III» II IP ©1S.BÏ J Mcrimtim. h li 25,000 RALANTI UlTEKflfiPI DF. HAHN, F. G. DEYILLE, bwntnen in de vlammen om. De bewoners wa ren twaalf in -getal, waarvan de overigen met route moeite om kwamen. Er ia g> en twijfel nan, (Int de brand liet werk van brandstichting is en de hevigste «panning heerechi in do town. Buffalo. 10 Jiilij. Op den 4 Julij was hier bal in het huis ran Robert Davis, in do Ohio straat. Omstreeks ten elf ure ontstond er twist over het (Iitnseu tusschen eeucn Ier genaamd Pat Horigan, van New Orleans, en ceuigc andoren. Da wanorde hier door ontstaan was xoo groot, dat Mr. Davis H»rigau buiten do voordeur van zijn huis zotte. Ilorignn Was con weinig in zijne hand gesneden, en de wond aan iemand bij het gaslicht trainende, zoi- de hij: dat hij den persoon, die hem gesneden had, zou geven wat hij in zijne andere hand had." Op dat .oogenblik zag hij iemand uit de achterdeur ko men, en daar rondloopende zwoer hij rreesselijk en zeide: "Ik ban hem ann, die mij gesneden heeft; ik wil tegen hem vechten, met ines, pistool of wat hij wil." Een Ier genaamd Mc.Namaragü zeide iets, en Horignn trad op hom toe, waarop Mc.Xamarngh hem omver wierp en op hem viel. In dezen toe stand waarschuwde een bijstaudcr Mc.Namnragh, dat Horigan een wapen had. Terwijl hij dit zei- do sprong Horigan op en liep weg. Mc.Nanmn.gh weid opgenomen en in een huis gedragen, waar hij in minder dan tien minuten den geest gaf. llij ontving eene wond in den rug, eene in den achou- i|rr, twee en oen' lialven duim diep, en eene an dere lUBïchen de vierde en vijfde ribbe, die door de regtcr longkwab ging ca die bijna had afge- sneden. Horigan vlngtte over de beek cn nam de wijk in het huis Tan Daniel O'Conner, die dezen mor gen gearresteerd is. op de beschuldiging van eencn misdadige: verborgen te hebben, en wacht op zijn verhoor. Do policie omsingelde het huis en Horigan be proefde vermomd door ecu achterraam te ontkomen, mnar werd door de policiedienaars Cari, Ruijnulds en anderen gevat, cn naar de gevangenis gebragt- Horigan is klein van persoon. Zijne regterhand is zeer misvormd, hetgeen misschien zal leiden tot de ontdekking dat hij en een misdadiger uit an- dero steden een en dezelfde persoon zijn, daar men hem had hooren zeggen, dal als hij iemand op het bal vermoordde, dit de eerste niet zou zijn, dien hij vermoord had. Hierom denken de policie beamb ten, dat hij oen rlugtoling uit eene andere stad i«. Wij tiopeu dat de groote Juty hem zijn loon zal geven. gemengde berigten. Bnrmun zul eene tentoonstelling houden van vrouwend i^iwrro itypen.cn heeft, voor §5000 aan premies ui:gel>>ofil voor de honderd schoon ste portretten.—-Al hol laud langs de rivier Wis- heeft consin, bekend als de "old survey," kan aan betNoord-Brabamlsche land kantoor te Stevens Point voor75c.de uk- i 2,70 aangeboden.Koolzaad. Alleen tone pnrtij Verschillende Berigtcn. Wijlen mejufvronw D. van Zuijm, wcduWe IJ*. Gait, te Brouwershaven overleden zijnde, heeft bij testamentaire beschikking 40O ann de kerk en oven zoo veel ann de diakouie dor Hervormde gernci-niu aldaar, vrij van succpfjieregt, gelegalconlDe riijgr.' tiging tot aanvaarding van dit legaat is daarop ont vangen. Z. M. heeft benoemd tot consul-gen. in de Ver. Staten van Amerika den heer R. C. Baring* rn tol consul voor do Sinten Ohio, Indiana en Kentucky den heer 'J. F. Mdine, te Cincinnati. Men meldt uit Zwigsclte dd. 18 Juuij: In den nfgoloop*n nacht drongen drie personen met hemden omhangen en het hoofd mot doeken om wonden, in de woning van den schoenmaker A. Twee hunner plaatsten zich voor de bedden, ieilor mot een mes in de hand, dwongen om de sleutels, die ook werden afgegeven en dreigden met den dood, zoo. de bewoners tegenweer boden. De derde begon daar op zijn onderzoek en nam onder anderen het aan wezige geld. p. m. GO. twee oorijzers en eenigo rol len linnen weg. Na hunne verwijdering liegnf de schoenmaker zich naar de vier alhier gestationeerde dragonders, die nogenblikkelijk hunne nasporingen aanvingen. Buiten het gehucht ontdekten zij een peisoon, die het, niettegenstaande hun bevel van stil te staan, op een loopeii zette, waarop hem een ge vaarlijke sabelhouw werd toegehrngt. Later i» ge bleken, dat deze persoon, boerenknecht op de terug reis was van zijn meisje, dal hij naar huis had ge brast. De daders is men nog niet op het spoor. Te Staphorst is de jongeling H. T.. ann de ge volgen van zijne zucht tot vechten, op I9jarigci> leef tijd overleden. GRAANMARKT. Dordrecht. 21 Juuij. Vuor enkele puike partijtjes Witte Zeeuwsche Tarwe ÏG.'IQ. 16,20, goede j f 15.80, 15,90. Zomor Tarwe/ 13,50,/14.50. Rogge.! Overmaasche. Zcinwsche en Vlaamsche vnu 11,40. tot 10,80. Gerat in een doen doch fltrnuw. Winter j Zakmaat 6,20, gestorte 6.60. Zomer Zakmn.it j 6-30. gestorte 6.50. Spelt zonder handel; zou- i de tot vorige koersen van ƒ4.90./5.10 te knopen zijn geweest. Haver. Mooije Inlundsche Voederj 4,50. 1.60. mindere 4.20. 4.30, dikke ƒ4,30. 4,40. Puardebnouen vinden weinig begeerte, zoo- i dat zakmaat 10 cents lager 8.50 is verkocht; bij partij waren gezulde de niet beneden 8.80 te ver krijgen. Duiveboonen op 9./950 gehouden. Wit te- en Bruineboonen stil. Bij gerieven zijn Witte van 12.50 t..t 1550; Bruine van i 1.50 tot/13, verkocht. Erwten slap. Puike Blaauwe werden op de Knok op 10.50 gehouden, doch waren 10 hoogstens/ 10.50 waardig. Witte zonder handel 9.50, 10 nominaal. Boekweit. Bij gebiek aan kooplust lager afgegeven: Nijkerker tot 2.81) en 2.75, Holsteinsche WAAR 13 TEÏJXIS BISSCFIOPI Die don 23 Maait 1.1. van Uithuizen naar New York I vertrokken. Zü.ic ondor.—II KNDRIK ÜI3 SC1IOP co Vrouw—die llinna In Holfcuid. Ottawa County, Michigan, woman, on den 12 April van Uit- hu ho t! gingen, zijn zoor hcgeciig hem ie zien of iel* van hom to hoore». 3 w 29 Vijg-. J1N WILLEM ran VLIET, 3 t"8 'D ^clu:>,-'r dr» voorgaandon jam-u feSStSy rijn «chip in Rnhhnarr verliet, wordt dringend uiigeiioodigd zich zoo «|ioo- 'lig mogelijk tot zijn hnog-l kranke moeder to bege ven. Vrienden of hokenrien, die cenig narigl om trent hom geven kunnen, worden vriendelijk verzocht daarvan opgave te «loon ann va» G'AT/J SM ALT-EN BURG, 3 m 283 te Buir.,l„, N. Y. HEN RIJ I IOSPERS, Openbaar Notaris en Land Agent, Pelln, Marion County, Iowa, Handelt nis Agent in het Roilpon en Verkoopen van Landerijen, Farms en Stadslnten: is ten sllsn tijde g-reed. tot het opmaken van Stukken van No- tariOle.i aard.Examineert Eigendoms-bewijzen. n«- sisiei-rt A'lniini-traicurv in nat tensehappen. Belegt Land-warrant» en Collecteert hoekechuMon. Franco brievon worden ten spoedigste beantwoord Rijtuigen. Rijtuigen. Do ondergetooki-ndu heeft hot cenoeeoi burgfis vnu Shfbi.ygan eu omliggend» Coi ki-nd t«- maken, dat hij thans vuurhendeu e J. L0 ES CHER, RtSCll.MUELLER, «te LOE.CHER. Commissie-, Expeditie.' en Wtssclknnfoa Verroer ran P'aisayiTi uil alle havens van Emo- Si nn.ir New Yoik.'Queboc cu anJcro haven» van oord Atni-rikn. Verroer ran Pawrr'ers nsarhot Westen, van New Vork nf mot don Hudson rivier Spoorweg over Ai- linny naar BullMn en van dnar op verachQldoue we gen. of per stoomboot, of por spoortrein. Van Quebec af «lour middel van de pcUcheep*- linie nnnr Toronto, Hamilton en Lewiston, eu dan per spoortrein naar allo deden «los wcetens. Wissels op do hoofdplaatsen vau Europa ea het binnenland. Uitbetaling con gelden tot «en bedrag naar veikt». zing. van 5 en honger, in alle doele.i van Dnilsch- len.' en Holland, zoo al» hol hMTen van Erfenissen of het incasseren van andere gelden. Vervoer van gocdei GROf'IERS «fe COMMISSIEKOOl'ERS, IA' HET SZClM.V<iC BLOCK, 1-I.V.V. .ll-C.VI f. ws-seesss®. I pakkaadjs vso cn noa: P A. LOESCHER. Bestellingen worden io FhoKygan door den Heer AUG. POTT. agent, aangenomen. tf 231 hoeft-n, thee in fO> tante betaling. Hui Gestampte Suiker Geraspte do Ut-klaarde do Muscovado do" New Orleans do Molasses Plantand'O «troop Go-dkleurige et'Oap Nieuwe fivson thie tjde e*n»n grootan en ui(ffez"chi'-n vooemsd rat» lriiidei.i-r.vvr»'en, mond -n. wijnt-n. en biiitenhindsch gotiiaiHh-rrd kunt bvlr-.m-n, go.-dfcui-p tegen c voorrnml bestmit gedveiteiijk uil <!•- volgende sriV- L: 'Oei'r Frasiehe hrnruffwij jHnl|snd.«h» jen» ver Madera wijn v. «Jen "u.dk Oudr MltW.jn JRood. wijn 'j.psjjae wijn IEo-le Zwarte do iDudo (Jont Jsva Koffii Groen» Rh. do jLiguin do ICope do lOedroogdc pemkkco Gedroogde app-Is 'Gedroogd» pruimen j R.rjijnon IZuui in tool's No. 1 Makree IC-dfi-h jHenag iM.elaaid j Malaga En verseWeoe snd.r, 3 keb te vuel oo cp te neem kor verkregen worden. To Mucedi county. N. Y., is eene vrouw die *23 jaren oud eu moeder van vier kinderen is, van welke hel oud ste geboren is, toen de moedor 12 jaar oud was. Richard Cfandell, oud 108 jaar, die in de re- volulio gediend heeft, is te Maryland nog spring- lovend.De stad Nebraska beeft acht honderd inwoners, maar daar niet één kleermaker of schoen- inaker onder.Eon geboren Afrikaan, Tom go- nanind, toebeliooiende aan den lieer R H. Tiuon, in Zuid Carolina, stiet f onlangs in den ouderdom van tiuiulerd en dertig jaarEen joodse!t mars kramer is beboet voor §25, ortidal hij eeue vrouw te Plymouth, Chenango county, N. Y., inet alle gcwehl had willen zoenen.Er zijn vijfhonderd billiardtafols te Cincinnati.Een stuk van den boom, waaraan Mayberry is opgehangen, kan in hot Museum te Madison gezien worden.Het epekpukhuis van Roloson Co., te Baltimore, is op den vierden geheel door vuur vernield.De nieuwe stud Superior, in Douglas county, boven aan liet meer Superior, is nog geen jaar oud en heeft reeds vijf honderd inwoners.De befaamde snuifdoos, welke door keizer Napoleon aan den hoer Depatt, ie New York gezonden en door den Sheriff voor schuld in beslag genomen en ver kocht was, is aan den heer Uepau teruggegeven, daar zij geoordeeld werd hem niet wettig ie kun nen worden onthouden.De gewezen President Fithnoreheeft do onderscheiding en eer geno ten van bij koningin Victoria to dineren.De Buffalo Commercial tneont, dat volgeng de laat ste telling die stad meer dan negentig «luizend inwoners zal hebben.Do New York Times zegt, dat er in die stad niet mimlor dan 50,000 rnen- sclion zonder werk zijn.liet getal exemplaren van de New York 'Tribunedie in omloop wor den gebragt, ia 17(1,000.Er is een paartje te Oconto, Wis., in het huwelijk getreden, van het welk «Ie bloeijendo bruid twualfycnr oud is. Haas tig volkje daar.In do tiende wijk te New York, woont eene vrouw, over de 109 jaar oud. Zij word geboren in Ierland, kwam 6u jaar geleden in dit laud, cn iB in al dien tijd nooit buiten de slad New York geweest.De perzikkeutoelt in Ohio is bijna geheel mislukt door de vorst.Er vuren twe« booten tusschon Detroit en Guderich, Canada.Eene derzelven biedt aan de passagiers voor niet te vervocren.Goedkoop genoeg!-De hee- ren Dunn <t Co. hebben hunne wetkzaumhedeu aangevangen aan den Detroit en Milwaukie spoor weg, in de sectio tusschen Grand Rapiils en Ada. De uitgevers van de Cincinnati Enquirer zijn door de stedelijke overheid gelast ueene bladen meer op Zondag uit te geven.De eerste rijpe perzikkcu en peren, die dozen zomer te Cincinnati ontvangen zijn, kwamen van Zwitserland county, lud.Er is onlangs in do State Hills mijnen, in Louisiana county, Virginie een klomp zuiver goud gevonden, ter waarde w«n §1,000.Cltaiies l'iuckney, te West Rosenthnle, in Fond du Lnc county, schoor van eeuen franschen Merino ram, twee jaren oud, 23^ poud wol.Volgens «le Tri bune lellen do lste en 2de wijk van Manitowoc 2185 inwoners, waaronder 1385 in het buitenland geborenVolgens opgave tan den town clerk van Lima, Sheboygan county,is het getal inwoners dier county 1294, waaronder 427 buitenlanders. De stoomboot Magnolia, van New Orleans, is door het vuur vernield, eu hcIu petsonen zijn in de vlammen omgekomen, gelijk ook duizend ba len katoen, waarmede het bevracht wasalle zijn verloreu gegaan.Orson Hydo, de magiige man der Mormonen, die reeds eeD twintig vrouwen hoeft, is to St. Louis om or nog een dozijn te zoe ken.Er zijn to Kalamazoo, Mich, suhreden go- duan tot het oprijten eener gas-compaguie, niet een kapitaal van §4U,000, tot de noodige voorbe reidselen om het dorp niet gas te verlichten. Mc Ckea, dio in Kansas Clakk doodschoot, is onder beschuldiging gesteld van srijwilligen moord. Borgtogt' ii geweigerd, en or is veel gevaar dat hem een bekoorlijk verhoor zal ontzegd worden. Een gouihmid ia Maiden Lane, te New York, versmelt in den loop vau een jaar een tnillioen, vijf hondcyd en' vijftig duizend do'lare in goud en z$yer; on een zilversmid in Fulton Str«wt, g-bruikt Overinaasch ter veil. waarvoor 13,40 wieril iagd en f 18 geboden. BEURS VAN AMSTERDAM. Vrijdag 22 Junij. 2pCt 63tg Nctl. Werk. Schuld dito dtto dito dito Bel^ie bij Rotschild Sjiünje, onb. stukken dito binnenl. n 6 m Portugnl te Londen Rusl. Hope 1798 1816. dito dito 1828 1829. dito hij Hope dito bij Stieglitz Oostenr. Metallieken dito Nationale dito 1874 75 93 50% 18% 30% 39% 11)2% 101% 77% 76% 61% 65% 31% ZEETIJDINGEN. Don 18don Junij ia van Antwirpen de Sclicldo afgekunten en imnr'zce gezeild: Wahamo, kapt. llil ton naar New York met landverhuizers. Den 15 Julij is van Rotterdam unar Boston vertrokken, het Nnord-Araeriknansch Fregatschip General Washington, kapt. D. A. Dowe. M A It K T I» RIJZEN. Siikbotoan, Wis., deu 23stcn Julij 1855. $3.75 -4.00 (iC 3.50 - 3.00 1.37 <S 1.40 1.26 1.30 1.20 1,25 Tarwe, zak. Meel. Rouge t Buekweit, per 100 lbs. Winter Tarwe, bushel. Club Tarwe, Zomer Tarwe, Roggo, Garat, Haver, In.) Koren, Witte Boonen, Erwten, Aardappelen, v'leescli, «3 100 lbs. Spek, Boter, 1b. Reuzel, Raas Eijcren, dozïin Drooge Appels. ^9 bushel Groene Appel", p barrel Spek f mes?barrel Zont. barrel Wit Viscb. barrel, Whiskey, per gallon Timmerhout, ner M. Shingles. M. Hout, per cord, Hooi, ton 56 62 65 1,511 0,00 l.on (ft <1,011 75 0,00 - 13 14 c 10 c 10 c 13 14 c 2.50 - 16 17 17 1.25 1.50 1.50 -2,00 12 16.00 CORRESPONDENTIE. Er ligt bij ons een brief voor Gerard ran Lier*. C. A. van B. van H.Wij zijn tot uwe dienst. De brief verzonden deu 21 Julij. C. A. v.T. te Stevens Point.Wij zouden het Bitter per mail voor uuv rekening. Dank u zeer Mr. P. G. Het stuk uit Pella, a. s. week. De Hollander van 3 Julij hebben wij niet te zien gokregeu. Is ons verlies groot Ze.er aangename brieven van de henren C. <t B. te Ooitburg zijn ontvangen, vergezeld ran "Cadsan- dria" voor 54 en 55 Het jaarboekje "Zeeland" voor i 1855 verwachten wij oog. Mdne gelicfdo echtgenoot» NEELTJE RODA, 1 heden van oenen ZOOU» CHLSTBR, N. Y. AR1E vas IN GEN. Huwelijks .dann aag tS" wel gemeeod. Een Hollander, reeds sedert vijf jaren in Ohio woonachtig, zoekt langs dezen weg in kennis to ko- men met eeue Hollana*che weduwe (zonder kinde een jaar honderd duizoud dollars in zilveren I ren) of Vrijster, niet beneden de vijf cu dertig jaren nlunt> oud, man ook niet boven de tachtig, om met ik zijr derzijdsch goedvinden in het huwelijk to troden. H0LLQWAY8 PILLEN, eene **ker® gtmcziug Hij had vorlodon jaar het o»g«:lpk zyh« T,„ n-i.ijt""j "nK*" 6 I ondste dochter doör" den dOort" ie' verliezen, terwijl nor allo Galachtige ongesteldheden en oDgestohle oc||e lw.eeÜ6 dochterriu óp het punt slant van trou- i, zootlal hij met zijnen eenigen zoon vau 15 ja- magen.—Een ander bewijs vun dcrzelver vermogen. Copi» Tan eenen brief van James Trent, Esq., ge- dagtcfkend Skowhegan, 29 Jnnuarij 1854. Aan Dr. 'Holloway.— Mijnheer! Ik was sedert Ccuigb'jaren' lijdende aan eeno galsiokfe, Tcrgezeld van eene elechtu apijareftering eu eene vuile maag. In de hoop vau verligting te zullbo erlangen, ge- •bruiltte ik een aantal medicijnen, maar vruchteloos. Ik wprd echter door eoneo vriend, dié er veel baat pij had. gevonden, overreed, oi» uwe pillen, tc ge- •bmikeD,. en ik lian zeggen, dat.zij mijueo eetlust b»r»teMen, cn cc no rolkomene zuivering van het j schrijven en brieven [franco] te adi pluvd/ znuibt ik nu do besto g'cióndhcul gcntct.' j! onder lotter D. 1. Q.UINTU9, .- J AMES TRENT. Iy 3w23 Sheboygan.Wm. ren eouzanm en verlaten zijnen weg door dit leven bewandelen moet, indien geen vrouwelijk wtwn zich zijuer erbarmt. Gild is ge cd veretichte. maar wel een goed voorkomen en zindelijkheid, lemntul die eeue goede huïshoudstor, van de Proicstautsche godsdianst eu van cea onbesproken gedrag is. Hij i» een mmi van een vast karakter en bezit middelen om «oue vrouw goed to onderhouden. Ysn eeno stipte geheimhouding kan men zich yor- zekerd honden, belovende hij rich iu persoon bij dio jonge weduwe of vrijster te zilllcu vervoegen, wier schrijven hem eene huwelijka-veraeniging rnogt «toon hopen. Verzoeke openhartig eu naar waarheid te aïjrwïQiEgf ®4®4S5I3E in de Achtste Htraru. tu->chen Pcli«ylranie Jef- fer-«>n Avonue, le Shcboygau, eeue vcfaclieideilheid SCnoOXSTE RIJTUIGEN, die ooit alhier zijn t«- k-oop gewefst. De bovenge- nncmdeii wnnlfu vervaardigd in de fabriek ran L. F. CimmtuckSr O», te Plymouth, Cumu^ticur, en beslaan oil «1«- laatste modellen van BUGGIES <fc KOETSEN. Er zalnltijd eene gur«l- vuurrand voorhanden zijn, en bijzondere modellen worden op aanvrage besteld. Hij innakt ook en zal in voornwl hebben OPEN BUGGIES. Een »n twee paanls Wagens. Sleden, Cutlen en elk artikel dat tot zijne zaak behoort. komt ea ziet ITerstellingCD worden in korten tijd bezorgd. Sheuovoav. E. M. AJ*CGR»\W. 20 Julij 1655. 269 tf. Nieuwe Goederen. C. T. MOORE Heeft heden ontvangen eene groote partij goedkoop» i goederen, en noodigt-de Hollandera van Shebo: gsn j County vriendeliik uit, rijn magazijn met e-n («.-zoek te pri"-u. Under njii'n voorraad word: gevonden: GE- DRUKT KATOEN. GEBLEEKT en ONOE- BLEEKT KATOEN'. BLAAUWE DRILL WuL- LKN STOFFEN'. VOER1NGKATOEN. TOL'W. j BEDKOuRD. BF.DDETIJKF.N. ZOMERSTOF-: KEN. AARDEWERK. KRUIDENIERSWAREN'.! LAARZEN on SCHOENEN'. SPIJKERS. GLAS. RAMEN «i. LANDBOUWGEREEDSCHAPPEN. Al hetwelk verKocliluioel worden om mijne schulden te betalen. C- T. MuOKE. De ondergeleek-nden maken biermede bnonen vrie.-ujen ea het publiek i 'itmgavol bekend, «iat Zij Eeae deur Noordelijk ran het Wisconsin Hoi». hennen winket »p nieuw gevuld hebben en thans we-Jer ru ui gnuuieerd »>ji. 1 ALLERBESTE ZWARTE EN GROEVE Tlice, Suiker, Stroep en «enige andere Wruide- iwaron bij C. T MOORE. i AARDEWERK. Gl«»< do grof aardewerk bij n Porcelein, alarae- C. T. MOORE. 1833.Xicua)e uoocranï) uan ©ocöcrcn.1853; het ilgea:«en 'j) GROCERIJEN PROYISIEN, yGlas- en Aardewerk, Vensterglas, Verwstoffen.^ fc Houten waren cn Sterke Dranken in soorten as '■i en w«!ke goederen ;n den groot- -n klem-handel tcgvn u tr !age rn-Ven /uilen teifcco;«n. Vv Dur wij onze warcu regt-'r-ak» ui: nat Oo«te» o itvangm. hopen wij oui* begunsligcr* f? Sr/ zoo prompt en civiel te kunnen bedienen. «I« een-g» aadeio winkel Sa Sbecoygia. \s n. Voor allerlei producten betalen uij de hoogste prijzen. Shebovgan. 2 Julij 18S5. JOSEPH SCHRAGE ft Ce. O v^'-ü Transport.itie Compagnie. Opgerigt onder de wetten van den Slaat Ar Vervoert goederen tusschen New York en do ha vens onn do Westelijke Meren, met «liptlieid en «poeil, bebhendo gelegenheid van zich zclven, om zulks op do voordeeligsie wijze to doen. Kastoore» te New York64 Poarl Streel on 155 goedkoop. C- 1- MOORE. I i Schuldbekentenissen en rek- zijn, TERPENTIJN. LIJNOLIE. LOOD-1ondergeteekendeu, vitorusrutli, BaK bij C. T. MOORE. den vervaldag 'c Waarschuwing. cn guDête d»s A. R A BE, Azijn WIT moctoo nu betaald w der wijdere kennisgeving den SPIEGELS. BIERGLAZEN e» geede KoFFIJ sand<*n. vooreen Schelling het poud bij j Shobuvgan, C Not „0.2=1 if. C- T. MOORE. •Jt' 1S55. Kastour te BuffaloMarine Block onder nan Mississippi «'reet. RUFUS C. PALMER. Pre.ident. Hl RAM NT LES. Vic Prrsidenl. WELLS D WALBRIDGE. Sccretaria. JOHN R. WHEELER', Tlieenurier. Comntiasit* vnn B'stuur. HORATIO N. HOLT. Al. AI. CALEB, N. CHAMBERLIN. ALBERT H. WHITE. G. KTddct, J. C. OATM, i, 12 Sm:e Street. Boston. H. Peter», agent, 64 Pearl Street, N. Y. (j. N Ciiafin, 35 Quay Street, Albany. J', J. T*t.LJIznr.E. ngent. Milwaukie J. F. KiukloU. Consignoe, s,.„i.ov_.n wi ll. W. Thomtson. ngent, =>"eboygan. Wis. Aterk do pokknadje A T. Co. cn laad na: :«r 7 (^polities Slip, East River. 239 if. GLOBE (IDUUliJlJUUll, PENN. AVENUE, SHEBOYGAN, WIS. Wij zijn bereid om op beatolling luimen een kort [ijdsbealuk lo levurou: Stoom ill'irjiinen van nllerhandeii nnrd, Raderen vuur Stoom Kuren- en Zifigntuleil*. Ko mmen, Dorpels cour Ronton, IJzeren Hekken en al lerlei machinr.n eu gegoten voorwerpen, welke gewoon lijk iu de beste ijzergieterijen vervaardigd worden, Steeds zijn tot den griiot-of klciiibumlui vuorhiindeu Do bcilo Noortcii vun PLOEGEN, hem n«lo len ploegen Hinken, diu beter zijn d geschikt om Zaagsel en Looijers Run te bran den. Wij vli-ijen ons zclven, dut wij. npzigtens werk en prijzennut iedere ijzergieterij in het Wielen kun- Sheboygan, 14 Julij I8i w*. N. SIIAFTER «te CO. De groote en goedkoope iff AöjiTn O. S. CAMP, t« SheboyganPennsylvania Avenue. Ik neem de vrijheid hierbij het goüerde publiek le herigten, dal mijn Kngchel Winkel thaira weder rxiim voorzien is van KEUKENKrVGCliELS, in Boorloutegen de bilhjkale pryzen, namelijk. No 7 voor 11.00. 8 - 12.50. ..9 - 14.00. 12 - 16.U0. Allerlei eoorton von KAMER KAGCHEL3, kau cn bij mij voor weinig geld bekonion Vooralle door mij-verkochte kagchels ata ik in. dat dozolve uitmuntend goed bakkot en met door da hitte «pripgen. en ik verhiiul inij m het tegenoverge stelde geval de koopsom terug te geven en allo kosten o vergnedon, voor dezelve v.m en naar mjjncn wiukcl o vervoeren. Allerhande Blikwaren Wordon door mij goodkooper verkocht, dan ergens an der» in deze stad. Landverlmirer*. boeren en het publiek in 't algemeen verzoek ik dringend'bij mij le kouitfn zien, «er z(j bij iemand andera koopen. ~3f~ Onthoudt de plaats, de derde winkel van het Ptïikantoor »f. O. S. CAMP. 9 Julij 1855. 4u.27 1S55. eelt «ijn rijken voorraad v-n Band- Or. Mc-de- e zoo-iatitgc ï,-nt; waren, als: Pamcs-, Bm.tb'o Kin<!erhc-ec«c, ïinl- naimd' t »ver»ctire- een. Kragen. Cherniseltcn en Manchelteii. ri-jw». ta ■den. nf hit ral z-m-1 en Zijden Lint. Gevlucht Strem. Tiflv. Fluweel. Hand- IhtiHenfttcn konten ev.'meaeu. Veter' and. Modi-knoopjes. 81«i«Rta, Ow- A. P. LVJIaN. j «Isgduekeo. Gouden Viugeirlntsn. G..njngt-u, D'.ek- apcl'leo eiiZu in «ic gunst van kot publiek minzaamaaa. Wu.feih«.edcn in Ficweel, Zijtic ca W0T«!,r. «te«ca IA E R A I i vonmdig. en )^r.1?evu op cl«« «t:>JfU -xorrfen 1554. billijk SULLY So CO. verkoopen ilinn« hunne goi-dercn r aitgevucreJ. voorde "Grap iu £m«t". Het muoijo or v-m i«, dat men voor een bco-.jo geld wio uumuiitc.Jo waren kan h koouen. - .„.I, TiiTe-J het p7bl es wordt berigt. js,i'=rc.,v Dat wij een grootru voorraad vnu goederen hebh-n. *n Fi dezulke ais men gewoonlijk in klem iiaiidülaais-win welke de goedkoopste, zekerste en snelsto reis-ge-kels «>p do dorpcu aeutrefi en te-., gevolge «ener graai, li-geilheid biodt naar vortraging m do verrending onzer co««l»r«n lnau:le DETROIT. CHICAGO. ST. LOUIS. GALENA. nertu rijn wij genotdMnkl om goedkoop v„orj I cuntaot geld of pruduciep te versoopeu, ten oindeor-- e T-vte c loauien «maak DE WE^rELIJKE SPOORWEG, DOOR CANADA, Van den TTia^ara Waterval naar Detroit, Katoen r groote weste.v, a voorraad i in r.at.anteriet ij tegen Milnaiikio prijzen aas: ZnkKCit- iin-:jsvn on Vorken, Thee - eu Tnfsliep*-!», Yiufferhocflitn, Bf.i-.-n Stopnaalden, fire., ju» Kamfnrn, Spfeye!*. Gchibourzefi. Por- Duiteche taK-iVsjiMper». Borgtetej Leijen. ••itnpg-jri-n. Sftiiirt. Liuncn er. Katoenen i mi SiImiiw Lint, Man»-«a Kousen, Sokken rui. n Kllewnren. Kreiideutaimvuton, Anr- k, IJzer, Laat-zeu cn Schoenen, Klee- hebben wij een' llilgrzoehteii viior- uyhoutou Mcubclon, Tapij- Tusschon NIAGARA FALLS en CHICAGO wor- Bchnl- den de wagen» slechte eenmaal verwiAaeld. cn voor j Manufacturen do gooderon krijgt men eeno kwitantie lot "Dotioit j en Uït-n en ecu lot Chicago. dorer - Passagiers hebben op dozen Spoorweg lijd en ga- raad legeiilteid kosteloos de werpldberoemdo Niagarn Wj- 1 ten i ti-rvul cn de danmvcr gebouwdo Gruote Hangende Brug fde grootste merkwaardigheden rn" natuur en Slvwoygbn Falie, bouwkunst) te bezigligen. l)e b-ug i» 822 vóeieo j lang. tmngl nair 4 grooto ijzerdriHcu kabel», twee! XSS. "iWs l°"™ j i»n Keepers on Vcrkoopers van Land, Landverhuizers worden op dezen spoorweg niet al» j De ondergetcekondo beveelt zich bij j de gunst ztjnor L:m Igcnooïen lot het achlijveu KRUIDENIERSWAREN tegen de billiik-l» otil-' zen bil A. RABE.' iV- t Klokken, M, j oordeelt 7 1355. LOMPEN, betaalt da hoogste prijs A. RABE. :h bijna teg» never 'Ji' Deze winkel bevindt Hollandsche Courantirukkenj. SULLY J •t op hei Mee akt-g. wva^£ummvr i DSÊbS. MORTGAGES. LAND CONTRAOTEN, Zonder oponthoud naar Chicago- enz. Wordon s>-v-m.'ig<!, om bet int fijn ata artikelen offici.'lo b»lr nis Clrrk r ld. kosteloos Biljetten van R»chv«.«r voor de gansche re.» z.ju R ,U .ld_ k„ in het kantoor, H.gt bi, hei «muon tc verkrijgen. leufde re?,sler8,jcr Cmotv na te H. D1JKEMAN. Honfd-Agent I don.inen vrij c.i on'.."i zij,,.-iet. he:w« ALBERT GEF.RLI NOS. Locunl-Agent, koonera vnn land eetn- 'k vun vel gewigl u, 282 tf to Rochester. N. Y. zij den koop «luiten. Mijt. Kantoor is in lid "Brick Huis", iwue ti'upjn I Siicnorozs. J. QCFNTUS IJZEItWIXKEL, SHBBOYGAJW. f Eencn grnalon. nieuwen en wenseliolij- unbend •le i «chil- lJ«? SaSS8Ba»3EAQtASMa SN' Vorkopphuis vun Toilct-Arlilwlen KASPAR GUCK, in Foiinsyiv.vnin Avenue, nt«l>ij do bitven, zoo sucl otogéiijk op ta ruimen. zelf gemaakt». dr«Is op do b»>te o«-s- yguii e op den goedkoopen winkel, v goedkuup verkocht worden «Is dezen Staat. Gij zult Itior ullc ren bohuort: CLEMENTS LINIE. Je i De Stoomboi'ten welke «k-zc koers bevat ARCTIC en «le TRAVELLER, zullen van d.-ze ha- ven unar Chicago vertrekken, iedereti ovoud Ion (ten Zak en tafelmessen, ure "al« het Weder xulk» loelmt." Xpp.t,e^hXra:Umddu;:ror^S^ I ChicVo',"'1) ^n'^chi^ CemraVe,:Mte\;r?a"' --'h" vorken. Iiomveelen. cradles, cultivoiors en eggen, grof- j er" poorweg. snlnl., kuipvrs oil timrnermans GBREEDSCIIAP- l'KN iu alle «oorlen. Glaswerk, «pijkers. wagenaseon, IJZER. ZOMEIt-KI.EEDF.REN VOOR HE ER EN. VESTEN VAN ALLE KLEUREN. BROEKEN on JASSEN. HALSDOEKEN. HOEDEN en PETTEN. HEMDEN enz., enz. 1 ie heb h«-»l»t»n gcena concur Kou geheel pak vo. Sheboygan. 26 Me r 3 dollars 1855. ited «a rorKoopen. Komt eu ziet' KASPAR GUCK. ysWl Kamer en KeukenkagcheH, NIEI W KLEEDIXG M i«lZ!J.\, zijn, wo i„we.. I.» »«W.4.«m.8 V.«j v-o» vw1w Vra" v 'Cfx," - hired,og-wmkel. Ui', heefl lllon» ÏD.UOO waor.l in groote v»ra.tliei<lenlivid. en vnn d» be.-te .nniv,, p v .«i - aan HERFST- EN WIN f ERKl-KF.DEREN aan «1» Mlcoy modellen..1.- o». GOEDKOOP ALS f .M L l .1 U K 1 te L J1 b .1 I h.„, L,0«.Uon,cr ,erkoop.D. d.u DE GOEDKOOPSTEN zullen verkocht wor-j W to Cliie,.»..of Mdwat.k.» do»u kunt „i.i -m? -ar-.,, ïrn'/s1» a- s u alleu opzigte, n!» zij voorgesteld Blik-, Plaatijzer- ea Koperwaren voorhanden, of volgen» bestelling gemankt. Ver-! goot niet Lawrence's Uzrnoinkel ie bezoeken, naast het Brick Block, daar hij do meeste zijner goederen rigt- sireeks van do fiibriekniiton koopt en dezelve tegen een lagen prijs kan verkoopen. 1%T Hier wordt do lollandsche taal gesproken. 285tf F. LAWRENCE. Win. JIUZER h/eti zijne zok-.n u>xry>daan inrji £35553 1S3LÏ3Ï eene groote vermeerdering heeft i STATE OF WISCONSIN. Prob.t, SuKBOTOAd CoUKTT CoURT, In the matter of tbe &Ut» of Houdrik Kappers, de ceased. On reading and filing the petition of Harmen Jnn Rappers, of the town uf Shoboygan Fall», in e.ilo Coun- tv. ropresentmo among other thing* that Hendrik Kap pers. laie of said town. d>-c«*»od. on or about tho 23d day of Mev last at »ftid Town, died inteslnle. having real and personal estate in eaiil coiiutv; and that h» is a brother ofanid deceased: and praying that administra tion of sulci «etste mirt- be granted unto him: it ie or dered that said petition be honrd before the Judge of this Court, on Monday, tho 20th day of August next at 10 o'clock A. M., at the Prebato office of «aid court, in tbe eitv of Sheboygan, iu said County. And it ia further ordered, that notice thereof be given to the heirs of «aid deceased, and to all person? interest ed, by publishing a copy of thia order for threo succes sive woeks prior to «aid dnv of hearing. ini the "She boygan Nieuwsbode", a weekly nowepaper prloted and published in eald city. CHARLE8 E. MORRIS. County Judge. Datedi'Jnly 20lb, 135'. 3*» GeneesHeel- en Verloskundige, schuin over het Kossuth flnU. Beveelt zich in do gunst van hot Holland LENTE- EN ZOMF.R GOEDEREN, h»\-inr'nte bijira alios in he' v-.k van M.VS'f". FACTUREN. Uok HuEDEN. PETTEN, enz. alsuiedo Kruidenierswaren, He b»«lo hnodrnigVid; n do plnat nuKct in Poncay! i. 20 Oct. 1S54. KOFFU EXTRACT. (Stroop -Koffij.) 'I groot en in 't klrin to bekomen bii id Rapid» Mich. L. DÖOGE. Uecombcr 1353. - - t. no, ni«v»iv-iiai> T.in rvn «izcmrvu 11 1 ,k,cj U" hi l BANKIERS- MO WISSELKANTOOR. getveKende hovft nok. gezanionnjk y - in alio sooiioii en van rte ruMto noolaoigitem; al hetwelk WONDERLIJK GOEDKOOP n, verkocht worden voor kout,ut gold of- Do oildergeUu 'd val» 5 l .Lederen Finding*, 'y Szieinn— j inhoudende lüioa alle» w it «choeti- ei» «adel- 1? Ma.it löJ. I «sS makers behoeven. Ook plo:»i«rh.i«i, L-oijoi»- «Jpil J. S. HARVEY. IM l,,V" 'T' ,s cd' Maakt hiermede zijnen vrienden en het publiek in ji>' H«l uoo-.'g.. <s >v.--.iitl i» e-ccii ii.t,on\o. N 't algemeen ...el achting bekend, dalbij .egenwoo.dig «oh.llig van wrllre afkon.,', kleur. 1 og H-.iuu grooteu voorraad van L» ziine ktanrêa vól- ZOMER GOEDEREN do do hiMg- ch of droo ■len vnn het B.V.YK OF SUEBOYGAN- /at van af aanataaoden Mas Nicntüc 0oeïicrcn! ■■Ml Ktrkl .a W. W. KING. Prarktm, V AN EPS YOU NO. v,c« F. R. TOWXSEND. Kami komen vul b-oiiins te iul!>*» g« direct .van Boston eu Nieuw York ontvangt. Dezelvejf? N.B Hij betaalt leu allen bestaan in een groot en volledig assortiment van i 3? st» marktprijren voorhuiden K r u id u i o r s w a re n, t J z e r- ijlS P°K hl' voonbr. 1 e wo r It, L a ar zen. Schoe-li» lsnd aa" ,n '«'■•Img voorre;..» goederen, stoffen, Oliën, VoDJIcr-]® Bijna regt over In i postk' se l-P ap i e r, Ta pij t en e u plants. AUGUST ZEKLAUT. alle zoodanige artikelen, welke ia dergelijke groote j Skehozssan. 14 Jfei. 1855 inkels te vinden zijn. S*? Deze 'goederen zijn niet groote zorg voor deze markt uitgezocht, en zullen goedkoop voor con tan t geld ver- «---.-.. .-;c Fabrikanten cn J/a idelorcn in 'f groot van ALLERHANDE SUIKERGEBAK. handelen ,n KINDERSPSKLOOED. inimir is de V Teven. 'i NOTEN I TROFNEN. •i D« vrlnkel «taat ir y2S6 h N. B. Wij beuk; boter vieren, tec a.'toa tijde ccnuat geW v r baar gvld koopen wilton, tul- kocht worden Die vi lou wel doen HET OUDE FORT te bezoeken, wnar goedknopor verkocht wordt dan in oeuige.. anderen winkel in deze atad. Sheboygan 2 Julij 1855. STATE OF WISCONSIN. Pan«1Tt Sucboxoa-v Cou.ntt Corar. j rMtATt. In tho matter of the Eatato of Charles Solsemeier, deceased. On reading and filing the petition of Fredericka Sel- aeineier, of the town of Herman, in said County, rep- rejcnting o.uong other thing», that Charles Selsentaier. late of «aid town, ho* died Intestate, leaving personal nud Real Estate within thi« County; and that she, the saul pi-tinoiH-r, i« the m.uor of -ctid deceased; and praying thaL»dmiui»ir*liou of said Estate re»v lie grou ted unto her: It is ordered, that said pel it ion he neartl before the Judge of thi* court en Monday the 6th day of August next, at 10 o'clock A. M.. at his office, in the CitV of Sheboygan in raid County. And it is further ordered, that notice thereof bp given to the heir» of jaid doce »cd. and lo all persons t-.i.V»«ted,by publishing a copy of this «odor for three 4ue-e»»ive weeks, prior to mid day of hearing, in-the Sheboygan Nieuwsbode, 'dished in ««id City MORRIS. Co UITVERKOOP. De onderceteekende maal gunstigere en nil»», din cone deehgen knop sluiten -wille», deu.2 April timen gaijauhy;. "Cd»h" teg»n koMp-ü'e» ui; Shi-hoygaa, 3 April 1855. 14 tf." betond, dal hij ar «feit vo..icoo,i goedenu aoor A. P. LYMAN. j LOGEMENT IN HC 'Dcutscljcu ^aus' 236 tf ARTIN ARMBRUST3R. X© Sbefccy^aaX TOWN WILSOX. j Fraction No. 2. in SvC.on 31. VVv,t of northesil i of section 22. North 1 of northwest i M Sec!, no. 2. Ta h»rpA„ii:hii iliv-Xtl (511 \l V BLOOKrS HOTEL, a Heeft uiluitrnteudo iorigtiHgeu voorre londverhairera, stoat ea F-.3omho»ton. en «vcidc hel puhl'«jk n Sho'-oyjren. 1854 KAARTEN Y \N WISCONSIN. r d'-.o VAN IOWA. («-l-aaU. HASDBOEK VAN WISCONSIN. 95 Ceat* SCHRIJFPAPIER BIJ DE RTRM. cue BIJ HST BOEK OF VEL. Te bekomen bjj «len Uitgever detea. 286 tf £k T. sacss&oew, Verkoopt en repareert allerhande «oortea van KLOK K ES, HOROLOGIES K GOUO- 6 ZILVERWERK. llij beUall eoataat g*M voce erwf gottd 285 tf SHF.BOTG,

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1855 | | pagina 3