DE HUISVRIEND, JPfortentim. GROCERIJEN PROVISIEN, G. VAN STEENWIJK, D a i t s c I) c Nicuroc ©ociicrcn! broken, en rich nnar groocjion daaruit vonriion he»ft.Den 7 M-i zijn er alleen le New York 4000 Imdverhtiin-rs -a*nff<'k<>nien. Hot waier in de Mississippi is in dit jaar jeer hoogDui zenden van vec xijn in Louisiana ran honger en dorst omgekomen.Een brood van ricr pond kost nu te Toronto in Canada twaalf cents: diie jaar geleden kostte het maar vijf.Men rekent dat er 80.000 tot liet Mormonismus bekeer den uit de landbouwdistricten van Engeland naar Utah op weg rijn.Negerkinderen worden op Barnum's grooie kindertcnloonstelling toe gelaten.De stedelijke rand ran Galena heeft esn contract gemaakt met Mr. Rose, voor het aanleggen van gaswerk door de stad.Men zegt d*t er binnen kort aan den Detroit Milwaukee Spoorweg, tusschen Grand Rapids en Ada, sal begonnen worden.De Detroit Advertiser segt dat eene soort van bladluizen de wijngaardknop- pen in die omstreek opvreet en rijpe aalbessen kan men in Georgia met manden rol krijgen. In Indianapolis worden de aardappelen verkocht voor een dollar dertig cents het bushel en de Know Nothings hebben daar het onderspit ge dolven bij de stadskiezing, hebhende de Demo- craten al hunne candidaten verkozen gekroeen. Het getal der landhoeven (farms) in den Staat Ohio bedraagt 280,699.—Te Salem in New Jer sey xijn de Ieren en de Zwarten zoo op elkan der verbitterd, dat men eene verdelgingskrijg tusschen hen vreest.In de Vereenigde Stat- n zijn twee en dertig dolhuizen en twintig duizend wijten Op do groote bunken (Grand Banks) is gevangen en to Boston verkocht een heilbot van 227 pond!De laatste vorst heeft de per zik knnppeo gedood zegt de Advocate.Jenny Lind is van Holland naar Dreaden vertrokken. list schip Supply, gi-kommandeerd door Luite nant David D. Porter ral de kameelen voor hel leger der Ver. Staten halen.Van de Tribune, het grootste nieuwspapier van dit land, worden d« daagtehe, halfweekschd" en weeksche bij el- kander gerekend 176,810 exemplaren uitgege- ven.—Eene oude meid h- eft onlangs zestien val tehe tanden op haar bord uitgeoivst terwijl zij lat te eten. LATERE BERIGTEN VAN EUROPA. Met groot genoegen werd hier het courant-be-1 noegzaaro, host de geest is, die in rigt vnn den 3d*n dezer gelezen omtrent «Ie j lie--recht. NEDERLAND. Waoemsobk, 6 April. Het water binnen op de landerijen, veroorzaakt door de doorbraak van den Grebbedijk alhier, begint eneller te vullen, en de eigenaars en pachters dier landerijen be ginnen dan ook zeer te verlangen het geheel kwijl .te zijn, ten einde dezelven te kunnen bezaaijen en bepoten, hetwelk hij langer verwijl, voor dit jaar al» verloren kon beschouwd worden. De beringing of afsluiting van de doorbraak in den Maasdijk te Litis is Donderdag volbragt -a aan de verhooging der ringkade wordt met kracht voortgewerkt.Even zoo wordt met ijver gearbeid aan de heringing der doorbraak onder de gemecDte Alem, welke mede spoedig zal zijn voltooid. In de Jrnhemscht Cl komt het volgen- de ingezonden artikel voor, onder bel opschrift: Bezoek te Veenendaal. Reeds lang bad ik lust gevoeld, mij met eigen oogeo te gaan overtuigen, of de berigten nopens de ramp in verschillende plaatsen run ons land ■iet te zeer overdreven waren. Ik konde bet mij onmogelijk voorstellen, dat o. a. Veenendaal zoo daoig geteisterd konde wezen, als de verschil lende dagbladen zulks mededeelden en nam der halve het besluit in hel brgin dezer week hel dorp in oogenschouw te gaun nemen. Aan het sintion aangekomen, werd mij al dn delijk door den bode gevraagd, of ik met hem mede wildo varon, hetwelk mij te vreemder in de ooren klonk, dewijl ik meermalen dezen weg la voet eu per rijtuig afgelegd heb. Io plaats echter van eene lieve wandeling, moesten wij lot midden in het dorp varen. Ik h«d toen tevens gelegenheid het B -Vemind, eene buurt van Gel riersch Veenendaal. te bezigligen. Maar welk vreeanlijk tooneel! Geen enkel huis is ongedeerd gebleven, van sommigen is zelts geen steen meer te zien, terwijl de overigen, op ven paar uitzon deringen na, op zoovele ruines gelijken, die niet real beter zijn dan de ingestorte. Alhoewel het water reedt aanmerkelijk [p. m. 5 *oet] gedaald was, stond het nog circa 3 a 4 voetJ butsen. Den volgenden dag bezocht ik het zooge noemde Benedeneind, d. i. dat gedeelto van Vee nendaal langs de Grift naar de zijde van Wage ningen, en dooi dezen stroom in Geldersch en Stichtrch Veenendaal gescheiden. Moest ik het tooneel van den vorigen dag vreesseiijk noemen, hier werd het hartverscheurend, en g"f zoowel np mij als eeoige andere bezoekers zulk eene impressie, dat geene pen in staat is, dit tooneel van jammer, verwoesting en ellende te beschrij ven. Men moet het gezien hebben om hot te kun nen gelooven. Geen huis is daar meer bewoon baar, velen werden geheel weggespoeld en de overige even alecht, eren reddeloos! Van de meeaten lag het dak in het water, dat ook hier dezelfde belangrijke hoogte had, terwijl ande- rao nog op een gedeelte muur of stijl rustende, «iet meer voor herstelling vatbaar zijn. Slaat men verder het oog binnen deze verniel de rompen, dan ziet men hier en daar nog een atuk verbrijzeld huisraad drijvende, terwijl het overige, eene prooi der wateren geworden, ge heel is weggespoeld. Ook in de rigling van dun Jtooden Haan heb ik de gemeente bezocht, maar overal moest ik bekennen, dat d« nood en ellen de oneindig grooter zijn, dan de akeligste heiig- ten ons voorstelden. Geldersch Veenendaal. met r«ne bevolking van 1800 zielen, zit op den molen en vier daarbij gelegene woningen na, nog geheel in het water, terwijl vnn Slichlsch Vee «andaal. eene gemeente van bijna 4000 zielen, slechta een eilandje droog is gebleven,waarop be halve de kak, den molen en twee kuatscbulen, zich nog een 50tal huizen bevinden. De ramp is daarbij nog te grooter, omdat door ds inundatie van weiland, akkers, veengrond er fabrijken alle werkzaamheden stil moeten staan, en bedenkt men nu nog, dal dagelijks ruim 1200 toenscbeo moeten bedeeld wov-Ien, dan zal men gemakkelijk kunnen begrijpen; dal de ramp da gelijks grooter wordt en ra>n dagelijks de hoop blijft koesteren, dal in de harten hunner land genooten, die tot nog toe too zeer hunne mildda digheid hebben getoond, dezelfde aicnachenliefdc bltjve wonen. Alles? «lies hebben zij verloren, buizen mei meubelen, brandstoffen, veevoeder, oogedorscht koren, aardappelen en wat hul erg •ts van allrs is. eenige faroilien zijn door het ver drinken har er geliefde betrekkingen in diepen rouw gedompeld! Velen heb ik gedurende mijn verblijf aldaar hoeren klagen, dat, indien er geen ander'middel van. afwatering kan uitgedacht worden, dan dat hetwelk er bestaat door de waterloiulng aan den Jtooden Haan, men ten minste nog in geen drie maanden de werkzaamheden op veld en akkers kan hervatten. Maakto men evenwel eene ope «ing in den Slaperdijk, dan konde bet water «poödiger afloopen en zoude de schade ïoowol «sa deze als aan gindsoho rijde van dien dijk niet zoo onberekenbaar mogen genoemd worden, •U znlks thans bot geval is.Veel is er reeds door de regering an partikuliuren gedaan, om dan nood in Veenendaal te Wningi-n, maar er tullen meer afdoende maatregelen moeien ge nomen worden, om hut dorp Vueuondaal en om- str- ken van ecusn gcw'ssvn ondergang te be- vrijden. plegtstRtige viering vso den graaien Vrijdag in de Christelijke g-im-rnte van N-ekerk, e <t„ gedu rende den g«heeh-u dag, door d* waarneming ook van 's Heer.-a Heilig Avondmaal; vooral, danr ook hier, waar de oudste broeder van dun predikant der gemeente van'Nitkerk, d n heer F. Wibriwqa, Rz-, in de bediening dua Evnnge- liums gesteld is, de heer G. R. Wibiunga name lijk, zonder dnt daaromtrent tusschen do beide broeders eenige do minste afspraak had plaats gehad, die dag van Jezcs kruisdood, «la de goe de hij uiinemfetwlh-id, even feisu-lijk als de ge woonlijk genoemde dag des Heeren werd waar genomen en te plpgiiger gemaakt door do verkon diging diens doods aan 's Heeren tafel en de na betrachting daarvan in do namiddagaureter ijl des avonds nog eene godsdienstoefening ge houden werd door den Doopsgezinden leeraar alhier, den heer D. Plastisüs. en het declamn- den «vond te voren in het departemenls- lnkaal all.ier gehouden.en dat, talrijk bijgewoond, over de 80 guldens voor de door den watersnood bezochten opleverde, in meer d no een opziut, eene waardige voorbereiding voor de regte vie ring van der Christenen Goeden Vrijdag mogl genoemd worden. De Amersfoorlscho courant deelt eene op- gave mede, waaruit de verhouding blijkt van de ophrengst der algemeone collecte, ten behoeve van de noodlijdenden door de waterramp. tot het zielental van elke provincie. Volgens dat blad, brngl Zuid-Holland op 24.90 cents per ziel. Noord—Holland 23.55, Friesland 17.61. Utrecht 16.56, Gelderland 11,93. Groningen 10.09.Over- ijssel 8.27, Zeeland 8.10. Dren'he 5,54, Lim burg 4,17, Noord-Brabant 3,64. Middklbdbo, 18 April. Uit het eiland Zuid- Bevvland zijn eergisteren weder 46 lan.lverhui zere per stoomboot van Goes naar Rotterdam vertrokken, om van daar de reis naar Noord- Amerika te vervolgen. Aan het veer te Zijpe zonde zich daarbij nog een 30l»l uit bet eiland Schouwen vo-gen. In Zuid-B'-veland maakt weder een vijftigtal zich gereed om tegen Mei te vertrekken. ZiebiK7.ee, 16 April. Op gisteren overleed in den ouderdom van 46 jaren de heer mr. R. A Adrichem. procureur hij de arrondissemen! 0>erijrens wordt gezegd, dat de onhruikbnar beid «Ier HngOWChe soldaten Vonr de werkzaam heden van lo t btdeg. jtii«l niet hijgedra ren heeft Mzxi, hi-u bij den Franscben soldaat geacht te makoo. Tot admiraal der Ooslzeevloot is benoemd de schout bij nacht Ptnaud, die ook liet vorig jaar in de Oostzee is geweest; bij sa) 8 liniesche pen en een annta) aioorafregatten en kanonneer- hooten onder zijne bevelen hchhen. Men zegt dat Frankrijk en Engeland elk 40 van die booten moeien leveren. Den 3den dezer had er in de kerk der in- nlidt-n eene eigenaardige plegtigheid plaats: Sen Zouanf.die voor Sebastopol zijne beide han den en vouten had verloren, en die wegens zijne dapperheid tot onderofficier benoemd en in het bbtel der invaliden opg*nom>n was, speelde bij deze plegtighcid eene hoofdrol. De ongelukki ge en tevens gelukkige invalide huwde namelijk met een jong en vermogend mei*)-, dat hem vddr rijn vertrek naar Sebastopol hart en hand had beloofd, en aan den thans mismaakten held baar woord hield, dal zij den jeugdigen krijgs man had gegeven, toen hij vol verwachting ten strijde toog, De gouverneur, zijn generale staf cn alle overige hewoners van het hotel der in validen woonden du plegtiglieid bij. De Kei zer en prins Jerome waren door hunnu adju danten vertegenwoordigd. De Keizer liet den jongen held na de sluiting van hel huwelijk, in zijn* naam het krui» van het Legioen van Eer op de borst hangen en eene hofdame der K'-izerin overhandigde aan de jonge vrouw namens hare honge gebiedster een rijk geschenk. Alle aan wezigen waren diep getroffen, en men wist niet, wicn men du meeste sympathie zou sobenken, den armen invalide of de lioowe bruid. Parus, 7 Junij. Men verzekert, dat do Kei zer aan de officieren der garde, die t^nns np weg zijn naar hel Oosten, offieit-el zijn vertrek naar de Krim aangekondigd heeft in de toespraak, welke hij tot heo g*rigt heeft, toen rij zich op de Tuilleiien bevonden om afscheid van Z. M te ncman. De Keizer moet gezegd hebben, dat hij in de volgende maand bij hen zoude komen. RUSLAND-TURKIJE. Dat er in deze dagen in de Kriin gewigtige gebeur- MARKTPRIJZEN. SntooroA.v, fits., deu Itleo Mei 18561 regtbanken wethouder alhier. In 1851 tot lid I (missen voorvallen, wordt vrij algemeen «eneenemen: den raad en in 1854 door zijnp medeleden lot alle dagbladen zijn hetero» op dat punt. Wethouder gekozen, g«f hij in die betrekkin-; vele blijken van belangstelling in het welzijn dor gemeente. Als zoodanig maar niet minder als mensch, uitmuntende door vele deugden, is zijn verlies voor deze gemeente, die vooral wat het bestuur betreft |n korte jaren zoo vele ver anderingen en verliezen ondervond, een slag die alle weldenkonden diep treft Uit officiële opgaven blijkt dat in 1S54 uit Nederland nis landverhuizer» over zee zijn vertrokken 1256 hoofden van huisgezinnen of op zich zelve staande personen, waaronder 90 wel- gestelden, 746 mingegoeden, 403 behoeftigen en 17 waarvan het vermogen was nnhekend. M-t de vrouwen en kinderen bedropg het aantal 3611 de meesten ten getalle van 1004, uit Zeeland ;de minsten uil Utrecht, Overijssel, Drenthe en Limburg. zak. Winter Club T Zomer Tarwe, Rogïe, Garat, Haver, In.l Keren, Witte Boonen. Erwten, Aardappelen. v Ittsch, 3p 100 Ibt. Spek Boter. fl ib. Reuzel. Kaas Eijcren, dozijn Drongo Appel*. V1 bushel Groene Appel*, p) barrel Sp«k m-a-J ty barrel Zont. 7$) barrel Wn Visch, ^1 borrel. Whiskey. per gallon Timmerhout, per M. Shingles, M. Hoot, per eord, Hooi.p too 6-1.75 4.00 9,75 3,00 -3.50 1.36 1.45 1.25 1.35 1.20 (a 1.30 75 0.H0 00 U/10 SO 0.56 85 1.00 75 igt 0 80 60 0 ft-70 14 f® t6 c 12 - 15 c 19 c 2,00 - 7.00 -0.40 17 1.25 1.50 1.50 2.00 12 16.00 e pcngrkoBKD: De drie eeratc bladen ran den Jaargang lk'iS vnn Gemengde Lectuur coor liurgers in Stad en Land, nooa «T. O*. A. G-OBVERJVEUPi, Waarvsn than» 12 Jaargangen het licht zien. Dit T-jdschrift «rtvdt niigeg ven bi) er.Vet# retlro y.a 16 pagina's of 32 kob.mmen m roijaal 6vo.. waarrvn 26 h-t ;iar Ter-ch.jre-. te x»<".n -n '.jTig boekueel uitin*k»oen door deu eampros «n, maar du.del.jken dru«, dea m.ioad beviUeu vau 1->J vcl.ea j»- ""ue rake' in'fwad i« vwdeeM Sn: 1] Sehecsen. Verhilsn. Vhlk«jver).verinffen:_2j Bijdragen tet N.tonr-, Bandan- en Vnlkenkennit:—3) Io«e V.rhandelii.gen. en oproer.injeu. ons M»»«*«tiepn-:. k. 3urgerbjA ÜU.eselijk Leven betreffende:-4)bijdragen eau ge...e..gde» inboud;— Gedichten en Rijmen. De prijs van Di HUISYRH ND is voorlederen Jaargang Cfracco per post) $3-00. Men teekeot in bij J. QUINTUS, Sheboygan. Wisconsin. Tref o i opZaturdag 21 April 1855, het verji»» n geliefden Zoon eu Broeder Andrie» Wigge.s - -n* op Donderdag 26 April Musder MARIA MAG* ander verlies trof 1855 Onze geliefde vrouw DALENABOO.VE verwijlde hot tijdelljko met het eeuwige in den ouderdom van 65 jaren. Zij stierf zaoht eu znlig. ou wij mogen hner nastaren in de gewesten der oi.slorfeUjlilioid, waar Jozuv ook voor h*ar eene pleats heeft bereid. Kxoxu*. Dit al'er naam. 2 Mei 1855. A. C. TRI8- NIEUW ARRANGEMENT. TV*m. MOZER heeft tijne zaken overgedaan aan iUSÏISï SSaiAUT, die eene (jroote vermeerdering heeft outv..ngen 3 Verschillende Berigten. Bij het departement van bnitenlandsche za ken is. ten behoeve van de noodlijdenden door de jongste overstroominsen in Nederland, ont vangen van W. M. te Petersburg ƒ100 E. S. v. G te Madrid, 60, van iemand die door toevallige omstandigheden verbindt rd is geweest bij te dragen in de aigemeene collecte ten behoe ve tier noodlijdenden door den jongsten water» no<«l. onder het postmerk Bergen op Zoom, d.d. 11 April 1855, twee coupons ieder ad/l,23j, te zamen bedragende 2,47. Wij vernemen dut het Londensche com mitte voor de noodlijdenden in Nedvrlnnd ten ge volge der overstroomïngen, volgens de jongste opgaven, 1233 pd. had ontvangen. Bij het ministerie van binnenlnndsulie zaken ie, ten behoeve tan de noodlijdenden door den jongsten watersnood, ontvangen: -j o - 1. een honderd zeven en tachtig gulden, zijn de meeste de de zuivere opbrengt van een concert door de muziekale vereeniging Aurora, den 28 Maart jl. te Gravenhage gegeven 2. twintig gulden van FMB.onder postmerk Rotterdam: 3. een wissel groot drie honderd gulden van den heer JSmi/ie Qeorgie, Zijner Mnj. sti-its con sul te Stuilgnrt een wissel groot achthonderd en vijfiig gulden van den heer William J. Af. Lange, Zr. Ms. consul te New Castle aan de Tijne. door hpm en andere aldaar bij wijze VHn inschrijving bijeengehragt. 5. een wissel groot honderd gulden van de leden der vrijmetselaars-loge la Perseverance te Maastricht; benevens door tusschnikamst van de heeren Jan Kalff dé Comp. te Amsterdam en 's Gravenhage, eene som van honderd vijftig gulden, vaor de algemeene noodlijdenden door den watersnood, nnmens den hesr J. A. F. v. P Bij het departement van binnenlnndsche za ken is ontvangen eene som van ƒ352.20. zijnd» na aftrek van advertentie kosten ad ƒ7.05, de opbrengst der door den heer A. C. Zegel te Gravenhnga verkochte oesters, ten voordeele der noodlijdenden door de overstrooming; van een jo ngi-ling in eene kostschool alwaar de gele genheid niet is geweest om in de algemeene collecte te geven, een muntbiljet no. 436. groot ƒ10, en van den heer Regovt te Maastricht, in plaats vnn de vroeger door hem voorwaarde lijk aang.-boilen, onder andere in de Stants-Cou- rant van 30 Maart jl. no. 77, vermelde gift van 100.000 pond Luikscho mantkolen, eene som van 1000. De gemeenteraad van Rotterdam heeft met algemeene stemmen een voorstel verworpen om het beursgebouw te overdekken. Voor de geldleening van ƒ75.000 ten he hoeve van het opbouwen en vertimmeren det Willems kerk te *s Gravenhage, is nu voor die geheelo som ingeschreven. Den 13 April zeilde uit de haven van het Nieuwe Diep eene vloot van ruim honderd Enkhuizer en Urker visachers-schuiten naar de Noordzee om schol te vangen. Men verneemt, dat de boekerij van den Hoogleeraar Reinxoardt. te Leyden omstreeks 20.000 heeft opgehragC Op Goeden Vrijdag riin te Utrecht de boekwinkel» van de leden van het collegia aldaar, gesloten geweest, 't geen natuurlijk hij de niet leden, den vromen wonsoh heeft doen ontstaan dnt het gnnsohe jaar, uit goede vrijdagen be stond. F R A N K R IJ K. Pabus. 8 April. Men heeft in do hof krin gen alhier de oogen meer naar de Krim dan naar Weenen gerigt; want ia alle officiële en niet-offi ciele berigten van hoog*re officieren bij hel be legen ngskorpe zou een aftogt uit de Krim zonder eenig voorafgegaan schitterend wapenfeit, ver ontwaardiging onder hel leger le weeg brengen. Wij souden nog liever eons met de Engelschon vechten, dan do Krim zonder strijd verli»ten",zoo schreef deser dagen een' officier in ren vertrou walijken brief ann een' wapenbioeder bior te Pa Nu i» hel wel niet aan te nomen, dat alle Itóimi,. 11 April. Oil «M «yajRMSihSf Klin MO Auto*, m-rj. bo os» ds ftnouixj rmuchl „o lu-1 owltnunA,.»s,l,,11, sio.ssj.u Wrijsr» coht r dit oojeublik ie er oiets stellig» via bekend: waarover men zich ook ni« behoeft le verwonderen, daar eervt de» 3ilen van deze maand, volgnns de depeche v»fl generaal Canrobert. de algemeene aauvot zoa beginitro er dua bezwaarlijk nog tijding van het na dien tijd voorgevallene ter onzer kennis kon zijn gekomen, le der oogeublik evenwel kan die asuvol worden tege moet gezien. De Pransebe Honitacr behelst bet uitvoerig rapport io den generaal Canrobert nopens het belangrijk ge vecht op den 23sten Maart bij den teren Malakoff. waarbij, zegt het rapport, de Russen omstreeks 15.000 in het veld hnddeu. Drie maten werden de Rus- teruggeworpen, maar ook driemalen keerden zij terug en telkens had een hardnekkige strijd plaats, die deDFranschoo duur kwnro te staan, doch welke den vijand nog aanzienlijker verliezen heeft berokkend. Ten laatste wierpen zij zich op de Engotsche paratel. die niot genoegzaam bezet waa. en trachtten aldns tot de Franschen door te tlringen. Bij dien aanval hebben de Franschen de grootste verlieten geleden. Spoedig werden de Rossen echter weder van daar verdreven, moesten terugtrekken mei achterlating van een groot aantal *eanenveldeu; 1000 a 1200 man zijn bui- gevecht gesteld. De Franschen, zegt het rappott, verloren ntinsluns 100 dooden eu 2 a 300 gekwetsten; de EngoUchim 60 gesneuvelden en gekwetsten, wa-ir- onder drie officieren gesneuveld eu drie gewond zijn; drie andero officieren worden vermist.Do Rassen stel den zich een gelijk doel voor ais ia den slag bij inker- Aan het slot van zijn verslag geeft do generaal Canrobert te kennen, dnt hij, in overeenstemming met lord Raglan bij de Russische overheden heeft aange drongen op eene uitwisseling der krijgsgevangenen, doch tot dusver nog niot anders dienaangaande heeft vernomen, dan dat de genoemde overheden instruc tion lulleu vragen vau de ceDtrale regering te Peters burg. Sedert de aanval der geallieerden tegen de linker zijde van dc werken van Sebastopol is gerigt, hebben de Russen, ter dekking van deu toren Malnkoff. nienw bastion opgeworpon cn gewapend. Dit baation voert deli imam van Korniioff Daarna hebben zij dit bastion eene lunet, genaamd Kamschat- ka. gebouwd. Herhaalde aanvallen vnn de beleger aars om deze werkc-n onschadelijk te maken, zijn, als bekend is. mislukt. De belegeraars hehben niettemin hunnen arbeid, ten einde deze aanvallen met meerderen nadruk te kunnen herhalen, ijverig voortgezet, eo tegen hef hoofd hunner loopgraven die zijde ia de aanval der Russen in den Dacht den 22,-dcn op den 23ston April gerigt geweest, omtrent welks uitslag tot flus ver vau huune zijd» geen onistsndïg brrigt is bekend gemaakt De Timet hangt reeds bij voorbnat een zeer donkei tafereel op van al de rampen, welke de troepen in "de Krim in den aanstaanden zomer wachten. De koor»#, de dorst, de Termocijeniraen. al dc gevolgen van het heetc jaargetijde in dat vochtige kamp, te midden overblijfselen vsn geheel of ten halve begrave- zullen de gelederen op nienw dunnen, en het ite wat men zal kunnen doen, zal zijn de stellin- en het cijfer der troepen, door gedurige a;uvul- linp, onveranderd te behouden. Do steller Tan het artikel vraagt welke meerdero kans dan vroeger cr bestaat om Sebastopol voor de houdsdageu te bc- magtigen. ten zij men geheel van plan veranderen mogt. Hij wil dos, dal men zich, met alle inspanning van krachten, nog deze maand April tot bereiking van dat groote doel ten nutte zal maken. Gebeurt dit niet, dan bestaat eene reden te meer om te vragen waarom men het beleid des oorlogs m de handen last in welke het thans bernst. De natie kan toch niet willen, dat jaarlijks 20 millioen en 20,000 sol daten opgeofferd worden alleen om het genoegen te hebben van eene stelling in de Krim in te houden- Zijwil geen twe«de beleg van Trój», hetwelk naar de tegenwoordige berekening. 200 millioen en 200.- 000 meneehen kosten zou. Zij wil dat er gehandeld worde. Uit Konstnntinopel wordt van den 3Iston Maart gemeld, dat dc Egyptische troepen naar Eupatoria waren vertrokken. Verder brrigt men van daar. dat de Franschen met dn Otinraanische regering eene orcreenkomst hebben gesloten, ora bianen twee jaren eene kazerne voor 20,000 man te boawen, en mitsdien hun voor den tijd van zeven jaren een tot de universiteit bchoorend ge bouw is afgestaau. De onzijdige koopvaardijschepen, ten getale van 50, die de Russen in den Donau, tusschen de mon ding der 8uliua en Stein. terughielden, zijn eindelijk vrij gelaten cn kunnen ou hunne roi» tot Galatz ver volgen. Uit Giuigewo schrijft men deswege: "Van de zeilschepen, die de Russen tuaschen Iaaktecba en Toultscha terughielden, aijo op den laten April 20 te Galatz aangekomen. Er zijn er nog 200 op weg van Toultecba naar Galatz.' (Volgena brief van kapt. 71 K- Faber, voerende het schip Johanna Wilhdmitia, in dato Galatz den lOdcn Maart, was hij, na den Ilden dito vnn Konutantlno- pel vertrokken to zijn, den I5dcn op den Douau bij fort Full door do Runen aangehouden cn belet ver der op te zeilen; hij bad aich daarop in persoon naar Galatz begeven, en op aanraden \an den Kedcrlaud- ecben consul vracht aangenomen, daar die hem verze kerd bad, dat da schepen binnen can p«ur dagen den kunncu upzeUrn.) LEUTE- EN ZOMER GOEDEREN, bevallend? bijna allesiu hei *»k van M AJiU- l FACTUREN. Ook HOEDEN, PETTEN, s enz. alsmede Kruidenierswaren, ,n ai|p soorten en van do hesie hoedanigheid; l si hetwelk WONDERLIJK GOEDKOOP 5 ral verkoold «torden voor kontnnt geld of voor 6 voortbreiiEM-teu vnn hot Innii. V. f Do oudorgef ekende heeft ook. geZSniednjk i met ui inufucturen eu kruideniersware»,«enen y" f groolea voorraad vau 5 Leder en Finding», f inhondrode bijua »lle* w*t schoen- en zadel- j makers behoeven. Ook pleislcrboar, iooijers- *lio en lijm. Hij noodigteerbiediglijkiodereen uit,oover- j schiliig van welke afkom»!, kleur, opvoed ng ol' manieren, zijnen winkel ie bezoeken, sis i wanneer hij vertrouwt nan ziius klantou vol- 5 komen voldoening te zullen geven. N.B. Hij betaalt ten alleu tijd» de hoog- _.e marktprijzen voor huiden verrch of droog. 3 Oolc neemt hij allerlei voot tbreng«eleii van hel land aan instating voor zijne goederen. Bijou regt over her nostkmtnor i« de v plamL AUGUST ZËRLAUT. Sbeboyrw. 14 hfei, 1955. Ntcuiuf tUinkcl ril Xicurue lüatni. !gem*«n l. j De end«rgeteeienrf»r> maken hisrmode hunnen vrienden en het publiek acbtingavo! bekend, dat zij J Eone deur Noordelijk van het Wisconsin Hui», een uienwen winkel geopend hehben. waar zij beulend,g een wel gesorteerde» voorraad vin Glas- en Aardewerk, Houten waren cn Sterke Dranken in soorten lege prijzen zullen verkoopeo. opgelegd hebben, ea io den groot-en Vlem-handrlt*gen Daar wij onze waren regtatroek* uit het Oo*to'i oiiivi.i<t-„. "u»*n wij o-jzo too prompt en civiel to knoneo bedienen, el» eenige endero winkel ia Shenoyg n Voor allerlei producten betalen u>ij de hoogste prijzen. Sheboygan. 1 Sept 1854. JOSEPH SCHRAGE Cc. Nieuwe Ijzerwinkel. §Do nienw» ijzerwinkel in de 8»te etzaat. Jk neut de "Bnek Block," ia pa» geopend. M By alwaar l n ellen tijde een goed aawrtemcut IJZERWAREN, Kuipen-, Timmerman#-. Smid»- eu Landbouwer* gereedschappen. Sloten. Hangen, Schoppou, Zeiweu, Vorkeu, Nagel*. Gla» eu allnilet eoort v»,t ijzer kuntieu gekocht worden. Het ia 'e oodergeteekenden's vooi- nemen om aotisfaelie te gev»n aan .dien nie hem meteen bezoek willen begnnttigeo. F. LAWRENCE. Shehojgio. 19 Jnnij- 233lf •y Uier wordt da tiftlUndoche taal gvfjfcokeo. Waarsch u icing. I Schuldbekentenissen en tekeningen te» gunste de» ondergateokendeu, voornamelijk de zoodanige welke den vervaldag van zes of twaalf maanden overschre den zijn, moeten nu betaald worden, of hij zal zon- der Wtjderp kennisgeving den schuldenaren koe'eu aandoen. p- Lh"MAN. Sbebuygan, 6 Not. 1854- Kruidenierswaren li Provision, XX» GBOOTXS VOOMUjtS, ®TJ Gaertner, Geele Co. Hunnen vrienden en hekenden wordt deze winkel op hot dringend»t aanbevolen, ouder belofte van goede be diening en het inkoopen of inruilen van allerhande pro ducten. Hun kagehelwinkel i« met bovengonoemden voorraad in het zelfde lokaal. Sheboygan, 6 Jnnii 1854. A. EABE, Beve*!t zij» rijken voorraad van Bar. J- in 5,'o.fe- «aren, ole; Dames-, Hevrro »a Kindvrhoerieo, Jfnt- zen, Kmwii, CUcroiseiten en Manehtrttm. Fitiwerlm en Zijden Liet. GevIucLt Sftoo. Tule. Fluweel. Land- iclinenen, Veter!aud, Mod< knoopje?, Blormen. Om- alagdoeken. Goeden Vicgerringro, Oorringen. Drek- apelden enz., in de gtins» van het publiek minzaam n*n. Winterhoeden in Fhiveet, Zijde en Wol zijn steeds voorrud ijr. en h.^trliicgcu op deze artikelen worden tegen dc btllijkeicprijzea eti naat dcc Iaa!*U.o emenc uitgevoerd. IN CALANTERIEïï Biedt tegen Mü-raukie nnjzea san: Zekire». een. Ttfrlmewen rn Vorken. Tin-e - en TaWlepel», Scharen. Viufrorlroeilen, Brei- en Stt-ynaalden, Gro- Fijne Kammen, Spiegele. Gcidbeurze». For- aictr. Duitiicli *- Iwttccnen Stupgnt-i-t Naaigaren eu Naalden. Kmnro Vrouwen Kouacc, Sokken KRUIDENIER8WARI5 tegeo de hitft koté ptlj- bijA. HABE. Voor LOMPEN, beiasl; de heccate prü» A. RABE. Der» wink tl hev'ndt zich bijaa tegenover de Hollnndiehe Courantdrukkerij. y 238 AD0LPH GRAHN, BARBIER, nabij het Wizamm Hvis. NIEUW KLEED1NG MAGAZIJN. Beveelt Zich in zijn hendwerk in d I Hollanders ten vriendeliiV*ten ean, belovend» eene j prompte en goede bediening. Hel «cheron boat 5 cent* en Hanraoijden l achelling. Ook worden echaor- I mes*en door hem goedkoop eaagezot. I Bheboygan, 2 Oct. 1854. y St8. j Koopt nwe kleedsren m J. C- COULEHAN'S gevd- koop# kieednig-wirkel. li.) Iweft thins ft 10.600 w*»id ■aa HERFST- EN WINTF-RKLEEDfcREN aan de hand. en zat a 20 percent gewtkoocer <«i»oap«ii, daa gtj te Cn.Ca goot Milwaubie doen kunt. Vergeet de» nssm ea de plesta met: nasal do gvroi» d*r; krutdeuiers-winkel ia Pcuueriv-iuóa Ave-u. J- C. GOULEFTAN. Sheboygvn. 20 Oct. 1854. 251 :f. CLEMENT S LINIE. De Stoomboten welke deze koer* bevaren. Je ARCTIC en de TRAVELLER, zullen van de» ha- n naar Chicago vertrekken, iedere» avoad ten tien e "als het weder zulk» toelast." De gezegde linie koeral «to.it in verbinding te Chicago met den Michigan Central eu Michigan South ern Spoorweg, W. F. TIBB1TS. Ticket Agent. J. F. KIRKLAND. Freight Agrut. t L0DEAVIJK B0DENSTAFF, i„FUSI, ut lAC Doctor in de Gen"e«-, Heel- »n Verloakunde. WISCONSIN DILIGENCE DIENST, Winter Arrangement. DILÏOENCEN vertrekken van SHEROYGAN mor-en r t-ehalve eet ting het Franciscu* Corp geuaamd, ge'egen n bij Green Bay. in Uiagamio County, verzoekt een i dor# ganat en recommandatie. u 21 y. Hollandecbe Land-AgcnUar, TE CHICAGO. ILLINOIS. F. PASDELOTP, Laso-Aoent. Verzoekt hierbij zijnen Landgeuooten om hun attentie en voorkeur bij deu aankoop van Grot eigendom of Lotton. llij heeft dezelve in verscheidene doelen der Stad. op het schoonst en aangenaamst gelegen, tegen^ zt rodelijkeu prijs en lang crediet; "loo|>eodo v»n§150 S 700 en h.iogor. mei een erediet van 3 tot 5 jaren. Al het door hem «angobodeti wordende land heeft c«n onhelwistbaer eigendotiisregt of titel. Ook belast hij zich mei den verkoop vso Lotus on Huizon voor dee weuachettden, tegeu billijke scha deloosstelling. Een rijtuig «taat imtner bij do hand tot vervoer naar don to koop gewensebten grond. Kantoor: fin.23 Wc»t Ramlolphslraet. 3 m 15 2do duur Oostelijk van Canal eiraat. BLOCKTS HOTEL. M Heeft uitmuntende iorigtingen voor reiziger» en landverhuizers, staat nabij da landingvplanta der iionmbooten. en wordt het publiek minzaam aanbovoleu. Sheboygan, 1854. 244 Aan Hoopers en A'crkoopers v?.R Land. De ondergeleekende beveelt rich bij vemieuwingin de gunst zijner Landgeuooten tot het schrijven vee DEEDS. MORTGAGES. LAND CONTRACTEN, enz., enz. Door zijne officiülo betrokking als Clerk nan de Regtb^nii is hij iu staat ge*lvld. kesteloo* de verschil lende registers der County u» te zion, »f de eigen dommen vrji en onbelast zijn.—iet» hetwelk voor koeport» van land eene zaak van veol gawigt is, alvorens tij den k»op «luiten. Mijn Kantoor is in het groote "Brick Huia", twee trappen hoog. Sbebotoa», J- QUINTUS. 16 April 1355. Solaris df Zaakwaarnemer. Eindelijk Onlianeen Eene grooie kist vol van het smakelijke KOFFIJ EXT R A CT—Bzvtz »oo»T. TE KOOP! Omtrent 1600 Akksrauilmnnienó goed BOSCH- LAND.gelegen in town I3( WilsonRange 23—bene vens eene grooie menigte BOUWLOTTEN in da Stad Shebovgan. To bevragen bij WARREN SMITH, 16 April 1855. tf. Achter het Postkantoor. WAAR ZIJN Johannes P. en Lniktje P. Dijkhuizen? Zij zelvo. of iemand die cenig narigt geven van de voornoemdo peraonen. zullen daar vooi vrienJelijkalen dank verwerven van hunnen broeder I tntint, HENDRIK P. DIJKHUIZEN. 2 April 1855. 6. w 14 to La»*Tzrzz, UITVERKOOP. De ondergoteekendu maakt hierbij aau zijn# be- gunatigera en allen, die ronon goedkoopen en voor- deeligen koop siuiten wilton, beki-nd, dot hij sedert den 2 April zijnen gnnsclteu voorraad goederen voor -Ca»b" tegen kostprijzen uitverkoopt. Cousnl der Nederlanden MICHIGAN, WISCONSIN r« MINNESOTA. TS Newport, Sauk County. Wiaoonsin. Het Xederlandsehe publiek in bovengenoemde lan den wordt hiermede verwittigd, det alle ofliciéle naat Foropa te venenden etnkkea. ten einde bij het b«- nuur of bij do regtbeokeu io Nederland van kracht te zijn, door den Consul moeten zijn gelegaliaeord. Pc Green tsy. als ook naar dagelijk». [do 2»ndsg KOFFIJ EXTRACT. Stroop-Koffij.) n 't eroot en in "t klei» ta bekomen bij n.t.iuL'.- Öuk Ter rekt r.-oii.'e>d] morgei,* i«n Sheboygan Falls; Gibb». *yyj_Sa"kvill». Graftvu en Cidurburg, nosr or is ia dnt der Amerilue»- te deuten oveta^k van bel Dr- T* Templeman Tan der Doevcn, ATo. 99 Sprrngstreet Tuetchen de 4de A 5de Straat. 233 tf- MILWAUKEE. Wit. I N ERNS T. MIL WA UK JE. eu teiug JfT Hel dilig-nco knul ach» Expre* Compagnie Warren-Hotel. W" MALLOAT, Agent. Sheboygan, 1 Dcc. 1854. Goedkoope IV aren, ®S8BW?g ©28BS&8®. tl. Omvangt thans ril New York een roet wwrro- tnent vau MANLFALTLREN. waaronder kan g«. leïmMM Fl^-Ï,LLEN. BLAALWE DRILL, InoRwV-ïi1 ONGEBLEEKT KAT'»EN, GE- jDRLKz KATOEN. WOLLEN STOFFEN. LA KENS. e,-».. «ut. te veel cm Ie noemen, af hetwelk SULLY Sc CO. verko.,peo thans hunne goeder» 11 jfer goedkoop voor imar geld z*l verkocht worden, .oor de "Grap in Eroat'1. Het mooije sr vnn is, dat®-0BK e0I«' en oordoclt zelve, men voor »*a bootje geld vel® uiimuntendo warou kan J C. T. MOORE, V.bopen, I Winkel in Oiten'e Brick Broek HET PUBLIEK WORDT BERIGT, Dat wij eon jrooien vonrread ven got-deren hebben. dezulke al» men gewoonlijk io klein handrla..a-wi«-.TOPV H.-vm ernrrrv kale op de dorpen eantrefl eu ten gevolge eoner grooie KATOEN cn HLMD-STOFFEN. BLAAL W t er trading in de verzending onzer goederen laalalle- KATOEN, varschilieude gediokie Kxioeasoor'.en.Brai ded nerf-t. rijn wij geno.«liaakt om goedko-.p »-r~« l'cor Wouicen. cooiaat geld of producten le verkoopea, teaeiadeon- n voorraad aan den man te brengen. Behalve een boitengevroon groot assortement van Manufacturen en Eilewaren, Kruideniorawaren, Aar- Uzvrwurk, IJzer, Laarzen en Sehoonen. Klce- deren ent., enz., hebben wij een' uilgezochton voor raad ran Klokken, Mahouyhoulea Meubelen, Tapij- n enz., enz. Komt allo, ziel en oordeelt zelv». Shebovgan Falls, SULLY A CO. 3 Jan. 1855. varschiir ret* ant 6 Junij 1954. i Goederen, bit C. T. MOORE- Oliea'a Brick Block. WARREN HOTEL. De onrtergeteekende recommandeert zijn voor Hee ren on Dame* wel iugerigt LOGEMENT, staande ia het lovendigal# gedeelte dezer pla.vtv in de gonst vaa alle reiziger». WARREN MILL. NOTICE. Office of the Commiasioners of School and Univera- ity Land», Madison, Wii.,Ociobei 33th 1854. Failure having been made to pay the interest due on Mortgages of the following described lend*, given lo lite Slate of Wisconsin to secure the pnyin.-nt of Loans of School and Univeraiiy Funds in said Mortgages de scribed; the aaid Mortgaged Premises will be offe ed tbr *sle to the highest bsdder for C»*h at (he above office. lags of Madison, on Tuesday the 7th dav at rH«r I" MBer. bliek JACOB GL0CK. zijnen vrieaden. a book het geëe.-Je pa- bliek, het randen lieerLoutiTuzzsrctsgehuaz e ea goed ingerigto logement. HET KOSSl'TII Sheboygan. Center Stiaut, Win. 244 satisfy the amount due o *Li SCHENEN EN LAARZEN WINKEL- In dezen wiukel. zijl-de de grootste i» de gage* for priueipaL intoreei, damages and.costs of ad- S'«d. xijn SirtiU nmmiiig of vonlrn op be- vcrtisiDg and selling the same, to wit; «tolling gr,naakt. Fijne vn Ordinair* Laarzen ea Am't du* Man® Schoenen, ook Schoenen voor Yroowcn rn W 4 of e J Sco. 12. Town 14. R 21 Eest >7.5f> Kinderen, van eigen fabrikaat. All. n*rk ,-n gu*d- Lots 127 X 128 Ellis' Audition Vil.ofShob. $238.50 koop. C. LEIBIXG. Sheb.iyg.iti. 9 Dcc. 1854. 9w2S7 ALEXANDER T. GRAY. S»cr»t»rv of State. EDWARD H JANSSEN. State Treasurer. GEO. B. SMITH. Attorney General. 258 y The ahere sale ia postponed to Tuesday the 24lh day of April next, ei the earn* piece. Bv order of tne Commissioner», WALTER H. BESI.Y. Madison. Feb. 7, 1855. Chief Clerk. KRUIDENIERSWAREN. C. T. MOURE heeft eeuige bote KRUIDENIERS- I WAREN io Toonoad. »£s: Koffij, T"e*. Suiker, Sl- roep, Saleralus, tat. eau J. 8. HARVEY. Maakt hiermede zijnen vrienden on het pabliok iet 'l algemeen mol achting bekend, del bij logouwoetdig ecuen groouu voorraad van herfst en winter goederen KENNISGEVING. Do ondergeteekende den l dezer aijce betrekking als t Clerk ofth» Ü»ot< aanvaard hebbende, verwittigt bij doze alle belanghebbenden, det hij voortaan isderen dag fbe-Vau Bo*wn en Nioow ïork ontvangt. Dezelve helve dee Zondag») om taken *»l te sprrken wezen tsu brzzoa» groot aa volledig assortiment vau zijnen kantore, io den Brick Black, dsa voormiddag* vauKilo war en. Kruideniersware O. IJzer- 9 tot 19 en de» namiddags va» 2 tot 4 uren. D# overig* werk. Aardewerk, Laarzen. Schoe- ureu vsn den dag in dedr ikkerij dezee. Allo Hollen- non, Verweloffeu. Oltou, Venator- dera, die oog hun voornemen niot hebben verklaard om ea Beheugeol-Papier, Tepijtsn eu Burger der Vereenigde Siaion te worden, gelieven zich alle zoodanige ailikcleu, welk» iu dergelijk» groote gedurende voornoemde uren bij hem te vervoegen, bijal-1 winkele l» vinden rijn. dien zij dezen noedzakelijken »t»p doen willen. I Deze gocdoren zijn met grooie torg voor deze Ntsokt Sheboygan, 3 Jan. 1855. J, QUINTUS. uilgezocht, en zulten goedkoop voor contant eetd vei- I kocht worden- Die voor baar geld koopon wille», zul- EEN BOEKBINDER, ount; FORT Zijn vak grondig verstaande e» vast werk begee-1 te bsxoeken. waar goedkoopcr verkocht wordt deu ia rende, gelieve rich dadelijk ia persona of met francoeenigen anderen winkel ia deze stad. brieven sant» melden J. QUINTUS. Sheboygan 21 Oetobet 1854. 43 ft.

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1855 | | pagina 3