mmm »se mmmmmms is 6" JAARG.NO. 28. lioviffl, iscoii, n JiLiJ GEHEEL NO. 288. Fimmm VKRSCHIJNT OP DIXdSDAG VAN IF.DKKK WEEK. J. ÖUINTÜS. Redacteur Eigenaar. VOO BW- A .'VJt DEN VAN" INTEEKBNINB, 2,00 por jnar, stiptclijk 1» voomni Indien niet 1.innen <lé zes maanden betaald wordt, «al $2,25.en indien niet voor den nfloop des j'anrs be taald wordt, alsdan zal $2,50 iu rekening gebragt Worden. ADVERTENTIE-PRIJZEN. Van R t..t 12:regels. voor de eerste plaatsing - 1,00 Voor 6 «-«gul* óf minder, dito, dit»- 0,50 Voor'elke 'vólgende plaatsing - - 0,25 Ocboorle-, llnwelijks- en UuodberiRtnn, ieder 0,25 (Zie ook bet Eugclacli aan de regterliand.) Brieven en toezendingen franco aau J. <lnintiiK, Sheboygan, Wisconsin. NEDERLAND. MiDDKLBrna. 15 Junij. In de laatste dagen hééft men op nuderschei-letie p'aatsen in de pro vincie Drenthe een hei' leger van viervleugel'me insecten, dc zoogenaamde wratten- of blarenbij- ters opgcmcikt. Wij vernemen dat in de gemeenten Onstka- pellé, Domburg en Zoutelande, bepaaldelijk eer gisteren tegen den middag liet zelfde verschijn sel is waargenomen. Gebeide zwermen van die insecten werden door den wind heen en weder gevoerd en zetten zich tijdelijk hier en daar op de veldvruchten neder. Men kan echter tot he den niet bespeuren dal zij daaraan ei-nig nndeel hebben loegebrngt, Meb schrijft ons uil Groede van 14 dezer; Gisteren namiddag woedde boven dez.e ge meente een hevig onweder, dat aan bel oostelijk gedeelte derzeive vergezeld ging van zwaren hu ge), waardoor de panrd'-buonen en het vlas veel hebben geledenalsmede van eenen hovjgen wind, die eenig-.- bi-omen on>ver geworpen heeft. Van andere ongelukken heeft meu lot heden niets vernomen." In berigten uil 's Hnge, opgenomc-n in de 1Voordbrabander. leest men onder anderen Er loopen alhier geruchten van ecue nlli antie van Belgie, Nederland. Zweden en Dene marken m-'t de W «-sterscho mogendheden. D« onilerhandelingen da.-u omtrent zouden reeds v-r gevorderd zijn. Men wil dat er eerstdaags door de regering eene wel tegen liet in oral-joji brengen der bel- gische centen zal worden ingediend." De voorstelling van den inl-igl van Karei Vin Dordrecht, op 3 Junij 1515, Woensdag te Leijden door HH studenten geg-ven, bij liet vie ren van hel,280jarig bestaan d-r boogeschool, is in allen deele luisterrijk geweest. De costumes waren over het algemeen zeer fraai; die dei hoofdpersonen ondeiscb<-idden zich door groote pracht. De zorg die de commissarissen nange wend hadden voor historische nanmvkeurigheid hij de voorstelling,gepaard mot bevalligheid, vond zich gelieei beloond door den goeden uitslag.Na dat de optogt door pen zeergrouot g-deelta der stad bij daglicht gehouden was, is hij 's avonds herhaald, terwijl niet alleen du voornaamste stru ten en grachten, maar ook de meer afgelegene, geïllumineerd waren. Ook deze verlichting Ie verde een fraai gezigl op. De l.u-vloed van be zoekers en imnschouwers uit naburige en meer verwijderde plaatsen was gedurende den gehee len dag verbazend groot, en de levendigheid in de feestvierende en feestelijk versierde stad daar door ougemeen druk. Alles is voor zoover wij weten, ingoede orde en, ondanks «Ie groote op- eenhooping der volksmenigte op \ele punten, zonder ongelukken afgeloopen. Du geinunene maatregelen tot bevordering der goede orde. ook bij liet nachtelijk vertrek der tn'rijke vreemde iiugen met dn spoortreimm, verdient allen lof Hel feest werd door uitstekend fraai wuJer be gunstigd. De heer Groen van Prinderer opende dan 13 dezer de kolommen van de Nederlander met de aankondiging dat met I Julij eerstkuim-n de de uitgave van genoemd -dagblad, in den le- genwoordigen vorm althans,zal worden g-staakt. De heer Groen deelt wijders mede dal, indi-n hij in belangstellende welwillendheid cenigen st--un vindt, hij gewijzigde voortzetting van den arbeid misschien nitl als overtollig beschouu-t. Men meldt uit St. Denys Woslrem(Belgie) aan du Schelde: Den 7 d- zer des avonds ton 7 A ure.is er een steen uit de lucht gevallen, wegende ruirn 1} kilogr. Uitwendig heeft hij pene kleur als eb benhout en inwendij is hij wil zilverachtig en heeft den vorm vaneen driehoek. Hij viel met een groot gedruisch neder,zoo dat maar dan 100 personen op dat geluid toesnelden. De steen heeft een gat van twee voet diep in d« n grond Middf-ldüro, 18 Junij: Uil Vlissingen wordt ons geschreven Een oosléhrijksch driomastschip, genaamd "Maiin Baccarcich" gezagvoerder Lusina, van Antwerpen afgekomen en naar Triest bestemd, buvond zich eenige dagen geleden op deze ree-h* in afwachting van goeden wind »m naar z-e ie gaan. Den morgen bij hel vertrek ontdekte de gezagvoerder dat drie zijner matrozen geduren de den nacht met de sloep vertrokken waren, terwijl hij tevens vermoedde dat zij hom eeuig Knch sd- 2tii»iriem Advert M-M tlirer ruuuth», rouent r«l, n»t ii* lines, per v( will W kept, in until lurbidden. 1 .on 055 #5.00 goud geld, hetwelk men ann hoard mistte, hul den ontvreemd. Zij worden weldra achtervolgd. Allen in Oostenrijk to huis bohooreudo au geéne andere tatd mngtig, ook op du rivier onbekend zijn-Ie, liepen zij aan den overkant der Schelde togen eenen dijk, alwaar zij de boot verlieten en hunne reis over land naar Antwerpen vervolg den, met het doel om zich op een nnder schip te engageren, waardoor zij bij de aanmonstering wederom geld in handen zouden krijgen. Over al waren door tusschenkomst van den vice-con sul van Oostenrijk alhier maatregelen genomen tot hunne gevangenneming, en zij werden dnn ook k--rl daarop door de justitie uit het'In ml van Ax--1 herwaarts gctransp-.rteerd en in handen van voornoemden vice-c-nsul Overgeleverd. Hel bovon vermelde schip nu reeds naar zee vertrok ken zijnde, zullen zij met eenen anderen bodem binnen kort naar Oostenrijk vervoerd worden om ten voorbeeld van andere zei-li dente wor den te regl gesteld voor diefstal, alsmede wegens de schade en het oponthoud aan de "Maria Bac carcich" veroorzaakt, welke alvorens drie nieuwe mnnschappeu waren aangemonsterd, dc reis niet heeft kunnen Vervorderen. Niet ongepast zal het in dezen lijd zijn, mo de te dt-elen wal er in Belgie ten behoeve van liet openbaar ouderwijs, kunsten en wetenschap pen, door de belgische kamers in 1854 is toBga staan. Voor h-l honger onderwijs 713,400 francs, middelbaar onderwijs 751,600 francs, lager on derwijs 1,241.674 francs, wetenschappen en let teren 289,075 francs, schnnne kunsten 452,000 francs, totaal 3.438.549 francs. In ons land bedraagt -lie som in 1854 ƒ691, 398. waarvan ƒ537.193 vo.ir het openbaar on derwijs en ƒ154.205 voor kunsten en weten schappen. Het bedraagt -lus in Nederland naau- welijks een derde gedeelte vun Belgie. Amsterdam, 13 Junij. De N. 11. Ct. deelt in haar 110. van den lOden Junij twee brieven mede van een roeger op Java en thans in Zuid— Afrika gcvcstigdan Nederlander, gedagteekend van Peter Maritsberg, den 26s(cu Dec. 1.1. en den 15'len Febr. j.l. De schrijver beweert dat goede landbouwers met eenig kapitaal al-laar stel 1L fortuin moeten maken, dewijl zij tegen spot prijzen stukken land kunnen bekomen, en zij slechts hebben to ploegen en te zaaijen om reeds weinige maanden na hunne komst to oogsten "Huizende arme Hollanders.zegt hij—kunnen in dit schoono land een ruim bestaan vinden, on zullen door de afstammelingen hunner voormali ge landgenooten met openo 'armen worden ont vangen. Het is waarlijk trolLnd om to zien, boe al de boeren limine oud vadérlrindsehe taal en ze den hebben behouden. Allen in den omtrek kwamen mij bezoeken en drukten htm verlangen uit om meerdere stulcenooi-n te zien aankomen. E«u' os koopt men er voor 24,een goed paard voor ƒ120; een pond vleesch voor 2 stuivers, ,enz. Java is vruchtbaar, maar Natal is liet onein dig meer en heeft boraidien een heerlijk, gezond klimaat.'" Do Anrdmhmsche Courant meldt, volgens een'partikulieren brief uit's Gravenhagen dat liet fregat Doggtrsbank in het laatst dezer maand Uo reis naar de Miildelhmdscho Zee (het eerst welligt naar Cndix) zal ondernemen, met den jeugdigen Prins van Oranje, luit. ter zee 2de klasse, en Hoogstdeszelfs gouverneur, jonkli. de Cassembrootaan boord. Het fregat zal wor den go.kommaiideord door den kopt. Ier zee Stort, die daarenboven speciaal belust is met al wat ge durende die reis kan dienstig zijn tot opleiding van Z. K. li. als zeeofficier. Amsterdam, 18 Junij. Naar wij vernemen begint het NederInndsch departement in het paleis der wereldtentoonstelling te Parijs, van dag tot dag een b-t«r aanzien te bekomen. Nnnrrm.te de kisten worden ontpakt, het geen met een niet gering bezwaar vergezeld gaat, komt er in de plaatsing e«Qc betere sy- athematische orde. Wij vernemen voort*, dat do heer Suer- mondt, lit! der hoofdcommissie, gedurende de afwezigheid van den heer Pescatore, die lot herstel zijner gezondheid naar tie baden is vertrokken, dezen als commissaris voor Ne derland bij de tentoonstelling tijdelijk zal ver- Utueciit. 17 Junij. Er heeft alhier in «1» studentenwereld eene omwenteling plaats, wel ke grooten nasleep dreigt te zullen hebben. Óp den 22 Mei, d--n feestelijkt-n dag waar op de vereenigiug d-*r studenten, onder een Seiuiliis Veteranorum" gevierd werd, moest als nnnr gewoonte, do Senaat rekening eo verantwoording doen. D-ze werd eveuwel niet goedgekeurd, en do senuul hierover verontwaardigd, trad in zijn geheel af. Nu nio-stun nieuwe vertegenwoor digers g.-kozen worden. Beide partijen, die der oppositie en die van den afgetreden se naat, besloten bij dn stemming voor den nieu wen senaat, alle krachten aan te wenden om hunne partij te doen zegevieren. De opposi tie zegevierde ten volle, daar al bare kandida ten met groote meerderheid weiden Verkozen. Zulk een uitslag verbitterde de reeds in hun «mg zoo zwaar gegriefdénzij vercenig- don zich en namen het besluit, zich van het bestnando corps af 10 scheiden, llun getal beloopt r.aauw'-lijks 120, dia meeat allen juris ten zijn. Op den 21 Junij, den dag waarop naar men wil, de oude senaat ann den nieuw bi-noemden zal overdragen, zal duo tevens de dag der afscheiding zijn. Gronisokn. 14 Junij. Gisteren heerschip boven deze stad en omstreken een hevig onwe der, dat bijna onafgebroken den gehi-elen na middag tot Innl in -len avond heeft voortgeduurd. Wij hebben gelukkig niet gehoord vim onheilen dio daardoor zijn te weeg g-'hragt. Alleen wordt ons uit Stroobos gemeld, «lat de bliksem in den mast van een schip is geslagen, en daarlangs in hot ruim van het schip is geraakt, zonder schade te veroorzaken. De vrouw van liet schip op -Ie trappen staande, is op dat noodlottig oogeublik door schrik vnn de trappen gevallen en in be wust- looz- n toestand geraakt. Voor het overi ge is er niets beschadigd eo is de vrouw weder als vroeger in goeden staat van gezondh-id Onlangs werd gem-hl, dat de te Dedems- vaart door -le heer'-n v. Sonsbrf.k C.s. opgerigte "btóomfalirijk om uit turf eene soort vnn steen kolen le vei vaardigen," niet in allen opzigle aan du verwachtingen beantwoordde. Ter weder legging van d- ze In-wering, wordt thans uit goe de bronnen het volgende medegedeeld "In bedoelde f-ibrijk namelijk wordt niets an ders dan turfmolm g-hmnd en voorelk-' 24 uren arbeid 6 betaald. Daarvoor heeft de fabriek drie werklieden in dienst, en bovendien den mees terknecht, di.' 4.50 per 24 ur n geniet, zoodot ih- fab; ijk 3150 in de 300 werkdagen uitbetaalt. Met zes cilimle-s wordt «Hu iweo dagen, nnnr mate vnn dc» m--i*r of minder dr-oge» toestand -J--r turven, doek minstens alle drie tl -gen 36.590 N<*d. mud coke geleverd, dit- bij de heeren Zfu MBit -fc Zs. onder den (generator eene warmte gei:ft gelijk aan die der Engelsche coke's met -•ene gelijke consumlie. Het mud coke dat de fnbiijk levert, wi-vgt ongeveer 40 Ned. pond. B-'haUo de coke's, levert de fiibrijk ta-k ongeveer 500 N-'d. pond vluchtig© producten, bevattende p -ratine, miplita—die. natron, «mm--nnic, enz., die blijkens den Monileur den iiiterqfs muteriels van d.-n 13Jen M-i j.l. ito 19, c-n gas kunnen le veren zes uf achtmial sterker dan h--t sleei-k-a-l gav, volgens d- phouibéirisclie proeven van Fou cau1.t. Alleen die vopritnengs-len zijn vul-h-air- de om al de uitgaven der fahrijk te bestrijden. In ons noininer tan 3 Julij maakten wij gewag vnn --ene interp-ll-uie van de h- eren G- ~*L. Roperhojf, flnyh WritjfU en vier ao-lore in gezetenen van Paramaribo, die van dr. van ffoe- vell (le mimen vyenscht- ji te weien van diegene,, w- llie in zijn werk Staven en Vrijen naiigewez- n worden zich imn mishandeling van slaven schul dig te maken. m«l opgave van tijd en "plant's. De h-'er Wolbers, pred. te H--emsiei!e, ge--ft hier op ij'-ii antvvuord, hetwelk ana gendêm-le h. «v.-Ike z-gg-ii alles aan to wenden om de s goed le doen, niet zeer lief lelijk in d- oóren zul klinken. Het bestaat in oen extract uit eenc re- solutie van den gouverneur gen- raai dd. 11 den Sépt. 1843, waarbij de heer G. L. Roperhoff als heemraad, en nis züoilaiiig lid van ilea kolonialen raad, geschorst wordt, om-lal hij op d«- planlaad- je Resolutie een' neger ter dood ge-selen liet; et) in eéne circulaire dd. 15-len Maurt 1.855, on'di-r teèk 'nd door Ihnjh Wright, waarbij do liefheb bers worden uitgenoodig-l de verknoping bij te wonen van de sluv- n van de plaotnndj- Leijdeus hoop, die niet, zoo als gewoonlijk, in massa, maar fnmilii'swijze, dat is, stuk voorstuk, zouden wor- -len verkocht. Tot opheldering vnn dit laatste vvete men, dal de wet hel vaderschap hij de sla ven niet erkent,' Zoodat door dien afzonderlijken verkoop mannen van hunne vrouwen, vaders van hunne kinderen werden gescheiden. Droevig, zegt een ooggetuige, was het gekerm, het geween en hel WOebh-geii van hen, dia alzoo van elkander scheiden moesten. Die verkouping had plaats defti;3den April i.l. en bragt ƒ38.685 op aan den vérkOoper, den h- er Wright; de procureur ge- neraai en een detachement soldutun was daarbij tegenwoordig. Men schrijft uit Zuidtaren, d d. 19 Junij aan de Groningen Courant: Een uur van onvooizigtighoi-l, kan maken -lat man jnrun schreit." Neem mij niet kwalijk, dat ik niet dit oodo rijmpje voor den -lag kom, maar het'ontglipte mij onwillekeurig uit -Ie pen, bij '1 vemem- n van wat in liet naburige Anloo Don derdag 1.1. heeft plaats g-'had. Een brand, oen hevige bran.l, legde tn d--n nami-Jdag van ilieti dag vijf huizen in de tisch. Ik zal u zoggen boo dio is ontstaan; welligt dat dc mede-let- ling tot leering kan strekken aan onvoorzig- tige huismoeders, die toch ook nog wel bier of daar elders zullen gevonden worden. In het woonhuis van den koopman O. Smit, was men nnn In t spek uitbraden, doch ziet, de pan was ongedekt en bing lo digi over het vuur. De vlam kwam al honger en honger, en bereikte eindelijk het spek. Niet zo-al ra had zo hier nieuw voedsel gekregen. verspreidde zich verder en verder, tot d.vt hut j,jj. |.,n££en kn«v-|. huis totaal nf.»^fcr»nrl BH nnb 'aan li.ir 1 F R A N K R IJ K. Parus, 11 Junij. Veld tentoongestel-la voor werpen zijn bereids verkocht, hetwelk te meer verwon-lcriug wekt, omdat men niet terstond in het bezit van het c-ckotthte. kan treilen; daar de voorwes (s>n tot de maand Out-.her tentoongesteld moeten blijven; voord zijn vele kantwerken ver kocht, als «en «ik.loek v«n 1206 fr„ enne-volant van 1500 fr. de el; ene nu-lore v.-m 700 fr., enz. Van dc tentoonate ling zijn ontlencliciilcnc schil derijen op last des Keizers weggezonden. Daar- t-e behoort eon stuk, den inlogt vnn prins Napo leon te K-instantinopul voorstellende, waarop mon eenige Turken geknield voor hein ziet Iiugen om hem de laarzen to kinwon; cn een ander, bevat tende de heel-1 ten is des Keiz-.-ra, mot een' vervaar- afgebrand ook nnb kracht had doen gevoelen. Zoo ongeveer mout het treurig ongeval hebben plaats gehad. Of de mc-ubels geheel of g-deeitelijk ge borgen, cd of de huizon allen voor brand schade gewaarborgd zijn, weci ik niet. Men heeft mij dit niet medegedeeld. fioKtxciiEM. 3 Junij. Terwijl lieden morgen de schipper van Groot Ammers op <K-z« stnd, met zijne schuit, geladen met koebe-'st--n, her waarts kwam en bijna tot aan het Pink-wveer genaderd was, vi«| zijn z-»n, die op den stuur stoel zat, achterover in de Giesi-n, en oiett« staande men dadelijk ter hulp snelde en de dren keling er spoedig werd uitgehaald, waren even wel de levensgeesten reeds uiigebluscbt. - f E-.-H Californtsch stuk goud ter waarde, van huizen de brand z.jne vernielend»40 0(10 pf;Wter3 lOO.OOO). te Havre aangebrngt per stoomboot Ariel, zul -l.jor de eigenaars, twee Ainerikaanscho del vers. iu het nijvcrhei-Jspaleis worden ten toon gesteld. Dezer dagen zal te Parijs een rcgtsgerling worden gevoer-1 van een /eer buitengewonen aard. Em Protestant is in tweede huwelijk getrouwd met oenc l'rofestautsche vrouw. Hij luwit uit liet eerste huwelijk nut eene R.-Kath.ilijke vrouw 'r* een' zoon van 11 jaren, welke de oii-Iers, en voor- or namelijk de tweede moeder, in-lo Protcstnntsche 'r* godsdienst willen doen opvoc-len. Een familie- n" raad k-unt hiertegen op. on heeft de beslissing der regtorlijke overheid ingeiocpén. Over liet algemeen luiden de berigten om trent den staal der veldgewassen vrij voldoende, Verschillende Berigteu. zoodat <I« oogst gunstig beloofd te zullen zijn, mot Bij liet departement van biiioenlnndsche zaken uitzondering van de druiven, die zich spaarzaam is, ten behoeve der noodlijdenden door de jong- verloonen. De langdurige koude hoeft zeer üji- sle fiwrslroomingen in Nederland ontvangen ven gunstig op deze gewerkt. wisse),vtm Zr lM.s' '"'"'ster resid-nt te Konstan- RUSLAND-TURKIJE. ttnopcl, groot t 65;',o<, zijnde bet bedrug der r, i -- i )Ww -ii-or liaa.k.-.L. r, ,'e "f si?n -O* .unüwpk u Imyr». nnüwd. S"1. «rUnd-ontoitome,, Turkije tegen Ruainn-ls aanvallen te besebermen. Van den heer A. XJ. Mooter, gepensioneerd moet dan wol zeer van aard veranderd zijn. of -Ie kapitein der artillerie te Delft,de sum van 189,- geailieenlon spelen thans een valsch spel. Wij 17, uitmakende hel provenu van eenen bij In-m hebben reeds vroeger er op gewezen, hoe teg-.-n- uit L uisanne ontvangen wissel, grom fr 400 ;van woordig do raagt des Julians in zijne eigene G Af. uit Leijden, eene som van 40 Door hoofd-tu-I h->e lang* zoo meer wordt weggecijferd tusschenkomst van Zr. Mu consul te Luik; var'j»n de Franschc 'invloed zich met behulp' -Ier d-'n heer fflias, directeur der société de i'nmwche bajonetten daar hoe langs zoo meer doet Sclessin fr. Z0; van den predikant Cachcuc, gevoelen. Bijna ie-ler dag levert nieuwe be wij- uit naam van hel consistorie d'-r evangelische zen van de waarhei-1 van liet hier gezegde. Zoo kerk te Si-raing fr 42 D-or tusschenkomst van lezen wij thans weder in een briof mt K-mstanii- Zr. Ms. consul-gcneraaletc A-itwerpen, eene kist nop-d van «len 21sten M-i het volgende: De met schil-h-ïsi ukken, aangeboden door de te beteeken is en de uitwerking van de jongste ver- Brussel gevestigde kunsii-nunrs. de herren: Roe- nn.lering van ministers beginnen allengs duhlelij- lufs, Diiiwalle, van öchi-ndci. Dumoneeau, vnn ker le worden, en de I- lansdie invloed, die met S-t-en, van ImsclxM)!, baron de Failiy. Dillen» en /Vad-etfendi en l/t-pnclm aan h-t roer kwam. M irtimts Kuytenbrouwi-r; en van Zr, Ms. con laat zijn waar doelwit stee-ls klaarder zien. N-ar snls ie Portsmouth, de heeren L A. van den gelang Engeland» militair aanzien- door de gebeur- Dergh ct Zoon f 50 Eenc som van 175, zijn- tenissen daalde, rukte Frankrijk mot het oog op de «f.- opbrengst van een door den beer W. lioo- geduchte rnagUoiuwikkoling, op den voorgrond, sebuom. burgemeester té V innen, uiigegeven eti da stelling, welke het tegenwoordig inneemt -iichtsiuk -*n een wissel groot 346.20. door don en bij voortduring tracht te versterken, verdient on by alleziiis de meeste anmiacht. Veolbeteek- is in -lie opzigt. dat Frankrijk in de versterkte pl aai so a van Turkije. Silistria, Varna. Adriunopef, do Dardnnellen on -len Bosphorus sterke bezettin gen geleg-l heeft, terwijl anders de Taurisclie f,-- u<.vUw, 6U..„„UUUw.vcKlt-'gt toch wel allo b-schikburo manschappen i-ïiad," daar dc som daarvoor gè'bodèu to""weinig gouden vereischun. Niet voorbij te zien is wij- t.g, ders de werkzaamheid, welke dezelfde mogend- 3 I lverd door krachten van eenen an-leren aan! uitoe- Men verneemt dut er te Zimikzee eeo ver- fe,»t, waartoe inzonderheid riet zendeliugswerk der zockscbrift aan -len g- mei-nteiHnd bij de ingeze- Lazaristen te rekenen is. Men behoeft, op al dien tenen ter ondert- ebcning rondgaat, strekk'-nde invloed lettende, zich niet te verwonderen, als het om d-*n grooten toren die met afbraak bedreig-! Fransche element hier alllengs het overwigt ver werd, in st-md le houden. j krijgt, en zei fa op hel grondgebied van -le taal In den nacht vun den 3 Junij heeft er te' vorderingen maakt, zoodat b. v-, hot Italiannsch. Hulst weder een diefstal met inbraak plaats go j dat nog voor tien jaren bij de behandeling van za- had, en w-lin den helder eener bierbrouwerij, ken in do Levant heersohende was, thans ree-is De dader zeer verslaafd aan den sterken drank voor het grootste gedeelte door-het F ran sell ver- her P. R ƒ,->« te Sunderland, en zijne vrien den bijOcfigohrngt. Men schrijft uil G es v in -len 16 dezer: De verkoop v.-or afbraak iK-r huiten- en tiiu- nen-haveii-p-'uitvi), nismede dc Koepoort alhier, lpg-n lieden geannoucecr-l, ln-efi g.-cn voortgang bodiu had juist eenig bier 'nnnr zijne over de brouwerij staande woning oveigcbragl en keerde weder met de ledige kan terug, waarschijnlijk met h- t doel om zicii vnn ni-uw-n voorraad te voorzien, toen hij op heeter daad betrapt en ounoidddijk gearresteerd werd. Men nx-ldt uit Hontcnisse het volgende: Eene oude weduwe, die in de nunind Fetirua rij jl 300 stukken van 10. in eene ou-le slaap muts onder den grond in haren stal verborgen had, heeft thans aan de justitie bekend gemankt, dat zij bij de opgraving daarvan thans 35 stuks vermist. Nnnr men uit Hulst meldt, zou men opge merkt hebben dat een groot gedeelte van den onlangs ingedijkten Alstei'nspold-t door eenc kwaaddoende hand met onkruid, in die streek heeriag genoemd, bezaaid is. Aanvankelijk meen de uien, dat bet mostaardzaad was. drongen is. Een Fransch schrijver laat zich omtrent deze aangelegenheid nog volgenJerwijze uit: lk weet wel niet wat het toekomstig l„t van het Osmanische rijk zal wezen, nnmr tegouwoor- dig is hot alsof de hoofdstad hetzelve uiet meer toebehoort; men zou zo eene Fransche garni zoensstad kunnen noemen. Allo openbar» inrig vingen zijn ter beschikking vnn het Fonische lo- •jer gesteld; naar alle kanten ziet men slechts ar- tillerieparkon, inagazijuuu enz. voor de behoeften van dc Fransche troepen^ De Knuisehe gen.lar- men oefenen de politie even krachtig uit als te Parijs, en Fransche patrouilles zorgen gedurende ilea nacht voor de handhaving der orde." Volgens een bij het Journal des Debah ontvangen schrijven uit Kopponha-."-, ligt de eer ste dtvisio der Russische vl-s-t die v-jgen» he' iigtcu der Engelscho dagbladen iu d--a afgeloo- pen winter nnnr Kru-nstad zou verlegd zijn) nog j in de haven van Sweaborg, maar ontwapend en Luiten staat om in zee te gaan. De vier mngten. welke, bij het begin van 1 de conferentie!» in Weonen, op eenen gelijken gronilslftu ta.-enovcr Rusland «tonden, maken tbans i ï>*en eigenlijk gezegd Europcwh geheel moer j uil, msnr zijn reeds in drio partijen gescheiden, ■•Ik Tan welke op een' verschillenden grond staat. Engeland en Frankrijk maken de eerste dezer partijen uit; Oostenrijk is de tweede; Prumen de derde. Bij ■l>ruk«en hebben zich thans da vorder© Duitscbe Staten aangesloten. Men ver- t rouwt dat in dezo gezindheid; geen» venrndering zul komen, en -Int Oostenrijk zich alzoo genoopt zal iinden, om zich van lieverlede van de We»- icrsch» mo"eiidheden los te (naken, cn een» wen- scliel jke en krachtige ondersteuning te zooken l-ij z-jim Dnit*clie bon-lgcnooten. U'-stenrijk, 't welk nu nog bemiddeld schijnt te willen optreden, neemt, wel is waar, da hoit- ling aan, alsof liet. do nood* de aanneming der uier punten fan waarborg, als een ondeelbaar goh-:»!, gewapenderhand v-.in Rusland zoude wil len vorderen. Het Westen zul. bij ondervinding, i.vd« w.-tcn, waarinin het zich in dat opzigt te houden hebbtt. Maar. indien O-wtenrijk, ter will» van de voortdurend» schijnbare, innige goed» ver standhouding met hot Westbn, ook die fier pun ten als om ondeelbaar geheel door Duitschland en door l'rniwen zou willen doen erkennen, zal la-t zich daarin bedrogen vinden, en zal Pniissen, gelijk uit de laatste Pruisische nota duidelijk is op-te maken, daar zeer ernstig tegen protesteren. Aan het Journal de Francfort wordt uit Wonnen geschreven, dat graaf Buol aan de Duit scbe hoven eene nota gengt heefr, waarin bij op officiële wijze kennis geeft vnn den inhoud vau het protocol, waarmede de Wc-ener contereutiéa dezer da-en gesloten zijn. Deze mededeeling gaat verge/eld ran eenc uitvoerige uiteenzetting nopens de herbaalde pogingen, door dat hof nno- gewend om eene schikking tusschen de Wester n-die mogendheden en Rusland tot stand te bren gen. Naar men reden heeft te geloovoD, zullen nu van do zij-Ie van dat kabinet vooreerst geeu stappen t« Frankfort worden gedaan ten b»hoe*« eener mobielmaking van het bc-nds-leger. i>e Keizer an Oostenrijk is den 12don naar Galiciö vertrokken. Deze rei» heeft echter niet» andere ten doel dan eene inspectie en volstrekt geen politieke strekking. DUITSCHLAND. Wederom hoeft eene vervolging govsra- geu neming om liet geloof plaat* gclind; thaaa evenwel niet in Toscane, maar iu Oostenrijk. Een Boheemse!) geneeskundige, Johmn Borziiuky. van de orde der Barmhartige broedera. wilde in deten winter tot het Protestantisme overgaan. Hij on- de-von-t echter moi-ijclijkhcden en begaf zich naar Pruisseti, waar hij in de kerk van Peterahain den 17-J.M) Januiiij 1.1.. tot het Evangelisch geloof overging. Naar Pr-snitz bij zijue oudera terugge keerd. is hij daar des nachts opgeligt, eu in het klooster zijner vroegere orde te Praag gevoerd, vindat in-.-ii bcweoct, dat hij de door de wet ge vorderde twee aangiften van verandering ran ge loof, niet z-'U hebben gedaan. Reeds begint de» zaak in liet buitenland ruchtbaarheid te verkrij- gvn. en men verneemt dat de hecree Delhmatm, HMiceg en andere leden vau de tweede kamer to l'ruiseun, bij den Koning in het belang van den gevangene stappen zullen dovn, d-e men hoopt dat mot gunstigeu uiislag zullen worden bekroond. Als scli-ideverg-ieding voor -le iu vroeger» lijden, pin»is gilind hebbende vereeiiigrng der kerkelijke toedelen met de stanUsdomeiueu, hoeft de B.iiieiisciie regering aau de algemeene Prote- etantsche Kci'k si-lanr. eene jaarlijkschc reutc VS a ttt.UOtl gulden t-rgesiaau. De beken-ic gezond heidsapostcl, Ernst Mahner, of, zoo als zijn ware naam is, A'. F. 1FI Sehlcmnicr, van Ualle, die, gelijk reeds vromer door ons gemeld is, wegens diefstal tot 6 maan den gevangenis is veroordeeld, en deze straf te Trier ondergaan heeft, heeft iu de laatste weken vun zijn* straftijd een© nieuwe proef met een zij ner gezoridheidsmiddelen genomen, daarbij, zoo als -le attesten aanwijten, van den 2Istcn Febr. tot dell 12-lei) Maart in het geheel gcene spijs cii alleen bionwater gebruikte en de voor hein bestemde portiën «au zijne medegevaogenen uit deel-I». Zoo men al geneigd is, do waarheid hier van in twijfel ie trekken, is looii zoo veel zeker' dat deze liongorknur zijn iigclnmrn niet in em- bonpoint heeft doen teeuemen, daar het gewigt van zijn corpus van den 21 sten Febr. tot deo 12-len Maart van 152} tot 116} pond, dus met 36} pond is afgenomen. Maimer begeeft zich naar Engeland, om aldaar aauhauger» voor zijne leer te wiuuen. Vci-halcn der Amcrikunnsblie wouden. Vervolg van No. 27. V. DES BROEDERS WRAAK. Legende van fort Lee. -Het krekeltje ann dén haard begou /.iju klein gezang t© piepen, toen een smartelijke zucht hare lipjien ontglipte, als of het haar op wilde beu ren. Het was drio lange, kruipende nachten haar gozcjsclinphouder ge weest. Zij dncht aan het vorledenc,aan do dBgen van hare kindsheid en onschuld, anu vader en moeder. "Ach, dat ik bij u in het stille graf wnrel" Sprak zij zuchtje»; bij zich zelve en drukte do waugen van het kleine kind aim hare lippen. "Ik had dit niet gedroomd,—nooit, uoc-it ducht ik, dat het daartoe komen zouWilde God, dat ik bij u in uwe vreedzame woning ware; want ik kan dezen lijd van smart niet verdra gen. Vader, moeder, zuster, broeder—dezo woorden, hoe dierbaar en toch hoé vreemd zijn zo mij. De daad der schande is op mijn voorhoofd geschrecoöj—ik ben eene verworpene, verworpen voor altijd 1 Het schijnt als of het eëist gisteren geweest was, toon mijne moedor eenen war men kus op mijuo wangen drukto en lieden beu ik het speeltuig van hem, die mij uiet vrouw noemen wil!" Haar gezigt nam eene vreessclijke uitdrukking aan, terwijl zij sprak, eene uitdrukking van wilde vertwijfeling, vermengd met suinrt en kwelling. Het kindje zag lieftallig naar zijne moeder op cn raakte zacht met zijne vingertjes hare wiin» ann. Het ia'slechts dó' pijn van een oogenblik," ging zij voort eri blikte tce- dër óp haar kiiid,—"slechts eene smartelijke trekkingen deze stormach tige borst zon voor altijd rust hebbon. liet is eene vreesselijke geditchto te sterven, én toch is het nog vreesselijkcr een loven vol jammer iu eene koude, gruwzame wereld te luiden.Mijn bindnoen, neen, ik kan u niot terlaten Zij ademde zwaar on folterende gedachten drongen zich in liaar ge- "Noen, noenIk kan goene daad gelijk dezo vorriglen I" riep zij "God vergeve mij deze zwukheid." De woorden warëu naauweliiks op bare lippen gestorvon, toen de klink van de eiken deur werd opgeligt en eon jongman in gro> o bleeding op den drempel trad. Verwonderd staarde Iiij haar aan. Zijn gezigt wa9 zeer bleek, zijn blik ver ward'eri zijne lippen beefden als in stuipachtige be weging. "Grace."' Dit woord viel rttw van zijne lippen, zijne donkere ©ogen flikkerden en bij trad haar een weinig tm-ler. Zij kende die stem en wendde sidderend liet hoofd om, om zijnen blik to ontmoeten. Ook het kin-ljo ann hare borst scheen het te weten; het sloeg zijne armpjes vaster om haren hals eu lachte, als wilde het het hart zijner nrme móéder opvrolijken.J- "Wnlter, lie-e Walter, wat bon ik b'ijde u te zien," zeide zij en knielde met linren zuigeling aan zijne voeten. "Stil, vrouw," zeide hij, "-lit is geen tijd tot ijdël gesnap. Wij heb ben daar niets aan. Miju" hoofd staat daar nu uiet naar: ik kom voor zaken." Zij sidderde bij z'jne woorden, stond op en logde haar bind op het armzalige bed, d-t in de kamer stond. "Gij moest mij nu beter-'kénnen, dan te gelooven, dat ik nog door zulk vrotiwengcsimp kan om den tuin geleid worden." "Waarom zoo koel viel zij hom in de rede en greep zijne rnwe en harde Inmd,"waarom zoo onverschillig on bitter koel, Walter!" Hare stem was zeer zacht en zeer liefelijk, en hare lispelende tooncn klonken hom ijzingwekkend in de ooreii. In tranen hief z>j hare oogen tot hem op en sprak met hare gewone openhartigheid, vrijmoedig en be scheiden - - "Er was eona oen vaderland; Walter, herinnert gij u hetzelve! Het vaderland van een eenmaal -gelukkig'eri onschujdi» meisje; Er was een oude mail, en eene vrouw, on öók kiuderëti, die duaV wooliden. Walter! aan don oever der rivier was ergens een schoono wandelweg inet bloeijende boomen eri lieve, Ivililri'bloemen, wier geuren deu dampkring vervulden. Hoe dikwijls zijii wij met elkander dit eenzame pad gegnan, a!a het bleeké maanlicht gelijk een zilveren-sluijor op de aar.Ie- neder daalde,—hoe dikwijls boloofdet gij, mij tot uwo wettige, eerbar» bruid te zullen inukpn! Ik geloofde'alles, ieder woord, lievo Walter; ik ge loofde, dat ik uwe vrouw zou worden. Ik gaf mijn woord en dit woord lieeft mijne ziel hboit gebroken,neen, geene haarbreedte, en zal het niet breken, zoo lang er leven in mijne aderen iB. Neen, frons het voor hoofd niot: ik moet uu spreken, misschien voor hot laatst. Gij herinnert ujhet oude landhuis en don. otulöa ddrpstoren, toen wij ons voor het laatst er naar'ontwenddenen gij herinnert u deu helderen zonneschijn, die op mijn gezigt viel, terwijl gij mij de band drukloten mij zeidet, dat alles goed zou worden. Hebt gij het woord niet vergoten, dat gij mij toen gnnft, den eed niet, dien gij zwoert Houd op, bid ik u, boud op eu antwoord opregt, lk heb u bemind, u gudiond, YCOt u gewerkt, maar uwe lief-Ie is niet meer dezelfde. Mijn hart klopt u togon, Wal- j ter, en ik verlang de uwo te zijn, als ik iu dit levou en het toekomende) op eene eerbar» wijze de uwo zijn kan." Met eene koelln-nl, die cent-u boozen geest bescbanmd zoude hebben, I sloeg hij do armen over elkander en antwoordde: "Sedert behben zich de omstandigheden veranderd en ik ben nu een gansclt nnder mensch. Mijne jongensachtige verbeelding stelde zich alle dingen in de toekomst helder voeren ik droomde niet, dat het on geluk mij zoo spoedig zou in den weg komen. Toon waren niijua uit- zigteu goed, maar mi ziet do gemeenste op mij noder eu noorat mij oe nen bedelaar!" "lk verlang goenen rijkdom, Walter. Ik verlnug niets dan uw© Hef de. Laat mij geene verlatene, treurige pelgrimsreis doou, door geene schemering van "hoop verlicht. Maak mij slechts tot uwo vrouw en al- los zal vergeven en vergeten zijn." "lk heb tl lieden avond reeds gezegd, dat hot niet zijn kan. Mijne vrienden en dat, wat ik hoop te verkrijgen, verhinderen het. Gij "Zijt gij gereed riop zij, hera wild iu do rede valleude, Sijtgij ge reed i" "Ja," klonk het koelo antwoord. Zij lioorde het, maar terwijl het liaro ooren bereikte, scheen zich lnmr gansche wezen te veranderen. Er vertoonde zich eene smartelijke uit drukking op baar voorhoofd en eon trillen liurer I ipponmaar zij stond regtop en liaro ongeu tintelden met doordringende blikken. Hare vrou welijke ziel was van angst gekweld geworden, maar zijue laatste woor den goten olie in het vuur barer vrouwelijke natuur cn zij ducht niet langer nnn haren staat van vernedering, maar aan de haar aangedane be- leedigingen eu aau item, die haar tot dat gemaakt had, wat zij was. Haar gansche gemoed ontvlamde over de verachtelijke behandeling, welke zij van hein ontving, die haar voor alle anderen meest t-oo-ten, van hem, dio haar uit haar stil vaderland, van hare ouders en van allen, die haar zoo inuig liefhadden, had weggevoerd,vnn hora. die gelijk een arglistige duivel hare dierlijke natuur tot dadelijkheid opgewekt en liaro vrouwelijk» eer voor altijd geschonden hadmaar zij was gelaten, geheel gelaten en »ig hem met eenen tri-imterendon blik aan. Zijne ziel veischrikte en in het drukkonde gevoel van schuldbesef liet bij het hoofd op zijn» borat hnngon. "Gij hebt mijn jong leven ontbladerd; Walter; gij hebt mij geene hoop, geen doel, geen vooruitzigt gelaten. Maar ik vergeef u,ik bemin u en wil voor u bidden." "Kapitein Marshall zegt, dat bijmompelde hij tusschen ziju» tanden, daar hij den moed niot had, luid te spreken, "Noem dien.namn uiet tne»r," riep aij vortoörud, "jtls gij mijnen vloek niet wccacht!'1 Deze 1 uitsto woorden sprak zij met eenc waardigheid, dat bij als een geslagen hond voor haar ne.ierboog. "lk ie dat ik heden avond niet wolkom I-en." antwoordde hij, knoop te met sidderend» vingers zijnen rok tn» en trok zijnen hoed nog lager over de oogen, als vreesde hij.de vrouw aan te zien, die hij zoo schamhi- lijk misleid eu bedrogen luid. Afgemat en overweldigd door uaro aandoeningen nam Grace Darrell hare plaats weder in. begroef haar gezigt in de handen en weende. Gepijnigd door den doorn des geweu-n» vloog hij weg uit hare* nabij beid eu verliet liet buis mot eviieu vloek op-zijne lippen. Hij kon -ree- ue groote re straf oudergaan, dan de worm, die reeds min zijn hart knaag de, cn bij ging. om h- t loon ie zoeken, dat alle, die met de' beiüg» liefde der vionw spelen, vroeger ot' Inter verkrijgen. Korte, onduidelijke tooiicn drongen zïeh vnu tusschen hare lippen uit, terwijl zij voor don breedeu baard xat, met het hoofd in de hand en bran dende tranen lange har» wangen vlocijeiith?: Zij had het woord gehoord zij kende tiaar noodlot en voelde niet meer liie vreesselijke sp.-inmu». die reeds weken lang baar gemoed folterde. Oftohoon bedrogen, go- schonden, veracht en met voeten getreden,zij droeg alles niet geduld en in hare smart lag eeuo zachtmoedigheid, die 2elfs'dcn diepst g»zon- kcu schurk zou geroerd hebben. Hoo meer zij mL-liaudeld werd, hoe meer zij beminde,veracht eu veisteoio» was zij des te toegevender- want Ifu'ir liefde ivas zoo hevig, sterk en rein, Rut -t' iii beproeving deeds verwinnares moest ij/n. Zij stond van den stoel op, ging naar bot bed, en zag, dat baar zui geling ingesluimerd was. Zwijgend legde zij de dekens di»tor om do kleine gestalte cn drukto cencn als slechts e- hoed en doek, dié in dé nabijheid hingen. Maar vannen' kus op zijne rooskleurige lip- pen,—oenen kus, zoo al*slechts eone moeder geven kan; toen wendde i oogenblik hield zij op. als of ecue gelukkige gejachte haar ik viel <>p het sluimerende kind. Zwijgend en zij zich voor inviel, en een tweede blik viel op het sluimerende kind. "Zwijgend en bewcgingl'KW stond lij daar, hare armen over do borst g-.*kruHt._d& 6b- gen dor moeder werdou vochtig, terwijl «ij haar sluimerend kind aan zag, eu zij sidderde bij de gedachte, dal aau hetzelve gedurende haré af wezigheid «enig ongeval zou kunnen geschieden; want zij had dezen nacht eenen pligt te vervollen,eeueu pligt jegens God en haar rador- laud. Nog eenmaal beroerde zij dee zelfs lippen, droogde zich etnen, en wendde zich af. De stilte dor kamer werd iiiviuwelijk* door bet nen der deur afgebroken en met zachte schreden sloop zy w wind had opgehouden te suizen en de heldere sterren '*-"*■ helderen, kouden heuiel.

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1855 | | pagina 1