y gebruikt. Alsd-r l;mKl werd. ErV-ircn e,-liter eenigo voorteeke- zelver eigenaars aan eene proefneming ran twei- ne„ tegen hel einde, dat de prijzen lager zouden j reizen reeds g«'noeg hebben, zonder liet reizend worJen. 0 publiek den tijd te hebben vergund, om er me- j Xew York. 9 Oct. Het berigt dat Rnch«l de «Ie bekend te worden,dnt hun zulke gelegonln-id Mmseillniw zou voordragen trok gisteren a.on.l voor vracht en ov,-ringt werd mingeboden, ma 4|un groolsten en schitterendste» kring toehoor- t..n „i Jn.nni» „flvnl.r.rekk.ntfAn Trior u.l «.„«liore dow v.„, l,el ^„^be jIiar. Elke rocl rui|llte bezet; har# voordragt wekte het wiMste ge ra*» van toejuiching op, eu de toehooftler» ston«leu menigmaal in mnssa op, 0111 limine go»dk«iiring nan den «lag to leggen. Enkele plaatsen wan» verkocht door speculanten op straat voor van acht tol tien dollars. Wij moeten uit pl-mtsgebr^k, hier enz# bp- rigten af broken en ook onze Gemengde berigUn tot c#n volgend no. besparen, hebbende b#t nieuws aangaande den oorlog meer plaat» ingi-oo- men dan wij gerekend hadden. tigste paarden. Nn den middag werden de loonstt llings-voor werpen io do bloemenzanl weg genomen en de noodigo voorbereidingen voor d# t# «loene redevoering gemaakt. Het brandspuit- departement versclxen tegen ecu uur op den grond der tentoonstelling en trok de alge meent- opmefkzaamheid tot zich. I De redevotting Werd door den heer IInrlow S. Orton geJaan en was gelieel gepast voor liet voeren, begrip van alle toehoorders,zoodat ano dezelve ec ne a!gem«ene aandacht verleend werd. Hierop w«rd #en besluit genomen, den beer Orton vonr zijne voortreffelijke en uiutekcmlo redevoering te bedanken en het volk verspreidde zich naar nlle zijden. Du som der verdeelJe prijzen be draagt ongeveer £5000. Zoo is dun nu deae t«-ntoonstelling voorbij, welko vnn de werkzanmlx-id tn de snelle ontwik keling der burgers ran Wisconsin getuigde. De zelve wna groot»ch#r en slagonder dan eene der vorigm en de bezoekers van onze st:i«J vonden deksel en voedsel in ieder huis. Wij willen hopen, d*t «1c volgende tentoon stelling beter en schitterender zijn zal!Seehote. New York worden. Het heeft 4000 viuiknnte mijlen meer, dnn deze Stunt, 01 tlinna. sh clits lier of vijf personen op de vierkante mijl. terwij! New York er meer dan 7ü heeft. I-<wn heeft anderhalf mïllïocn nkkers uitsii-kend land, dat nog niet bebouwd is. Als deszelfs lanJbouw- bronnen eenmaal ontwikkeld zijn, dan zal het jnarlijks een honderd roillioen bushels koren uil- OJ1SO SI'KKEKT. uitsla: Strijdig met «Ie eerste berigten, is di vnn de v« rkiezing in Ohio op den 9 liezer, nll#s wat dc vrienden tan Vrijheid liojicn t»f verwach lm konden. S. I'. Ujiask, de «hippere aanvoir- d«-r «Ier li- put'likeii-aehe jmrtii, iu dien Staat, is niet eene meerderheid vnn tien duizend stommen t.it Gunt ei 11 ur «gekozen, terwijl de oveiige staats- k:indid.ii'-ii oriitig oi'izesd siein.nen meerder heid lu-hti- I). Dit is waarlijk eene roemrijke u\ei winning. Onto geeft rijnen j«mg«-ren hroe deren een navolgenswaardig voorbeeld. Laat o «k Wisconsin ni« t ten achteren blijven in h« t vervullen van zijnen pligt jegens de In-ilige zaak •I«r vrijheid, en met vernii-unden me.-il «-n ijver zijne aanspraak doen gel.l.-n o|» cene gluri. njke De Btooaiboot Pacific heeft te New Y«wV hvt "'oci""Hil' November nniislaatidc. uivs nnngebragt, «lat de brood-kwestie in ken zij hunne gevolgtrekkingen zeker uit I bewijsredenen dan b-.-kend zijn geworden, of «lan invloed zomlen hebben op «Ie moeste personen, I die eene vaste en vo irdeelige znnk zoeker, Z«ni als, hiervan liou-len wij ons overtuigd, deze in I goede h aden zijn zou.R. Eaqnietr. it-ïT" In Virginie schijnt de atraf vnn zweep slagen weder ingevoerd te worden. Te Parkets burg ivenl onlangs e«-n lilunke man, die vnn dief stal van kledingstukken aangeklaagd rn over- tuig'l werd, van de county court tot tie int ia q end getroffen ztreepdagen op den btooten rug veriror- dcold, welk vonnis «Kik terstond voltrokken werd. Koude en lieete koorts. Een geval, «lat acht mannd«-n geduurd had, «loor Boeilime'a Hollandsch bitter genezen. Michael Kki.lv, No. 227 Grant, nabij Smith field street, Pittsburgh, zegt: "In Julij van het vorige jaar, terwijl ik op e«-ne katoenboot voer I tusschen Natchez en New Orleans, kreeg ik de - '«„„l. bn-lc lootli Aclit mfisttjm ,.„f I mrtg-ho.nl talta.:.mi Icrt ik Trc-clijke ki. ll. Het groot. "lch stc g-i]i"llu r.n J,k,tt ttid ik <!-"« ücll.r. ,n o.tit. o.ororrco. Uit om I, octl. o, ,0 _r t™ minst, vitfli» rloll.r. LkJ; ••olho.lmnmli to.k.liijorn; Jch vi.or rathill-ml, to,dicijoco tril, moor .00.i "1" ll" Lttrop,.i.,»,dt, ,n,t1;..o,l ,00, ktitt.l .0 .pen, roorttlttrroil, belmcbop. D.i, «r ltco "'"«''l'-P »W«~tl xtjo. 10 konu.o oitlrtodi- Cp|„l,-o. .Ion.) .co mijn,, vricid.n ,r co, d.l it I S"' '"i")1"». »»oncor 0- Aot.,.1.,0... Hoc,I.„O-, IIbitter kon beprnevco, «eg. kou geoclloorr .oor hel-,d.l. «hoo- .1.1 .Ie .„„king ict.r irns. N.olnl it hel Col,ter, l.lcu hlijic.,.. Ingelanden.) New York, 8 Oct. 1855. Dun IIeer J. QUINTÜS! In uwe gemengde berigten vnn den 2 d«zar mankt gij, van de prijzen bij Rachel'# toot- Stollingen sprekende, de opmerking, dav h*t eene -dure pret" is. Zulks, hiernao twijfel ik geenszins, is hel oordeel rnu hen, dio d# grootst» ,-.-k bin-rjaomen'^iiad'mo.'st'ik'zeggm. Il,,clu'1 '"J *'7re «wrstelling oew.jze.i'bunn.r gezond te zijn. Ik tien nu tw.-r weken aan bet j la^'u.m.-nhuid geyen? En geen wonder: w«-ik geweest, en ln-h volstr.-kt geene huii h«-i«l "f vermaning van .Ie konrts ni-i heeft liacine's j'hedre" i Lis homc-s >f Corneille'a L'mmtl- g'-personifieerd, Ik c.-rtificeer Jat de ■staande verklarin- talentvol d;mrgest«-ld als Racliel? In nunach- Jjiu Thomas A hams, I ,,n# 811,111 'l«si»nd alles wég wat men nog op het wad House, of li Chester's Gothic Halt.t,,u,,eul S"l,uortJ 1,11 fl' D,en b"ur DE BROOD-KWESTIE. Km.w XoUrine,. 8TA.ITSTE.M I Fiankiijk e«-n zeer ernstig aanzien begint te krij- i gen. Een broml van vier pond kost thans te Pn- rijs een franc (18j cents) en in andere districten I ran Fraukrijk is de prijs nog reel honger. De oogst is.nanr nu blijkt, niet naar verwachting uit j gevallen e» liet te lort in tarwe en rogge is nan- merkolijk, t« rwijl haver en garst een goeden oogst OO.VSTEL.IalXG. Daar nu de tentoonsl«-!l:ng met hnrc zeldzaam heden en fraaiheden, mot haie prachtexemplaren en kunstwerken, met haar gewoel eu gedrang voorbij is, willen" wij onzen lezers eene zamenge- «1 rouge ne bcschi'ijiiiig «leizvlve geien. Woensdag den d Oct. weid dezelve met de opname der voor do uitstalling bestemde vooi- rpen en het rangschikken dcrzclve geopend, nit;w Staal in de Ullio zulk in 7 leeacinaig aanton- opgave der licvolki»; igtu der schot. uMutiiiiio-cuAuuL-H iv«. lichten, der hecilijkste fnh Itevredigen, z >o weten wij nogllians, «lat liet Hol- bluen: gereed l ui'jteki-iulsto ree landscli"lezend jiubliek over "t nlgemeen ons stro-.v,erd Ut'"' l'" °Psienuii- plmisen ge- 1 - t. ilevt-rd; deze vormden met do des «langs te voren ke naar gestalde de daarheen lêi- (gangers <-n allerlei ven billijkt en op prijs stelt, eu dit is do nnngo- tuutmat. belotrtiino. «elk, „rocilcoll™ «Tk- i ™r«-c.l.ct, cctto kring gelijk doa onzen, «lie zich niet «loor lic-t uil- 8a",u '"S- «.s namm «,n\i«r ur® °g' ligt op voor,I«l tat Uturn*, lm M tcorilon d" "llC kan. Verntatel kon l.ot i.rJ.r.lrutJ gijn. l.icr ui«t t. banterko», J.l o ,k «ij mm g,l>t.k,lt l.cUcn, 1 D,"s J»nd„J.-.S, J.,,,-. hel var. „II, ktjJ.it Ut. doch waar da» kiel, Sc,lur..,.i, aak aaajang ar-1 'j" '»nJ »m"ig»ln»m ia volk la nam beiden als een journalist openbaarden, daar was '*en tenloonstollin»s-gt«jitd, dit een, fout k,a La ltoof.l, maar uiet eau het La.r rjkh.dcn t« bewuajer,. jjart d« nde stralen Waren vol vo Met den w.nacir Jat do Kiouwalrodo na- „a 'Ö'"1:'» Ji'i. "u d' u-"t™r,tlci!ins Ei„. aantal jarca dc welkom, ca.t onzer laa.ltteac»!,.! R» Ontull.uaaen rol.!,» voort en bruten dc io dit ver vao oaa-ohooAclan.l rerwij.kol oool kijklu.I,s. wereld naar burlca waar «kuaaual. weien nto™, bctuifer. w.j tov.n, al orrro vrienden "1"", h"J «ps«l»»P<- p«ar kvs men eoor ha'ma ta dus verre -teehonken tutraa. jwmhllgo. awko, vlu-;« ,„,rj,u. d.e met da wen en voor lttinue hareidwillLte en knaehtige oa. l"|vrJen va» andvstal, n kende» wed.j- derateunin, onkea iani-.a donk. en verratken hen j"«« om de mMMlim hunner gunathowijien en me- '"»e»ollye, scbooxe aeltap. n. vc.lakend groole dewerkinm „OS vele jaren. korjuen en eene merk war.rd.ga tnemste scbreou- Wij eirrdieen met het vokenje versje van ee-Op eene auJe- nen onzer lett.ikeucra: re plaats hadden Hor» vu I'omena hare rijkdom- men en schatten ontvouwen «m hnJ.Ien met vriend«-lijk wenken lot verlustiging der oogen I nan. Deze heerlijke bloemen met eene verwon derlijke mengeling tn opmerkelijke kleurenpracht 1 in ulleib-i kransen, homjuetten en pyramiden ge- bragt; deze smakelijke en uillokkcrnle vruchten, van de znclite, sappige nmbrosisehe peer, vnn de j liefelijke volle pruim nf tot op den roodwangigun, geurigen nppel toe, alles bestond uit ware pracht- I exemplaren eu toonde klaar en duidelijk, dat Wisconsin niet alleen een graanveld, maar ook een schoone bloem een goede ooft tuin moet worden. De uitstalling van fubrieks-voorwerpen en machines nam cene andere plants in, die door hare pracht een in het oog vallend bewijs ople- verde van de nijverheid en de lmndcls!ust onzer 1 inwoners. Zijlen stoff-m, porceiein en glnswa- Verslng nopens de volles telling. I>e Simotaris van Stunt deelt «Ie Inln-llcu metle no it-ins «!e onlangs getlaiio volUsiclling in «lea slaat Wis- ie ccuig la-lang in den voornitgnn» en bloei on/.cs ««m t—.wv.. vev.-j. -nvcrgelijkolijkcn Staats sioll. Zijn# bevolking liC- anntoonen. Dc officiële rapporten schatten het drorgden 1 Julij 185(1.305.319 zielen, en «ten 1 Junij tu kort op twintig roillio« n bushels ea daar Groot 1855 was «üt gi-tal tot 552,1(1'.» inwoners gekloinmen. Brittani# geen granen te missen heeft, houden Hier is eene toeneming ineen tijdsbestek van -4 jaren de Fransch# graank'iopi-rs het oog op dc Veri-c- I Cn 11 maanden van rui- v.n tai-iitio nerci-t-l. Kan nigde Staten gevestigd, om in hunne belto«-ft«-n te voorzien. New Yorker dagbladen berigten j «lal een bankiere-huis te Parijs een kmin-i t^n bedrage vnn «Irie millioen dollars verleend heeft, ten einde brooduliiffm in de V.-r. Staten op te i koopen, en de Londonsche Mercantile Gazette I van 13 Si-pt. zegt: "Aller oogan zijn thans op Amerika gevestigd. Twaalf Frnnsele groankuoprrs zijn per ilon.n- I boot ran verleden werk op reis gegaan, en aau- j zienlijke orders uit Engeland gezonden, om grni J nen te koopen, zoo dot wij spoedig weten zullen, of de snoerende berigten van hunnen Ie V«r. Staten) gezegenden oogst verwezenlij It kunnen i worden." Dc Londonsche Economist spreekt in (Jezelf j de bewoordingen, liet i» derlt «Ke niet langer j i twijfelachtig, dal Europa al de granen zal t»e- hoeven die Amerika dit jaar sparen kan en dat j «lo prijzen voor tarwe, rogge eo girsl hel gan- I sche najaar en den gelteelen winter door bclovoa hoog te zullen staan. Het is voor onze w«-ste- lijke landbouwers een groot geluk, dut zij oviie aanzienlijke hoeveelheid te verkonpen lubbi-n, togen zulke prijzen als tegenwoordig besteed worden. king RtVVKVI tVlNI'llR BKRIIJTPV Gaar "OnmiHe". vooral het toooeel, waar aij IlIXX hs\ AN DsCIIIj BF.KK.TEX. h.in.n vloek over U«»me uitspreekt, is iets dat ia- Stikiïuvï: \x, 15 Oct. V«!g«-n» nnnkiindiging, j deren gevoelvnllelt inenscb d««-t bev#n.In k#t veid de Tenioi'iistelling der Maatschappij van I h.atste bedrijf van "Adriennc Lrcouvreur" stelt Landbouw iu Sheboygan (Juuuty den ll) en 11 j zij liet vteivwa zoo natuurlijk voor, dut zvlf» «1# gehouden. Ia Minuter-1 Itaulvochtigslc- man goioerd meel word« n Itt een woonl, R-iclte! is vettig in hare kunst tn met leedwezen ziet m«-n hier lui einde tan haar #n- giig«-meul tv gemort. ïlet is vooral emoi-nt dit punt, dat ik de pen npgi-vnt b«-h, om met mijtie geringe pugingri. ten nuiislc ondi-r liet Holktml-tcliu rlemeni ran Amv- rika, die achting en eerbied voor ware kunst te bewaren, welke wij als afstammelingen rener n»- i lie, dit; sedert eeuwen veel inegehtftgi hi-aft lot Euiopeschv kunst en weienschap, verpligt zijn to Vooral zijn wij «luik b»z««cht O-.k had «i lichter Wijluien 1 versc'iilli'iiilo tijilpcrkc' valt «lo bevolking «Ier v« Wisconsin op tien 1 Jt meiUing. tlat Wiseonei Milwnukeo Mnilisnit e Sl.eli.tyg> eititni.-O «lat tlt! lijd ter Voorbereiding Zeer ns, is, naar m-n tins mededeelt, d.-zt-lvt geworden en vond zij relt- nloonstelling vnn paarth-n, zu ij m-n, landelijke produc nas iitiiertJnnd zeer schoon, hand erksbeJen de voort brengselen l.nur. r kunde en viijt aldaar ten t«s«n gestold. Hoewel liet ons onmogelijk wns drzul ve to bezoeken, gevoelden wij er eetto warme beliingsiflling voor, en hopen «hit acne inriyiing j bi-houden. age en zich het nativistische principe iederen dag m«-«r l ""'1 'tl, veipiigi, kunsten ril w« teiischnppen Ter cklegexiiern tan het ZESJARIG hestaan oer NIEUWSBOD E, op des ic October 1855. Veel geluk.' getrouwe Bode, Op dcez" waarlijk blijden stond Gnn mij, nu gij ZES JAAR oud zijt, Dat ik uwen lof verkond'. Want, hoewel zoor klein begonnen, Zijt gij nu toch taainlijk groot, En verschaft ook, zonder bluffen, Aan drie huisgezinnen brood. JnncRville Fund «Iu l.nc Oshknsh Sbelioyg.ni Mineral Point 305.391 -1.230 4.118 and meer en nicer blo meerdere onzi-r luiidgciiooieii, vooral do land bouwers en verfokkets, zich aan dezelve zullen steik i aansluiten. Z-mdag morgen len 3 uren werden de in wotiris drzet stad tn buililu nacltl«-lijke rust ge- stiaird, duur liet geiot-p vnn brand, hetwi-lk w-n uitgebroken in de oude bmuwerij van Bi.vz <1 .- gebouwen in Jicltl# laatje p'nals Mat: 2.1G5 Wnukcslia Oznttkec 1,42-1 pooino tot vrijlatiko der slaves i» ken tucky—Op Verlangen van oen nnntal uitsle kende slaven bezitters van Kentucky stelt de "Newport Times" voor, to Frankfort eenc ver gadering te baleggen, om zich over een phut lol de trapswijze afschaffing der slavernij te bera den. De bewoners van Kentucky hebben oono gne de gelegenheid, om zich van den kwaden invjoi-d, dii-o de ncgi rslavernij op den welstand eens Stnats van de lucht- #n bodem-gesteldheid van JfiST M-n schrijft ons uit A'bany van den Kentucky uitoefent, te overtuigen. Zij behoe- lsit-n «lezer, en het is met veel genoegen «lal wij 1 ven slechts naar Ohio te zien, dut zich in den er mi'Mii-g vim maken, dat de heer Dr. Wasser loop «ener halve eeuw tot eonrn dor schoonste j dacii nl laar den 3 Sept. j.l. nis stads Doctor en welvarendste en naar zijne bevolking tot de is mnig'sb M, eene ouderscheiding, welke te derde grootte behoorende Stoten verheven be-ft, meer opmerking verdient in een.« stad als Al- torwijl Kantncky achter blijft. Kentucky, dat in bany. «!i«; in ruime male van kundige en geach het jaar 1703 in de Unie als Staat werd opge- i te geae«-sheeien veto:zien is, en welke annstolling nomen, heeft ap een gebied van 40,500 vierban- te meer van de verdiensten en nlgemeene richting tu mijlen, volgons «Je opneming van 1850 eene 1 vnn onzcti landgenoot getuigt,«laar hij nog daar- bevolking van 982,405 Ohio, dat in het jaar I rnhnven b-n 29 daaraanvolgende m-l liet diplo- 1803 io de Unie trad, heeft 39.064 vierkante ma als lid van het Medical College der Veree- vlmn, zoodal zelfs de hramlspuit van ei-nigu waarde n-dden kon. Het v ai lies voor 1 den heer Btxz, «lie zieh leg-nwonrdig in Duitsclt l-uid boiindl, is z-i-r groot; sommigen schalti-n dit zelfs np £5000, daar zijne vrouw met de kin- deren ei iris liet wave naakt heeft mouten uil- vlugK-n, eu niets tegen brandschade verzekerd is. G« lukkig wns de vnerrand vnn bier- n, als ander- zins. in dc nieuwe brouwerij, waar tegenwoordig het meeste werk verrigt wordt, geborgen; vr it uoglhaiis, hvhn've de geitouwe.i en gereedschap peiyeuegro «te hoi-veeth«'id garstdj Imp verbrand. De oorzaak vnn den brand is onbekend, men ver - mnedt echter dal deze op dun mouizuiJerontsUnn is. Il«-t smart »n«J Iti-r te moeten bijvoegen,dal de Imio, een onzer g-achtste ing-zete- -gelijk te beiordi-rei", opdat wij dm Amerikrinn in die grotnlsliigi-n «Ier beachnving iturner In-t liuofd litintieti bieden, eu hij ten laat ste ge.lwmigi-n zal worden te bekennen, dal hij Vim de Eu. op-aiirit ru-g leer veel t« l#erelt bteft, en hij zijne vijandigheid -eni-iins matige. Kui.l gij weinige Woorden eene gering e g«d«z-ii "Nieuwsbod#" inrui- meu, zou verpligt »ij dam mede e Besten dio lezer. LATERE BERIGTEN VAN EUROPA. STATEN -GENERAAL- Ogening der gewone. Vergadering ven 18551658. Vcrccuigtlc Zitting dor buide Kanrn, run Mnaming den l'.tni Sej.lemier 1855 Dn Koning. Ier vergaderzaal binnengeleid, pUalate Zieh op don troon, en liiclil de volgende annspr* s.k: "Mizsr. ür.nnr.v! llot nlrokl mij t-n volilooning n ook ditmaal rö kiinnon iin-i!e«lr« Ion. «lm onze brirekkingen met dè nmlorc rrog>-niihcilon aioli ki-inuerken door welwillend heid t-n viiendsuhappelijke goziinllieid. - - i "Te-niiililejj vnn den oorlog, wanrin onilerselioidone it du brandspuit compagmo behoorentle, niet ons bevriende Malen nog altijd gewikkeld zijn, «loor «lo spuit over gereden is geworden, bij welk blijven wij nan het stelsel van strikte onzijdigheid va»t- onguluk hem du borst ingedrukt en driu ribben houden. Onzerzijdsn«aiiwg.-7.«-t nagekomen, wordt het ".-biofcnu lijn. waarvan Lij denkelijk niet iu! op- „"'ceïe.SSa'""" ""'S'"'11""1" ''f)e zoo- en landmagt verwerven bij roortdnring uli'on, Wis., c Oclob. De laatste regen nntniprnnk op goi-dki-uring. door krijgstucht en ijve* i het-ft cone groute schade in di-zu streelt aangerigt. "b° pliglshetmcliiing. 1 Naar ltetgi-i-n wij gezien en gelnrnrd hebben, oor- ^'n« noo.lwendig gewor.lenn vermeerdering yi dcelen wij rial d«« aardappels voor een dorde door r""e lnQmle a de zicktu zijn yvrni-ld.-n d- tarwe ia xeer erg be- j ..n|j b#I-ingstelling. welke onze koloniën..» be- sch'idigd. Didantlbouwora kwamen tn nul alge - I zittingen i„ nndcre wcrcldilevlen inboezemen, reken ik mei-n hulpo te kort, i-n hadden de handen vol j hvt een voorregt te kunnen vermelden, dat rust en Werk, en wij kunnen sl-eht de.tk-n. dal het op vrvdo daarin heorechen; dal «le gezondlicidMoeatand it. ,i i\ vnn Noilerlanilsch Indie, in de lantste maanden over ta.a.-n tn.» k..» .1.1-1,1 gedaan a.a in 0)1 Jaar. De h„ „mn,lk.„jk „,b,ie,d dat t. dourdiingvndu regen van do vcrledenc twve of MnM jer gewasten gunstig is. driu weken is oveinl doorgvgaiin, cn veel tarwe is j -• |)a pogingen, ook «lezrrzijdo reed» voor gemimen gvschoton i n sommige vvirut. Ei-ne groote me- tijd in hei werk gesteld, ••ut in het stelsel van ni »lni- niglo huopi-n zijn uit ven gegooid en de bossen '!oor het Ï.B" Ja').B.n <?i <hi»vcr gevolgd een. '.I I. i i„„. wijziging te verkrijgen, zijn met zonder vrucht ge- 1„ dr.H'geii hel «.-der I. koe daal- u,'vtJ J, I pig geweest, dat dit Weinig geholpen beeft, uo- j andere uatieu verleend, zijn mvda aan ons verzekerd. rvrp mijner crnitig# de negen millioen vierkante mijlen beslaat,dan gevoelen wij ons in dezen oceaan des levens zoo klein en nietig, dat wij gedwongen worden j tot da erkentenisGOD is caoor es wij begrijpen Hem niet! L. S. j Ontzettende ontmoeting; in dc Indien* Haar het cngchch van George W. Stoddard. Er zijn weinige gedeelten van «lo keerkringswereld, die de schoonhe-1 den vno eenen zonnigen hemel en rijke landschappen in zoo ruime mate aanbieden als vele dcelen van Indiê, voornamelijk «le streek ten zuiden j ran Bombar, op de kust van Malabar. Maar hier beantwoordt de voor-1 uitgang van kunst en beschaving niet aan de voordeden en schoonheden, welke de natuur zoo verkwistend heeft uitgestrooid. De blnauwe en hooge bergen zien ne«ler op oen tot op den laagsten trap verbasterd en onwetend menscltenms; «le flikkerende stroomen weerkaatsen even zoo{ wel de vergifligMe en doodelijkste planten, die aan do menschen bekend j zijn, sla de fraaiste bloemen en bladerenliet «li-te en schoone woud j krielt van verscheurende dieren en slangen van de vrecsselijkste soort en j de ODtzeitcndste grootte. Gedurende een verblijf van eenige maanden op dc kust van Mnlahnr, i ging ik dikwijls alleen in bet woud, met het doel om mij te veimakenl door de jagt op de groote verscheidenheid van wild, maar waagde mij X«!(Ien zoo ver dnt ik niet voor den nacht bon terttgkeeren. Bij «leze ge- i legenheden bad ik altijd eene zware buks bij mij, welko eene lange oe fening in mijne handen tot een zeer krachtdadig wapen bad gemaakt. Uitgerust met een koppel pistolen en een lang jngtmes iu mijnen gordel, «n deze buks op mijnen arm, gereed tot oogenblikkelijk gebruik, had j ik slechte weinig vrees op mijne zwerftogten voor wilde dieren of slan-j Sn, en beklom dikwijls de ineest verhevene .hoogten of drong door in: digstbawassene struiken van die woeste landstreek. Vergezeld van eenen inboorling, had ik eens het voornemen eenen berg te beklimmen, welks blaauwe top, die zich ver in de wildernis bo-j ven de lagere verhevenheden van de groote Gaut bergketen verhief, van uit dc stad ter naauwemood kon onderscheiden worden. Wij gingen met het krieken van den dag op weg, en begaven ens terstond in het boscb, in «one rigting naar het doel van onzen togt. Mijn medgezel bad niets I •aden aan dan een paar vomdooze schoenen van ongelooid Ieder, en ee-1 oe kleeding van luipaarden vel, die tot op de knièn reikte, was om het middel vast gemaakt met eenen gordel, waarin een zwaar mes stak, met j een krom lemmet, dat ik bemerkte zeer scherp on glimmend le zijn. Hij droeg geen ander wapen, behalve een kort jagtroer, met eenen kogel j geJadsa. Hrj was een'sterk gebouwde kerel met eeo stoutmoedig voor-j komrn, hekeml met al de manieren van op de trotsche roofdieren «Ier wildernissen jagt te maken en hen te bestrijden, en bezat eenen on arm ee nen grand van loosheid, koelbloedigheid en spierkracht.Dit waren d hoe danigheden, welke ik verlangde; want men had mij gezegd, dat de ber gen waarvan hier sprake is, door de inboorlingen als eene gevaarlijke 11 tats boschouwj werden, zelfs voor den ervaren-ten on moedigsten jager, daar zij vol w,-r:n van rotsholen, voor ie lereon ondoordrin-banr, behalve voor de «lieren, aan welko zij «ene schuilplaats vorschaften, en daar liet land in die streek overdekt was m#t digte wou«!en, en door een gevlochtene struikeD, waarin nog nooit de voet van een mensch zich gewaagd had. Toen wjj Jen berg naderden, werd het ona al ntoeijelijker en mooijo- lijker om-.vooruit te komen. Dikke struiken en gevallen boomen ver- sper.lr-n ons menigmaal den weg. Nu eens stapten wij van do cene glibberige rots op «le andere.door eenen snollen en bruisenden stroom: dan weder gingen wij mijlen ver om ondoordringbare ruigten te vermijden, die zich als reusachtige schaduwen tusschen het donkere houtgewas uït- 61 rokten; en dan weder wendden' wij ons in regto hoeken zijdwanrts bij cene hooge, steile rotslmtg, door wier vaste zelfstandigheid, ofschoon ruw en ongelijk, geene opening kon gevonden worden, en wier overhangende kruin, gekroond met buorncn en heesters, geene gedachte van beklimmen gedoogde. Bijna elk spoor van wild hield hier op. Zelf# de kleinste dieren hadden deze streek ontvloden, of waren gevallen alt cene prooi van een vorstelijker geslacht der dierenwereld. Van tijd tot tijd hoorden wij de takken ritselen en zagen zich iets in de donkere schuilhoeken van het kreupelhout bewegen of ontdekten de gevlekte kronkels van de brilslang en andere vreeslijke kruipende ge dierten wegglijden en onder de bladeren en digte struiken verdwijnen, als door oti2u nadering opgejaagdmaar tot biertoe waren wij zoo behoe.1- zuarn voortgegaan dat wij deze gevaarlijke schepsels niet gestoord of hunne anndncht opgewekt hadden. Mijn medgezel stond menigmaal stil, in cene luisterende houding, en wierp eenen doordringenden blik in do toppen der bopmeti, die zich boven ons vereenigden en volkomen het dngliclit buitensloten, als of bij verwachtte den kruipenden tijger of de vroosselijko reuzenslang gereed to zien om zich op ons te stortenen toch was er geene uitdrukking van vreet op des kerela gelaat:het was de behoedzaamheid van den echten jager. Wij spreken geen woord, maar gingen voort met oDze schreden zoo stil mogelijk naar den voet des bergs te rigten, welks hooge rotspunten en afgronden, dio door de boomen en takken, welke hier en daar zich op dezelve gehecht hadden, zigtbaar werden. De opstijging waa hier «eer moeijeiijk en wij waren verpligt om handen en voeten te gebruiken om voort te komen. Wij had don de opstijging bijna half volbragt, en zagen de uitgmtrek- j te wildernis aan beide rijden beneden on» vorwijderon, toen wij on» door eeneu rotswand zagen (ogen gc-hnit.len, die verscheidene houder Ion weten l«>o«lregl opliep, en langs «le zij«lo van «len berg zich U-r regter en ter linker zijdo uitstrekte, tot «lat hij uit het g.-zi-t was. Geenen weg bespuwende om over, on«ler of «l««>r «leze hindernis tu ko- j men, zond ik den inboorling uit om «le steilte links te volgen, ten einde eene opening te tinden, terwijl ik zelf regts ging. Ik ging een eind wugs i en vond eeuu breuk in de rots, door welke ik dacht, «Int wij imar don'top zouden komen. Dezelve was oogenschijnlijk gevormd door cenu stuiptiek-1 king der natuur, die do- rots versclic-idune vouten gespleten en groote stukken van den top lo«gesckuurd had. Deze waren gevallen—eenige j dcrzulven tot op den bodem, mnnr vele waren op verschillemlo plaatsen blijven li-gen. Boomen waren in hnro opening gegroeiil en struiken wa ren langs hare zijdo uit elke scheur voortgesproten, huur zoo volkomen I vullende dat slechts van tij.l tot tijd, door den top, iets vau do lucht ter grootte ceuor hand. zigtbaar wonl. Terwijl ik deze zonderbure schikking aanschouwde, kwam dc inboor ling to voorschijn, en zei«le, nndut hij de opening nanuwketirig liml op genomen, dut hij «lo beklimming kon bewerkstelligen. Op dit uogun- blik scheidde een plutsulijko luchtstroom, die do«>r de spleet barstte, de struiken van een en vertoonden ons, een weinig verder, eene plek waar do groote rots niet langer heel scheen. Wij gingen door dezen door gang, die bijna door de boomen on struiken versperd was, tot dat wij dit punt tareikten, en werden in eens overtuigd dat «lo bestijging niet mooijo- lijk zou zijn. De spleet werd hier wijder, en het trof in hot bijzonder mijne aandacht, dal bel niet langer eeno scheur scheen, manr cene na tuurlijke opening, die nl wijder werd naar mate zij in «len her- voort liep, eu wier zijden waren znmengeslcld van aarde en rots in verschillen de afmetingen, waarvan sommige bijna of geheel tot nnn «le andere zij- do vnn de spleet uitsprongen. Du zijde, welko wij meenden te beklim men wns op dit punt niet geheel loodregt, en deszelfs brokkelig voor komen, en de struiken die er aan groeiden, mnuklen onze onderneming oogenschijnlijk uitvoerbaar. Door nieuwsgierigheid gedrongen en door do begeerte om meer vau dezo zonderlinge opening le weten, besloot ik verder in dezelve door te dringen, terwijl mijn medgezel do bestijging beproeven zou. Ik ging een eind wegs voort en bespeurde dut do dnor- togt niet wijder schoen te wordentnnur de plantengroei werd bij eiken stop minder en hield eindelijk bijna geheel op. Torwijl ik hier naar boven keek, zag ik dat de spleet omstreeks vijftig voeten naar boven gesloten was, en voor mij was eeno duisternis, waarin ik niet durfde door dringen. Terwijl ik niet eeno so«>rt van afgrijzen in die donkere kloof staarde, welke regtslreeks naar het hart «les bergs scheen le leiden, hoorde ik een ritselend geluid, voortkomende uit hare schuilhoeken, en deinsde terug, ontsteld bij de gedachte van misschien het hol van den woesten tyger of dcu verschrikkelijken lcapw te zijn biuuengetrodou. Het geluid j wer.l herhaald, en mij haastig omkeerende, ging ik zoo stil en zoo sn- mogelijk terug. Ik sloeg mijne ougen tip tusschen de rotsen om mijnen makker te zoeken muur, bspuurdr, dnt ik de plaats was voorbijgegaan, waar hij met klimmen be-onuen nas en toen ik mij omkeerde om te rug te gaan, zug ik tusschen do struiken cene ontzaggelijke slang lang zaam naar mij too-Iijdun, langs «lat gedeelte vnn liet pn«I, dut ik juist gekomen was. Zij scheen niets van de tegenwoordigheid vnn eenige» vijand of eenig slagtoffer gewaar te worden, muur kroop voort met het JigcliiMin half in do struiken verborgen, en den k«ip digt bij den grond, tot dat zij omler den inboorling kwuin. Ilior waurecli jnlijk door «enig geraas dut do InaUto maakte opmerkzaam gemankt, verhief zij zich ee nigo voeten van den grond, en den man ontwarende. Hot zij een «turk en vreesselijk gesis hooren, oii klemde zich snel als de biksom oiu den muu* ten bootn en klom tot deszelfs eerste takken omhoog. Dit go'.igt ver lamde elke zedelijke eu ligehamclijke begaafdheid, die ik b?zat. Ik had ceen ander gevoel d.-m «lat vnn ontzetting bij het «laren op d*t ver schrikkelijk ondier, eene ontzetting «Ho gr«)ntolijks vermeerderd w*a «h or het gevaar wanrin mijn med-ezcl zich bcvoiul.^ Hij ondeitussclmn hoor de het vreesselijko gesis onder hem, en ontwanrdo ten v.illu do uitg'-atrek'» beid van zijn gevaar. Hij wns misschien veertig of rijfiig voet imar bo ven geklommen en wns bijna even hoog als «le kruin vau den U»oin, den do «lang om bom te vervolgen beklommen had. Eene lengte van tiun of vijftien voeten boven de plaais waar hij zieh bevond was do rots loodro-t, on bood geene gemakken om te klimmen nnn, uitgezonderd hnro scheuren en «le struiken, die er aan groeiden. Hij ging echter naar tioren niet ongeloofolijke behendigheid, tot Jat hij weinige voeten van een» plek uf was, waar «Ie wand nchlcruit achaen le springen, alzoo e«ne soort vnn bank of ri-ehel vormende. Hier scheen niets iu zijn bereik lo zijn, waarmede hij hoo-er kon komen on hij hield voor een oogetiblik stil. Boven hem en buiten zijn bereik was oen ver gane wortel, die niet sterk genoeg scheen om zijn gewigl te «Iragen, en boven «lenzelven bevond zich eeno sterke struik, die, als hij haar slecht» grijpen kon, hem de zekerheid gaf van in staat te zullen zijn om da bank to bereiken, waar hij eouigo kans zoude hebben om zich zolven to verdedigen, en hij bespeurde Jut de top van de groote opening niet ver danr boven was, ofschoon eon nuauwkeuriger onderzoek hem zou getoond hebben, dat hot onmogelijk was, om hot van zijno tegenwoordige sf*°d" plaats te bereiken, omdat de rotswand boven de bank, en aan wceraiij- de, eene gladde, vaste oppervlakte aanbood, zonder struik of spleet. Hij had slechts een oogenblik om te overwegen. Hij hoorde een iel geritsel in den boom beneden zich, waarvan een tak hem «eer «nel geritsel in den boom beneden zich, waarvan een ti bij kwam, en op nieuw zeido hem dat scherpe gesis, dat zijne rnettt- lijke vijandin bijna iu zijn bereik was. Mot de kracht welke de wan hoop in zulke oogenblikken geeft, deed hij ecuen sprong togen de lood- regto zijde der rots, Vervolg en stgC hiema.j

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1855 | | pagina 2