IAGCEELS, EIK- cherry pectoral ÜW.F. DAVIES, HUISMEUBELEN, Ülctibel mögöjgu, HOLLAND BITTERS Van LOUIS A. o' ISRAELS,Scheikundige i» Artsenymenger van Amsterdam, eenige berelder. fjerfst m iDmterklecötng KASPAR GUCK, G. VAN STEENWIJK, Hoe mea valsoh» banknoten kan ontdekken. De volt;ci»dv rugels atuignande de ontdekking van bRgein&nkttt Imiiknoten, zijn van too vele waarde voor allcu, dim geldzaken doen, dat vrij raeenen onzen lezer» eene goede dienst te bewijzen, door dezelve in ont blad op te nemen: 1. Onderzoek bet voorkomen van de oilla: de eeb- ten hebben een algemeen donker voorkomen. 8. Onderzoek liet vignet of afbeeldsel in bet mid den van boven, en zie of de lucht of achtergrond er wel helder en doorschijnend uitziet, of zacht en effen, en niet gekrabd. 3. Onderzoek goed liet gezigt en zie of de uitdruk kingen wel duidelijk en vlug, natuurlijk en levendig tijn. iu het hijzouder de oogen. 4. Zie of de klrcderen wel goed passen, natuuilijk en niet stijf zitten, en de plooijrn duidelijk laten 5. Onderzoek bet medaillon, de lijntje» en de hoof den en de kringsgewijze sieraden om de cïjfe Zie of zij regelmatig, §l»d co eenvormig zijn. en niet gelcraht Dit werk komt in de echte bill* of het op het papier verheven waa, en kan niet volko men worden nagemaakt. 6. Onderzoek den toorunnmsten regel letters of die van de batik tfi z'io of zij wel alle regtop Tolkomeo gelijk en niet schuin, io eeDegelijkvormige schuinte, fe. Ömieizock torgraidig de schaduw (of dc even wijdige lijntjes) aan den top of de buitenzijde der letters enz. en zie of die helder ie, en er uitziet als of tij met een perceel gemaakt was. De fijnste even wijdige lijntje* in de echte bills zijn van dezelfde grootte, glad en gelijk; de nagemaakte den er uit als of zij mot ecne vijl waren gemaakt 8. Let op do rondo haodteekening, die op do hill gedrukt is. Dezelve moet zwart zijn, gelijk van groot te eu afstand, van eeoe gelijkvormige schuinte glad. Deze is in echte banknoten zonder uitzonde ring wet uitgevoerd en ziet er zeer volmaakt uiL In nagemaakte is dezelve zelden zoo, maar zij ziet er dik wijls stijf nit, «Is of zij met eene pen gemaakt wa». 9. Let op den naam de» graveurs, die altijd nabij dsn rand of bet eind van de bill, en altijd eveneens ia; de letters klein, regt op, en zaer volkomen gegraveerd. Nngemnakto bobben dezen zeldon goed. Aanmerking.—Er werd opgemerkt door Steven Bur roughs voor dat hij stierf, dot twee dingen niet vol maakt konden nagemaakt wordcu. Het eene was het (tekenwerk of bel portret, de medaillon hoofden, het vignet, enz, en het andere de schaduwing of de lijntjes boven de letten. Wasbiscto* ovzb Godsdikkst. Nietawetere cou ranten doen vele moeite om hunne uïetsweiende lezer* te doen gelooven, dat Washington tol hunne verwer pelijke inziglen zoude overgeheld hebben. Niet» kaD verder van de waarheid verwijderd zijn, dan deze be wering. leder weet, hoe Washington over geheime gezelschoppen gedacht heeft- Hier spreek- bij over geloofe-vrijheid. "Als ik >!e geringste bezorgdheid gekoesterd had, dal de door de conventie, bij welke ik de eer had voor zitter te zijii. gestelde constitutie, de regten van eenige godsdienstige gezelschappen kon in gevaar brengen, j dan had ik zeker nooit mijne onderleekening daaraan gegeven, en nis ik zelf» nn Mg. dat de algcroeene re gering op eene wijze kon worden waargenomen, dat i daardoor gewetens-vrijheid onzeker zou worden, den gelieve men mij tc gelooven, dat niemand ijveriger zoude zijn dan ik, om tegen de verschrikking van zielatijrannij en iedere soort van godsdienstige vervol ging krachtige bolwerken op te rigten. Want gij her innert u zonder twijfel, dat ik dikwijls mijne meenïn- gendaaromtrent heb uitgesproken, dat ieder mensch, die zich al9 goed burger gedraagt, slechts aan zijnen God voor zijn# godsdienstige gevoelens verantwoorde- lijk ia. en in de vereeriag der Godheid naar de vot schriften van zijn geweteu beschermd moet wordon. kracht gegêrep met 90 stemmen tegen 29 in het liuis vnn vertegenwoordigers en met alge- mcene stemmen iu don Senaat Massachusetts volgde weldra, manr niet verbindend genoeg om het drankverkoopen in eenige der grootere ste den. voornamelijk Boston, te beletten. Zoo beeft Massachusetts dezer dagen san zijne wet ste vigheid gegeven door eene stemming van 258 tegen 42. waarbij Boston voor het eerst eene meerderheid voor de afschaffing had. Rhode Island schafte desgelijks af; deszelfs reglera verbraken de wet, maar bet volk hervormde de zelve cn kondigden haar weder af. Connecticut zag tweemaal eene poging om zulk eene wet iu te voeren misluktde eerste keer door middel van een vetomaar het volk sloeg de handen weder in een, droeg de Maine wei in bet vorige jaar weder voor i-n heeft dezelve tr dezer dagen er doorgekregen. New Hampshire heeft he- j den voor het eerat voor die wet heslist- Vkr- most deed het zonder verder betwist te worden. New Jerset heeft het joist met eene stem meer derheid in den Senaat verloren, nadat de wet ir het buis was aangenomen. Delaware heeft er de wet dooigekregen. Ohio heeft er in het vo rige janr eeDe wijziging in gemaakt, die populnir is en goud doel. Michioan nam die wet twee jaren geleden aan, maar vier dn helft) van dt-s- zelfs regters van bet Hoog Ger- gtshof hielden dezelve voor krachteloos, omdat zij aan bet oor deel van bet volk onderworpen was geworden; alzoo dat de nieuwe wetgeving van dien Staat basr heden op nieuw zonder onderwerping aan bet volk beeft aangenomen. Indiana, Illinois en Iowa hebben de afschaffing afgekondigd, on Iowa, meldt men, heeft zijne wet door eene volksstemming bekrachtigd. En Wisconsin heeft tweemonl zulk eene wet aangenomen, maar de zelve werd door den Gouverneur afgekeurd, waarvoor het volk hem af zal beuren, ten minste als grof egoismus en kinderachtig godsdienstig heids-vertoon den baas mogen spelen. JS55. ^IqqflösiiiltëclK ftfinwtöH* 1855. 3 6 S3 I 6 55 6 56 MEI. Opq. Own. U. M. t). M. 1 Dingsdag 5 40 6 28 2 Woensdag 5 38 6 29 3 Douderd. 5 36 6 30 4 Vrijdag. 5 35 6 31 5 Zaturdag 5 33 6 32 6 .Zondag 5 31 6 33 7 Maandag 5 30 6 34 8 Dingsdag 5 28 6 36 9 Woeusdag 5 26 6 37 10 Honderd. 5 25 6 39 11 Vrijdag 5 23 6 39 12 Zaturdag 5 21 6 10 13 Zondag 5 20 6 41 14 Maandag 5 18 6 42 15 Dingsdag 5 16 6 43 16 Woensdag 5 15 6 45 2 Volle maan. morg. ten 9 ure 21 min. 8 Paschen. 9 Leaute kwartier, avonds, ten 4 ure 38 min. 16 Nieuwe maan 'emorg. ten 9 ure 57 mm. 24 Eerste kwartier morg. ten 0 ure 49 raio. ZoNS- Oro. Oud. ll.M u.s: 17 DoDderd. 5 13 6 4G 5 12 6 47 5 10 6 48 20 Zondag. 5 9 6 49 21 Maaiidag 5 7 6 50 22 Dingsdag 5 23 Woensd. 5 24 Donderd. 5 25 Vrijdag 5 26 Zaturd. 5 27 Zondag 4 58 6 57 28 Maandag 4 57 6 39 Dingsdag 4 56 7 0 30 Woensd. 155 31 Donder. 4 54 APOTHEKER EN BOEKHANDELAAR. In Pennsylvania Avenue, 2 April 1855. Sheboygan, Wis. Neem eene courant.Io do vorige weck giogen twee boeren uit eene noordelijke county naar deze stad, om klaverzaad to verkoopen. Een bunnor badgeene courant in buis. en wist bij ge volg niet voor welken prijs dit in deze atad ver kocht werd, soodat bij, als hem aan den weg vier dollars voor het busbei geboden werd, zijne lading verkoeht, terwijl de ander, die eeoe cou rant in huis had, daarin den prijs van het kla verzaad op zes dollars hebbende zien opgegeven, bv-t zijne niet verkoopen wilde, en ia de stad ge komen, de volle waarde er voor maakte. Do man, die aan den weg verkocht, verloor nu op een busbei meer dan ons weekblad voor een jaar bosten zou, terwijl hij op twee en een bBlf bushel genoeg verloor, om zich voor een jaar op ons dagblad voor te abonneren. Detroit Dsm. Zulke verliezen door gierigheid zijn niet vreemd. Een boer kan tegen woordig even zoo min met goed gevolg zijn land bebouwen zonder courant, als zonder blokbettiog (log-chnin). Zij kunnen ■erzekerd zijn, dat twee dollars in bel jaar voor een nieuwspapier gegeven de beste uitgaaf ia, die zij op hunne gansclie boerderij (farm) doen kun nen. Ziet naar de dollars, die aan tabak enz. verkwist worden door hen, die aan hun buisge zin hel lezen van con nieuwsblad onthouden. Drankafóchaitingswet in New York. Deze wet wordt op den vijfden Julij van kracht. Wel, dat is toch Dog eens menschlievend van de weigering gedacht! Nu kunnen de lustige broeders althans op d»n 4drn nog eens troed hun hart ophalen, en op dien feestdag voor het laatst een liberanl glos drinken en run—vrijheid xingeo. Het gekste is echter maar. als men nu op den 5'Jen, dien dag die op den 4den volgt en door de invoering dier wet nu niet minder be- Inngrijk en heugelijk is dan deze, als men op dien óden Julij nu eens eenen kinderachligen emank in den mond beeftwat zal men dan doen om daarvan bevrijd te raken?Candy knabbelen misschien. O! Dat is een heel on schuldig middel. Jammer slechts, dat de bui tenlanders er zelfs niet eens nan kannen denken, zonder kiespijn te krijgen of misselijk te worden. Spoorwegen.H<-t Journal van Louisville beval eene beknopte opgave (genomen oil een artikel in Hunt's Magazine) aangaande het ge tal mijlen spoorweg, na in gebruik op de opper vlakte van den aardbol. De geheele som wordt geschat op 40.344waarvan 17,020 in het oos telijk en 23,324 in het westelijk halfrond zijn gelegen, en die aldus verdeeld zijn: in Groot Brittanje 7,774 in Doitschland 5.340io Frank rijk 2,480 in Belgie 532in Rusland 422in Italië 170in Zweden 75in Noorwegen 42 in Spanje 60in Afrika 25in Indie 100in de Vereenigde Staten 21,528in de Britsche Provinciën 1,327in bet eiland Cuba 359in Panama 50en in Zuid Amerika 60 mijlen. De langste spoorweg van de wereld is de II Cnois Central Spoorweg, die, met zijne takken, 731 mijlen lang is, en gekost heeft vijftien roil- lioeu dollars. Het getal mijlen spoorweg in de Yereenigde Stalen gaal het overschot van de ge- beele aarde 2,712 te boven. Het getal spoorwegen io de Vereeoigdo Staten gereed is 271het getal dergenen, die in aan bouw zijn is 174. De 21,528 mijlen reeds in gebruik zijnde spoorwegen zijn gelegd met de koeten van >616,766,333. Het getal mijlen in aanleg is 16,738. De ataat van Massachusetts heeft eene mijl spoorweg op elke zeven geographische vierkante Bijlen oppervlakte. Het Coonty Essex in dien Staat beeft eene mijl spoorweg op elke drie vier kante mijlen oppervlakte. De Yajz Potato (Yam aardappel). Deze aardappel is donker blaauw van schil, geel rao binnen, doch wordt bijna wit als hij m onzen vetten grond geleeid wordt Dezelve is zeer vast van zelfstandigheid en wordt voornamelijk op prijs gesteld om zijnen langen duur, duar bij zijne goede hoedanigheden behoudt of liever ont wikkelt loot in d»- lente, en tot Augustus zoo hard en rast blijft als of hij pa* gedolven was, •n weerstMHt de rotting onder de ongunstigste omstandigheden. L. Smith Esqt' liberty N. Y., die hem het het eerat in dien Snuit invoerde en veel heeft gedaan om b-m te vrrspreiden, be- aebouwt de Yam olt den metst gevenden aard- appel, een' der besten om te duren en een der lesten voor leuken gebruik, zoowel olt minder onderhevig aan ziekte. Hij heeft 535 bushel trokken van een' akker en vieren zestig roe it land. Pas op uwe tong.—De Chinezen hebben een wijs spreekwoord, Damelijk: een ongelukkig woord, dat meD uit den mond laat valh-n, kso meo met geene koets met zes paarden terug brengen. Eén snoevend persoon, die echter, zoo als veel al bel gevahit, zijne handen stil te huis boudt,. socmen de Chinezen eenen "papieren tijger." .Eerven verkwister vergelijken.zij bij eene vuur pijl, die in eens afgaat Vooruitgang der maligbekUwet. Main* baande deo weg tot wettige afschaf- flug. en heeft juist weder hare wet metrdere $yr Een Duitsche arts in Mexico heeft in het vergift van zekere slangensoort een onfeil baar voorbehoedmiddel tegen de gele koorts go vonden. Het vergift wordt namelijk, gelijk de pokstof, ingeënt, waarop esne ligle koorts volgt, gelijk aan de gele koorts. Na korten tijd echter verdwijnt de kunstmatig verwekte koorts en de ingeente zoude voor altijd voor de werkelijke gele koorts beveiligd zijn. t3T In de vorige week stierf te Boston in den ouderdom van vijf en tachtig jaren zekere Gabriel Thompson, die sedert langen tijd elk jaar de wetgeving van Massachusetts om eene ondersteuning verzoekt, omdat hij de quadra- tuur des cirkels he<-ft uitgevonden. S3T De Trog Times zegt. dat Miss Martha Rook wood, zuster van Mr. George G. Rock wood in het Alhambra Salon, Zondag nacht te L«n- singburg gestorven is, ten gevolge van vergift vervat in maple suiker, van welke zij gebruikt had. Men vermoedt, dat hvt vergift aan de suiker was medegedeeld door dezelve in eenen koperen ketel te koken. Al de andere leden des huisgezios, die van de suiker genuttigd had den, worea er meer of minder ongesteld vao. De grootste klokDe grootste klok, die ooit gemaakt is, is juist voltooid door Mr. Dent voor de nieuwe Pariementsbuizen te Londen. De wijzerborden zijn twee en twintig voet io doorsnede, zoodat de punt van den minuutwij zer iedere minuut bijna veertien duim voort gaat. De slinger is vijftien voet lang. De bel is aebt voet boog en weegt 30,000 pond. De hamer weegt vier honderd. Do klok in zijn ge heel ie achtmaal grooter den eene volslagen hoofd k rrk-klok. Or nu hem debt had.Toen oulanga een aantal advocaten en andere heeren te Wiscasset het middagmaal zouden gebruiken, verscheen er een vrolijke zoon van bet groene eiland (Ier land en riep ben lot den maaltijd. De huis heer zeide hem, dat hij zou eten als de beeren gednan baddeD. "Laat hem bij ons blijven,fluisterde een lid van de wet, "wij willen eene grap met hem heb ben." De Ier nam dieosvolgenz zijne plaats aan de tafel. "Gij rijt niet in dit land geborenrijt gij wel, vriendje?" "NeeD, mijnheer, ik ben in Ierland geboren." "Leeft uw vader nog?" "Neen, hij ia dood." "Wat werkt gij "Ik ben een stalknecht." "Wat deed uw vader?" "Negotie in paarden." "Heeft uw vader wel sent iemand bedrogen toen hij doc leefde?" "Ik denk dat bij er verscheidene heeft beet genomen." "Waar denkt gij dat hij heen gegaan is." "Naar den hemel, mijnbeer." "Heeft hij daar al iemand bedrogen?" "Ja, een, geloof ik." "Waarom vervolgden zij hem niet?" "Omdat rij den heelen hemel hebben doorge zocht, maar rij konden geenen advocaat linden." De eloi gevallen.—Er bad onlangi te Mos cow een voorval plaats, dat een groot alarm ver wekte. De groote- klok van den toren Iwao Velik, io bet Kremlin, viel op den grond op het oogen blik toen de plegligheid van bet onderda nigheid en getrouwheid zweren aan den nieuwen keizer aan den gang was, en verpletterde bij baren val omtrent honderd personen. Aan een volk zoo bijgekxmg als de Russen, komt dit on geluk als een slecht voorteeken voor, en de brief die een verhaal des voorvals geeft, meldt dat de uitwerking op den algemeenen geest, die van eene groote ontsteltenis ia geweest E«* vruchtbaar land.John O'Rielly, bowoner van Town Montrose, Dane County, Wis., heeft bij bij zijne vrouw in zeven jaren acht kinderen geteeld. In Mnart 1853 schonk zij htm drie jongen», die nog loven en rich in de bests gezondheid verheugensn reeds voor vier maanden schonk zij hem weder eenen zoon. Zoo iets verdient allen lof. BANK OF SHEBOYGAN. Deze instelline ral vso of aanstaanden Maandag eeopend zijn, lol het uitoefenen van een algemeen BANKIERS- eu WISSELKANTOOR. Dinccrr.oitKN: W. W. King. Van Eps Young. War ren Smith, Chos. T. Moore, Warren Hill, >Vm. K. Gorslino, Godfrey Stamm en J. F. Kirkl-md. Sheboygan, W. W. KING. President, 19 Maart 1855. VAN EPS YOUNG. Vice Pres. F. R. TOWNSEND, Kassier. UITVERKOOP, tegen inkoopsprijzen De ondergetekende voornemens zijnde dezen zo mer deze stad te verlaten, wenscht eerst zijnen gen- schen voorrond van Waren te verkoopen. Hij biedt derhalve zijne Goederen liet publiek tegen inkoops prijzen aan. cn daarbij tevens de- gelegenheid om Gocdkooper dan ooit Ook wil hij zijne HUIZEN en LOTTEN, die hij thans bewoont tegen tenen hoogst annnemclijken prijs en onder goede conditiën verkoopen. Do gebou wen en lotten liggen bijna aau denhoek van Penn sylvania en Achtste straat, en zijn ter uitoefening van eenig bedrijf ten hoogste geschikt. Sheborgau, 1 Maart 1835. 3 m 9 WILHELM MOZER. Holloway's Zalf. Bonozns der Unie Gij hebt mij «1» met eene stem, van het eene einde _ur Unie tot het andore, de eer aangedaan, om do hoe danigheden mijner ZnIF met uwe goedkeuring te be stempelen. Het is naauwelijks twee joren, sedert ik dezelve aau II bekend maakte en reels beeft zij meer vermaardheid gewonnen dan eenig nnder geueesiuid- lel in zulkeen kort tijdsbestek. J THOMAS HOLLOWAY. 38, Hoek tan de Ann Nassau Straten, N. Y WONDERBARE GENEZING VAN.KWADE BEENEN. NA EENEN DUUR VAN NEGEN JAREN. Uittreksel nit eenen Brüfmn Mr. W.J. Langtey' van Huntseille. Yadkin Count;/. Noord Carolina, gedateerd 1 November 1853. Lees rijne eigene woorden. Aan Professor Holzowat: Mijnheer! Het ia geenszins mijnen wenseh open baar bekend Ie worden, noch is deze brief geschreven alleen om wat te schrijven, maar om te zeggen, dal uwe Zalf mij van eeno der ijwelijb*:# hoidzieklcn ge - nozen heeftaan welke de mensch is blootgesteld.en wel- ko, door allen die mij kenden, gausch boven hel bereik geneesmiddelen beschouwd werd. Gedurende ne- jnren ben ik geslagen geweest tnot een der pijnlijk ste en lastigste kwade beenen, die ooit den mensch ten deolc viel. en nn allerlei genee«mïddeten, van welke ik ooit hoorde, beproefd te hebben, gaf ik in vertwijfeling alle hoop op herstel opt maar een vriend brogt mij een paar groote potten ower Zalf, die na aanwending de en aan mijne heenen gennien eu ik kreeg volko- inijne gezondheid terug, lol mijne aangename ver rassing eu blijdschap en tot de verwondering mijner vrienden. [GeL] W. J. LANG LEY.. BuiTP.aoBvro.vr. Ijzerwinkel, kr Pennsylvania Avenue, naast hel Warren Hotel. De ondergeteckende kondigt hierbij het Hollandsche publiek dozer Stad on Connlv achliugsvol aan, dal hij zijnen bekenden winkel van Ijzerwaren, Landbouwers- en Handwcrkcrs-gerecdsohnppon door aankoopeu in hot Oosten zoo heeft opgevuld, dat hij met het beste etablissement van dien aard in het Westen kan wedijveren. Door eene veeljarige uitoefening dezesbe- drijfsis hij in staat grsteld zijnen begunstigers prompt civiel te bedienen, eu hen goedkóopere nnnhiedin- i tc doen. daa een zijner concurrenten. Hij ver zoekt derhalve om een ieders gonst en recommandatie. Wm. W. KING. Sheboygan, 20 Mei 1854. 21 y. Echte Edamsche Kaas, Copie van eenen bnef van Mr. R. Duranl. Neut Or leans, 9 November 1853. Aan Professor Hoi.lowat, 33, Hoek van Aun Nas- san Straten, N. Y. Mijnheer! Het is metopregte dnnkbaarheid dal ik U kan verwittigen, dot door het gebruik ower Zalf Pillen hel leven mijner vrouw is gespaard geblevi Gedurende zeven jaren bad zij een zwerende borst tl tien loopende wonden, [niet vnu kankcrachtigen aard.] Men zcide mij dat niets lisar kondo redden, toen werd zij geraden uwe Zulf en Pillen tegohruiken, alen neer dezelve iu den korten tijd vnn drie maanden volkomene genezing bewerkten, lot de verwondering van alien die ons kcuden. Wij verkregen owe medi cijnen van do beeren Wright Co., wonende in Char- tres Straat, New Orleans. Ik wnd dezen van het "Ho tel des Princes" te Parijs, ofschoon ik dien te New Or- eans schreef voor ons vertrek, daar ik te dier tijd adroa te New York niet wisL (GeLj R. DURA NT. Da Pillen mogen in verbinding met de zalf in de ilgende gevallen aangewend worden; als voor: Zwerende beenen Bevriezing Gopet Huidziek- Dito horsten. Handwon- Klieren ton Branden den Pijn in de Schurft Bunions Ekstoroogen lendenen Zcor hoofd Vliogon slekqj^ Kanker Aanbcïjcn Uitslag Cocobav Stijve leden Zeere tepels Zweren Cblcgo'fool Elephantiasis Rhcumaliek Wonden Keel ontsteking Diepe zweren Sneden Blaren Worden verkocht in Professor Holloway's Eta blissement, 80 Maiden Lane. New York, 244 Strand Louden, abnnede bij slle resectable drogisten handelaren in Medicijnen in de Ver Staten, iu potten van 25, 621. en $'-00 het stuk In het grootte ver krijgen id alle principale Apotheken in de L;nic. £39" De grootsto potten to koepen is het voordcoligst. NB. Bij iedoi potje worden aanwijzingen voor het gebruik afgegeven. 1 y n 235. DE AMERIKAAFS VRIEND Holloicatj's Pillen. Aas de Burgers der Vereenigde 8tatcm: Ik dank U vriendelijk en opregl voor den noemelijken afuek welken mijne Pillen onder U te beurt viel en neem deze gelegenheid to baat. te zeggen, dat mijne voor ondercD allo Amerikaansche Bn'rgera waren en dal ik de meeste achting gevoel voor de Ame rikanen en alles wat Amerika betreft, zoo *oll», dat ik deze Pillou met voorbedachtheid op uw klimaat, uwe gewoonten, ligchaamsgcstel en levenswijze heb toebe reid, voornemens zijnde mij onder U Ie vestigen, het welk ik (hans gedaan heb door een bui# in New York te betrekken. THOMAS HOLLOWAY. No, 38, Hoek ton Ann en Nassau Straten, N. Y ZUIVERING DES BLOEDS, LEVER- ts GALZIEKTEN. De Burgers der Uuie lijden Teel aan eone onge stelde Lever en Maag; naauwelijks zijn er oenigen ven den invloed dezer verwoestende kwalen uitgezonderd, weshalvo het leven zoo snel vervliegt De eclioone kun ne, welligt de schoonste ter wereld tot op zekeren leef tijd, wanneer vele, bet smart mij te moeten zeggen," ha re tanden en goed uiterlijk verliezen, kunnen, terwijl nog in don bloei haare leven» zijnde, zulke treurige kwa- leu ten eeneraale genezen, door het bloed bestendig zuiver en de lever en maag in eene gezonde werking ■- honden, wanneer het leven zacht daar henen vlieten t planten in eene heerlijke luchtstreek gelijken zal. w& eene eeuwige lente schijnt te heerscben.Daar hel 't bb- houddes mensehelijken ligehaamsend»n duur des le- vens betreft, kan vee! uitgewerkt wordeD en ik zeg on beschroomd dat gezondheid en leven voor vele jaren boven haren gewonen trap kunnen verlengd worden, indien Holloway's Pillen ter btoedzdivcring worden in genomen volgen# de aangenomen gezondheidsregeleu, verrat in de voorschriften welke ieder doosje vergezellen. EEN GEVAL VAN ZWAKHEID EN ONMAGT VAN 19 JAREN DUUR. GENEZEN DOOR HOLLOWAY'S PILLEN. Afschrift tan eenen britf tan kapt. John Johnson, Asten House. New York, gedateerd 6 Januari] 1854. Aas PaorosoR Hollo* at: Mijnheer! Helie mot de meeatc blijdschap dat ik U kan ÏDformeren van de herstelling mijner gezondheid en krachten, door het ge bruik ower Pillen. Voor de laatste 10 jaren leed ik aan eene ongesteldheid der lever on maag en werd tot een oiterate gebragt, dat ik mijn «chip opgaf, niet kende ooit meer in zee te zullen gaan. daar ik iedere remedie, die men mij voorschreef, had beproefd; doch alle» te vergeel». Ik had mij aan vertwijfeling overge geven, toen ik eindelijk werd aangeraden uwe Pillen te gebruiken. Na dezelve drie maanden gebruikt te heb ben, u de uitslag, dat ik thans eene betere gezondheid geniet dan voor de laatste elf jaren en mij inderdaad zoo wel gevoel als ik ooit in mijn leven was. Het staal u vrij. dit ten nmte ran anderen bekend te maken. I" blijf met allo achting. (get.) JOHN. JOHNSON. Deie beroemde piUen tijn ook teer aan te bete len voor de volgende ktealen: Ague, Bloedvlooijiug Ontsteking Sleen in Belemmerdo Verhitting Geelzucht blaas ademhaling Vrouwelijke on Pijn in de Blaren Gsïwjllèn Huiduitslag Ingewand ontsteking Kolïjk Keelziekte Hardlijvigheid Hoofdpijn Tering Sleehte Spijt- Zwakheid vertering Waterzucht —jWormen Jicht of Zwakheid Rhennutiek Onrerachil- Belemmor- liguitwelk# de Waterloo-oorzaakqpt- zing staande Schurft enz. enz. Keelontsteking Worden verkocht in Professor Hollownv'», Eia- bliisement 80 Maiden Lane, New York, 244 Strand Londen, alsmede bij alle respectable drogisteu e handelaren in Medicijnen in de Ver. Sleten, in dooejt van 25. 624 en 1,00 hot stok.' In helgroot te ver krijgen in alle principale npotheken iu do Unie. SW De grooute dozen tc koopen j. het voordeel!g»L NB. Bij ieder doosje worden aanwijzingen voor I jebfoik aigsgevea Jrn235. EENE GENEZING VOOB A11EN1 JAMES HOGAN, COMMISSIE KOOPMAN, HANDELAAR in l)et groot cn klein iu Prooisien, ©ro- ccrncn; töiineu cn Cikenrcn. Do hoogste prijzen worden botanld voor allerlei pro duclen eu landelijke voortbrengselen. Mijn winkel stent regt tegonover de Kngchel winkel van Gaertner en Geelc. Sheboygan, 2 Junij 1854. y S Foor hetgeen het kost! De ondergeteekenden, begeorigzijn de hunne zaken alhier te sluiten, bie- den te koop in hun' winkel hebbeude tol uithangbord, Ï>E GROOTE STOEI», Hun genschen voorraad van benevens WINKELS IVERKPLIATS, mot dc daarbij liehoorende machine voor paardenkracht, eene Draaibank en Boormachine, Cirkel-Zaag, enz. Verder eenige duizend voeten Zwert-Wolnoten-, Suiker-, Essehen- en Eiken-hoot. Gedraaide Materia- leD, enz. Een PAARD met TUIG. en een goede tweespanniee WAGEN op Veren, mitsgaders een WOONHUIS in de Stad en eene kleine BOEREN PLAATS, beatnande uit 20 akkors Onbebouwd Land, gelegen in Town Herman. H. W. L. E. MINOTT. Sheboygaur 1 ScpL 1854. 37 tf. Christian Albreeht, Center Straat, naast Keller's Smederij. De ondergeteekende heeft zijn' vroeger in Penosvl- inia Avenue gehouden MEÜBELWINKEL naar bovenbeschreven, door hem zeiven gebonwd huis ver plaatst. Hij zal zich. gelijk vroeger, op 'tijverigetbe- moeijen, zijne begon .tigers prompt en civiel te bedie- m. en verzoekt hierbij vriendelijk de gunst en re- immnndatie zijner meaebnrger*. Allerhande Tafels, gewoon Huisraad, zoowel als de fijnste en elegantste Meubelen ziju steeds bij hein in voorraad, of worden spoedig op bestelling gemankt. O. ALBRECHT. Sbeboygaa, 9 Junij 1854. y 24. Brandwaarborg—Maatschappijen Kantoor boven de City Auction Room" Granite Insurant!® Compagnie, New York. Kapitaal $250,000. C. G. Curtis», Secretaris Geo. Curtis», Prcsident- Fermer'a Insurant;# Compagnie, Utica, N. Y. Kapitaal $200,000. E. J. Richardson. Seer. Geo. F. Weaver, Pree. Rensselaer Insurant!# Comp., Lanmngbnrgh, N. Y. Kapitaal $200,000. Jeme. Doaghrey, Seer. Jacob Lake. President. Brand-en Zee-Waarborgen «n bovengenoemde Com- pagnion worden tegen de gewone -'oor Sheboygan, 6 Sept. 1854. For the rapid Cnre of C«tl«ns, COLDS, nOARSENESS, BRONCHITIS, WH00PING-C0V8H, CR0VP, ASTRHA, AND CONSI'RFTION. Ok r. t UOOPÜgÜK ks run door de lb undo Cbkrrv Pecrvaw. in lek u wortu toe. om des nacht» der te oe.nezer.i gij naar bed gaat, e zweeten. Voor verkoudheid es hoest, neem het in des roor- gentt, middags en avonds, zoo als dit op de flesch is aan geduid, eu de moeijclijkheid zal spoedig zijn nu den weg geruimd. Niemand zal langer dozen lest willen lijden, nis hij bevindt dat die zoo gemakkelijk kan ge nezen worden. Personen aangedaan met eenen sic- penden hoest, welke hun hunne nnchtrust beneemt, zullen bevinden dat zij. het Cherrt Pectoral bij het naar bed gaan innemende, zeker kounen zijn rnu eenen gezonden, onafgebroken slaap, en bij gevolg van «ene verkwikkende rast. Eone groote verligling van lijden, gevolgd van eene volkomen genezing, is door dit on schatbare middel, aan duizenden dergelijke zieken ver Door deszelfs aaogennme uitwerking in deze geval- n, waren velen onwillig om deszelfs gebruik na te la ten. toen de noodzakelijkheid daarvoor niet besdond. Voor tanoers en hkn dik in het openbaar moeten spu kkkr. is dit middel van onberekenbaar nut, daar not door zijne werking op kael en long, als h«t in kleine hoeveelheden wordt ingenomen, in weiuige uren alle heeschlieid wegneemt, en op eene wonderbare wijze de sterkte en buigzaamheid der stem bevordert- Aamborstighxid word» door hei Cbbrrt Pectoral over het algemeen veel verzacht en dikwijls geheel ge nezen. Maar er zijn sommige zoo hardnekkige geval len. dat zij voor niet een geneesmiddel geheel wijken willen. Chkrrt Pectoral zal dezelve genezen, als zij genezen zijn. Ontstkkiro var de luchtpijp er het boverdkf.l zn l»no kan door kleine en menigvuldige gifton vnn dit middel genezen worden. De lastige drukking laat spoedig af. Voor Croup. Geef een braakmiddel van aatimonie om to worden gevolgd van ruime en menigvuldige giften vnn hel Cherrv Pectoral, tot dat het de ziekte overwonnen heeft. Bij tijds ingenomen ral hel in de genezing niet falen. Kinkhoest kan spoedig afgebroken en genezen wor den door het gebruik ran het Cherry Pectoral. Irploerza op oriep wordt spoedige door dit middel weggenomen. Talrijke voorbeelden zijn waargenomoD vnn huiegezinnen, die voor alle ernstige gevolgen be waard bleven, terwijl hunne buren zonder Cherry Pec toral vaa deze ziekte te lijden b&dden. Herhaaldelijk hebben wij hier het berigt ontvangen van voorbeelden van lijders, die genezen zijn van Lever aardoerinoer door dit middel, en welzoo ve le, dnt cr geen twijfel meer kan bestaan omtrent dee- zelfc geneea-kracht in deze ziekte. Het moet met vol harding worden ingenomen, totdat de pijn in de zijde eu andere onaangename verschijnselen ophouden. Voor TÈrirg in haar vroegste tijdperk, moet het in genomen worden met raadpleging van een goed genees heer. als dit mogelijk Ie. en in aJlon gevalle met eene zorgvuldige innchtnemiDg van de gedrukte aanwijzin gen op de flcsch. Zon het met oordeel gebruikt, en de lijder te gelijkertijd mot zorgvuldigheid wordt opgepast, zal het zelden missen de ziekte ten ondorte brengen. Voor gevestigde tering in hare slechtste gedaante, moet de Cherry Pectoral ingegeven worden in giften overeenkomstig hoeveel de zieke noodig heeft of kan verdragen. Hel brengt altijd eenige vorligting aan. en geneest niet zelden hen.die alsongeneesselijk bsichonwd worden. Er rijn vele duizenden doe- het land verspreid, die sevoelen en zeggen dnt rij hon leven en hunne te genwoordige gezondheid aan het Cherry Pectoral te danken hebben. Dit geneesmiddel wordt het publiek aangeboden met al hot vertrouwen, hetwelk wij stellen in een artikel, dat zelden mist de gelukkigste uitwerkselen, iliomon begee rt»! kan, daer te stellen. Zoo uitgestrekt is het veld vnn deszelfs nuttigheiden zoo talrijk zijn zijne genezingen, dot bijna iedere sectie van het land overvloeit van al gemeen bekende personen, die door deszelfs gebruik hersteld zijn van zorgelijke en zelfswnnhopigo longziek ten. Als het eens beproefd is, is deszelfs voortreffelijk heid boven ieder ander geneesmiddel zijner soort, te blijkbaar om de aandacht te ontsnappen, en waar zijne deugden bokend zijn, staat hol publiek niet langer Iu twijfol welk tegengift to gebruiken voor de droevige en gevaarlijke aandoeningen der ademhnlings-werkluigen, die aan ons klimaat eigen zijn. En niet alleeu in vrees- selijke aanvallen op de longen, maar voor de lïgtere verscheidenheid van verkoudheid, hoest, heeechheid enz., en voor kinderen is hol de aangenaamste en vei ligste srtseuij. die verkregen kan worden. Geen huis gezin moest zonder hetzelve zijn, en zij die het eens ge bruikt hebben zullen dit ook niet LAKE HOPKINS thekers in alle plaatsen. a Sheboygan. i Milwaukio, en bij alle Apo- 3m y 271. boerhavens ELECTRO- CHEMISCHE AROMA, ECHT HOLLANDSCH KRUIDEN BITTER, Een zuiver,-uit geneeskrachtige kruiden tsmettge- Nteld Bitter, geheel op wetenschappelijke gronden e* naar de leordcsgroolen Hollandschen goneeskundig»* BOERHAVE toebereid. Uithoofde van deszelfs hoogst gnnslige opname in de meeste Europesche Staten, wordt dit hoofdzakelijk in do Ver. Staten ingevoerd, wegens het gróote' aantel, zoowel landgenooten als Dnburen uit Europa, dië over al in dezo groote Republiek verspreid zijn, en daar het zelve zich ook alhier zeer gunstrijk getoond heeft, toe biede ik het thans het Amerikaansche publiek nik, overtuigd dat deszelfs waarlijk wonderbare eigenschap pen naar waarde zullen geschat worden. OnmïddèlijV na hel gebruik zal men de weldadig# uitwerkselen bespeuren, en voornamelijk in vele ziek ten die uit de maag haren oorsprong vinden, zoo als; slechte spijsvertering, hoofdpijn, gebrek aan eetlust, zwakke zennwtn, verstopping deringewauden, kramp, koliek, buikpijnen, koorts, cholera, enz-, enz. Het iB ook voorat zulke personen aan te bevelen, wier ligchaamsgOBtel veol goloden heeft door overmatig gebruik van sterken drank, en door uitputting'vaa krachten. Daar nu de gonstige werkingzieh zeer snel gevoelt* doet, zoo vindt het dadelijk den zetel der ziskte, "door dringt allo zenuwen, wekt den nedergeslngcn geest ge- heel weder op. geeft deD moedeloozen nituw lerao »a schenkt het ligchaam gezondheid en nieuwe leveas- krachten. AUeen dal is echt, hetwelk van mijne hzodteskë- ning voorzien is. Aan Vrienden en Landgenooten. Verzocht zijnde getuigenis te geven wegens Bo»r- have's Holtnndech B'ttor. zoo wil ik hier un voldoen, en dit middel ten gebruike aanbevelen, aan al diegenen, wWke lijden aan maagkwalen of ongesteldheden, uit de maag voortkomende, waar ik mij ook ongesteld 'aan gevoelde en wel door eeoe koode in de me»g ontstaan de, roodst snijsverteeriag ophield en ik ook geen nei ging tot «pij» of drank meer gevoelde: ook wa» mij d« gal door hel bloed verspreid, zoodat ik geheel ongesteld werd. Dan, aan de advertentie van het HoBandeeh Bitter denkende, en daar lezende dat alle uil de maag voortspruitende kwellingen enz., met dit middel geao- zen kunnen worden, zoo nam ik ook dit te baat, ut hel mogt dienstig zijn lot heratel, en dit ontwaarde ik na de 2 a 3 eerste lepels vol daarvan te gebruiken, en bij verder gebruik voelde ik mij ook van dog tot dsgbe ter, tot dat ik de geheele flesch uitgebruikt nad en Voel de mij toen ook geheel hersteld, zoodat dit middel W#1 ten gebruike is aan te prijzen, wanneer men daar be- hoeft# aan heeft, volgens opgave in de advertentie: en boewei dit middel nn wel ah da middeJijke oorzaak ter genezing heeft gediend en beschouwd kso worden, zeo m hel de ware oorsprong der genezing niet, welk# alleea beslaat door het bestuur van dien God, in wieus hand ons teven, den adem en alle diagen zijn; want Hijalleen is het die ziekten en ook weder gezondheid schenkt. Sheboygan. Wis, 30 Nov. 1853. JACOB iUNSES WEDER EEN GETUIGENIS. Tor aanprijzing va» hot gebruik van BoErhavz's HOLLANDSCH BITTER schrijft men oim uil Grand Rapids, van 19 Jnnij 1853: "Onze landgenoot PieUr Dane heeft mij verzocht U Ict vermelding in den Nieuwsbode te be rigten, dat hij door eene ffeSch Ie ge bruiken zich geheel heratold gevoelt van zijne koert*, slechte spitsveitcring en lusteloosheid, waar tan hij dil voorjaar lang gesukkeld heeft. P. Dsne is denkbaer je gens den Opper-Medieijnmeester en Dr. Boerhave. en w»l lanes dezen weg zijne landgenooten opwekken om bij noodzaak een dollar voor eene flesch te wagen." HET HOLLANDSCH BITTER Heeft wederom een® groote genezing bewerkt:' D# ..uuwvnu Pie.ter de Witte, woonachtig in town Holland, Shehoygnn Counly.Wis., leed zoodanig aan eonezwnk- l--i maag, dat zij hoegenaamd geen voedsel kon verdra- •n en dien ten gevolgo doodelijk zwak cn ziek werd. —j was eenigen lijd onder geneeskundige behandeling, doch vond gren baat daarbij. Eindelijk kocht hij, sa- dat zijne vrouw ruim drie maanden aan dio kwaal ge loden had. ter drukkerij van den Nieuwsbode eene Sereh van Boksiiave's Hollandsch Bitter, en slechts twee de gen had zij daarvan ingenomen, of zij koa reeds eten metsmaak gebruiken eu gevoelde zijzicb nn het gebruik van die eene flesch volkomen hersteld. Sheboygan, 22 Augs. 1854. Een aantal andere wonderbare genezingen door het ;ebruik vnn dit Hollandsch Bitter konden hier anngö- ioold, of do aandacht mijner landgenooten ter meer dere aanprijzing op de getuigenissen van een aantal geloofwaardige monsclien gevestigd worden,indien mija bestek zulk# gedoogde. Wordt verkocht- door den eigenaar Benjamin Page, Jr., Apotheker oao den hoek der 3de eo SmithfieTd raten, Pittsburgh, Pa. Prijs 1 per flesch. Is ook te verkrijgen bij J. Quirtus. hoofd-egent veer Sheboygan County, aan wien men zich uit ondore Hal- londsche nederzettingen iu Wisconsin, Michigap of Illi nois tot hol bekomen van agentschappen gèlïéy» te melden. ï.'y 247 EJV IJZER ffMREJY. De ondergeteekendeu. dankbaar jegens hunne vrien den en 't publiek voor hunne vroegere milde begunstiging zullen, door eeae strikte attentie op huuue zaken en een verlangen om voldoening te geven, trachten zich hun ver bouwen eu begunstiging verder waardig te maken. Onze voorraad ie de grootste in deze plaat* en expresse- lijk voor deze rasrkt uitgezocht, en daar wij zelve onze Blihkoo-en Koperen Waren vervaardigen, zoo willen wij •oor dezelve instaan. Kleine winsten en veel verkoopen is ons motto. Onze voorraad bestaat gedeeltelijk nit eene groot# ver scheidenheid van Kook-, Kamer- en Plsatkagchels; alle artikelen van Blik. Koper en Pendoek voorradig of vol- :ns bestelling gemaakt. Spijkers. Gin». Messen, Vorken, ijlen, Houweélen, Schoppen, Spaden, Hooivorken,Log Kettingen, Ketels, Handbijltjes, Handzagen, Keissen, Tinnen- en Houten-waren en Vaatwerk. Shebevgan, 6 Junij 1854. GAERTNER. GEELE Co. LAND TE KOOP. DE BESTE FARM IN DEZB COUNTY, groot 1821 Akker» Er rijn 50 akkers schoon. 35 akkers du onder be bouwing en bezaaid, terwijl omtrent 100 akkers Beach- land zijn. Het land ligt 3| mijlen vao Sheboygan en 24 mij- a van Sheboygan Falls, aan de Shebovgah Rivier. De vruchten' en het hout zullen don kooper #»d#r»' geven al hetgeen wij voor de Farm vragen, zijnde er Amerikaansche Expres Compagnie, NAAR EN VAN Nieuw York, Buflhlo, Duinkerk, Cincinnati, Chicago, Milwaukie, St. Loui# en lutschen liggende plaatsen, staat met Sheboygan in verbond. ©nèttnemcte: LIVINGSTON. FARGO Co. Buffalo. WELLS. BUTTERFIELD Co^ Nieuw York. Pakje# ter verzending ran hior aft# geven Goedkooper dan Ooit* Wenocht zijnen vrienden in Sheboygan en deszelfs omtrok bekend te mak.n, dat hij pas een nieuw od fiaai aooorlement van Franiche, Éngetoche en Hoog- dnitsche Lakens, Kaaünieren en Vestatoffen heeft ontvangen, welke ten spoedigste op bestelling «u naar don laatsten emaak sullen verwerkt worden. Een groot ateorteroent van gemaakt# smsmsmun, van mijn eigen maaksel, iQnde goede slof en goed naar de mode genaaid, is altijd voorradig, benevans een wel gesorteerde voorraad van Hoeden en Petten ff in soorten,Onderkloodlng, Overhemden, Boordjes,Das sen, Bokken en eene groote verscheidenheid van Hond schoenent komt en riet! Het i« de laatste kleoder- Goedkoope Goederen. KOMT IN DEN BRICK BLOCK, r gijcu groot *3»o rtcmcnt Goedkoope Waren sn, die verkocht xoktkr oi> lage contapt- A..P. LYMAN. Consul der Nederlanden MICHIGAN, WISCONSIN ZR MINNESOTA. TX Newport, 8auk County, Wisconsin. Het Nederlandsche publiok iu bovengenoemde lan- dau vrordt hiermede verwittigd, dat alle officiële naar Earepa to rerzoudan stokkta, ten eind# bij het be- «tuur of bijde regtbankou iu Nederland van kracht zijn, door den Consul moeten ziju gelegaliseerd. 30,000 BUSHELS TARWE. Togen de hoogste Marktprijzen en-voor baar gsld koopt JOHN S. HARVEY. ~!neboyg*n, 6 Sept. 1854 37 tf hout op. To bevragen Shebovgan Falls, 15 Juoij' 1854. winkel van SULLY dr CO. 233 tf Tbans ziet bij den Uilgever deze# bet liebt: N0TARI8 AMBT. de door den gouveme OPENBAAR NOTARIS residerende te Sheboygan, benoemd zijnde, heeft de eor aan het publiek bekend te maken, dat hij genaagtigd ja tot het schrijven en legaliseren van Eigendomsbewijzen, (deeds en mortgage#,) Contracten, Tert&menten, en alle andere stokken van Notariële» aard. Ook belast bij rich met het opmaken U wettig*a vorm, en hel verzenden ran allerhande stekken, w»l- men door tnasebenkomat een» Naderlandacbaa Cm- i of regUtreeks naar do Nederlanden wil zaadsi, verrigting van familie zaken, enz. In bet oude Va derland. Sheboygan. 8 Maart 1854. J. QV1NTUS. SLgentcn roar Sen NTicmDBbobe. i volgende heeren rijn zoo vriendelijk hetëgeatseha]» op zich te nomen, inteekoninga-geldeu voor dit blad te ontvangen on met de namen op te zenden: De Heer A. 8tokdijk, Amsterdam. Wiscorai». n A. J. Hillebrauds, Oostburg, dit*. G. P. Feltrar, Sheboygan Falls. H. de Jong#, Milwaukie, Wis. A. Smite. Green Bay, Wis. J. Verategen. Litlie Chute, Wié. J. Landeal, Alto, Fond «Ju Lbo County. H. van dor Kolk. Chicago. S. Osingo. Blue Island, Illinois. A. de Vos, Az. Rochester, K. Y. J.Bruynooge, Pultneyyille, N. Y. N. W. A- v.C. Smallenburg, linffaU. J. Anijs, Peterson, enz., Nrw Jersey. H. Oihsner, Cleveland, Ohio. W. Bijl, Cincinnati. H. H. vaa Dijck. dito. J. vaa de Luijmer, Holland. Mieh. J. van den Hoek, Keefand, Mieb. m P- J- Hoedemnker, Rnluknezoó, dite. L. Dooge, Grand Rapids, dlfo; N. Viju, Grand Haren, dito.: H. Ho pers. Pella, 'ow.a. H. C. Iluvskamp. St.Loui» J. Stolen, Philadelphia, Po. XV D« nhonnemnnta-prijii op den Nieuwsbode Ié', slechteTWEE DOLLARS per jaar, el omtrent riK* cMTS.per week! Zij dtawenschen in t«.b hebben zich slechts bii de agenten aan te melden of, hel geld fin goede baukWljeften ia randn brieft» «fff. ten,die ffanto wbet gszóndeh worden aan -J. QVlNTUS, Sheboygan, WW.

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1855 | | pagina 4