DE HUISVRIEND, §tbfrertfntien. MIMICI WEBERS ÜS.000 K4IM1 Ntcnroe tOinkel en N'tenuw (Daren. GROCERIJEN PROVISIEN, D'. F. HAHN, t C. T. MOORE önitgche ÉS» W. F. DAVIES, KASPAR GUCK, I <Tat er vele schade aan boomen en gewassen is toe- Een zware «gen verzelde den storm, dien.het aardrijk lioog noodig had. Dezen mor- I gen is alles weder schoon en aangenaam.Rep. Maryland.John Townshend, een oud lnnd- I bouwer in Prince Geotgis county, die zeventig I slaven en een eigendom ran $-1*0,000 had ver worven, gaf in het jsar 1846 door cene hiter- r gtenwilabeschikking oan al zijne slaven de vrij- I beid en vermaakte aao ben zijn gansche vermo gen. Reeds meermalen voor lijnen dood. had I hij san zijne vrienden en buren dit voornemen te I kennen gegeven. Om de slaven de vrijheid te I waarborgen, ingeval men bet testament mogt P aanvallen, vaardigde hij nog voor zijnen dood de f vrijbrieven voo- hon uiL Gelijk hét in nlle der gelijke gevallen in de slavenstaten gnat. hel tos ste woorden waren: "ilr ■sterf onschuldige aan moord 1" Buffalo, 21 Mei. Dc goederen, die gedu rende deze niBinid; welke eindigt op den lcn Junij, over de bruggimn, werdén gi-schnt, de dagen door elkander gerekend, op tien miltioen do/lanl^,vijf en veertig -treinen, "passagiers' en vrachtgoederen, komen dagelijks Bij de brug aan, over'do verscbillond® spoorwegen, die daar op uitloppem Op den 23 Mei kwamen er ten en zeventig wagens met passagiers bij de-brug aan, en otogévcfrhetzelfde getal feed «f. PojïTAGS.CLnY. Wis.,.20 Mei. Do oamatolij- ke stroom vjut landverhuizing naar.bet noorden en wester^vnn onzen Slant, Minnesota en Iowa, k ge- heel verhazêinl. Gedurende ongeveer drie tnattn- deii-waren zware wagens, met bnnué witte halten. tzmctit werd aangftallen. Het geregt echter bijna onophoudelijk door de straten onzer stad rij- besliste, dal het li-stament geldig was. De bloed- t— Verwanten van den overledene, daarmede echter niet te vreden zijnde, appelleerden nnn het Hoog •€teregtshof. Dit Hoog Geregtsbof was schof- 3fc gpno^g. het testBraent voor ongeldig te ver- «laren en do gansche nalatenschap aan de zoo- ndo ond«rkropene erfgenamen toe te wij- Nnsnwelijks was deze beslissing gevolgd, er werd ook voor bet geregf in Arundel coun- de vrijstelling der slaven aangegrepen. [adat het Hooge Gercgtshof eenmaal met ee- schurkenstreek bet begin gemaakt had, aar- ■side ook het County geregt niet met eene nog Jpghnrtigere te begaan. Zeventig vrije men- achen werden door eene regterlijke uitspraak »eder tot de slavenketenen verbannen. De grond, waarop deze soboftige regters hunne uitspraak 'doen steunen, is deze, dat de overleden Town- abend zijn verstand niet magtig ie geioeest, daar jnj andere onmogelijk zulk ten tol testament 'Mdd-kunnen maken. San Fbancisco, Californie.De mijnwerkers in Hornitas, Marisposa county, hebben alle Chi nezen uit de rijke mijnstreken van Hornitas, 'Qqarzburg, Indian Creek en Beer Creek verdre ven. De commissie, welke biervan berigt gaf, -■egt onder anderenwij zien, dat allen in de mijnen geld maken, dit naar China raedenemen «n berigten naar huis zenden, dié honderd dui zenden weder van daar trekken. Manr weirii gen denken bier te blijveD. De lieden vormen compagniën in de mijn districten, nemen heele secties land in bezit en laten die sis woestenijen achter, nog maar bruikbaar voor de Indianen, zonder eenige verbetering, die voor den Slaat iets opbrengen kan. Desgelijks kruipen zij in j de steden bij elkander en nemen heele straten in, io wier onreine nabijheid geen ander monsclt leven kan. VeleD, die hier heen komen, wor- den op speculatie van kapitalisten in China of Snn Francisco gekocht en moeten voor dezelven i jaren lang werken. Velen verburen hanne vrou wen en kinderen in slavernij, om bei geld op <■-_ brengen, waarvoor dezen hierheen komen. Volgen* Chineschn bladen is do* razernij om naar Californie te gaan zoo groot, dat zij zich gewil lig op de schepen op elkander laten pakken, met I gevaar onj op de reis om te komen, zoo dut de overheid maatregelen beeft moet'-n nemen, om I de te vol lading der schepen te verhinderen. Chi na heeft raillioenen overtollige inwoners, die nlle naar hier verlangen en ons land zullen over- stroomen, als de wetgeving geene stappen do>*t om dit tegen te gaan. In plnnta .van 50,000 ziillèn wij in een jaar 100,000 schepsels krijgen, die nooit burgers worden, noch getuigenis afleg gen kunnen. New Yórk, 20 Mei. De expeditie om Dr Ka vb op te zoeken, is nu gereed om in zee te ste- ken. De schepen zijn van de scheepswerf ge- bragt en zullen aanstaanden Donderdag in zee steken. Zij zullen eene nrnrmeren tafel mode- nemen, met een gepnBt opschrift, als eene hulde aan de expeditie van Franklin, welke tafel door den heer Grinnell is vervaardigdten verzoeke yan mevrouw Frnnklin, en op het eiland Boe- chy, ter zijde van die, welke aau het lot van den wakkeren luitenant Ballot heri nnei t, zrd geplaatst worden. Men zegt nu, dat de 10 Junij is vastge steld tot bet vertrek van de stoomboot United Statte voor de Kinney expeditie. Te gelijker tijd word( g0*''gd- dal de stoombooten der Ver eenigde Staten, Vtren, Corwin, City of Bos ton, en de Revenue botter geplaatst zijn in de nabijheid van bet dok der vermelde stoomboot, op alles voorbereid, als zij zal trachten te vertrek ken. In het tegendeel van de eerste berigten. blijkt bet nu dat de Kdow Nothings geslagen zijn, en de heer Wise tot gouverneur van Vïrgi nie verkozen is. Hij heeft eene meerderheid van ■temmen, welke op van vijf tot tien duizend ge achat wordt. In zoo verre men er van gehuurd hesft, zijn de Know Nothings niet gelukkiger ge weest in de congressiooele districten dan met het Siaatsstembiljet, De N. Y. Tribune zegt, dat er wordt er kend, dat de democratische candidaten voorliet Congres, in Virginie, verkozeD zijn. Wise bit-Id «ue aanspraak te Washington, voor het Brown's Heul, en werd beurtelings toegejuicht en uit gefloten, en weigerde eindelijk voort te gaan. Hij ww verschrikkelijk gebeten op de ridders van dieven lantaarn. De democraten van deze stad (New York) sullen Donderdag avond eenen prachtigen om gang doen, om hunne vreugde uit te drukken over hunne overwinning in Virginje; een hon derd schoten sollen in bet park worden gedaan, en de tegenwoordigheid van deD heer \Vise bij de vergadering in Tammany Hall wordt met vertrouwen te gemosl gezien. Een vriend'te" New York zond ons de N. YCourier and Enquirer van 24 Mei, onze aandacht vestigende op bel volgende: 'EtftU vracht van New York naar de 5o vénnieeren per stoom.-Gistereo verliet "de schroef stoomboot, L. L- Britton, van de New York Mississippi lijn, Hugh Alien <fc Co, hare lig pluis io dezn stad met eene lading koopwaren, voornamelijk voor Chicago en Milwaukie. Zij zal dsn gebeden afstand afleggen zonder eenige overscbeping. Dit zal de eerste vracht rijn per stoom naar de bovenmeeren, en hare aankomst ra hel westen zal een heel nieuwtje rijn. Deze schroefstoomboot is zoo goed als nieuw, en kan tot een model dienen in hare soort. Zij is zoo wonderbaarlijk gebouwd dat rij, met de tegen woordige lading van ongeveer 80 ion, slechts drie-voet diep gut. Vroeger zijn de vrachten van boven door bet Erie kanaal vervoerd, door mid ill-Ivan booten, die doOr, paarden getrokken werden,, maar als hel kanaal verbeterd en ver wijd is, zulten sclirwftioombooten zonder twijfel de plaats Van di*sé langzame sleepkoeteen inne men, en de kooplieden van het westen'zullen hunne goederen in een derde minder tijd [.ont vangen. /Dit is vooruitgang van den echten dcncle, nnar dc noordelijke en .westelijke strokon. Personen, die dfl moeite hebben gedaan, om het getal te tellen, zeggen dat over de honderd span nen in de week hier zijn doorgetrokken. Het is waarschijnlijk, dat men door elkander vijf personen voor elk spau rekenen kan, hetwelk vijf honderd zielen in do week uitmaakt, die naar onbewoonde landen gaan, om daar nieuwe huizen te limmereD, en woestenijen tot tuineo te maken. Appletos, Wis.Niettegenstaande onze zaag molens zagen wat zij zagen kunnen, neemt de aanvraag om timmerhout meer en meer toe. Hot aantal gebouwen, wier bouw aangenomen is, is groot cn vele personen denken tc bouwen, die nog niets gedaan hebben om to beginnen. Het zoude ons niet verwonderen als er dezeu zomer alhier timmerhout wenl ingevoerd. Voor oenigen tijd zeiden wij, dat er een honderd gehouwen te Appleton gedurende dit jaar zouden worden opgerigt. De tegenwoordige berigten zijn, dat deze schatting ver beneden bet ware getal zal zijn.Crescent Osiikosh, Wis.Op den 28 Mei, des namid dags, sprong do ketel van de stoomboot Sampson, kapitein Tarbox, die laatstelijk reizen deed tus schen Fond du Luc en Meuaaha, toon zij de werf te Calumet verliet Een zoou van kapitein Tar box, oud bij de vijftien jaar, werd oogenblikkclijk gedood, cn vier of vijf anderen, waaronder de ka pitein, werden ernstig gewond; een hunner zal er denkelijk niet yan opkomen. Eene vrouw, de ee nige passagier aan boord, kwnin er ongedeerd af. De oorzaak van het springen is niet Lekend. De ketel was in goeden-staat en bijna nieuw. Do zelve word geheel vorbrijzcld en geheel in alle rig tih'gen uit de boot geslingerd. De kracht van de uitbarsting was vreesselijk—de boot werd volko men tot een wrak gemankt, cn zonk bijou dade lijk.Courier. Detroit, Mïcb., 27 Mei. Tien dagén geleden waren do vooruitzigten op een nimmer nlzoo be leefd gewas van tarwe allerschoonst Heden zijn de vooruitzigten, dat in vele section het gewas bij uitstek schraal zal zijn. Wij vernemen dat in Hillsdale, Branch, St. Joseph, Cass, Berrien, Kala mazoo en Jackson, do vlieg is verschenen, en eona groote schade nanrighdikwijls gelieele velden ver nielende. Zonder twijfel zullen wij van hnre ver woestingen elders ook hoeren, en liet is zeer te vree zen, dat allo andore deelen van den Staat veel zul len te lijden hebben.Free Press. ,30 Mei.De volgende brief is van den beer' B. Noble, een van do uitgevers van de Michi ganFatnier, die de verschillende streken bezocht hoeft waarvan hij lontstelijk spreekt: Een jongst uitstapje door de Counties van Cal houn, Kalamazoo en Jackson, heeft mij in staat ge steld oin eene zeer nlgemeene waarneming van de verwoestingen der vlieg te maken. In Kalamazoo county zijn grouto tarwevelden zoo bijna geheel verwoest, dat zij voor een ander gewas zijn uitge plooid dit is voornamelijk liet geval op de Grand Prairie. Andere tarwevelden zijn ernstig bescha digd, en hebben liet voorkomen als of er brand lis geweest De vroeg gezaaide tarwe en die de Prairie, zoo als wij vernomen, hebben, heb ben bet meeste geleden. Wij hebbeu meiiigon verstandige!! landbouwer gesproken te Kalamazoo en Marshall, en allo stemmen toe, dat wat de voor- utzigteu van deu oogst betreft, door een genomen deze niet meer dan van vijf tot tien bubbels do ak ker kan bedragen. De vlieg gaat nog voort, en welke schade er •erder zal veroorzaakt worden, kan de tijd alleen bepalen. Wij vernamen in niet een geval, dat de binnenlandsche tarwe onbeschadigd was. De vooroitzigteD der tarwe zijn niets gunstiger bet county Calhoun en het Weston van Jackson, en van mannen, die wel met de zaak bekend waren, .verkrijgen wij dezelfde ongunstige berigten. Al dus zijn in den korten lijd van eenige weken, de echoone veelbelovende tarwevelden door do vlieg vernield, die vreesselijke vijandin van de tarwe, wier verwoestingen niet gemakkelijk kunnen wor den voorgekomen.Inquirer. TATERT1. BERIGTEN YAN EUROPA. zwaait aan dien generaal in het bijzonder, en in liet nlgcmren aan het gebccle wapen der genie, waartoe hj beeft behoord, uitbundiger] lof toe. De Russische troepen, die Eupntoria bewaak ten, zijn door andere van Pcrekop komende, ver vangen, en aan de Belbeek geposteerd. De tier division, dio nnn de Belbeek stonden, rijn naar de zijdo veuTschernaïu gctrokkt-n.en reiken de hand nnn de twee division, welke rich, onder den generaal Liprandin het dal van Bidder bevinden.!Dc- wlcgcraiira vcrwnchten- een' nl gemcenc-n annvnl op hunne position, en meenen dien gerust te kunnen afwachten. Zij rijn door 15,000 Turken versterkt, en de generaal Raglan wacht nog 3000- man ruiterij, 10,000 man in fanterie en 12,000 PivmonU-zen. "Wij hebben, roept de Morning Post reeds uit, de Fraoschv, Engelsche, TurVsclie en SArdinische troepen, te zamon nngunoeg 200,000 man: dnt is meer dan noodig is om een huif millioeu Ruueu to ver slaan." De geruchton van eene grooto sterfte onder de verbondene troepen worden thans tegenge sprokenslecht» enkele typbusgevallen kwamen voor; de gezondheidstoestand mogt over bet al gemeen zeer bevredigend genoemd worden. Een belangrijk borigt is heden ook uit Kon- 8lantinopel ontvangen. Het ministerie is er ge- jvijzigd. Geheel onverwacht schijnt Reschid- pachn gevallen en do pas verbannen Mehemed- Ali is weder in genade opgenomen. De Sultan beeft Aff-pncba tot grootvizier, Auad-effandi tot minister van builenl. zaken en Mustnr-bey lot minister vnn financiën benoemd.Wal deze k.i- binetsversndering moet beteekenen, zal mis schien eerst bij dc nadere bevestiging blijken. Den 25sten April zijn lord en lady Reddiffe de generaal Vivian uit KonSlanlinopel nanr de Krim vertrokken. Dit is thans zeker. \Jf«|. ke evenwel de reden van bun vertrek is, wordt nog Diet opgegeven. MARKTPRIJZEN. Suebotoix, Wis., den 4des Junij 1855. Mzzt, Tarwe, zak. Rogge, Boekweit, per 100 Itr*. Winter Tarwe. bushel. Club Terwe, Zomer Tarwe, Rogge, n Gom, Haver, m InJ Koren. Witte Boouon, Rrtvten, Aardappelen, Vleeeeh, 100 Ibe. Spvk Boter, iP fb. Reuzel, Kaae Eijcren, H doiijn Droogc Appels. bushel Groene Appels, il barrel Spek mi-esj p barrel Zout. barrel Wit Viech, p barre), Whiskey, per gallon Timmerhout, por M. Shingles. M. Hout, per cord, Hooi,^) ton $3,50 4,00 3^5 3M -3.30 1.53 1,60 1,44 1.55 1.37 @M0 1,00 0J)0 80 0,00 62J@ 0.65 1.00 0,00 1^5 0.00 56 0,60 - - 13 18 c 10 12 16 e 10 c 2.55 14 15 - 2,00 - 4.00 -0.35 9 17 125 1.50 1.50 O 2.00 12 @"16,00 Bij de Erven C. M va* BOLHUIS HOrT8EMA, to Groomgtn, iavasda persgskomto j Dc drie eervfc bladen van den JaMrgmmg rwm Gemengde Lectuur euor Burger» in Stad en Land, door T. ar. A. aOBVEHNEUH, Waarvan thann 12 Jaargangen het licht zien. Dit Tijdschrift wordt aitgsgeTsn bi; "enkels vsRm -ra» I 16 pagina's of 32 kolomuien in roijaal 8ro., waarvan 26 in het jaar vsrselujaen, die ta samen esa lijvig j boekdeel uitmaken en deer den compreaen, maar doideüjkeu drok, den inhowd ImiSw vu 104 vtüen ge- wooa groot évo. De rijke iuhond is verdeeld in: 1] Schetsen, Verhalen. Voikecvsrlevsringeo;—9] Rijémm M 5«t*«r-, I Lenden- en Volkeukennis;—3J losse Verhandellngeu, en epmerkingen. oos SUatschaópelyk, Bwgsrüjk sa "loisselijk Leven belreflénde;— 4]Bijdragen vno gemeugden Inhoud;—Osdieht#a Rijmen. De prijs van DZ HTJISYRIIND is voor iederen Jaargang (fraaeo per post] tSOQ. Men tevkeot in bq J. QUINTO8, Sheboygan, Wiscons». Heden overleed aan tene langdurige riekte onzen dierbaren en geliefden zoon FRAKC1SKUS HAV'ERIl'S, in den jeugdigen teeltijd van ruim 16 jaren. PtutADKLFHiA, J. H. SPA RMAKERING, 23 Mei 1855. *n vrouw. De Anhemsdu Courant gelieve dit berigt SST Dk couranten uit Nederland behelzen tegenwoordig weinig nieuws, weahalve wij er niet ve-1 van hebben overgenomen. Gisteren heeft hot volk van Illinois ge stemd, nopens do aanneming of verwerping van de verleden winter gepasseerde drankafschaf- fingswet in dien Staat Men is zeer gespannen op den uitslag. SST Door Mr. b. l. Gibbs te Gibbsville, Slieboygnn County, werd dezer dagen een ak ker land verkocht, nnn iemand die er een woon huis en cene smederij op denkt lebouwen, voor deD kapitalen prijs van een honderd dollars. Graham's Magazijn. Vnn deze keur der maandwerken hebben wij het Junij nomiuer ont vangen, zijnde er nu 46 deelen compleet. Met liet nommer van Julij vangt een nieuw deel ann. De redactie belooft voor hetzelve veel goede lectuur, benevens fijne staal gravures en raodo- 0|>ilen. De prija is $3 pei jaar of vijf exempla ren voor $10. Abraham H. See. te Philadel phia is du Uitgever.Orahatn en do Nieuws bode levéren wij een jaar voor 4. Pella Gazette.Van dit weekblad, welks voorgenomene uitgave wij voor eenigen lijd an nonceerden, hebben wij nu onderscheidene nom mer» ontvnngeo. Do Gazette wordt geredi geerd en uitgegeven door de heeren H.P. Soeiol- te <fe E. H Grant, te Pella, in den staat Iowa, tegen den prijs van $2 in 't jaar, vooruit te be talen. Do typografische uitvoering vnn de Ga- •tie is zeer net en de good gescbreveDo arti kelen dio er in voorkomen, zoowel originele als overgonomene, getuigen van de bekwaamheden dor redneteuronmaar men vergunne ona de aanmerking, dnt er te veel van die artikelen, en te weinig plaatselijke of stants-nicuwstijdingen in zijn. Ons schijnt hot nllhans zoo toe, dat liet blad voor den in de Engelsche taal min erva ren lezer iu Pella zeer in belangrijkheid win nen zou, wanneer hetzelve meur den stempel nieuwsblad droeg en de redactie zich meer bepaalde bij zaken,die in haar midden en rondom baar plants vinden. Mogt zij echter rqetona in gevoelen verschil len, dan lioudc zij oob deze aanmerking ton goede. Het is wel met de Gazette gemeend en wij wenschen haar een' groolen aftrek en een fang Ie von loo. Heden morgen ten 3 are werd op hel onver wachts, ton gevolgu eener beroerte, door den dood van mijuo rijde weggerukt, mijn hartelijk geliefde Echtge noot G. 11. BAERT, in den ouderdom van 45 jaren. Wed. G. H. BAERT. Zr eland, Mich., 30 Mei 1855. Naast het Kossuth Buis, Bovat allo soorten van MEUBELEN, die gewoon lijk door Landbouwers verlangd worden. Sheboygan 4 Junij 1855. 282 tf. 1S55. 1855. kwitantie tot Detroit éri De ondergetekenden milten hiermede hunnen vrienden en het pebliek ra hat algame achlingevol bekend, dat zij Eene deur Noordelijk van bet Wisconsin Hois, eea nieuwen winkel geopend hebbes, «sar zij besieadig oen wal gesorteerdea voorraad va Glas- en Aardewerk, Houten waren en Sterke Dranken in soorten opgelegd hebben, en :n den groot-en kiem-handel tegen uiterst tere prijzen zullen verknopen. (C V\ Daar wij onze regutreoVe uit hot Oosten ontvangen. Kopen vrij onze begunrtige zoo prompt eu civiel lo kounen bedienen, et» eenige andere winkel ia Sheboygao. Voor allerlei producten betalen wij de hoogste prijzen. Sheboygan. 1 SepL 1854. JOSEPH SCHRAGE A Co. Nieuwe Ijzerwinkel. De nieuwe ijzerwinkel in de 8ate otraal, naast de "Brick Block," i» pas geopend, fK alwaar ten allen tijde een goed OMortcment vér IJZERWAREN, Kuipers-, Timmermans-, Smid»- en Landbouwers gereedschappen. Sloten. Matigen, Schoppen, Zeiweo. Vorken, Nagels, Glas en allerlei aoorl van ijzer kannen gekocht worden. Het is 's ondergeleekendon's voor nemen om satisfactie te geven oannllcn die hem meteen bezoek willen begunatigen. F. LAWRENCE. Sheboygan, 13 Junij. 233tf gy Hier wordt de tiollandscho taai gesproken. DE WESTELIJKE SPOORWEG, DOOR CANADA, Van den Niagara Waterval naar Detroit, welke de goedkoopste, zekerste en anelsts reis-ge- Ingenhcid biedt naar DETROIT, CHICAGO. ST. LOUIS, GALENA, un ai.le plaatsen in het groote westen. Tusschen NIAGARA FALLS en CHICAGO wor den de wagens slechts eenmaal verwisseld, de goederen krijgt men en een lot Chicngo. PaBsngiers hebben op dezen Spoorweg tijd en jze- Icgcnhoid kosteloos do wereldberoemde Niagara Wa terval en de daarover gebouwde Grootc Hangende Brug fdo grootste merkwaardigheden vou natuur en bouwkunst) lo bczigtigon. De brug is 8*22 voeten Ping. hangt aan 4 grooto ijzordradoti knbohr, tweo honderd on vijftig voeten boven don brujschondon afgrond- Landverhuizers wordon op dozen spoorweg niet als haringen ingepaktgelijk hot op hol Meet Erie va rende stoombooten geschiedtmaar nemen plaats op gemaukelijke cu luchtige wagens en rijden Zonder oponthoud naar Chicago- enz. Biljetten van Rochester voor de ganscbo ruis zijn in hot kantoor, digt bij hel station «e verkrijgen. H. DIJKSMAN, Hoofd-Agent ALBERT GEERLINGS. LocaaJ-Agent, 282 tf te Rochester, N. Y. Waarschu icing. Schuldbekentenissen en rekeningen ten gunste ondergeteckendeu, voornamelijk de zoodanige welke den vervaldag van zes of twaalf maanden oyurscbre- den zijn, moeten nu betaald worden, of hij «il zon der wijdere kennisgeving den schuldenaren kosten aandoen- A. P. LYMAN. Sheboygan, 6 Nov. 1854. Kruidenierswaren Provisien, een qrootbn voorraad, bij Gaertner, Geele <fc Co. Hunnen vrienden en bekenden wordt dezo winkel op het dringendst aanbevolen, onder belofte van goede be diening en het inkoopon of inruifon vnn allerhande pro ducten. Hun kagchelwinkel is met bovengenoemden voorraad in het zolfds lokaal. SheboygaD, 6 Junij 1854. A DO LP H GRAHN. BARBIER, nahij het Wisconsin Ifvis. Beveelt zich in zijn handwerk in de gunst der Hollanders ten vriendoliiksten aan, belovende eene prompte en goede bediening. Het scheren koat 5 cents en Haarsoijdon 1 schelling. Ook worden scheer messen door hem goedkoop aangezet. Sheboygan. 2 Oct. 1854. y 948. WIBRAND SIKHS MEDESA Die verleden herfst van Shoboygan naar Michigan vertrokken is, wordt verzocht, zijne woonplaats dc redactie van dit blad bekend te maken, genoemde persoou overleden of naar oenen anderen Slant vortrokken zijn, dsn zuQetr in hem belangstel lende vrieuden den borigt gever daar voor dank zeggen. 3 *r. Roobkster, 29 Mei Terwijl men honderd schoten fleed tor core van Mr. Wise's v'ërkio ring, trof «eo te vroeg afgaand schot eenen. man, genaamd Hutchinson, gevaarlijk, mser niet doo- dtlijk. Béide zijne armenwaren gebroken en rijn hoofd sn «mgerigt vreeaaelijk gehavend. CLEVELA*0, Ohio 31 MeL Psrks, De moor denaar, dié veroordeeld was, om morgen opge hangen U wordqn, beeft heden middag rioji deu bala afgesneden. Hij sneed gedeeltelijk eene slagader af, maar hij leeft nog en blijft misschien behouden (tot mórgen), ofschoon bel niet waar- acbünlijk». V^Ti l Jnn'j. ]?arks werd boden morgen ten t «W opgehangen. Hij sprak éen unr lang, voor M) wertj le regt gesteld; bedahkte zijne vrienden •h Wsngdó Ó*sr onregtvaardigheid- Zijne laat- RUSLAND-TÜRKUE. De Oostersche kwestie levert verrassende wen dingen in menigte op. Nn laatstelijk weder waren, zoo verhaalde men en de. officiële dag bladen stemden daarmede ïd, de vredesonder handelingen afgebroken of althaus geschorst en was het "bombardement voor Sebastopol opge heven, teb minste gestaakt, en reeds verdiepte men zich geheel Europa.door in beschouwingen over die ttvee gewigtige feiten,of ziet< daar meldt de telegraaf juist bet tegendeel van 't gc-en reeds voor ontwijfelbaar waar werd gehouden. De Weener- conferentien zijn met gestaakt; het bombardement voor Sebnstopol had slechts voor d korten lijd opgehouden. Het blijkt nu wel, dal gebrek aan ammunitie of aan de noodige manschappen dc bevelhebbers heeft doen besluiten hun vuur gedurende eeni- tijd te verminderen. Die versterkingen zul- zeer zeker reeds ter plaatse van de algemee- ite singling geweest' zijn, toen de aanval heeft plaats gehad, waarvan de jongste telegrafische berigten spréken. 'Géneraal Canfobert neemt hel cene schitte rende thrërwinnirig,- die de geallieerden in den nacht van den lsten op den 2den hebben be haald. Dé vijand had de Werken voor het cen traal bastion met elknndèr vcreenigd, hetwelk èene zéér sterke eontre—appracht d_aurstelde, -Ike in dien nacht onder een levendig vuur veroverd werd, waarbij 8 mortieren zijn buit gemaakt en 200 Russen gevangen genomen. Eene poging des vijands om die werken te her overen werd afgeslagen en hij met groot verlies binnen de vestingwerken teruggedreven. De verliezên der Jranschen waren,geringer dan men reden had te vreezee, zegt-' Canrobert - Ook den ditnrop volgenden dag zijn ernstige gevechten geleverd en hebben, volgens deu Dai ly News, de Eranscben onder den generaal Pe lissier een vreesselijk bloedbad onder dc Russen aangerigt, mét dat gevolg*, dat1 in den vroegen morgen vnn den 4den geen eokule Russische sol da itt of kanon méér buiten do for teres iigt- bnar was. Hel is uit déze korte berigten nog niet dui delijk hoever het voordeel der geallieerden aioh uitstrekt. Wij gelooven evenwel dat de Russi sche berigten wel wat van hare belangrijkheid zullen verminderen,., Iu deu Monittut wordt thans het legerbe- rigt van den generaal Canpobtr.t, de, dagreke ning voerende Tan. den i7den Aprll. in rijn ge- JteeDmédëgédééld. De htfoflliqlióud van dit verslag komt óvërécn met hetgeen deswege door deJt telegraaf is bekend gemaakt Voorla is door den genernal Canroiért aan dén minister van oorlog officieel berigt "gegeven vnn den dpod van den 'genernal Èizot. Dc 'oitperbevclhebber TE WAAR OM IN TWIJFEL TE WORDEN GETROKKEN 1 Tooverij vu JTolloway's Zaff en Pitten.Dt-ze buiteugewunc gencosmiddclen hebben juist weder eene verbazende heistelling te weeg ge- bragt bij eenen knaap genaamd Archibald Thome, oud twaalf jaren (zoon ran William Thome te Gal- vesten.] Gedurende acht jaren was de arme jongen bodekt met schenrbutbige zweien, en b«t was zeer bo- droevond voor zijno ouders hem zoo te zien lijden- Zij wauhooptou er aan of hij wel ooit genezen zoo, en het zog er ook wel naar uit. tot dal mij Holloway'e zalf en pillen beproefden, die gelijk Aladyo'a toover- lamp slechts gebrnikt behoefden te worden, en de weoBchen van do wewcher waren gehoorzaamd. Do oudere van dit kind lieten het dua de pillen van Hol- loway gebruiken en wreven de zalf goed iu, en iu drie weken was het alleuu dooi deze geneesmiddelen geheel hersteld. Genees-,/Heel- en Verloskundige, schim orer het Kouvlh Huis, Beveelt zich in de gquat van het Hotlandsch publiek minzaam aan. y 281 IN ERNST. SULLY CO. verbonpen thnus hunne goederen voorde "Grap in Ernst". Het rnooijo er vn» vooreen beetje geld vele uitmuntende ware HET PUBLIEK WORDT BERIGT, Dat wij een grooien voorraad vnn goederen hebben, dezulke als meu gewoonlijk in klein h«ndelaar»-wiu- keb op de dorpen aantreft en ten gevolge eener groote vertraging in de verzending onzer goederen Inatatle- ded tierfst. zijn wij genoodzaakt om goedkoop voor contant geld of producten te verkoopeo, ten eindo on zen voorraad aan den man te brengen. Behalve een buitengewoon groot aseortemeut van Manufacturen en Ellewarca, Kruidenierswaren. Aar de-, en Ijzerwerk, IJzor, Laarzen en Schoenen, Klee deren onz., enz-, hebben wij een' uitgezochien voor raad van Klokken. Mohouyhoutan Meubelen, Tapij- id enz., enz. Komt alle, ziet en oordeelt zelve. Shebovgan Falie, SULLY CO. 3 Jan. 1855. EET ZUUR IN DE MAAG EN BEDORVEN SPIJSVERTERING. "ft kan alles eten nadat ii toe Hotlandsch Utter gebruikt htb" ia eens opmerking, die menigmaal te gen ons gemaakt werd. Tot persouen die met het zour geplaagd rijn, met eene bedorveD spijsvertering of eenige wanorde van de maag, zouden wij alleon zeggen beproef hst. Dee- zelfa wijd en zijd bekende roem is alleen gevestigd door de velé en wonderbare genezingen, die het heeft te weeg gebragL Ab het voor eene slechte spijsvertering, geelzucht, lever ongesteldheid, Zwak heid van allerlei aard, 'hardlijvigheid en eambeljen gebruikt wordt, moet het iu kleine hoeveelheid wor den ingenomendnt ii. een balve eetlepel, geregeld driemaal daags, voor Jiot eten. WaarschowixoI Om bedrug voor te komen, dra- go men zorg van om BoerhnTe's Haltandsch bitter te vragen. Het wordt verkocht voor -1 do fkech of zee fles- schen voor 5, door do eigenaars. BENJAMIN PAGE, Ja. Co. Apotheker». Scheikundigen en Droogisten te Pittsburgh, Pa, ZEETIJDINGEN. Te Nieuw York aangekomen Schepen: Don-21 MeL City of New York; Met 262 passa giers van Livarpoal, 33 <l«goo; ■"-•Progress» met pass. van Liverpool, 37 dagon;Humboldt, met 340 .paso. >u Hamburg. 32 dagen;Hamilton, van Aatwerpeo. Deu 22 Mei. Constitution, mof 600 pass, van Li verpool, 27 degen;—Belle Wood, root 423 pas»., Liverpool, 25 dagen;—Victoria Reedt met-230 f van HasTot 33 dageuj—3. Curling, met 978 in Livstpool 2J dagen. Den 24 Mei. Fairfield, met 301 para., van Ham, 33 dagén;Carolina, met 234 para., van Rotterdam, 35 dogen. 20 Mei. Stoomboot Union met para. van Havre, 17 dngén;Theresa, met pass. van Bramen, 28 dagen;— Nelson,, mét.43 pass, van Biomeo, 32 dsgonj—Johu Hermann, met 235 para, van Hamburg, 35 dagen. VERHUISD. Dr T. Templeman Tan der Hoeven, naar No. 345 Jefferson straat. tusschen Wisconsin Mason str. Eerste Ward, 4 w. 281 MILWAUKEE. Wis. Nieuwe Goederen. Hooft heden ontvangen eene grooto partij guedkoo goederen, en noodigl de Hollanders van Sbebovgan County vriendelijk uit, xijn magazijn mot een bezoek to zijno goederen te bèrigtigeo, benevens de prijzen. Onder zijnon voorraad wordt gevonden: GE DRUKT KATOEN, GEBLEEKT «a ONGE BLEEKT KATOEN, BLAAUWE DRILL. WOL- LEN STOFFEN. VOERINGKATOEN. TOUW, BEDKOORD, BEDDET1JKEN. ZOMERSTOF FEN. AARDEWERK. KRUIDENIERSWAREN. LAAREEN en SCHOENEN. SPIJKERS. GLAS, RAMEN en LANDBOUWGEREEDSCHAPPEN. Al hetwelk verkocht moet worden om mijne schulde te betalen. C. T. MOORE. Emmers, Tobben en verdere houtwaren, alle* zet goedkoop. C. T- MOORE. Wm. MOZER heeft syne laken overgedaan aan éSJSüST ïSaiAÏÏT, ie eene groote vermeerdoriag beeft ontvangen Ook HOEDEN, PETTEN, CJPIEG£L8, BIERGLAZEN eu goods KOFFU Ovoor oen schelling het pond bi) C. Ti MOORE. jA ZIJN, AwiT en TABAK b\j van LENTE- EN ZOMER GOEDEREN, bevallende bijna allee in bet vak van MANU FACTUREN. I ma enz. alsmede Krnidenlers waren, in alle soorten an van de beste hoedanigheid; al hetwelk WONDERLIJK GOEDKOOP i zal verkocht worden voor kontant geld of voor j voortbrengselen van het tand. De oudergeteekende heeft ook. gezamenlijk i mot manufacturen eu kruidenierswaren,eeaen grooten voorraad vau Leder en Findings, 1 mboudshda bijna alle» wat schoen- au i makers behoeven.1 Ook pleisierhaar, looijers- tdi» en lijm. Hij noodigt eerbiedig!ijk iedereen uit, onver schillig van welke afkomst, kleur, opvoedmr i of manieren, zijnen winkel te bezoeken, ab 1. wanneer hij vertrouwt aan zijne klanten vol- kotnen voldoening ie zuilen geven. N.B. Hij betaalt ten allaa tijde de hoog ste marktpnizen voor hulde» verech of droog. Ook neomt hij nUorloi voortbrengselen va» het land aan in betaling voor xjjiie goederen. Sktboygon. 14 Jfri, 1855. A. RABE, iveelt zijn rijken voorraad van Band- en Mode- waren, ale: Dames-, Heeren en Hinderhoeden. Mut- "85"- Chemuettcn eu Manchetten, Fluweelen en dijden Lint, Ovvlocht Stroo. Tule. Fluweel. Hand schoenen. Veterband. Modeknoopjes, Bloemen. Om slagdoeken, Gouden Vingerringen. Oorringen. Doek spelden en»., in dm gunst van het pnbliak minzaam aan. Wiutcrhoeden in Fluweel, Ziide en Wol zijn steeds voorradig, cn bestellingen op deze artikelen worde» tegen da billijkste prijzen en naar dco Late ten smook uitgevoerd. nrgalastxbiev Biedt hij tegon Milwaukie prijzen aan; Zakmes- n, Tafalmoanen en Vorken. Thee - «n Tafellepela. Scharen, Vingcrboeden, Brei-en Stopnaalden, Oro- Fijne Kammen. 8pleg«b, Geldbeonen, Por- innnien, DniUche tabakspijpen. Borstels, Leijen, Katoenen Stopgaren. Saijel, Linnen en Eatoroen Naaigaren en Naalden. Katoenen Lint, Mans- en Vrouwen Kousen, Sokken enz. KRUIDEN.ERSWAREN tagaa d^bmijbta prij- Yoor LOMPEN. betaaU A.'RABE 0®" Deze winkel bevindt zich bijna teganovsr dm Hollandsche Courantdrukkerij. j 238 NIEUW KLEEDING MAGAZIJN. Koopt uwe kleederan in J C. COULEHAN'S prad. koopo klMding-wLkut, Hij hoeft thans $10.000 waard aan HERFST- EN WINf ERKLEBDERE5 da band, en zal u 20 percent gcedkceper varkoonw», da» giji la Chicago of MilwsukTs deen kunt. Vergeet do» naam en de plaats niot: naast dn geruite kruideuiers-winkel in Pannaylvanla Ar«- Sheboygan. 20 Oct 1854. J. C. COULEHAN. WI8CON8IJI DILIGENCE DIENST. Winter Arrangement i DIUOENCKN vertrekken van 81IKROYGAN LA° W2S? rUhalve dra i. dnt - 8 °r*' m vertaading met de diligencen kan I 'LBll5. OshkMb. Mvuuha Groen Bar. aft oSk naar I Madïeoo. Porlsgo City an alle andere plaatsen te» Doordon «n westen van Food du Lat. Ook rannkt dagelijks, [de Zondag uitgezonderd] 'e morreae in 5„°rV»e4"? D,ll«eQC0 ov*r Sheboygan FnJIk Gibba- gy- Het diligence kantoor ia in dat der Amerika»»- Aan Koopers en Yerkoopers van Land. De oudergeteekende beveelt rich bij vernieuwing io de gunst zijner Landgenooten tot het schrijven vaa DEEDS. MORTGAGES. LAND CONTRACTEN, enz., enz. Door zijne officiële betrekking al» Clerk na» de Begtbasik is hij iu staat gesteld, keeteloos do verschil lende registers dor County na te zien. of de e dommen vrij en onbelast zijn,iets hetwelk koopers van land eene zaak van veel gewigt is, alvorens zij den koöp «luiten. Mijn Kantoor in hel groote "Brick Hois", twee trappen hoog. Sazsoioav. J- QUIETUS. 16 April 1855. Notaris «éi SO.HKWKlf bilaabzctwnfgwt- fW 'n dezen winkel, zijnde de grootste in da Stad. zijn steeds voorradig of worden op be stelling gemaakt. Fijne au Ordinair. Laar^o Mans Schoenen. Ook Schoenen voor Vrouwen rn Kinderen, van «igeu fabrikaat. Alle» sterk en goed- TE KOOP! ■•-;;; L^A",-^SiS5S£EÏÏ5eH- fc voor'*6" t?n? ÏTOOt° m»a'V SOLTVÉLOTTEN i Stad Cheboygan. Te bevragen bij 16 April 1855. tf. WARREN SMITH, 1855. sew ïork z stsstsstrr lijn. ErantAUir: CLEMENT S LINIE. De Stoombooten welke dele koers b»vareu. de ARCTIC en de TRAVELLER, tullon van deze ha ven naar Chicago vertrekkon. iederen avond ten riea ure "als bet weder zalka toelaat." De gezegde lioia f koer») «taal in verbinding tc Chicago met dea Michigan Ceutral eu Michigan South- j Melk do e0«<s«rala -r. y. dk MI8S. LINE." DUga- W. F. TIBB1TS. Ticket Agent. lijk,c,'• «cr 4. Bprad StrraC Nmw T«k- J. F. K1RKLAND, Freight Agent- j KoopIUdaa io bat Weataa kuuaao kap dm* ze lijn hunne goederou van New York Tornadoa, Voor vracht varvoep men zich bij Hcoh Aud, - -- -- - R.L. Howxtx, LH.S. HcLszar, ----- F. 8- Pzaara». 105 Brood Straat, (boaeden vloer) New York. i Spoorweg, Hollandsche Lnnd-Agentnur, TE CHICAGO, ILLINOIS. [- F. PASDELOFP, Lunt-Aaaxr. heeft deialve in verscheidsue doelen der Stad. op het schoonst en aangenaamst gelegen, tegen «eer I redelijken prijs en lang ctediot: 'loopende vnn $150 tot 700 eu hooger, met een crediet van 3 tot 6 jaren." i Al bel door hem aao geboden wordend» laud beeft 1 een oobetwislbaareigeudomsregt of titel. Ook betast bij xicb met deu verkoop van Letten en Huizen voor dei wenschenden. legen billijko scha deloosstelling. Een rijtuig staat immer bij de hand tot vervoer laar don to koop gowoaechteu grond. Kantoor: No.28 West Randolph-treat, 3 m 15 2do dour Oostelijk van Canal straat. UITVERKOOP. De ondergeteekende maakt hierbij azu zijno be- gunstipre en,allen, dio oenen goedkoopen eu voor- doehoen koop sluiten willen, bekvud. dnt hij sedert ,d«n 9 April tiinenganaoheuvoorraad goedéren voor ifCash": tegen, zoatpnjten uitverkoopt. -oatprtjzen uitverkoopt. Shebovgan, 3 April 1855. 14 tf. A. P. LYMAN. APOTHEKER EH Worden gevraagd, om bét ram de goedkoopété tot dé fijnste artikelen wal TOOnzMé »kim>uunni n Vfrkropfcits na TtUet-lrOkeka in Pennsylvania Avenue, nabq da haven, zoosnel mogelijk op to ruimen. Vaa raijag d—k zalf f ■rankta.ésak apds baalsaea- taltjka mark to u gvkochio nrtikeka. <to ik rsrarranttjè topn de la<g>to prijzen verkoop, ooem ik akebra op: ZOMER-KLEEDEREN voor heeren. vk8ten van alle kleuren, broeken ee JAaSKV, halsdoeken. HOEDEN ea petten. Ik heb beaktea gaou* aauaarreMk k" zoo goedkoop ala iamaad (a deaa «tad to Eon geheel pak vera 3 dl Sh.boygan, 96 M«. I9S3. In Penosylvaqia^Aeeaa 2 April 1855. Shoboygan, Wie. EU4tlgk Eouo groote kiel vel vaa bat KOrttJ EXT ft 4 CT- T

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1855 | | pagina 3