JUragpltttnl ffKING'S EABCHELS. BUK- cheery pectoral HUISMEUBELEN, HOLLAND BITTERS G. VAN STEEN WIJK, ïn M \f!zer iler verl*on<leii(*n begint «me betere Kteimtiing te komen. Dauolijki npcubiuttt zicb in nllo afilwlittgeu uwer cneigie. De gezondheids- tuertuhft is zeer verbeterd cn bet aantal zieken niet twee derde verminderd. Van den kant der Iwndgenooten wordt nog ge- me} J, dat al bet noodige wordt voorbereid voor een bombardement van Sebastopol, 't welk in de daad verschrikkelijk zal wezen, en met hetwelk men zoodanige verwoestingen denkt aan te rig ten, dat de bezetting der vesting niet tegen eene daarop te ondernemen algemeens bestorming zal kunnen bestaan- Het Engelsche bind the Economist ver kondigt den vrede. Over bel VVeener congres sprekende, zegt het onder anderen, dat onbillijke en onnoodig gestrenge vorderingen van de zijde der geallieerden een groot ongeluk zonden zijn, want zij zouden ons slechts van de ondersteu ning van Oostenrijk brrooven. Onze voornaam ste zekerheid ligt daarin, dat Oostenrijk bij het eenige punt, dal ernstige bezwaren kon opleve ren, ten zeerste geïnteresseerd is. Want zonder dc vrijheid der Zwarte zee, blijft de vrije scheep vaart op den Donnu een woord zonder zin. Wij ltobbeD niet noodig Ruslands defensive kracht te verzwakken, maar wel zijne offensive kracht te verlammenwij willen daarom zijn gebied, noch zelfs zijne sterke vestingen aantasten. Men beeft goed praten van da vermeestering van Sebns topoi Als het door da roagt onzer wapenen kon geschieden, is het wel; maar als eene vre desvoorwaarde, of als waarborg voor do bedoe lingen, die wij op het oog hebben, is bat on noodig. H« t eenige middel, waardoor Rusland de vrc des voor waarden later zoude kunnen schenden, is het bezit eener grootc vloot in de Zwarte zee, en in welk een volkomen staat Sebastopol ook moge blijven, kan liet toch maar alleen als toevlugtsoord voor zijuo vloot van nut zijn. AH» wat wij der halve verlangen kunnen, is dat Rusland er in toe- stemme gcene grootere zeemagt in de Zwarte zee te onJcrboudeD, dan alleen om polilie-redenen noo dig is, cn dat het aau Engeland en Frankrijk ver gund zij, in deze wateren eene even groote of lie ver kleine zeeroagt te onderhouden. Deze voor zorgsmaatregel,benevens de instelling van Fran- 6cbe en Engelsche consulaten te Sebastopol en op andere punten aan de Zwarte zee, zoude een vol doende waarborg zijn voor alles wat de geallieer den billijkerwijze mogten op het oog hebben. Worden zulke eervolle voorwaarden door Rusland verworpen dan erlangen wij door oaze gematigd heid Oostenrijks medewerking in het veld. En dit is in de oogen van vele staatkundigen het eigenlij ke praetische doel van de conferentie. zal verkocht worden, eene door hem arivcn gestelde verklaring zal hebben nedergclettl, «Jet twee goede en voldoende borgen, door den llc-gtcr van de county goed te keuren, of in de stad door tenen dor regtore van de Common pleas, dat hij uieta waarin bij deze acte voorzien Is zal schenden, en dat hij olie boeten, schaden en koeten zal betalen, welke tegen hem zul len nitgnan in elke handeling begonnen ouder de voorzieningen bij deze acte, e* ook onder oede ver klaard zal hebben, dat hij geene droukenraakende dranken tot drinken gebruikt en die niet verkoopen zalj tegen de strekking dezer actc. Verkoopingcn door personen, niet gelijk boven ge zegd is daartoe geregtigd zijnde, zullen gestraft wor den met eene boete van $50 voor de eerste overtre ding. $100 en dertig dogen gevangenis voor de twee de, en voor elke volgende overtreding met eene boe te Tan $100 tot $500 ea gevangenis van niet minder dan drie en niet meer dan zes maanden. Ieder per soon gepatenteerd als boren gezegd is, die zal verkoo- pcu in tcheudmg van de voorwaardeu zijn» patents, zal gestraft worden met $100 boete en dertig maau- den gevangenis voor de eerste overtreding, boncveus al de kosten, en zal verhinderd worden om ooit meer in dezen Staat te verkoopen.Hij, die drank hoalt b'lj eenen gepntenteerden verkoopcr, ouder con leu genachtig voorwendsel aangaande het gebruik vau deuzelven, tal tien gulden boete en dc kosten beta len, en als hij biertoe oumugtig of onwillig is, zul hij j in hechtenis gezet worden, tot dat hij de noodige som heeft opgewerkt, tegen een dollar daags. De woning van in verdenking staande personen mag naar den verboden dronk doorgezocht worden* maar geene woonplaats kan doorzocht worden, of de bewoners moeten vau te voreu overtuigd zijn van in het voorgaande jaar onwettelijk drank t« hebben ver kocht. Bewijs van drnukverkooping onder deze ncle zal prima facie een blijk van onwettigeu verkoop zijn, en bewijs vau aflevering zal bewijs van verkoop zijn. Cider mag verkocht worden in hoeveelheden van niet minder dan tien galons, maar niet om iu des verkoopeis winkel uitgedronken te wordeu. Alcohol raag vervaardigd, er op ua gehouden en verkocht worden; zoo ook zuivere wijn van inlandsche drui ven; en inbrengers van buitcnlandsch gedtelcleerd mogen hetzelve houden cn verkoopeu, in de ooraprou- kclijk pakkaadje, aan personen die ouder deze acte gemagtigd zijn tot den verkoop. Brandbare vochten, parfumcrien, essences, drooge- rijen eD vernissen, gedeeltelijk zamengesteld uit al cohol of geestrijke vochten, mogen ook zoo gehou den en verkocht worden, zoo zij de strekking maar niet hebben van uitgedronken te worden of deze wel te ontduiken. Onkoetgelden worden toegestaan aan overheden ambtenaren voor elke dienst in de doorzetting de wet bewezen. 1S55. ^TtwkliiMie BUnannk- 1855. ZoNs- APRIL. Oio. Oso. U. M. U. M. 1 Zondag 5 43 6 25 3 Maandag 5 41 6 27 3 Dingsdag 5 40 6 28 4 Woensdag 5 38 6 29 5 Dooderd. 5 36 fi 30 6 Vrijdag. 5 35 6 31 7 Zaturdag 5 33 6 32 8 Zondag 5 31 6 33 9 Maandag 5 30 6 34 10 Dingtdag 5 28 6 30 11 Woensdag 5 26 6 37 12 Douderd. 5 25 6 38 13 Vrijdag 5 23 6 39 14 Zaturdag 5 21 6 40 15 Zondag 5 20 6 41 16 Maandag 5 18 6 42 APRIL Oro. Oan. U.M U. M. 17 Dingadag 5 16 6 4 3 18 Woensdag 5 15 6 45 19 Dondard. 5 13 6 46 20 Vrijdag. 5 12 6 47 21 Zaturdag 5 10 6 48 22 Zondag. 5 23 Maandag 5 24 Din ga .lag 5 25 Woensd. 5 26 Donderd. 5 27 Vrijdag 5 28 Zaturd. 5 29 /.omlag 4 58 6 57 30 Maanuag 4 57 6 58 3 6 53 I C 55 fi 56 n 9 ore 21 min. 2 Volle maan, 'e morg. t 8 Paschen. 9 Laatste kwartier.avonds, ten 4 nre 38 mm. 16 Nieuwe maan 'amorf. ten 9 ure 57 min. 21 Eerste kwartier 'a morg. ten 0 nre 49 min. W* W F. DA VIES, apotheker en boekhandelaar. Iu Pennsylvania Avenue, 2 April 1855. Sheboygan, Wis. BANK OF SHEBOYGAN. Dae instelling zal van af aanstaanden .Maandag geopend rijn, tot het uitoefenen van een algeweeu BANKIERS- en WISSELKASTOOR. DincctKonzs: W W. King, Van Epa Yornig. War. ren Smith. Chss. T. Moorc, Warren Hill. »ra. R. Oorsline, Godfrey Slamm en J- F. Kirkland. Sheliovgan. W. W. KING. President. 19 Maart 1855. VAN EPS YOUNG. Vice Pre*. F. R. TOWNSEN1). Kassier. i r JAN ONRUST. ■-Wel Jou! hoe gaat het, vriend? zijt gc in uw dienst te rredcnT" Vroeg laatst mijnheer Pastoor aan buurman» stal knecht Jan.— "Och neen, mijnheer rastoor:" Was 't antwoord heb gocu reden "Om heel content te lijn. Ik werk zoo hard ik kan, "Van 'a morgens vroeg tot's avonds laat, maar 'tkan niet balen; "Er is geen eind aan 't werk. Wie zou een dienst niet hateu, "Waar 'tzoo volhandig ïsT En, had ik ooit gedaan, "Een oogeublikje rust, dan kon het nog al gaan; "Maar neen, 'tis altijd: "Jan! leg vuur aan. Jan! breng pijpen! •'"Ie nog dc krant niet weg?—Vergeet je 't messen ZaAl 't paard op! nceu, Kom hier mank eerst mijn laarzen sclioou!" "En altijd: "linastu wat!" Hoe word ik 't ooitgewoonl "Ik loop, ik draaf, ik zweet, ik word nog gek en dol. "Mijnheer Pastoor! ik hou 't in zulk oen dieust niet vol." —"Geduld, geduld, mijn vriend! ik moet u op doen merken," Hernam mijnheer Pastoor, "dot God den mcnsch tot werken "Bestemd heeft; 't is Gods wil. dat elk van ons in zweet "Zijns aangezigts, zijn brood in deze wereld eet "Dit levuu is slechts kort; aan gindache hcmelkust "Srazakl ge eens van zorgen vrij,een ongestoorde rust.' "Och neen, mijnbeer Pastoor! dat kan ik niet geloo ven," Zei Jan: "gelijk omlaag, zoo gaat het ook hier boven: "En 'k durf wel wedden, dat ik naauw'lijks daar ver schijn "Of't zal bij ander werk, hetzelfde deuntje zijn: '<"Hoi»l gaauw de zon eens iu en breng do sterren bui. ten! Schuif deze wolk wat wegl Gij moet de eens snuiten; "•'Haal gaauw een gieter vol uit onze waterkom! ""Nog een, nog een, noggooi de regenton maar om! ""Grijp nu den blaasbalg, Jan, en jaag wat wind naar ond'rvn; "Schiet fluks een vuurpijl af en help een haudjt doud'reu; - "Neem verw en kwast, en kleur den regenboog wa op!" "Zoo gaal het dag aai» dag, in draf en in galop. *'In" *t kort, mij oh eer Pastoor! er is naar mijn gedach ten, "Ie 't andere leven zelfa. voor mij geen rost te wach- »«i- G. J. tz WINKEL. OiascBor, 1847. De drankafechaffingswet in New York. Het volgend verslag zal een denkbeeld geven van den aard dezer wet, welke den 5 Julij in werking zal treden. Er zijn 6000 drankwinkels in de stad New Vork eo er zal eene hcele beweging zijn als men deze winkel» tracht te slniten. Als deze wet in If. Y. kan doorge zet worden, dan kan zij dit op elke plaats dar wereld. Wij denken dat er een klein staand leger toe noodig tal zijn. De belangen; die met den tegenstand wikkeld zijn, zijn zoo uitgestrekt, dat het eene etciing zonder wederga zul ziju in de Axuerikaan6che staatkunde. De wet zorgt dat er geeu rum, brandewijn, jenever, whiskey, wijn, bier of eenige andere bedwelmende dranken wettelijk in deze etad knnncD verkocht worden na den 4 Julij e.k, uitgezonderd door perso nen, die bijzonderlijk tot den verkoop der bovenge noemde artikelen, tot werktuigkundig, geneeskun dig of sacramenteel gebruik, aangesteld en gepateo- tenteqrd xijn. Geene vergunning óm die «la eenen drank te verkoopen zal worden verleend van #f en na dedagteckening van aanneming dezer acte. Ook zal het niet wettig zyu de voornoemde dranken io ee- »ig pakhuis, herberg, groeerij, winkel, logement of eethui», of in «ene kamer gebruikt tot dansen, dob belen of andere vermakelijkheden te hebben. Maar ieder burger Tan een goed zedelijk gedrag, zijnde een kiezer van do town of stad waarin hij voornemens is te verkoopen, en geen marskramer of belanghebbende in eene herberg, eene groeerij, eenen fi uitwinkel, eone confectionary of andere plaats van gezellig onderhond, noch bedienende dezelve, noch van kapitein, agent, klerk of ander perooon op eon •chip of eene stoomboot, mag, van af den I Mei e.k. de bovengenoemde dranken hebban ea verkoopen, TOfr *.?rJlC.,J'8'' 8chei<1" CD geneeskundig gebruik, mits hij, binnen een jaar tbb te voren, in het kan toer van den klerk dor coautjr, waarin zulke drank j De kom vak hex ATLASTiscnax Oceaan De kom den Atlantiachc-n oceaan ia een lange trog,die Uc oude wereld van de nieuwe scheidt, eu waarschijulijk zich van pooi tot pool uitstrekt. Deze oceaan werd tchijrilijk, door de baud des Almagtigeii, in de vaste korst ran onze planeet gegraven, opdat aldaar de wa teren, welke hij zeeën noemde, konden vergadcreu. zoodat zij het druoge land liclcu te voorschijn komen cn dc aarde geschikt maakten tot eene woonplaats voor menschon. Van den top van den Cbiiubnrauo tot op den bodem der Atlantische Zee, op de diepste plants,die ooit door het diophmd iu deu Noordelijken Atlnutischcu oceaan bereikt is, is do afstand iu regt- stimdige rigtiug negen mijlen. Konden do wateren van de Atlantische zee afgetapt worden, zoodut deze groote zee-kloof aan het gezigt werd blootgesteld, welke vaste labden en uitgestrokle gronden vau de rrdpool tot de zuidpool van elkauder scheidt, zou dit het ongelijkste, grootste eu indrukwekkendste tooucel aanbieden. De ware ribben vau do vaste narde, met dc grond vesting der zee, zoudeu aan hel licht gebragt worden, wij zouden ons, met oenen blik, iu dc ledige wieg n den occanu zien voorgesteld, "een duizend ijssc- lijke wrakken." niet dat vreesselijk toestel van doods hoofden, groote ankers, hoopen puarlcn en oiiscliatba- o, welke, iu het oog vau deu dichter, op den bodem der zee verstrooid liggen, makende dezelve afschuwelijk met gezigten van afzigtelijken dood. Het diepste gedeelte van den uoordclijkeu Atlantische» Oceaan ia waarschijnlijk ergens tussclien de Bcr uni fies eu dc grootc banken. De wateren in dc golf vau Mexico zijn vervat iu eene kom bijna eene mijl diep op het diepste gedeelte. Er is op den bodem van dc zee, tussclien knap Race in New Foundlaud, ou knnp Clear, in Ierland, eene merkwaardige steppe, welke reeds bekend is als de telegraaf-bcdding. Eene com pagnie is nu opgerigt met het doel om eene ouderzee- sche telegraaf door den AtlantUchen oceaan te leg gen. Er is voorgesteld om dc kabels laugs deze bed ding te brengen vau de oostelijke kust van New Foundlaud tot aan de westelijke kusten van Ierland. De groote cirkelvormige afstand tusasclien deze twee kustlinièn is 1,600 mijlen, en do zee lang6 dozen weg is waarschijnlijk nergens meer dou 10.000 voet diep. Professor Maury. Ecx tETKXsnKKz.r>.—In het begin van het jaar 1833 woonde in do vijfde avenue, het westeinde van New York waar de kabcljaanw's aristocratie liaren zetel heeft gevestigd, een koopman, wiens buisselijkc ea commercieel® omstandigheden tot de gelukkigsten der wereld behoorden. Hij had eeue voortreffelijk! vrouw en bloeijcude kinderen; in ziju smaakvol et doelmatig gebouwd buis ontbrak het aan niet», dat tot verfraaijing cn de veraangonamiug des levens be hoort. Zijne middelen veroorloofden hem, ziel» hot leven zoo aan go naam mogelijk te mafeeu: want hij was obi de $200,000 rijk en bezat eene zaak beneden in de stad, wier opbrengst iu de laatste jaren zijn ka pitaal aanmerkelijk vermeerderd had. In don vorigrn winter echter begon zijnp gelukszon te tanen. Hij had voor $50,000 aan waren naar Californie den, en verloor door eenen zameuloop van ongunstige omstandigheden hetgeheele bedrag. "Weinige maan den daarna troffen hem oog andere zware slagen en te gelijker tijd werd zijn huisgezin door zichten be zocht, van wclko het tot nog too verschoond was ge bleven. Krachtig en kloekmoedig, gelijk hij wa»1 verdroeg de man zyneu tegenspoed eenen tijd lang met eene zekere gelatenheid eindelijk echter overmande hem de neeralagtigbeid en hij besloot, om van dezelve bevrijd te raken, met zijn gezin «en reis je naar Eotopa te doen. Hij bezag de heerlijkheden der oude wereld en scheepte zich toen verleden herfel verkwikt en met nieuwen moed weder naar zijn va derland in. Ongelukkiger wijze echter bad hij de Arctic tot zijne ovenaart gekozen en ging op dezelve met zijn gcheele huisgezin ten coder. Onlangs wer den zijne handelszaken uiteen gedaan, en men vond een te kort van ongeveer $50,000. Zoo is tui leva,! Gebeo va» des Sultas au het bewot tas dek dood des Czaabs.Toen het berigl van den dood des keizere Ndtolooe dea Sultan werd medegedeeld, stand bij eenige oogen blikken bewegingloo». Daarop wend de hij zich naar Mekka, boog en zeide met eene sidde rende aten»: "God ia groot en barmhartig! Ik zondig niet, als ik mijnen magtigen vijand, die ook de vijand van den Islam was, in mijn hart betreur. Allah, die de slaven gemaakt heeft zoowel als de begs f vonten J, verg eve den dooden zijne zouden!" Een Amerikaan, die onlangs io het Vebip Queen yf the Seas [koningin der xeeën] van Bosun naar San Fraociaeo wilde vareo, ken geene pluis meer vin den; de bedden waren alle en onder anderen ook van inlgo Ladies bezet. Wat doel de Yankee? Mede- vaten wilde bij, hel mogt kosten wat bet vilden—Hij biedt eene dar dames band en bsrt aan, hnwi er ter- atond mede en verkrijgt daarvoor eena plaats In hare kooi. Slooce okdacfit*.—Eer ik éene vrouw van vijftig jaar trouw, wil ik er liever twee van vijf en twintig nemen. De oodergeteckonde kondigt hierbij het Hollandscho ■bliek dezer Stad en Counlv achliugsTol aau. dat hij zijnen bekenden winkel van tJzerwervn, Landbouwers- en Handwerkers-gereedschappen door nankoopen in het Oosten zoo heeft opgevuld, dat hij met het beste etablissement van dien nard in hel Westen kan wedijveren. Door eene veeljarige uitoefening dezes be drijf* is hij in staat gestold zijnen begunstigers nroinpt en civiel te bedienen, en ben goedkoopero aanbiedin gen te doen. dan een zijner concurrenten. Hij vor- zoekt derhalve om een iedere gunst en recommandatie. We. \V. KING. Sheboygan, 20 Mei 1854. 21 y. Te knop bij Sliohoygau, 24 Nov. UITVERKOOP, tegen inkoopsprijzen De ondergetoekendo voornemens zijnde deren ro mer deze stad te verluien, wensclit eorsl zijnen gnn- «chen voorraad van Wnren te verkoopen. Hij biedt derhalve zijne Goederen hot publiek tegen inkoops prijzen aan, en daarbij levens de gelegenheid oro Gocdkoopcr dan ooit in te koopen. Oofe wil hij zijne HUIZEN on LOTTEN, die hij thans bewoont, tegen eenen hoogst aanuemelijken prijs eo onder goede conditiën verkoopen. Dezobon- wen en lollen liggon bijna aan den Imek van Penn sylvania en Achtste slraaL en zijn ter uitoefening van eenig bedrijf ten hoogste geschikt Shebovesu, 1 Maart 1855. 3 m 9 WILHELM MOZER. Ijzerwinkel, k r Pennsylvania Avenue, na wfioteL 1 bet Echte Edamsche Kaas, DE AMEMKAAN'S VEIESD Hol/oicay's Pillen. Aak dk Burgers der Veherkicdk Statem: Ik dank U vriendelijk en opregt voor den on- noemelijken aftrek welken mijne Pillen onder U tl beurt viel en neem deze gelegenheid te hnat, te zeggen, dut mijne voor ouderen alle Amerikaousche Burgen waren eu dat ik de meeste achting gevoel voor dc Ame rikanen en alios wal Amerika beircft, zoo zelfs, dat ik dexo Pillen met voorbedachtheid op uw klimaat, uwe gewoonten, ligchaaiiisgcslel en levoiiKwijzo heb toobe- zijiide mij onder U te vestigen, het- ZUIVERING DES BI.OEDS, ek LEVER- E» GALZIEKTEN. De Burgere der Utiio lijden veel aan eene onge stelde Lover en Maag"; naauwelijke zijn er eenigon van den invloed dezer verwoeeteude kwalen uitgezonderd, weshalve helleven zoo1 1 ne, wolligt de schoonst tijd, wam»oer velo, hot smart mij te moeten zeggen, ha re tandou en goed uiterlijk verliozen. kunnen, terwijl nog m don bloei hnars leveus zijnde, zulke treurige kwa len ton eenemale genczeu, door hot bloed bestendig zuiver en de lever eu maag in eene gezonde werking te houdan. wanneer het leven zacht daar henen vlieten en planten in eene heerlijke luchtstreek gelijken zni, waar eene eauwige lento achimtle lieerechen.Daar het 'i be houd des menschelijkon ligchaamseri dan duur des le vens betreft, kan veel uitgewerkt worden en ik reg on beschroomd dat gezondheid en leven voor vele jaren EKHB GENEZING VOOB AÜEH Holloway's Zalf. Boroebs der Unie Gij hebt mij als met eene slem, van het eene einde der Unie lol hot andere, do eer onugedoan, om de hoe danigheden mijner Zalf met uwe goedkeuring te be stempelen. Het is naniiwelijks twee jaren, sedert ik dezelve eau U bekend niankie en reeds hoeft zij meer vermaardheid gewonnen dan eouig ouder geneesmid del in zulk ceu kort tijdsbestek. THOMAS HOLLOWAY. 38, Hoet ran de Ann Jr Afaxatt Straten, X. V WONDERBARE GENEZING VAN KWADE BEENEX. NA EENEN DUUR VAN NEGEN JAREN; Uittreksel vil eenen Brief run Mr. IT. J. Imngln/' ran HuntseilU. Vadkin County. Noord Carolina, gedateerd 1 Noeemiter 1853. Lees rijne eigene woorde®. Aan Profejsor HoU-owat: Mijnheer! Hol ia geenszins mijnen wensch open baar bekend te worden, noch i» deze brief geschreven alleen om wat te schrijven, maar om te zeggcD, dat uwe Zalf mij van eene der ijsselijks e huidziekten ge nezen heeft aan welke de inensch is blootgesteld,en wel ke, door allen dio mij kenden, gansch boven het bereik van geneesmiddelen beschouwd werd. Gedurende lie gen jnron ben ik geslagen geweest met ech der pijnlijk ste en los tig» to kwade bcenon, die ooit don inonsch ten dcelo viel, eu na allerlei geneesmiddelen, van welke ik ooit hoorde, beproefd ta hebben, gnf ik in vertwijfeling hlle hoop op herstel op: maar eeu vrieud bragt mij eer paar groote potten uwer Zalf, die ua aanwending d< zweren nan mijne bceuen genazen eu ik kreeg volko men inijnc gezondheid terug., tot mijne aangename ver- Basing en blijdschap eö tel de Terwondering inijuer vrienden. [Gek] W. J. LANGLEY. buitrkokwonk oeheziso kkkkr kwade borst, wanneer zij bijna aan den ,ham« du Cópie van eenen brief van Mr. R. Durant, Neut Or leans, 9 Nornnber 1853. Aan Professor Hollowat, 38. Hoek vati Ann Nas- san Straten, N. Y. Mijnheer! Het ia met opregle dankbaarheid dat ik U kan verwittigen, dat door het gebruik uwer Zalf en Pillen het leven mijner vrouw is gespaard gebleven. Gedurende zeven jaren had zij een zwerende borst met tien loopende wonden, [niet van kankerachtigen aard.] Men zeide mij dat nieta haBr konde redden, toen werd zij geraden uwe Zalf en Pillen te gebruiken, uls wan neer dezelvo in den korten tijd van drie maanden eetn volkomcue genezing bewerkten, tot do verwondering vnn allen die ons kenden. Wij verkregen uwe medi cijnen vnn de koeren Wright Co., wonende iu Char- tres Straat. New Orleans. Ik zend dezen van hel '"Ho- ■I des Princes" te Parijs, ofschoon ik dien te New Or- _aiib schreef voor ons vertrek, daar ik te dier lijd adres te New York niet wisL (Get-; R. DURANT. De Pillen mogen in verbinding met de zalf ia de •olgende gevallen aaugewead worden; als voor: Zwerende boenen Bevriezing Gopet Huidziek- Dito borsteu. Handwon- Klieren ten Branden den Pijn in de Schurft Bunions Eksteroogen lendenen Zeer hóófd Vliogeu steken Kanker Annbeijen Uitslag Cocohny Stijve leden Zeere tepels Zweren Chiego'foot Elephantiasis Rheumatiok Wonden Keel ontsteking Diepe zworen Snede# Blaren Worden verkócht in Professor Hollcwny's Eta blissement. 80 Maiden Lane, New York. 244 Strand Louden, alsmede bij allo respectable drogisten handelaren in Medicijnen In de Ver Stoten, iu potten 25, 62J, en $1,00 liet stuk. In het groot te vor krijgen in alle principale Apotheken in dc Unie. £3#" De grootaio potten to koopen is het voordeeligst. NB. Bij iodei potje wordon nunwijziugen voor het gebruik afgegeven. 1 y i» 235. JAMES HOGAN, COMMISSIE KOOPMAN, HANDELAAR itt fjcl groot cn klein in Pronisicn, ©ro- ccrgcn; bJijneu cn Cikcnrcn. oocstc priizen worden betaald voor allerlei pro- Mijn winkel n ie (rollover ua Knirenel winici Geefe. Sheboygan, 2 Junij 1854. Voor hetgeen het kost! De ondergeteekenden, begcorigzijn- de hunne znken ulhier te sluiu-n. bie- den te koop in hun' winkel hebbende tot uithangbord, DE GROOTE STOEIr, Hun ganschen voorraad van benevens WINKELS WERKPLAATS, melde daarbij kehooronJc machine voor pnardonkracht, "Aue Draaibank en Boorinochiiie, Cirkel-Zaag, enz. Verder eenige duizend voeten Zwart-Walnolen-, Suiker-, Emcheo- en Eiken-hout, Gedraaide Materia len, enz. Een PAARD met TUIG, cn een goede tweeepaooige WAGEN op Vereo, mitsgaders een WOONHUIS in de Stad on eene kleino BOEREN PLAATS, bestaande uit 20 skkors Onbebouwd Land, gelegen in Town Herman. H. W. ifc L. E. MINOTT. Sheboygan, 1 Sopt. 1854. 37 tf. Meubel Magajtm, genomen volgeus de aangenomen gezondhcidaregelen, vervat in do voorschriften welke ieder dooajo vergezoUen. EEN GEVAL VAN ZWAKHEID EN ONMAGT VAN 10 JAREN DUUR, GENEZEN DOOR HOLLOWAY'S PILLEN. Afschrift tan eenen brief tan kapt. John Johnson, Al tor House. New Yorkgedateerd 6 Januarij 1854. Aak Pkopkssor Hollor at: Mijnheer! Het ia met de meeste blijdschap dal ik U kan informeren van d< heratelbug mijner gezondheid en krachten, door hot ge bruik uwer Pillen. Voor da laatste 10 jaren leed ik aar eene ongesteldheid der lever en maag on werd tot zulk een uiterste gebragt, dat ik mijn schip opgaf, niet te kende ooit meer m zee te zullen gaan, daar ik iedere remedie, die men mij voorachreef, had beproefd; doch alles te vergeef*. Ik had mij aan vertwijfeling overge- gevon, toen ik eindelijk werd aangeraden uwe Pillen te gebruiken Na dezelvo drie maanden gebruikt te heb ben, I* de uitdag. dat ik thans eene betere gezondheid geniet dan voor de laatste elf jaren en mij inderdaed zoo wel gevoel ah ik ooit in mijn leven waa. Het staat u vrij, du ten natte vau anderen bekend te maken. Ik blijf met alia achting. (TO JOHN. JOHNSON. Deze beroemde' pillen zijn ook zeer aan te beve len voor de volgende kwelen: Ague, Bloedvlocijing Ontsteking Steen in d« Belemmerde Verhitting Geelzucht blaas* ademhaling Vrouwelijke on Pijn In de Blaren Gezwellen geregeldheid lendenen Venusziekte Huiduitslag Allerlei soort v. Aanbeijen Wormen Ingewand koortsen Jicht of Zwakheid ontsteking Stuipen Rhenmatiek Onverachil- Kolijk Keelziekte Belemmer-lig alt welke Hardlijvigheid Hoofdpijn de Waterloo-oorzaak èrit- Tering Slechte 8pij»- zing tuande Zwakheid vertering Schurft ent enz. Waterzucht KeelonUteking Worden verkocb| iq Professor Holloway's, Eta blissement 80 Maidon Lane, "New York. 244 Strand Londen, alsmede bij. allo respectable drogisten en handelaren in 'Medicijnen inde Ver. 8uten,*'in doosjes van 25, 621 en 1.00 het stuk. In het groot te ver krijgen in alle principale Apotheken in de Unie. IW Dc groouln dozijn, ta koopen ia Wel voordcvligsL NB. Bij ieder doosje word»,'a aan wijtingen toot het gebruik afgegeven 1 y o 235- ïfr Christian Alkrecht, Center Straat, naast KeUer't Smederij. De ondergetekende heeft zijn' vroeger in Pennsvl- vgpia Avenue gehouden MEUBELWINKEL naar boven beaclireren, door hem xelveo gebouwd huia ver plaatst. Hij zal zich, gelijk vroeger, op 't ijverigst be- ruoeijen, zijno begunstigers prompt en. civiel te bedie nen, en verzoekt hierbij vriendelijk do gunst en re commandatie *(j»er medeburger*. Allerhande Tafels, gewoon Huisraad, zoowel atsde fijnste en elegantste Meubelen ziju steeds bij hem m voorraad, of worden spoedig op bestelling gemaakt. C. ALBRECHT. Sheboygan, 9 Junij 1854. y 24. Bran dwaar berg—Maatschappijen Kantoor boven de "City Auction Room." Granite Incurantie Compagnie, New York. Kapitaal. $250,000. C. G. Cartiw, Secretaris Geo. Curtis*, President Farmer's Inaurantio Compagnie, Utica, N. Y. Kapitaal $200,000. E. J. Richardson, Seer. Geo. F. Weaver, Pres, Rensselaer Inaurantio Comp., Lanaingburgh, N. Y. Kapitaal $200,000. James Doughrey, Seer. Jacob Lake, President. Brand-en Zee-Waarborgen in bovengenoemde Cotn- pagoien worden tegen de gewone pniu-n afgegeven door E. GILMAN, Agent. Sheboygan, 6 Sept. 1854. 6 m 245. Amerikaansche Expres Compagnie. NAAR EK VAN Nieuw York, Buffiilo, Duinkerk, Cincinnati, Chicago; Milwaukie, St, Louis en tusschen liggende plaatsen, staat met Sheboygan to verband. CDnbftnenerj: LIVINGSTON. FARGO Jb Ca. Buffalo. WELL8, BUTTERFIELD Ca, Nieuw York. Pak jen ter verzending vanhjer af te geven aan - T HÖRNER, Agent. Kantoor in het Mich. Cent. R. R. Office, y 234. Goedkoope Goederen. KOMT IN DEN BRICK BLOCK, noDl Oóedkoop* War... 1; en aap lage conUnt- rden. Komtzehez" A. r; LYJIAN. o* kf.5e koupk, mkt Hoovurux kk run troon db r.z- tk or.KKzrK,neem de Ctnchnt Pkco.iai. gij uanr bed gaat, et» dék u wurm toe, oir» dee nachts te Voor vwnrermirtn rit bomt, neem het in de* mor gens. middags en nvolids, Zon i*|n dit op de lleech is aan geduid, vn do rnooijciijkheid znl spoedig zijn uil den wrg geruimd. Nicinniid zal langer dr7.en lost willen lijdeu. n!» hij bevindt dat die zoo geinakkolijk kim ge nezen worden. Pereonon aangednan inet oenen sle- penden hoest, welke hun hunne nachtrust beneemt, zullen bi-vinden dat zij. hel Cuv.nnv PKcron.»z. bij hel naar bed gaen innemende, zeker kunnen zijn tan venen gezonden, onafgebroken slanp, en bij gevolg van eene verkwikkende rost Eene groote verligting vnn lijden, I gevolgd van eene volkouieu genezing, te door dit on- - ichatbare middel, aau duizenden dergelijke zieken ver- strekt. I Door deszelf* aangename uitwerking in deze g'-vnl- leti, waren velen onwillig om Heszelfa gebruik na te la- n. loon do nuodzakolijkbeid daarvoor niet bestond. Voor zanokus kn iikn dik in hm ontbaar moktzn srnv.KUK.is dit middel vnii.onbérekcnbriar nul. dnnr hot door zijne werking op keel en long, al» het in kleine hoeveelheden wordt ingenomen, ill weinige liren allo heesclilieid wegneemt en op eene wouderbare wijza de sterkte en buigzaamheid der stem bevordert. Aamdorstigbkid word' door het Chkrrt Prctorai. „.er het nlgenteen veel verzacht en dikwijls geheel ge nezen. Meor er zijn sommige zoo hardnekkige geval len. dal zij voor niet een geneesmiddel geheel wijken willen. Chkrr* Pzctoral zal dezelve genezen, als zij te genezen zijn. Oktstkkino van dk luchtpijp en het bovendeel iikr Liiao kan door kleine en menigvuldige giften van djl middel genezen worden. Do lastige drukking laat spoedig af. Voor Cboup. Geef een braakmiddel van enllmonie om te worden govolgd van rnime en menigvuldige giften van hel Cherrv Pectoral, tot dat het de ziekte overwonnen heeft- Bij tijd* ingenomen lal bet in de genezing niet falen. Kinkhoest kan spoedig afgebroken en genezen wor den door hel gebruik vnn het Cherry PeetoraL Influenza or orikp wordt spocdig door dit middel weggenomen. Talrijke voorbeelden zijn waargenomen van huisgezinnen, dio voor alle ernstige gevolgen be- waard blevon, terwijl honno buren zonder Cherry Pec toral ven deze ziekte te lijdon hadden. Herhaaldelijk hebben wij hier hel berijft ontvangen van voorbeelden van lijders, die genezen zijn van Lever aandoeningen door dit middel, en wel zo< Ie. dat er geen twijfel meer kan bestaan omtrent des- zelf» genees kracht in deze ziekte. Het moet met vol harding worden ingenomen, totdat de pijn in dc sijde en amfora onaangename verschijnselen ophouden. Voor Tering in haar vroegste tijdperk, moet het in genomen worden met raadpleging van een goed genees heer, als dit mogelijk is, en in allen gevalle met eene zorgvuldige inechlnrmïng van de gedrukte aanwijzin gen op de fleach. Zoo het mpt oordeel gebruikt, en de lijder te gelijker tijd met zorgvuldigheid wordt opgepast, zal hot zelden missen de ziekte ten onder te brengen. Voor gevestïgdo TEniKo in hare slechtste gedaante, moot de Cherry Pectoral ingegeven worden in giften overeenkomstig hoeveel dn zieke noodig heeft of kan verdragen. Het brengt altijd eenige vcrligtiDg aan, en geneest niet zelden hen,die als ongenessselijk beachou wd worden. Er zijn vele duizenden door heiland verspreid, die gevoelen en zeggen dat zij hun leven en hunne te genwoordige gezondheid aau het Cherry Pectoral te dnnken hebben. Dit geneesmiddel wordt het publiek aangeboden al hel vertrouwen, hetwelk wij stellen In een artikel, dat zelden mist de gelukkigste uitwerkselen, dio men begee- kun, daar te stellen. Zoo uitgestrekt is het veld van deSrclfs nuttigheid qn zoo talrijk zijn zijne genezingen, dal bijna iedere sectio van het land overvlooit van al gemeen bekende personen, die door deszclfa gebruik hersteld zijn vou zorgelijke en zelfs wanhopige longziek- Als h«t eens beproefd is, i» deaxelfs voertrcf&lijk- heid boven ieder ander geneesmiddel zijner soort, te blijkbaar om de aandacht te ontsnappen, en waar zijne deugden bekend zijn, staat hel publiek niet Innger in twijfel welk tegengift te gebruiken voor de droevige en gevnarlijke aandoeningen der ademtmlings-werktnigen, nu ons klimaat eigen zijn. En niet elleen in vrces- selijke aanvallen op de longen, maar voor de ligtere verscheidenheid van verkoudheid, hoest, heeschbeid en voor kinderen is het de aangenaamste en ligste artsenij, die verkregen kan worden. Geen huis gezin moest zonder hetzelve zijn, en zij die bel eens ge bruikt hebben zullen dit ook niet. Bereid door J. C. Aver, Scheikundige, Lowell, Mats. Wordt verkocht door W*«. F. DAV1LS te Sheboygan. LAKE HOPKINS te Milwaukie, en bij alle Apo thekers in alle plaatsen. 3m >*271. EJV IJZER WAREJY. Do ondergeteekenden, dankbaar jegens hunne vrien denen 't publiek voor hunne vroegere milde begunstiging zullen, door eene striklo attentie op hunne zaken en eer verlangen om voldoening tc gevon, trachteu zich hun ver trouwen en begunstiging verder waardig te maken. Ouzo voorraad is ae grootste in dezo plaatsen expresse- lijk voor deze markt uitgezocht, on door wij zelve onze Blikken- en Koperen Waren vervaardigen,zoo willen wij voor dezelve instaan. Kleine winsten en veel verkoopen is ons motto. Onze voorraad beslaat gedeeltelijk uit eene groote ver scheidenheid van Kook-, Kamer- en Plaatkagchels: alle artikelen van Blik, Koper cn Pandoek voorradig of vol- gensbesteJIinggemaaki. Spijker*. Gla», Messen, Vorken, Bijion, liouweclen. Schoppen, Spaden, Hooivorken.Log Kettingen, Ketels, Handbijltjcs, Handzagen, Zeiaaen. Tinnen-en Houten-waren en Vaatwerk. Sheboygan, 6 Junij 1854. G A E R TN E R, G E E L E Co. Cjerfst en tDmterklecöing Goedkoopcr dan Ooit. 1. KASPAR GUCK, Wenacht zijnen vrienden in Sheboygan en destelle omtrek bekend te makon, dat hij pa* een nieuw ec fmai Mttortement van Frausche, Engelsche eu Hoog- duitschc Lakens? Kasimieren en Veststoflfen heeft ontvangen, welke ten spoedigste op bestelling eu naar den lantstcn smaak zullen verwerkt wordeu. Een groot araortemeut van gemaakte van mijn eigen maaktal, zijnde goede stof eu goed naar de mode genaaid, ia altijd voorradig, benevens een wel gesorteerde voorraad van Hoeden en Petten f in sporten,Ooderkleeding, Overhemden, Boordjon.Dat- een, Sokken en eene groote verscheidenheid van Hand» schoenen; komt en ziet! Het is de laatste kleeder- wlnkél aan de noordzijde van Pennsylvania Averin, niet wijd van de Lake. fc. GUCK. Sbebpygap, 16 October 1854. y42 Consul «Ier A'cderlunden MICHIGAN, WISCONSIN en MINNESOTA. r i'-TjP!'-f 'f. Newport, Sauk Coimty, WiBOottsin. Hat Nederlandsclie publiek in bovengenoemde lan den wordt hiermede verwittigd, «lal alle ofltaiéle naar .Europa to verzenden Klakken, ten einde bij'h«l Ce- e.tuur of hjjde regtbnaken: Iri Nederland van Itracb te zijn, tfppr dvii Conaul moeten'ïijn grle;ali««erd. BOERHAVE'S ELECTRO- CHEMISCHE AROMA, OF echt hollandsch kruiden bitteb, - "VaN- LOUIS a. d' ISRAELS, Scheikundig* «a Artsenymcuger van Ain»terdam, eenige bereider. Een zuiver, uil geneeskrachtige kruiden zamengs- «leid Bi iter, geheel op weien*cliappelijke gronden tn naar de leer des grooten Hollatidschen geneeakandigsi BOERHAVE toebereid. Uithoofde van deszelfs hoogst gunstige onname in ds meeste Ettropescho Stolen, wordt dit hoofdzakelijk in de Ver. Staten ingevoerd, wegens het groote aantal, zoowel tandgenooien ole naburen nlt Europa, die evsr- al in deze groote Republiek Verspreid zijl», en daar het zelve zich ook alhier zeer gunstrijk getoond heeft, toe biedo ik het thans het Amorikaonsche publiek aas, overtuigd dat deszelfs waarlijk wonderbare eigenschap, pen naar wiarde zulleu gesohot worden. Onmiddelijk na het gebrnik zal men de weldadige nitwerkaelen bespeuren, en voornamelijk in Tele ziek ten die uil de maag haren oorsprong vinden, zoo al»: slechte spijsvertering, hoofdpijn, gebrek aan e*tla»t, zwakke ze tl n wen, verstopping der ingewanden, kramp, koliek, buikpijnen, koorts, cholera, onz., enz. "at is ook vooral zulke personen ann te bevelea. ligchanmseestcl veel geleden heeft door overmatig gebruik van sterken drank, en door uitputting va» krachten. Daar ui» de gunstige werking zich zeer snel gevoelaa. dort, zoo vindt het dadelijk den zetel.der ziekte, dsor- dringt alle zenuwen, wekt den nedargeetagen geest ge heel weder op, geeft den ruoedeloozen nieuw levan e» schenkt hel ligchaam gezondheid en nieuwe U*«m- krachten. Alleen dat is echt, hetwelk van mijne handteak»- ning voorzien is. Aan Vrienden en landgenooten. jrzochl zijnde getoigenie te geven wegen» Bo*r- have's Hollandsch B lter, zoo wil ik hier nan voldoen, en dit middel ten gobrnike aanbevelen, aan al diegensn, welke lijden aan maagkwalen of ongesteldheden, uit de maag voortkomende, waar ik mij ook ongesteld aan gevoelde on wel door eene koude in de maag ontstaan de, zoodal spijsverteeriog ophield en ik ook geen nei ging tot iptjs of drank meer gevoelde: ook was mij de gal door hel bloed verspreid, zoodat ik geheel ongeeteld werd. Dan, bod de advertentie van bat HoUandwk Bitter denkende, en daar lezende dat alle uit d* maag. voortspruitende kwellingen enz., met dit middel gese len kannen worden, zoo nam ik ook dit te baat, #f het mogt dienstig zijn tot herstel, en dit ontwaard» ik na de 2 a 3 eerste lepels vol daarvan le gebruiken, sa bij verder gebruik voelde ik mij ook van dog tot dag b»» ter, tot dat ik de geheele fleach uitgolruikt had en wi de mij toen ook geheel hersteld, zoodat dit middel wel ten gebruike is aan te prijzen, wanneer men daar be hoefte aan heeft, volgen» opgnve in dc advertentie; sa hoewel dit middel nu wel als de middelijko oorzaak ter genezing heeft gediend en beschouwd kan worden, zee is het de ware oorsprong der genezing uiet, welke allee» bestaat door hel béslunr van dien God, in wiena hand ons leven, den adem en alle dingen zyn: want Hij alleen is bet die ziekten en ook weder gezondheid acbenkt. Sheboygan. Wis, 30 Nov. 1853. JACOB RINSES WEDER EEN GETUIGENIS. Tor aanprijzing von hel gebrnik van Boerhavb's HOLLANDSCH BITTER schrijf! men ons uit Grand Rapids, van 19 Junij 1853: "Onze landgenoot Pieter Dane heaft mij verzocht U ter vermelding in de». Nieuwsbode te berigleo, dat hij door eeno fleach l* ge bruiken zich geheel hersteld gevoelt van zijne koon*, slechte «pijsvertering en lusteloosheid, waar aan hij dit' voorjaar lang gesukkeld heeft. P. Dane i* dankbeal ja- geus den Opper-Mcdicijnmeesier eu Dr. Boerhare, «n wil langs dezen weg zijne landgenooten opwekken ons- bij noodzaak een dollar voor eene flesch te wagen." het hollandsch bitter Heeft wederom eene groots genezing bewerkt: Da vrouw van Pie.ter de Witte, woonachiigiu town Holland^ Sheboygnn CountyWie., leed zoodanig aan eene zwak ke mang, dat zij hoegenaamd geen voedsel kon verdra gen cu dien ten gevolge doodclijk zwak en zi*k. werd. Zij was eenigen tijd onder geneeskundige U-handeling^ doch vond geen baal daarbij. Eindelijk kocht hij, ii»-' dat zijne vronw ruim drie maanden aan die kwaal ge leden had, ter drukkerij van den Nieuwsbode eene fleceh van Bokhhzve'b Hollandsch Bitter, en slechts twee da gen had zij daarvan ingenomen, of rij kon reed* etea met smaak gebruiken en gevoelde zij zich na het gebrnik vnn die eene flesch volkomen hersteld. Sheboygan, 22 Augs. 1854. Een aantal andere wonderbare genezingen door het gebrnik van dit Hollandsch Bitter, konden hier aanger baald, of de aandacht mijner Inndgenooten ter meer dere aanprijzing op de getuigenissen ven een aantal E'»ofwaardigemen8chen gereatigd worden,indien mija tak zulks gedoogde. Wordt verkocht door den eigenaar Benjamin Paft, Jr., Apotheker aan den hoek der 3de ea Smith field straten, Pittsburgh. Pa. Prij» 1 per fleach. Is ook le verkrijgen by J. Quiwtus. hoofd-agent voer Sheboygnn County, aan wien men zich uit andere Ho!- landache nederzettingen iu Wisconsin. Michigan of 1IH- noi» tot het bekomen van agentschappen geliev* tt melden1 y 247 30,#00 BUSHELS TARWE. Tegen de hoogeto Marktprijzen en voor haar geld oopt JOHN S. HARVEY. Sheboygan, 6 Sept. 1854 37 tf LAND TE KOOP. DE BESTE FARM IN DEZE COUNTY, groot 1821 Akkers- Er zijn 50 akkers schoon, 35 akker» nu onder be bouwing en bezaaid, terwijl omtrent 100 skken Broek land zijn. Het land ligt 3J mijlen van Sheboygnn en 24 mij len van Sheboygan Falls, aan de Shebovga» Rivier. De vrachten en hel hout zullen den kopper w.der- geven al hetgoen wij voor de Form vragen, zijnde er rnim 100,000 voeten zaagloggen en 1800 cord* hard hout op. Te bevragen iu den winkel van Sheboygan Falls, SULLY 4* CO- IS Juoij 1854. 333 if Thans ziet bij dan Uilgever dezes hel licht: NOTARIS AMBT. De ondergeteekende door den gouTernenr dezes Staats tót het embt van OPENBAAR NOTARIS, residerende te Shaboygnn, benoemd zijmie, heeft d»44' aau het publiek bekond te maken, dat bij gemagtigd ja tet het schrijven en legaliseren van Eigendomsbewijzen, (deeds en mortgage?,} Contracten, Testamenten, n ■'I® andere stukken van Notarivlen aard. Ook belast hij zich met het opmaken in wettigs» vorm, en het verzenden van allerhande atukkea, wel ke men door taaachenkomst e«na Nederlandacbsn Con suls of regtatreeka naar de Nederlanden wil zepdes, rer vemgung vnn familie zaken, enz. in hel oude V». derland. Sheboygan, 8 Maart 1854. J. QUINTU8. QLgentcn uoor ben -Kienusbobc. De volgende hoeren zijn zoo vriendelijk het ageilx-ksP op zich te nemen, inteekenings-geldeii voor dit blad ta ontvangen en metdc namen op te zenden: De Heer A. Stokdijk, Amsterdam, Wbccnsl». A. J. Hitlebrands, Ooatbnig, dita, G. P. Fehzer, Sheboygan Fait», i, H. de Jonge, ftlilwaukie, Wia. A. Smits. Green Bay, Wis. J. Verategen. Little Cbnte, Wte. J. Landnut, Allo, Fond dn lie County, H. van der Kolk. Chicago. S. Osinga, Blue Island, HHnoja, A. de Vos, Az. Rorhealer. fi. Y. J. Bruynooge. Pultneyville, N. T. N. W.-A. rr.C. Smallenhurg, HnffaU, J,-,Psl«'*on, en*., New Jersey. H; Cfsteland, Ohio; W. Bijl, Cincinnati. H. H. van Dijck, dito. J. van de I.uijster. Heiland. Mich. i' Vn„deD Zeeland, Mich. "oodcoinker, Kalamazoo, dita, V.' Grand Rapid*, dito,' ,N.,Vyn. Grand Haven, dito, H. Ho per». Pella, 'own. H. C. Hay«knmp, St.-Loais J. Stolen, Philadelphia, Pa, ï3r ttl-onnemvnlK-prij* op dea Nieuwsbod* ie sleclitsTVVEE DOLLARS per jaar, of omtrent vip» cznt» per Wéék! Zij die wenachsn in ta teekevifk hebben zich slecht» bij de agenten aan ta mektea df. Hel geld (:a goede bankbiljetteq J in ra»»» briaf ta rfnl. ten.dia franco tr

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1855 | | pagina 4