xinm SCHOLTE Si GRANT, 2S.0C0 KAIAITEM GEORGE rVUFER, Nieuwe Goederen. C. T. MOORE IIIlï IU ïl i' (I) Ui iLAiiiü E", GROCIERS f'OHIHSSfEKOOl'ERS, LAWRsmes's I ÖPillE SSi' Si >lS33.Nicntuc uoorraaö uan 0oföcrcn.l833 'S GROCERIJEN PROVISIEN, «jt*cn Aardewerk, Vensterglas,Venvsfoffen.6 Houten waren en Sterke Dranken iu soorten m e- A. RA BE, D'. F. HAHN, IN E R iV S T. Aan Koopcrs en Vcrkoopcrs van land. .I. L. T. DIESTÜLHOEST. HENRIJ HOSPERS, F. G. DEVILLE, UITVERKOOP. LOGEMENT 'Dcutscljm Ijcms" ik f, 80B8S&OEW, en SAbhyjynn «I dieper wortelt n en n>r- spreid i. zich r«s on krachtig. lie katholieken vormen gemeenten, rigten berken en priester- woningen op en xijn van don gioeijendsten ijver voor de rank hunner godsdienst bezield, die bun ne groote hoop tot wezenlijkheid brengt. In Sheboygan, wnnr men reeds eens schoono katholieke kt-rk bezit, gaat raon reeds met het plan zwanger, om eene nieuwo kerk op te rig- ten, terwijl de oudo kerk to klein en te beperkt is, om alle medeleden in zich lo kunnen opne men. Do katholieken van town Hermann, waar kerk en priesterwoning reeds lang gereed stnan, hebben eindelijk oenen zielverzorger verkregen, dio te gelijk meer de missies in de nabijheid mo de te verzorgen heeft. De Hoogwaarde heer Bisschop heeft op Zon- dngl.L Itncine met zijn berook vereerd, om daar de zegeningen der heil. bntli. kerk te versprei den od de gi loovigen tot volhouden in en vast houden ann het geloof te vermanen en te ver sterken.Seebote. GEMENGDE BEBIGTEN. De gezamenlijke bevolking van Erie Connty, New York, is 133,820, zijnde een aanwas van 32,827 sedert 1S50.Do stad Buffalo heeft eene bevolking van 74,470, zijnde een aanwas van 24,- 707 sedert 1850.Wij vernemen dat gedurende de strenge onweersbui van den 15 dezer, nabij het dorp Hamilton, town Cedar burg, Washington connty, Wis. eeno groote schuur, behoorende aan den beer M. Comvell, door den bliksem getrof fen, en met den inhoud van booi, koren ou land- lfouwgereedscbapiH-n geheel door den brand ver nield is. Verlies ten minste $1000.Do Wau kesha Democrat zegt dat Jaap de voret zich Vrijdag don 24 dezer in die county vertoond heeft. —De Oshkosh Courier zegt, dat de groote meer derheid van de reeds verkozen afgevaardigden voor de Staats Conventie, voor de herkiezing 'van Gouverneur Barstow is. De Berlin Courant zegt, dat de landbouwers in dio town den besten oogst van Wisconsin bobben ingehaald, welke liun, naar zich laat aanzien, eenen Imogen prijs zal opbrengen, dat hen tol het meest begunstigde volk der wereld zal maken.De gelo koorts te Portsmouth en Norfolk neemt toe en sticht de vreesselijkste verwoestingen.Appels zijn er in Ohio in menigte. De boeren Lebbeu die ver kocht aan den l>oom, diror den koopcr te plukken, voor van zes tot tien cents het bushel.Den 21 Augustus ontstond cr des nachts brand to Cleve land, in een gebouw bewoond door Gaylord <fe Ore, drooeisten. Loch, klebrenkooper, en* Mould, suikerbakker. Het verlies van Gaylord en Co. wordt op $35,000 geschatUitmuntende aard- Appels worden te New York verkocht voor 56 cents bet bushel; te Rochester ook voor 3"£; te Milwaukee betaald men 40 cents liet bushel en te Sheboygan draait het ook om dcnzelfden prijs. Er komen tegenwoordig dagelijks wagens vol perzikken te St. Louis aan, van de Illinois kust tegenover die Stad. De heer Abl»t Lawrence stierf te Boston, den 18den dezer ten elf ure des morgens.Michael Ca\ anagh werd den 16 dezer, te Jfartinsburgh,Lewi» Co-, N.Y. schuldig bevon den aan het vonnoorden van den heer Cooper, verleden Mei, te Lyons Fall, on door regter Al- leh veroordeeld om den 15 October, e.k. te wor den opgehangen. LATERE BEBIGTEN VAN EUROPA. RUSLAND-TURKIJE. Toen de geallieerden nu eene mannd geleden besloten tot den «torm tegen den Mahikoffioren en Redan, openden zij den vorigen dag een ho- vig bombardement u-l al hunne vuurmonden en bereidden daardoor de Russen (zoonls deze la ter verklaard hebbener op voor, dat oeno bo. storming op lil was.Op den 2lsten dezer werd weder eene geduchte knnonnndc gehoord en do belegerden verkeerden wederom in de verwach ting. dat zij zicli weldra op nieuw met den vij- and zouden meten. Al eindelijk begonnen zij liet vuur der geallieerden te beantwoorden en jongste dcpechc van generaal Pelisrier meldt, dat in den nacht van den 23sleo de Russen een hevig vuur hadden geopend tegen de aanvnlli- nie der geallieerden.Wat hieruit wil voortko men en of dit kanongebulder een voorbode is van bloediger tooneelen, moot spoedig blijken. Men cal zicb herinneren, dat een nieuwe annval tot aan het laatst dezer maand was uitgesteld. De tegenover elkander slaande partijen zijn thans zoo zeer in elkanders nabijheid, dat de ver liezen, door het geschut veroorzaakt, annmerke- lijker worden, en de wachten der loopgraven in de laatste dagen eene driedubbele sterkte heb ben bekomen, ten einde te kunnen bestand blij ven tegen de uitvallen der Russen, die ook ge makkelijker en vcelvuldiger worden. Al wat wij-in den laatsten tijd van Sobastopol vernomen hebben, zegt de Morning Pont, be vestigt bet gevoelen, dat thans nlgcmecn begint te worden, dat de vernieling dier stad met ze kerheid vooruitgezien wordt, maar dat deze ope ratie nog geruimen tijd kan duren. Met de ont zettende middelen ter verdediging, welke bel Russische garnizopn bezit, herstelt het onver wijld de schade, welke de geallieerden aanngten, tnaar dit herstellen is niet volledig; elk bombar dement laat eenige sporen achter, die men als zoo vele «chreden voorwaarts iD den gang des belegs kan beschouwen. Het beleg zal zich welligt verlengen tot 1856, ja misschien tot 1857, want het werk moet lang zaam gaan tol dnt de vesting is iugesloten. Mogt er bres worden geschoten, viel eene dor stads poorten in deroagt der geallieerden, dan zou dit het wc-rk bespoedigen, mnnr geschiedt zulks niet, dan zal bet beleg zijn' tijd eisclien eu moet men geduld hebben. Het is goed dat wij dit beden ken en niet eiken dag zitten te wachten op een beslissend feit tegen S'-buslopol. Nog voor een paar dagen meende men, dnt dit jaar zoude voorbijgaan even als het vorige, zonder dal in de Oostzee door de geallieerde vloot iets van belang was uitgevoerd. Dit schijnt zoo niet to zijn; het wordt thans ernst voor Kroonstad. Een zeer groot aantal kanonneer- booten is reeds bij de gcduchto armada aange komen en nog voegen zich dagelijks nieuwe daaraan toe. Groote lndingen belegeringswerk tuigen en hetsche machines, bommen, vuurbal len en ander geschut liggen (hans ten gebruike der vloot gereed, zoodnl alles aanduidt, dnt een bombardement van Kroonstadt binnen kort kan worden' te gemoet gezien. Onze voorspelling wordt brvesligd door eene tolegrafiscbe depê che uit Petersburg van den 13den meldende, dat zich naar de zijde van Kroonstad toen aanhoudend kanongebulder liet hooren, w schijnlijk ten gevolge van het door de vloot der verbondenen begonnon bombardement.^ Een reiziger, die onlangs een groot ge deelte van Turkije beeft bezocht, verklaart, dat hij er sterk aan twijfelt, of wel de hervormingen des lands welke men op liet oog beeft sullen gelukken. Men knD zich, zegt hij, geen denk beeld maken van de ellende en het lijden van 20 millioon menschen, die zonder onderscheid van afkomst ofgodsdionsl onderden hntelijksten druk suchten, die men sicb maar bedenken kan. Eens nieuwigheid, welke onlangs beproefd werd, de rekrutering, is geheel mislukten men zal sicb genoodzaakt zien tot de oude methode we der te keeren. Ik beu door de deelen van Ma cedonië en Tbracie gekomen,hot rijkste en vruolit- baarsto land dnt ik ooit gag-; ik heb daar niet dan ellende en wanhoop gevonden. Ik beb mij in de dorpen opgehouden en mol de ingezetenen ge sproken. Zij bebouwen mnnr bet land, dnt zij Doodig hebben W {lo losten te betujen en zich te gen'-ren. Men zal het nnnowelijks gelooven, dat in dtu jnrc lêoó in Turkije nog eene wel bcstnni, welke de bebouwing van land boven ee ne zekere mnnt verbiedt. De overheid hcpanlt hoeveel karren ieder houden mag. Had ik de on gerijmde wetten niet met eigen oogen gezien, ik zou er niet aan gelooven. Ook wordt deze wan hopige bevolking slechts door de groote militai re mngt welke Turkijo op de been lie-ft, in toom gehouden. Ik geef alle hoop voor dit land op. Wanneer te Konstimtinopel nog eene schemering van beschaving voorhanden is, meent men twin tig mijlen van de hoofdstad zich in de donkerst» tijdcu van de middeleeuwen te bevinden. Een in den Time» opgenomen brief uit liet knmp voor Sebastopol van 29 Junij, behelst het volgendeGedurende de wapenrust, don 19 dezer voor het begraven dor dooilen gesloten, is alles met meer waardigheid dan bij vorige soort gelijke gelegenheid geschied. Ik heb het volgen de gesprek nangchoordeen russisch officier vroeg nan een der onzen: "Hoe maakt gij het met de voeding "Dank zij ann de vloot, heb ben wij alles wal wij behoeven.""Goed, mnnr rr is iets dal de vloot u niet geven kaD, namelijk den 6laap." "Wel wij slapen even goed als gij Gelooft gij nog altijd dnt gij Sebastopol zult innemen?""Wij moeten het innemen:En- gelnnd en Krnnkrijk willen het." "Zeer w.-l, maar Rusland heeft xicli wel voorgenomen he t j niet te laten innemen en, wij zullen zien wie het i langer zal willen en dc mees to menschen zal I kunnen verliezen." Dit onderhoud ging van - wederzijdkciie wisseling van cigaren eo anden-1 beleefdheden vergezeld. Oostenrijk, dat hij plakkaten den Tcrkonp van artillerie paarden, equipages enz., nankoudigt, schijnt I ipeulijk met Frankrijk en Engeland den gek te Me- ;en en maar iu liet geheel niet geneigd zich op oor- logsvout te houden. Du geestige karikatuur, die Ons- i •nrijk als eene koket iifscliililerMchijnt volkomen de waarheid te IxdieUeu, men beschrijft die karikatuur ivolgender wijze: Oostenrijk als eene xclionnc vrouw gekleed, is in - n nrmstnel gezeten. Mot een' koste-lijken wnnijer beschut zij hnnr nnngezigt voor don adem linrcr aan- dders. Onder dezo bemerkt men iu de «en-te plant* Z. M. Koizor Napoleon Iff. die allo moeite van de we- reld aanwendt, om er maar verliefd uit te zien. Naast Z. M. keizer ziet men don sultan; dc Groote Heer tracht grillige koket te overtuigen, dnt hij, ondanks zijne vrouwen, slechts Voor haar eu hnnr alleen liefde ge voelt; op welke bewering men natuurlijk niet veel kan vertroDwcn. Dan hebt ge Z. H. prins Albert, die als zaakwaarnemer van zijne hoogmogende gemnlin op treedt. Met al den zwier vnn eon verliefde gentle- ti spreekt hij do sehoone toe. Hij zweert linnr bij i woord van eer nnverbreekbare trouw, eeuwigeen •ige liefde. Degene echter, aan wien de schoono liet beste gehoor verleent, voor wie zij zelf baron wnai- jer een weinig bezijden houdt, is de czanr van Rus land, de jeugdige keizer Alexander. Hij alleen schuilt. zwakke zijde vnu eeno koket te kennen. In plaats san liefde, gewaagt hij vnn zijne uitgestrekte bezittin gen. zijue zilver- en goudmijnen, zijne kruipende on derdanen en besluit met bet zeggen: En dit alles, zon verre bet oog van den Tchotir-Dngh over laud cc in hot rondo knn zien, alles, zoowel hetgeen zich op de op|iervlnkte der aurde nis wnt zicli in hare -wanden bevindt, behoort mij, twintigjnrigon wo- relillioheerscher. Welnu nevens mijne schatten, bied ik u mijn hart; wilt gij liet nnuvaardeli? Verschillende Berigten. Den Kisten Julij is te 's Oravcnhnge per spoor trein van Rotterdam aangekomen, prins Etluard ran Salien Warnar, broeder van prinses Hendrik der Ne derlanden. Gelijk men weef, keert de prins uit de Krini terug, waar hij zich in het Kugelschc leger zoor heeft onderscheiden, don rang vatl luitenant kolonel be haald lieeft, en adjudant was van lord Raglan. Door •t overlijden van dieu Brunchen bevelhebber is zijn af outlionden. Dc hertog ran Saksen-Wrimas, die zijnen zoon ns te gemoet gereisd, is met den prins iu deze re sidentie teruggekeerd. Kr is ernstig sprake van om 's Gmvcnlinge mot Scheveningen dooreen' ijzeren spoorweg te verbin den. Ofschoon er vroeger meermalen van een soort elijk plnn werd gewag gcinnakt, zoo moet thans, oo dan al niet uitsluitend liet plan als zoodanig, annr vooral dc personen aan wie de leiding daar na zoude opgedragen worden, meer dan ooit dc verwachting van welslagen opleveren. De elfde of laatste verkooping van de gronden Mi Haarloromermcer-poliler beeft op den 2Oston te Amsterdam plaat* gehad. Er zijn geveild 1487«44 bunders ou op nieuw in veiling gchnigt 20 banders, ton gevolge vnn wanbetaling: die 1507,44 bunders licbbea opgebragt 675.500, of gemiddeld ƒ443 jut bunder. In liet geheel zijn in veiliug gebragt 16,- 822,57 bunders, die gezamenlijk zijn verkocht voor ƒ7,972,400, en alzoo gemiddeld voor 473 por bunder. Men schrijft ons uit Goes: "Met leedwezen moe ten wij ook uit onze streken het bcrigt nopens de aardappelziekte bevestigen. Maandag deu 30 Julij boqteurde men voor bot eerst eenige zwarte vlek ken aan den 6tcngel en hot blad. Woensdag bleef i-r geen twijfel meer over en waren reeds enkele knol len aangestoken. Men heeft evenwel lioop. waiim-.-i d» ziekte zich uiet te veel uitbreidt, op eenen goe den oogst." Men schrijft uit Kampen 23 Julij: Bij onder scheidene wnrmocZunicm inliet naburig I.Tsselmui- don openbaart zicb weder de ziekte in liet loof dor aardappelen; ook by shmmigen is dc knol mede «on aangetast. Ook uit Zuid Holland wordt geschreven, dat de aardappelziekte welke op den 12(lcu dozer voor liet eeizt in den Zuidplaspnldcr is waargenomen, sedert moeren meur toeneemt; niet enkel liet loof, maar ook de vrucht draagt cr reeds dc tcckouen van. CORRESPONDENTIE. Mr. O. v. if. S. te B. L-N..g te goed 15 Cents. Mr. IV. M, to D.De brief volgens verzocl r-muleli den 25 Augs. Mr. J. do VriesBitter lieden verzonden, Mlpuiu.tx lzïi n-:—Hills vnn de Union rtank Houd Co. nemen wij niet aan. Zij zijn bi«r niets waard. Hoeft de oor aan de burgerij van Sbebovgnn be kend te mnkon. dnt hij zlcli als M KT8KLAA It bin nen de-zo stad gevestigd heeft, en zich tot liet ver- rigten van allerhande MLTSEL- EN PLEISTERWERK minzaam nnnbevoelt,lioloveinlo prompt en goed werk. Nndero informatie in do Drukkerij dezes. 25 Augustus 1855. 294 tf. Heeft heden ontvangen eeno groote partij goedkoop* j goederen, en noodigl do Hollanders van Sheboygan i Connty vriendelijk uil. zijn magazijn liici een he*<vk t* vereeren en zijne goederen :o bcxigii*rn, r-ci-ovein do- [rijzen. Onder zijnen voorraad wordt gevonden: GE- Mtt.'KT KATOEN. GEBLEEKT »n ONGE BLEEKT KATOEN, BLAAUVYE DRILL Wt»L- LEN STOFFEN. VOERINOKATOEN. TOUW. BKDKOORD. BEDDETIJKEN. ZOMERSTOF- KEN. AARDEWERK. KRUIDENIERSWAREN. LAARZEN en SCHOENEN. SPIJKERS. GLAS. I RAMEN eu LANDBOUWGEREEDSCHAPPEN. Al hclwelk verkocht moet worden om mijne rebntden to betalen. C. T. MOORE. Azijn, terpentijn, lijnolie, lood wit en tabak bij C. t. moore. Aankondiging eencr Stemming. Nndemanl er con schriftelijk verzoek, grteokend door iin-er don twintig kiozera, woonachtig iu de Slnd Sho- buygan, is opgesteld en ann den stedelijkcn mod der Slnd Sheboygan is overgeleverd, hetwelk gezegden stc- ilebikcn raad mndt mi verzoekt, mn in Ie Icekenen voor bot fonds van de Sheboygan en Calumet Pbink Kond Compagnie in den naam on ten diensio van gezegde Stad. voor de smn van tiun duizend dollars: WORDT HIEROM DOOR DEZEN BEKEND GEMAAKT, in overeenkomst met dc voorzieningen vnn Sec. 5 eonor acte getiteld "acte om de stml She boygan en zekere towns te mngtigen tot het helpen in I.1 'I, E U W I .Y K K I "SïSHQBO-rOAN. -tad Sheboygan. I Konen grooten, nieuwen en wenschelij- ALLERBESTE ZWARTE EN GROENE p* St Thee, Suiker, Stroop en «enige andere kruide nierswaren bij C. T- MOORE. %k AARDEWERK, Glos do grof aardewerk hij >u Porcelein, nlsme- C. T. MOORE. /.l- 11F.T F.XCU.l.XGE BLOCK, PF.V.V. .II-£.Vpr. Wnnr gij len nlli-n lijild i-enen groot*n en uifgmtoehlen voorraad vnn kruidenierswaren, mondbe hoeften, thee in soorten, wijnon. en btiitenlandfch gedistilJreril kunt b-1» tni-n,gM -Jkoop tegen eon- tnnle betaling. Hut» voorraad besln.it gedeeltelijk uit de volgemlu artikels: Gestampte Suiker aapte «eklunrde do Muscovado do New Orleans do Molaurs Pbiutaiidie stroop Goedklourige siroop o Hyson il.es Imperia! do Reslo Zwarte do Oude Goot ,ln»a Koflij Groens Rio do Lagoira do Cope do Gedroogde perzikken Godroogdo nppt'ls l'Gi.-droogile pruim- ll-izijnon Sardijnen IZiinr in soorten No. I Makreel 'Codfish Sjn-cerijoo in soortan Madera wijn v. don zuidkant Onds portwijn Rno-ls wijlt IChaiHpagas wijn Malaga do j Eli zerseheidene and.-rs art ktls Ie veel om opto woeinea SPIEGELS. BIERGLAZEN eu geedo KOFFIJ vooreen Schelling het pond bij no. 281 tf. C. T. MOORE. len huize vnn John Scliubort in liet bramlspuilliliis in dc tweede word, op den l.iilon dngwan Seiilr-mbcr n.»., met het doel om te beslissen, of di- stcdelijKo mad vnn gi-zegtle stad al of niet tal iu- levkenvn voor de som vnn tien duizend dollais voor hel fonds vnn getegde Plank Road Compagnie. Alle kie zers. die in «leze stad wonen, ziju geregligd tot zulk e«- ne stemming, en de atembiljcllen nioet>-n dc woorden liovatlen "for sobsoription" (voor iiiteekening) of "ngninst «iibscriptfon" (tegen iiilcekening.) De stem bussen zullen de* morgens len negen ure geopend zijn on mst zonnenondergnng gesloten wordon. Op last van den Medelijken 'and van Shebovgon, ALFRED MAKSCHNER, Stadsklerk. Gedateerd 13 Augs. 1855. 4w293 BAJNK.IERS, Agenten van de V.~S. Levensverzekerings- Compagnie van N. Y. UITGEVERS EN REDACTEURS VAN m PELLA, MARION COUNTY, IOWA. Landerijen worden ingeschreven a contant of op cru- diet in nllo di-clen van di-n Staal. Land uit de tweede huid wordt gekoehl en verkocht in commissie. (W-j geven een ninnndolijkacli versing uit van landerijen die ons ten verkoop zijn overgelali-u, hetwelk aan een ieder kostoloos zil goz-mden Worden, die or om vrnagl.J Land warrants bewijzen van eigendom;wiraels op olie voorname steden; eon-1, zilver en banknoten wor den gekocht en verkocht. INTEREST WORDT BETAALD OP GEDE PONEERDE GELDEN. Geld wordt bij goval geleend voor korten tijd op goe de panden. Alle regtszaken worden slipt en voldoende bezorgd. GÏÏJ, in foor aan iten iword-ooslUijlien hoek'vm Pkixa, 10 Augs. 1855. 293 tf Burgerij rail Vei hi. De ondergcteokoiide mankt hiermede zijnon l>e- gunsligers en bat publiek tiekeud, dat hij een* nieu- wi-n voorraad van GOEDEREN heeft ontvangen, welke hij voor coulant zeer goedkoop wil uitverkco- |ieu, licvt-leiide zich in ieders guust en recommnu- datio. l)e nieowo goederen bestaan iu Kruidenierswaren, Katoenen «Sr- Ellewnren. Schoenen Lnai-zrn, Porcelein Anrdowerk, Hoeden <Sc Pelten, Zadels I'anrdentilig. Alsmede allerhande kleinighedente veel om te noemen. 292 tf Pklla2 Augs. 1855. L. H. raw SPANKEREN. Zak en tafelmessen, lepels, sloten, hingsel*. schroeven, bauwmansgoreed- 1 schappen, schoppen, zjidelmnkcrsbclioeflen, spade».s vorken, bouweclen, cradles, cultivators en eggen, grof- smiils. kuipers od timmermans GEREEDSCHAP PEN in alle soorten. Glaswerk, spijkers, W3gana*sen, IJZER, onz. enz. Kamer en Keu Len ka grit els in groote verscheidenheid, en vnn dc beste Albany modellen, die zoo GOEDKOOP ALS DE GÖBDK'iOPSTEN zullen verkocht wor- in allen opzigto. ab zij voorgosleld ijn.vrord ingestaan. Blik-, Plaatijzer- en Koperwaren voorhanden,of volgons bestelling gemaakt. JW Ver geet niet t.nwrenrc'3 IJzarieiuktl to bezoeken, naast liet Brick Block, daar bij do meeste zijnor goederen regt- slreoka van do fnbriekanten koopt en dezelve tegen een logen prijs kun verkoopeu. y Hier wordt do llollaudsche (ml gesproken. 285 tf F. LAWRENCE. GBWECBR.- cn Instrumentmaker. De ondergeleekondo mankt hiermede zijnen Land- geuoolon bekend, dnt hij zich Co dozer, noemd vak heeft gevestigd; maakt en GEWEREN, PISTOLEN EN INSTRUMENTEN. on slijpt ook alle soorten van SCHAREN en MES SEN. enz., waarmede hij zich minzaam in de guust min beveelt. Shohovgw», J. H. MAHIEU. I in.-; -sin-» 1855. 31 tf van Amitcrdum. HARTKLOPPING EN ZENUWACHTIGE HOOFDPIJN. B. D. Woods, Inntatclijk vrudoregtor te East Bir mingham, Pa., zegt: "Ik hen aangetast geweest door eene ongesteld heid ami dc mnng, iiartklnpping cn zenuwachtige hoofdpijn, ongeveer vijftien jaren lang, en lieb eenige hnnderdon dollar* uitgegeven om mij to doe» ge nezen, manr zonder vrucht. Na drio llew-ebon vnn uw "Hollandscb bitter" te bebbuu gebruikt, vtsil ik mij zelve geheel lioreteld. Ik knn goed eten en sla- pen, en neem met vermaak mijne raken wnar, en lievcel bet dus allen,die aan dezelfde onptsselijkheid lijden, dringend nnn." MA1IKTPRIJZEM. SiicnoYOAN, Wis., don 2 Tstou Augustus 1855. f Tarwe. zak. i UoMtw'ci't', pe'r 100 Ibs. iTurwe, P bushal. Mtrx, Winter t Club Tarwo, Zomer Tarwe, R o$ge. Garat, n Haver, InJ. Koren, Witté Bootton, Erwun, li Aardanpolvn, Vleeaeh, il 100 Ibs. Spek, Boter, Hj, Reuzel; M Kaas Eljoren, 79 dozijn Drooge Appels, pi buehol Groene Appels, V borrel Spek f racMj battel Zout, barrel Wit Vfsch.W barrel. Whiakey. per gallon Timmerliont, per M. Shingles, M, Hout, por cord, Uooi,$ ton êt van h« op den ien V uid ijzerwaren medegebragt iiohbende, wilde ik de nnndacht inroepen volk van Sheboygan en noordelijk Wisconsin goedkoopen winkel, waar he-le goederen zoo ;oop verkocht worden nbi in eeoigeu winkel ii Staat. Gij zult hier alles vinden wat tot ijztrara- behoort; i-,J Dn ondorgetoekendan maken htormede hunnen vrieitdon «n het publiek V aehüngsvol bekend, dat zij 7 y] Eene deur Noordelijk ran het Wisconsin Huis, y hnnnen winkel op nieuw gevuld hebben «u tliam wcdei u, li.I (j en welke goe-leren :n den groot- en klem-handel u-gi-n uiterri Uge prijzen zullen (•Angea. S goederen ;n den groot- Daar wij onze waren regtalreoks i )0 prompl <-u civiel Ie kunnen he-liene», als eenige nndero winkel iu Sliehoi g f oor allerlei producten betalen wij de fiooyste prijzen. Sheboygan, 2 Julij 1855. JOSEPH SCHRAGE A Ca. igers ^£1/ Waarsch uiring. i Genees-, Heel- en Verloskundige, schuin utcr het Kossuth Huis, Beveelt zich in de gunst van het Uollaudsch pnblick minzaam aan. y 281 t Dc groote cn goedkoope SchuMhcketitcnbisen en rt-keningeo tas gunste «Iz* Beveelt eijn rijken voorraail tzn Raml-rn Vc-.lv- rekenden, voornamelijk d» r.sxlaniee welke waren, al.,: Ikmts-, He r.!, rr» Kindcrlmedrn Mot- vb. Kragen. Cl»-mis»ltci. m Manchetten. Fluwrelen en Zijden Lint. Gevlucht Stro», Tule. Fluweel. Hand- schoenen, ctcrl itii.l. .M..«l«-kiioopjew. iiloemen. Om- ,lng. ""k"... Gouden Vingerritigei.. O.irtlngvi., D.x-k- spelden enr., in de gunst van het poMIek miuzaamian. VTinterhoeilen in Fluweel. Ziide en Wol zijn „r.c.le voorradig, en be*telliugea op <(.-z» sztikelru worden I tryen .li- billijk,tr prijzen eïi naar d«-u laatrfcu smuk m zün. i V Sheliovg i. f. N.» 1854. orden. ..f hij ril x».n- schiihlenarcii k..»ten A. 1'. LVMAN. \b\L vas O. S. CAMP, t« Sheboygan, Pennsylvania Avenue. Ik noem de vrijheid hierbij het geëerde publiek to berigten, dal mijn Kngchol Winkel thiins weder m'.m toorrirn is van KBUKENKAGCHELS, in soortentegen de bilhjkste prijtou. namelijk, No. 7 voor S D.OO. 8 - 12.50. „9 - 14,00. 12 - lti.OO. Allerlei soorten vnu KAMER KAGCHELs, kan men bij inij voor weinig gehl bekomen. Voor olie door mij verkochte kagchels sta ik in. dat dezelve uitmnuleiid goed bakken eu niet door de hitte springen, en ik verbind mij m het tewnoverge- steldc geval do koopsom terug te geven en allo kosten •giMsdou, voor dezelve van eu naar mijnen winkel Allerhande Blikwaren Worden door mij guedkooper verkocht, dan ergens an- der» iu deze stad. Landverhuizers, boeren en het publiek m 't algemeen verzoek ik dringend hij mij te kouten zien, eer zij b.j iemand anders koopou. ga»" OutllOUdt dc plaats, de detdo winkel van bet Postkantoor af. O. S. CAMP. 9 Julij 1855. dra2ï SUL1.Y A ('O. verk.«.pen ibimr himtio go.-d«-r voorde "Grap in Ernst". Het mooije cr uien voor ecu beetje gold vele uitmuntondo waren HET PUBLIEK WORDT BERIGT. Dat wij eeu groote» ro-.rraad van govdcreu heb dezulke nl* men gewoonlijk in klein hindi-hurs-i kels op de dorpen nanlrcó en ten gerotge-eener vertraging in de vorzendmg onzer gordrrei ded lierf-t. zijn wij genoodzaiikt om god! Contant gold of producten te verkoopeu, len Behalve een buitengewoon groot vwortement t«i> Mannfnctnren en Ellcwaren. Kmideaiersworen. Aar- •Ie-, en Ijzerwerk. Uxor, Learien en Schoenen, Kleo- den-n enz., enz., hehbon wij een' tiitge/ochtcn vnor- rand van Klokken, Mnlioiiylioulen Meubelen, Tapij- 0Ko."rt'aÜo. Shrboygan F«II», 3 Jaa. 1855. I IN GALANTERIE^ Biedt hij logon Milwm.kiv prijzen nnn; Znkmes- U-n. Tafelmessen en Vorken. Thee - .-n Tafi-llepel», I-ivhsmi. VingerhuMnn. nrvi-ei. Stoniiaalitm. Gr»- b.-n. v.- en rijn.- Kammen, 8piegrL>. tiTMt-curxen. Por. Idmm-win- t«-m..iiiiaiea. Dniteche tabakspijpen. Horstel*. Lrijet», oener grooie I kitorneij St.-pgnren. Smj.-i, Linnen en Kat.-s n.-n ren Inutsdc- Naaigaren en Nnnl.lei». Knt.ieurii Lint, Mans-eu irikoop v»or J Vrnuwrm Kousen, Sokken enz. KRLIDEMERSWAIIKN legen de billiilute prij- b'j a. R.VBE. LOMPEN, betaalt c Dozo winkel bevindt zi rlollnndsche Courantdrukkerij. De ondergetoekende beveelt rich bij vernieuwing in .L- gunst alj.ii-r I.sii.lgenooten tot hel schrijven van DEEDS, MORTGAGES, LAND CONTRACTEN.1 Door zijne officiële betrekking ab Clerk run de Rtgibank ishij iu sunt gesteld, kusleloo* de verschil-i luildu registers der County na te zien. <-f de eigen- doinmvll vrij ou onl-elast zijn,—iets hetwelk voor j kooprra van land eeno raak van »eol gewigt is. alvorens zij den k..op sluiten. Mijn Kantoor i» in het giooto "Brick Huis", twee trappen hoog. Smkbotoi*. J. QUINTUS. IU April 1855. Notaris Sf Xaakwaarnt Zadelmaker, Rtyl irjerwver d. Brick Blok, Shelonnon, TFÏ-. wor.Y.-n in iVn Aan mijne Landgenooten. Dewijl do Counties Morion ei: Warren ill Inwn, vele voord celen tot eene Hollautlseho en Engclsehi- nederzetting aanbieden. z.*i neemt do ondergeut- kende de vrijheid, zijue Lnudgeuootvn op die vc-or- deelt-n upnierkzaam tc maken. Met den Heer J. J. Nkkdms, eene mcuwc town uitgelegd hebbende, gemuitnd Lneomi, in het /itnl- O oslol ijk geduelte vnu Warren County. I»wn, While Breast township, 15 mijlen van tndinnohi, en 21 mij len van l'clki, aan den hm.fdwi-g vnu den Staal Missouri tot Fort de* Moinee, welke vele voordee- len Uit zulk eene nolerzeltiug aanbiedt, dewijl d< stroom vnn lamlvurhuising naar het midden van den Staat Town loopt. Heeft do cerxich in de gunst -les publicks bevelen. Alle soorten van fijne eu gewone Zadel*, Garcclen A Pttardenluig zijn bij hem voorhanden of worden prompt en goed op bestelling gemaakt. 291 tf Openbaar Notaris en Land Agent, Pelln, Marlon County, Iowa Handelt "ten allen gereed, tol het opmaken van Stukken van No- taric-leu nard.Examineert Eigondoma-bewijzen. sa- ileert Adininislrnteiirs in iiabiteiischnppcn. Belegt iiid-warraulN en Collcctcort bookxchuldo». Franco brieven worden ten spoedigste beantwoord. uien en ziju vuur redelijke prijzen I rolcns xyn icetU i eeu derde stoonizangiiinlen k.-mt m aanbouw, vu indien du Northern Missouri Spoor- g zul voltooid worden, anl dezelve denkelijk in n omtrek van de*e town worden gelegd. En er In-staat waarschijnlijkheid, dut er «ene ge n-gelde nreiliking iu de Hollnndachc en EugeUelie talen zal plaat* hebben De Lot ten zijn op zeer billijke voorwaarde te be unen, tdsniede verdere inlielitingvu bij de Aguit- n A. J. TRIS. W 180 Keokuk. Leo Co. lo- i ANDREW HASTEE, Somerset,'Warren C». In- 4 w 291 A. C. TRIS. NIEUW JStL JQL. Gr JSL. 22S I«T TAX Ellt'waren, Kroidcuicrswaren, Hond behoeften en Ijzerwaren, bij DÖRING CLARENBACH, aan den hoek der 8 Straat en Pennsylvania r het postkantoor. - - - WISCONSIN. Avenue, tegen SHEBOYGAN, - Hiermede wordt bekend gemaakt, dat wij onder boven vermelde firma In hot vroeger door Anabte gebruikte lokaal, eenen winkel hebben geopend, in wolken zoo wel landbouwers als Stadilieden hunne beliooften voor Auü, keuken en vctd good eu billijk koopeu kunnen. Van ELLEWAREN houden wij er alechta goe de en duurzame aitikela op nn eu hebben een groot assortiment voorhanden. Huisvrouwen kunnen wij onze Suikers, Kolfij'e en Thee'a ten beste aasbcvelen; voornamelijk ia on ze Thee van eeno nitalekendo goodu hoedanigheid. Haringen, Sardellen, Zwitaersche en Hamburgeclie kaas enz, zlin steeds voorhanden; Cigaren. Rook en Pruim Tabak sjju oua regelregt nlt het zuiden aangevoerd. Ijzerwaren eu Warkluigen voor Ainbaohtaliodeu en Lnmlbouwera. Wij bieden vorder heat Meel van Milivaukio nn I {ÏT Brandewijn, Whiskeu «-n andere gcoslrul dronken ontbieden wij vau dc beste hulzen. 391 Guardlian** Sale o( Land. sheboygan county court. I* Probat». Iu tho matter of (ho Gnardinnship of Johanna W. E. Ten Brink mid Hendrik J. A Evordlua Ten Brink, Notice is horoby given, that by virtue and in pnrati- ice of an order of license made in said matter, on thi- h day of August inamnu by the County Court of said County, the undersigned. Guardian of «aid minors, will it tho'Uth day of September next, at 10 o'clock A M. his residence iu ihe Town of llolliiud, in aa'ui Coun- offer for solo at public vendue, the following dosori- that eortaiu piece or parcel of Laud tho south east quarter of section number twelve (12) wnship number thirteen 13), north iu rouge number rooty two (22) east. The term» of solo will be rande known at tho tin; id place of sal". Jw293 GERRIT WILLEM SOKRF.NS. Dated, August 17th, 1855. Guordiau Ac. CLEMENT'S LINIE. Do Stoombonlen welke d-.-zo kocrs hevarei;. dc ARCTIC on de TRAVELLER, zullen van deze hu ren uanr Chicago vertrekken, iederen avond leu tie» ure ••aU het weder zulks toelaat." Do gezegde linie f koers) rtant in verbinding tc Chicago met dvn Michigan Central en Michigan South- Spoorweg, 3^- NIEUW ARRAiNGEMENT. Mm. BOZER hnfl sijne laken ooetynlufn aa* kÜli't «33hi3?, die eeuo groote vermeerdering heeft outv.mgen ""LENTE- EN ZOMER GOEDEREN, bevattende bijna alles iu hoi vak vau ilANC FACTUREN. Ook HOEDEN. PETTEN. - enz. alsmede Krnitlonienwarpn, in alle soorten en van do beste hoedanigheid nl hetwelk WONDERLIJK GOEDKOOP ral verkocht worden voor koiuant gold of v voortbreiigfi-h-u van het land. Do ondergeteoken.le heeft ook. gezamenlijk met minufaciurru cn kruidenierswaren, grooten voorraad van Leder cu Finding», inhoudende bijna allo* wat schoon- en zadel- iniiker* üoUocveu. Ook pleistorlmar, looijots- olie ou lijl». Hij nnodigt eerb'u-diglijk iedereen cit,onver- schillig »«u welke afkomst, kleur, opvoed n- of manieren, zijnen winkel to Iwzoekeo, als wanneer hij vertrouwt aan zijne khuuon vol komen voldoening te zutlou gevvn. N.B. Hij betaalt teu ollou tijde de hoog- ste marktprijzen voor buideu versoli of droog. Gok noemt hij allerlei voortbrengselen vnu het S land aan iu betaling voor zijue goederen. »«- Bijna regt over hot postkantoor is de f p!Sa. AUGUST ZERLAUT. Sheboygan, M Af ei, 1855. j Worden gevraagd, om het vnn do goedkoops!® lo» do fijnsto artikelen wvl vooratono lerkoophitis van ToiIet-*r{ikeIen van l KASPAR GUCK, in Pennsylvania Aveniw. nabij de haven, zoo aud mogelijk op te ruimen. Vnn mijne deel» zelf gemsakte. deels op da beste oos telijke markten gekochte artikelen, d.e ik gcz.smoorlijk togen dc L -gste prijzen verko-p. noem ik -lechu op: Zü.M er-k leederen vorjr mekrkn, vesten van allf. klkl KEN, broeken cn jassen. halsdoeken. hoeden petten, HEMDEN enz, enz. Ik hvb '>e»loteu geene cenenrrentie (e iwhnweD aa zoo goedkoop «U iemand in due «lad te veraooiien. Een geheel pak roor 3 dolUra! Komt en siei KASPAR GUCK. Sheboygan, 26 Mei 1855. y28l NIEUW K LEE DIM; M\f7\ZIJN. iokel. Hij heeft tb aa- S 10.000 Jtónl Koopt uwe kleederen in J. C. COULEHAN'S k.-opo ktoeiiing-wiokel. Hij h ann HERFST- EN WINTERKLEEDERE.V hand, en zal tl Sll percent guedkooper verknopen, dan gij to Chicago of Milwauki» doen kunt. ergoot dun naam ei^de plaits niet; naast de geraiie viukel iu Ftmurlm Sheboygan, 20 Oct. 1S54. j. C. COULEIIAN. KOFFIJ EXTRACT- (Stroop—Koffy.) Iii 't groot en in '1 kli Grand Rvpi.U Mieh. I December 1853. BLNK OF 8IIEBOYGAA'. Di-zo insU'ling zal vau af antwiaandon Maandag geom-iiil zijn, tot hel imoef.-nen vin eeu atgthnceil BANKIERS, o» WISSELKANTOOR Drocc-mmn: W. W. Kin-, Vao Epe Young. War- i Smith. Chi •rali nr. Godfrey 19 Maart"1955. Young. War- Moor.-Warreu lliR Win. R. Stainut J. F. Kirkland. W. W. KING. Presideur. VAN EPS YOUNG. Vice Pre* F. R. TOVViNSEND. Kaaslcr. Fabrikanten tn Handelaren in 'I groot vat» ALLERHANDE SUIKERGEBAK- Do winkel «taal in Peun*vlvai:ii Avenue, >296 SHEBOYGAN, N. B. Wij botnlon ten alion tijdo contant geld voet boter en eijoren. Gnnrdian's Sale of Land. SHEBOYGAN COUNTY COURT. Ix PBOBITK. In the matter of the Guardianship of Houry Zurhei- de Eliza Zurhoido, minor*. Notice ia hereby given, that by virtue aud in pureu anco of an order of Ticenso made in irald matter, on the 6th day of August lusuun. by the county court of said Counts', tho undoraigued, guardian of said minors, will on the"8th dav of Soptomber next, at 10 o'clock A. M., at tho Wisconsin House, in tho city of Shebovgan, of fer for sale at public auction, tho following described lands, to wit: the uudivided half of the sonth east ounr- ler of the souih east quarter, and the undivided half y>f the east half of tho aouth weal quarter of the south east quarter of Section uumber three (3), Towiuhip num ber fifteen fl5j. north in rouge twenty two (22) ea*t, in the County of Sheboygan and Stale of Wisconsin. The terms mndo known at the timo and place of sale. HENRY ROUQHSCHWALBE. Guardiau Ac. Dated, Shehoygaii Au"u»t lltli 1855. 3w32 tegen kostprijzen uitverkoopt. Shi-bovirau, 3 April IS55. 14 tf. A. P. LYMAN. BL0CKTS HOTEL, Heeft uilmuutomle Inrigtingou roor reizlgera en landvorhnixcra, staat nabij de landingsplaats der stoombootan, en wordt het publiek minxaam aanbevolen. Sheboygan, 1354. 344 in uxt MARTIN ARMBRUSTER, 'e stoomboot landing, f Shcbeygv». <S0 Ceota. Cigaren! Cigaren! A. F. KORYRETCn, Hmk ran its AchUU Straat A Pennsylrania Arrour. Heeft eene groote hoeveelheid uitmuntende CSga- ren vnn eigen fabrikant, zoowel als geïmporteerde, die hij iu 'l klein of bjj de kist tot lage prijion wen,ebt -,o verkoopeu. Shebovgun. 27 Julij 1855. 30 If KAARTEN VAN WISCONSIN.) dito VAN IOWA. HANDBOEK VAN WISCONSIN. 25 Cc aw. SCHRIJFPAPIER BIJ DE RIEM. dito BIJ HET BOEK OF VEL Te bckoueu bij den Uitgever dotes. 286 tf Verkoopt cn repareert allerhande soorten vau Jt LOK KEN. HOEOLOG ICN je ir GOUD- <k ZILVERWERK. Hij betaalt ceutant geld voor otri'gond en «Ivev. 385 tf SHEBOYGAN, Ytüf

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1855 | | pagina 3