Sieutostijbmfp. OmMM DIE WSDIRLAWDERS m MOORD AMERIKA. 6jc JAARG.NO. 27. SHEBOYGAN, WISCONSIN, 10 JUIJJ 1855. GEHEEL NO. 287. m inimin, 1De '-w-t'SSf *- "'iJf *z^*esx1;gs:£«ï. y; t r," pr dr .b,i L"m" r "iz Scb,""po' r "t- r,~: FEÜÏLLETOKf. verschijnt OP DINOSOAO VAK IEDERE WEEK. J. QUUïTUS. Redaoteur Eigenaar. VOORWAARDEN VAN* INTEEKENING. 2,0 O per jaar, otiptclijk in tooheitbetausci. lo.iien niet liinucn dc zes maanden betaald wordt, tal $2,95,en indien niet mor den afloop des jaars be taald wordt, alsdan tal $2.00 in rekening gebrngt worden. AmrERTEimF<_pRIjZEJJ Van 6 Uit 13 regels, voor de eerste plaatsing - 1.00 Voor 6 regel* «t minder, dito, dito 0.50 Voor elke volgende plaatsing - -- -- -- -- - 0,95 PelwoCtt^-. Huwelijks- en Dendberigten, ieder 0,25 (Zie ook Let EugclscL anu de regterhaud.) Brieven en toezendingen franco nan J. QttintMx, Slicboygnn, "Wisconsin. NEDERLAND. 'a Graveniiaoe. 5 Junij. Het koninklijk be sluit, regelende detank van het bouwen eener R Katb. k» rk te Knckengun. heeft de Afgeschei den gemeente aldaar met bevredigd. De kerbi- raad dier gemeente heeft tich andermaal tot den Koning gewend met de bede, dat het HD. beha- ge, met intrekking van het bier boven bedoelde besluit, de sluiting der nieuwe R. Kntholijke kerk te Ki ckergen, op grond van de bepalingen der ieet, te bevelen. Deter dagen vervoegde tich bij een horlo- fiemoket alhier, een persoon nis R. K. geestelij- s gekleed en zeggende knp-dLan iu eene nnbu- rige gemeente te zijn, tot het boopun vnn een horlogie, waarop hem eenige horlogicn w-rden voorgelegd. Het viel hem echter moeijelijk eene ietif te doen, vermits, volgens zijn voorgeven, het tot eèn cadeau moest dienen, waaromtrent hij vooraf zijn' pastoor wilde raadplegen, De niet» kwaads vermoedende horlogi>-mak«r belian- digde hem daarop, op lijn verzoek, een viertal gouden horlogien, waarmede hij vertrok, na voor af den horlogiemnker verzucht te hebben zich den volgenden dag, op een bepaald uur, bij ze keren pastoor te 's li age te vervoegen, alwaar hij sich dan ook zoude bevinden, wanneer de betaling zoudo volgen vnn bel hurlogie, waarop de keus gevestigd m«gt worden, tevens onder teruggave van de overigen. De horlogiemnker Vt rvoegde zicb den volgenden dag aan het op gegeven adres, duch moest tot zijne verbazing en schade ondervinden, dat hij te ligtvaartlig in het sclienken van vertrouwen was geweest, en de gewaande geestelijke niemand anders wss dao een eerlooze bedrieger, die tich van een geestelijk kleed bad bediend om vertrouwen te wekken. Voor zoover men weet. is deze oplig- Irr, niettegenstaande de gedane naspoiingon, Jiog niet in handen der justitie. 's Gravkkitaoe, 7 Junij. De algemeene ver gadering vnn het Ncd. onderwijzers gezelschap zal gehouden worden te Middelburg, den 17den «n iSden Augustus e. k onder voorzitterschap van prof. Hofstede de Groot, schoolopziener te Groningen, die de vergadering met eene aan spraak tal openen. De werkzaamheden zullen belangrijk zijn, en de ambtenaar, die bij hei mi nisterie ran binnen). zaken heiast is m--t de zorg over het lager onderwijs en de schoolopziener» uil alle provinciën des lands zijn vriendelijk uit genoodigd tol het bijwonen dezer vergadering. De werkzaamheden aan den zijtak van den Rijnspoorweg vhd Utrecht tol Rotterdam zijn in de jongste dogen met zoo veel spoed voortge zet, dat de opening wel'.igf nog in de laatste dH gen van deze of de -eerste van de volgende maand zal kunnen plaats hebben. Gravkkuagb' 9 Junij. De matinee musi- «sle, door d« Koninklijke Belgische sociëteit St. Cecilia, van Muchelen, Woensdag namiddag te Dordrecht, ten voordoele der noodlijdenden door den jongsten watersnood gegeven,heeft ƒ382,90 opgobragl. De malinee musicnlu en h"tconcert, in 's Huge door die socii-leil op den 5<lun dezer gegeven, hebben, tezamenf 3100 opgeleverd: terwijl de matinee rousicale en het concert, op drn Oden dezer ie Rotterdam tot liet zelfde doel gegeven, ook de aanzienlijke som tan ongeveer ƒ3000 hehbon bgdrag-n. De edele pogingen van genoemde sociëteit zijn dus met een* zeer gunsiigen uitvlag bekroond geworden, en heb ben eene sonT van ruim f 6000, tut leeniging van den noud dier lijdenden opgeleverd. 'e Hkrtoqekbosch. 7 Junij. Door Z- K. H. Ïrins Frederik der Nederlanden is voorde op nnden tentoonstelling ter gelegenheid van h«*t Xde landhuishoudkundi g congres, een prijs van f 250 uitgeloofd. Het provinciaal geregtshof van Noord-Bra bant heeft heden uitspraak gedaan in de zaak van Jacobus Snijers, Itorlogiemaker te Niern Gaste), beschuldigd van het maken en uitgev van vnlsche guldens of rijksdaalders He 1 hof beeft hem schuldig verklaarden veroordeeld lol 6 jaren gevangenisstraf. Elodro, 6 Jnnij. Het schoon» dorp Nun speet is voor een groot gedeelte verwoest. Het vernielende vuur, hetwelk dikwerf onverwachts de vrucht van jaren zwoegen» en de hoop van «en leven, vol van vlijt en van tegen, vernietigt, heeft ook hier weder hel zegel gedrukt op zijn vreesselijk vermogen. De brand barstte beden voormiddag uit in het aebterbuia tsd den logementhouder van Bronk- ta tcbtfsiitd ok tce3dat 07 SXCTI WZCr. BY J. QTJOmJS, Editor Proprietor. Terms. 2.00 per yc.tr. strictly IN ADVANCE Alt latter* must bo post paid. Advertising. One column one year, $40 Two-thirds do. do. do. 30 One-half do. do. do. 35 One-guarter do. do. do. if One Square, (twelve line*) on# year. 8 «Lr months, 5 - three month», 3 a week, l.OO uil dun Beemsler (een vierde prijs van 700 fr.) en v. d. Well ie Delft, (een derde prija van 500 frs.) Om een denkbeeld to geven van de fraai heid van bet tentoongestelde Vee, strekt, dat onder andoren eeno koe van het Devonsche raa is verkocht voor 2800 francs, een stier van het Durluwnsche ras voor 3200 francs; een kalf van het Herefordsche ras, hoewel nog geen drie maanden oud, voor 300 frnncs. Voor een haan en twee bipp'-o vnn het En gelsche Durkingsche raa werden 760 frs. be stred, en voor een baan en twee kippen van prins Albert, te vergeefs 1800 frs, grboden. Leeuwarden. 11 Junij. Het provinciaal ge regtshof van Friesland, he-fl heden uitspraak gedaan in de taak van H. E-, beschuldigd vao het m omloop brengen van vidsche hal ve guldenstukken. Het hof heeft hem schul dig verklaard en mitsdien veroordeeld tot lucbt- huisstraf voor den tijd van negen jaren. Vrijdag j. I. zijn alhier de eerste ni- ttwe aardappelen aan de markt guW«;es'- De hoe veelheid was nog maar gering, doelt de prijs was 2<5(5 hoog, dat een mudde daarnaar ver kocht. ƒ140. zoude hebben opgehragt. Onze groenboeren zullen zich wel niet herinneren, vroeger ooit zoo veel voor de aardappelen te hebben bedongen. F R A N K R IJ K. De Constitution ml. hel voornaamste onder de ministeriele dagbladen, behelst in zijn nommer van gisteren een hoofd-artikel, waarin de over- tuiging doorstraalt, dat de Weatersche mogend beid gewapenderhand en zonder krnchtdadigen bijstand vnn Oostenrijk, Rusland tot inwilliging barer eischen 2ullen moeten nopen, en dat de oorlog dientengevolge hoofdzakelijk in de Krim. altliana in het Oosten, en niet iu Puien, zal wor den gevoerd. Gisteren en heden zijn de heide tentoon stellingen, bij een toegangs-prijs van 20 centimes, door eene overgroote menigte bezocht. Aan de Fransche dagbladen is verhoden, zich voortaan op een' ongunstigen loon over de tentoonstelling van nijverheid en hare commissien uil te laten. Het schijnt dat de taal, die deze tot heden voerden, vele personen van een bezoek van Parijs teruggehouden heeft. Ook rongen zij voortaan niet over vonnissen wegens majes teis schennis spreken. ITALIË. Een brief uit Turijn van den 25$tcn Mei be helst de volgende merkwaardige zinsnede, die een' waarschuwenden wenk aan staten van min deren rang bevat, om zicb niet te spoedig door grootere mogendheden in deu oorlog te laten me deslepen De stemming in onze stad is blijkbaar zeer gedrukt, want talrijke familien, en daaronder van de van du aanzienli.ksie, v këi-rcn wegens hel lat van hare betrekkingen in de Krim in angst en bezorgdheid. De regering heeft heden dupe 'ureldten toon? lel- j chet ontvangen, volgens welke de Piumoniezeti •o einde" het daar bereids deel aan de wapenfeiten der geallieerden reeds voorl»ngJ aanwezige lid dier commissie en genomen hebben, manr men verneemt gerne din agent, bij de aldaar steeds heerscbende ver-1 hijz-mderhuden.ooch de namen der gesneuvelden warring zoo noudig behulpzaam te zijn om dc en gekwetsten. Reeds is h.-t eene volksmeening belangt-o der Nederlaudsche inzenders te be geworden, d it Sardinië slechts zeer weinigen zij- borst; in een oogetiblik lijds stonden de beien dende huizen en de daar tegenover slaande kerk in brand, vnn daar sloeg de brand tot de daar nevens staande huizen over. zoodat <-r 44 wo ningen geheel zijn verbrand en vele der bewoners alles verloren. Uil de verbrande woningen is nagenoeg niet* gered, danr de spoed, waarmede het vuur voortwoedde, geen tijd overliet om aan redding van have te denkon. Met-fel, 6 Junij. Uit deze stad is aan de Tweede Kampr der Staten'-Genómnl een adres opgezonden,houdende ver »oek tot het nemen van beperkende maatregelen tegen den verkoop van slerkt-n drank. In het adres wordt vermald, dat in deze stad jaarlijks door den.arbeidenden stand eene som van 26 040 wordt uitgegeven, <-n dat op de 9 huizen een huls is waarin sterke drank wordt verkocht, en op de 15 buizen een kroeg. Groningen, 9 Jnnij. De maand Junij laat zich tot dusverre zeer gunstig met betrekking tot de weersgesteldheid aanzien. Terwijl de thermo meter van Fahrenheit den laateten dag der vo rige maand nog slechts 51^ graad op het middeD van den dag teekende, begon het kwik vaD den Isten dezer af aanhoudend te rijzen en steeg eer gisteren tot 8l£ Deze warmte nu oefent een' wel- dadigen invloed op de gewassen uit, en reeds heb ben wij uit een paar plnatseD dezer provincie be- rigten ontvangen, die de slechte verwachtingen weike men nog voor ruim 14 dagen koesterde, in hoop op een goeden oogst doen verkeuren. Als de weerklank van de publieke opinie, die in Petereburg beereebt, ontleenoo wij aan een hier ontvangen schrijven van een geacht han delshuis uit die stad van den 2Oston Mei het vol gende. "Het is een betreurenswaardige toestand waarin wij leven. Het is nu het tweede jaar. dat de oorlog op de onverantwoordelijkste wijze gevoerd wordt, zonder tot eenig doel te geraken. Engeland schijnt te gevoelen, dal jnülioenen vruch teloos opgeofferd worden.dat't leven van honderd duizenden ter prooi valt van hcerschzucht en dwin gelandij, zonder Ruslands magt te kunnen onder mijnen. Dit schijnt Engeland in te zien en het Zoude aan den oorlog gaarne een eiude gemaakt zien, maar Napoleons politiek stemt daarmede niet oveieen en aan zijn wil moet liet trotschc Al bion zich onderwerpen. De vijandelijke vloot is thans in dc nabijheid van Kroonstad (zie hierom trent onder Rusland) en men ziet bier met kalmte het oogenblik te gemoet, dat men bet zal wagen tegen de granietmuren, die Krooustad verdedigen, iets te ondernemen." Op eene andere plaat» lezen wij in dien briet. dat te Petersburg groote lusteloosheid in alle za ken lieerscht, dat de zendingen van talk en hen nep over land naar Memel en Koningsbergen van weinig belnng zijn. daar bierbij in het afgeloopen jaar gevoelige verliezen zijn geleden en bovendien bij een' gunstige» ommekeer in de politieke om standigheden, de transportkosten to groot zouden worden. Amsterdam, 6 Junij. Naar wij vernemen, zijn tweu leden vnn de veret-nigde Nederland schu hoofdcommissie voor de ling naar Parijs ven rok ki Volgens eene depeche van lord Ragióti van den Sden dezer, is het bombardement van Sebastopol dien dag hervat. De operatiën naar de zijde van de Tschemaïa zijn niet in allen deela met een gewenscht gevolg bekroond. Die operation zijn bestuurd door den generaal Canrohertdie onder zijne hevelen had twee Fransche division op den linkervleugel, eene afdeetilig Turk*che troepen in het centrum, en liet Sardinische Contingent, onder bevel van eenen En- gelschen generaal, op den reatervleügel. Hot ge deeltelijk mislukken de2ur expeditie wordt hoofd zakelijk toegeschreven nan bet niet tijdig aanko men der Turksche en Sardipieche troepen op den regter oever van de Tschernaïa, 't welk ten gavul- heeft gehad, dat de Franaciien^ onder den ge- hartigen. Het laatst gemolde lid der hoofd commissie maakt bij fik zijner verslagen loffe lijke vermelding van den ijver en volharding van dun Nedvrl. agent, wiens tank aldaar gansch niet gemakkelijk is. Wij vernemen, dat hel Z. M. dezer dagen heeft behaagd in te stellen eene bronzen ud zil veren medaille, ten eiude die als een blijk van Hoogstdfszelfs tevredenheid te verleenen aan hen, die bij gelegenheid van den jongsten watersnood door ijver, moed, beleid en zelfopoffering hebben uitgemunt; welk eer—motaal nan een oranjelint op de linkerborst zal te dragen zijn. Amsterdam, 9 Junij. Donderdag j.J. heeft op de algemeene tentoonstelling van fokvee te Parijs', du uitreiking plaats gehad vnn de pre- róten die voor de beste voorwerpen van Fran sche, Ehgélsche. Ne'derlnndscho, Zwiisersche en Duiischt- rassen uitgeloofd waren. Blijkens deu uitslag der bekrooningen, waren ln-l vooral d<- Engul6chen en Franschen, die zegevierend uit den strijd zijn getreden. Zwitserland verdient mi-de eene eervolle vermelding, vermits het alle de zestien prijzen, die voor Freiburgsche en Zwitserscbe rassen uitgeloofd waren, ver wiurf. Nederland was minder gelukkig. Van de vijftien voor Nederlanrlsch ras uitgeloofde prijzen, werden slechts twee door Nederlan ders gewonnen, acht door Engelscheo, vier door Franschen en een door een' belg. Bedoelde twee Nederlanders zijn de heeren J. Noome, •fferde zotten terug zal zien. Deze stern ming, die door du onbestemde en tweeslachtige berigten uil d< Krim bestendig levendig gehouden wordt, legt den onlangs nog zoo warme verde digers der ezpi-ditie en van het verbond met de Westersehe mogendheden een diep stilzwijgen op, en ielfs het ministerie schijnt den moed verloren te hebben om bet land met eene onbestemde hoop te troosten. De ongunstige financiële om slandigheden en de stremming in handi-1 en nij verheid verboogen bovendien het algemeen mis nuogen." Men is thans bezig met een ontwerp om een' onderzeeschen telegraaf aan te leggen van Spezzia naar Cagliari, tot aan Malta, GnWipoli en Konstantinopel. Op die wijze zou men over Genua in telegrafische verbinding k«men met de Krim. De geallieerden jvilh-n zich daardoor on afhankelijk maken van de Oostenrijksclte lijnen. Men gaat reeds zoo ver van te berekenen, dal deze telegrafische verbinding met hel tooneeides oorlog? in drie maanden tijdszal kunnen voltooid worden. RUSLAND-TÜRKIJE. De Moniteur bevatte gisteren eene depeche uit de Kriin van den lsteu Junij, die daarom vnn groot gewikt is omdat zij aantoont, dat de iu den laatste» tijd in omloop gebmgte geruchten, als zouden de Russen de naaste omstreken van Se- bastopol ouderutijnd hebben, geenszins oDgegrond Advertisements will be kept is until furbiddrfa. liestaal er geese reden om de vernieling van dien weg niet te beproeven. Men meldt uit Konstantinopel, dat den 29- «ten eenige bekwame en voorzigtige beambten de Turksche hoofilsbKl hadden verinten, om de lig- ling dor Christenen, welke voortaan in hel Turk sche leger zullen treden, te besturenmaar men vreesde, dat hun deze mocijelijke taak bezwaarlijk zoude gelukken, of in allen gevalle, dat zij met groote rooeijelijkheden zoude gepaard gaan. Er moeten echter alle maatregelen zijn genomen, om ernstige ongeregeldheden te voorkomen of dadelijk te beteugelen. De financiële bezwaren van den Ottoraanisehen staat blijven voortduren. Do bagchelijke toestand der schatkist is zoodanig, dat alle aanknopen van "Mcd hoop» d»»r no,. MD m.""r,W l«,«i b"jft 8,btel voor die benden. uuraal Canrohert, alleen tegen eene Russische - - ov,nnn,t hobta «rij-lon, terug zijo 5rov"V"1 T'CT ""l*"- Kt,.,kk„ nw J,o liokomii,.. ij "K""1» '«t.l.ngü.ot koo Uit, ooo JeligUl Kü«k»b. krijE«,.,o»>2 fh l V »°rl« k"P"b™- h.bb,» l„raido,|. L de liok.ra». d"'Ja0' P"J«» - J f ten vernemen over do stoutheid, waarmede roo- positio, die gunstig gelegen is en de voordcelen j j - .,o n,m,ï. S« 00 iiokkur 0" f* kmchuw» .«uri.1. 1)8 —n.. y P1»"»"; t- non. Wel wonlen zij nu en dan vervolgd, en zelfs in do Krim iets van belang voorgevallen. Deu «is 30.1.» Mei l^fl het Tij,n,lelijk. Xlor.i,b v.n r?4». '"SSST""?" .•TmM Ghenitsch verwijderd. Men hoopte daar nog deel van den proviand te redden, die in brand was geraakt. Den/elfden dag verschenen vijao- conferentie te Weenen ia geëindigd, delijke stoomschepen voor eene der haven9 nabij ^en 4den zijn do vredesonderhandelingen te Arabal en verbrandden een handelsvaartuig en Weenen werkelijk gesloten verklaard; lord Pal- cenige andere scliejien. Het detachement van rnerston heeft dit iu liet Huis der Gemeenten, generaal Wrongel heeft zijne stelling nabij Arg- 'or^ Clarendon in bet Hoogorhuia verklaard en hvnskii niet verlaten. De vijand heeft geene be- de Moniteur deelt or het officieel berigt van me- weAng Dnar het binnenland van het ecbieruiland dö- diplomatie zwijgt du-s en het zwaard zal Kertch onderuemen." moeten beslechten. Van nu af moet de Eumpe- In Petersburg heeft het berigt van het binnen- 10,16 kwestie alleen op het slagveld worden beslist, dringen der geallieerde vloten in de zee van Azoff, Be-rekkelijk deze laatste conferentie, welke door groote ontzetting te weeg gebragt. De koopvaar- ft,,e gcvolmngtigden werd bij ;ewoond, zegt de ilijvlnot, teide men, welke naar deze binnenzee Oest. Corr-, dat de Russische gevolmagtig-Ien gevlugt was. is alzoo verloren en zonder twijfel zal de Oostcnrijkiche voorslagen goedgekeurd hebben; daarvan geen schip gered worden. Men kan zich «lat d« vertegenwoordigers van Engeland eo niet begrijpen, boe die vloot zoo geheel en al bui- Frankrijk zich daarover met hebben uitgelaten, en ten bescherming is gelaten, terwijl men alle moei- dat daarom het sluiten der cooferentiën hel ge- te aanwendde om de nog overgeblevene oo.loga- dezer zitting is geweesL Desoiettaminstreeft schepen dqr kroon van den ondergancr te redden Oostenrijk verder zijn doel na om, op de vastge- In Engeland en Frankrijk "daarentegen is men 9t6,dö voorwaarden, tot eene bemiddeling te gera- met de uitkomst der expeditie naar de zoo van ken. Azoff zeer in zijn schik en hecht men dnaman Oostenrijk trekt zeer zeker het zwaard niet; niet zonder reden zeer veel gewigt. Zoo zegt du toch houdt het zich gewapend, en zal Rusland Times: "Niet minder dan zes millioen rantsoe dus blijven noodzaken, ook zijn leuer io Puien nen graan en meel, bestemd voor de Russische te onderhouden, hetgeen voor de Wustereche roo- krijksmagt te Sebastopol en elders in de Krim, gendheden van hoog gewigt is. Deze zuüen I>e- zijn door de onzen in do Azoffsche zee vernield, rusten in de afwachtende politiek van Oostenrijk alsmede 240 handelsvaartuigen. Dete overwin- en geeue pogingen meur ounweuJen om die te ning, waarbij aan de zijde der geallieerden nie- doen veranderen. Zoo bevat de ludf-otBcieelo inatul gesnuit veld is en slechts een persoon gewond, Constit'Uionnel onder anderen weder een zeer is waurscliijnlijk een zwtuirdcr slag voor den vij- welwillend artikel voor Oostenrijkwaarin tevens and dan zijno nederlaag aan de Alma en bij Iu- wordt gezegd, dat het voel gelukkiger voor Euro- kerrnnnn. Rusland i» niet karig rnet de menschen- pa ia, dat de oorh-g nog geïsoleerd blijft, Rus levens: verlies van ammunitie, van leeftogt, van land overal ter zee beperkt wordt, al zijne havens vervoermiddelen is voor hetzelve grooler ramp dan gesloten blijven, dan dat de oorlog met al zijne het verlies vnn een leger; immers wat baat een Ie- jammeren en rampen tot in het hart van Europa ger, wanneer men reeds bij het begin van dun veld- werd verplaatst. togt de middelen verliest om hetzelve to ondor- Er is een gerucht in omloop, dat de 0<«ten houden Het is iets eigenaardigs van den oorlog rijksche regering voornemens zou zijn het leger in do Krim, dat op het enge terrein van dat schier- nit,t 100,000 man te vetminderen.De stnat van eiland vijf legere tegeuover elkander staan, terwijl Oosterache vraagstuk zou binnen kort uitvoe- du bodem zelfs niet genoeg voortbrengt om een rjg ,wn (je Duitsche regeringen worden blootge- derzelve te kunnen onderhouden. De leeftogt Jegd. <«r di. Klim. n.M rijw ,m .1- Je .ijlhdJ «inra.nl wo,d.«: d.t .«ohi^ld. ran d. ,.Sn h» dere aangevoerd wordendit geschiedde van de zijde der Russen op eene zeer groote schaal over de Azoffsclie zee; doch, al is Sebastopol nog niet ingesloten in den eigeulijkcn zin des woords, de Krim zal weldra door ons ingesloten zijncn wan neer eenmaal de toevoer aan den vijand afgesne den is, dan zal het hem des te moeijeliiker wor den zich in de Krim staande te houden, hoe meer troepen hij er heeft." Volgens eeno aardrijkskundige beschrijving in do Times van de Straat van Ghenitsch en omstre ken, hebben de Russen, nu ongeveer tien jaren ge leden, een' weg op palen over ile Stinkzee gelegd, welke do Krim door middel eener bouten brug van ongeveer 200 vademen lengte met die land streek verbindt. Naardien deze strategische weg tussehen de landengte van Portkop en de land tong van Arnbnt ligt, ia hij voor een lecer bruik baarder dan een dier twee natuurlijke wegen van gemeenschap, en niets zou voor de Russen nood- lottiger dan het vernielen van die houten brug wezen. De afstand tussehen Ghenitsch en de brug ban niet meer dan 25 of 30 mijlen zijn. Men kent bier do di- pte van het water in de daar gevonden wordende lagunen niet, maar indien zij genoegzaam is otn scheepssloepen vlot te houden, dige beweging iu Polen legen Rusland, meen lei) ook in de hoogste kringen besproken. Men is daarbij tot het besluit gekomen dat aan der gelijke beweging niet kan worden gedacht: 1) omdat zij, zonder toestemming van Oostenrijk en van Pruisseu, aardrijkskundig oumog-lijk is; 2) omdat zij, ter zake der tegenwoordige militaire organisatie van Polen, ondoenlijk moet worden geacht; 3) omdat eene dergelijke onderneming, alsook g«-rigt tegen bevriende mogeadhed «m. een grove staatkundige misslag zou wezen, die wel- ligt zeer nadut-lig op den onderrn-mer zou kun nen terugwerken, en 4 omdat zï| ook als zede lijk onmogelijk moet norden beschouwd, ver mits in do laatste 25 jaren een geheel ander me nsclu ngeslncht in Polen is ontstaan, 't welk andere denkbeelden koestert, dan dat van 1830. #n het niet alleen blijkt, dat in den tegunwoor- digen krijg hel aantal der Poolsche soldaten, welke annr den vijand overloopen, zeer gering is, maar dat deze soldaten met gelijke geestdrift tegen de boodgenooteo strijden, als de Russische. ENGELAND. LosDrs, 30 Me?. Do stemming in Engeland is nog oorlogzuchtig; toch wil de regering ook dat deel dor natie genoegen doen, dat bovenal den tred» wensebt, en daarom alleen is lord Palmerston minder krachtig id zijne redevoering tegen den heer d1 Jtraeli geweest, dan men nog had verwacht. Wat de afittemming van dé motie van het hoofd d«r Torypnrtij betreft, de ze is zeker met eene groote meerderheid ge schied. maar men moet in bet oog houden, dat de meerderheid eerder tegen de Torypnrtij, dan wel voor het tegenwoordig kabinet gezind waa—>- Ook in de Torypnrtij is danren hoven verdeeld heid geweest en de markies v. GranSg bijv., tan der hoofden, beeft tegen de motie gesproken en heeft zich buiten stemming gebooden. In deze hoofdstad zijn nu niet minder dan 137 werfbnreaux voor onderscheidene korpsen van on» leger. Gemiddeld worden 50O man schappen iedere week in die bureaux aangeno men. DU ITSCHLAND. Den 6 Junij werd ta Futda en Maim met el de prscht van de R. Katholijke eeredïeoit gadeeh* tenis gevierd ven den marteldood van BcnijadM*. To Main* zullen «venwel da greoUta plegtigh*- den eersl op den 14den een n.vnvaug o»men, wan neer 27 aamti)8»cho]ipen en biaacboppcn óch daar zullen vereenigrn. Eeo verzoek van de evangeli sche geestelijkheid in Fulila. om ook een freet tar •ere van den grooton «postel te mogen riereq, ward van overheidswege afgewezen. In Thuringen werd mede op eene plegtige wij» het sterfuur herdacht van den man, die daar voor ruim 1100 jaren d# eerste Christelijke kerk had gMticht. Het wsraa bier Hervormden, dia in grooren getalo opkwarae» en door een drietal leeraars warded guwuzen op da groote verdiensten van Bovifaciia, die door Chria- ius waa uitverkoren om zijn evangelie ta verbrei den over Duitachlond en Nederland. Prinses de Dino, thans hertogin con Sagax, wil togen dun beroemden achrijver Gttvinus, eens aanklagt van laster indienen, omdat deze in h»t than» verschenen «eraic deel van sijoe Go*ebia- der.i» dor Al Xde eeuw. van haar heeft gezegd, dat xij, achter eenen kozak ta panrd gezeten, in 1814 ha- ra intrede te Parijs had gedaan. Du hertogin had aan het Pruïuische ministerie gevraagd, h«t werk in beslag te nemen, maar da raden d*r kroon lub ben beslist, dat het feit gohael tot hat vak dsr rugtbanken behoort. Do groote raad van T«»sin wil h»t burgerlij ke huwelijk invoeren als het eenig wrttelijke, ter- wijl de korfceiijk» inzegening «lochia faeultalief zal zijn en in g«en geval gedoogd zal worden, dan na de voltrekking v«u hit burgerlijk huwelijk. Ook znl de echtscheiding ingevoerd en zelfs Min do priesters de bevoegdheid verleend warden, om zich in bet huwelijk te begeven. Deze onderscheidens ontworpen van wet, zijn tliana aan den raad van state gozondou, die >e hoogstwaarschijnlijk zal. aan nemen. De conseivative partij in dit canton, ia zeer verbitterd over deze iubrcuk op de kerkelijke instellingen en gebruiken. Do stad Hamborg ia op het punt om in ver- wikkeling te geraken met Engeland. Hamburg na melijk begrijpt dat het met eeuo strikte neutrali- is overeen te brengen, dat Engeland ite dier stede troepen werft voer Let vreemdenlegioen dat het op Helgoland verzamelt. Ten einde nu dit bezwaar uit den weg to ruimen, hebben de Eugclacheu eene stoomboot op de Elbe gestatio neerd, cu op die stoomboot veu bureau geplaatst waar men zicb kan laten aanwerven. Zoodoend* geschiedt de werving op Eogelseb gebied, en de stoomboot brengt do manschappen dia zich laten inschrijven, zoodra er eeu zeker getal is. naar Hel goland over. Hamburg is evenwel vooruemeaa, hierover bij deDDuitachen bond.waarvan bet en deel uitmaakt, eeue klagt iu te dienen, wijl men dei» toepassing van het volkunregtzeor zonderling viudl De wervingen van het Engel.-Zwitscrseh» legioen, maken vrij goede vorderingen. Dit isvooral het geval te Bern, alwaar vele vre«nt- <3e en ïnlandsche jongelieden zich zonder mid del van bestaan bevinden, «n tot de krijgs dienst huune touvlugt nemen. Volgens berig ten uit hut li'ofddépdt te Schledstadt, moe tam reed» omstreeks 1100 aangeworrenen derwaarts np mnrsch sijn. Zoo zoude de verzekering in het Engelsohe parlement aangaande da 3000 Zwitser», verwezenlijkt worden. Terwijl Engeland veel gewag maakt v«a zijne troepen-wervingen in Duitschland eo Zwitserland, verdient het opmerking, dat Rus land in Duitschland de beste werklieden zoekt, ora zijne groote fabrijkeo gaande te houden, en er da coodige verbeteringen au te bren gen. Terbalen der Amerikaansche wonden. Vervolg van No. 26. IV- HET OFFER DES HARTEN. Een voorval utf den slog van Germantoun. De twee buisgezinnen waren nu vereenigd, daar George zijne jonee vrouw en bare moeder in het huis zijns vaders bragt. Maar toch wn» hij niet gelukkig; hij kon eenen drukkenden angst over het welzijn vnn zijn land, en over de twijfelachtige worsteling, welke het volhield, in de hoop van die vrijheid te zullen verkrijgen, om welke elk «del hart zoo vurig bidt, niet uit zijne ziel verbannen. Eeno week na den nacht van den overtogt der Delaware, ontmoette T/nsbington con detachement van den vijand te Princeton, dat bij met een klein verlies versloeg, met uitzondering van verscheidene officieren, onder welke de dappere en kloekmoedige generaal Mercer was, terwijl dot van dun vijand meer dan honderd gesneuvelden bad, en het overschot, ongeveer drie honderd man, gevangen genomen werd. De generaal trok to«n terug in de winterkwartieren te Morristown, dat hij niet verliet voor het einde van Mei, met een leger dat slechts weinig meer dan zeven dui zend man bedrog, ofschoon het Congres recrutering-gescheuken in land bad aangeboden, met verhoogde betaling. In dezen tijd brandde George van verlangen, om zich in de gelederen zijner landslieden te plaatsen, en in hunne wederwaardigheden en hun nen roem te doelen. Maar zijne jonge vrouw zag hem met weenende 'dogen aan. wier welsprekendheid, gevoegd bij de zwakheid zijner oudem, hem vtin dit offer afschrikte.Daarbij,daar de wegen benaanbaarder werden en het aaisocn gematigder, werden de middernachtelijke omzwervingen van st'roopende Hessen en ander gespuis menigvuldige», en het huis van eon' hunner buten was geplunderd, de inwoners schandelijk vermoord, •n de woning in brand gestoken, in het gezigt van hunne vrienden, die hun goen'e hulp konden bieden, verwachtende, gelijk zij. deden, ioder oo genblik een gelijk lot' tè zullen oudërgaan. In dexen staat van onrust ging de zomer voorbij, tot dat het berigt van het gerecht tussehen dé amorikaansche en engelacho legere te Brandy wi ne, van den U September, George bereikte, waarin de republikeinwha legermagt gedwongen werd om, na eenen gansehen dag te hebben gestre den, terug te trekken, mot een verlies, dal op drie honderd gesneuvelden, ongeveer zes honderd gewonden, en tussehen de drie en vierhonderd ge" vangen genrnnencn geschat werd. Deze tegenspoed der amerikaansche wapenen wekte op nieuw het va- derlandsche gevoel van George op,en hij deelde op eens zijn besluit aan zij nen vader mede, die geonen tegenstand bood aan zijn onmiddelijk vortrek naar het leger, om te helpeD terug erlangen wat zoo ongelukkig verloren was. "Ga, mijn zoon," zeide hij, "ik kan zelf geene dienst meer doenmaar, gelijk Abraham van vroeger dagen, beu ik bereid om mijnen zoon ton offer te brengen. Laat hot voorwendsel van uwe oudere te moeten be schormen niet langer eene verontschuldiging zijn, om u uit de gulederen dier dappere en vrome mannen te houden, die Washington volgen, maar ontvang onzen zegen, en zeg uwe jonge vrouw vaarwel, wier liefde tot hnar land zekor niet minder is dan hare genegenheid tot u. Als gij valt is het in eene rogtvnardige en heilige zaak. Dit was een heldenmoedige raad, die geenszins ongemeen was in den mond van onze eet waardige voorvadem. Gworge deelde zijn besluit aan zijne moeder mede en toen Aan zijne vrouw. Muar de laatste wil de naar zijne vertoogen niet hooren, en weende en smeekte hem hen niet aan do genade van aie geldgierige roovi-re ovet te lateu, die het land in de nabijheid dor britscbe legere afliepen. Ernstig sprak hij van het lijden zijner landslieden en de noodzakelijkheid zijner tegenwoordigheid onder hon, die streden voor de zegeningen der vrijheidnaar niets wil de zij hooren; geen bewijsgrond kon haar overtuigen. Wat was een en kel man meer of minder m zulk eenen grooten strijd Vertwijfelond en ongeduldig, besloot onze held den eeretvolgenden nacht stil naar het leger to vertrekken, en maakte ten dien einde alle nuo- dige voorbereidselen voor zijn geheim vertrek. Zijn geweut en reiszAk werden in de schuur gebrngt, en een brief v«n vaarwel geschreven, dien bij zou achterlaten om na zijn vertrek te lez«n. Middernacht was eindelijk daar, voor George droevig en somber; maar hij ree» op van zijn bed, waarheen hij zich vroeg in den avond begeven had, om aeo achterdocht in slaap te wiegen, en zijne vrouw hartelijk go- kusd hebbende terwijl zij lag te slapen, sloop hij naar do schuur, rustte zich zéven uit zoo ,goed als tiijne weinige kleedingstukkon dit toeston den, en was spoedig op wög om het leger te bereiken. Hij had niet ver te reizeD, aaar Washington gelegerd was binnen do achtion mijlen van Germantown en slechts half zoo ver van zijne woonplaats, en op den laten October, lang voor het dag was, had hij zich zelvon biunèn de linie van het atnerikaanscbe leger aangeboden en zijnon wensch te kennen gegeven, om in hetzelve te worden opgenomen, en bij do ttveüló van dien morgen waa ook George Madden tegenwoordig. Maar welk eene verslagenheid bragt de morgenschemering in de har ten van zijn« vrouw en zijne oudere. Zijn niet verschijnen werd in het eerst naauwelijks opgemerkt, tot dat de eerste eenen brief op de tnfc1 zag liggen aan haar zelve geaddreraeerd, waarin George haar zijn I-eshil1 meldde, en voor de noodzakelijkheid streed van in de worsteling voor de vrijheid mede te he'pen. "Als ik val," stond er in, "Herinner u dan mijnerdan znl ik voor eene regtvaardige en roemrijke zaak sterven. Als ik in leven blijf—ver trouw mij, dun zal het in het genot van eens vrijen mans glorierijke voorregten rijn." Eer de 'brief geëindigd was, was de verlatene vrouw bewusteloos op den groud nedergcz<»nkon. De vader voelde het vuur van vnderlaudschu trots zijn hart doortintelen, bij deze zelfopoffering v»n zijnen zoon, terwijl de moedor nederknielde en lture handen samenvouwde tot een stil guUxl. De arme vrouw kreeg eindelijk haar bewustzijn weder, maar het was sluchts om weoneiid door hut huis te dwalen, onophoudelijk over haren ecihtgëhoot weoklagende, volhoudende dat zij hem nooit zoude weder zieu, en zich verwonderende over zijne wreedheid van haar te verlaten. Zij wt» niet van spartaansch maaksel, en bezat die strenge deugden niet, welke deze heldinnen van den ouden tij-I in staat stelden, om het laatste greintje genegenheid op het altaar van de vrijheid huns vadorlaud» te leggen. Neen 1 Zij vraagde niets roeor dan de liefde en de tegenwoor digheid vaD haren maneene genegenheid die roo geheel baar hart be- hecrechte, dat rij geene andere naast zich duldde. Q SmartZij kon hol niet verduren zoo alleen géateu te worden. De acte moet herroepen worden, die hem soldaat maakte. Zij wilde hem zoekenzij wilde hem I smeeken terug te keeren tot hen die hem lief hudden, en wieu bij alles I op de wereld «ts. Alzoo verliet lij nog op denzelfden dag. eer de zon de middagalijn bereikt had, zonder dat iemand het wist baar hum en na eeuo vermoei- {'eitde reis van drie uren stond zij naast baron echtgenoot in hot kamp, iStn biddende terug te keeren. Zij die getuige waten van haren erust, werden verteederd door hare zachte smeekingendie ruwe soldaten, die als razend op bajonetten en kanomten in vlogendie barrevoets over dun bevroren grond en door dé diepe sneeuw ging®0» slechts staande gehou den door hunne vurige vaderlandsliefdezij weenden toon zij deau min nende' tunar vreesachtige vrouw aan haren man zagen hangen, eu hoor deo, hoe rij met eene welsprekende beminnelijkheid hem smeekte, om de liefde die hij haar toedroeg, toch naar de verlatene haardstede weder le keeren, die nu tender beschermer gebleven was. Onmogelijk hij bad geteekend voor den oortnghet leger kon niet een van zijn getal missen, dat, ten béste genomen, nog te kloiu was om bot tegen uena grootere róagt, die beter geocfund en boter gekleed was op te nemen. Onmogelijk Hij kon niet op eenige voegzame wijze te rugtreden van «non stand, tot welken hij nog maar zoo kort geleden zioh «ent begeven had. Hij troostte haar zoo good als hij kon, maar verze kerde haar, dat het voor hem ondoenlijk was het leger te verlaten. Zij moest rich onderwerpen; het wss een offur niet grooter dan hetwék door duizend anderen gebrngt was. Er was niet andure aan te doen dan met hoop te wachtenhet einde was zeker, en de gevolgen zouden roemrijk zijn..... Wat kon de anno vrouw doenHa I Eene gedachte treft haar. Zij zal de tent van Washington opzoekaD—aan zijne voeten zal zij hare smoek bede nedcrleggcn. Aanschouw don huid in zijne tent—den grooten, den verhevenen, in wien alle deugden vereonigd zijngeboren voor dal tijdperk en voor dio snak, doende wat niemand anders kon. Haar verzoek is niet ta ver- ge- fs. hare tranen ziju niet zonder uitwerking geweest. Zij hoadt in ba re hand een papier dat haar haren echtgenoot zal wedergeven; maar voor tint zij naar den bevelhebber van bet regiment gaat, vat rij «erbia» dig de hand van haren weldoener en drukt die ouu hare lippen; eene trnaD valt er op welke de goode nma er op laat liggen, en hij seodt haat weg met eenen zegen en met woorden van hoop en vertroosting Op nieuw is zij in de tegenwoordigheid van haren manrij toont hem zijn ontslag met een glanzend grimt en woorden van l-lijd«chop. "Nu gaat gij mul mij naar huis, George, cn wij zullen weder gelukkig rijnO, zoo gelukkig! Maar geen «lans van tevredenheid strealdo uit zijne oogoo, geen teo- kens van blijdschap vertoonden zicb op zijn gehint. Het ontslag wen! geldi-z bevonden, en ztj luidde baren echtgenoot Wsg uit de gelederen zijner dappere medgezellenmaar hij ging niet Jnsa met die mannelijke waardigheid en dien vasten tred, met welks hij het kamp ris vrijwilliger wa» binueugetredun. Do oogeo dsr tr'*- krijgslieden waren op hem gevestigdzoo als bij hoofd zonk op zijne borst, en eeu onderdrukt geffuia zijno ooren nis het gesis vau zoo véo slangen, eeu geluid zoo wél x verwijting als van afkeuring; maar do bloede en beminnende vrouw, dia hem Tan het oorlugavéd wegv.«rd<\ bemerkte van dat alios rust». Zij hoorde het verwijltngsvol uudiiiste* niet, en zag niet die toornig* blikkenzij wist dat zij baren ecbtgcuwot weder had: *at gaf ajj om ongen en lippen Zy waren de lontstokken uit, en de bt»Ut« sclülriwaCht staarde hour onbeschoft iu het gezigt en mompelde iét dat rij ni«t boor- do. Zij stutpio onophoudelijk langs dèn weg, dat liefdevölla waftta, km» vorhalunde hoe gelukkig, zij zouden rij», eo vader «a moeder ook; doch hij antwoordde triet, maar ging somber Jura hare rijde. Zij h*éd aiak echter of zij het niet bemerkte, en guts ou snapte id maar voort. Arm vreesachtig, teoder schepsel t Zjj kon hut zich niet w iwn last van «bande rij "p lict hoofd van baren taan kon bot niet bcgrijpoo boe diep hij gekrenkt waalZij 1 voor zich alios o, on zij droomd* nwt van een toekonnod Ired, otna Mr

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1855 | | pagina 1