i hunne toekomstige woonplaats c SHEBOYGAN, WIS. Staat* rut emiiw - Den «-ei-etcn drier is dp tel—kiezen 'i"~ van ilo l*pvoikili(;t|pzcjr Stnais aangcinugon, on zigjleid, wij hopen, dat omo medeburger* hei den met dczelie j Wie mi nnn zulk eene maatschappij, zijne goed- Mnsto beambten gemakkelijk lullen makon. Voor! keuring niet hechten? Zij verdient allo annmoe- den 1 Augustus moeien de ingevulde biljetten non den digi Hg en zal zich zeker veel krachtdadiger be. 1 Stnats-Sccreinris lijn ingeleverd, nis wanneer wtmr-toonen in het beschermen der land verhuizers to. 3. Qc mes, I $2,00 per jaar, in vooruitbetaling'. DINGSDAG, DEN 12 JUNIJ 1S5J. lember lol bc kend tijii. Teu einds onze lezers in «tanl te stellen, om den vooruitgang der bevolking se dert de laatste vijf jaren te zien, latcu wij hier de uit komst der telling in 1830 volgen: Itevolking 303.391 - -j Ingeboren 19I.U93 D© Nwawshode kost voor Nederland per janr Huileiilnml.f hc 110,477 2,00 in de 6maanden; enkele nommers lüCenls. j Onbekende 815 Kleine sommen grids, hetzij beneden cm doltor. of! yw(n| Jmïzoji 5G 310 terper 1 V t3T Al weder ligt oen getuigschrift voor ons I HOLLOWA Y'S PILLEN. - Dwo uitman- voorkomende in deGo««ehecouniiit-vftn 2G April lomlo-pillen, beren) na jflrpn van studie, zjn op- lil., to Liverpool door eciiigo personen in hunne zoltWijk ingerigl Tiaar do levenswijze.van de om- omtoozellteid owlerteekend, waarin zij over <leu gore der Unie, die bestendig aangedaan worden heer P. VERTREGT, ngont voor liet kantoor docr ongeregeldheden van lever en maag, gepaard 7wu,,-,.-tcro,aria z.jn mge-overo, u.s wanneer waar-luuuui. ..ei i,...u»c...u.ac.o Vinksdkhu Co., voor de overtogt unnr Noor» mot een gevoel vnn loomheid. Zij bezitten d<- ■cbijnlHk de uitslag dor tolling iu het begin mn Sep- 1 gon de knevelarijen en schurkerij waarvan zij j Amerika, hunne tevredenheid betuigen, wegens wonderbaarste eïgensdtinppon in het horstellen i -.j.., AA iii.a1—.t-it-w ,i..n cnlli-n nvoiM.it 'der gezindheid, en het wi-oiifinen van do boven- il te dikwijls, nadat zij nnn onze kust go- tic goede Wjlmndeling en den snellen overtogt. land zijn, hel slagtoffer zijn geweest, dan do State Emigrant Agency, die veel boter was in theorie dan in prnciijk. Do agenten .lezer maatschappij 2ijn de In er J. I C. Scln-tte, kantoor No. S5, Greenwich Streel, 1 Now York, on Mr. Charles Knobelsdoi ft, kantoor No. 243, West Water Street, Mdwnukie. lisgcziunen centen boven een of meer dollars km Vrief in poststempels vau ret» en ilrie cents, van taals aoomdo't liefst, in betaling worden toegezonden Zntke stempel* kan meu koopenbij allo postnioesturs. r5T" De loveusbcschrijrer van John Jny. do eerste SB. Goboorte-, Trouw- en Doodberiglon ivo.don i opperregler der Ver. Sinten, doolt uit een boekdeel zij- in donXioawsbode geplaatst voor 25 Cents. I nor hrieftvUseTing, t—gi'voelens mede: land: Nog van vrege de gemeente Oostburg, Sheboygan County Van A. J. S. te Sheboygan Verzameld door W. de Vries, te New-York. Vorige ontvangsten Zamen, 6.00 4,00 §110,07 I oik hire n hunne» vroegen-n landslieden met vertrouwen, tot gelijk doel, dit kantoor te kunnen aanbevelen. Hoe op dergelijke getuigschriften kan gerekend worden hebben wij reeds vroeger gezegd, alamode dat Liverpool Noor» Amerika niet is, en de reis eigenlijk daar eerst begint. Der halve zijn die getuigschriften niet alleen zonder beteekenis, maar wij weten zelfs, dat vele onzer goéde lahdgenoototij 'voor zij te Liverpool in oen 1 drijvend moordhol gestuwd worden, op een on- beschreven papier htitino namen hebben g< I Mr. Guimrs. gouverneur van Iown (limits I op oen bezoek in zijne geboorteplaats in New I Hampshire) heeft beslist dat de wet Van h'-t I wetgevend ligclianm, welke de hoofdstad'vnn den de volgende juiste en vellichte j Staat nanr Fort di s Moines verplaatst van-nul en j geenor «vaarde is, omdat dezelve niet in de ««Wat betreft mijne gevoelens en mijn godrng bo- nieuwspapieren was bekend gemaakt, zooals Ontvangen aan net Bureau dezer irekkolijkdcnfschaffHiedc-rdovcrnij.« dé zaak deze:--! door de constitutie voreischl werd. Aldus ma- Courant voor de Noodlijdenden door „1Mni vlk i k,„ ,1, „i„,t,-«r guwiglfe so.lvl. den jongst en Watersnood m Neder- „r e„,ijk „p ik „if de l.»a ai. IV hoofd. altijd crlicunon, dat Ik een voorstander van de vrijstel- Siad moet voor verscheidene jaren blijven waar ling iler slaven ben, op zlilk eene wljzo als zal bestaan- 1 zij is, ill de stad Inwtl. brrnr zijn mot do rogtvaordigheid hun verschuldigd, i met de rogttttordighfid hunnen inoistera vcisohtililigd, 3&T Wij vernemen, dal hel hoofd van een on- <n met in aanmerking neming van den tegenwooidi-«tr J'jl' L'oalli-wanrin men op die Inndvcrhuizorsschcpen als ha gen toestand der maatschappij. Dor* b^homr.agen het^me^ on. een dr,^ rt J rj^ lcven m0cr, niet do ccnige oorzaak tezamen overimgen mi,, .mt .1P, «later-n^(|kon)<>n(le ï|ü01|lbl)-; le welen J^clvc toch wel eene dor hoofdoorzaken ,r.? V. I Ti -Wa Zulk ,on roor.1.1, kono-udo «nn All.,, I d« whOoAm» na ht voor 13 ie, dit nu voor zulke gctoeUns uitkomt, zou j Miinb..,-a Tl,.11 .„ikk. i. «"3 liggend getmgsdmft zijne vrouw en twee km- •mot) van de l>oven- vermoldo ongeregeldheden. Door dezelve wor den allo onzuiverheden «les bloeds weggenomen, de apijsverteriugs-orgmien versterkt, en de eetlust opgewekt. Do gmnte aftrek, dien zij onder de hnrmtrs der Unie lieblieri verkregen, zijn overlui- gen.lo bewijzen van linie werkdmlighei.l. Zij be hoeven slechts eens beproefd to worden, om vnn do aanbeveling zeker to zijn. Een verlntun echtgenoot fBaltimore, ki bekend dut.zij. e viouw zijn bed en zijne ta- waar naderhand de goedo getuigonis boven word verlalen heeft, en bindt §50 l"t eene belooning geschreven. Al die ondertcekonanrs echter, niel nn" epnen blanken man, die no,.it te regt heef een uitgezonderd, alhier aangekomen zijnde, kto» §"sl"nn diefstal, als hij haar trouwt en m- gen over de ruwe behandeling, dio zij ondergaan 1",Br Oalifornic neemt. hebben, over de ongezondheid, de niorsiglieid en --—i.a. do slechte spijsuilrciking, welke laatste voorname-' BIXXEÜit AA'DSCIIE BEBIGTEX lijk gevoeld wordt door lien, die zich door de be tuigingen van die Rotterdnnischo hoeren, dat men op hul schip eten it| overvloed krijgt, bobben la- ton terughouden van zich zei en goed te provi anderen. Eu wat do ongezondheid betreft, zoo le stinkende stiklucht, do bedorven dampkring, Berigt ontvangen wegens bijdragen te Allo, Fond Bij den heer In Holland, Michigan, circa Grand Huy*d, Michig' ,o rc^ersplnn's uit «le liaiulei i ilen Presideni ny, za) Mijnheer. Buil ivijJu oogcit doen opzet- j teen wegens bijdragen te /p""' T ,.i ,Vip :,B"peili,r U-o. Een contract om hem »nd„r nle te houden «Pv-rloor en een kind stok tc New d du Lsc County. Wis. 4Ï.8C I V tJ' zou In-ra met niet meer Tcrbazing vervullen.--!/-urk achterlaten. «Ln.etlo dat hot stoffelijk a v Tnfwn to iLv-hester -tooo-, llcranl ambl bl',iIt'e'lt' wnngtliet een woont 10 zegge». Knickerbocker overschot der zuster van den heer Vertreat te Uichi*<zatT circa - 70 00 l'0^ gematigd oek, tcgcu dc vooridurendhctd dtr slaver-J gelijk met dat dier vrouw een graf in liet zilte 1 nij?Albany Etc Joum Totaal, 374,58 gelijk met dat dier vrouw een graf nat vond. Meu steift niet voor zijnen lijd zegt - 1 -- we Scvc,) men menigmaal, maar dit ontslaat ons niet van ""t', ENw>„x SpooRwtP"iii'O chï.ain v.o M.cl.ig.n Win d, |M«. "S h«s«m tol om rfl,l,o,,d »rtol tot W,o„J nn lr,.v,,.o,TlT.f U-in* n..T.. flt-.. Olin„ VVf fin I. VW.I nf 1 tflt I,..| I'.tmiOll Vnn fl..„ t- J mzer medemctiscben vorpltgt zijn. Daarom, Een nievwk Staat. Het Eenlge llollandcr.s in Slieboygnn "Worden vriendelijk verzocht, hunne bezoeken in de JVïriruJsiotfe-djukkc-rij gedurende tie werk uren le Slaken, of, wanneer zij er zaken hebben, die bezoeken niet langer to rekken, dan tot «ver de Mississippi, wier geieglelijbt? ge eene wet aangenomen tot het vormen igzitamheid door de beneden dezelve liggende I nieuwen staat of het nieuwe territorium Sup»- sl,&,. .....lijk Si. lo.'B, »,l 1 Hor. Dil nieuwe MHlmiom al Je »ijj. ui,^- j StSetSS^ stand komen, liet daarin betrokken V«-r. streklheid hinds, aan de zuidkust van liet mei Staten Geregtshuf heeft voor derzeiver gedoog- Superior, en li-n noorden vau hot meer Michigan znnmheid beslist. Chicago zal hierdoor eene on en van Wisconsin omvatten, dat nu een deel vnn I afgebrokene Spoorwegverbinding met het bin- tien slaat Michigan vormt. Hetzelve is van tfe- .ene Spoorwegverbinding roet het bin- den slaat Michigan vormt. Hetzelve is van (Te- - rigling derzelve noodzakelijk is. opdat de leiter-„,P,lSte van Iowa verkrijgen, lang oer de Hoorde- zen door de nieren Huron en Michigan geheel ge- Am.riuka over Zivfrpoot, en wij sincekcn lie soun Spoor... tol nnnr luw. j.-o orbHdra oo b,«R «0.00 .Moorlijkf rrrtóMionn I u" 8,"""' loob nooil oror IooWji :litiwcn wij hier ojrchlijk on/.o liindaliuden tegen den lieer P. VERTREGT, tegeu liet kantoor van YIN'ESHERG ik CO^ te gen alle kantoeren voor den overlegt naar Noord hen zetters ongestoord kunuen mbeiden. Ieder wel- Jiifce Missouri Spoorweg tot nnnr lown nnn den seheiden ep heeft geenn natuurlijke verbindingen i denkende zal gereedelijb inzien, dut stilte in eene gang zal zijn;een groot verlies voor Missouri j imt de overigo doelen van dien Staat. Helis.de noel" e sl? .relS 'e ^<x" zlJ"e drukkerij een eerst vereischle is. Toor Sl Louis iu het bijzonder, op welks be- i z. rol van de gn.ote mineraal schaden «Ier nntie; W,!!,ten te, )"te",<lu(;nlod' n"°.,lJ °»n eo",«e w,n' Op Zondag is de toegang volstrekt voor ieder- 1 tvoiters het spreekwoord "door schade wordt deszelfs koper en ijzerberg werken worden door '»0^Wv!'s Ï'P1"®, zie o! am eien sum een verboden, eenige buitengewone gevallen uil- men wijs" slechts in geringe male toepasselijk j geene andere in de wereld overtreffen. H.-t is »n"angenaanilie,letien gevarctivan een Ltver- geiondcrd. schijnt te zijn.-St Louise? VolkibhU. j reeds huig de wensch «Ier bewoners geweest, hun-J'00'8 o»"gmnUmsehtp bloot te stellen. Hoe goed- J1 politK.te v.,l,i„Jiog 0,0, Miohijm i. oolbio.h°.üP J»'**'"»! tó Jour.Eu ..|.il"l j. Het j den, daar zij geheel Antwerp schillende belangen heb- J het door ons gezegde zoo veel mogelijk gelezi «Ie, verzoeken wij alle coumnt uitgevers in liet schip Leopold van Antwerpen, rn-n 37G pas- I hen, en van de hoofdstad en de handelplaatsen e' vcri!0®!5e" nilu col,li",t lllt-<!Ve^ 1,1 1,01 sagiers, kwam den .31 Mei te Nieuw York «»n. mn deo Staal te v,r r. rwijd.-rd zijn. Michigan van ons blad znllet. en daar men vermoedde dat velen aan boord ar- heeft lot nog toe geweigerd, aai. hunnen wensch I,n";le" krlJSen- '"-'l ''«venstnando a.t.kel in - - hun blad or er te u"»—" 11 Junij 1855. J. QUINTUS. - I LaNOVEBIICIZERS t3T In de afgeloopcne week zijn wederom de sc|,jp Leopold volgende Nederlanders alhier aangekomen- r J. Meeuicse en zijne vrouw. Peter Meeuicse. men waren, van de overheid in hun vaderland te voldoen, doch het is, zoo als het schijnt, door Adrfaan Mccuiese roet drie kinderen, hebben weggezonden, werd h-1 schip in qu3rrmtaino ge- I bedaard overleg tol het besluit gebragt, zijne toe- j de zijne vrouw en_t\vce kinderen op do reis vcrlo- j houden om omlerzochl te worden. Bij het eer- stemming te geven. Beloit,Wis., 5 Junij. Gisteren werd hier ee- ren, en een kind ziek in bet gasthuis te New x ork j slc bezoek aan boord, beriglte de doctor, dat er I Wisconsin h>-«-fi reeds voor twee jaren ee-ue waarschijnlijke poging tot stelen gedaan. (Je- moeten achterlaten. z, stien of zeventien waren, die ten algemeenen I ne wet aaag>-non>en, waardoor hetzelve hetlijk er zich altijd eene hoeveelheid slechte men- Wed_.y- ZIeeuwse, en Petromlla Jfeeuteae, al- |;lsle schenen ii^izullvn komen. Bijzijn tweede noordelijke gedeelte vnn zijn grondgebied mm j selicm hij bij; J bezoek echter berigtte hij, dnt hij geenc armen L-J—11 - e--—- - t* aan bootd had geyouden, maar zicb verzekerd j hield, dat er ten minste §50,0ü0 in de handelt -De Sheboygan Times klaagt, j der passagiers was. Door een le vnn Wetuelilinge in Zeeland. L. Smith met vrouw en kind, van Buffalo. [Washington, 31 Mei. ÏTet pénPioonslirstuur wil morgen de eerste t wee duizend Inndeigondonis-hewij- zen (warrants) onderdo iiieuwo'lnndscheiikingswct uitreiken en vervolgens eiken dag twee honderd, tot aan alle aanspraken is voldaan. De prijs dor warrants is tegenwoordig $1,12 tot $1,J4 de akker. Xr.w York. 31 Mei. Her pn«!ersclieid van de land verhuizing des vorige» en dezes jnnrs wordt van dag tot dag grootcr. Het is tc verwachten, dat de gewig- tigr daling der ontvangsten, welke vcpr het volk der Staten daaruit voortspruit, insgeljiks een nagel de doodkist van dc onzinnige Know Nothing be weging zijn tal. Iu de laatste weck landden hier 7.690 landverhuizers en gedurende het gnnmlie jaar 1 Jan. af gerekend 48.354. In hetzelfde tijdsbe- van liet vorige jaar kwamen hier 108344 laud- verliuizers aan. Het onderscheid bedraagt a'zoo reeds over de 60,000. 1 Junij. Barniim heeft voor zijne kindertentoou- aclliiig zoo vele aanmeldingen ontvangen, dnt een ;r,i'jt gotal afgewezen is moeten worden. De tentoon- •lelliiig liegint op dingsdng e.k. Er zijn daaronder negen tweelingen, zes drielingen, en een vierling, zoo nis ook dwergen en reuzen. Een kind moet maar vier en een ander vier honderd pond wegen. Eene vrouw uit Danburg, Connecticut, brengt vijf kinde ren; die zij in twee jaren gebaard heeft. Bamum'fl kimlerteutooiistellinor is op don 5 dezer aangevangen. De N. Y. Tribune geeft oon uitgebreid berigt van dezelve. Zij werd op dien dag bezocht, door ongeveer tien duizend personen, en do Tribune schat dat er zes duizend te gelijk tegenwoordig waren. De naam van het kind, dnt den §100 prijs trok, als het schoonste van de verzameling, is Charles Orlando Scott, en het was geboren den 18 Febr. 1851. Deszcifs moeder heeft eene besliste schoon- In-iil, en is 28 jaren oud. St. Long, 4 Junij. De stoomboot Key Stone Slalct bestemd van hier naar Peoria,brandde tot np hot wn- n genomen zijn zij "WoONIlt-IZEN.- en niet zonder goeden grond," over de schitarscji-aldus vangcld voorzien: heid aan woningen in deze stad, niettegenstaande I Maria Brok hopen §90haar zoon is in Amerika er wekelijks in alle straten nieuwe gehouwen op-1 Mmia Ginss §65; Sillsüe Li-lu-miy, luiitv zoon, gerigt worden. Wij hebben reeds van vele uit§200; zij zijn t,-t de r« is naar Wisconsin gereed. <le New Engeland staten herwaarts over geko-Margaretlm Morger §70. mene emigranten gehoord, die zich hier meenden j Veroi.isca Eulor^lOO, onder de hoede van te vestigen, doch na vele pogingen om c-ene gc-1 Gottfried Eas. r, die haar mcdencemi mmr Wis- sehiktc woning to bekonn n, naar andere plaat- cousin, om daar op dt komst van haren man tv «en moesten trekken. Dit wcikt zeer nndceligwachten. «oor deze stid en het ware te wenselion «lat dé j houwlust onder hare burgers tk-mnaal gr,>-,(c-r «ns,De Secretaris vas Pierce op het drooge alhoewel er op dit oogenblik ininstens veertig hui-Een pnnr leden van "het uolukkige huisgezin" zen in aanbouw of zo-9 goed als voltooid zijn. van den zuelitanrdig«-ii Pimcê te Washington, zijn 1geheimschrijver en Col. 1-Vrney, zijn, op limine Bol'wlotten.—Op Donderdag en Vrijdag der teis naar Lake Sup I - -- »j bÜ'onJoM oo»t»o,IMloclon boviujo., ,„,tiu ,)o ,ivi,ta„ ,Ui„oil.Vijf hedoc-lden staat Supeitor afstaat. De voorg»- z-xi was dit ook liter liet geval. Er was liter eene i i,i,. - - - p I ui «te vlammen om en ccuc menicte andere W'crilon siageiie noordgrens van Wisconsin en zuidgrens voorstelling val» /ii/nouixtic exercises, of zoo als liet I i - van- Superior loopt van den Mississippi, hij den j doorgaansgouocind wordt, ecu eiicus. Gif-Ier avond C" Ug gC 6 °":n- ntond vnn-du rivier Chippewa, dezen lantstge ontdekte men brand iu t-etie juwelen en horologioj >oor e aa" vene compagnie m vzcsia noemden \loed op. t«»t tlimr, waar hij de yerefil-j wi„kel, welke naast en in het hotzelfde gebomv I Pna.vDEi.riiiA. -1 Junij. De Know Nothing vergn- ningsUnic tusschdi town 80 en 81 doorsnijdt, en 1 stond van eene voorname bank. De brand had viering zal hier morgen plnate hebb.en. Tweehonderd volgt da» deze linie oostelijk naar de Green Bay. j plants binnen in don winkel en ill d'en kelder to en dertig afgevaardigden zullen zoo als men zegt te- welke zij (uitlij de uitstrooining vnn vlo rivier I gelijker tijd. Gelukkig waren do juwelen on voor- cenwoordig zijn, on iedere Staat en elk grondgebied Brulv in «hr baai naniK-fi. Dit z-,u de gansclie uaailtslo aitikelen in een safe gedaan, zoo dat do j '-"l v«,rlegeiiwoordigd worden. Da eerste dog van dc streek nan dc St. Cmix (een schoon landbouw- i «ohade. hoewel belangrijk, niet zoo groot is niszitting zal zoo geheim als mogelijk zijn,Dc volgen- hiiidsclinp, dal bij de poliiieku verbinding nx-t I dezelve had kannen wezen. Was echter do brand i de zitiiagoii zullou met opene deuren gehouitc» wor- Supciior zeker goede rekening zou maken) bij „iet spoedig ontdekt eu gcbliischt geworden, dan den. d,'"•""3. 1 i l,il5"'"le k',!T I Moms»*, Wi,._Vo!B,ns do Aiho*at is io 11,0. Ion.l. r.jcn .,,1 M„c..osm MwXmta mm 'I» «-Ito l»»' „K-l re„ vorig joor lu-1 lood mo liol m.or ri Ti V'T' rr m b.g., „„t »I, w, o j..' I;'|" Mo l-orsoneo .1 i.-* oon do dood wlmldi- »vnrpu In do ooonod.'ii April r,i M.i zolidrn ono ||pi ik Is irotirolipo Kold lijk.-n oorci om- |ie,,J,Pn |,ij vorkro-cn. 1,,-t lo.dtanloi., Io Mi-iiiiohi» roor «GU.OCiO non vattende, naar Ue rivier ol. M„rv en de noorde-1 -: Jei-len van de n» eren Uutorr en Michimin ^nl"c drankwet is hier 111 v..|le kracht (h«ie- «kucht zijn. lijfce tarwe zeer wtlig, en is het vooruilziet op een, n ruimen oogst hij uitstek vlcijend. Het maT(, r,f imlinnnsch koren ziet er goed uit,, ofschoon het saisoen wat ver rei (nópen is. Er-wonli gnzchnt lat er ren vierilo meer land bezaaid is dan jn ■enig vurig jaar. Wij vernrmen rink dat dt- voor- uitzigten voor tarwe en 111 -ï* 111 Iuwn nooit beier waren. De grooto aanw;ts Imrer bevo'king jn het vorige jnftr heeft landboowera gebaard, ca dc overmnat 2ai in dit jnnr zwaur zij».—-Den. Milwaukee, 6 Jtfnij. Een landbouwer van Morton, Waukesha Co., verkocht eene vracht vnn vijftig bushels c-xtra blanke wint. rlnnre, v,^r §1.8S hei bush. Zij w« rdg-koi-ht voor Col yer om te malen. Wij geloovcn dat dit dc houg. ste prijs is, die ooit in deze amd vuur Innvc be taald is.Free Democrat. Forti.and, Mnhii',2 Junij. De Mayor dor sim) do lieer Noal Duw, gelijk hekend ik de vader v«n do beruchte Maine wet, kocht- imlnngs, zonder voontfgnmide goedkeuring ,i,.s te.'.clijken rand», voor §1000 geestrijke duin kei: voorde stnclragpu- ton. Vele l-iirgers hie-en tlnaruver eene kln-t tiHii, en er werd een regterlijk têvel tot do i»l^ slngnoining des aterken «Iranks gegeven. De Ma yor riep terstond op heden namiddag eene ejtrn- vergadcring van den eledelijkeu raad op, in wel ke liet besluit werd genomen, omUen draitk in kwestie voor de stad nnn te konpen. Tegen 10 uur des avonds verzamelde zich eene groote me nigte nienschen voor liet gebouw, waarin dc snap* bewaard werd, en beproefde hetzelve binnen te dringen, om de verbodcue waren te vernielen. De policie trachtte te vergeefs, diou hoop menschen uit een te doen gaan en in htm voornomen to verhinderenwunrop do vader der mntïgheidswet twee cumj>agnien militie ter bescherming van zij ne snaps liet uitrukken. Zoodra de inenigto de (leuren had,opengebroken en in het geitouw drong, gaven de tegenover het huis geplaatste coiupag- nien vuur, waardoor twee personen gedood en ten. aantal gewond werden, eenige zeer gevaarlijk.' Na het volbrengen van deze heldendaad deed een gedeelte dér dappere krijgslieden eenen aanva) met het bajonet, waarop de menigte zich verstrooide. Bij dezen aanval ontving een oud lieer, die rustig zijnen weg ging, een gevaarlijken bajonetsteek. Dit zijn de schoonegevolgen van de niatiglicidn- wet in hare vaderstad - 4 Junij. Er heerseht eene hevige gram schap in de grinsehestad over den op regtatreekscb bevel vnn den Major Neal Dow bedreven burger moord. In eene groote volksvergadering ,is eene commissie tot onderzoek der znak benoemd. Het is te hopen dat de vader mn den matigheidson zin, die met getrokken sabel do 6oldaten aanvoerde, «Is moordenaar voor de regtbank zal gesteld wor den. VEUTIETERtNOliN VAN DB RIVIER DsS MoiNEB. -De contracten voor «le verbetering van de rivier Des Moines in Iowa zijn afgegeven. De sluizen zullen twee honderd voet lang zijn, zijndo vijf.en twintig voet langer dan in liet begin door den staat Iowa is voorgeuomen, en broed genoeg ont de breedste soort vnn booten, die gewoonlijk do boven Mississippi bevaren, door te laten5 zij moe ten voltooid zijn tot Fort Des Moines, (een af stand vnn twee honderd en vier mijlen Inwon do vereéniging van de Des Moines met de Mississip pi) op don 1 Jtilij 1858; maar ecu aanmerkelijk «edeelte van hel werk zal vour stoombooteu be vaarbaar eu een aanzienlijk bedrag waterkracht op een veel vroeger tijdstip daargcsteld zijn. t t Illinois. ..j-- -.... -s--" 1 -• -i nfgeloopene week heeft dc heer H. S. Ba tun vau op dc St. Clair ondiepten, min grond gevaren.uitstrekken. De Snuit zul aan zijnen oostelijke» goone Staatswet) en or wordt in, leze plaat*Toronto, Canada.Een Schot, genaamd Green Bav, als gevolmagiigdo vnn den bekenden IVij zouden heel gaarne hebben gezien, dnt Gen.greusuever. en de kep.-r- en ijzer-bcrgwerkeii ami j -c'e" drank vc-ikocht, liilgoiioitteit in do ii.ham Macluke, oiiIhiirs overleden, vemr-nk- landspectilaut Daniel Wiiitnev. ruim too l«mw- Pierce van de partij was gi weeü, eu hij den ge 'zijne noordelijke grens komen te liggen. Zijne Apotheken,_cu dat alleen voor medicijnen J. D. te al zijne goederen, geschut op.§30U,Ö00, alleen j lot ten nan de overzijde der rivier, binnen deze heden zomer daar bij water en brood luid uwe-westelijke grenzen zullen de belangrijkste, wel- iJ 0111 t«u de verspn-iding vnn nuttige kennis in de stad gelegen, publiek deen verkoope». Eenige 1 ten blijven zitten. vnreiulste i-n gewigtigste iWlen d«-r Unie uitmu Drankwet in Illinois;—E.-rsl m-ween za|'idu-h-n, bibiiotli<-k.-n, verernigiiigen tot nutlige «k-rzclvc hebben verbazende soimnen opgeliragi,keD. Daar zich de beide Slntcn nu omtrent de- het ofliciële berigt nop.-ns «len uiisla<» d«-T st«-m-I en andere dergelijke inrigtingen onder en het mcerendeel derzelve is verkocht icgon §350 I Bkigiiam You.no weer omhooq.-Y.en brief izv schikking veistnai) In-büen, zoo heeft het Con I minü iianannmle'de invo«-iin«r i.f venrer piinr der 1',0 w"'.1{en'1® k,HSfle "f ''™bachlsliuden, in de $400 «le akker. Do koopera zijn alle it,gore- j Vnn de zoiumec-rstad zegt dat Col. Sleptoe zoo "rcs na" '^i'-vlve «loor dc conslilutii! (Art. 4. «bankafscïmfthioswel in .lcn°3ta..t Illim.is "w„r- Staten van Amerika, aangewend te tenen van fiheliovgan, met uitzondering van den ver is van het ambt van gouverneur van Uialr, J St'cl' :J) verleonde mngl, liet regt om dit land in -den afgekondigd^ noglhims zijn er g-noeg tele- j ""ri'vn' heer DaSIEl Wells, van Milwaukie, die minstens 1 dat hem verb den winter vvits opgedragen, aan te ^'n Icrritoiium te veranderen, of het leistoud nis 1 grafische beiigten ontvangen, om le vermoeden,Manitodwoc. 31 Mei. Verleden Donderdag voor $4000 heeft aangekocht. De Competitie nemen, dat bij met vele andere officieren oen ver- Sl"al dl* LT,"e °P i(> nemen. dat die wet dour hel vo'.fe.ïs afgekeurd. In Chi- j wcr.l- «-enen DuUscher, w.-rkende in don sloonv was groot. ickschrift heeft onder teekend aim den Presi c werden dezer dngr eildingschnppen ten zaagmolen van B. Jones Co., iu dit dorp, eene '■Wat beteekent die «r-,*iie lim.ten k»si' om Ur'g1""1 dat nmbt te herstei Hemelsche zeno.—Er wnnlt verhaald, dat bij h' diage van §4000 omtrent den uitslag gemankt.1 d"r hnnden afgeznngd. Dit is het tweede onge- op'den bcK-L vrP^!vlran;frv!nurcr\cht- kn- I der laatste luchtreizen van don heer Gedard. Op j.b Vrijdag avond bedroeg de m-erd-rh- i«l,van U.en aard, dat binnen de laatste acht -- lor hoogte vnn 14*000 voet boven de oppervlakte luid'-ns ing.-komen In-rigten, voor Drnnkafsclmf- j mnmtden plants heeft. s Straat?'' hooren wij 1 ;cn voorbijganger vragen. Wel lezer, dat is de plaats waar Mi Een huvoeosel aas de Maine —De I der n.trde, ieder uitgesproken woord in den tijd ''nff 5.205, draw tegen 15.1 J n,...i. u.,.1.ra1. j Halifax, 7 Junij. Beiigten van Melbourne, "Whipple <fc Co. zich eeui're'Wen zullen ophotl-ph'^nroedsehoorstunders van New York heb- I van eeno minuut als"echo terug klonk, even zoo j C«-ok County bc-«lroeg de meerderheid tegen de j Australio, van den 8 MaartT deelpn ons - - 0 j ben reeds een verzoekschnft ter onderteekening luid en verstaanbaar, als het woord Q" --- - den, om dnguerreotrpe portretten to nemen van r?'<Js ei'n verzoekschnft ter onderteekening luid en verstaanbaar, als het woord zelf uilgespro-hvet 5,102 stemmen, danr voor 3,807; de stad j jij|.(. hijz.mderhedón aan gaande hei verlies van groot en klein, rijk "en arm. En zulke naar het 'n gerapt om e.-nc w.;t. die het beest- keu werd. Deze zaak schijnt ons ocn weinig f«-l Chicago gM ccno groote meerderheid tegeu pcruvinnnsc),e scllip ({rirner,.8C« wc<]e, De leven, zeer Dct afgewerkte portretten I O. «ie "f'Jd,r"'k dierltjk voedsd eten nfscltalt. belacbtig, zoodnt wij or met borg voor blijven. drnnkafscbuümg. U pi U-in cn vijf man van liet schoepsvolk hadden zou de schaduw nTet willen in bezit hebben, eer I 'J. ««'wn *vhvn tuo nog veos dopr 4«.wet- Melbourne op het barkschip Rio grandn bereikt. <le gedaante vervliegt f Gaat eer het te Iaat is. I K''Ur.g (ot de zeden en gewoonten var Eden te- pjET stockbridge Vkrkrao.In de naburige Ballou's Pictorial, Uitgegeven te Boston, Dc Grimeresca had schipbreuk geleden op haren rugvueren, san Kokosnoten leven c-n schortjes Cnlurm-t Counlv hi-ersclrt eene nimmerk'-iijko op- j door m M. Balluu. is een roymil qunrto we«-k- overtogt nnnr Cnilno, met zes honderd.en veertig In towD Scott, Sheboygan County, «terd ran vijgenbladeren dragen.—Daily Arg.dcDtm. 18C|iU,]ding ter óorznke vnn het jongste verdrag bind van 10 bladzijde» t—i-- iI .raj dezer dagen eene farm van 80 akkers vetkoebtj niet de Stockbridge Indianen, volgens hetwelk door Morgan, voor $1400. Er zijn 30 ak- Puitsche landverhuizers hclp maatschap laatstgenoemde» nmel vergund worden, op hun ,1l.,.l I!.-_ \«:i1. 1 - r kers onder bebouwing. land, kocht pij.Er is te Milwaukee eene maatschappij op i ue Innderij«-n le blijven, en de bbmken, die er zich —ra. -ra- k-r-ra-. ra j.. ra_J....u..!_.1 r l,un In Cascade, Sheboygan County, zijn 80 akkers gerigt, wier itoofddoel is de landverhuizers te be-op gevestigd hebben, eeno zekere som voor hun »d, waarvan slechts' 12 akkers schoon zijn, ver-scliermen, nadat zij te Nieuw York zijn nnngebo- ne daaraan teegebragto verbeteringen moet wor >ebt voor $1000. j men, teg«-n bedrog en oneerlijkheidoru hen door j den uitgekeerd. Er is onlangs door de blanken de agenten der Maatschappij, langs den koristen eene talrijk bezochte vergadering gehouden en S3T Gedurende de laatste acht dagen werden en goedkoopsten weg, naar Wisconsin te breit- i een formeel protest tegen het verdrag uitgevaar- uit deze haven afgescheept negenen dertig dni-jgenjon oro hun, als zij te Milwaukee aankomen, j digd. D.-ze Stockbridge iiidïaucn z«iu volko- xend bushels tarwe. j den noodigvn raad en bijstnnd te geven, iu bet '.mep besphaafd, 1 royaal quarto week- J overtogt nanr Cnilno, mét zes honderd L'der nummer beval pnssagieis nan boord, die bijna nlle verdronken! meer dan ec-n dozijn nllerschomiste on hoogst in- E.eriige weinige overgeblevenen, m«>est officieren leressiinto plnt<-n, vergezeld vnn eene h.-schrij- en scheepsvolk, ondergingen een vreesselijk lijden ving, benevens verhalen, anecdoten, spreuken,voor zij werden opgenomen. C1'7" CmcAao, 5 Junij. Wij vernemen van alle Hetzelve wordt op eene meest.'rlijke wijze ge. recta-u vnn dezen Staat (Illinois) dnt het grnnn- redigeerd, en papier en letter zijn zeer fijn en j gewas zeer gunstig stnnt. De laatste overvloedi- dtiidelijk. H«-bt gij een huisgezin, lezer? Naast ge regens, die zich van Galena lot liet zuidelijkste de Fieuwsbode kunt gij er geen beter en meer j gedeelte"hebben uitgestrekt, kwamen zeer in aanbevelenswaardig blad inbrengen. $3 per j tijds, «laar zij zeer noodzakelijk waren. Langs jaar. Vergeet niet er om to schrijven, j Jeu Chicago en Burlington Spoorweg, staut de GEMENGDE BERIGTEN. De boeren Casar en Kellogg n'lh-en' hebben deze lente te Janesville, verzonden naar New York city twee honderd lonnen eiji-ren, bevatten de te zaaien vijftien duizend dozijn, ingepakt in haver.—Men eet tegenwoordig te Niruw Ynlc nieuwe aardappelen van Beimudn, die zeven dol lars do ton, en nnrilbeijen van Zuid Onnilina, d<> lw>-e centen het stuk kosten. Slechte tijdm! Iedereen heeft geldgebrek. E» zit te Cam bridge in Massachusetts een ntnu in de kast, dio er vonr vijf* jat en in gezet is voor eene schuld van drii- i-n twintig dollarsOnder de laatste gegradueerden van het Ech ciïsrli gen« rskondig instituut le Cincinnati, vindt m< n (len naam v««n vier vrouwentwee gehuwde J. E. Dudley en M. E. Finney, en twee ongehuwde Hyde en S. S Strickland,Thomas McCarru-y, Esq.. een vnn de eerste nederzetters van Iowa en een alge meen geacht man, is te Dubuqtio gestorven-. De Mineral P«>int Tribune zegt dat er aldaar ee ne troep paardendieven romlstroopt, en dal het bijna dagelijks van gestoleno panelen hoort in de mijndisl riolen.De t-ijeren worrleu tegenwoordig uit de Britsehe gewesten, vulgo-n» liet wuderkec* riglieids-verdrag vrij van irik.ju,:' regten, in gevoerd.De koieiiinolrn va:. chnaf en zoon te Ji-rseyv'ïlU-, Illinois werd den 2d Mei door het vuur verleerd, en een der zoons van den oudsten compagnon kwam iu de vlammen om.—Eene stipte/ijk amen/caanechc viering vnn den vierden julij zal te Springfield, Mass. plaats hebben, waarbij geeoe vreemdelingen worden toegelaten. Men schal dat er in dit jaar drie maal honderd duizend pond blokkopcr, gewaardeerd op §1,500,- 000, vnu de Luke Superior streek is ingescheept. In Michigan maakt de vli«-g schrikbarende ver woestingen.De congregatie van de kerk der pelgrims, te Brooklyn, heeft aan hunnen herder, den WelEw. Henry Ward Bcecher, een huis in dc Columbia straat, waardig $20,000 ten ge schenke gegeven.—Gok to Rochester hééft, do stedelijke raad het scheren op Zondng verboden. In Zuid Illinois is do tarwe haast rqp gfpovg om te 8nijd8n.Dc grillige Lula Monies heeft De dame beval hem ernstig aau de lessen van zijne moeder stipt te volgen. Frauk luisterde met diepe aandacht, maar durfde niets verder! zeggen of zijn afscheid nemen. Hij wensche dat de dames hein zouden j zeggen weg te gaan, en dos een eirrds aan zijne verlegenheid maken, toen 1 Wj het omslaan van eenen hoek een heer schielijk op hen aankwam. j ^ky begon ongerust over u beideD le worden," zeide hij. Toen ik hoorde waarheen gij gegaan waart, en zonder iemand bij u, kwam ik om n te zoeken. Maar wie hebben wij hi«-rf De dames verhaalden nu lagchende hun a> out uur, en de buip, die zij vaa deze knapen, maar inzonderheid van Frank, genoten hadden. "En nu,"^zeide de dame, welke Frank naderhand altijd zijne dame noemde, "zijt gij in de gelegenheid om zelf tot den hertog voor uwe» vader te sprekenof, als gij dit liever hebt, za! ik het voor u doen." i Had al de Lans van eenen goeden uitslag van zijnen zoon alleen afge- -haagen, dan zou Mastera zeker niet geklaagd zijn, zoo was de arme jéu- gen van verbaasdheid en verlegenheid overstelpt. De hertogin lachte. "De vader van dezen kleinen joDgen," zeide zij. het woord tot den heer zigtende, "heeft verzocht om de plaat6 vnn Tomlcjns als ondertuinman, eu ik moet u verzoeken hem die le geven. Het gedrag der kinderen is «en zeker bewijs voor het karakter der ouders, en ik heb van de zijnen j genoeg gezien en gehoord, om ter gunste van hen ingenomen te zijn."1 De hertog schudde bet hoofd en glimlachte. "Gij zoudt partijdig kunnen zijn," zeide hij, "Wat zegt jufvrouw Eroi- j lm er van V "Dit ik met geene mogelijkheid iets tegen de wenschen van do her-1 togm heb in te brengen," hernarn zij;" oók ik moet ïoijue stem voorden J ia o vader van onzen kleinen leidsman geven." nn keejb" ^'de de hertogin, "en zeg uwe moeder, dat ik, zoo-1 dra zij hare nieuwe woning beeft betrokken, haar zal komen bezoeken." Frank Het zich dit niet^ tweemaal zegeen. en' toen Lij buiten hut ge-: zigt en het gehoor was zeide hij"Heb ik het u niet gezegd, Joe, dat liet I dwnes waren! Wat was het toch goed dat ik deed zoo ala moeder mij golxiden heeft,"Monthly Instructor." PE DOO. De doghond t» do lompsto en onverstandigste zijnei soort. Zijn nedor- godrukt voorhoofd, zijne hangende kaken en roode bloedige oogon wer ken Üvzamen, om hem tot eene-wezenlqke persoonsvoorstelling van eenen wildé te maken. Ofschoon wel vatbaar voor eenis« gehechtheid: kan itnen niet ais op eènen vriend op hem rekenen. Zoo geheel zonder ver- atand ia de moed van eenen dog. dat bij oilts aanvalt, wat hein aanstoot tes. ^«ft. Do dog is nooit in de Vereepigde Staten geliefd geweest; maar) in Engeland wordt hij onder eonc groote klasse van burgers met zorgvul- j diglieid opgekweekt, en in stierengevechten gebruikt. In dezo stieren gevechten heeft men den dng, die den neus van eenen ongelukkige» stier had gevat,- eens den eenen poot im den anderen met eeu mes afgesneden, 0111 zijnen moed te beproeven; en dit tóom-el werd door de landelijke be volking en de telgen van den adel met toejuichingen overatc-lpL De ge schiedenis verhaalt dat Alexander or eens getuige van was, dnt een dog eenen tainmen leeuw aanviel, en om hel leven van den leeuw te relde», beval dat de hond er vnn zou worden afgehaald, maar de inspanning ee nige r mannen van al hun krachten kon du woedende et) diejibijtende lan den niet los krijgen. De dog werd toen door. zijnen meester verminkt, en niet alleen zijne leden, maar zelfs het geheeld ligchnnm van hét hoofd gescheiden, waardoor de koning wonderbaar getroffen was, en een diep berouw had over zijne haastigheid iri hel ombrengen van een dier van zulk eenen edelen moedeen zeer natuurlijk gevoel zou men deuken in ieder edelaardig gemoed. Eenige jaren geleden lag er een Engelsch schip in een van onze dok ken, waar een dog aan boord was. Dit dier was zoo boosnnrdig, dat hij eene gwite beruchtheid verkreeg. Geketend aan het gangboord van liet schip, bragt hij do» geasohen langen dag door met de hopelooze pogin gen ran naar iedereen te springen die, het zij uit vermaak het zij 111 be zigheden, voorbij ging.De eigenaar de eerste stuurman van het schip, ko» uren achtereen de wondervolle daden van dezen magtigen (log. op sommen, Troepen lecgloopers verzamelden zicli dagelijks, en daar stond de held, of lie«er, daar raasde het zinnelooze schepsel, terwijl onder de vergaderde menigte menigeen do dwaze hoop koesterde, dnt hij inogt,los breken en iemand aanpak kon, en zoo zijne Krachten tonnen. Onder de Jedigloopcra was een Indiaan, die toevallig de stad bezocht en eenige centen bad verdiend met naar eeno .-tan heL eind van eenen si"k gestoken cent to schieten.Op de verschijning vnn den Indiaan was de dog'in het bijzonder zeer woedend, tol groote verlustiging van dezen knaap, die er een lioosnardig vermaak in schopte het'beest te tergen. Da stuurman kwam eindelijk tusscben beiden, en zeide den Indiaan, dat hij weg zou gaan, want dat de hond anders losbreken en, hem opeten zon. De Indiaan niet in het minste bevreesd, zeide in gebroken Eugelsch tot de menigte, dat, als de hond uit het schip op den kant gebrugt en aan eenen pBal vast gelegd werd, hij voor vijf dollars met hem vechten zou. met niets dau met zijne handen en landen. Het geld word bijeen, ge- bragt, en de stuurman na grootelijks zijnen tegenzin te hebben betuigd bij het denkbeeld van den Indinau le laten vermoorden,«abrngt den hond van hef schip; en legde hem aan c-otten paal vast. De Indiaan legde zij nen boog en zijne pijlen weg en ook zijn mes, maakte zijnen hals bloot, en stroopte zijne hemdsmouwen op. Een kring wen] gevonnd en hot geveobt begon. De Indiaan naderde dén dog op handen en voeten kruipende, blaffen de en knorrende als of hij zelf een hond was. De dog sprong en schuim bekte ondertiissèhen, terwijl zijne oogen gloeiden van woede als een le vend vuur. Do Indiaan echter hield niet zijne nabootsingen vol, en bragt al meer en meer zijn gezigt in eene vreesselijke nabijheid van des dogs tanden. De stuurman kwam nu tussehen beiden want hij hield zich overtuigd dat do Indiaan veririoord zou worden'; mnnr de inenigto word Ix'os, cn stond er op dc zaak hu tot aan het einde te zie». Eene wedcr- zijdscbe stilte ontstond nu tussehen de strijders, terwijl de dog jn zijne begeerte om den Indiaan te bereiken zijnen keten uitrekte, tot datdie zoo stijf en strak was als eeno ijzeisUutf. Plotseling greep de Indiaan de onderlip van den dog nnt zijne'tanden en draaide zich zeiven in een oogenblik met den hond op den rug. Zoo onverwacht was de han'val, en zoo volslagen hulpeloos was de hond. niet zijne ponten in de lucht, en zijne lip in- de klein, dnt hij slechts vnn zijne verbaasdheid bekwam j ontvalt de pijn te schreeuwen; waarop do Indiaan hem een oogenblik schudde gelijkdo kat eeno muis doet, cn hem toen los liet. De dog, vroeger zoo wild, den staart tiiRsehen zijne heenên trekkende, doiusde van zijnen vijand af en jankte van an^st,om buiten diens herijk te komen. Grlcksclie spreekt» orden op mcnscbelijkc dwaasheden. Hij ploegt de lacht. Ilij wascht den Aothiopier. Hij ineot cone twijg. Hij opent de deur met eene bijl. Hij vraagt eene 'achnftjijg van den doódcn." Hij houdt de slang bij den staart. Hij vat den btier bij de hoorn». Hijmnakt kipederen voor visscheij,, Hij loéff ee'tjQ oude vrouw dansen. Hij (eert een varken op de fluit spelen. Hjj vangt,Jeu wind in een net Hij maakt van eene vlieg eenen olifant. Hij .neemt de lente uit bet jaar. Hij maakt louwen van zand. iïij sprenkelt wie rrook op. oeneu mesthoop. Hij ploegt eene rots. Hij zaait óp hei zand. Hij neoint olie oin het vuur te bJuraehen. Hij kastijdt den dooden. Hij zoekt water in dp zee. Ilij steekt een lotiw door het oog ooner miidd. Hij wascht de koe. Hij,giet water in eóne zeef. Ilij geeft etroo nan zij nén hond en, beendérpp aan 2ijuen ezel. Hij telt de golven. Hij be straat de weiden. Hijisehildcrt den dooden. Hjj zoekt wol op oenen ezel. Hij graaft <le ,w«'l bij de riviar. Hij zet eenen hoed op eene hen. Hij loopt togen de punt eonor sneer, .Hij rigt gobrokene poorten op. Hij want met eene veder. Hij slant met een strootjo. Hij splijt de wol ken, Hij neemt eene speer 0111 eene vlieg te dooden. Hij brengt zijne machine» al» do oorlog over is." Hjj wast.zijne schapen met broeijond water. Hij spreekt van dingen ouder dan de Chaos. Hij roostert speeuw op een fornuis. Hij houdt eene mul eenen spiegel voor, Ilij loert ijzer zwemmen. Til -bouwt eene brug over de zee. i AXECDOTE VAN WATERLOO. De heer Leon Gozlan, zijne wandeling dour do omstreken van Water loo, vier 011 dertig jaren nn den veldslag, beschrijvende, verhaalt het vol gende kluchtige voorval, dat op den bekenden Leeuwenberg hoeft plaats gehad; dien berg van Belgisthe fabriekgelijk liij met eenen den Fmnsch- mnn te vergeven partijdigheid zegt, wanrop zich het gedenktccken aan den sing van Waterloo bevindt, do leeuw van geslagen ijzer, van soep- ketelmetaal, een zoo goedkoop mogelijk aangeschaft bespottelijk stuk speelgoed, dat als kunstgewrocht geene vermelding verdient, en zoo be- lagchclijk is als een dorpsburgemeester. Een Ëngidsehmnn e" een reiziger uil' do Veroemgde Sinten hadden te zamen den Leeuwenberg bekloinmen**om liet ruime panorama van (het slagveld .te .overzien; De zelfde uids was beider aanwijzer. Hij bej;on zijn verhaal; men luistert. Hij hield zich zoo onpartijdig mogelijk;doch* eenitreal zag hij zich toch in de noodzakelijkheid gobragt om te zeggen "hier weken de Fransehen voor don ïtevigen schok van den aanval'der Eitgelsclien. Terstond mompelde de AmerikaanuDat is nielioaar De Engclscltmnn ziet hetitHnn; dó gids vervolgt. Andbrrhnnl'feaw hij in zijn terhaal er niet van tussehen ont té ZoggeiT: "Daar beneden, in dien hollen weg. dien do hoeren daar zien. werden dó Fransehen door dö Engelgche kavnlofie teruggewórpoh."—is iiiet waar!" herhaalde d«' hoofdige Ainerikannr Ue Engelsehman ziet hém nogiunnls aan en trekt bedaard zijn huUboord op;de Amerikaatt vólgt do zelfilè'iifAtióonvro. Ten derden male «raagt do gids, wiens redekunstige behoedzanrrilicid in- tussclien verdubhehl is geworden", con .zeker feit iets minder1 toomvnl voor do Fmuéchen dan voor de Engelschon voor,; ten derden tnalo ook zegt do Amerikiiaji den" Engelsehmnn koeltjes in hot aHngezigt: uDat is niet wnarf' No 'do 'oehlste maal, ,on gevplgelijk nn do nchfste lo» geimtfailing, werpt de Engefschnian zich woédend op den Araorikitn», die den aanval voorzien' hadhij wederstaat 011 de Engolsphnian hetvat diende vtiiston worden gesloten; zij boksen lil do grootstó ati|t<s zij boksen, goede Hemel! op eene oppervlakte vjtn tweo schreden en boven een bijknns loodregten afgrond van meer dan vaörtig voeten diepte, Hunne woodo vermeerderd door de slagen die zij elkander toebrengen; zij omvatten elkander; zij 'naderen, do een don' andörón, voorWlepend». tot aan den rand des bergs; zij glijden uit, zij wankelen, zij vallen, zij-rob k-n, zij rollen te zamen nanr benodenZij waren dood noch gekwetst, 011 toén dö Amerikaan opstond, zeido hij tot don Engulsohiuan 't^ten, mijnheer, het is miet waar!"

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1855 | | pagina 2