ORGAAN BIR NEBERLANBERS IM MO ORB-AMERIKA. 6" JAARG. NO. 33. SHEBOYGAN, WISCONSIN, 21 MtilSTlS 1855. GEHEEL NO. 293. FBUÏUJBTOW. - tkïlscyirjbt op niSOSDAG. van iedere week. J,gUlNX US. Redacteur Eigenaar. '1VOQRWAAttlïEN^VAN INTKKKENTN'G, tljOt^per jnnr, HtipU-lijb ik vooMiiBrrAtiiio. Indien ,)iietbinuen de ws mannden bcianld wordt, ial $2>,!5,«ii iudirn uiet voor der> afloop de» jhars bi- taalil wordt, alsdan *al*f%50Tn rekeuiüg gebragt wordco. d E UT. E XTIE- PRIJZEN. - Yanfi ft .12. regels. voor de eerste plaatsing - 1.00 Voor 6 régels of mmderi dito, dito0.S0 Voor.elbc volgende plaatsing-.-0,35 Oobimrte-, Hnwolijk*- eU' Dovidbcrigten, ieder 0,25 4(Zie -ook het-'üngel»cli ann du rvgturlinoU.) Brieven«n (oeMndinRen franco nan <tnlntiiK^ $liul>org»H-WlNcoinstn. NEDERLAND. Afi8*J»..18- Julij. .Uit Veenbuizen wordt aan gaand© de te velde «taande, gewassen gemeld: Het vooruilzigt omtrent den landbouw alhier, roog voor korten' tijd niet bemoedigend* ia thans, .dank isijidon Gever van alles, «eer verblijdend. De graan- en andere veldvruchten stam» uit - ,n>.UDt<ud. De rogge, hoezeer op ettelijke plaat- «en dun, is goed geladengerat en haver, kun nen niet b-l«r; gras en weilanden leveren tame- dijlt; di»ch de boekweit overttefi aller vrwach ting; terwijl bij de aardappelen, wier akkers nla eene zee van bloemen een bekoorlijk aanzien hebben, nog geen spoor van siekto w.iargenu- men it. - De bevolkipg van de, Schoonoord, naauw-lijk* sedert k-uwe ve-.jare naai, neemt t hel >i„ or-.., - ;0<iv„rn.. Ai; void, d.i ode. ïrhtor Tfi'iri'*. tk_2,OO.pi|i _\li ie! ff- tuuM Ad76riliii3g. half cf-.d One-iiumtrr do-.-dwde. Clue Sqnure, I flir.-é mnnlh», «me weck, Eacli snbecmii-iif week Rittinoxi card, nol over liix llnre, Advertisement* will Th- kept Ir. U' rcr vènj*. S5,"d util ^itbiJdei). R- f-rja A,j -jr bun- 2«tO hinii 5" wlvt 12 jar.-o. voor «yélku. .;.u-jij. n»w-scb «d tav pUHhaar Wordt. Ovh Z.d r in de .gudsdl, lotlge hoboéfieti nvoetci. wo. den VKuzton De ,wa'ird.- yun d-grondb.-ziitipgei Ie heiJe^roodep, dié vrocg.-r bijna g«««ue ..wpai-lc huld-n, djM daardoor zeer D-pri dikaof .rjn de .onder w ijzer uil eene der «jntjigg^mt»- t. hebben nu red» aitnmerkejijKo »*-» In»«ging van inkomst»» verkregen, de *«-rsf «a«i ƒ201) en d- Imitstt 100,- Welke voortvloeien au waa «ide< len in den heide en >ev"ig»ond, die am de pastorij en kosurij hebo'irden En iu volgende jaren gultou die nog «anm -rkelijk lot nemen wanneer meer grnn<len kunnen verkocht worden. Er t*ijn eigeitnar* van deze, dusver woeste huüle- en veengronden, die ge«*ne voortlecleu opleverden, welke een vermogen vnn .Iq, 20. 30 en 40. ja van 10.0.000 guhiins zvilL-u hekuoieii. De uil gestrektheid van Ellcijsveld stunt bijna gelijk mrt.d",n Hanrleuunermeerpolder. Meiiscben van kennis verzekeren, dat, wanneer luengeduren dp tien jaren, ieder jaar 2 tonnen gomls be steedt lui bet in m der breng-o van bel Ellers veld, hel bemesten van den grond, bet verder .graveD van vaarten, kanalen en sluuten, alsdan deze woestijn ©ven productief kan worden aI* hel .Haarlemmermeer, omdat de grond niet on dankbaar is eo zicb van vele heide- en zand grondèu zeer voordeelig onderscheidt J. I..Zondag avoud hebben alhier aan den Rolder weg eenige ongeregeldheden plaats gehad ean.ige militairen hebben in eene tapperij met burgers oneenigheid gekregen, welke zou hoog liep, dat een.militair zijn bajonet trok en een' burger drie wonden tocbragt, welke echter ni t gevaarlijk zijn. De militair is in arrest genomen. Gisteren vond men eene oude vrouw in har© kamer dood voorover liggen. Daar er bier toen een vrij hevig onweder woedde en hot be kend staat, dat deze vrouw buitengemeen be vreesd voor onweder was, *oo schrijft men de oorsaak van haren plolulingen dood aan schrik too. Men verneemt, dat aan de Hervormde ge meente te Odourn door de Synode uil bel funds voor noodlijdende kerken en personen eene som van ƒ4000 ia toegeatsnn tot het bouwen eener kerk, en aan de bunrt Schoonoord in het El- itrlsveld, 500 tol bel inrigten van eene loods voor de godsdienstige samenkomsten. Grohingbh, 18 Jnlij. Berigtte men voor eenigen lijd, dat liet grasgewaa op de kwelder landen ongemeen duur verkocht werd, ook in het westen van hut Weaterkwartier eo in de pro*. Friesland» wordt het gras der maden of hooilanden, zijnde meeaial land waaraan nooit i^tf Ier vérbetering gedaan werd, lot eene on gehoorde duurte verkucht: honderd gulden en meer het bunder. Deze duurte wordt echter bier niet toegeschreven, cooals men van de kwelder- lapden zeide, dat de boeren meer van bouwen hielden bf voordeel hadden; maar vooral, om dat het grasgewaa, bovenal op de kl«-igrend»n, seoen «eer schralen oogst geeft. - Uil Zevenhuizen wordt van den I7den berigi: Tot ons leedwezen berigten wij, dat de aardappelziekte op het land van J J Seivtrling alhier aanwezig is. Niet alleun hel loof, mupr bepaaldelijk de knol is zeer sterk daardoor aan getast. 'Niekehk, 16 Jnlij. Heden morgen van elf tot twaalf uur hadden we hier geducht zwaar weer, vergezeld vhd storm-, regen- en hagel vlagen. "De landlieden wélke 'a morgens v«ld- waarts waren gegaan om hun hod te verzame len, moesten hun werk stak» n en de terugreis (welke bijna ondoenlijk waaj aanvaarden. Aan vel© gewossen ie door dit onweder schade toe- gehragt, 's middags »t© 3 uur was de lucht op nieuw met zwarte zware wolken bezet, waar door bijna eene nachtelijke duisternis ont stond. Velen -waren met angst en schrik ver vuld In korten tijd scheen hel uitspansel in lichte laaije vlam te staan eu de donder ratelde geweldig door het luchtruim heen. Ontzettend oogenblik! D« regen- en hagelvlagen waren he den veel sterker dan dra morgens. -Da geheele dc-npkiing scheen in eene zee hersclupuo te zijn, eo 't uiizigt was geheel belemmerd. Ha g-ls ter grootte van duiven'-ijeren en knikkers sijn er gevonden, en ©tukken ijs circa 1 duim dikte b-hbeiidf, vielen uil de lucht- - De - schub* i aan lyin- vu vohkrucht-n hier in. t vi'toorziuiki, .ia 1 onberekenbaar. Gcln-ele «lukken,a -las, gerst,-ihaver. biia-jijii totaal mmr >1. n .griittd K»l*Uzvn. -O .r flp* T .-tikele ulaa ruller ji..do-school nlliS r Ui siukU-'i .geslagen. O-e^igecs zijn .hier geil», oog-lukk« n v.*..ig© «i.IEi». Opknde, 17 JuJij-Gisréren.lmd men alhier en iin «Je «ui*t.r< kon tajoa dt-n .geueeleii tl-tg tol laat in den-*»oud'.loader en blik».m,«elke logen den middag met geweldigen,storir,-gen,g..paai«l ging Eene v««rs van de wed. H. 7'op alhier, werd d'Kir rleli 'iIlliMem ..g'.do-al, zijnd'- de haren aan d 0ChterpO.ileu en op il<* eeii" zijd" »ao hel dier gesehriK-id. Het beest had bel pas afgebeten gras nog in den bek.Te Lucaswubte ie dien dag nogal boekweit verh;igeld. E» »telen daar stuk ken ijs Ier grootte van een duivenei. Fe» dm Halen* Ook uil Wirffum en Usk- ieert wordt thans geschreven, dat de aar.Lp p.-lziekte weder sauwozig is Uu bmtstgemel.l.- phials schrijft men daaromtreni. Hor schoon de nardappeis zich bi>-r nog voor korten tijd ver tiHin.léii, zoo ueeaii tb'ins de g-wone ziekte hauil overhand toe. Op vele akkeis niet vroegrijpe soorten begint bet loof reeda aaitm- rkelijk te rersterven en opoutiaan zich ook hot brdvif we der io den aardappel zeiven. De prijs van het hooi, hetwelk in verhnu ding van ander© jaren door de .geringe hoeveel beid reeds buitengewoon hp"g was, is sedert ernige" dagen door de aanhoudend© regens, wel ke voor en na zijn gevallen, nog honger g -kloin- tm n. J«ar het voor een gr ut d- el nog te veld staande is. en alspo bij «oor UL-io- kwiatit-ii nog veel sb-ebter kwaliteit x-il komen. I)a 1000 halve Ned. pondvn schrijft m n uit 0 t ierden- dam, waarvoor vroeger gewoonlijk 10 a 12 besteed werd, worden thans mét ƒ20 a 25 betaald. Men leest in F JSconomisle Beige ten aan zien vat) den graanhandel in oos vaderlandMen heeft twee geduchte tijden van schaarste belerfd, namelijk in de jaren 181' en 1847 het gouver nemen t toegevende aan de verzoeken der zui.ie lijke broeders, heeft alles gedaan, om dien gee- sel t© w.eronbet verbod van uitvoer, preinieo voor invoer, aankoopen van graan roor rekening van don Staat, alles werd dn hot werk gesteld, xoodat de prijs van da tarwe te Amsterdam tot 1000 per huisteeg- En de Staten van Hol land verklaarden in hun jaarlijks verslag, dat "de duurte den overvloed vergezeld had." In 1847 heeft het gouvernement zich or ia bet ge heel niet mede bemoeid, eo de prijs van de tar we steeg slechts tot 600 het last, en wat voor al opmerkelijk is, onze prijzen waren over het al gemeen van 10 tot 15 pet. beneden de Belgische eo Franeche markten, waar men den uitvoer ver- boden had.Hetzelfde verschijnsel heeft zich thans weder voorgedaan. Men heeft eeoige graanprijzen van de Ant- werpsche met die der Rotlerdsmsche markt, op gelijken datum vergeleken, en men heeft gezien, dat die van Antwerpen geregeld_ hooger waren dan de RotterdHifische. Nu is bij oo* de uitvoer evun als de invoer vrijin Èelgie wordt de eerste echter belemmerd Is dit geen sprekend be wijs leo voordeel© van de handelsvrijheid f Bij vonnis van den heer rogter in hel kan ton Arnhem ran dsn 14den dez-r, sijn de dia kenen der Christelijke Afgasobeidene gemeente aldaar, ter sake van weigering om te doen de op gaven, waartoe zij ingevolge art 10 der wet tot regeling van het armbestuur rerpligt zijn, iudet in eene geldboete van vijfenzeventig gulden vor- oordeeld. Herhaaldelijk tot het doen diér opgaven aan het gemeentebestuur van Arnhem aaugemaand. .zijl» genoemde diakenen, uitsluItenJ met het be heer der nrroen der Christelijke Afgr-S. gemeen te aldaar belast,die blijven woigeron, beweren de als bestuurders eener kerkélijke gemeen te, j welke onafhankelijk vao en buiten den Staat is, tot het doen der gevorderde opgaven niet ver pligt te zijn. Naar men verneemt, hobhen do armbestuur ders van verschillende Christelijke Afges. ge meenten in de provincie Gelderland geweigerd, bedoelde opgaven aan de gemei-nte heaturen te doen en zullen zij ter dier zake tervolgd worden. Verschillende Berigten. Men wil weten,zegt de Haagsche corresnon dent van de Arnhemsclie courant—-dat dc mi nister vnn buitenlandsch© zaken binnen weinig-- dngen de residentie verlaten eo zich naar Berlijn begeven ui. Generaal van Heerdt, die met eene bijzondere missive naar Berlijn whs gezonden, in dezer da gen teruggekeerd Nu z«u de heer van Hall er naar ton gaan? Is er iels belangrijks op til? Dingsdiig nninid'liig 1 ia aan het elabliHS-- ro-nt te FijeiiiHir.) mei h l boste gevolg te wut-r gelaten llel ill laar gehe-l nieuw geliotiwll en f/an' luge rig i ijz ren sto-on-emp luit 2. treMMin-1 v.rii de vtratl van g -ip Brtt-al-m. Volgens «■■■no in »l« Kerkelijke Courant me»li'g- dreule lijst va» kamllil it-ii tot ih* H ilieiisl dij de Neil, tlerv keik. beilio-g buil aan- tal up d-n 1 steil Junj i I. 93. zt inie 6 minder dan op dun laten Jillij 1854 Uil Hontenisw (/eelanil) schrijft men dal h<-t hij de vertdijdend- nerigten uu alle atrokuu des rijks over ileo te veld «ta imlen oogst, dub to l «angonaan» 18 te kunnen mededeelen d »t i«ik in die stick-li de «ouruitxigtei» ui-1 slecht zijn L)e aaidi.pp-leii. dn* tol dus verre n»g altijd van de zoozeer g«-viees.le ,i -kl«- gespaard hlijten. I twüuveu «-en zeer ruim.- opnreng,-.l. Onk d>* ei w j tul* en lllidere granu.-oorl.-n geven va. hlijdende j uitzigt. n, indi.-n v-mrlJuieml gunstig weder i daaraan bevoiderlïjk is. Alleen «Ie irn.okrjp is in den vuisten zin dt-s wuurds sU-clit. Dell 17 julij.zag im-ii een twiniiglnl lui«l juichende en duur liunbetrekking, n e-n eind weegs gevu'gil Wuitiende werklieden vnn 's Huge vertiekKen, welke zicb naar de Ha jiltmmernieer- lunden begaven, om de drungg.-maakie polders aldaar tö uiltginileii. DcZ*- liedell, llllril in dienst van deu h- ar van Gogh, welke in de Haarlem mermeer Ollimigs i.etangrljke annkti-.pea moet gedaan hebi.eii. w «reu te regt v.-rll ug I Weg-ris bun vertrek naar die air-ken, waar bun een l-mn van ƒ12 p.-r week is toeg-zegd. daar i j te 's Ha geruetde vi-rilieiisten hunner werkzaamheden, welke in bagigereu, zandgraven enz., bes|ond«'n, naauwciijks m hel ullern»u<ligste hunner gezin lieu voorzien konden. Bij liet departement van bmnonlnndsche zaken is too Delioeve dar aotiillijdendcn tluor den jongsten wateisnood untvungen: 1. van den lieer A W. J. Gruus te Ambein, één wissel groo: 90, op d© eereu R Mees eu zouuen te Kotterd... zijnde eene gift van eeuigon zijner handelsvr; den in Saksen, en *2. van den beer W. L. Wel ter, predikant der hoHundscbe heivoiinde ge- nieenie te St. Petersburg, een wissel gr.mt 324, zijnde het restant der bijiirag« n van Ncduilun dere aldaar woneude. Bij het departement vnn binneulondscho zaken zijn van de to Londen gevestigde com missie ter inzameling van bijdragen ten behoeve der noodlijdenden door de jongste overstroomin- gen io Nederland, opvolgend .-ontvangen drie wissels, te znraeD bedragende achttien duizend twee honderd twee en zeventig gulden, tuchtig cent, alle betaalbaar 13 Julij jl. Den 18 Julij zijn de eerste roode en zwarte aalbessen per stoomboot vao Rotterdam naar Engeland verzondende berigten nopens bet was dezer vrucht zijn vrij gunstig. De laatste haringjager is aangekomen met 158 ton volle en 80 ton maatjesharing, welke even als hetgeen nog van de vorige jagers voor handen was, tol vrij hooge prijzen zijn verkocht. De beriglvo zijn merkelijk minder gunstig, hoe wel de haringjager door aanhoudenden mist eo dikke luchten slechts een betrekkelijk garing aan tal schepen beeft ontmoet. Een zekere beer By nas, te Londen, heeft 100,000 dozijn flesschen ale en porter ten be hoeve van de troepen naar Bulnklavn gezonden. Een Van Napoleons geneesheeron op St. Helena, dr. Arnott.is de vorige week op zijn bui tengoed Kirkonnel-hall op 83 jarigen leeftijd overleden. Hij stond bij wijlen deu kt-izi-r in groot© gunst, die hem op zijn sterfbed zijne snuif doos lot aandenken vereerd©. Te Hamburg is bi rigt ontvangan, dut ge- durendu de groote mis t» Novogorod in Rusland, in dio stad een verscbrikkelijko brand is uitg© barsten, waardoor eene aanzienlijke! hoeveelheid koopwaren ter waarde van drie miliïoen roebels vernield. kraclitigen oorlog wil,en dut, wal ook de heer C'oMm ie<rgen moge, besloten blijft den oorlog voort te zetten en daarin, in weerwil van «Ie ve° liezen, nederlagen cu onheilen, blijft volharden." UIMI CW- In den nacht van den lOdcn dezer werd op vijf mijlen afstand» van Warschau, op den weg tusschen Minsk en Kulusehin, de postwagen door eene bende roovers overvallen; de postiljon en de paarden, voorts do vijf r«*izigera, die in den wagen zaten, werden, op eene jongt* dame na, wie het gelukte te ontkomen, op eeno gruwelijke wijze vermoord. Hetzelfde lot trof ook zeven Joden, die mid- vcrvclieneu, waarin voorschriften gegeven woolen, di-Lrwijl met vrachtkarren waren guimdcrd. en vr onderdo tegenwoordig»» onwtandighadeii «•ene geheide Joden familie, uil negen personen VR" Europa moet worden gehandeld. Het ou bostaHndi*. die een© naburig* herheig bt-woon derscheith^ zicb d«)or luchtig stoutmoedige plan den. Officiers van justili*. adjudanten uit het oen makerij, waarbij am de kans en do middelen gevolg vim den prins stni]huu«Ier, alsmede een Vrt,> uitvoering weinig of niet gedacht wordt, sterk detachement «gendarmerie hehb»n zicb un- Tol*ens «Ion schrijver, moeten Polen, Hongarij.) middelijk mmr «Je plaats «les voorvals hi-geven, en Italië in opstand - gebragt wonien en moet en men Ivmpi de daders spoedig op h«*t spu.»r te ovcr;l' do grouLsle tegenstander van Rusland en zullen komen. Oostenrijk, do revolutiehet hoofd vorhelfen, en Een van il© groot© Parijsscbe hla.len zond Fr"l,lu'-jk ,!(,l Wcst"n vrl> Inkomen om ib*nt naar Azi«*. tna-ir toen deze d* '.nüt JJ'|,ptwwil»ar0 ineerd«*rliei.J te werk to gaan. zezgsu va© Tuhtt GorUdmlntf, met vi lUg wucdvu bukiuuuit B© dtiiaio van ■ci'rt -tp <1 ujih varlango» in «1>> «ertto lilde uu uaural «>p de rogfrrzijile geplaaL'. Canrolrrt wil t««i- Uit Amerika wordt van den 4den Julij le- ntl). dat geen mm -m—i iTgew^.;. d«t ngt, dnt de EngeLcbe gezant bij «Ie Veréenigdc j l.en» tijiiusa zijn n|>perb©ve) l:cbhur»«Aap ?sn "ra©»r Staten Vérfoögen hoeft ingediend, ter zake van de j doortastende mnatwg©I«n heeft ren^p,-b«.i.d«-ri. belemmeringen, «lio de Noord Ameriknanschc re- j £r tocWuid*.!™ «rémSwAt voor ré- gering tegen de werving van troepen in den weg ne oxpo.lit.e i«r met Inndn^stroofh-ir. H-t dm l "k* werd geheim géhóndeii; men Mido «éónWol. dut Ie t F R A 2s K R IJ F, I op Ódusea^omaiit. vn«. In «lio stod vcrwucbrin rm a Parijs, 19 Julij. Er is dezer dagen alhier j dan'onk.-rolg.-..- ■dfjong^it'.tvrrgtffl, U-dcreu'dag tja een' geschrift vnn een' onliehende in het licht respor run nullij hid b-schoiiwd. koos hij o Dc Keizer moet mmr de Kriiu, Peliiticr met inval der gealliesrd Onder de (,*errii liten. iUe in éflWip hurft behoord; dat rr «reder van *«ine expctlïrU nsar J?és«arabie sjiral» wai. Dit schijnt geheel «ir>)ti|jt- M«H!r dan ooit 'wordt a!l«a bijcruu. -óm .li-u étrij.l in de Krira Ic doen brd:**»-!!. »n «taarom is F»: wkcr. dat Rusland «*r rrv» vel* versterkingen «wi Jhar- omIer ook zijni- grunadier» heen r« ndl- J)i- k.-«r- bonde^Lt 2.1,000 man «turk. «11 v.jriiit mut «le garde dn kuur van het Russische leger; hnr© tegenwoordigli'ul bij Sebastbput mimi <«p het gchtud© Rux«i»cliu li gcr inwerken. Rehalve d«* greim«in>rm zijn ook 8 rvge- inentcn iiifiinterir, 2 divisiei] ruiterij, elk van 4,'A'O Mil.lh.-iliHx.-ap.nl H.«.v;r li ij Veljdeefdheid 5"«0ÜU man keurtroepen voor CkKsstopol blijrén, i w,.lk©chi l.-t Em «p-scb- officieren z-er moest roemen. ®.D op Sunftropol aai,rukken, s hij li.-vit te P-irij*. Waren strijd« rs niet -•k in de K'iin hun vrij hun zoo gaan aid dezuii alle n Een Titrfcsch schip is op de hoogte van M.illn I) t tin meel vail een Vfesselijkeli manrd geweest. De Grieksoh» matrozen verniia»rdi|ei) namelijk den Turkscben k jn in benevens drie Tnrkseh»» matrozen. '/.-■} .mikten zich dtarop schip en lading mecsleizij slaagden er in lading te Giliciti (e vi-rkiH>pen, waarna zij zich tiaar li-t riland Amoulus begaven, waar x'j liet vaartuig v-rbniudd«n). Da«r vielen t>ajn eclm r al de m«iord.-naars van zelf iu de handen der justitie. Hoeverre de Am.-rikaoen gaan in hunne weigering ««in den tétadetol te betalen, ilw-n zij evenmin «Is een wettig erkend regt will-n hu schouwen ids den S «mltol, dient, «lat "le/.er da gen de kapitein Van «le Noord Ameiikaansche bark Undent weigerde zijn* papier.-n «>p de Siad© ovi-r te geven, mmr. op gevaar af vim zijn schip te zien beschieten, zijne reis na-ir H amburg v.mrt- zett>-, alwaar hij zijne (ailing loste, zund-r eeni gen t«d betaald t«* hebben. ENGELAND. LoNoes". 17 Julij. Lord Dundonald drukt Du Rus sisch© troepen te v©Me zullen spoeiltg geslagen ziju, do K'iin veroverd en debttitopol tot overgave gcooolzaakb 0 siire. roept de schrijver uit, welke glorie voor u, voor Frankrijk! Welke geestdrift te Londen «>n Parijs! Welk gejuich door gan«*lt Europa Wulk» prachtige doop vuur liet tweede keizerrijk! Dat, Sire, is In-t plan dat ge uitvoeren im>et, uit- v<a-reu inet eigen bami, naar uw© eigen ingeving! Binnen kort Leert go niuir Parijs terug en gaat van de Tuilerién imnr Notre DameDe schrij ver «biet «Ion K'-izcr opmerken, «Int zijn «levies van Bordeaux: Het Keieer rijk is de vrede, vn Isch I was; hij acht veelmeer **.lut bet K-'izerrijk de! oorlog is, de geliecle herziening van de W«*ner tr.tktatun, «Ie vvrau.lering van de kaart van Eu- ropa en. om liet in een woord uit te drukken, bet i» voor Frankrijk «1© wraakoefening voor Water loo." Wat al niet voor «|waashe>lon in een menschen- brein kunnen opkomen Da Univers Iwlielst uen srlirijven van «len bri gade generaal Berge, waarbij de^s vorklaart«Ut wanneer bij bij «le )>estor)ning op dei vijand du» ceue vfraUrkiug Lkumi. «Ikco uit Polen van 72.000 man. IntU!«chrii nu:jiJt wrat GorttchalMf. «lat hu! garui- ZoOQ le Sehii«i«i(»d ir*r met ziekten 'u.e:': k^uij.eu, hcufc mouten tniiBportcmn naar 8iaiforojHit. Nicoln- I ïef en audu-re pliuiinen. Ouk klaagt hij ovur lw: la*© aankomen van rerstorkingntiocpim uil levensmiibtelcu. De Russische admiraal «lur vloot dCachimnff i« nu toch su-llig ov©i-I«]il©u. Na reed» twectoalea voor d«K>d te zijn uitgrgoveu, o'.-oli toikcns Joinl. r gruio.* meldt thauu vorst üorltekakojf, «Ut «liv «l«|>pere anjg». nun «len 12-leii Vwor Sctettopgl <kw het vjjamtoiók© Kort voor zijnen «lood v» Xuliasjf vao vicc-vl- minal tot ««Jininial ben-wnul ter belooning van jitn kracht-l'dig uude«-l aan lie ver-luliguig »au Öt-hi»»..- pol. Hij huoft birivau kennis rréX«»«" «lu bciüH»-.- ii i ng vnn zijne vloot, bij cuuo Jngnrdrr. waarin lilj xi-gl, ilat hij troisol) is looiiftmge scliupcliugeu to komiDBiuiorun, «Ito teu allen tijde gureed ziju voor het vaderland en don Czaar lo sterven. De gewone berigten nit K«>n»iaminnpel toepen :ut den 12. len. Zij boudun in, dat «Ie Kussen w.t- liegonueu met «lo belegering Kar», Maineloti Vort van «le vijandelijke kogels verschoond bleef. de Turken slechts eene inagt vmi ISOO hij «lil alleen toescbrijft aan de omstandigheid, «Li j ecuigd hadden. De Portc ba-l K-vloten tot het hij de bescherming dor maagd Maria uiger«K-|>pii zemtou eeuer versterking ren 2".0U0 initn, waar- en de onbevlekte ontvangenis -gehmfil heeft Do j *an 6n0o van bot logi-wn Ine ion. l>e paeba een' brief «un de dagbladen zijn vormoolun uit. «hippere en vrome geuenctl heofi «le boloninien 'au Trebisonde l««i eene algeinemio ligting l>pvo- dat du regering «een gedeelte van zijne bekende Van liet K-itli dijk© bi ui tevens meteen dankliml'en. u"i Kara tu hulp te snollen, «toch «le Cbristo- plaunen, en wel als waren zij niet van Item. zul aan «le heilige maagd versierd. I tien waren weigoraebtig daaraan te voldoen, of overnemen, doel» niet met bet voornomou urn ze pAltus, 20 Julij. Du brieven uit rie Krim lui-1 v«i..rw.mr«|,.n. tegen «lo Russisch© vestingen aan to wenvlftn, maar UOi. t.ij vourtdnrtng mi -unsti -. Muit schrijft na- «"een «nu er b)j een' eventueleo aauval v..„ «le im.;,Jk .|:wr, (,a bot .'u-eu wonder is, al» «Ie Russische schepen »p de geallieerde vloot gebruik so|.i.«tvu dapjwr vochten, daar z.j liever wilton van te maken. "Overigens zijn tlmns ree-Is zoo «ueuvcloii «hui bingur in do Krim blijven. Uu veto personen rnel mijn plan bekend, zegt ge- allo» begint te blijkt «lat niou mui «to mogelijk-1 noemde lord ten slotte, «hu het mij geone verwon- ||eiJ van een aft«»t van rju1 >1 1,-im T© i doring zoude baren, dnt liet reed» ta Petersburg Jóoven, en er Ziju helen dié inooir.-n to weten. «T-.t bekend was en door Ruslau.l tegeu de geal'ieer- lllen thans weasibt naar-ton raai v.»ri bmuU de den m praktijk zal worden gebragt." L/ll,,ls u. |1u1i(k.u pn„, gfap.dmn Een schrijven uit Louden meldt het volgen- begint populair te worden, omdat hij vooraf den do: ongunsügeu uitslag van de ©xjwditia vtwrspeld "De zaken van dit schoone land bevinden zich heeft, in een kritieken toestand. Do armoede van het Den 18den zijn tc Toiilen ingescheept 500 volk neemt toe met de tegenspoeden en verliezen Russische krijusgisvitngeiien, die te Odessa tegen onzer legers; de handel lijdt in al zijne belangen, j Fmnscüe gevaugenoh zullen wonien uitgewisseld. De minister van oorlog heeft naar Peter», burg gezonden eene som van 50,000 francs, om in do behoeften te voorzie» der Fransche krijsge vangenen in Rusland. Du gernnt van Beijeren Petersburg heeft zich met deze alles is in rouw gedompeld, ginds vallen de dnppa- jen, bier beweenen ze hnnnu betrekkingen. De raehigto mort, zij veroonigt zich dagelijks in mee tings, waarin d© hevigste redevoeringen worden gehoudenmen ceeft zijne verontwaardiging lucht j bij het Lof tegen dezen of genen maatregel, en de ongelukki-taak belast, gen zien niet in, dnt huune rampen genoegzaam verligt zuilen worden zoolang die noodlottig© oor log zal duren, welke 's lands hulpbronnen uitput en alles verlamt, wat tot deszelfs geluk cn voor spoed kan bijdragen. Alles wordt verslonden door den oorlogsbrand, die do oevers der Oostzee en de Kriiu met lijken en puinhoopen bezaait. Ami Engeland, men veroordeelt u da Russische mngt t« gaan fnuiken en gij vernietigt u zeiven in dien arbeid, z«k> niet zonder roem, dan toch zon der voordeel Intusschen redeneert do Timet in een geheel anderen geest over de stemming vau hetEngelsche volk. "Het is «1e natiezegt dat blad,die lord Aberdeen tot den oorlog dwong; het is «le natie dio hem noodzaakte af te tieden, toen hij traag was in «lezen oorlog, en 't is al weder «Ie natie, die du Weener vrodes-voorstellen rif keurde en [Russell den aftogt deed blazen. Ziedaar de magt van bet Engeische volk, van dat volk, 'l welk een To Marseille duren do inschepingen voort: 1700 ton projectielen waren in de laatste dagen aldaar omgekomen. Aldaar is hot berigt aangebrngt, dat in groot gedèélto vnn het regentschap Tripoli opstand was uitgebarsten. Het Frnnsch advies- jogt le Daim wok deu 17Jeu dezer te M.du aan gekomen en had hulp van troej>en gevraagd voor deu Bey van Tunis. RUS LAND-TURK IJ E. De unral op «leo Mabkoff'.oren is Uit bel einde de zer mnaud uitgesteld. Tut zoolang wileou de gunt- liscrduQ voortgaan met het vooruitbrengen huunur annvoIsUnfeii, teo einde mut raeurdur iiluigt op wel- ■lagen iiuano vurgaefscbe jxiging vau dun löduu tv liurlialuu. Ongestoord ging evenwel die arbeid niol; voortdurend werden zij verontrust dom hot vuui bulugerdun. vooral vau de RussUche schépen. Ook ■leden dc Russun herhaalde uitvallen, die, vulgsus De Poite nilfct genegen zijn «lo voorwanrdon vim Friinkrrjk en Engeland, Utr- tfemto «len wo-ir- Lirg dvr Turkoche leuning van 125 mill, franc*, .•uui te nein«in. In de O «»Uee gelooft men niet meer *»n ©entg bel.mgnjlt WnpenfuiL Over «le Onmogelijkheid on Krouiutxi t«» neiueu «least iklininvi] bundat als .mLtuntal A" 'pier, en Eugi-innJ maaktal»» weder tuebereüirotou voor oen zeeto-L derwaarts 1356. Ofschoon de Engeische ndniifnnf Dundas ver zekerd heeft, «lat un» ge«*ne vaartuigen, «lio ledig iker liggen, sclut Ie zal aan -ed ian worde», zou belilien «Ie Eugelsclic-n te Nystad fi grwte vaartuigen, 8 brikken en schooner» e» 11 kl«i- nore vaHrtuigea vernraad, uf#*-!i.w»n w afget«k«-ld en Iftlig Voor anker togen. En in cm) lelegrafi-lic berigt van «len Isien Jo;j l«eri*gt ri© g»«u«erqi*nr van Wiborg, dat eeu En-gelscb stoomschip «!©n 3 Os ten Junii, bij Pviteilaks, 30 vaartuigeo ver brand beeft, die aan bijzondere personen behoor den. Handelsbrieven uit Archangel van don Ssten melden, «lat de Witte zee door 6 oorlogsvaartui gen van verschillende grootto werd geblokkeerd gehouden. Twee met gnmn beladen koopvaardij- soliepon waren door do verbóAiteDon buitgemaakt. De Eugelschen had«leo zich a«>g niet z in ver in «le golf vertoond ai iu hel vorige jaar. Of*ch«vnl men in Arebangel wein-g voor oen' aanval der verbondenen Uhlucht was, bad nsen tueb jiS bet oDtnKxligo graan binnensland* gev«vrd. De hei de forten v»>or Arcbsngei on het v«~tingw«k aan «lo inon«ling van «le engte, «Ito tmr do haven leidt, waren in g««e«ton staat van ten lediging, er waren 12.UOO man troepen vereenigd. Do ingang van de bnveti is buitendien versperd. Keizer Alexander zal zich voor 's hanij* niet naar Warschau begeven; «l:»arentegi.'n wordt de aankomst vnn den grootvorst XIiActus aldaar «isgelijks verwacht. ürygsbceltleu uit Mexico Vervolg van JVo. 32. I. DE DOOD': VAN PALO ALTO. En terwijl «ij tusêoben fonteinen en bloemen op en neder wwxleMe, ver- meugJ* .qeh het gedonder «les geschut* met «to muziek vso het ptos»en- d© water, en de stank «jee kruid* verstikte «to geur «Ier bloemen. ©Èr is geen© hoop Verschrikkelijke woorden, al* ©en«) achoone. huljwlboza vrou* die spreekt, .Ai#met haa* eigen hart to rade prat! G«sene hoop! Morgen zal In«az, to B««Jijk i»de eu jonkvrouw, naar lint altaar worden gosleopt en misschien ipiddon onder het geraas van dun strijd—-aan oenen muu verbonden wor den, «Men liRre ziel verafschuwt. Terwijl «ij «prak, werd liet zijtien gordijn, dat aan hot naar het balkon voerendo venstor, waaide, terzijde getrokken, en eene gedaante, «Iot>r de plooijsn des gordijn» ais door oouen sluijur oingevon; stond voor haar. Het was. de gedaante van eenen jongen man, gekleed in den oonvoudigén .- blaauwan kltun tenuemk eens anierihaaiisohen officier», eene klaederdragt, die alle omtrekken van zijn slank maar krachtig ligohaam. gunstig «leed uitkomen. Zijn geaigl waa zeer bleek, nmrstork gstoekomt en voi1 uit drukking; rijke lokken omgaven het blanke voorhoofd en de oogen «onden eenen dbonlringendeb On vasten Wik vao ouder de zaïneoge&ok- kM. wenkhraauweniuit. Zoo stond hij, zwijgend als een doode, en beschouwde de jónkvrotwv Wék öunfjSöwoödw» blik. Zij zonk op eono knie noder, mompoldo ean gobod- en riep. dun tiaaln r©)»(Maria, d&jonkvrouwelijko nwöder; aan. Zij ZHg een gozigtde-ver whjjning .van^dea gtwst baars dooden echtgenootsJ Deze.schoone op de knie rustende vrouw in.het witte'gewaad» dat vin «to sohouders. zonk en «1e schoonheid haar» boezems voor de helft ont .,.h*ktorr*P|dtiz«4«éijgend,in het raam staande.gedumle,. wier diepligaeod oog uit ©en doo«Lbleek gezigt staarde, vormden in vereeniging irict licht en.t»:liaduw, met;fonteinen oo btoemeo, ©öd aobdeHing, vèrmawndl too- i. --H«4*ibwja*ziju verdwosn «utuheï kftria,-d4.aü gevakhadpibnlti uit haoeivenlgvende.vingers»: f''ë Tum> ti) uitideze; aan-den' doo-l^alijkü bedwelming *etortot.zk> ael- ven kwatn, voeMe zij haren jongen boezoin warm tegen een mannelijk i hart kloppen,zij voelde hel gliintogcbeu van ituren echtgenoot op haar ge*'-1- "KomT zeide de Virginier met eene zachte stem in de cn*tiliaanseho taal'vr is geen tijd tot een laag vorhsulik heb den d»od getrotseerd um u te iMsretken, eu wij moeien nogmaals den dooit trotserua, om vim «lo ze plaats to em komen." Hij vatte baar zacht iu zijne armen, en terwijl hij ito in zijne omarming sidderend» omknelde, droeg hij hnar do«>r het gord jn, en zij stonden op liet balkon, waar hunne oogen door een te gelijk vreesseljjk en verheven schouwspel verbliu «I werden. Het liuis to Mutamuras stond slechts op garingen uf«t.md van do rivier, van welke het d»or oenen tuin geaebai-ieu was welks fonteinen «loor bo- gen van bloemen flikkerden. De rivier kronkelde als een stroom ran vurig licht hen voorbij. Ginds verheft zicli Fort Bmsn; daarboven vr«ait, up den achtergrond j van d«u rnjddemaolnelijken heiucl, in een rood licht, «le sterrenlianier. Rondom dit belegen le fort vertoont zich iu het «luister liet mexicnansche leger,—^gij ziet ze, den Rnnuhóro en den aohlaat, bij duizondon langs dun ouvur dur rivier versiireitl. Maar liet vreosselijkste gezigb van alles leverde de hemel op. Dezelvo geleek een ómuetelijk, over hel heelal uitgespreid lijklnkon, mét ach rik- berend» door de vlammen eens ulkwin* daarop geteeknide liiemglyphen. En hut licht des vlainmemlen hemels viel op hut guzigt der scU«>mo vrouw, die zich digt aan de borst Imhra echtgeuool* ilnikla. Ziju bleek gelaat is met een gloaijend karmozjiiruo l bvertogehhaar olijfkleurige wang scbittan aU van den brandenden' blos des hartstogts en zelf* Inmr wit gewaad en haar ravenzwart hoor zijn toet vurige scharlaken strepen guktourd. riZiyataan op heb balkon, terwijl hét gedonder der kanonnen «to aarde doet trillen-en hek geraas der mextcaaitsohe heersolmnln, inden nnohtelij kon strijd;^' vdir.tyd~tot tijd, zich ijzingwekkend doet Itooren; Ginitsche van liooten wemelende rivier, gitulsche «loor lugarscliaien verdonkeide oeéer, waar lansen en bajónoltori nl's fakltelvlammuu dikkeren, gilulsch dooé driehonderd man verdedigd fort, welks'banier door de vlammen dés tfrijds verlicht'wordt :-*-taltaar bood een toopeel aan, om het bloeil to ont- j vlammen en liet hart aan te vuren, oiiz zich- iu deu storm des strijds te •tortró. '•Ginds ajjp'ze, mijn© hndriieden, en lij vochten nogt terwijl de hoop reeds voorbij isriep de Yirginior. "Inez, wilt gij met mij-paan mot mij over! de rivier-*met mij door hor wwden des strijda—met mij iu do sohaduw deawoudal" - TïétVai'eeb 'vefschrikkehjk' gsalgtV" dat zlöh'vèof de-iïègeü-«<)*-jonk- vroiov ópde^dl; mahr rnkt hotwirmb blocd; dot op h.ttG-'vringcn gtobtJe, antwoordde zij: "Ja, dat wil ik T' Naar bouwden dsn van het balkon door middel van «Ion fodder, die on- - der zijnen last kraakt en waggelt, naar beneden in «le soiw-luw van «Ln tuin Zijn arm houdt haar omvat; baar sneeuwgewaad fladdert om bare' koninklijke gestalte. Zij zijn mut moer to zienmaar een tred weèrgalint door hot vertrek on een «>mto man treedt hnrtstogtelijk opgmvonden naar buiten op bet ttoor hut vuur der knnoimde verlicht balkon. Aauscü-mw «lio huugo gestalte, goklee 1 in de mexicnansche kleedeulragt, groen met goud-anischuuiv dit bruine, door den ouderdom gerimpelde gelaat, dun witten simrbaanl. die de samengeperste lipfien be«lekl, du van I waatiiiimiga woede schitterende oogen onder de gel'roasto weukbnwuwea; «an*cliouw hem, en bid voor de jonge vrouw en baren geliefde, haren echtgenoot. Du oudo man s»ant ran w«*aiIo bevemlo op hot balkon, terwijl verwon- sohioguu van zijuo lippju v,ii>eii. Want ginds is een Uiotju op deu vloed, slechts cuti gebrekkig schuitje, -lat over du verlichte golven glijdt eu twee gedaanten—den jongen Vitgi'iier en zijne niexicuaascbo bruid naar «len overkant draagt. "Vervloekt! Zij zijn den anderen oever nabij I Ha! dio bomdie botu 8pringt b«vven henrukt hun ut do diepte Eene rookwolk trekt' voorbij Hel eu duivelDaar ziju zo no«g eu ijlen naar den oever Moge lieu «lo Satan de kogels iu hot burt jigen! Hij kaalt zijn zwart' strijilpaard uit het bosch aan den oaverzij bojtijguu het tu zamén vliageu «loor onze rijuu—hij is oulvlu.t Eu terwijl de oude man in de bitterheid zijns harten eenen vloek op zijn kind slingerde, stormde d» Amerikaan op liet zwarte paanl d«»or de mexkanusehe rijen, terwijl liet witto gowaml zijner brui.l hare geelaltu iu eenen muutol vau sueeuw hulde en over do zwarte- hukl van hut paard golfde. Ju, jariep hij Utrten<l, terwijl de kogola ata hagel romlom de pooten i van zijn paard riedorviulon, "schiet maarIk ga naar Taylore logor, ik] ga om hulp voor hot bulegerde fort to Imlèn 1" Hot moge iéts heerlijks zijn, een strij.l paard, zwart als de dood, onder zich ie voeleu, terwijl hot daarheen stormt, gelijk oeno uit den mortier j geslingerde boiri—hot mbgo ieta heerlijks zijn, het bliksemen van «len s*rïj«l te tien, waardoor inen omring.I is sis door ecu gonlijn, «l«*zeiïs donder te hooren, doordringend aU bet gebrul uit «ton krater «en» vul- kaaus; maar door het woedende razen des krijg* «totrheeri te rijden in j diepeu'nacht op eeu zwavtpmud, tenrijt men eouo Uiveinlo vrouw iudej «ruien houdt'.'Dab zwelt het hart eu hoi oloed ontbrandt! - -Lang, ««toiid d© oude' Muxicnsnsclie otlioièr-op het balwriow staardei /•inr-dovvxrtt^-rfiwt-.^jiardxettoth «J«ri in;h^»^cjjeyg,licht der kanouaua k«»u. ilnar'boVuU"5ukj «>ok uiot naitr iléu'oivèr, die van «M«-glocben vau Mix- ico wentelde,maar op het «loutere woud, waar ziju oog het laatste wapperen vsn het sneeuwwitte gewaad zijner dorhter gezton had. Hobt gij ooit van Montwuma gelezen? Hebt «ij ooit van dien i non are h met olijf ktonrige won gen gidezcr, dio voor drie homlenl jar«)u. als <lü laatsto van «eue lange reeks koningen, op deu truou van Tenoclititlan zat, omringd van knielende cd«*k*n. aan do feestelijke tafel door gox«pun scliouuo viouweu. Je donker- oogige dochters des zuidens, boiiteinl I Hebt gij «wit van het wonderbare land Aamlmak gelioOrd, over bet- welk hij regeerde, hot heerlijke hm«l mot 2ijue sneeuw en vuurbergen, i'jne vruchtbare en biuuijende dnleu, zijn© heldere en stille meren, wmr- in zich sclKione stelen spii-g»ldeu. zijue vreesselijk© ««xtodtenst, dio ieder altaar van menschoul»lo«}d liet rooken Hoe dit land voor den .Spanjaard moest zinken, hoo «le Woedige pr>- phei't, wiens k«>ni*t do A^tekpnestcrs se*Ieit eeuwen Ladder) verkondig.', in den jter«oon de» strenghigotten ri«l«lurlijkcu brijgsmau Hernan Codes verscheendal alios hebt gij gelezen. Tooo hot rijk van Monlozunia viel cu de ongelukkige keizer, dio door hol noodlot, uiet Üoor menschen was ovorw«.>nn»n, «iet» laatsion slag v»u zijn gebreken hart voelde, zou zijn bloed toch iu dr.julcreu zijner doch ters voortgloeijen, die met de trotschste zonen dee Custiluunwcheu adels gehuwd werden. Van oenigo «Ier afstammelingen dezer httwelyken tuwchen dea Spaan- schen ©u deu Astekiclien adel hebben wij nu te sprekon. Hvrmnort gij n «le aigrijsselijke ««Mlvltonst van het oude Mexico, ran dat bloo-lig© geloof, dnt »ijo geweldig altaar in die »tad opritte, dat men- schehjku otlors ter slagtfilant» voord© en het warm uit het ligehaam ge- nHeu lillen le hart vau hetzelve iu het gozigt van zijnen duivehtchtigeu go«l wierp'/ Hot was iu der daad een rroWf, dat in xijue af«rij**«lijk© gobruikon, die alle iu den naam van eetlen duivel worden in acht genomen, bijna aan oenige dier barieinrsehe verbasteringen du» Chri*teiK(oms spriijk kwam, wier blisolige, oflér» vau inenscheuhwlen in deu niuun van Jezus, «n God gebragt ziju g«nvord»t). Herinnert gij die eeuwige vlam, welk© <vp het altaar ran Montezuma brarKbto en met hare wolkon ran witten rook en glanzend liplit eonrn stil zwijgen Ie «gelui jenta v«x>r do opstestoüjkhvi.1 van het AddyW aflegde, ltozo vlam ward hot rérai ont*t«>kea, toen «le vnomntoi» van Muétezu- ma, een won voor zijnen tijA t»it liet no«»nton naar het vruchtlore dal van Mexico stroomden. Lang bramble sij, tot aan de dagen Van CórtcK ttten zij, xuo al* men gvl<x>fdnin dén tontoten bl«M*<ld«>o;\d:ca liij op haar alUar liet bewerkstellingen, voor altijd werd uitgebluscht. - - a v,*j i\"iuk«cl»ó nasm flor stsfl Mvltiïo.

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1855 | | pagina 1