jftragiiuint IISISIBXIIIWAEEM 25,000 KALANTEN ff. KII'S HEMCIfiERS IJmHTERU IAGCIILS, BUK- 1855.Xicuu)c uoorraaöOTit ©ocöacn.1833® GROCERIJEN PROVISIEN, yGlas- en Aardewerk, Vensterglas. Verwstofien, Houten waren eu Sterke Dranken in soorten KASPAR GUCK, IN ERNST. W F. DA VIES, WARREN HOTEL. 18&E CLEMENT'S LINIE. Öiiitschc Mcutut ©Dcöcrfit! r F. G: DEVILLE, ci* LOGEMENT 'Dcutsfljm ijaus' JA3IES HOGAN, AYER'S PILLEN. HOLLAND BITTERS Goedkoope Goederen. Gicrtncr, Geele «fc Co. LVV IJZER miREJV. G. VAN STEEN WIJK, 1855. Het leves.—Dezer dagen san bel letterzet ten zijnde, merkte een onzer vrienden ann: "liet is toch een eeotoonig werk, dal drukken. Ik 2ou het moede worden dat letters zetten en die dan w« ér in de kassen terug brengen, dag voor d*g, jaar in jaar uit,ai zijn leven lang." .Dnt zoudt gij zeker veL Misschien zijt gij een land bouwer. En wat doet gij dan aüders don zanij«*n en oogsten, zaai- jen en oogsten, jaar in jaar u'*t, totdat gij zelf door vriend Hein met zijne scherpe sikkel wordt afgemaaid? En uwe vrouw? Voor haar is hel sen uren en schrobben, en schrobben en schuren; den ganschen tijd door, want "eeue vrouw beeft nooit ged-inn" voordat z:j op aarde voor altijd gedaan heeft? Misschien zijl gij een smid- En wat is uw geheele leven dan anders dan ijzer gloeijen en met de zware slagen van den voorhamer wc-der koelenvan den morgen tot dt-n avond den ha- roer roerende, jaar in jasr uit dcO blaasbalg trek kendetot eindelijk de hamer ongebruikt bij het aanbeeld nederligt, bet vuur niet moer io de smidse brandt, omdat uw levensvuur is uitge «loafd—en er weder een zoon van Adam in den sliiien doodslaap ligt? Misschien een koopman. En gij brengt uw| leven door in groule balen goederen te koopeo on weder te verknopen, koopende en «erkoopen- de, jaar in jaar alt,tot dat gij van bet bande len u'tgeput. naar het groots koekelbuis gaal, vrasr men niets noodig heeft, en niets gekocht of, verkocht word^fc Gij kunt een schrijver zijn. Gij schrijft, schrijft, Schrijftgecne verandering, alles eentoooigbeid en eindelijk;is uw laatste boek gecorrigeerd en herzien, cn dan gaat gij heeo om een blad uit te maken van dat geduchte boek, dat de dood van bet ganscbe tuenschelijke geslacht taaeo- stelt. Eo is dit nu alles wat er aan het loven is? Leven wij slechts om letters op te grijpen en die weder op hare plaats te werpen? >'e<-n, want zulk een leven zou niet levenswaard zijn. Het vormt slechts de noodzakelijke aan den dag leg ging van leven, ten bewijze dat wij Ieren. Dit eenioooige dierlijke leven is sleehts eeD gedeelte van oas teven,—-niet het geheel, want het berst het innerlijke leven niet: maar daarom toch, d I is bet slechts een gedeelte, moeten wij hc-l goed doen. aangezet door zuivere beweegredenen en i eecea edeieo ijver. GROCIERS COMMISSIEROqpERS, /.V li ET HI//.I.K.7 M.OCE, PZ.V.V. .IP£.1TR ssssesfc&s» wbssösws». Waar gij ten allen tijde (-enen prooien en uitgerechten voorraad van kruidenierswaren, mondbe hoeften, ifcee in soorten, wijpen, eD buitenlandse!) gedistilleerd kunt bekomen,goedkoop tegen con tante bc-taliog. Hun voorraad bestaat gedeeltelijk uit de volgende artikels: Gestampte Suiker Geraapte do Geklaarde do Muscdvbqo do New Orleans do Meluws Pleutaadje stroop Goudkleurige stioap Nieuw* Hysou ibee iOude Imperial do Beste Zwarte do Oude Goot Java Keffij Groene Rio do Laeuira do Cope do Gedroogde parzikken Gedroogde appels 'Gedroogde pruim I Rozijnen ISardSjnen IZutir i:r Foor'en )>"o. 1 Makreel 1Codfish jHtring iMoslieni Specerijen in soo Fransche brandewijn ndsche jenever Ëra wijn v. den zuidkant portwijn -Itcode wijn [Champagnewijn [Malaga do - JKn verscheidene andere art kets te veel om op te noemen^ RijHügcn. Rijtuigen. De ondergoteokende heeft het genoegen aar burgers van Slieborgnn en omliggende Counties be kend te ronken, dat hij thaus Tourhandeu eu tc koop heeft, in zijn in de Achtste straat, tusscben Peusylvartie en Jef ferson Avenue, te Sheboygan, eene verscheidenheid van de SCHOONSTE IHJTCICEN, die ooit alhier zijn to koop geweest. De bovenga- noemden worden vervaardigd in do fabriek vnn L. F. Cornet ook 4- Co. te Plymouth, Connecticut, en bestaan uit de lontete modelleu van BUGGIES <fc KOETS EX. Er zal altijd eene Eoetle voorraad voorhanden 2ijn. en bijzondere modellen worden op aanvrage besteld. Hij mankt ook en zal in voorrond hebben OPEN BUGGIES. Een en twee panrds Wagens, Sleden, Cutters en elk artikel dat tot zijne zaak behoort. komt en ziet ta?" Herstellingen worden in korten tijd bezorgd SltKBOïGAv, E. M. MaoGRAW. 20 Julij IS55. 289 88 £»«M8AA»8©«8 Traasporfatie Compagnie. Opgerigt onder de wellen van den Sloal H. Y 1^1 De oadergeteekendrn maken hiermede hunnen vrienden cn het publick iu hel alget achtiagsrol bekend, dal Zij S-f m Bene dear Noordelijk tan het "Wisconsin Httis, y bunnen winket op nieuw gevuld hebben en thans weder ruim gesorteerd zijn, in goederen tusschen New York en do na- Westelijke Meren, met stiptheid en spoed. Kielt zclvon, om zulks op e Buffalo—Mariue Block ouder a: klein-handel tegen uitent'lage prijzen zulleo Terkoopen. nit het Oosten ontvangen, hopen wij onze begunstiger* ige aods.-e winkel in Sbctovgan. I eb welk* gosderoo in dat V\ Daar wij boza «stres "Jj teo pratapt es civiel te ka rl Voor allerlei producten betalen wij de hoogste prijz Sheboygan, 2 Julij 1855. JOSEPH SCHRAGE Co. Schooste ibxr.De weteerw. beer Bellows, Ie New York, deed onlange eene uitmuntende redevoering over vrolijkheid, in <iea loop Tan welke bij zeide: "Wat mij aangaat, zeg ik io alle pleglightïd, dsl mijn leven mij tot een ware achterdocht ge voerd hepft, omtrent de vroomheid van hen, die he'. Teronak :n niet eenen eenigen vorm lief heb- hsD. Ik kan den man Diet vertrouwen, die mo l lacht, die altijd bedaard is. die geeae merkbare uitbarstingen beeft vao kortswijl en vrolijkheid, welke toch in de menscbelijke zwi bij voortdu ring zijn. Ik weet dat natunr zich wreekt orer zulk eene gewelddadigheid. Ik verwacht gehei me ondc-ugdea, boosaardige zonden of vreewe- lijke misdaden ontsproten to zullen vinden in dien broei bak van beperkte lucht en ingesloten ruimte; ec daarom verschaft bet mij een opregt zedelijk genot, overal en in elke gemeente, on schuldige genoegens en volksvermaken zich te zien verzetten tegen den blinden godsdienstij ver, die er zoo onverstandig bet voorhoofd over fronst Alles is beter dan een somber, dood, ongelukkig maatschappelijk leventen prooi] a an verveling en eene ziekelijke knorrigheid,die voort spruiten uit eene door niets vc-rzachte godsdien stige overdrijving, wier twc-edo gewas gewoonlijk walgelijke buitensporigheid en schandelijke ver dorvenheid is. ArMETJSGBS VAS DE AMERIKAA!*8CFIE MERE!). De laatste afmetingen^ van onze zoet water *ec-ên zijn de volgende De grootste lengte van het meer Superior i» 335 mijlen: de grootste breedte 160 mijlen; de grootste diepte 988 voethoogte boven dc zee 027 voet; oppervlakte 32,000 vierkante mijlen. De grootste lengte van bet meer Michigan is 360 mijlen; de grootste breedte is 108 mijlen; grootste diepte 900 voet; verhevenheid boven de zee 537 voet; oppervlakte 23,000 vierkante mijlen. De grootste lengte vao hel moer Huron is 200 mijlen; de grootste breedte is 160 mijlen; groot ste diepte 800 voet; hoogte boven dc- zee 5Ï4 voet; oppervlakte 20,000 vierkante mijlen. jr De grootste {lengte Tan het meer Erie is 250 nrjlende grootste breedte is 80 mijlende hoofd diepte 84 voet; hoogte boven de zee 555 voet; oppervlakte 0,000 vierkante mijlen. De grootste lengte van het meer Ontario is 180 mijlen; de grootste breed te is 65 mijlen; de grootEte di'-pte is 500 voethoogte boven de zee 202 roet; oppervlakte 6,000 vierkante mij len. De geheele lengte vnn alle vijf is 1.585 mij len, beslaande te zameo eeD© opperrlakte van 90,000 vierkante mijlen. $3T Kossutb 2ijnen laagten brief aan de Tü mes sluitende, zegt: "En Amerika?^ Wat zal er van Amerika komen Het heeft zijne Know Nothings, die voor en die tegen de slavernij zijn en het heeft zijne slavernij. "JToefonle dirivata eludes in pairiam populvrnqne Jluxit," (do strijd uit deze bron ontsprongen beeft land en volk dus overstroomd) dit zal de toekomende ge schiedschrijver eenmaal zeggen van hetgeen de Vereenigde Sinten van Amerika eens geweest zijn. De muskaatnoot.Deze, zegt men, wordt groeijende gevonden, aan den oever van do rivier CosumDos in Californie. De verlenging van de "Eureka ditch"(Eureka gjachl)heeft dit asn den dog gebrngt De booroen groeijen tot een© aan merkelijke hoogte, en bushels vol kunnen nnhij de vermelde verlenging verzameld worden. Dorstige koekten."Melkman! Ik geloof' dat je je koeijen te veel zout geeft." "T* veel zout!—Hoe kan je weten, hoeveel zout ik «e geef?" "Wel, dat zie ik aan de melk. Zout maakt de betijen dorstig, eo dan drinken ze te veel wa ter eu dat maakt de melk dun, weet je V' "Ik zal ze in het vervolg wat minder zout ge ven, jufvrouw." "Wat een onooozel gezrgt trok die melkboer!!! tSF Eon duitsch professor zeide tot oenen zijner Btnerikaanscbe studenten het oude spreek woord: "Die lecren wil zonder boek schept wq- ter met eene zeef." "Bah 1" zeide een de» leerlingen, "ik keD vele Heden ran aanzien, dio alles, wat zij weten, door ondervinding en beschouwing geleerd hebben." "Nu," hernam de Duitscher, "als do eene helft van het spreekwoord niet waar is,- dan is ook de andere valscb, want men kan ook water scheppen met eene zeef, sla men slechts lang go- Boeg wachten wil.' 4lóe lang?" vraagde Amerikaan, dio gelijk de moeste zijner"Jnndslio- dè" ongeduldige jonge 0 e volharding genoog bezat, om diep uit de bron der wetenschappen te scheppen, maar bet tweede gedeelte des spreekwoorda (dat men met eene zeef geen water kan scheppen) voor wnar scheen te houden. •Xot bet bevroren ie," zeide de professor bedaard.1 Worden gevraagd, om het van de goedkoopste tot de fijnste artikelen wel voorziene S&8g@S&°S&&*8Sr8 SS Verkoophals ran Toilet-lrtikelen van in Pennsylvania Avenue, nabij de haven, zoo snel mogelijk op te ruimen. Van mijne deels zelf gemaakt», deels op de beste oos telijke markten *ekochie artikelen, die ik gezamentlijt tegen de laagste prijzeu verkoop, noem ik slecht» op: ZOMER-KLERDEREN VOOR IIEERES, VESTEN VAN ALLE SLEUREN, BROEKEN en JASSEN, HALSDOEKEN, HOEDEN en PETTEN, HEMDEN enz, enz. Ik hab besloten grene concurrentie le achuwan an zoo goedkoop al» iemand in deze »1ad te verkoopen. Een geheel pak Toor 3 dollars! Kornt en *iet! KASPAR GUCK. Sheboygan. 26 Mei 13.15. y23i II 'aarschuteing. Schuldbekentenissen en rekeningen ten gunste iidc-rgett-ekt-nden, voornamelijk de zondanige vrelke ta vervaldag van zes of twaalf maanden ofereelirc- ea zijn, moeten na betaald worden, of hij zal zon- er wijdere kennisgeving den scliuldenareu konten r A- p- lA'MAN. öhehojgao, 6 Nov. 1S54. SULLY CO. verknopen thans hunne oor de "Grap in_ Ernst". Het mnoije er vi nen voor een beetje geld vele uitmuntende w hebbende gelegenheid de voordeeligsle wijze te doen. K.sstoobes te New Yore64 Pearl Streel Brondwav. >%j j Kantoor - Mississippi streel. RUFÜS C. PALMER. President. HIRAM NI LES, Vice President. WELLS D. WALBRIDGE, Secretarie. JOHN R. WHEELER,Thesaurier. Gomroissie van Besluur. HORATIO N. HOLT. M. M. CALEB. N. CHAMBERLfN. ALBERT 51. WHITE. LGOaS. A«",,:r r" ?w'e Street, Boston, Ai.r.x. II. PETf-rc«. nucnt. fi-t Poarl Street, n. Y. O. n. Chapin, 35 Qnny Street. Albany. J, J. Taelwapoe, agent, Milwaukio- S s-b-re".™.. Merk de pakkaadje A. T. Co. on laad aan Pier 7 Coenties Slip, East River. 289 if. t EN BOEKHANDELAAR. In Pennsylvania Avenue, April 1855. Sheboygan, Wis. De ondergeleekende recommandeert zijn voor Hee- u ea Dames we! ingerigt LOGEMENT, hei levendigste gedeelte dezer plaats, s reizigers. WARREN HILL. JACOB GL0CX, m Beveelt lijnen vrienden, alsook het geëerde pn- bliek, het van den heer Louis Tkstewuid gchuui i en goed ingerigle logenient, HET KOSSUTH HUIS, Sheboygan, Center Straat, Wis. 24-1 Ijzerwinkel, Pennsylvania Avenue, naast het Warren Hotel, „eteokende kondigt hierbij het Hollandsche publiek di'zer Stad eit County nchtingsTo] aan. dat hij ziiuen bekenden winkel van iJzerwnrèri.Laiulhouwers- cn Handwerkers-gereedschappen door nnnkoopon in het Oosten zoo heeft opgevuld, dat hij met hot beste etabjisjement van dien aard in liét Westen kan wedijveren. Door eene veeljarige uitoefening dozes bo- drijf» is hij in -- civiel te bedietu i le doen. dan e- zoekt derhalve om i hen goedkoopere ;ijner concurrenten. Hij vor- iedorsgunst en recommandatie. WM. W. KING. Sheboygan, 20 Mei 1854. 2i y. Dat v HET PUBLIEK WOEDT BERIGT, ii voorraad van e nlijk in kets op de dorpen aantrrfl en ten gevolge vertraging in de verzending onzer goeV" ded herfst, zijn wij genoodzaakt om g contant geld of producten te verkoopen, zen voorraad aan den man te brengen. Behalve een buitengewoon groot asanrtemenl van Manafucturen en Ellewaren. Kruidenierswaren, Aar de-, cn Ijzerwerk. IJzer, Laarzenen Schoenen, Klec- deren enz., enz., hebben wij een' uilgezochten voor raad van Klokken, Mahonyhouteu Meubelen, Tapij ten enz., enz. Komt cite, ziet en oordeelt zclvo. Sheboygan Falls, SULLY CO. 3 Jan. 1855. n hebbr-n. NIEUW KLEEDING MAGAZIJN. Koopt uwe kleederen in J. C. COULEH AN'S goed- koopc kleedmg-winltel. Hij heeft than» 10.000 w aan HERFST- EN WINTERKLEEDEREN aa hand, en zal n 20 percent goedfeooper verkoopen, j tc Chicago of Atilwaukie doen kunt. Vorgeet di n naam en de plaats niet: naast de geruite ruideniers-winke) in Pennsvlvania Avenu. J. C. COULEHAN. Sheboygan, 20 Oct. 1854. 251 if. BANK OF SHEBOYGAN. Deze instelling zal van af aanstaanden Maandag geopend zijn, tol het uitoefenen vnn een algemeen BANKIERS- en WISSELKANTOOR. Directkcrbji: W. W. King, Van Epa Yonng. War ren Smith, Chav. T. Moore, Warren Hill, Wm. R. Goraline, Godfrev Starntu en J. F. Kirkland. Shebrygan, W. W. KING, president. 19 Maart 1855. VAN EPS YOUNG, Vice Pre* F. R. TOWJÏSEND, Kueier. Aan Hoopers en Vcrkoopers ran Land. De ondergeteekende beveelt zich hij vernieowingin de gonet zijner Landgenooten tot het aehrijven van DEEDS, MORTGAGES, LAND CONTRACTEN. zijne ofllciöla betrekking als Clerk i ïb hij in etant geoteld, kosteloos de petera der Connty na te zien, of de eigen- vrij en onbelast zijn,—ieu hetwelk voor an land eene zaak van veel gewigt ia, alroreoi «ij den koop duiten. Mijn Kantoor ia het groot* "Briok Huia'V tweo trappen hoog. J. QUINTU8, 16 April 1855. Notaris Sf Zaakwaarnemer. Do Stoombootcn vrelke deze koore bevaren, de ARCTIC en de TRAVELLER, zullen van deze ha ven naar Chicago vertrekken, iederen avond ten tien -■■e "ala het woder zalks toelaat." De gezegde linie fkoéra) etant in verbinding t( Chicago met den Michigan Central enMicliigan South ern Spoorweg, W. F. TIBBITS. Ticket Agent, J. F. KIRKLAND. Freight Agent. Cigarcnl Cigaren! A. F. KORNBEICH, 'och van de AcMitc Straat 4" Pennsylvania Ave Heeft eene grooto hoeveelheid aRmuntcnde n ren vnn eigen fabrikant, zoowel als geimpi die hij in 't klein of bij de kirt tot lage vrensoht te verkoopen. Shebapgm, if Jnlij KB». X 11 Bfël SCH0ENEN LAARZEN WfNKKT,. TRJ_ ''""'J1 zijnde de grootste in d< L; Slad' "J" steeds voorradig of worden op be- MFm r 0r<liuaire Laarzen Mans Schoeuen, nuk Seluieneii voor Vrouwen ei Kinderen, van eigen fabrikaat. Allee sterk cn goed- ko£r-, C. LE1BINCJ. Sheboygan, 9 Dec. 1854. 055 y ®8V®S6 wissss®, dwaast het Kossulh Huis Bevat alle soorten van MEUBELEN, d lijk dopr Lendbonwers verlangd worden. Sheboygan 4 Junij 1855. gowoon- 282 tf. J. S. HARVEY. •tahfc'ml1h'cr",c.dl»*Unw vifenden en het publiek in eenen pront™ Iicktn<i' legcuwootdig cclcd grooten voorraad van 6 ZOMER GOEDEREN béXn i™'°" e" Xituw Vfjrlt ontvangt. Dezelve beswan m cvn greot en volledig assortiment van Ellewaren. Krniiliin!«,on... 11 work A a rd cn or ki LaaTzcn "schoe* non V c r w s t o f f c n. O I 'e n. V m o en Bohangsr-!-Paj)kc r_ Taniiten elle zoodanige nrlikolcn, r.'--, winkels tc Vinilen i'jji. - „-ooie ten. Die voor bnnr geld koopen willen, zul- HET OUDE FORT te bezoeken, wear goedfeooper verkoch t wordt dan in Sheboygan 2 Julij jess. Fa.lri7ca.nien cn Handelaren in 'l groot van ALLERHANDE SUIKERGEBAK. haudolon wij in KINDERSPEELGOED. Dc winkel staat ia Pennsylvania Avenue, Y280 SHEBOYGAN. N. B. Wij betalen Ion allen tijdo contant geld voor boter en eijoren. 6 V IN tl ET MARTIN ARAIBilUSTER, R^'j d© stoomboot landiDg, Sheboygan. KAARTEN VAN WISCONSIN, n dito VAN IOWA, J 50 CenU. HANDBOEK VAN WISCONSIN, 25 Centa. SCHRIJFPAPIER BIJ DE RIEM. dito BIJ HET BOEK OF VEL Te bekomen bij den Uitgever dezeB. 286 tf êk 9, 8®®mww, Eh Verkoopt en repareert nllerliando soorten van KÏ.ÖKKEN, BOIiOtOG IBN EN GOUD- rt ZILVERWERK. Hij betaalt contant geld voor oud goud en zilver. *8 SHEBOYGAN, WÏ& COMMISSIE KOOPMAN, HANDELAAR in het groot tn klein in Prooisicn, (£>ro- ternen; töijnen en £ikcnren. De hoogste prijzen worden betaald voor allerlei pro ducten eu landelijke voortbrengselen. Mijn winkel slant reet tegenover de Kngchel winkel van C en Geele. Sheboygan, 2 Junij 1854. y 23. Een nieuw en buitengewoon heilzaam middel Ier genezing vnn olie Galziekten—hardlijvigheid, bedor ven spijsvertering, waterzucht, geelzucht, rbcninnUek, koorts. Jicht, zenuwachtigheid, prikkelbanrliejd, ont stekingen, hoofdpijn, pijn in do borst, zijde, rug ©u lendenen, vrouwelijk© ongesteldheden, enz., enz.. In derdaad. weinige ziekten bestann er, in welke «en pur gerend geneesmiddel niet meer of min vereiaclit wordt, on veel ongesteldheid en lijden zou worden voorge komen. als een schadeloos maar werkzaam purgcer- mikt wortl. Geon persoon kan zich die door eou tijdig en verstandig gohrnik van een goed purgeermiddel kondon afgewend worden. Dit ie desgelijks het geval mot verkoudheden, koorts achtige Tcts'chijnselen, en galachtige ongeregeldhe den. Zij strekken olie om do diep ingewortelde en vrcesselijke ziekte, die door het gauscho land de lijk koetsen laden, te worden of dezelve voort te brengen. Daarom is een vertrouwd huismiddel vnn hol eerste; belang voor de algemeen© gezondlicid.on doze pillen zijn mot cone grondige ervaring tot dio volmaaktheid gcbragl, dat zij nnu dol vereischte hen rit woorden. Eene uitge strekt'© beproeving van derzelver deugden door doctors, professors, en pattern©tt, heeft uitkomsten gegeven,die alles overtreden wat ooit van eouig geneesmiddel is hekend geweest- Genezingen zijn bewerkstelligd, die. ongeloofclijk voorkomen, zoo zij niot bevestigd waren door personen van zoo verheven rangen naam, dat de ze geen vermoeden van onwaarheid "gedoogen. Onder do uitstekende hoeren, die voor déze pillen getuigd liebbou, niogen wij vormeMep: Doet. A. A. BiUrs, Scheikundige te Boston, en St.-i8ts-e«sniienr vari Mbssocliusétle; wiens groote ver maardheid in zijn vak gerugsteund wordtdoor H- J. GzitmtSKRi gonv. van ftjnss. Emohv Wasiibubn, gewezen gouv. van Mass. sujkoit Bkowx, Luit. Gouv. van Mass. E. M WnioriT, Secretaris vnn Staat van Mass. John b flt/.l'atrtck. Kathol. Bisschop van Bo-ton. Prof. John Tpnnr.v, lid van het collegie van genees.- cn hoélkimdigen te New York. Doctor C- T. Jackson, geologist vnn de openbare landerijen van ilea Stunt: alsmede Dr. J. R. Chilton, Scheiltuudige te New York, ge rugsteund door Bon. w. L. Marct, Secretaris van Stoat, Wm. B. Astor, den rijkste., mnn van Amerika. S. Leland Sc. Co.. oigennare van het Metropolitan Hotel, cn anderen. Als de ruimte het toeliet, konden wij een tal getuigschriften aanvoeron uit alle deelen pillen gebruikt zijn, maar een bewijs. BOBHIIAVE'S m. ELECTRO- CHEMISCH AROMA, BITTER, wordt in lioro u vonden KOMT IN DEN BRICK BLOCK, Waar gij e©D grimt nssortement Goedkoope Wnren R zien, die Verkocht koeten en aan Inge coutant- prïjzen zullen aangebodeu worden. Komtzc bezieul 254ft A. P. LYMAN. Kruidenierswaren Prorisien, ees grooten voorraad, bij Hunnen vrieudeii en bekonden wordt doze winkol op het driugondst aanbevolen, onder belofte van goede be diening en het iukoopen of inruilen van allorhnnde pro ducten. Hun kagohcltvinkel is met hovengenoemden voorraad in hetzelfde lokaat. Sheboygan, C Junij 1654 GLOBE PENN. AVENUE, SHEBOYGAN, WIS. Wij zijn bereid om op bestelling binnen een kort tijdsbestek te leveren: Stoo)n Maehinen van nllerhanden aard, Raderen voor Stoom Koren- en Zaagmolens, Ko mmen, Dorpels voor Ramen, IJzeren 1lekken en al- lerlti maehinen 011 gegoten voorwerpen, welke gewoon lijk in dd beste ijzergieterijen vervaardigd worden, Stoeds ziju tot den groot-of kleinhandel voorhandon De beste soorten van PLOEGEN, onder welke do beroemde in 1852 gepatenteerde "Hulbort Ploeg" uitmunt, naar welk model wij sta len ploegen mafeen, die beter ziju don oonige andere u oen Staat. Ook zijn wij agenten tot het maken van MORSE'S PATENT GRATE BARS, jeschikt om Zaagsel en Looijers Run te bran- Wij vk-ijen ons zelveu, dat wij, opzigtens teer/: en prijzen, met iodcre ijzergieterij in het Westen kun- - en concurcren. Sheboygan,' 14 Juljj 1855. 386 tf Wh. N. SHAFTER CO. 1 bij de proefneming ge- Dé^fpjllen, het gevolg van lang ondorzook en sludiè, worden het publiek nnngeboden als liet en voikonienslc. dnt de tegenwoordige staat der ge neeskunst opleveren kan. Zii zijn niet uit de droo- gerijm zelve zamengesteld, maer slechts uil do ge neeskundige krachten vnn plantaardige zelfstandig heden, door enn chemisch proces iu eenen Blaat zuiverheid daar uit getrokken, en op zulk eene wijze verceDÏgd, dat daarvan de beste gevolgen zeker zijn. Deze régel vnn zamenstelling jvoor geneesmiddelen is iu de Cherry Pectoralen inde Pillen beid© bei' den een krachtiger geneesmiddel daar te stellen, tot nog to» door ©enig proces is verkregen. De rt is geheel duidelijk.Terwijl bij de oude manier Tnmcnslelling ieder geneesmiddel meer of min scherpe of schadelijke hocdnnigheden verbonden is, wordt door deze elk geneeskrnchttg bestanddeel, dat alleen tot de genezing vereiseht vrordl, op zich zelf Gnertner daargesteld. Alle krachteloozo cn schadelijke hooda- niglieilen vnn elke gebruikte zelfstandigheid worden nchlorgelnten, wordende de geneeskrachtige hestand- deelen alleen behouden. Vnn daar spreekt hot van zelf, dat de uitwerkselen het bewijs moesten opleveren, zooals zij 00k opgeleverd bobben, vnn een zuiverder ge neesmiddel, en dnt de pillon een krachtiger togengift tegen ziokto waren, dan cenig auder geneesmiddel, dat in de wereld bekend is. Daar hot dikwijls nuttig is, dat geneesmiddelen onder het tcezigt van ccnon geneesheer worden ingenomen, on deze niet met juistheid over eon middel kan oordee- len, welks zamonslelling hom onbekend is. hol» ik de jui«(e voorschriften, volgons wolko mijn pectoral mijne pillen beide gemaakt zijn, aan de gezamenlijke geneeskundigen in do Vereenigde Stalen en de Brit- sclie Amerikannsclie provincion medegedeeld. Zoo er echter iemand zijn mogt, die dezelve niet heeft ontvan gen, dan znllnu zij hom op aanvrage por post worden toegezonden. Hoe weinigen van al do patent medicijnen, die wor den aangeboden, zonden ingenomen worden, nis derzel ver znmensleljing beltend was! Hun leven bestaat in hun geheim: ik heb geen e geheimen. Do zamcneLclliiig va.n al mijne boreidïngen is voor icdoreen blootgelegd, en allen, die bevoegd zijn om over dit onderworp te oórdeoten, erkennen rondhorntig, dat zij van derzelver innerlijke verdiensten overtuigd zijn. Hot- Cherry Pectoral werd door kundige mnnnen 0011 wondervol geneesmiddel verklaard, voor dot des- zelfs uitwerkselen bekend waren. Vele uitstekende geneeskundigen hobben hetzolfdo vnn mijne pillen ge zegd, en zeifs met meer vertrouwen, 011 willen gnnme 1855. 1855. DE WESTELIJKE SPOORWEG, DOOR CANADA, Van den Niagara Waterval naar Detroit, welke do goedkoopst©, zekerste en snelste reis-ge- lAgenhcid biedt naar DETROIT. CHICAGO. ST. LOUIS, GALENA, e* alle plaatsen is iiet groote westen. Tusschen NIAGARA FALLS en CHICAGO wor- in de wagens slechts eenmaal verwisseld, en voor dc goederen krijgt mon een© kwitantie tot Detroit en een tot Chicago. Passagiers hebben op dezen Spoorweg tijd en ge legenheid kosteloos de wereldberoemd© Niagara Wa tervol en de daarover gebouwde Groote Hangende Brug de grootste merkwaardigheden van natuur en bouwkunst) to bezigtigon. De i - - is 822 voeten lang, hangt aan 4 grooto ijzerdrnrton kabels, twee honderd en vijftig voelen boven dou uruischeudeu afgrond. Landverhuizers worden op dozen spoorweg niet als haringen ingepaktgelijk hel op het Meet trie va rende stoomboolen geschiedt—maar nemen plaats op gemakkelijke en luchtige wagons en rijden Zonder oponthoud naar Chicago- enz. Biljetten van Rochester voor de ganschc reis zijn het kantoor, digt bij het station te verkrijgeu. H. D1JKEMAN, Hoofd-Agent ALBERT GEERLINGS. Locaal-Agent, 282 tf (a Rochester, N. Y. De ondergetcokcnden, dankbaar jegens hunuo vrien den on 'l publiek voor hunne vroegere milde begunstiging zullen, door eouc strikte nttontio op hunne zaken on eon verlangen om voldoeniugle geven, trachten zich huu ver- -ouwoh en begunsligiiig verder waardig te maken. Onze voorraad is de grootste in deze plaats on expresse- lijk voor dezo imirkl uitgezocht, on dnar wij zelve onze Blikken- cn Koperen Waren vervaardigen,zoo willen wij voor dezelve instaan. Kleine winsten en veel verkoopen is ons motto. Onze voorraad bestaat gedeeltelijk uit eene groote vet schcidcnhaid van Kook-, Kamor-cn Plaalkagchels; alle artikelen van Blik, Koper en Pandook voorradig of vol gens hertelling gemankt. Spijkors. Glas. Messen, Vorken, Bijlen, Houwéulon, Schoppen, Spaden, Hooivorken, Log Kettingen, Kotols, Handbijlijcs, Handzagen, Zoissen, Tronen- en Houlcn-wnren en Vaatwerk. Sheboygan, 6 Juuij 1854. G A E R TN E R. G E E L E Co P. i. LOËSCDEK, Commissie-, Expeditie- en Wisselkantoor. -j,_itslib' havens' vau'Euro- r Now York, Quebec en andero havous van d Amerika. rvoer van Passagiers naar het Westen, van New York of mot den Hudson rivier Spoorweg over Al bany naar Buffalo en vnn daar op verscheidene we- gen, of per stoomboot, of per spoortrein. Van Quobec af door middel van de potlecheepe- fini© naar Toronto, Hamilton en Lewiston, en dan -ler spoortrein naar allo deelen des westen», Wisselslap de hoofdplaatsen van Europa eu het van gelden tot een bedrag naar veikie- en hooger, in alle deelen van Duitsch- J »la het heffen vau Erfenissen andere gelden. Vervoer van goederen en pakkaadje van en naar Europa. p. a. LOESOHER. Bestellingen worden in Fhebovgnn door den He AUö.'POTT, agent, aangenomen. tf 28 do getuigenis nffpggen. dnt lietgoen zij danrom irent zeiden, door do n itwérksolen bij de proef neming. meer dan verwczon'ijkt is. Door derzelver inngtigen invloed op de ingewanden zuiveren zij hol bloed en zetten hel tot eene gezonde werking ann; zij nemon do verstoppingen yoh mnag, dnrmen, lever en andere; organen deB ligchonms weg, hunne ongeregelde woiking tot de gezondheid torug- voerendo, on, waar zij ook bestaan, zulke afwijkingen, dis do eerste bron van ziokto zijn, herstelloudo. bereid door DR. JAMES e. AÏER, Practiscli Analytisch Schciknndigc LOWELL, MASS. Prijs 25 cents de doos Vijf dozen voor $1,00- Wordt verkocht door Wm. F. DA VIES to Sliobovgan. LAKE HOPKINS to Milwaukie, en bij ollo 'Apo thekers iu allo plaatsen. y 284. Consul der IVcdcrlauden toor MICHIGAN, WISCONSIN en MINNESOTA. Newport, Sauk County, "Wisconsin. Het Noderlnndsch© publiek in bovengenoemde lan den wordt hiermede verwittigd, dat ölo officiéle near Europa te verzenden stukkon, ton einde bij het be- of bij de rogtbnnken in Nedorland van kracht iijn, door den Coiisul moéten ziju gelegaliseerd. NEW YORK MISSISSIPPI LIJN. Eigenaren HUGH ALLEN CÓ., 105 BruaÜ StresLNew York JOHN ALLEN Jr. COBuffhlÓ Voor vracht vervoege men zich bij "7^R L. Howjat, I. H. S. Holdert, ----- F. S. Pkkkik», 105 BroBd Street, (benéden vloei) New York. "N'.Y' MISS. LINE." Dage- zending, Pier 4, Broad Streel, Now York. t® Kooplieden in het Wésten kunnen ze lijn nnnne" goodoron New York verzonden, civiele bedioning. 280 tf. TE KOOP! t .0^ren.1 Akkers uitmuntend goed BOSCH- LACi D,gelegen iu town I3( Wilson) Rang© 23—bene- voub eeue grooto menigte IJOUWLOTTEN in de Stad Sheboygan. i.T.a 8'j WARREN SMITH, 16 April 1855. tf. Achter het Pwiksnloot. ECHT HOLLANTSCH KRUIDE TPwEE jaron zijn voorhijgegnan sedert de jD»M. ring von dat onsefmtbanr geneesmiddel in d« ecnigde Staten. Gedurende dien lijd heeft h« s»s«> iloknv.ESXS AFTREK VT.rtKliF.CES als eer MIDDEL TEGEN KOORTS, bedorven spijsvertering, vuil© mang, hoofdpijn, gebrtk aan eetlust, zwakheid, hardlijvigheid, BLINDE EN VLOEIJE.NDE AANBIJEX. Velen onzer waardigste burgers erkennen ds»s«l<s won derdadig vermogen in olie ohp»«©lijkh«dsB tab MAAG EN LEVER. ALS EM DE VKERKRACIIT HKHSTTIXKUD MIODIL, dat nimmer gecvetiaard is, want dc verligiing welke hel verschaft in alle gevallen vnn ZWAKHEID OF"SLAPHEID VAN ELKE soort irjbijna oogonhlikkelijk. IN ZENUWACHTIGE EN RHEUMAT1EKE ongesteldheden heeft liet zich in ontelbare gersllsa zeer weldadig betoond, en in andere eene beslists her stelling voortgebragt. AI» uitstekende g peeshoeren het voorscbrijroa «a zonder aer/eling limine patiënten aanbevelés, kas- nen wij veilig ophouden te twijfelen eo gretig dn- zelfs deugden voor ons zeiven beproeven. LEESTI LEESTt LEESTI AaR Vrienden ea Landgenooten. Verzocht zijnde getuigenis te geven wegen» B»«r- have's Hollandsch B'tter. zoo wil ik hier aan vtUni, en dit middel ten gobruike aanbevelen, ean aldBrgenes, welke lijden aan maagkwalen of ongesteldheden, sit de mnn» voortkomende, waar ik mij ook ongesteW aab 11 wel door eone koude in do maag onutasm- spijsverteering ophield en ik ook geen Bri- ging lot spijs of drank meer gevoelde: ook we» a>ij d» gal door liet bloed verspreid, zoodal ik gehte) engeMsIii werd. Dan, aan do advertentie van hel Hollandsch Bitter deukende, en daar lezeude dat alle uit de mssg voortspruitende kwellingen enz., met dit middel gene zen kunnen worden, zoo nom ik ook dit te baar, «f bot mogt dienstig zijn tot hersteken di; ontwaarde ih na do 2 a 3 eerste lepels vol daarvan te gebcBikeu. tn bij verder gebruik voelde ik mij ook von dag tot és j be ter, tot dat ik de geheele flesch uitgebrnikt had tbsI- de mij toen ook geheel hersteld, zoodal dis middel w«l ten gebruike is aan le prijzen, wanneer men daar Wa- hoefto aan heeft, volgens opgave in de advertentie 00 hoewel dit middel nn wel als de raiddelijkr oamoa* t»r it en beschouwd Iran vrórifeir, iaa ig der genezing niet, welke bUmb ar van dien God, in wi«n» fau>4 ons loven, den adem on alle dingen zijn; womiMij altoea is het dio ziekten en ook weder gezondheid schenkt. Sheboygan, Wis, 30 Nov. 1853. JACOB RINSES "WEDER EEN GETUIGENIS. Ter aanprijzing van het gebruik va» Boehhate'» HOLLANDSCH BITTER schrijft men onsait Gra»* Rapids, van 19 Junij 1853: "Onze landgenest Pittrr Dane heeft mij verzocht U ter vermelding io do» Nieuwsbode le berïgten, dat hij door eene flesch té gs- bruike'n zich geheel hersteld gevoelt vnn zij se koort». slechte spijsvertering en lusteloosheid, waar asn hij dtt voorjaar lang gesukkeld heeft. P. Done is dankbaar je gens den Opper-Medieijiimeester en Dr. Boerbavo, e» wil langs dezen weg zijne landgenooten opwekkan aua bij noodzaak een dollar voor eene flesch te wagen." HET HOLLANDSCH BITTER. Sheboygan County,Wis., leed zoodanig non renozwak- S', maag, dnt zij hoegenaamd geen voedsel kou verdra- l on dieu ten gevolge doodelijk zwak en ziek wani. eonigeu ujd onder geneeskundige behandfBag^ uucn vund geen baat doarbij. Eindelijk kocht hij. na dat eljno vrouw ruim drie maanden non die kwoal ga- leden had, ter drukkerij van don Nieuwsbode eene Beech van Bof.rhaïk's Hollandsch Bitter, en slechts tsrt» da gen had zij daarvan ingenomen, of zij kon rer<è» etaa metsmonk gohruikeu on gevoelde zij zich na hel braak vnn die eene flesch volkomen hersteld. Sheboygan, 22 Augs. 1854. Een aantal andore wonderbare genezingen door kat gebruik van dit Hollandsch Bitter konden hier aanga- haald, of de aandacht mijner landgenooten ter moor- dere nanprijzing op de getuigenissen vau een uata! geloofwaardige mensclien gevestigd worden.UM Wordt verkoeht d zulks gedoogde. 11 verkoeht door den eigenaar Benjamin Pag*. Jr., Apoihoker aan _den hoek der 3d» en SmiibEetd strotou, Pittsburgh, Pa. Prijs I per tEasch. WAAR8CHU WING. aanleiding gegevea, waarvoor ha publiek zich wachten moet Gaal met over tot het koopon van iets andere, voordat gij Boxhiiate'» H«a- laxeca bitter goed beproefd hebt. Eeno flesch val voldoende lijn om u te overtuigen, hoe oneindig aar het o! die namaaksels overtreft. Het wordt verkocht voor 1 de flestA. «f ie» achen voor 5, door de eigenaars BENJAMIN PAGE; Jr. CO. Apothekers, Scheikundigen via Droegiato» to Pittsburgh, Pa. Is ook te vorkrijgen bij 'J. Quiktcs. hoofd-ngent voor Sheboygan County, nan wien men zich uit andere Hol- laudsciie nederzettingen iu Wisconsin, Michigan eflUi- nois tot het bekomen van agenlschnppe» -geiïeva ta 1 y 24T NOTARIS AMBT. De ondergeteekende door den gouverneur dazes Staat, ot het ambt van OPENBAAR NOTARIS, residerende te Sheboygan, benoemd zijude, heeft de e' in hel publiek bekend te maken, dot hij gemogtigf tot het schrijven on legaliseren van Eigendomsbewijzen, (deeds en mortgages,) Contracten, Testamenten, 1 alle andere stukken van Notnriëlen aard. Ook bolast hij zich met hét opmaken in wettigen >rm, en het verzenden van allerhande stukken, wél ke men door tusacbenkomrt een» Nederlandschen Can- of roglslreeks naar de Nederlanden wit zenden, ter verrigung van familie zaken, enz. in hot* oud© Va derland. Sheboygan, 8 Maart 1854. J. QUINTU8. BLOCKTS HOTEL, Heeft uitmuntende iurigtingen voor reiziger» en landverhuizer», staat uabij de landingsplaat» der toont boo ton, en wordt hol publiek minzaam aanbevolen. Sheboygan, .1854. 244 ftgenteri tioor ben Nienwsbobf. De volgende heeren zijn zoo vriendelijk hetagenUeb»r op zich t© nemen, inteekenings-gelden voor dit biad té ontvangen en met de naiflén op te zenden: Ie Hoer A. Stok dijk, Amcterdnm, Winconeia. A, J. HilIcbrondB, OoBtbure, dito, G. P. Feltzer, Shoboycan Fait», f, H. de Jonge, Milw'ankie, Wis, J. Verstegen, Little Chute, Wi». 1, J. Lnndaal, Alto. Fond du Lac County. H. van dor Kolk,.Chicago. S. Osinga. BIne Island, Illinois, vau der Sidlpo, Albnnv, N. Y. J. J. Schroeder, 12 Bib'lo House, Aster Now York. - d'^y. 'os, Az. Rochenter, N. Y. J.Bruynooge, Pultneyville, N. Y. N. W. A. v. C. Smalle»burg, Buflelc J. Anijs, Paterean, enz., New Jersey. H. Oohsner, Clovelaud, Ohio. W. Bijl, Cincinnati. H. H. van Dijck, dito. J. van do Luijrter, Holland. Mich. J. van den Hoek, Zeeland, Mich. P. J. Hoedemaker, Kalomaaoo, dito. L. Dooge, Grand Rapid», dito. N. Vijn, Grand Haven, dito. H. Homers, Pello, lowo. St.Lonis J. Stalen, Phfladelphio, Pa. MS" Ds ahonnemente-prij» op den Nimnesbodt fs slecht» TWEE DOLLARS por-jaar, of omtrent vier cbkïs por week! Zij die wenschon in te teekeneu, hebben zioh slechts bij de agenten aan to melden of geld (ingoede bankbiljetten) in eenen brief tsslui- die/ranco moet gezonden worden Aan J. QUINTUS, Sheboygan, Wis.

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1855 | | pagina 4