m GEHEEL NO. 275. VERSCHIJNT OP DIXCSDAO VAS IUDERE WEEK. J. ÖUINTUS. Redacteur Sc Eigenaar. VOORWAARDEN VAN INTEEKENING, 3,00 per jaar, stipteHjk 1* voonurrBrTAi.150. Indien niet binnen de zes maanden belnnld wordt, ^at&Spn indien niet nmr den afloop de» jnnrs be taald wordt, alsdan rid $9,50 in rekening gebr. gl Worden. ADVERTENTIE-PRIJZEN. Van 6 tot 12 regels, voor de eerste plaatsing - 1.00 Voor 6 regels of minder, dito, dito- 0,50 Voor ielkc Volgende plaatsing<1.25 Geboorte-, Huwelijkt,'- en D'ondberiKten, ieder 0,25 (Zie ook het Engelse li min de regterliaud.) Brlevea cn toezendingen franco aan Jv^BiBtnn, Sheboygan, Wisconsin. Jietttostijïmtgcn. Yreeaselijke o verst rooming in NEDERLAND. Vervolg van No. 274.) Arxbem, 7 Manrt. Door de doorbraak van dm Grebbedijk is geheel Veenendaal en een svjaelte ven Bennekom onder water; de meeste menscbeo 2ijn van danr gevlugt, zonder iets tc bobben gered. Te Ede en Bennekom bevinden zich hon derden vad die ongelukkigen in de kerk >-n het -schoolgebouw, die daar verzorgd worden; ook bier zijn reeds eene menigte menschen ter ver' •surging opgenomen, waartoe eene commissie uit .dén stedelijken raad benoemd en werkzaam is. De twerde spoortrein kwam heden oihier ruim 2 uur inter nan dan.gewoonlijk. Naar men ver- neemt, bud er bij V reenendaal *ene verzakking in den apoorwegdijk plaats, znodnt do paesngiera .daar moesten overgaan.op ten' trein die van hier Nieuwe rampen zijn op dezen stond Weder te vermelden. De Rijndijk vnn.de Nederbeluwe is op drie -pIsBtat'D doorgebroken,, hij het dorp Lienden, te Ingen beneden het veer en- tusschen Mnurik en Eek en WieL Het vjoedwater was gisteren reeds tot hij de stad. Tie! doorgedrongen. De Neder—Betuwe ia dan ook groolendeels onder het water bedolven. Da beriglen van daar ontvangen,.zijn-allerdroevigstverscheidene msnschenlevens en het verlies van bijna alle ha ve en vee zijn in sommige dorpen te betreuren. Nog altijd heeft men slechts voorloopige korte beHgten omtrent de gevolgen van de doorbraken te Drenmel. Er zijn èa tweó gevallen, eene van .ongeveer 25, en eene van ongeveer 50 el). -Van Dreumel weel mèn. dat dnnr zeventien huizen geheel Vernield zijn, en te Hoerenwaarden tien 'Zes menschen zijn verdronken, en meer dan dui zeDd menschen zijn er zonder dak. "Tre""Ros3enTÏ8 dë-Wawl met jsstapels lol Op den-bodem toe verstopt. Bij du doorbraak in den Maasdijk tusschen Alem en Maren dreigt het eerslgemelde dorp geheel weg te spoelen* Dit 's Hertogenbosch meldt men van gisteren, dat door den aandrang' vnn het water een ge dovlte van den dijk lé Orthen is bezweken; dat ook de Henuesdijk tusschen G.-rwten en Rós- inslen bezweek, en het water roei donderend ge weld en met een verval van een Nederl. el stads waarts stroomde. De geheele stad staat, met uitzondering van het kleinste hoogste gedeelte, onder water, de ellende is groot. Twee inwonejp vnn het gehnchl Gerwen, welke Mnnndag avond nog een voorraad nardnp pelen wilden redden, zijn verongelukt, althans zij zijn spoorloos verdwenen. De booge nieuwo weg van 's Hertogenbosch op Utrecht zal zonder twijfel overstroomd wor den; het water stormt als een watervnl door de daarin gehrngte verlaten, en de dnarover ge plaatste brnggen schudden, doch zij bieden nog tegenstand legen bet geweld; mogien ook deze bezwijken dan zóu hel ongeluk onoverzienbanr zijn, want nog een aantal menschen en veel ree is in Ortlien nog ongered en ongeborgen; men zal echter alles inBpnnneh om te redden wat nog te redden is; de vrees voor goed «e ■lagen is echter groot, want ook het ijs geraikl in beweging. God beware ons voor wind, want anders ts geheel Orlhen en Gerwen verloren. Aan de andere zijdé der stad. is het niet be ter gesteld; te Vucht w«-rd op den middag de noodklok g'-luidde keerdijken zijn doorgebro ken. het geheele dorp is ingeloopen, het vee ■taat tot nnn den huik in liet water, de bruggen en de weg van 's Hertogenbosch nnar Vucht löonen gevaar. In dien wég, nabij het fort Isa bella. is een gat gèloópen; de gemeenschap is gestremd; de landlieden, welke nog Dingsdag morgen met hunne producten ter verkoop stad waarts kwamen, zijn vcrpligt in de slad te blij ven. Ook de gemeenten St. Oedenrode en Boxtel - zijn overstroomd, van 's Herlogenbosch tot aan 1 Eindhoven is het land eene zee; het van de laatste stad afkomende -water, dat daar reeds Teel schade veroorzaakte, wordt thans opguliou- •dan door den woedenden afvoer van water, - welke men door het Kanaal van St. Andries (Schansohegat) uit de* Waal ontvaagt. Waf den ijsgang op de IJssel aangaat, wordt uR Brammen van dén Oden geschreven, dat in den-afgeloopen nacht de Brummensche bandijk. aan de noordzijde, op drie verschillende plaatsen overgeloopen en in den kanonsdijk een gat ge- OE0AAM BIR WIÖBRLAWBBRS IÏÏF WOORB - AM1REKA. 6Jt JAARG.NO. 15. SHEBOYGAN. WISCONSIN, 17 APRIL 1855. spoold was. Men zag elk oogonblik eene dooi- brank te gemoet, waardoor Voorstonden enz. groote schnde zullen lijdi-n. Schoon ook langs den Beneden-IJssel da toe stond zorgwekkend was (de waterhoogte aan het Katerveer van den 7dun dezer overtrof die van 1784 met ruim een voet,) zijn, voor zoover men weel, toch geene dijkbreuken te betreuren. (Ook de berigtcn van den Boven-Rijn ontvan gen zijn treurig. Ook danr heeft de ijsgang en het hooge water groote verwoestingeo aaDgerigt In den avond van den 23slen Febr- klonken de noodklokken der dorpen aan den Rijn. bo ven Dusseldorf. De dorpen Vnlmerewerlb en Ilamm waron reeds in den loop van den dag overstroomd en de» avonds te uur ontn de aandrang van het ijs elk oog*-nblik in hevigheid toe. Daar het ijs bij Dusseldorp nog vastzat, stapelde het zich daar tot eene majestueuste hoogte op. De wegen werden met ijsacbollcn van 2030 voel dikte bedekt, evenzoo de dijk het dorp. Y^lmerswerth. Dit dorpje liep groot gevaar. Het water stond tot aan de da ken, en overnjhoorde men de hartverscheurend- ste hulpkreten der bewoners, die niet wisten waarheen zij zich móesten begeven, om zich en buD vee te redden. Tegen 11 uur verminder de ..de aandrang eenigzins, daar het ijs beneden zich in beweging zette. Het grootste gevaar scheen toen geweken. Alles is echter over stroomd. Van het verlies vaD menschenlevens heeft.men nog niet geboord. Dusseldorf is met don schrik cn de overstroo- roiiTg der itr dc nabijheid Van den Rijn gelegen straten, vrijgekomen. Te Kaiscrswerth is het ook gelukkig afgeloo- pen, zonder dat men het verlies vnn menschen- levens of vee heeft te betreuren. 'Men wist nog niet hoe het met de tegenover Eaiserswerth ge legeu dorpen was gegaan. Het hulpgeroep dat men eehlerin dien nacht van den overkant hoor de, deed hut ergste vreezen. De stad Uerdingen en nabij gelegen plaatsen zijn vreesselijk geteisterd, bovenal het nabij gele gen Linn, waar de inwoners reeds grootendcels gevlugt waren, daar het water np verschillende plnatsen lotman de tweede verdieping stond. Du spoorweg tusschen Crefeld en Homberg staat onder water. Het graafschap Meurs is voor een aanzienlijk gedeelte overstroomd. Io de voorstad van Wesel is de oveislrooming zoo geweldig, dat verscheidene buizen reeds drei gen in te storten en een Weste- of Zuidweste- wind groot onheil bnn veroorzaken. Bij de reeds vermelde doorbraken te Bislicb, zijn een veldwachter en een biud verdronken. Verder zijn aan den regter Rijnoever geene door braken meer. Tusschen Lutlingen en Xantcr», aan den linker Rijnoever, is eene doorbraak van 200 roeden gevallen, waardoor 21 huizen ver dreven en 18 menschen verdronken zijn.) Van den 8sten- Heden morgen, reeds te half acht, is de Koning het veer bij deze stad ge passeerd, om do uitwerkselen van den water hied in do Bytuwe te hezigtigen, voornamelijk du doorbraak in het land van Mans en Waal, Z. M. wordt heden nacht of morgen terugverwacht. Hét water is dezen nacht minder gevallen dun gisteren. Bij het vermelden van al die rampen, die voor zeker nog niet in hare geheele uitgestrektheid bekend zijn ea waaromtrent wij nog hartver scheurende beriglen tc gemoet zien. kunnen wij thans gelukkig de blijde lijding voegen, dal de Rijn vrij is van ijs, én dal ook het ijs van de "aas is opgeruimd. Por telegraaf wordt van Gorinchem, van he- n, door den hoofdingenieur gemeld, dat het iter er te 8 uur 164 dm. onder ooodpeil stond. In 22 aren g-vallen 96 dm. Het ijs van de Wun! was opgeruimd, en gedeeltelijk ook van de Mans; de westkil is vermoedelijk geheel open. Men ning het als een geluk beschouwen, de dijkbreuken bij stil weder hebben plaats ge dat had, schapen zettende zouden de, in eene zee hu ronddrijvende ijsscholsen ont van menschenlevens en goe veroorzaakt; ook de omstandig heid, dat het maanschijn was, is voor de rèd- ding nis anderzins zeer gunstig geweest. Dit het provinciale fonds voor den waters nood zijn terstond gelden beschikbaar gesteld ter voorziening in de meest dringende behoeften. Er hebben zich reeds onderscheidene aan zienlijke personen op verschillende plnatsen tot commission gevormd, die zich belasten met de ontvangst dei giften door hot liefdadige Neder land ie offeren, ter leniging van dcD onbeschrij- felijken nood van zooveel duizenden onzer land genooten, van alles beroofd door deze overstroo- miogen in Gelderland,Noord-Brabant en Utrecht. Arnhem, 3 Maart. Dezer dagen stond voor den krijgsraad alhier teregt, ter zake van desertie, zekere K, oud 42 jaren, gelwren te Kampen. De ze persoon was namelijk iu liet jaar 1842, terwijl bij bij het korps lansiers te Roermond in garnizoen diende, uit vrees voor straff daar de termijn van een ontvangen verlof was verstrekon, over de gren zen nanr Belgie gegaan, waar hij, door de rnaré chaussée aangehouden, dienst nam bij liet Fran- sclie vreemden-legioen in Algiers. Na in Algiers gedurende elf en eon half jaar te hebben gediend en aldaar onderscheidene veldtogten te hebben bij- gewoond, is bij van daar naar het Fransche leger in de Krim vertrokken, waarbij hij gedurende ze» maanden heeft gediend. Na den sing aan de Al ma en dien bij Inkermann te hebben bijgewoond, is bij onlangs, na expiratie van dienst, op zijn ver zoek, met paspoort ontslagen. In Frankrijk terug gekeerd,; beeft bij zich terstond naar Breda bega ven en zich aldaar nis deserteur uit onze krijgs dienst aangegoveD. Blijkens zijn paspoort en certificaat van goed geding, heeft hij zich steeds goed gedragen gedu rende zijne militaire dienst. Uit hoofde van de verschillende verzachtende omstandigheden welke er voor genoemden deserteur bestaan, beeft de krijgsraad hem dan ook de minste straf, eene maand detentie, opgelegd, wordende hij na expira tie dier straf bij het leger ingediend voor den tijd, welko hij nog tijdens zijne desertie te dienen had. Gemelde V. heeft een gunstig, krijgshaftig voor komen on een zeer gezond verstand. Hij preekt met veel oordeel over den tegenwoordigen oorlog in de Krim en over dun toestand van de gealli eerde legere. Volgens zijn zeggen, laat de toe- staud van het Fransche leger ook veel te wenschen over en is niet veel beter dan dat dor EngeUchen. Beide legers lijden bet meest door de koude; da gelijks wordt een zeur groot getal soldaten van koude verkleumd buiten dieust gesteld. Hij roemt r do zorg, welke voor hot Fransche leger wordt gedragen, latende de voeding, kleeding en het uit betalen der soldij weinig tc wcDseben over. Vol gens zijn zeggen, zijn de Algerijuen moeijelijk te bestrijden, maar komen deze nog in geene verge lijking met do RuBsen, welke den vijand geen 00- genblik met rust laten en hen zoodoende, zonder g te vechten, veel schade toebrengen. Gkonjscbn, 10 Maart. Verblijdend zijn de vorderingen die de afschaffing van den sterken drank ook in deze provincie gemaakt heeft Hebben wij kortelings molding gemaakt van eene nieu we afdoeling der Ned. vereeniging tot afschaffing van sterken drank te Pekela, thans weder mogen wij burigten, dat te Stads:Kannal eene ofdoeling is opgerigt, bestaande uit 9 leden, waaronder een die zijne affaire als drankverkooper gehoi- ieerd heeft, waordoor hij een geldelijk voordeel van meer dan twee honderd gulden jaarlijks heeft opgeofferd, Dingsdag bad de eerste vergadering plaats. Eerstdaags zal eene publieke vergade ring worden gehoudeD. Goes, 5 Maart. Diakenen der hervormde ge rauente te Ellewoutsdijk ontvingen dezer dagen een legaat, bestaande in et-ne partij bouwland ter grootte van 1 bunder 18 roeden 90 ellen, vrij vun alle kosten cn regten. aan hunne armen door wijlen den heer (7. -4. Prumers, in leven oud secretaris dier genvenle vermaakt. Verwierf de overledene door mmuwgezette ijver en belangstel ling in het huiï der gemeente gedurende zijn le ien ieders achting, ook dit bewijs van liefdadig heid zal in gezegend aandenken blijven. Een persoon die zich ten voorleden week bij mistig weder te rer met zijn zoontje in de wustur-schelde wnngde om mosselen te zouten, gerankte met.het kind op eene ijsschol welko vlot rankle-en met hen afdreef. Onder een aanhou dend roepen om hulp diu niet opdaagde, is hij na een kwartier uur voort gedreven te zijn mei zijn kind op den rug zwemmende en worstelen de gelukkig het gevaar ontkomen. Meer zooda nige voorvallen hebben dezer dagen plaats ge had, zonder dat er voor zoo ver men weet men schenlevens mede gemoeid zijn. Gelijk op vele andere plaatsen vreest men ook in onze streken door den aanhoudenden strengen winter, voor bet verlies van het te veld staande koolzaad; niet minder verontrust men zich over andere vruchten,omtrent welke de hoop op behoud op het aanvankelijk goede weder ge vestigd blijft. Goks, 8 Maait. Een vroeger inwoner van Kloetir.gen vertrok een paar jaar geleden naar Noord-Amerika, ten einde aldaar zijn fortuin te beproeven. Wij vernemen thans, dat hij «ene door zijne handen-arbeid en oppassendheid bij eengegaarde som van ƒ500,— aan zijne arme familie heefi overgemaakt, ten eiade haar ia de gelegenheid te stellen ook derwaarts te gaan. Te Boromenede (Schouwen) ontstond den 28 Februnrij II. brand in een achierhuisje.waar bij de 70jarige Lena Filé eene prooi der vlam mvn w«-rd. Het voorbnis waaruit de bewonen zicb luidden gered, bleef gedeeltelijk gespaard. In den vroegen morgen van jl. Donderdag 1 Maart, ontstond er brand, in bet stnmphuis van de met stoom werkende mecstoof, te Noord welle (Schouwen,) met het ongelukkig gevolg dat het stamphuïa geheel is afgebrand en ook een aantal vaten met meekrap, die zicb daarin be vonden eene prooi der vlammen zijn geworden. De meeralen waren Diet verzekerd. Do oorzaak vod den brand is niet bekend. Uil Rozendital meldt men van 2 Maart. In den nacht vou 28 February op 1 Maart is onder de getnei-nto Gastel, bij dun bouwman J. H. een zeer brutale diefstal gepleegd. Om streeks hnlf elf ure ontwaarde de bouwmnn dal er zich volk in hel voorhuis bevond, hetwelk zich onder vloeken en razen naar den zolder begnf en het daar aanwezige spek, ruim 150 nod. pond. - beneden wierp, riiuiop plaatste zicb de be er voor do deur vao zijn slaapvertrek, teD e die te versperren, dnnr zij slechts muteuoe zoogenaamde blink gesloten was en de dieven aanstalten mankten om daardoor binnen (e drin gen, hetwelk dan ook welhaast gelukte; nu stormdeD eenige manspersonen met geweren en stokken gewapend het vertrek binnen, en werd de boer met stokslagen gedwongen om zich we der te bed te begeven, waarna een der dieven met een geweer voor het bed post vatte en de gordijnen sloot. Daarna ging men over lot het openbreken van eene kist (waartoe zij ruim 4 uur besteedden) maar daarin «iets van waarde vin dende, openden zij hel kabinet en roofden daar- uim 000 aan kontanti-n, en het danr aan wezige goud en zilver en eenig linnen goed. Ten 12 ure omstreeks verliefn de roovers met bunnen.buit bet huis, na vooraf de lMJtsge- □oolen verboden te hebben, eerder dan db ver loop van 14 uur op te staan, danr zij hen in dit geval vermoorden zouden; een i uur na hun ver trek kwam een der dieven hen hieraan nog her ren. Het ontvreemde schat men in liet ge heel op ca./1000. Men heeft zeven mansperso nen in huis bemerkt, waarvan ook een op zolder bij het bed «an den zoon de wacht hieldallen hadden doeken om het hoofd gewonden, denke- Bit om niet herkend te worden. Het schijnt dat men door de deur van den koestal, welke niet gesloton was, in do schaur gekomen is, ea van hier door het forceren der duur in bet voorhuis. De justitie doet ijverige nasporingeu om de da- 'rs in handen te krijgen. In de nabijheid van Franeker is eene bs- hoeftige vrouw met baar kind dood gevonden. Zij had zich op het ijs nedergezet, om het bind aan de borst te leggen, is waarschijnlijk door de koude in onmngt geraakt en alzuo heoben beide het leven verloren. Te Leyden werd zekere J. v. <L W. op een zolder vernachtende, dood gevroren op zijne le- gerstede gevonden, ook te Hoorn vond men eene vrouw door gebrek aan dekking en verwarming doodop haarstrooleger. Eveuzeer te Amemui- dun wuar men eene lioogbejimrde vrouw zonder deksel in gelijke positie bevond. Te Zijdekarspel vond een ongelukkige door gebrek aan deksel en veiwarm'rog den dood op zijne armoedige legerstede, terwijl dit ongeluk- i kig toeval ook plaats had met twee personen te Modemblik. Naar wij vernemen zijn, tengevolge der strenge koude, te Zuiddorpe 2 kinderen en te Koewacht 1 manspersoon bevroren;ook te Zaamslag zijn vnn een kind, pas veertien dagen óud, de teentjes doodgevroren. Den 25 Februnrij poogde een der gevan- rm in bet buis vnu arrest te Hoorn op eene slaapzalen brand le stichten. Op eene be hendige wijze had hij eenige vonken uil den kag- chol weten te verkrijgen, die hij met eeDÏg pluk sel brandende hield, om zoo doende dnarmede zijn boosaardig voornemen ten uitvoer te bren gen. Gelukkig is het feit oog in deszelfs begin gestuit, ware dit niet het geval geweest, het daaruit voortgevloeide onheil zoude ontzettend geweest zijn. Do booswicht is in handen der justitie overgeleverd, Bij de arrondissemenls-regtbank te Assen wordt behandeld de zaak vao een debilant der staats-loterij.houder eener acceptatie van ƒ10,000 ten laste van een' landbouwer voor geleverde lo terijbriefjes. De erven van dien landbouwer, die intussohen overleden is, ontkennen de echt heid der handteekvniDg. Wie ook overwinnaar zij in deze zaak, in elk geval zal ze eeoe waar dïge bijdrage zijn lot de geschiedenis vnn het lo terij-spel in Nederland. Voor eenige weken werd te Druncn tot lid vnn den rand der gemeente gekozen de heer A. van Dal. Kttolrjke dagen na zijne verkie zing overleed hij en er moest alzoo eene nieuwe verkiezing plants hebben. In den loop der vori ge week hid die verkiezing plants en werd ge kozen de heer L. Brak, welke persoon zijne ver kiezing slechts vijf dagen overleefde, zoodnt er al wederom eene nieuwe verkiezing zal moeten ge- schiedoa. BELGIE. Brubséi, 7 Maart Men verneemt dat de heer Del/osse, president van de Kamer der afgevaar digden, die gisteren bij den Koning geroepen is om een nieuw kabinet bijeen te brengen, daar voor heeft bedankt. Hij had Z- M- zijn leed- wezen te bennen gegeven, dat het ministerie de Brouckcre was afgetreden. De Koning had daar na een der liberale leden van de Kamer bij 2ich geroepen. FRANKRIJK. Pabus, 7 Maart Volgen* gerucht, vertrekt de Keizer morgen naar de Krim. De Parijsche correspondent van the Economist zegt aangaande de veelbesprokene reis vnn Kei zer Napoleon naar de Krim, dat deze, ziende dat al zijne raadgevers hem daarvan poogden te doen afzien, bij de arbeidende klasse die reis po pulair heeft zoeken te maken. Politie ngeoten hebben onophoudelijk de werkplaatsen bezocht en de meesters gevraagd, wat het gevoeleo der werklieden was omtrent die reis des Keizers, cn men kan zeggen, dat ze daar over bet algemeen veel goedkeuring vond. Onder hen, die niets gespaard hebben om den Keizer zijn plan te doen opgeven, noemt men in de eerste plaats den maarschalk VaiUant, den heer Drouin de Lhuyt en zelfs den heer de Per- signy, boewei deze de meest avontunrlijke zrjuer aanhangers is. Men beeft gezegd dat Joid Pal merston daartegen ook vertoogen ingebmgt en niet nngelateu heeft te doen uitkomen, dat de ex peditie naar de Krim eene Europesche onderne ming was, dat, zoo de Keizer als opperbevelheb ber naar de Krim gi-g, die expeditie uitsluitend FraDsch zou worden, en dat aldus het Engelsche leger tot eeire ondergeschikte positie zou worden gebragt; iets dut door Engelnnd niet geduld kon worden. En inderdaad,'er bestaan verraoed.-ns.dat zulk eene handeling van den Keizer van Frankrijk, de Fransch-Engel8che alliantie ïd gevnnr zou bren gen. Er kan toch geen vertrouwen gesteld wor den ineen tnan, dio in staat ia, zulk eene verme tele daad ten uitvoer, en de algemeene zaak in gevaar le brengen, ten einda aan zijne zucht naar avonturen en persoonlijken roem voedsel te geven. De hooge waterstand der rivieren heeft in verscheidene departementen overstroomingen ten gevolge gehad, die groote verwoestingen hebben aangerigt. RUSLAND-TURKIJE. Genoegzaam alle dagbladen, zoowol binnen-1 buitenlandscbe.houden zicb tegenwoordig bezig bijna uilsluitend bezig met de levensbeschrijving van den overleden Keizer. Daarbij is hot zeer in het oog loopend dat, terwijl de Fransche bladen in zeer gematigd© taal dien dood berigten, en er ee- nige opmerkingen bijvoegen, die uit de gubeurte- Inis onmiddellijk voortvlooijcn, de groote Engel- 1 bladen duareutegen, in buitensporige taai over den overleden Keizer zich uitlatende, en bot vie rende aan hunneD haat, zich niet onthouden, hem met de grofeto benamingen voor hun publiek ten toon te stollen. Bovenal is het de Times, die zich op eene uiterst lievige en stuitende wijze den ontslapen Keizer van Rusland uitlaat cn zich niet ontziet zijn onverwacht sterven bij het op den wand geschreven vonnnis van Btlsazar en bij de van Scmheribs leger te vergelijken, slag (zegt hot blad) treft niet alleen de Rus- siscne legere, staatkunde en bondgenooteD, maar vooral den grooten veroorzaker van den oorlog, dio door het verlies van zijnen roem. zijne raagt en zijn leven, het tegen de regten der Staten en" den vrede van Europa begane misdrijf boet." En na onder anderen tot do bekentenis gedwongen te zijn dat de Alleenheerscher in do gedenkwaardige ja ren 1848 lot 1851 groote wijsheid, gematigdheid en liefde voor den vrede aan den dog heeft gelegd, keert de sIdler, bij de beschouwing van de gebeur tenissen der drie volgende jaren, het bind om en schrijft: Nttauwelijk 2ijn er twee jaren verl sedert vort Mentsikoff zijne noodlottige zt0 volbragt en sedert is iedere maand gekenmerkt door den bestendigen voortgang de» Keizers op die helling van kwade trouw, aanranding, wreedheid, nederlagen en verwoeetiDg, en teniaatste van den dood." 18 PCBLI8M15D ON TUKSDAT OV EACH WEEK, BT J. aiJINTUS, Editor Proprietor. Terms. '2.00 per year, strictly IN ADVANCE. AU lettere must be post paid. Advertising. One column one year, $40 Two-tbirtL dn. do. do. 90 One-half dn. do. do. 25 Ouc-gnnrtor d«>. dn. do. 15 One Square, (twulve iinca) one year, 8 six mouths, 5 three month*, 3 oDO week, 1,00 Each subsequent week A25 Btirinuss card, oat nversix line», per rear. f&00 Advertisements will be kep« in nntil forbidden. Tegen dit nllezins laakbaar oordeel over den ge vallen vijand steekt gimmig af wat lxv. de half of ficiële Oostenr. Corr. zegt"Niemand, zoo luidt het in dat blad.zfll zoo bevooroordeeld zijn door do verwikkelingen der laatste maanden, dat hij de on- sterfelijke verdiensten van den tbnns Keizer Nicolaas voor do znnk van orde e beid niet mot dankbaarheid luide zal 1 door wiens eervol te gemoetkomen aan de e der westereclio mogendheden neg in de bui We da gen het vredeswerk mogelijk h geworden." Hot valt intusschen niet tc ontkennen, dat eeno beoordeelïng van 's man» karakter op dit oogenblilc moeijelijk is, omdat het gebeurde in de beide laat ste jaren den Keizer in het minst gelukkig licht heeft gepLvrist. M<-n ml bedaarrlor stemming afwachten, alvorens men moor onpartijdig den man zal kunuen beoordcolen, die geduremlo kwart eeuw eeno zoo aanzienlijke plaat» heeft ingenomen, un die, na zoo lang en krachtig te heb ben medegewerkt tot handhaving viuj den vrede, te midden der bloedige verschrikkingen des oorlog» den geest heeft gegeven. Over zijn opvolger, Alexander II, sprekende^ zegt hot J. d. Debate, dat deze Keizer reeds vroeg tijdig ingewijd ia in de staatszaken door zijn kei zerlijken vader; hij woonde al de raadsvergaderin gen bij en was bekleed met betrekkingen, die ham in staat stelden om zich nuttig te maken *oor bei leger en te behagen arm de studerende jeugd op de scholen. AU Keizer Nicolaas zich verwijderd© Petersburg, liet hij aan zijn zoon de opperlei- ding v-an het bewind over; eindelijk had bij root eene bij rondere zorg alles gereed gemankt voor do troonsbeklimming van zijn opvolger. De groot vorst Alexander, thans Keizer der Russen, !s po pulair in Rusland; bet volk bemint en acht hem; liij zal wel.niet het groote gezag van zijn vader be zitten, wiens grootheid «1 onverzettelijkheid vaa karakter hij met evenaart, maat hij ml eerder be hagen, zoo aU Keizer Alexander behaagde dot» zijne zachtheid cn minzaamheid. Welk een invloed do dood van Keizer Nico laas op het heratel van den vrede hebben aal, is ee ne vraag die tot velerlei beschouwingen aanleiding geeft, zonder dat echter nog iets zekers daarvan is te zeggen. De effecten op de voornaamste l zen van Europa blijven nagenoeg op den ho< stand waarop de eerste tijding van *s Keizers dood heeft gebragt Dit getuigt hoe groot en alge meen hel verlangen naar vrede is, vooral onder de handeldrijvende en industriële klassen, en met welk eene gretigheid men alles aangrijpt hetgeen t dat de weg kan banen of gemakkelij ker maken tot liet herstel vau den vrede. Evenwel zal men Lest doen niet te veel te bech- u aan den stand dor effectenze hebben reeds lo dikwijls hun krediet van politieke barometer» to rijn op het «pel jrezet, om onvoorwaardelijk aan de rijzing een meerder uitzigt op vrede te verbinden. Ook toonen de aanzienlijkste huizen ach voor- rigiig en terughoudend. Keizer Alexander II, zogncu zij, zal de xinvaaidiug ran bel bewind niet kenmerken door zich aan tc kanten tegen de natio nale trots cn de oud-Russische partij en kno moei jelijk meer toui>even dan zijn voorganger reed» ge daan heeft. De slechting van Sebastopol en da vermindering der vloot knn door geen Cuar, die zijn' troon behouden wil, «orden toegestaan. Hel groote feit van den daj blijft bet onver-nacht overlijden van Keizer SikuUtas. Onbeschrijfelijk ia do ndrak daardoor ta weeg gobrogt* De vorst. Ma wiens voeten niïllioenoo stervelingen zich bakten, op wiens weaken ontelbare leg»reeharen werden opgeroe pen en die rijnen troon op drie vrerelddeelra bad ge grondvest, heeft thans al die grootheid en raagt afge legd en ligt krachteloos en dood op het p neer. De inan iu wien» houden voor et het lot der rolkeren gelegen vu, is iban* verheren boren den armsten dagloontr. de rast ingegaan, om, gelijk wij hidden, son gindsche rij de des grafs bet heil to verwerven, wat elkopregt ge. loovig Christen is weggelegd. Het gewïgt der gebourtouis wordt nog verhoogd door hel plotselïuge waarmede zij voorrieL Niets was nog bekend ran do ongesteldheid des dooriuobtigen lijder», of reeds weerklonk de treurige tijding, dal 'a Keixsra levensdraad wtw afgesneden. Dit plotselinge v«n rijn heengaan heeft, in vorband tol hetgeen vroeger in Rusland te dien opzigto meermalen is voorgekomen, tot vermoedens aanleiding gugcvou, die ons er too no pen do bulletins bekend te maken, welke van Keizere ziektetoestand berigl geven. Reeds sodert eoaigo de gen leed de Keizer o.l. aai» do griep, zonder dat dit ongerustheid baardo. Ook de Keizer zelf jue ongesteldheid gering te achten «a inspec- dagelijks de sa.ikomendo cn vertrekkende ti pen. Deze verwaarlooiing moet echter eea gevaarlijk karakter aau zijne kwnsl hebben gegeven. Zie verder vierde bladzijde: FEUILLETOBL SttBSsistStWt&t», door H. Tollkns, Cz. Geplaatst op verzoek van vele lezers.) Niet steeds is de liefde bestendig van duur, Hoo snel zij den boezem deed jagen; Zij bltucht wel somwijlen ontijdig hsar vnur, Hoe hel rij de vonk bad geslagen; En strikt zij haar bloemen weèr los van het paii tilt het, o jammer! zijn ki En kan die welras niet n paar, zoo zwaar, dragen. Dat lot was het lot van Lorenzo weleer, Het lot van Lenore voor dezen Hen knelde de keten, o jammer! zoo zeer, Waartoe rij zich voelden verwezen. De rozen verbleekten, verdorden alreè, De doren deed beiden den boezem zoo wee: De wond wou niet langer genezen. "Och," zuchtte Lorenzo, rijn zoon aan zjjn hart, Zoo diep met den vader bewogen: "Och lieve, vergeld eens, vergoed eens mijn smart; ?Geen ander zul ooit bet vermogen «God geóv' het en gunn1 mij dien troost in mijn rouw! "Gelijk' nooit uw harte naar 'l harte der vrouw, "Wwr.boratcn u hebben gezogen." "Helaas," kreet Lenore van emart en van spjjt. Geschokt en gefolterd vaii zinnen "Och kirid, dat aoo vroeg on zoo droef met mij krijt, - "Blijf altoos uw moeder beminnen: «Al staan ook u do oogje* zoo. zwart en zoo hel, "Al lijkt gij uw vidor van trekkon zoo wel, "Gelijk hem toch nimmer van hipnon." Zoo sarden ze elkander, verhit op elka&r, En zaten zoo droevig te treuren; Zoo tilden zij beiden hun keten zoo zwaar, En lieten hun bloemen vorkleuren Zoo reten zij beiden den boezem zich stuk, Eu morden en wrokten en vloekteo hun juk, En wilden niet langer liet beuren. "Kom meè, riep Lorenzo, kom meê dan, o vrouw "Ginds is weèr de regter gezeten: "Verscheur hij nog heden die hantlijko trouw, -Verbreek' bij voor eeuwig die keten "Kom meê danhernniD zij en ging waar hij toog; En wischte nog eens eerst een traan uit haar oog, Zoo rood, on zoo bitter bekreten. "Hier liubt gij, dus sprak hij, o regter, ons weèr, "Na zeven rampzalige jnreu "Nu doon ona, o jammerde kluistere zoo zeer, "Hoe zacht en verlokkend zij waren. "Gij hebt hier, o regter. die banden gelegd, "Verbreek nu ook weder dien haatlijken echt: "Hij liet ons geen bloemen vergaren." ■Hier leg ik, zoo sprak zij, den trouwring weer af," En hield hom zoo plegtig geheven "O rógter, verkort ons, verligt ons de straf, "Te lang en te zivaar voor ons leven l "Verbreek hier de keten, zoo knellend gee meed "Herneem hier, Lorenzo! uw ring en uw eed: "Hier hebt gij mjj beiden gegeten:" "O zegtor, hernam hij, gij ziet het en lioort, «Zij stemt zoo van harte mij mede; "Ontsla ons, verlos hw»r, hergeef mij mijn woord: kmij gaf; jra mij af, "Wij. Blaken, wij beiden, die b "Ik deel hier me» haar wat do Hen "Zq sta maar mijn kind en niets-an "En trekk' rij dan elders in vreue. "Bewaar oim,.o HemeH" zoo kreet zij ontxet, Eu wierpop de knieën rich neder: "Zoo wreed is geen schepsel, goon regter,.geen wet, "Of Jijgers rijn zeker niet wreeder! "Ik vraag om rijn goud, om zijn goed hem niet, neet "Ik wil maar nnjnkind en mijn kind maar ulloeu, "En zie hij dan Dimmer mij weder!" "O regter, hernam hij, bij God, die ons riet I "Die gruwel zal nimraef plukken "Ik bad om dat kind hem zoo vurig toch niet, "Om 't laf mij te laten ontrukken. "Ik drukte hot eerst het een kus op'den mond "Een9 zal liet, o regter, in treuriger .stond, "Het laatst op den mijnen dien drukken "O regter zoo kreet zij, aanschouw hoe ik lij, "En laat mij uw deernis vererven; "Verwijs naar woestijnen en rotsen mij vrij, "Maar laat met myn kind er mij zwerfen. "Mjjn-regten, o regter! xyn teerder van aard: "Ik heb* het met wee en mot smart» gebaard "Ocb, laat in rijn armen mij sterven I" "O regter, hernam hij, ik zwoer in mijn vreugd, "Zoo ras mij dat kind werd geboren "Ik breng het, 0 Hemel, tot eer en tot deugd t "Dat heb ik, o regter! gezworen. "Die eed was zoo innig, zoo hartig, zoo dier! "Ik staaf en hernieuw en herhaal u dien hier: -Mij» kiqd zal geen ander behooren F "O regter, zoo kreet rij, en kroop voor rijn stoel "God aou het op u eens verhalen. "Versmoor niet de stem van uw menschlijk gevoel "Haar inspraak kan nimmer doen dwalen. "Mijn kind is mijn hoop en mijn heul en mijn troost! "Ontscheur aan geen moeder, o regter! baar kroost: "Ik ïou met den dood het betalen!" "O regter, hernam hij, ontsluit gij haar oog, "Verligt haar, verstrek haar ten rader; "Al drijfti zy baar rouw en haar tegten zóo hoog, "Mijn kind blijft niet minder mij tu «Een dochter, vooneUr, behield rij met regt "Een zoon is de vracht en de troo&t van mjjn et "O regter, aoo kreet zij, mijn kind is mijn kind: "Ik heb het gebaard on gezogen; «Ik heb het getroeteld, gekoesterd, bemind; "Bemind als het hebt van mijn oogeo. "Mijn zoon b mijn kind en mijn load b mijn bl "Ik kruip u, 0 regter, wanhopig te voet: "Och, wees met niiju jammer bewegen F Toen droogde de regter een traan van zijn wang, Maar wist niet een woord te verzinnen; Toen sloop er een knaapje, zoo bloè en zoo bang, De regtzsal al bevende binnen; Het knielde ter neder en snikto zoo luid, Eu stak wei de lipjes tot spreken vooruit, Maar dorst niet en kon niot beginnen. "O knaap, sprak de regter, en deed zich geweld, "Gij raoogt hier, gij moet bier beslissen; r Uier, wicn beider gj liever rerzdt, "Wi« beider gij Hei er wilt missen. "Uw vader, uw moeder bemint u zoo.'xeer: "Spreekop nul wien mint gij, wieu minder, wien meer! "Maar poog eerst uw traantjes te wtsschcu." "O regter, zoo nokte, zoo snikte het kind "U wil ik, u neem ik tot hoeder: -Zijn beiden zoo gram en zoo boos en zoo blind, -Wees gij mij onnoozle dan goeder. "Och, hoor mij: ik smeek u, ik schrei van verdriet: "Verhoor niet hun béde: zij nwenen die niet "Och, bat m j mijn vader en moeder." "Verkiesl riep de regter met dringender stem: "Van wien zijt gij willens te scheiden F "Van hem noch van haar, noch van haar noch ran hem F Zoo kreet bet en greep rich aan beiden. "Van hem noch van haar F voor het voort in rijn smart» En knelde zijn vader ea moedor aan 't hart, Die stonden en zwegen en schreiden. Toon gréop het de raoodor zoo vast bij baar band En troonde zoo lokkend haar mede Toen trok het den vader al voort bij rijn pond En won al gedurig «en schrede Het bragt hen al digter en digtur tot een. Eb doeg reeds rijn armpjes om beiden ben heen En dwong hen nog com tot «en trede. Toen schoof het hun handen aoo zacht io «ft-*» En klemde dio vast met rijn Wan Toeo zag bet zoo teeder naar hem en naar haar

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1855 | | pagina 1