§c JWusook SHEBOYGAN, WIS. Know Nothings.He),ins, bestaat ook in onze stad eene loge vnn deze do aangenomen burgers j hatende geheime orde. limine- bewegingen wor den gestreng bewaakt en ir.on verzekert ons, dal hel u afgekochte land noemen de faeeren nu hun gtboorleland en grondcu dnnrop eenen geboorte—adel. £3T Aan Personen buiten bezigheid. J&f 8ears' geïllustreerde werken voor 1855. j Olimpïa is tot het Cwpitulium van het Was hinglpn grondgebed verklaard. Bileven uit Aüstiaüu tót den 20 December nclit op de geven bi-rigt van wnón geweldigen strijd, waar de reeks va11 j in twaa'f mijnwerkers on twee ea twintig van di $2.00 per jaar, in vooruitbetaling. DINCSDAG, DEN 21 MAART IS55 De Xi/inwibmle l(o-t veer NVLtImkI por Ji 2,U0 in iie Cnmnno'eii; eaV.c'e ueriiiuerv R-l'eaio. Kleine sommen gtli!:. L.-i'i't t-ineJen oen iIo'.Ij centen boven <-tn of :..<or collar »,a.-.in-n «n- inism i noem'le 'i liefs:, in lietsiïng weiden iiwecvenc^u Zulke «tempels l;nn men koopt :i <->ii j-Oïtmet ïi- SB.—Geboorte-, Trouw. en IWiltsdyteo wo. in den Xiouwsbo.ic gtut.-n-.v: i'«.'cut*. ij h«l tonj™-gcJsjn ktfcon.'hol M roèlonjl.d» doorsnede van .Ik 10 duirocn, let p iii,„ .1., (Aim a BSD: de sterkte radheid ca belangrijkheid. M at ■«geschikte agenten.'- erken, wat betreft wejjs.it- "n lijj verlaagt Ie ver- s Gn.l» EXinoF.. 20 fvb. IVzi r ilerc streek tics lande. Delft ill dell mi dei dom vnn 84 jar irijft c '.m faTtaètoM ^ï«"£l'd.'»ul~*Ï"T" d,i* vni..i'k.ti ih «Dm die o», JnnMle begwOi-lndJ"6 W*. 1 1v I j - 1 im. .ilkn. Er i. se.be drvlk.rij in int stad.1L™» Y"'k d trekken, en dat mei ven «terzet*en ook een ,.»it iiij exemplaren vnn de verachtl! It boekvorko<>|>ere prijzen), zorgvuldig ingepakt, -locki'iul vn verzanden. *al ontvangen, /.eer ruime aten aan den Ageut toestaande voor zijne moel- Hierhij tal bij spoedig iu slaat zij" de verkoop- taaiste te kennen, cu tlaai naar zijne commissie 111 te YE3XIE3I.YCi, Di n g s d a sr3 April. Por Associate Justice of the Supreme Co. S.iilL'EIj CRAWFORD. WILLI.4.1I R, OÖS5L1M1. SAMUEL CSAW03D. He len phintsen wij den sin.rn v in d« Zen man rtan llt-l la>.tfd ar.» s hh.ds. n?s kai.itiii M v-. hulp- tegt'T l'ij Let U '.•-•■egts-!: f z.*> Stn.tis. Hij is de i n-fhar.ke k- u.-.- ibla t d«i Democralisclie partij en d- !- -t OftMMCs Ccle die d. r R-poWikfiiwchi.* J «1*1 t«. b- id tv.v den dour eei:ig-n di-r p iti-j n a s k'lmlidnicr, voorgesteld, zomlt-r dar -vt-v c vi i.th- Is - danig benoemd te z'jn. D»r den hcer Cra*f;-.-> v.nr 1-z-r po«t imih-retcunen, gi-Jo.v-ei wij nan we /•Olitiek getrouw te bdj.-.u, .n!-r iit'-e.,': t: niaken op die cnir.dliegi: sr. de w-t up oaulugte slaven, wi Ike v.ij r! d- j 'n--i verloopene roamijen n-tir m.s ie-.-'.e l-.-n .-.a hebben verdedigd. BfL'-i 4.ii---- ons voorgesteld als m tnn v in In- 1 e'e vu heden, die den r.gnr-ti" ne t '.a- a- t: de laatste twee j r- lr'j it- i hoogc gwgtshof he. ft J: r. <!.- slnnndste bewijzen gnfm.-n f.—n.-i-n za.i uok de uitspraak w.n dut 11-5 In ih-z i -k van den hecr Booth mmr mm grond, dat de h-cr Orts.cMcy Know-NolbingWmu» 1« Immer- ten j-ire !SJ3 li i t d", welke de CrtfiUitliv v.tn V.'Is- stelde, spi.-.'s de her Cole, hij van het aitik.l i."jiê(is het ':- ::.r «fre. buitai !:indvrs 1 de v:.1 a.'i "lk ben van ge».«-! -r. d .i ze i ligtvap.ril g mng levi-i -r-a' mecncn. De 'rang if rr. Jruluob*» Je w evetis.lt uu «»«r M <0 n dan lijjus, .■•gfli .Ie laagst mogelijke prijzen. S" b ,c rj op anni-mgoi,. postvrij near alle dce- S-.-r Kh.feens •i.Lvortaiaie is do nieutvö B-ink of j VlJPTICS iNCKrortEN Amerik vnf.S (notice)) van hel lam» verzanden. y.'.ei'-1 i 'g.- -ie*, met een k.* I'.: Jtl van J10,v00. noo H EENES DuTscnuB is zus iitaia or us Do d.-ntiii U.rakkenotiersoueii zün menschon van vLtcT CEJ.VA0D.—Oiiiaa^s, zr et ;ie Gdvesimi 3I.AM.ALA>»>l|IE BLKICTE. ci'-n éei'.iit: k u.'ikter. en iiirmi.lerlwi.l is do koer(inzette, waren erontu-r'rnrend.i geruchten nan- j Bpffai.o. 20 Mu irt. Bakbr. do moordenaar hij geluige ws - sn e.-n k'4--ier zi». a!,- inon «i sloelit- wei-1 gaande Indian n.rondomFiedeiiksburg in onilmp j van Bill Poole. ;'<lie. door oogluiking der poli-1 Reeds in 1803 d«-n I.'eitmft T.-.i-r z:d doze wink, imar wij verne- j pen dnilscb.-i in die l.uu.i, zette vm.r de zc-k-r cjP uit de gevitngenis ontsnapt is, en voor wiens tc- 1,ebbende, was hij ih ineu i-ok bills iii;ocv«n. hciJ des nnei.ts zijne pmrden op siakln den stil-m^hrengiiig cn overtuiging de common council pi n best. ind oni cenc landing in Engelnnd te f.I Ion duister, n nacht w.r.l k'j gew-.kl do-.r It tte Xcw"York, deu Mayor gemngligd heeft eenc doen; trok vervolgens in 1S05 m.-t h»-t leger nnar Eln M'.'Zuige PfiT-ciiLit.—De f.ii.cidn <?•'- ,:ch!iiig.l van sell, ll.-n, sjiMrg I.p on liep, zoo als'som vnn vijf duizoid dol/ars nit te loven) wordl j Oostenrijk, woonde den s)n«r van Di. msloin bij, •vnn d-n 2 M.i.i.-i vciii.mll hel volg. ude 'hij was, tinnr bwiteii. llij 'itïtdc kte dat de life i r< ronderstelddeze plaats velleden Zaturdng te en was bijtle inneming van Weonenh"t vnlgen- 'r;'n roodhuiden in gM.tcn li iasl zijne paarden zijn doorgetrokken. Rice, emi neger-comme- de jaar was hij tegonwoordig bij do innomine M 'Dic-TiKiy e. n:.iy, stunt Missouii, Wr-gcuerd(-n/-n llnns.niel weinig v. rgrmid,sprong ,li„nt herkende hem in hel Hotel te Lewistown, I vnn Hunvlon on bleef tot T808 bij het leger in J r lugg.;ii koiisiii ni-liit.Z'-nder geweer.wachtende naar de Torontobnot. Hij nam ec-Soord-Dnïtschland; in 1809 tegenwoordig bij Dam, en tv. rd in 1792 tot 2de luitennnt bev d»'rd, woonde in In-l volgende jaar de blok lende vnn de vestingen Geert» uidenberg en Mauheuge bij; hij was in 1794 bij de belegering van Lnn drecy, en werd in dat jaar nn de inneming jan Grnve krijsgevangen; in 1799 tot Isf.-n luiiemnt bevorderd, was bij in Noord-Holland, onder In t bevel vnn den genernal Daendcls, bij de ver schillende gevechten, vborlvloeijonile uil de lan ding der Engolschen en Russen; in 1800 was .bélégeiilig vnn Wintzburg. rnn» van kapitein verkregen wiens tc- hebbende, was Bij in Noop-d—Holland bij de (roe- slant Missouii, bad'zijne bi-r.ittïng voor de i van f-2000 vcik-iciit en de fcfoppenningen (.fln,c_ ii\c W'.ni. 2. R. ligli. tl. n li pen hem op den s.i 1,... l.io.ljl v.t.L-1-p-I' p!.a!>; in bij b-fl tefU.-keei Jour den linclir ivdiliii av.irilci;:1e, nns i.ij gcnoodzaiifcl. in kok tv !<ii; vin. I» dvii nacht ontwaak ie man ten geii/gv v«« eenr-n benaauwjen >m. in n :km bij zijne vrouw en kir.ib-ri-n n i.r,Nit gevaar -g. Vu! angst zijnde wii- i.ij bet huis vc-iJrtter, g-feck-fr aan de smee- ,e:i var. zijnen w-a-od t .v en b!wf- Naauw- was bij w.Jer ingi-slnpm. toen zich bet di vi.:iig''zigl ii'igtniuds aan lienl voorsli Ide. iu cliter kon hein liet smei-keti van vijncn J z,.|ven. tn mh-liiki-n waard zii.-t t«-riiglmuilenlèj kleed- sni. ...a i. I.,-...!i,i..n ',.J Hf1, eelt. zon tale toe, stil i Ik rijn h-md wappert- in ïijno i lm ,1e beer ter zij-lo, om lu-m zijne vermoedens me Je binding der F.ngelsclien in Zeelnnd, ging hij te doelen, toen Baker, bevreesd wordende, j in 1811 »ls kapitein bij bel 128ste regement m-t ii- buit-n "ing en zicli over de brug in Cnnn- het gronte leger nuar Ruslniid, en w-rd door be»nf. I Napoleon in I8l2 voor hot front van zijn rege- De eerste nassaui-rlrdn on Jen grootcn ment t«t luit. kolonel bevorderd, woonde de on- «i-stdijkcn spoorweg, ging lieden morgen over derscheid ene gevechten bij. onder n, „leren den I te staan, ofhij zv.i icdeien mo dertzoon (Ji. l!nI,„endc rb„ig bij den Niagara waterval, j slag bij Pololz, en werd by dn- gd, genlied be- D le»end tillen en braden. De Indianen,1 Ofsc],oon jK.t nil.t vooruit was hekend gemaakt. "«emd l"1 ,ul('«r v"" llvt !"in ,e"r,: - .f vijftien in getal war-n. den-- 0nP„in,, van da b.ug voor nnnslnnnden <1«*» terugtogt werd bij mm de Bereznm dcwlehjk die Z'io wal tien uf vijftien in getal war.-n. den-1 |)e oppnin f van ,]e h.ug voor nanslnanden j den teniglagt wed bij ann de Bereznm deo-lelijk kende dat zij door een gansch regnm ni Texas zo„ ,Mls bef,vergaderde zich I gewond. Nn den val van eVapoleon verzocht bij vrijbuit"! S vei V'dgd werden, gingen op de »lugt epne onl v,,„ jPI, overgang des 'n 18U znn ontslag uit de V ransche dienst.en be- iiovi'tsvbillig "mirt nt den l.mt.latend» r.iet alleen! ,e lijn. Pn ),.-t was eender be- j noemde K-mmg IFf7/m b-m tot ltmnman paaiden ..chur, -h< zij genomen hadden.maar ,n ijfc liion(ll., De v^hooijinjg van dit verba- d#"l vnn het lOde bataljon natmnalo militie. In ook mee zeer Selinoiio paarden van hvti j -7, „,„.t ic OBlia „n„i. h„i-n„ vnnr hei 1821 tot plaatsvdiiken kominandanl vnn s üra paarden »nn h>" Z(,n;|p work js PCne «ank vnn belang voor hel 11821 lot plaatselijken kominandanl; eroot g'-tal hogen. wcg|en He| vol|0llU liö spot>rweg—verbindtonis vnhage anngest-ld zijnde werd hij in T«2» be- I tusfclien het oosten en westen, en neemt ,1P vorde.d t«t den rang v.m k-hmel. en hb-ef hij nl- i) andere In- v;;:. ("mm. in hl !«Vf|k zij licbi 1 drie uur iu ni.-.rg" n en d mre:. woun^brm'. «ld c nooit licht p ;i t»? sfepen nn: ir ii. t h ttis JiVI' Is om ii-ne «!,f. J"' iniT r-s ond. r elk'! a'.nC ffi-n. i. j,n le m Duit r,-_; ,-r 1 tut «vijgen f 1 «V l «eg. Ui r>p VETO Onze gouverneur heeft gepasseerde» Zalurdng do drankalschatiingswc-t afgekeurd. 'elke c nen ie stem men, v-i.ir i<\ op zich l» e r -v-'s h mijn deel geloof. d..t ,i stemregt (b t w- i j '1,1 n niet geinituialiscid gors zijn, ofecli "-i j 1 tioilreeds Vei kallid i.- STBtJIHd IS MVT de cön Dcze wil ren te -n en nog 's mutis gci oi-lei-s n;» eatie, en nl 1'. i j (JttVWFOllD i'l k ind - gelijk, (h.'lvv.*!: ••-.-! r «Jing a-u l- .V hm b.-w. Crawford de vnoikêur g - telf «ok C'-n to1.»aj nntivistischtf si- l i' .- l vervallen kan. In den heer C:.v mocralïse'.ien k. ker wijze s!<-c';;w pen vnn linrt-, .1 - ii hunne stemmen "P -n nadruk to in- u te zij.i, dal iu 1 taal llij sprv. kt, of in W- gvliske land tc vi reu. k op gelijke regtdi a -LSj r sïhle luj van dm v..n m 'ysl bw-e. b'n man, aan de achterdeur van l-.-t huis te kloppen, terwijl hij zelf de voordeur GEMENGDE BERIGTEïï. De gouverneur van New York heeft den oor log teiklanrd aan de mdkverkonpprs, die de in~lk vervidschen. Men lilecul dat deze ver- 1 vnlscliing ieder jaar nnn duizend kinders liet 1 leven heeft gekost, en al wel twintig jaar 1an« j bestaan heeft. Reg! •ft cone d« ome, die werd op zijn best eenigo trilling gevoeld do.on.l.d.D ahii«l»»r'ge»a».jSi owrlogl - Oin(|«l»g o„rl«rJ I. D.lll. inden ond.r- dom van 05 turen. mej. wed. den Hengst, goh. T. VV «slnn»lon WA w. e' Jurrn.l,-,82!J,|t hr,r,Hln8 vr.,0,1- v..,l,..lf-n n,«ni,.l «.n ijiznntsoliap ireh.il, bi'Etnnn- vrmlw u|,„f..„,|„. de l»re prakiijv de»,ld, „,pe,l,.„.|J.n nA Cb.ppew». en L f 0,i33 vrill- v„rl2l. lijndr kij W,nimby, l"'b»nen, .lie Jll.sl een .e,.l,«s beb- m ,K „0 ,u Wvolli J;,., ben seslo'en voor den nfstaiul van hun land.. - ten westen van het meer Superior.—Zij hadden d,"n "r,c'.,t v:,n Maandag op Dinc9d«g .-en onderhoud met den president enden Co„,. de..; vorige week. is er op de buttenphiats Intij - c missaris der Indiannscho zaken, wnarin Flaton<'cr Vlanidingei Ambnchi, uit eene Fchuur bponncr te Cincinnati „l0u/A (pla,„,ond). een Chippewnscli roover. tot 3040 N- P"'1'1 sl»:k C'sh. enflit spek is Jen "eu logement 87 had Hpn nrPsm,.n, ,pi,]P. "d,,! d!lnr twee irro-.te man- n morgen in 2 holle bonnten aan de 'ret-.iivir gcrev-d. Do eerst,- ro.iv. r sprong <-ry" - ,-*wt ,u r ..o». v-.»v ü,-.-.. „n.. i u -fli. i kr,nLte-cn l.ii vi.-l Jood neder. I dtgl.oid! I.'-ve de reglvaardige rcglrr! De dief- den. dat ronnr weinig waard was." Do presi- «.j/.e w.der bezorg.1; van dat oog.n- \k' :--i- J i cn Vk -Ie w.-.-dvr. insgelijks w« tettK amenkaunsche«rme denl on commissaris lachten hartelijk, en de h,lk h,J °P cemgen af«an I post o.' -lijk giU'itf.-n, i-u do vijf ie gewond, dtonimi-l «en dniiscber. Dt.' drank winkels nppprhöofilon verirnkkcn, zeer wel in hun schik 001 do uit.lr.iger lu-m o..-: wDdig-n vn binden Ctacngo waren verleden Zondag, op bevelW(?l „nderhoud m-t don gron fc„r. X.-„l,it-.ir hui- do to Cliicng van don nk-uwon M-y i te nu iweotniml zoo voel ,'imd Pi;;-.. gesleten, en <-r hftrscli- 'nioi'di"e nu iweeini.rti zoo voel orde t» 1 RWse/ioM. vertoonde zich efn Een man. g-nniorul Plir.ey C-arley. word tc Pal- 1-M-r I.CZM vrouw-n de diie mor, in Massachusetts voor SIS.10 l)ob,.«t, om- den oTigflukkigen pacht-r lagen i J'" Mrs Ubok g-kust had-Do burgets ilvno koelen in hun bloed. Do oni- La Ctusse, \N hebben voorber. idon.lo stap- rt van d-„ v. ftwht'elden man enP^n g'-umn i..t het slichten .ener ;.c .demio 11. Vel r denken dan beschrijven. d.o plnnls-liet n.eutvs van do lavementen Jo bandiet weid in de naaste «ovan-le s«" 1 ranoisco hovf; gcencn st..tF-lij^en invloed .iii di be-1 "'p de New orksolié papieren en geldnnnit. 1 grootcn vmler. zien of men de zakken zoude weghalen 6 uren gewacht te hebben, omstreeks 1 -i 1 «e» avonds ten 0^- ure, zijn 3 personen werkelijk Hortos 1sw Vol»,, ,nB,kom„ bo- i d<M |Be v..|.|«„„l,,or. ugienis het volk vnn Australië npgcslnan cn I «r i h heeft zijne onafhankelijkheid verklaard E-1 waren troepen afg-zonden om ib-n opstand li lempen, en men was reeds in hluedigi kingen gekomen.Melbourne was in staat van ((,n rnu i De Constitutions! zcsj. wij hebben he- brand, zon _y .to.._vestiging ontvangen van de droevige lijding, i frP,in..«iPei Buffalo gedurende het jaar welke op den 17 Fcbr. 1.1. te Parijs H llij. is dadelijk toegeschoten en beeft een de 3 gevut, de 2 oveiigefi zijn gevlugf, en hebber ondanks de wnarscbuwing. dat tinm op hen scliie hall willen I der .hit zij lldel hnald dan op hen l.isge- Iri'ffen zijn. De irdiogen f.'.a,7-"-"r.",*KP,| In wP|-e liii onwaf dat hij I E"U getal dooden in Buffalo gedurende In-l jnnrwelke op den 17 Fcbr. 1.1. Ie Parijs a.mkwimi. verzelo-rde bewaring gebragt en heeft nl zeer •at" c.-'iie "vv/s'-eornc rooverbcnde behoorde, wier j 1S54 van eene bevolking vnn SO.OO zielen was 1 Hel fregat, dat in de sirnnt van Bonifacio ver spoedig do namen zijner iiK tb-pligtigen "pgege ,i'"l r„ r ,ln „f PL-n rnnnie nnhicld i 2,93ö—dat is omstreeks een van de zeven on loren ging, is de Semilante, welke onlangs Tou- 1 ven. Jin daaran mede gehaalden evenzeer go hootJm^u zici, in Lincoln of P.sc county ophield. t^_ln ,H11 dl,, 15 dv2„ i|luJlon verliei. met 400 sold«,en aan hoed. Het «»,cste.-rd zijn; alle 3 de schuldigen, naar men WILL! Van Sheboygan, liet ambt van Ke. trtct, thans besta. Fond du I.ac. Mm Do-.r I f5. OORSLJ.VR, inleti«ident kal riijke Dis i det: cu Will! r 15. Wi engte en lïi-p j verneemt bekembi deugnieten, zijn dvrbnh passagiers,handen der justitie gevalb n. Tiel, 3 Fel). Zekere vrouw, even buiten do- Z" Kind woonaclnig. moeder van 2 nog jonge kinderen, en handel diijvende in oude lompen, enzzou zich voor hare negotie naar het nnhu rige Buren begeven. Daar zij het nnodig nebt- te hare kinderen te hui» te luien, bond zij hel eene zeer vast met een stevig touw op een stoel en zette hel bij den «ngcliel neder, terwijl zij In t andere den dikken haardki-Uing onder di voor die kandt-.hit gecne oj>ii".-itIè i-.-.'-o s.1- .-,1 mogt de'e zich n-g n-.i-.va j l.-»n, -.-e iooven wij uogfhaiK dat de heer G.. zoo uiei nüe, dan locli «le ineorderherd dor stemmen oj» zich vereenige»zal in -Sb- l. vg-in C---.it;:y. waar hij nl»! e n Wkwaatn .-n mvn-vh 1 bet l»e?t beko- d ei; b< -•!. Je j 'iig-te zitting der regil-ank al- ii;; ijken Voar/li ter nag gunstiger l/eeft doen kennen. Gernstelijk kunnen wij onze landgeu-oreii -Cu Sliel- v^-au en Fond du Lne comilie?. voor z->o verre zij ZEd- niet kennen, uanraden, op lietn hunne stemmen uil te brengen. £57* Dl' knaap mi-t (wee moedors was, zoo j er ren felle- brand te Geneva, in New Yoik, I Schip stool te op c-ne klip als wij vroeger hebben medegedeeld, «lonr de plaats, verterende nan eigendom v.or 8100,000. i terstond vol. Het schrepsvo'k et achteloosheid van den Shot iff, nil de gevangenisOp den 21 d«z-r vluog de vuurweikmakeiij'e zamen 700 man, kwamen alle tc Milwaukee ontsnapt of g-.-roufd. '.De arme j te Greenville. 4 mijlen vnn de stad Jersey, in j Geene andere bijzonderheden zijn van dez- Indianen, het opperhoofd OsliKosit enz., die nog I de lucht, waarbij diie mensclu-n «.inkwamen en rnmp verkregen; hel verlies heeft te Parijs ih- bovendien behmfden, d«n knnnp als cencn blau- verscheidene gewond werden.Te Philadelphia smartelijkste ge»vaar»rording veroorzaakt. Ze- k* j. t- zullen laten opvoe>len. hebben den verren werd op den 4 dez.-r eene blavin, die eenen von honderd menschen zijn vergaan, roet eene Weg te v«rgei fs nfgeV^d, kosten bovendien ge-planter toebehoorde, door de poliuie aldaar oji gronte hoeveelheid kanonnen, mortieren en kruid bad en volgens buaiie venv,iu»Hge, schuine wij en vaartuig van New C»stlo DelawareJ in niels is gercil on nl dut is aangespoeld, in zoo z« van spreken, van den grootcn vad-r. den pro j bewaiing genoimm, en haar b -vrij.b-r of weg verre In t bij liet Gouvernement bekend is, be- i adenl, zonder gevolgde bun in 1827 te Little I voerder, er-o man genaamd It Warwick, lot «-en j stunt in twee broikm. Butt- en in 1836 te Cedar Point, J'-or Cass verboor in hechtenis g.s'.ebl. De bezitters! New Your. 19 Maart. De Northern Light i schouders bevestigde, cn bel Juadanig. m« t en Hedge, to-gezegde rr gtsbescberming der der koolmijn-n in Pottsvrlie. Ph.. heblx-n aan kwam heden alhier met lierigtcn van San Fran j nh-ts nnriers gekleed dan meteen dun hemdje, Ver. Staten ing-n'- pen. De zonen «Ier natuur«le armen van I'liiladelpliin 15ü0 tonnen steen-1 eisen tol 20 Febr en 232 passagiers aan. Met in den schoorsteen vast IniHkte en t-r tn-der bin"' ki-nn-n de g-'>l«'pfnli"id niet. waarmede men kool ten geschenke gegeven—Te Alton, in I Ui- schip brengt nieuws van groot b«-lnng mede Dei Hierop verliet >lo oitnaluu»lijkc moeder hare wo- no op bunnen gèboutt'grond te werk gaat I noi-is een g-zvlscbnp v»n öOu landverhuizers, zaken waren gr-lieol geschorst doordien vijf ban ning. E-n der buren, «lie op het g. schrei der 0-<z<-groote vader, z"»r> sprak Orhkosh onderop hunnen weg naar Kansas, duu»»«'konreu. en k.-n hebben opgehouden tc betalen. Er liepen kinderen de woning binnendrong, gaf den com anderen, w-.T,, z./o als Gen D-.tge ons roede em ander gezelschap, omtrent even groot, werd ook nog g.-ruchten van andere faillissementen, missaris van politie van het voorval kennis, die deelde, zeer verheugd dal wij ons naar zijne eenigo dagen later aldaar verwacht.—Tc Pitts Goud was sclianrsoh ten gevolge van desohaarsch-1 zich gehaast heeft liet ongelukkige kind uit «le. wenschen vor-d.-n e» .-en verdrag ov.r een ge. bu-gh. Cincinnati .-n andere punten langs de te van regen. z,.„ pijnlijken toestand te verlossen, cn alle mid- de-ii- van on* land met h- m iiHngaan wilden Ohi maken een groot aantal personen zich ge- Er was nog geen Ver. Staten Senator verko-deb-n «aevvrndde, die hij voor bet b« houd van j En Dodge Ix-loefde ons. dat onze gro..te va-reed, oip in deze lente naar Kansus en Nebraska zen. De algemeens vergadering was verdaagd hetzelve nwdig achtte. Was er geene spoedige •Lr Je president, ons overal als zijne eigene te verhuizen. Den 11 dozer is da stoomboot sine die op deu 10. bij eene stemming van 66 j hnlp komen opdagen, dan bad het kind zeker op kind-ren beschermen en steels onze handen in i Tropic met omstreeks honderd en vijftig P«-nn- tegen 44. I deze wijze den dood gevondenimmers toen bet zijne houden wilde. sylvamers vnn Pittsburgh naar Kansas vertrok-1 Er was op verscheidene plaatsen brand go-1 door de politie werd bevrijd, gaf het nog maar Arme natuuikïnderenl Gij we«-i r.iel dal de ken. en twee dngen later de Herald niet een I weest te San Francisco, Nevada en Stockton. I weinige toeken van leven meer. In -C'iaviiig voor vijf achtste uit leug-n bestaat, bijua evon groot getal.— j lndiuansche moeijelijkheden nemen toe. Daarenboven vertoont bet ligebaam van de kli ine onderscln-ide verwondingen en vele b'ij- ki ii van ondergane mishandelingen, die bij liet beschouwen»van liet> lijdi-ndé kind.dat qng |feoi)g in gevaar vollen tonstnnd veikèerl.zelfs Jen hard- vcchiigsten nienscli een traan uit de oogen z«iu. lien petsen. De lieer Vnn Wftiem, •«.fficler van i justitie hij deze regl hunk, van deze geheurtenig j ondemgt, lieefl dan ook tersjónd hey len g«'go- ven tot gevangenneming van «loze ontaarde'.moe- der. «fit- zich door de «logt zoekt tn redden. Tot ons genoegen vene rium wij, dal bed. n I morgen de daden s nnn de justitie is ot-'ergêle- Men m.-lii uit Amersfoort 10 Febr. D«m- «leidag j 1. loeft er in imhuiige gemeente Hoogland een treffende opeenstapeling »nn treu righeden plaats gehad. Zekere (breit Panker, aldaar Woonachtig, op sterven liggende, Ver wachtte zijn zoon die nis boerepknêcht tè Nij. It- rk diende, bij zich, om voor h« t laast hem nog te zien. In Stede van zijn zoon, komt echter do boer. bij wien hij diende en wel mM.hct berigt, dut zijn knecht, Pusker's zoon, «-nn een berg willende komen, met den ladder is uitgegleden en zich aan de boenen ernstig heeft bezeerd, zoodut hij onmogelijk huiswnnrls kon komen. De 70-jarig" vrouw van den liuize, uitgaande, nm voor den boodschapper een borrel le halen, valt door «Ie gladheid en breekt buiten de deur haar been, wordende, terwijl het been dei vrouw «vi rd gezet, dool' den man den laatsten adem uil- geblazen. AAnt'EScriio, 10 F«br. D-zer dngen werd alhier de hoedeI van den lieer J. Luijc* (i-ver- ledi-n) verzegeld, en was in een d«-r kamera ren« kat binnengeslopen. Den volgenden «lag begon het dier. dat vrcdügt honger en V«tj<|e leed. er- bnrmeljjk te schreeuwen. Vrijdag middag weid den kantonrpgtor tp Sluis daarvan berigt gezoiulen, en Z. E. A. geiruoslte zich .een mnr« vnn een uur heen en een uur terug, om «Ie ka merdeur le openen en liet dier te verlossen. Bij de vele gevallen sneeuw was zulks in den la ten avond alles, behalve een pleïzieitogtje. F R A N K II IJ K. Parijs, 21 Fel». De vermo«d<-ns 2ijn tot ze- k' ihniil geworden. Napoleon zal met een ge- rleelie van de keizerlijke garde naar de Krim ver- trokken en wel spoediger dan men verwacht had, dnnr luM vertrok reeds op den 26sten dezer is be paald. De overlegt zal geschieden met de stoom boot de Reine Hnrtenee en zal Z M. vergozeld worden door de Koningin, in wier gevolg zich tullen bevinden de gravin de ifontelrllo cn de baronnes de Pierree. Zijne afwezigheid zal niet langer duren dan 20 ii '25 dagen, daar toch (jet welalles zoo znl worden geregeld, dat hij aan- koiut juist op bet oogen'dïk dal Sebnstopol «vordt bestormd «-n hij nnmidd.elijk na het henmgtigen dier vesting en «le vernieling der Russische vloot naar Frankrijk zal tvrtigkeeren! Dit wurdl in Parijs verleid eu op goed geloof aangenomen, I)«s ondervinding van do laatste drie mnnnden moest toch, zou men anders meenen, den Frnn- scli-n liebbc-n goleeril.dal Sebnstopol niet zoo op commando kun worden ingenomen. (In hoi verre de tegen woordigheid vnn tl<n Keizer (Ier Frnnschen «>p hel oorlogstoon'eel strookt met d«- n is van lord John Russell naar Wi-enen, waiir.-nn dan toch tot zekere hoogte vre.ltdii vende bedoelingen moeten worden toe- gi'Sclir.-Vi-D, laat zich nog niet zoo gemukkrlijk begrijpen. ENGELAND. Lonhen. 17 Februarij. De menigte der orer- gangen tot liet Protestantisme werd door de Innisigehou'lo" Synode vmi Droghed» erkend: "Het is maar nl ie waai," zegi zij, "dal onze heilige nhnien zijn verlaten door duizenden, die geboren «van-n rti gedoopt in h«'l oude gélnuf van l"ilnuil." Ituleidnad zijn binn«-n tien jaren meer «hm 100.000 I--ren mui hel IvHthuliclsmus tol h«-l PiO't-stiiniisrolM overgegaan. Een enkel kerspel, Waar in 1846 nog 6.000 R. -Kulbedij ken «vaien, telt er iiu r.ict ui'er dun 500. Van den l Ot/ea. Vijftien linieregemeriten, «lie g- intrd regen jeu noitog zijn. zullen unmiddclijk "naar de Kiim worden ingescheept. D«' sterkte vnn bet leger voor het volgende jaar zal. migen-keiid.artillerie, genii' en dc true- pen iu Oi'Si-li die, bestaan uil 6947 officieren, 13.643 ouden fticii-ie», trompetters en tamboers en 173,005 mali, te zanu-n 193.595 personen «nn ailen rang; hieruit lilijkt dus, dal bet leger met 38.561) man znl wur.di'ii vermeerderd. RUSLAND-TUHKIJE. Dc jongste bcrigten uit de Krim doen binnen k«»rt zoo niet «ome oulkuoopiiig van het bloedig drama aldaar, dun nldiuns eene omwikkeling van alle daar aanwezige strijdkrachten te gemnet zien. Van bei de zijden staat men tot den aanval gereed. Gene raal JJprundi is met 80,000 man in «le nabijheid Tan Bnlnklnva teruggekomen. Gtneianl Oden-Sackenstaat niet 40,000 man gereed om Eupaioria aan te tasten- Eene daartoe aangewende poging was. gelijk uit Var na van «len 13ilen «vordt berigt, vruchteloos gowiïMt. De geallieerden ontbieden alle beschikbare troepen en Canrobcrt beeft bevel gegeven in Kanstautinopél 4 i\ óOOtl ziekenbedden in gereedheid te hebben. Men kan «lus elk oogeublik belangrijke gebeurtenis sen te g«moei zien.—Bet weder in de Krim is tlmns schoon en duuvdunr ook vooral de toestand der Eogi'lsehen merkelijk verbeterd. Uil Koustantinopel wordt van den 5«len Febr. ge- niidd, dut van dnnr een ïi'er krachtige clevtriseh* t«n)stel naar «ie Krim was gezonden, 'die bestemd was om de «vorken dor belegeraars «le» nachts te verlich ten. znndor dat de belegerden daarvan cenig nut kon den hebben. zijnen nieuwen arbeider pereoon v D.'rlijk en neu linunirijs in na lieve Jamie geko-, VTeikznnm en tevreden in bet gezelschap en «Je welke bij altijd bezet had, zoolang hij ziel) herin-1 cn als hij beschonken was ergerlijk goddeloos was. Maar j.— p - p I~v1>*- slortté biltere tronen nis zij ami haam zij bevond, eenen nieuwen dag aanving, zonder bij liaro klein-1 naar zijne moedor. i mans verdorvenheid dacht, en ook aan d.m «rees-! was haar ju tjes neder te knielen, Gods zorgen over den zwer-l "Papa", zei«Io hij op eenen zeer plogtigon toon, selijkon invloed, dien bij op hare geliefde kinderen! buiten werk ge-, een vreemd laud alleen te Inten, voornamelijk daar ver inroepende, en haren hcuieischeu Vader smee- zult »ij God niet vragen om dit eten to zegenen 1" I zou uitoefenen, igtcekent de ar-hij, een weinig nangednnu bij liet denken aan de kende hem voor de ge-aren der diepte te bewaren,1 James laehre en zeide, dige Mrs. grootte. Be klcederen wnren noott zoo schwn ge- j ging wasschen. of zoo goed gestreken, als t«-"'ii Jnnu er jotii-e t rouw «vns zeer bedroefd t.jen v«x>r zorgde. Zoo gingen zij «o<>rt t"t in li-1 na- dat haar man wezenlijk voornemens jaar, toen James voor den winter buiti rankte; en van dezen tijd nf mm dagteekent de ar- hij, een «veinig nangednnn bij "welk eenen kleinen nie- Jane hot begin van bare kwellingen. Ik kan scheiding, zijne vorige vriendelijkheid en genegen- en bovenal voor de verzoekingen vau zijn oobe- tbodist hebt gij van den jongen gemaakt!" In heteeret scheen Jamie geheel verstomd door Bc-vo—-o— i. r.- i i-i f - aj /-o -e»de menigte vmixvloekeQ, di« zjjn vader uitbraakte: mij niet ophouden met het verhaal van al de jm-beid jegens haar weder vernieuwd had, en zij «vas keerd nart. Dit dagelijkscli gew^l was, in bet ge- j •uPann', hernam de knaap ernstig, "Wilt gij als maar tot zich zei ven komende, begon hij hem to' gingen, welke James deed om vast werk te »erkrij-begonnen wederccn\ooiuitzigt op helderder dagen moed vau kleine Jamie, zoo nantttv met zijnen va- het u belieft bidden f" zeggen, dat liet zeer slecht «vas zoo te sproken' en i gen, ten einde eene gevestigde woning te hebben, te hebben. j der verbonden, dat hij dikwijls Lotlic riep en zeide"Wel", zeide MacDouald, "wie bidt als ik er niet dut God hem niet zou laten loven als liii hut déud niet'zou laten loven als hij hut deotl. James «vas buiten zich zei ven van woede, en eenen stoel opvattende, wierp hij dion nnar het kind, hem zeggende dut bij hem leoreu zou 2ijoon oubu- schaninden mond tc houden. Maar de verschrikte mouiler had hein weg ge rukt, en met hare kinderen zich in «le kleine slaap kamer begevende, weende zij als of haar hart -gen, welke hij de zijns kon noemen; noen' en oven zoo: llij ging echter on tot aan het begin van ons!"kom, zusje! Mama gaat voor vader bidden." j beni" min «au de achterhoudendheid en norsclibeid, diej verbaal, was hij sleehla twee maal teruijgekeei'I. James Mac Donald «vas reeds voor meer dan; "Ik". langzamerhand ziju eens zoo vrolijk en gelukkig Eiken keer kwam hij weder, liet zeevarend leven twee jaren afwezig geweest, en gedurende dat tijds-1 "Goed, bid Jan nu ook, maar maak er «vathaast gelaat veranderde. «;ehee! moede zijnd", en besloot het niet meer voort verloop had zijné vrouw nooit iets van hein ge medo; ik heb eenen verschrikkelijke» honger." Mijne geschiedenis is meet die van «ion kl-inon te zetten: maar telkens ook, na eenigo maanden teboord. Hij was nooit van te voren zulk eeneu lau-1 Op eene ernstige wijze vouwde Jamie zijne Jamie dau «au zijne ouders; maar ik ««il dniimm huis geweest te zijn, werd hij «le eentoonigbeidlicn f'j1' afwezig geweest en Jane werd gewoonlijk j handjes en smeekte God, het voedsel te zegenen, liiet vergeten te zegden, «lat ofschoon zijne goedevan liet liutleven moede, omdat hij geene bezig- j wakker gedurende eenen storm, hoorde naar het en beu alle goed, en vader goed te maken. Djinr- vrouw met haten man in iedere nieuwe teleurstel- heid zocht, en vetklaarde dat zelfs het matrozen-gebruiscu der baren, en verbeeldde zich dan, daj.zij, j op aten zij hun eenvoudig maal. Er was menige j breken. Zij zag eeue week terug en dacht aim ling diep deelde, zij zich inch altijd beijverde hein |,.v« n nog boter was dan dit, en greep de eerste duboven het gebrul der zee, haren eLen James om maand voorbij gegaan, waarin James de stem des het gelukkige, vreedzame luveu dut zij toon leidde te laten gevoelen, dat zij in <le bami van ATt'iicn, besic gelegenheid aan om te vertrekken. hnln linmHn rnanen T)an imt Tiilmn. Inn,1onml«Mlwl« «i»i.,«I.~twI UJ »»,u«...m.1-•-j waren, die al hunne behoeften kende, en die ten, Intusschen «vas Jamie zoo gelukkig van eene laatste hun huikje in eene v.eiii ;e hnven sturen zou. j kleine zuster in liet huisje aan zee te verwelkomen.a, Ofschoon James MncDonnld zijne vrouw innig lief, Mrs. M»cD«>nald «as wel bekend en geacht in de j behouden tot zijne Woning terug te brengen. was het avondeten een zec-r stille maaltijd. in «Jen bijbel te lezen, die hnars moeders bijlui «vas had, verschilden zij in een punt locli zeer. Jane gaiisdn- buurt, en was in staat geweest, gedurende Eens op ecuen dag, als Jamie tn zijne zuster, Toen do lijd voor het avondgebod daar was, was geweest, en die zoo zorgvuldig bewaard was. Muur was gezegend gewtest met «:ene vrome moeder, «lie den badliid, als fatsoenlijke bezoekers tot de plaats! vermoeid van het spel<-n, tot «le hut terug keerden,James niet te huis, on Jano nain hare kleinen in doJano ween 1 - - De goede VUu» »r.,v,..»H a Va "Bet is niet goed op Hem te vertrouwen als alles'den werden, eu zij, behalve de behoorlijke beta- Lfttj6 had hem niet gezien, seaort zij een school-j stortte zij hanr geheolo linrt in een gobed voor zij-1 komen waswant ofachoou zij «verniel gehuwd schoon cn de lucht helder is, en dan naar andere ling voor haar werk, vele der gemakken, die harekindje tvas. De kinderen stonden ongezien in de i ne ziel uit, dat hij eon kind van God mogt worden was in stellige ongehoorzaamheid aan do °bavelon i i l ll» 1. - .1 i i Haiip nnn vnrU'nlltlnhl kïi ï,nt Tr..7i.,r ,*n„ .1^ t'mii.. .1. .1 1 0 hulp zoeken als de stormen losbarstenmaar ver-l hut bevatten, aan iiunno weldadigheid te danken trouw altijd op Iloni,en.dcnk uan de woorden «nnhad. Hare aardige hut mét de helderkleurige uwe oude moeder. Hij zal u uiet verlaten," Jane was bloemen voor de deur, werd langzamerhand eene gewoon deze woorden herhaaldelijk tot haren man begunstigde plek voor do minnaars van de zee, en te zeggen, en te beproeven hem nieuwe hoop in te gewoonlijk kon men, des namiddags, sis het schoou boezemenmaar hij gaf dc-ze langzamerhand a! j «veder was, deu eenen of anderen krenken, die voor jneer en tneer op, toftl/ii bijna hun geheele ondor-1 zijne gezondheid het ïoute water bezocht ha«l, on- botid van hunne inspanningen afhing. Dit wasder baar uedrrig dak zien zitten, op de onmetelij- eehter zoo trapsgewijze geschied, dat Jano naar de j ko waterplas starende en do witte zoilen in de ver kleine hut was verhuisd, waar wij haar gevonden te tellende. hebben, en die haar gegeven was slechte voor eo- Op deze wijza gingen zomer cn wiuter voorbij- deur, nog verwonderd bij het gezigt vau de vreug en een erfgenaam van do onsterfelijke glurio. Ja de hunner moeder, toen deze hen bespeurde en mie zag zijne moeder zeer aandachtig aan toen zij zeide: "Jamie, ruijn jongenKent gij uwen Vn- opstond, en veegde met ziju schortje hare tranen der niet meer?" Jamie liet hot hoofd hangen en [af. Maar zij kuste hem en zijne zuster, en legde trad beschroomd nader, om «le uitg&tokene hand hen, nadat zij gebeJeu en hun gezan» opgoze-d te vatten, terwijl zijne moeder Lottie opligtendehaddon, te bod. r riep: "Kijk, James, is do kleine niet mooi opge-j Niet vele dagen waren voorbij gegaan, of het was groeidf' De vader drukte zijn groot genoegen!in de hut geheel anders geworden. Het duurde uil over den groei en bloei der kindoren. I niet lang of Mrs. MacDouald ontdekte, dat haar Toen het avondeten gereed was, gaf Jamie aan dierbare echtgenoot, om «viens terugkomst zij zoo zijnen vader do plaats aan het hoofd dei tafel over, vurig gebeden bad, een dronkaard wa* geworden, barer moeder, wist zij toch dat zij gebundeld lmd tegen haren uitdrukkelijken raad en hare waar schuwing. Do groote ramp, welke hare mooilur vreesde, was nu over haar gekomen. De ariue Jano knielde op nieuw en bad om wijsheid en kracht, om de droefenis te dragen, welke hare ei genzinnigheid over haar gebragt had. Waarlijk zij had kracht noodig; want nu zijn gezin toch eenmaal zijne verdorvenheid kende, kwam James zelden nuchter te huis, en «Is hij beschonken was, dit leerden zijue vrouw en zijne kindoren spoedig, bestond hunne oouigsto veiligheid in dé vlrigt'. Somtijds echter konden zij hem niet ontkomen, en de kinderen gilden van schrik nis hun rader hun ne moeder wreedaardig sloeg, of haar hevig tegen den muur smeet. Eens kroop Jamie uit zijne schuilplaats onder de tafel, stond regt voor zijnen griiiuiiigon vader en zoide"Papa, gij moot moeder zoo niet slaan ik kan hot niet aanzien: het is zeer slecht." Het was een vreemd gezift den vertoornden man te zien, met eenen stoel boven zijn hoofd ge lieven, om te slaanmaar hij word tegen gehouden door de stem van zijn kiftd, dat voor zijne moeder pleitte. Somtijds gelukte die voorsprank, knorde bij scherp op zich zelve» en sloop naar bedmaar op andere tijden 'groep hij den knaap bij den arm of liet boon, en tvierp hem nanr de andere zij'te der knuier. Bij zulke gelegenheden leed Mre. Mac Donald veej meer in linre kinderen dan voor zich zelve. Zij begon te overwegen, wat zij doen moest voor dc veiligheid van hunne personen" en hun leven. Eenige van do buron, die de kwellin gen barer geachte vriendin vernamen, raadden haar eene klugt bij de overheid in te loveren, nn hein op te Inten vatten. Maar liet gebeurde tlat juist op den dag, waarop de vriendelijke buren bij haar waren geweest, dat James nuchter vnn het dorp terugkeerde. Hij had werk gokro- ,goti, en bi-agt eenigo spijs voor zijn huis gezin naar de hut mode. Jnne dacht nu, dat I hare-gebeden verhoord waren, en baar hart was overstelpt van hoop op helderder dagen, "jfeen," zeide zij, "ik kan nn niet over hom kingen: b» van daag zoo vriendelijk." Zij «-orhnafdè aan lia- re deefeemende buren do buitengewone vriéndé. hjkhoul van haren man. Voor oen paar dagen, totdat het werk af was, bleef James nuchter, mant toen zij'.en verloren tijd in willende halen, kwam bij zoo woedend te huis, dat Mrs. McDonald, ha re kindoren in hare armen nemende, naar hot stmnU vlugtte, en zich dnnr met hen achter eene rots ver schuilend^ zich ann de hevigste droefheid o«èrgaf, Vervolg slot Jtjema.f

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1855 | | pagina 2