SHEBOYGAN, WIS. $2.00 per jaar, in vooruitbetaling. UiNGSDAG. DEN 17 APRIL 1S55. OPENHARTIGE EN EERLIJKE BEKENTENIS. vWij li'vjm in den geld tijd. Alle dngpn. rIIo uren bidd«-n 'wij tot dm» almagtigcn dollar. Do r-«ts gelwrdheiil, de geneeskunst, bet predikambt en alle andere heroepen worden in rómpela nitge- oefend, die nan den mammon gewijd zijn. Wij gnnn; slaan, zitten, preken, doen zaken, venten geheime geneesmiddelen uit, ccnig en alleen tqr herbergen* of logcmenion jcerevnn onzen gridbuirli 1. Gecnc pliinls is eene enkele hooggelegene plek, om ridTroor den den vaderlandseben bodem van Nederland 'bec-ft mogen hunne huizen openstellen tot den out- '„ard'JlFgeluk en rtrwirl in rïp „nlrsn is hsv(.itïm>n. SflhiviWsïion- 1 vsrlnipn pn inHat cwzesendiwrd tol meerdere wol- vangst van reizigers. Tiitzii^t op het bemelsche zon dikwijls op waarop het op zijne grondvesten sidderende ge louw voor het geweld jk-r w.-.teren bezwijken en niet al zijne bewoners in/den vloed Tcrdwijnen znl. "Ginds een talrijk huisgezin vnn nllcs be roofd zich toevertrouwd nan een broos vuurtuig, dat door do wieling racdi-gesleept, of-door eene ijsklomp overvallen eene piooi des stortvloeds wordt. Elders scharen vnn ongelukkiger), hon- uitgestort in name giften voor hunne deesuiswaar- dige landgenooten. - 'Bedriegt de ondergeteekende zich niet, dan zal de rsinj^ daareven slechts met groote trekken ge schetst, doch door nieuwsbladen en |varticuliere be- rigten gewis in hartverscheurende bijzonderheden bekenu geworden, ook bet medelijden opwekken sloten en h.-t kaart en InliiMjf spel, het Keg van zoo menige bewoner der Vorcenigde Staten j en dansen op. dien dag sirengelijk ^orbo.K n zul- «T Dc heer E. Fox Cook, verkozen bur gmeester van Sheboygan, heeft jj. Dingsdng avond bij liet nnnvanrden van zijn ambt oene re de gehouden, die dei» spreker tot eer verstrekt. Onder anderen dringt;bij erop «mi. dat de zoo genaamde Saloons'op den dag des Hoeren ge- - billiard spei, hel kegelen wo rat. iviaers sennren van ongciunzigen, non- van zoo menige oewoner uei - - r derden, in, duizenden, elkander verdringende op f van Noord Amerika, die siuds langer of korter tijd len women. A e i -ti_j iiii.1KaiIam .-li, n/lo'ldTiil hft'-fi mnrn-n hunne lm dood in de" golven te beveiligen. SchnoTgebou- - .verlaten en in dat gezegend oord tol meerdere wol- j wen -en keiken zijn opgevuld met ongelukkigen, i vaart is gekomen, of die, zijne vroegere herkomst die veel, die alles verloren hebben en van lion- j indachtig, dc betrekking nog gevoelt, die bij op do - Oe Nipuwabolo kost voor Nedeflanrt yerjnar ger en ellende vergano moeten, indien de liefde wieg en bakermat van zijn geslacht heeft beliotl- 2.00 in uo Gmaandcn; enkele «om mere mCenu. niet helpt en redt. Zelfs de Gecrléherk in de den.. Eo waar dit modedoogen met een dankbaar Kleine sommen «elJs^healj beneden ecn^dnllBr^of 61n(j Utrecht is op 'a koniriifs lést ingerigt, om gevoel voor eigen vnorsjioed gepaard gaat, daar eenige hondehllnllen dier rampzaligen te bergen, gewis zal de bede om bulp niet o»< erhoord blijven. nteïi boven een of meer dollar?, Vonnc» ons immer pt briefin pottMempaU vanre»ei>_rfWé eeuw. van laatslge gJ| omdat men in de geteisterde strekcu teu einde I van geboorte of van oorsprong in die gewste», j j~é^tm'irëtelptn on du'hevigste kram DoodWrigtcn wo:dea was van hulp en rand. durft toeroepen 1 Vi>, dHHWn „verleden. De overige Jai De nood is onbeschrijfelijk, en. terwijl ik Wie zich mogt opgewekt gevoelen om door lier-i rIijk zil.k| doCi, gelukkig L.I.—"g ;^ze regelen scbrijt en de verwowung reeda j dadiglieid zijne sympathie te toonen voor d-n hM8te,j §9 w0rt,.| bleek bij ond< rzoek wilde 'meer dan eene week geduurd heeft, stijgt derampspoed «nn voormalige landgenooten, gelieve Croatia} w,-woest te ziin, Inboorlingen en Afelontnichngen, j ntM)d 0p menige plaats,"door liet nl hbog-T klim de aanwijzing te volgen, die met dezen brief hem j P.^ vergiftig is kinderen en vrienden van Nederland mui v»u bel water, met ieder «ogcalbk. God zal gegeven worden. 1-"-*■ -1U" Au jCiT Gepasseerde Vrijdag namiddag heeft eencn d ig, als wij er konpers voor vinden, hier een treurig geval plaats geluid. Vier kin z0 geprezene belangloosheid is slechts een let deren van dnitsche ouderen speelden in den tui» eena wuar, die op db markt rijBt en daalt- .- ~0, en vonden een wortel, van welken zij allen aten. I „olijk- mecl en spek. ai naar dat er voorrond of j Williams, Bonnell Co, en een Schatmeesters cer- I Het oudste kind op een na. zijnde een meisje vim hnvraag- is. Onze regtslinudel heet ïd weinige tificont- liet zilveren horlogie ran den drenkeling i - - -.*.1 j. *.1-— 1 ~.t, k„„stil Lliivun aantal zijiier lan.lgetioèten, kon Cn maïs Tijk gevonden worden, zoodat dó geheêle zaak door hét geheim omsluijerd bleef. Gisteren, ohnstreck* ten vier ure na don middag, ontdekte eon Armum Jnnies Woodruff genaamd, zoon van «Ion knstlicfit wachter,- een lijk; dat nnbij den'meer oever, bene den het zuidelijke havenhoofd (pier) oj> hot water dreef. Hij hanlric liet op den kant, en liet bjeek dat van "Win. Carroll te zijn. Het lijf werd' on- «terzóclit, eu er werd door den gcwc2cu Alderman Humphrey een dollar bill bij hem gevonden op Je bank van Racine, alsmerle een opdc Colnmbht Co. bank, een dimo en een lmlve dime; oók eene qui- lantio van belastingen, en eene ran J. W.' Hono- steel Voor §50, eene voldaan getoekonde bill v.m 5B.—G<Jioorte-, Trouw- in Jen Nieuwsbode geplaatst voor 25 Cents. - - - Hrge"' to bede om hulp. niet ourorhoord blijven,z g §lUirl.nn 'ec,llor hc, me,.sl g0. - WOl„dvll (k. kuns, om hel geld uit de sikken d.-r i werd «v-k bij hen» gcronden, en w welke uit GeMcrland daarheen wonden, gevoerd,die de ondoigoteekcndo aan nl LP|pn le ||ebbci», want tweeur.-n d.inrnn is zij on- nrmen te 'stelen. Onze geneeskundig.; ziveialo- staim 18 minuten na ncgon men. Het lijfc trord - |aïij is onverantwoordelijke nieuwspapieren zijn op eene sb-epemkargéleg'd on naar Jiifvrou^Cm- niets waar-1, als derzelver kolommen niet opg-^- roll; moeder van den oveiletlene gel.mgt. "IBPVa- vulii zijn met overdrevene loftuitingen vso mi ren alreeds <le noodige «tappen gedaan, om «jp hc- Soraliele geheime middelen, gekookt door oenen den een geredelijk onderzoekte doen plaats beb- u j zaï gegeven wurueu. Laugs dien weg zullen de alleen weet wal cr hel einde van zal zijd. GoJ gewensehte giften den beer A. van Ingon te Ro- QnU-lbnrc malen reikte Nederland zijne li- f ook alleen weet hoeveel er is verloren, ilel ehester ter hand kotne-n, die door den oiidergetee- degavcn san den vreemdeling toe; slechts zeld-j geen mülio.n guldens is er voldoende in de Ie kenJe is uitgenoodigd. om zich iua derzelver ver- zaam sag het vóór wél» zelf naar handreiking uilnigirg van den nood te roorzien, zonder te rekr- zameling te be lasten, en die gitten naar herwaarts den vreemde uit. Thans echter is de nood er nen <ïc schade aan m^er gegoeden cn aan de zal overmakerg verzeld van de opgave der bij/oii- zoo hoog gerezen, dut ook de liefdegift vau over landswc-rkeu berokkend. dcre IhiSteniuHiig, die sommigen welligt aan hunne dc grenzen mng verbeiden afgesmeekt worden, j God zij gedaukll de geest van Christus, du- j bijdrage zuilen willen geven, eu die stipt,, zullen Maar van wien zou dan eer en roccr de vei wach-een geest van liefde is, wtek nog uicl uit Ne- 1 smnlea aaargekómeu. Van de oalvaagst, ver ting zijn, dan v.m u. wier wiegen bakermat in derhnds landpalen. Oreral strekken zich reeds 1 :cuumg en afitiwèftldig Vau olie giften, zul door dit°g<x-de biud gestaan hetfl, of die althans door j de armen der Ihfdo z genend en verkwikkend j dc» oiTdorgetcekende opgave cu verantwoording d« banden van afkomst en bloed aan Neder naar de deerniswaardige!» uit. Duizenden en worden gedaan op dezelfde wijze, wnarop dit be- Innds'vulk zijn verhouden"? tien duizenden zijn er rceils en word» o er eiken r-ep op christelijke liefde en mededeelzaamheid Zw'aar lietfl de Heer in de ecrsle dagen dtr dag op bet allnnr des geloofs en der liefde geof j tot de verwijderde kusten wordt overgebmgt. llt„vu s. lentemaand ons vdlk bezocht. Een watersnood,1 ft id. Maar de nood is zoo gr.roi, z>ouitgesirekt, De God der liefje zegene deze poging voor hot je (rudstlit-nstigo onzijdigheid bewarenen nie- die hier nanuwvlijks ooit zjno wed-rgnde heeft en Nederland is zoo klein; daarbij .verbiedt de 1 oiigduk, en louiie iedere gift, boe gering ook, die mnnd z d ons zulks (en kwade duiden, maar inte- gclind. (druk en duurte der tijden menigeen ie due:i, zelen gevolge zal mogen hebbeu Baarde de hooge waterstand, g'-durende dc wat zijn hart wel zou wenscht-n eu niet den bes j 's Giuvexhage den 19 Mnnrt 1855. strenge cn langdurige vorst, reeds hij voorraad j ten wil wordt er wel veel maar niet g-noog ge- i p. D. van" HOOGENHUIJZE, bekommering en vset-8, aan zulk tcm n groeten daan. Secretaris van Je Mgemcene Rektiinuiler Dood had niemand gedaclit j O, Gij allen dan Jie op Nederland helr.-kking j0I)K]wngen va„ je waarheid en bet be- Op eenmaal valt er e-ro sterke dooi m. De hebt! in den vreemde vergat uwe wel immers Uven;lf)alllle €n VOf gevool over dei. op.-eng.p..kte sneeuw,n,ss.Ys smelt.n; hel water de erve der vaderen nog met. Ook in Amerika :Hnfnicr(ler cneilde mul Wu]ken de hand des Hec- klimt al booger; dc dikke ijskorst, die zelfs de klopt u nomen nog een vaderlandsch hart in om w on xolk wenschle ik broedste en sneMietendsie rivieren bevloerd had, du. boezem Vekn uwer z.jn jui.t uit de onikrK,i)raving vJn nijjneD naam nog eenige ïeh- uride slrooru herneerol i.jb. krachtmi .bans oveKtroomde sireken h.-eng.-gaon, hebben vaQ re|e ln€,lebo. Duilschland sluw. de Rijn, dn- magi.g, groot er bWd ver wantenen vr.eud.ndie nu van alles wfïnen,onl ook in de- vors» ran Europa's stroomen met a! hooge, beroofd z.jn. Hebt gij me,Mijden me, hen lniJcJvelnöIIjiu dü dIendigCn te Llimmcnden voet en o! steikc-r wordendtii Herti God u het vreemde land gez(-g«-nd - X?T Van tijd tol tijd ontvangen wij ter plaat sing in de XievwtboJe artikels niet «llceri vnn uenen GorfgclocrJeii aard; rii.isr ze.fs over zeer teedcre Godgeleerde geschilpunten bandelende. Wij brengeu do geachte inzenders vriendelijk onder het oog, dat ons blad een nieuwsblad en geen Godgeleerd tijdschrift of tracluutje, dat, daar wij voor al onze landgenooten, van wel kc geloofsbelijdenis ouk, de Nieuwsbode uit go ven, het van ons zeer onverstandig z»u gehan deld zijn, zoo wij Godgeleerde twistredenen daarin opnamen. Lloe gaarne wij onzen lands lieden genoegen doen, zoo willen wij toch Slipt stroom, zijne met ijsklompen belndene wateren Draagt gij een Christelijk, een warm, een liefde Daar hel laag gtlogeuo Nederland voort, eu bin-volhart m den boezemWeet gij eo gevoelt nen een tweetal dagen is een vierde gedeeltegij. hoeveel- God u in zijnen eeogeborene ter des lands aan de vicessrlijkstc verwoesting ten behoudenis uwer zieles schonk? 01 liuudi prooi Het water, in geene eeuw zoo hoog ge- i dan uwe liefdegaven niet teiug. Hebt gij veel, Tezen, stroomt over de hoogste dijken heen. De j geeft dan ruim, want veel is er noodig. H-bt tware ijsschutsen, die de ODtbiuisterde, zwellende gij niet vee]O! het penningske der weduwe is en woedende stroom in zijne wieling tncdevoert, eien welkom als der rijken luitner gift en bij hulp te komen. 'S GtU.VENa.VGE, 19 Maart 1855. D. MOLENAAR, Predikant Nederlanders in Amerika: Bovenstaande brieven maken ons gedeeltelijk bekend, met den uc-omiswaardigen toestand van ten.onzer vroegere landgenooten. Dezulke, stapelen zich berghoog op elkander. Zij sleuren dén Vader der barmhartigheid misschien dubbeldie wtt ge[ejst^rjL. sueken bekend zijn, kun in hare vaar! alles met zich mede, wat zij ont welgevallig. God bewvge uwe hail«o totmiidv üen £6 eedelij k toestemmen, dal de pon, hoe moeten: bruggen/schuren, huizen, alles ver liefje. gewillig ook om iets r.anr waaiheid tc be=cliiij- filelen zij met onweerstnnnbnor geweld. Zij stoo- j Er—zoo deze regelen, hoofdzakelijk gerigt Vcn> n° nil.t js du ranipc-n aan onze ten cn scburc-n legen dijken en dammen, maar tol hen, die door naauwc- banden met N.-der- |andffen00ten ovcikorneo mei ware kleuren te Worden cr niet door in den verwoestenden loop l.vud verbonden zijn, ook onder fce-t oog komen scbi|der. D. Groot is de nood t-u veel is aestuït. Geenc menschelijke magi, seen men- van dezen of genen AMERIKA ANöCHEN dj<, lef lenieii)"-der nrmoede.'wamondi -i t i. ie i,i„__.i-._i..- rv e- len, die vroegi «chelijk gewrocht, hoe sterk, hoe groolsch ook, broeder en zijne aandacht mogten -trokkenO 1 dje Vroegv"r nooit nnnr den vreemde vermag weerstand te bieden aan het geweld van Gij. vreemdeling, ma&r ons toch in Christus on- j jcrsleuning behoef,lou uil te zien. gebukt gaan. den met ijsklompen bezwangerden stortvloed. I z<-r aller Heer, geen vreemde, maar een mede De ondergeteekeude, op verzoek van velo ach Dijkbreukopdijkbreuk.de eer.e al vreesselijkerburger, huisgenoot.on broeder! Misschien heeft j iCnsw«Brtligc personen in de plaats zijner ge- dan de andere, banen ceren nieuwen weg voor ook uw hart, uwe hand iets over voor dei dui-Uoor te, uiTgeuoodigd zijnd», mol den heer J. dc bruisende wateren. Zelfs dc Grebbendijk bij 1 zenden ongelukkigen, wier .anngezigt gij wel QtfI[{I(;Sj redacteur der Sheboygan Nieuwsbode, "Wageningen, die don woedenden stroom te mag- j niet kent. wier land gij wel niet «nnscliouwdet, le belasten met de inzameling on de KOS- tig scheen, en in geen 144 jaren eenig letsel van wier spraak gij wel niet verstaat; maar tvier j XELOO/.E overmaking der gelden naar Ne- golfslug ofijsgevaarte ontving, bezwijkt voor de nood gij toch wel gevoelen en b, khiguu zult. Oj dcr|aIld> verzoekt zijne landgenooten, die iets ontembare woede van den Rijnstroom. Van al AV»est verzekerd, Jat gij met uwe liefdegift geen wjpen bijdragen ter vermindetiog van de on- le kanten stroomt do stortvloed met zijne ver- j overbodig, maar een schoon en gezegend werk jIerSlc|bare ramp, in die plaatsen waar vele Ne- nielende ijsklompen door dc in dijken en dam zult doen. en, nl klinkt u ook nooit op aanje de dorjat)C]crs woue», een of meer hunner te kiezen men gevallen gaten cn doorbraken heen. De dnuk der vreemdelingen in de ooren, zij zullen j ler inzamoling dc-r gelden eu dal die met opgiv 'schoonste landsdouwen, uien bij uren in lietvoor u bidden on GodGod moge, ja, God zal j ve vno rond, veranderen in ccne onafzienbare zee. De bet u loonen. j, Betuwe.de Tielerwaard, het land van Maas cn Met het ontvangen en naar Ned-rlnnd over "Waal, dc helft vnn Noord Bmbnnd wordt be- maken uwer liefdegaven wil'en zich volganrn, dolven. Het vloed water dringt door iu de pro belasten de hewn J. Quintus te Sheboygan j vermitwoording hunner iu liefde opceno- vincie Utrecht lot hij en in Amersfoort en in dcen A. van Incen te Rochester. j mclie kmk zuikn duen, linde Noord-Braband tot om en in Eindho-Voorts mijne broeders, groete en heilbede in Rochester, N.Y., 10 April 1855. gendoel elk onpartijdig beoorilcelanr aan deze ze handelwijze zijue goedkeuring schenken. Voor diegenen echter, die stijf en sterk he geeren, dergelijke uitik'lsdoor de Nieuwsbode openbaar to maken, dient, dat wij dezelve hiel anders daarin opnemen, dun bij wijze vnn adver tentie, dat is tegen betaling vr.n vijf cents voor eiken regel. Wij meeueu dit de eenige weg te zijn, om ons jegens hen inschikkelijk en welwil lend te toonen, en daarbij nan de andere zijde vooi te komen, dat men ons voor die artikels verantwoordelijk houdt of het plnalst-u dejzebe kwalijk neemt. Nog eens gewaarschuwd. In een vorig noinmer hebben wij reeds onder de aandacht onzer lezeis gobragt, dut van af 1 April alle brieven gefrankeerd moesten wor den, en ongestempelde nan het postkantoor ble ven liggen. Wij voegen'hier nu nog bij, dat die brieven, die te laag gefrankeerd zijn, of waarop bij voorbeeld slechts een poststempel van drie centen geplakt is, terwijl dezelve dc dubbele brio- ven zwaarte heeft, mede uiel verzonden worden. Wij raden dus iedereen nan. die aan liet gewigt van eenen brkf twijfelt, liever denzelveo aan het postkantoor te frankeren. Reuters. Bij da laatste bcrigten had dc heer Orsasius Cole reeds ruim 3000 stemmen meerderheid over zijne tegenpartij Samuel Cbarkohd. als rogter van het Hoog Geiegts- liof van Wisconsio. Gisteren morgen vernamen wij, dat Wat R Gorslinb, als r eg ter vnn dit district, met twintig stemmen meerderheid ver- kozcu is. •lenden kwakzalver cn verkocht voor §1. de fli-sch. Ja, wij vertalen uiet eens meer den hij bel in heidunsche talen, zonder er een;punr bla den Hj in te nanijen, met opvijtelarij van Prof. Humbugs Vegetable extract (planten aftreksel), of zonder aan h--t laatste vers van de openbaring eenige monsterachtige fabelen over «Ie genees krachtvan Dr. Townsends sarsnpurille vast te plakken. Western Democratie Review. Her. moet bekennen, dat dit eene voortr-ffe- lijko z- lfheschrijvtng if En op zulk eene grond vesting wil men een gebouw nptr*kk«n, w"!!:r gansche stelsel door, de woorden Amerikanen zullen Amerika besturen uitgedrukt wordt. Deze ben. ITet vermissen vnn Cnrroll was oen geheimde ontdekking van zijn lijk, met teu minste drie won den nan zijn boofd, twee van dezelve ongeveer dris diiitnen lang, zijn geld, zijn horlogie en zijne papie ren, enz. bij hem gevonden, vermeerderden het ge heimzinnige. Dat hij hevige slngen had ontvan gen, tot op de hersenpan doordringende, zoo niet die doorborende, is duidelijk te zieh; maar d.-or wien zij hem waren toeaebmgt ligt nog in het duister, gelijk ook of zij al of niet de oorzaak van zijnen dood warenmaar de wondon waren vol doende; om een gewoon man te bedwelmen, "i Er werd eene groote gisting door don volkstoeloop béidden, deze sukktdariju! dit wankelende tuig wil zich vermeten, het lot van een vasteland op de schouders te nemen, en de ontwikkeling van 2ulk oen groot en gewigtig gedeelte der mensch beid, naar zijne eigene bekrömpeae en beperkte wijze, te leiden. Netoarker Zeitung. armoede nan begrippen, dit gebr. k aan deuk aan den dag gelogd, welke zeer toenam, alvorens - J:-«--'---i- - het lijk weggebragt was.Sentinel. IJ April. Er werd gisteren voor regter Oliver Parsous, een onderzoek gedaan aangaande liet lijk van William Carroll, dat den vorigeh dag aan den meeroever gevonden was. Daar de uit slag van het getuigen verhoor niet geheel hekend i», onthouden wij ons van iet» daaromtrent mede te deélen, totdat de raak voor do poh'cie ral'onder zocht zijn. Men bevond vier wonden aan het hoofd, van welko geene eene hersenpanbreuk bad veroorzaakt; de hersens waren te zeer vérgaan, om een nnauwkeurig onderzoek te gedoogeh; de strot ader aan de linkerzijde was uitgezet, vol Meed, en zoo dik als een duimdaar was pok eene kwets uur tuasclien de zevende en achlsfe ribbe.' Iri ant woord op de vraag of Carroll, na deze verwondin gen te hebben ontvangen, nog zou hebben kunnen gaan. antwoordde de geneesheer (Dr. Grtalli), dot hij zulks niet dacht Een nader onderzoek volgt. Er is eon bevel tot in hechtenis hemen uit gevaardigd op aanklagt van Edward Walsh, tegen Henry Kroeger, Frederick Neïdeck.' Heriry Kem- Dk dkankafschaffingswet weert ItET ZE- DEiiÉDERF niet.—Éene hervorming, die slechts gegrond is op het uitgeven van wetten, en door- gezet wordt door konstabels en policie, treft hooit dieper dan de oppervlakte. Zij beeft niet wortel geschoten in hot hart van bet volk; en kan geene kracht bebben. Wij mogen onder do Maine wet minder drin ken; maar er zal daarom geene matiebeid zijn: want matigheid is eene deugd van zelfbedwang, en i& hoofdzakelijk goed, wanneer zij hel gan- sclie zedelijke karakter oefent, en versterkt. In ruiling voor eene onthouding door zelfbedwang, zullen wij een'volk hebben, dat geheel van den stint athnngt en door die.afhnnbelijkheid .ver- - - zwakt en bedorren wordt." Voor het oogenblik per, Garrett Meyer en Henry Stükeforker, hén zullen goode uitwerkselen uit de hervqrming 1 scluildigende van op den'twaalfden dag van Jnnua- voortkomen; maar eene ontaarding zal er het I rij 1855, met voorbedachten rade William Carroll gevolg van zijn, eeDO langzame, maar zekere to bebben vermoord. Genoemde personen werden en toenemende ontaarding. j do'ndórdag avond door den Stads Marsbal gevat Albany Weekly Atlas. n de gevangenis gehuisvest. LATERE BERIGTEN VAN EUROPA. Eenk reotvaardigb orrspRAAK.—De Quincy (HIJ Herald zegt dat de groote Jury weigerde enen grond van annklagt tegen John Pigg te vindon, eenen knaap van bij de verrtien jaren, wegens het doodschieten van eenen man ge naamd Pilo. De omstandigheden zijn, dat Pile getwist had met zijne vrouw, en gedreigd hnnr te slaan. Zij vluglte naar het huis vnn de moe der des jongens, en werd gevolgd door Pile, die ve», is nog onmogelijk, maar hij, die daarvan ge- op het punt was haar te slaan, toen Mrs. Pigg tuige is, zal het jaar 1855 nooit ve.-grten. Da tusschen beiden kwam, zeggende dat geene j handel staat geheel stil, en voor het Ned. pond vrouw door eenen man in haar huis geslagen zou j boter vraagt men ƒ2.00, dut hier in gewone tij- NEDERLAND. H ERTOOENBOSCn, 11 Maart. Het water blijft hk-r vallende; onze stad is dan ook weder nagenoeg geheel drooggeloop'en. Do rampen van d«D watersnood te beschrij ven. Vooral te Yeencndaal cn Ede, te Watnel Christus aan allen, die di.-n grooten, getrouwen en Dreumel is de verwoesting ontzettend, terwijl en «enigen Zaligmaker liefhebben. het water in dc beide eerste hooggelegene plaat--s Graveshaob, een lot aan de daken der huizen steeg. En w.v 10 Mnnrt, 1855. T« hel dat oog maar «llfoamaar bïhaK', b.» j The0,. do„. c„ p^.üta, |.fi j, menen bmggen. sbeple de «aler en Hcnronndeeen»enlele-.Gr„onb«g. uret Meelits Iang9 de oev. rs der rivieren, maar I ook bionensdijks, woedend door de breuken stor--lu, ten de, zoowel de hechtstc Luizen en schuren, als Een ontzettende ramp heefteen groot deel van gfö0i tn but is zaliger te geven dun te de houten cn lcemen stulpen mede. Er was Nederland getroffen. Terwijl de hoofdrivieren °ea j J. QUINTUS. voor duizenden bewoners der geteisterde stre nog met ijs bezet waren, kwamen vrcêffielijke wa- j icn geen tijd. om vee of hare, voor velen, be terinassas >au hoogere stréken ons tocvlocijou, die I De Eersten in dit jaail Nnauwelijks is de I véeton had gemaakt. "\V ij laten ecu under berigt Nu dat hel ten eencnmale onmogelijk is ongefrnrikeerde hrn-ven te verzendoo, is hel niet rarer dan billijk dat personen,die ons omtrent v,hunne zaken schrijven en raad vragen, ook een worden. Pile sloeg toen de moeder va» den jon - j den 75 of 80 cents kost. De prijs vnn het brood, b eviin uuur» *n woonnioats der ccvers^diT'ifJf-1 ^r,e cents poststempel in dmi brief sluiten, waar-1 Spn verscheidene keeren in hot g' zigt, -wnarop dat algemeene voedingstniddn, is weder honger dcifteo aan den heer J Quintüs of den onder-1 me'^e w,j 0,16 antwoord aan hen fmukertn kun j de knaap eeD geweer nntn cn hem neerschoot, dan do tot nu helaaldc hooge prijs waa. De «srd- ••«feebeode loezc-udcn die door middel der nen" Moeite en papier willen wij gaarne gratis 1 aan de gevolgen waarvan hij den volgenden dag j nppelen zijn ilecht cu de helft in koon geWora- Nederlaudsclie couranten en onzen Nieuws- gé.von, maar men kan toch niet verwachten, dnt overleed.De buren overreedden den kliaan naar j men. Dat »ene, «at ter markt worut g< bragt, wij ook zelve het porto betalen zullen. j Quincy to gaan en zich aan la,geven, hetgeen j hednidl weinig, en dit is slechts voor z«xi ver hij deed, od de zaak onderzocht zijnde, weigerde do slail aangaat, maar de omtrek zweeft lus- Jt-iT De Bianlfoid Courier meldt, dat zc-ke de Jury hem te beschuldigen. scln-n leven en dood. vasINGEN. re Mr. Batcheldcr te Wnukegan, III. z»s dui- j Dc t'-jdinsen uil Lith en omslnkcn zijn aller- zend dollars heeft ontvangen van de Buffalo cn I jKir Diie en veertig leden van de wetgeving 1 bedroevendst. Hartverscheurend ia het verhaal Brentford spoorweg compagnie, voor h»l verlies van Indiana hebben een protest tegen de on- i van de rump, welke don schipper Rotfof Nintrls van een zijner breiien, cn de erge verwonding i langs aangenomen drankverbiedingswet uitgege- j beeft getroffen, die zijne vrouw, zijne drie kin van het andere, bij een voorval op dicu wig. ven en aan het volk des Staats geappelleerd, in doren en zijne moeder onder zijne o»j»*n beeft 1 vaste vertrouwen, "dat de uitspraak des zien omkomen terwijl hij zelf zijne redding _«>p ks doze oppositie ondersteunen zal." In het eenen hoorn moest zoeken. Ook de vrouw van Uw broeder in dm Heer £7f~ Volgaarne zullen wij ons melden kosicloo- J. C. Zaaluero, P'/. zen ontvangst en de overmaking der liefdegiften belasten, en van een en ander een getrouw ver slag in ons bind doen. Dat de milddadigheid onzer luudgenooten in deze verre gewesten thans weder moge uitblinken 1 De nood toch is 18rzelfs geen tijd, om lijf on leven te redden, den gewonen weg belemmerd vonden, en op vele stoombootvaart van Chicago op Shi-boygan geo- Met het gebulder der poodschotm en het geiui plaatsen schrikbarendeoveretroomingen, het gevolg pend of reeds begint de sironm van verhuizing der alarmklokken, vermengde zich op bwtver van dijkbreuken,bobben anngeiigt Duizenden, ja j naar deze snul en omliggende landerijen zicli in «beurenden toon hel nngstgrschrei der vlug te- i (ien duizenden bunders land staan ellen diep on- beweging to zetten. Zoo zijn gepnsseerden Vrij- Jingen, de wanhoopskreten der armen, die al [der water; tallooze woningen, zijn weggespoeldj dag morgen alhier aangekomen, met hot voor hunne have, der Iaudsüeden, die de vrucht huns de landbouwers, die have c-n vee, alles door den nemen om zich hier of in de nabijheid der stnd arbeids, der ouders, die Lunne kinderen, der kir.-: vloed hebben verloren en dool arm zijn geworden, neder te zi-tten, Maarten Brasser met vrouw deren, die hunne ouders zagen verzwelgen door zijn naauwelijks te tellen: De provinciën Noord-en zoontje, komende van R»ch»sler, N. Y.,we»r den vreessi-lijken vloed.brabaul en Gelderland vertoonen seiner eenen wa- j zij omstreeks acht jnren woonden.en eenen Rey- liet is niet mogelijk eene beschrijving vnn hetterpias, en meer dan eene plaats is onder de golven nolt met zijne i rouw. laatst woonachtig te ijsselijkc jammer iGont-el legeven. Hier mannen bedolren, di6 bijkans anderhalve eeuw va» dien. Pultneyville, N. Y. Dat deze eerstelingen nog JÊ5T In het vorige nominer van ons l.lad deel-1 den wij mode, In t verschrikkelijke v plu Grove, vnn den Hnrtmnnn en zijne vrouw, door eenen krankzinni- I uitdrukt; dat zij door de wetgeving werd door-1 daar- tutnal vernield on dit getul zal wuarschijn- gen, genaamd Slieher, dio zich nrtde dnnd uit de j gi-zut. zonder aan hare tegenstanders tijd te lijk tot in de 40 toenemen. en tot het tnaken vnn verbeteringen behtd-1 Door de doorbraak te Dreumel alleen, om van liet verschrikkelijke voorVnlte Ma-1 protest worden als gronden dezer oppositie op- een' schippersgast, en de vrouw vanéén' nrbri- I den moord en de verwonding vnn j gegeven: "dat de wet niet den wil des Staats der zijn aldaar omgekomen. 36 huizen zijn al- zijne vrouw, door eenen krankzinni- i uitdrukt; dat 2ij door de wetgeving werd door-1 daar- tutnal vernield on dit getal zal wuarschijn- diennungaaiuie volgen Na het luiis van Hartmnnn te hebben verlaten, ontmoette Stielier eenen Noorwegcr, en stak hom door het linrt, hem terstond dooden«le. Toen sneed hij zijne eigene keel af en sprong in do river nnbij Clark's molen, maar werd er door den lieer In» Clark uitgehaald. Do wond werd verbonden en men verwachtte dnt hij zou herstellen. Ongeveer twoe jnren geloden stootte zicli Stieber togen ee nen stok in het oog en beleedigde zonder twijfel de liersena, hetwelk zijne krankzinnigheid veroor- in de buomen°geklommc-n om. met ramp waren bevrijd gebleven. Zoo ijsselijk was j door een zeer groot aantal landgenooten zullen laakte. Toeni hij uit de rivier gehaald word scheen 1 "en, hieraan iwijfelen wij geenszins. Mj geheel bij zijn verstand te zijn, ninnr wij ver- de vernielende zee aan hunne voeten, duizend het einde van den wiuter voor velen; zoo zwaar gevolgd worden, dooden te sterven, eer men ben redden kan ofdrukte de hand van don Almngligen op die onge-1 Nog is er plaats! «er eene ijsschots den boom a's ccne riethalm lufckige slagtoffere. afsnijdt en dien met zijne kostbare vracht in de Ook thans weder lieett het liefdadige kuraktor fetT Men verzoekt diepte doet wegzinken. Daar rnoedi zijn verstand te zijn, maar wij nemen dat zijn toestand weder verergerd is. Nog later.Stieber werd verleden Zondag naar uit town Alto, Fond Manitouwoc gebragt, maar wist de waakzaamheid -_0- iet hare der Noderlandere zich niet vetlooclient. De Ivo-1 du Lac County, te berigtcn, dat aldaar voor I vanhen; die opliem pasten, te ontsnappen, ener iliogen, grijsaards en kinderen eei&i nanr den ni.ng gnf een schitterend voorbeeld, eu zijne roep- eenige dagen een paar gehuwd is, bij welke ge- is scdort niet ran hem gehoord. Doet. Kellogg zolder en "vervolgens, bij liet hoogcr en booger stem roet hel klaaggeschrei der diefate armoede tegenheid de teederharlige vader der bruid een van verbond zijne wond, maar hij scheurde tweemnnl ■tijgen des waters, nnar hel d«k geriugt, om er vereenigd, vond weeiklank in de harten van allen,zijne (pjsl ap fin a-ifjaoq ajsoq) baar ten bruid- het verhand weg, on doctor li's. ÏO doodsangst het oogenblik te zien nadere n,die huunc- dankbaarheid voor eigen behoud hebben schal g:.f. wel waar zijn, dnl hij is omgekomen. twee gevallen; dat zij eene grove annran- andere niet eens te wagen, zijn twintig dorpen, ding der constitutie is; dat zij een zec-r groot j eene uitgestrektheid van ongeveer 15.000 bun- gi'dcelto vnn het volk bankroet doet gnnn en ders bevattende, overstroomd; terwijl meer dun een ander gedeelte van zijne reglen berooft; dat I 1000 huisgezinnen hurne woningen moeten ver zij een hatelijk spioneerstels»! wettigt;"dat zij eu- laten en voor een groot gedeelte op dun dijk of ne zeer samengestelde machinerie in bet rege- j «ndi're hoogten inde open lucht verblijf hou- ringssti-lsel invoert; dal zij gereglshoven nnn- den, lijdende aan gebrek aan voedsel, deksel en stelt,, diu het regt hebbenover de eischen van I zonder voeder voor het vee. Er zijn 6 men den eetlust en het karakter, nnnr voorgcsclirove- schen omgekomen en 24 huizen vernield; ts ne regelen te beslissen, cn geen hooger beroep Maasbommel zijn 8 huizen weggespoeld. U™«cht, 12 „ud* .n. streeks 6 uur zijn alhier per spoortrein van Vre- nendanl op last van den Koning anngebragt ruim 40(^ personen, die door d«- jongste over- 8trnoroingen van alles zijn beroofd geworden, »n alsnu in dc Geerle-kerk, die daartoe 1 wiens luim de wet is, toestaat; en dal zij in ha- n geest en haar wezen tiranniek' Milwaukee, 13 April. Drie mnnndon gele den werd alhier een man uit do vijfde ward, Wm. Cnrroll genaamd, vermist, onder eenige verdenking [korten tijd doelmatig is ingerigt, huisrestiog cn barende omstandigheden, daar hij het laatst gezien verpleging erlangen. Bij de aankomst dier on gelukkigen was eene talrijke schare bijeenge stroomd om van hare deelneming te doen Wij ken, en het zal wel niet behoeven gezegd te gezien in don avond, het hoofd gekneusd of gewond en bloedend. Ofschoon er veel tijd aan besteed werd door den Sheriff cn zijne medehelpers, en een En zocht maar hun wrevel te sussen Hel hief naar den reglet zoo smeekend een oog, En tilde zijn handjes zoo roerend omhoog, En bad zoo inwendig intussehen. Toen stonden daar beiden, de handen in een, En 't hoofd op den boezem gebogen; Toen blikten zij beiden ter zijden zich heen, En zagen elkander in de oogen. Toen voelde Lorenzo zijn boezem zoo slaan, En prangde zoo hartig Lenore daar aan, Op eens in ziju armen gevlogen. "Neen, heen P' borst hij los, in vervoering cn vuur, En liet zijn verrukking hem leiden u'k Verstok mij niet wreed voor den kreet der natuur 1 "Ons kind beboori eeuwig ons beiden "O vrouw, die dat kind mij gebaard hebt mot smart ♦•Herneem weêr uw regt en uw plaat» in mijn hart: "Pe dood zal alleenig 0113 scheiden." Toon gaf hij den trouwring, tot pand van zijn eed, Op uieuw haar zoo plegtig en teeder; Toen wierp zij, tot smelten» geroerd en gekneed, Nog eens aan zijn b^e/em zich neder; Toen greep hij zijn zoon bij zijn vróuw aan zijn borst, En hield hem verrukt op don schouder getorscht, En keerde met beiden toen weder. De liefde voor den Geboortegrond. Dc liefde tot Ajn land, it ieder aangeboren.Vondel. Zoo zong eenmaal, een'dichter der zeventiende eeuw, en, doordrongei van de waarheid dezer woorden, wil ik trachten, in de volgende regelen, die waarheid aan te toonen. Al wat leeft, ia door dejzelfe aurd; aan eenë rakere woonplaats gehon den, en kan noch: wil dezelve met eena'hndere verruilen. De vogel blijft eeuwig getrouw aan de lucht, de vised» aan het water, de tijger aan de woestijn, de steenbok en de berggeit aan de hoogste toppen der bergen, de regenworm en de mol aan hunne onderaardsche gangen, het schelpdier aan de klippen .eu diepten ran zceön en ri weren, het rendier aan do be- sueenwde velden van het noorden, du rap aan du wouden van hoe to lucbt- strekeu. Even daardoor ia, ondanks de tallooze menigte van levende we- rena in de iwrrtld, alles bebooriijk van elkander tifgezouijérd en geschei den, en hoewel er in eene kleine ruimte duizenderlei verschillende.schep-1 aeler» boven en onder en in elkander wonen, er ontstaat nogthans geene verwarring, en het eene staaThet andere niet iu den weg. Geen begeert de woning, de spijze, hetwormank van het andere. Ieder zou kunnen ge-| loove» dat het heelal, met al des zelfs gonot, slechts voor haar aanwezig eu I berekend ware, en dal hl het overige wat leeft, eene bijzaak is, waarvan1 men niet l>egrijpt, waijrora het bestaat. De liefde voor den geboortegrond, «lie aan alle volken nnluuilijk eigen ïk, kan men volstrekt niet al» eene vrucht van gewoonte beschouwen. Zij is iets andere en meer dan bloote gewoonte. Dit wordt bewezen doorl eene ondemnduig'diê'duteêndwerf uredrrkeert. Ontelbare raenschen ver- laten hun land, om een' middel van bestaan in vreemde gewesten te gaan zoeken; begeven zich nnnr dé bekoorlijkste oordon der aarde; brengen er j verre hot grootste gedeelte van hun leven door, en keeren evenwel ten laatste terug naar het Vaderland, waaraan zij zich langdurig onttrokken hebben. De bewoner der Alpen, die, in het ruwe eenzame rotsige dal is opgevoed, wordt op do weelderigste velden, in de fraaiste steden, midden in den schoot des overvloede, overvallen door verlangen naar zijne voor malige woonplaats. Hij kan de vreemdeniet lief hebben, daar zij vreemd blijft voor geheel zijn gemoed. Zijn behoeftig dal is te arm en kan hem niet voedenhij moet het verlaten om zijn brood in verwijderde streken te zoeken. Hij zoekt en vindt bef, arbeidt en verzamelt, en keert, wanneer hij genoeg heeft bijeengebragt, naar zijn behoeftig dni terug. De ijverige stedeling verlaat zijne woonplaats uit zucht naar grooter rijkdom, trekt over 2ceëu, vertoeft in de schoon»te lauden, brengt er het grootste gedeelte zijner dagen onrler do bezigheden van don handel door en keert eindelijk rijker aan geld, maar niet aan genoegen, terug nnar zij ne stad, dewijl alleen duar de vreugde waarlijk verkwikkend voor 2ijn hart ia. y- Uit de.woesle, onvriendelijke streken van bet noorden zijn jongelieden iu de aangenaamste oorden en vriendelijkste stroken gebragt, om onder wezen en beschaafd te worden. Reizigers zijn uit boete landen gekomen, in gewesten, waar zij, in plaats van zandwoestijnen, groene, blooijende velden, in stede van verscheurende dieren en vreosaelijko slangen, lagchende kudden, in plaats van armoede, veelvuldig genot, door natuur en kunst te woeg gebragt, vonden. Maar na een verblijf van verscheidene jaren, keerde de zoon vin het noorden vrolijk en.met vurig reikhalzen weder naar zijn koud vadorland, waar nnau- welijks een boom onder de eeuwige vorst groen wordt, en de zuidlandor zocht met dezelfde begeerte zijn, door den gloed der zou verzengd, vador. land op.: De liefde voor den geboortegrond beeft haren éérsten oorsprong de vroegste gewaarwordingen en voorstellingen vnn den jeugdigen leeftijd. Even al» dau alles, woarvaD men omringd is, een* dieper en onuitwj&ch- baar-ler indruk op het toeder gemoed, op hot prikkelbaar gevoel en de le vendiger verbeeldingskracht maakt, dan in latere jaren, even zoo weel de jeugdige mcnscli zicli,als- liet ware, dioper en inniger in alle», ivatliom om ringt, te verplaatsenin zijne vooretellingen geeft bij leven ran alles; al spelende sluit hij vriendschap met poppen, struiken, huizon, bergen, hoe ken. Elke tijd van don dag, ieder jaargetijde, elke bezigheid binnen en buiten liet huis, poogt hij te beschouwen ih die fijrio bekoorlijkheid, welko dikwerf non de oplettendheid van volwassene liedeu ontsnapt. Als ware hij oeue plant van geestelijken aard, zoo slaat hij met 2Ïjn gemoed wor tels cn ranken iri cn on» nlle zaken zijner jeugdige wereld. Hij groeit, in zeker ojizigt, met datgene, wat hem omringt, "zamen, en vefoeniut er zicli mede. Dewijl geheel zijn wozen zieh op het teedorsto aan alles hecht, stemt ook alles volkomen mét zijn wezen overeen. Maar hoe ouder de mensch wordt, des te meer, word tb ij tot zich zei ven bepaald. Hij heeft andere bekenden en andere vrienden dan leven- looze wezens, tijden en omstandigheden. Hij kan zich niet meer overge ven aan spelende droomon; hij leert zorgen kennen, die hem onvêrschilii- ger maken jegens datgene, wat hem omringt. Hij Iet naauwelijks op dit laatste. Eene gansche zaal vol schilderijen verschaft den man naauwe lijks zoo veel genoegen, als hij eenmaal als knaap smaakte op het van ecu beeld vol bonte kleuren cd ruwe omtrekken. Een goneele L. tooi, een overvloed van kostbaar huisraad verrukt de jonge dochter en de vrouw niet meer zoo, als weleer een' fraai lint het kleine"ncisje. In dier voege wordt de volwassen^ terwijl hij onder bezigheden en verstrooijingen van allerlei aard is bedolven, iu zekeren zin blinder ten aanzien van do wereld buiten hombij ziet veel ovqr hot hoofd, wut het/Mud oplettend gadeelaak Wat om hem henen is, maakt geen zoo diepen indruk op zijne ziol. Maar de eereto indrukseleii vnn zijnen vroegere» leeftijd zijn nog niet uitgowisobt, al zijn zij ook donkerder geworden. Zij kunnen ook met geheel verdwijnenwant zij hadden op do voortdurende gemoedsstem ming en de toekomende gesteldheid des geestes, eenon invloed, die nl te rijk nan gBvoigen waa. Do volwaswn raonwih êlechts opgegroeid tot datgene, wat hij door bet teedere begin zijn» leven» -cn door zijne eerete werkzaamheid worden kan. Van daar dat hij in latera jaren, dikwerf zonder hot fa. welen, gunstig vooringenomen blijft voor. datgene, wat h.om in.zijne.jeugd hot meeste be haagde. Van daar, dat bij in rijper leeftijd, in vreemde landen eene schoo ner en bekoorlijker natuur kan vinden, moor dat dezelve hom minder roert, dan do natuur van zyn geboortegrond, waarmede zjjn ganacbe wc- ™róT,!£uert "a veni,t U bot 10 verl,',rcn- dst gftjward* dikwijl» vung reikhalzen, om de plaataen, waar zij al. kinderenenden, weder te en dnt mannen on liet <rc&.\nt >«1 i,A» AA.,i 1- landen rijkdom en aanzien heeft verworven, altijd evenwel aan zijn vader land denkt, zich met zijne verbeelding het liefste «lrtar bevindt,en bet gevest waar hij tlmns woont, schior alleen daarom als gewigtig aanmerkt, dewijl hij meent, dat de speelnoten zijner jeugd zullen vernemen, tot welken tmp van vermogen en eer hij daar is opgeklommen. Insgelijks is het hier uit te verklaren, wanrom geheele volken met onverbreekbare banden des gemoed», aan den grond hunner geboorte geboeid zjjn, an gewesten, dia rijker door de natuur zijn begiftigd, uit liefde voor hun land versmaden. Dit is hot werk en de' wijsheid God», tot limidhaving der orde onder Let ineiwchelijk geslacht,'e» ten einde allo deelen der aarde door hetzelve mogen gekend, onderzocht, bewoond en bebouwd worden. uiot om de aar- de zelve, maar oftj don meniwhélijken geest, opdat deze in de kennis van de Heiligheid en majesteit do* Scheppers toouenie. en zich daardoor boe lan ger hoe moer óutwikkele voor zijno verhevene bestemming. Mogt het bovenstaande oenigon indruk hébben achtergelaten bij dezul ken mijner landgenooten, 'in welke de liefde voor den geboortegrond reeds zoo is verflaauwd," dnt zij slechts met verachting'vim hun Vaderland «pre ken, dan znl ik do mocite,.(in ledige.uogeublikkcu.) aan dozo regoleu be steed, ruimschoots beloond achten. Diegenen echter, welke steeds foortgnan hun nnlionual gevoel te on derdrukken door deu \.iulerlandw:lien grond te blijven hooneu, treffc het anathema van onzen gevierJen Helmeus Dat liij vurga. dio divp" v«rb|u>tcrd, I?0» Vadeiiayilsfllioi); grond mi»k«-iit;' Hot Jnnd van zijn gel>oorlc lastert En 't heilig regt dér vaad'ren seh'cndt. Buffalo, April 1855. DE OPSGUIK EEN IHTHAXOBOBD. L. S. - ,1"J «luuoren euooiiiun, W. mannen op het gezigt vnn het oord, wanr zij hunne jeugd domlrspen, een 1mk| l.obb,»,ÏM.elk ziel, niütUnl b«cf.rij«on, «n *M g«o aodar gevixu kan v„g«ld.™ nrin,hij, J in Een]., juDIT. d.irw., dn h»»r pswetón bs*»rd gsvoeldfn, door dim h»ro vnraden mo Imig te T«dd trolk.n tenon lintm, vederen, umUn- den, Mmiiiuja, nngeo, .pi, gingen nnar den predikenl, om uur lijn gevoelen hieromtrent te vernèmen. de^.ïingen'r VrnBsdon "'j- "dat er io,a «teékt in het dragen van "Wel, m het geheel niet", was het gowde hntwooid, "al» het hart vol u vau zotte grachten, is het met kwaad een uithangbord uit te steken." Het is rooeijelijk een jóng mensch te vinden,- die niet verstandig is in zijn eigen oog eu oen gek ra hot oog vnj, do wereld. -

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1855 | | pagina 2