DE HUISVRIEND, Jtbkrtcttticn. f.I.DIB n n n HOLLAND BITTERS gemnnbi tc 'Cincinnati,' iloor Longwortk, van tie Ualawbndi uif, wordtgnzpgd in geur en zachtheid do beste Champagne wijn te evennren.die wij uit Frankrijk invoeren. De Know-Nothings willen dezen brandewijn drinken en niets slechters. Het is vaderlandslievender dronken tc worden van Amerikaanscben brandewijn. Voor eenige dagen werden, in den mo len van Wm. Baker, to Seymour, in West Ca nada, drie mannen, gi-nnnnnl Robert Ramsay, John Lnndricnn en Jcvominh Curtain, gesmoord. Zij waren aan hot Werk op den beneden vloer, toen de bovenvioer bezweek, waardoor drie dui- -&« IranJ.Sg,,; Bij do Em-n C. il'v,. fiÖlfiUTS HOITSm; 'to dron!nS^n. iS di prigAÓBc»i Pc drie eerste bladen van den .Taargang 1855 van Gemengde Lectuur voor Burgers in Stad en Land door J. J". J\.. GOBVEniVBUR. T,m> "nn, 13 Jure,,» h,l lichl 'io». DU MM»» ra* lfi pagina's ot' 32 kolommen In roijaal 8vo„ wanrvnn -Ij hi hot jnftr voreel j m „q. boekdeel uitmaken on door don compter en, maar dnidelijkon druk, don ...houd bevatten van 101 vellen go n compression, I Do rijke inbond i, eori.oU in: 1] Sdrtm. Verhnlon, VMlk-ovcilevcriD^n:—2] Uij.lrncjn ,o, Knlnor- zend bushels koren naar beneden kwamen. Voor- Lnn.lcn- en Volkenkennis:—3] losse Verhandelingen, en opmerkingen, ons Mant.chni j j gc - Hoisfêlijk Leven belreffi-ndc:_4] Bijdragen van gemengden inhoud;-GeHwhtea en Rijmen. I De prijs van D2 HUI3VRIJND is vooriederen Jaargang [franco per postj s>ö-uu. I Men teekent in bij J- QUINTUS, Sheboygan. Wisconsin. waar een vreessclijko dood Ongelukken op de meeren ia 1854. Het volgende is ene opgave van de ongelukken aan schepen van alle grootte op de meeren in hot jaar 1854: Verlies door raJer-sloombooten $401,400 schroef $080,1001 Totaal verlies door stoombooten nu zeilschepen $1,141,500 j Lp, l,04S,32o achtingsvoi bekend, dat Verlies ia Jannmij, sloom a zeil $10,000 do April -310.750 do n;i $217,000 do Junij I0.6S0 do Jul ij it —59,050 do August —68,025 do Soptonil). -129,600 do Oclob, -408,120 «lo Novetub. -456,000 <lo Decomb. -490,000 Totaal Getal der omgekomenen Verlies door branding tegen elkander yi brand bliksem $2,189,S2 5 119 $78,559 -270.000 -202,500 -1,900 /aü/\£y *-~i Nieuwe tUinkel cu Nieuwe Waven De ondergeteefcondon maken hiorniode hunnen vrienden cu liet publiek licl algemeen Eene deur Noordelijk van het Wisconsin Huis, ccn nieuwen winkel geopend hebben, waar zij bestendig eeu wel gerertcerdcn voorraad van GROCERIJEN PROVISIEN, Glas- en Aardewerk, Houten waren en Sterke Dranken in soorten opcdend hebben, en in don groot-en kloin-hnndcl tegen uiterst lage- prijzen zullen verkoopen. Daar wij onze wnron rogisirflok# uit hot Oosten ontvangen. hopeni jvij o«zo I 200 prompt en civiel to kunnen bedienen, als eemgo andere winkel in Sheboygan. Voor allerlei' producten betalen wij de hoooste prijzen. Shebovgau. 1 Sept. 1854. JOSEPH SCHILVGE A Co. EBSS OEHÏHHÓ VOOR» ALLEN Hollotvay's Zalf. Burgers m Gij licht t ukik mij als met eono stom, van hel ceue einde, der Unie lot liet nndore. do eer aangedaan, om de hoe- danigheden miincr Zalf met uwe goedkeuring to be- stempelen, liet is nnaiiivrlijks nvee jaren, sedert ik dezelveonn li bckc-ud maakte en reeds heeft *ij meer vermaardheid gewonnen dan ccnig ander gonccsmid- lolin zulk ceu kort lijdsbesu-k. THOMAS IIOLLOWAY. 38, Hoek cart de Aim ^Nassau Straten, N. Y WONDERBARE GENEZING VAN KWADE BE ENEN. NA KENEN" DUUR VAN- NEGEN JAREN. Uittreksel vit ecvcn Britf tan Mr. TT. J. Langlcy' can Uuntsrilte. Yadkin. County. Noord Carolina, gedateerd 1 November 1853. lees zijae eigene woorden. Aau Professor IIollowa' ■I j Mijnheer! bnnr ïiekcnd tc alleen om wn l)1 uwe Zalf mij DE AHEEIKAAITS VRIEND Ilolloicatjs Pillen. Aam de Burgers der Vkiikkkigue States: Ik dank U vriendelijk en opregt voor iteir on noemelijke!) afticlt wolken mijne Pillen omlor U to beurt viel en neem deze gëlegcnheid to baat, te zoggen, dat mijne voor ouderen allo Amerikaansclio Burgera waren cn dat ik <lo inci-fle achting govoel voor de Ame rikanen en alles wat Amerika botreft. zoo zolfs, dat ik dezo Pillen inet voorbedachtheid op uw klimaat, mvc gowoonicu. ligchaamsgcsiel cn levenswijze lich toebe reid. voornemens zijnde mij onder Li te vestigen, het welk ik diaus gedaan heb dooreen huisin Now York to betrekken THOMAS HOLLOWAY. iVo. 33, Hoek van Ann en Nassau Straten, N. Y ZUIVERING DES BLOEDS, r.n LEVER- es GALZIEKTEN. Do Burgers der Uiiïo lijdon voel aan oene onge stelde Lever en Mnag; naouwelijk* zijn er ccnigon van den invloed dezer verwoestende kwalen uitgezonderd, is geenszins mijnen wcnsch open- weshalve helleven zoo snel vervliegt. De sclioona kun- rdott» noch is deze brief géschreven ne, wolligt de schoonste ter wereld tot op zekeren Icof- schrijven, maar om lo zeggen, dattijd, wanneor vele, liet sumrl mij to moeten zeggen, lm- I 'dijk# o huidziekten ge ro tnnden cn goed uiterlijk yorliozo». kiiunon, terwijl löguiiBti'gers De kunst vindt ook hare leekukc.es is Amerika.Hirnm Powers, eon beeldhouwer, werkt nu in Florence aan bei colossnle stand beeld: Amerika. Het is eene vrouwelijke li- guur met eeu even zoo schoon als waardig ge last. Dertien sterren vornn trde kroon; deregter- hand rust op de pijl-baudels. die met hinuirer- iransen omriochten zijn; de iinkt-rhand wijst naar boven en de regtervoet treedt op oebrubcne Itetecen. Dit kunstwerk wordt als wel gelukt geprezen. Nieuwe Ijzerwinkel. /-v De nieuwe ijzerwinkel in de «sle straat. A ^75 naast de "Brick Block," m pas geopviid, ff 6> alwaar ten allen tijde ccn goed ossörtcmeiil Nr IJZERWAREN, Kuipers-, Timmermans-, Smids- en Landbouwers gerecdsclioppon. Sloten, Hangen, Schóppen, Zeisseu, Vorken, Nagels, Glas en allerlei soort van ijzer kunnen gekocht worden. Hel is ondtrgoieekeiiden' nemen om ssiisfactie te geven ar bezoek willen begunstigên. Sheboygan, 19 Jnnij. Hier wordt de liollaudschc taal gesproken. A. R A BE, Waarschuwing. IS55. Jlmiijali. ISS5. Zoso- Zoss- MAART. Oro. Om..1 MAART. Orr.. Om.. V. M. U. M. t'. >1 L". M. 1 Honderd. 6 30 5 31 17 Zati.rdag «969 2 Vrijdag 6 33 5 32 13 Z uJag t: 7 6 10 3 Zaturdag G 33 3 53 19 Main.-ag t' G C 11 4 Zondag G 51 5 51 2U DiugsJag G 4 G Scbuldbekettlfnii '•UM'.-rget» ckcndeii, :ialf Beveelt zijn rijken voorraad van Band- en Sfo-lo- wnrou. als: Dmnes-. Heeren en Kimlorlmedcn, Mnt- seti. Kragen. Chemisette» en Manchetten. Fluweelen etrZijdelTLint, Gcvhiclit Strim, Tule. Fluweel, Ilmid- selmcnen, Vetefhtiml, Medeknoopjes. Bloemen, Om slagdoeken. Gouden Vingerringen. Oorringen, Doek- spelden enz., in de gunst van het publiek niinzaamaan. Winterhoeden in Fluweel, Zijde en Wol zijn steeds InlU-n die hem meteen j voorradig, m> bestcllingei. op deze artikelen worden F L WVRENCE. ,l'gcn de bilhjkste pnjzcu en naar den luatEtc-n smaak 033ifuitgevoerd. IN GALANTERIE I Biedt hij tegen Milwnukie prijzen nnn: Zakmes sen. Tafelmessen en Vorken, Thee - en Tafellepels, Schuren, Vingerhoeden, Broï-cn Stopnaalden, Gro ve en Fijne Kiiinmnn, Spiegels, Geld beurzen. Por de des temoniitiies, Duilsclic tabakspijpen, Boratuls, Leijen, m'danige welke I Katêenen Stopenien, Siiiiet, Linnen en Katoenen iden ovvrschre- j Naaigaren en Naalden, Katoenen Lint, Mans-cn of hij zal zon- Vrouwen Kousi heeft aan welke (lo iiicnscli is blootgesteld, Ito, door allen die mij koudon', gausch hoven het bereik I van genoesinidtlcloii heschomvd weid. Gedurondo ne- gen jaren ben ik geslagen geweest met een dor pijnlijk- j -;0 o0it Je„ iiien-ch teil 'middelen, van welke ik beproefd te hebben, gaf ik in vertwijfeling alle hoop op bondol op: maar een vriend brogi mij een panr groote pollen uwer Zalf. die na aanwending de zweren aan mijne boenen genazen en ik kréég volko men mijne gezondheid terug, tot mijne onttgOnome ver en .blijdschap en tot de verwondering mijner v KI "c" jaren ben ik geslagen geweest SV s,c c" 'uvtigsta kwade bedien, die I-'- V) dcele viel. cn nn allerlei geti.-csmi 7; oo'u hoorde, beproefd te hébben;'gi uden. [Get] UtllTFMGF.WOVr. C W. J. LANGLEY.. o Or- Shvboygan, G Nov. 1854. 5 Maandag 6 30 6 Dingsdag G 28 7 Woensdag 6 20 8 Donderd," 6 25 9 Vrijdag. G 23 10 Zaturdag 6 21 JI Zondag 6 20 12- Maandag 6 18 13 Dïugsdag 6 16 14 Woensdag G 1-1 15 Dondere'. 6 13 16 Vrijdag 6 11 21 Wt». 5 57 23 Vriii'.gV" 5 3? 24 Zamroag 6 ïl 26 Maandag C 3 2? W^rnsdf G 4 29 Dondtrd.. G 5 30 V;ij,lag f» f. 1 31 Z-.tard: 5 oO G 21 3 4i 6 22 3 46 6 23 5 15 6 Ül Kruidfiiierswaron Provision, EEK GROOTSS VOORRAAD. RIJ Giectner, Geele et Co. Hunnen vrienden en bekeildoii wordt deze winkel op he: dringendst aanbevolou, onder belofte van goede l<e- het inkoopen of inruilen van allerhande pro- :u boven gen ocinden •gan, G Junij 1854. i^RClDENIERSWAREN tegen do billijbslo prij- L zen bij A. RABE. Voor LOMPEN, betaalt de hoogste prijs A. RABE. Deze winkel bevindt zich bijna tegenover de Hollundschc Courantdrukkerij. y 238 NIEUW KLEEDING 3I1GAZIJN. 3 Volle maan 's avonds 5 me 0 m 10 Laatste kwarlïcr 's avonds 10 u 17 Nieuwe maan 's avonds 11 ure 25 Eerste kwartier 's morgens C uri UIT VERKOOP, tegen inkoopsprijzen AD01PH 8K4EH, BARBIER, nabij het WUcoastn Huis. Boveelt zicli in zijn handwerk in de gunst der kruidm Hollanders ton vriendelijkste!! nun, belntonde eene prompte cu goede bediening. Het scheren kost 5 cents en Haarsnijden 1 schelling. Ook worden nchoor- tnesson door hein goedkoop nungezet. Shel'OVgnn. 2 Oef. 1854. y 248. Koopt uwe klcedore» in J. C. COULF.HAN'S goed- koope kleeding-wmkel. Hij heeft tlinns in.000 waard onn HKItFïiT- EN WINTER KLEI'. HEREN aan de hand, en zal u 2tl percent goedkoopcr verkoopen, dnu gij te Chicagoof Milwankie doen kunt. Vergeet den imam cn de plaats niet: naast de geruilo i-winkol in Pennsylvania Avena. J. C. COÜLEHAN. Sheboygan, 20 Oct. 1854. 251 tf. De ondcrgoiockcndo voornemens zijnde doren zo mer dezo stad te verlaten, wouschl eerst zijne» gnu- sclien voorraad van Waren tc vcrkocpvn. Hij biedt derhalve zijne Goederen het publiek tegen inkoops prijzen ami, en daarbij levens de gelegenheid om Goedkoopcr d:»u ooit in te kcopen. Ook wil bij zijns HUIZEN en LOT1EN, die hij thans bewoont, tegen ecnen hoi^st oanuemvlijken prijs en onder goede conditiën verkoopen. De geiiou- wen en lonen liggen bijna aau den ln-ek vail Penn sylvania en Achtste straat, en zijn ter uitoefeniiig van ecnig bedrijf ten tioogsto geschikt. Shoboygan, I Maart ló55._ 3 in 9 WILHELM MOZER. G. VAN STEENWIJK, Consnl «Ier Xctlcrlandcn voort MICHIGAN, WISCONSIN ES MINNESOTA. Hewport, Sauk County, "Wisconsin. Het Nederlandsche publick in bovengenoemde lan den wordt hiermede verwittigd, dat alle officiélo naar Europa to verzenden stukken, ten einde bij het be stuur of bij de reglbankcn in Nederland van kracht te zijn, door den Consul mocteu zijn gelegalisoord. TO PARENTS AND CHILDREN. HARPER'S STORY BOOKS. A Mosthlt Series of Narratives, Dialogues. Biog raphies. and Tales, for the Instruction and Enter tainment of the Young. By Jacob Abbott. Embel lished with numerous and beautiful Engravings. Now Ready. I. BRUNO; or Lessons of Fidelity, Patience, and Self- Denial, taught by a Dog. JL WILLIE AND Til K MORTGAGE: .howiog how much may be accomplished by a Buy. It is the design of the Publishers to render this in eve- tj way the most attractive and valuable series for the young ever offered to the public. They are confident thai thoy have faculties for giving to it that wide circu lation which will warrant them in ezpondiug upon it all the resources.of typographical and illustrative art. The illustrations will be numerous, and in all respects equal to thoso furnished in "Hnrpor's Magnziue." The suc cessive numbers of the "Story Books" will embrace a variety of subjects and different styles of composition, including narratives, dialogues, descriptive assays, and entertaining stories of a character to interest and de light the youthful miud, while imparting information that will be important in sahseqoent life. I: will be the constant aim of the Author to famish a series of vol- Bines adapted lo family reading He hopes so to com- biue the presentation of important and interesting facts with lbo circulation of sound principles in tnstc, morals, and religion, that the "Story Bonks" shall form a wel come and efficient aid in the work of homo education. Though not inteotod to be of exclusively religious char acter, they will be so far designed to exert n moral and religious influence on the minds of tbc readers, as to adapt them lo the use of Sabbath School Libraries. Tsates.Ench number of "Harper's Story Books" will contain IfiO page" ill email quarto form, very beau tifully illustrated, and printed on sapctfiuo catondeted "K. Serira may be obtained of Bookeollore, Periodical Agents, and Postmasters, or from llio Publishers, at Threo Dollars a year, or Twonty-five Cents a Number. Subscriptions may commcnco with any Number. Tho two Periodicals, "Harper's Now Monthly Mngtt- xittó" and "Hnrfipr's Story Books" will lie supplied to Subscribers at Five Dollars a year, and will be published 00 the first day of each Month. The Postage on "Harper's Story-Book*," which must b* paid quarterly in advance, is Two Cent*. HARPER BROTHERS, PUBLISHERS. L0DEWUK IWM'.NSTAFF, n Doctor in de Genees-, Hen!- en Vetlosl woonachtig in da groote llollandsche Nederzet- ting het t'ranciscus Dorp gcriazind, gelegen n; bij Green Bay, dors gunst eu K0FFIJ EXTRACT. Stroop-Koffij.) In 't groot en in 't klein to bekomen bij Grand Rapids Mich. L. DOOGE. I December 1853. WISCONSIN IlILIGENC'E DIENST, ir»i/cr Arrangement. DILIGENCES' vertrekken van SHEBOYGAN na r FOND DU LAC icdcren morgen [behalve do* bondag,] ten tMirv. in verbinding Je diligvnccn naar Osiikosli, Mi-ncba en Given Bar. als ook Madison, Portage City en r,T|o ondcró plaatsen noorden cn westen van Fond dit Lac. Ook ver; dagelijks. [.Ie Zondag uitgezonderd] tnrrgens Mjnre oeue Diligence over Sheboygan Foils, Gihbi- villo. Oznukeo, Sonkvillc, Graftonen CVdarburg. n: IMIIAVAUKIE. en tetug. t ZW Het diligence kantoor ie in dat derAmerikm sclie Expres Cumpngtiie, drie deuren oostelijk van i j Warren-Hotel. Copie can eenen brief ran Mr. li. Duranl, leans, 9 November 1853. Aan Professor Hou.oway, 38, Hoek van Aon Nas sau Straten, N. Y. Mijnhier! Het is met opregle dankbaarheid dat ik Ukan vtr.viitigon, dat door liet gebruik uwer Zalf' Pillen het leven mijner vrouw is gespaard goblevt Gedurende zevon jaren Imd zij een zwerende uorst niet lien lonpcnde wonden, [niet van kankcrnehligen aard.] Men zeide mij dat niets linnr koude rcddoit, toen werd zij geraden uwe Z-.lf en Pillen tc gebruiken, nis wan- iccr dczclvo in den korten tijd vnn drie ninandcn eetlu ■olkoinctte genezing bewerkten, tot do verwondering van allen die ons kenden. Wij verkregen uwe medi cijnen van de keeren Wright Co., wonende in Cliar- tres Straat, New Orleans. Ik zend dezen van hel *'Ho- •I des Princes" tc Parijs, ofschoon ik dien te New Or alis schreef voor ons vertrek, daar ik te dier tijd uw adres te New York niet wist. (Get-J R. DIJRANT. De Pillon mogen in verbinding mot do zalf in do •olgemle gevallen aangewend worden; als voor: Zwerende boenen Bevriezing Gopct Huidziek- l)ito borsten. Handwon- Klieren ten Brmiden don Pijn in do Schurft Bunions Eksteroogeu lendenen Zeer hoofd Vliegen steken Kanker Aanhoijen Uilslag Cocobay Stïjvo leden Zeeretepels Zweren Chicgo fool Elephantiasis Rhenmotick Wonden lvcel onlstckine Diepe zweren Sneden Blaren Worden verkocht in Professor Hollowav's Eta setneiit, 811 Maiden Latic, New York. 244 Strand Londen, nlstncdo hij allo respectable drogisten "landclnren in Medicijnen in do Ver. Sinten, in potton -nn 25, G2J, cn $1,00 hel stuk In hot groot te ver krijgen in nlle principale Apotheken in do-Unie. Di grootste potten to koopon is hot voordeeligst. NB. Bij icdot potje worden nauwij/.ingen voor bet gebruik afgegeven. 1 yn 235. m BL0CKTS HOTEL, Heeft uitmuntende inrigltllgou voor reizigers en londvethnizcrs, slaat nabij de landingsplaats der imbooien, cn wordt hel publiek miuzaam aanbevolen, j hoboygan, 1654. 24 1 Dec. Goetlkoope Waren, ®SKSWS StÖSD8g.Ero, JAMES ilOGAN, COMj'ISSIE X0ÓJMAH. H4NDELSAÉ iu 1)21 gvooi cn klein iu |Jrouisicu, ®ro- rev-nen; tUijucu ctt tikenven. Do hoogste priizou worden bolnald voor nllorlci pro ducten on landelijke voortbrengselen. Mijn winkel staat regt tegenover do Kngehel winkel vnn Gaartner en Geele. Sliobovgnii, 2 Junij 1854. y S Dr- T. Tcmplcman van der Hoeven, No. 99 Springslreet, Tusschen ds 4do 5de Straat, 233 tf. MILWAUK-EE. Wis. Ontv igt tluiiis nit Now York oen groot, assort». MANUFACTUREN,. wuaromJer kan ge- IN E R N S T. SULLY CO. verkoopen thans hunne goederen voorde "Grap in Ernst". Het niooijc er van is. dut men voor ecu beetje geld vele uitmuutende waren kan i c u koopen. HET PUBLIEK WORDT BERIGT, Dat wij een grootcu voorraad van got-derou hebben, dezulke als inen gewoonlijk in klein handelaais-win kels op de dorpen aantreft cn ten govolge ceuor grooto vertraging in do verzending onzer goederen kuitstle- ded horf-t, zijn wij genoodzaakt om goedkoop voor conLmt geld of producten te verkoopen, ton cindo lin zen voorraad nn den man to brengen. Behalve een buitengewoon groot esscrlomcnt van Manufacturen cn Ellewaren. Kruidenierswaren, Aar de-, cn Ijzerwerk, IJzer, Laarzen en ScliooueD, Klee deren euz., enz., hebben wij een* uitgezochton voor raad van Klokken, Mahouyhoutea Meubelen, Tapij- vonden worden FLANELLEN. RL AA UWE DRILL GEBLEEKT en ONGEBLEEKT KATdEN, GE- I DRUKT KATOEN. WOLLEN STOFFEN. LA KENS, enz., enz, tc veel om te noemen, al hetwelk goedkoop toor baar geld zal vorhocht wordon. oordeelt zclvo. C. T. MOORE, Winkel iu Otten's Ilrick Bloei. I cor Vrouwen. vAHRF „HEMB-STOFFBN. ILJAtlW KA1OLN, vorschillendogedrukte Katoousoorleii.Brei- Katoen en vole oudere Goederen, hij 6 Junij 1854. C. T. MOORE. Oltcn's Brick Block. Komt allo, ziet en oordeelt zelve. Sheboygan Falls, SULLY 5i CO. 3 Jan. 1855. KENNISGEVING. Do ondcrgeteekende den 1 dezer zijee betrekking als Clerk of the Court aanvaard hebbende, verwittigt bij dezo allo belangbcbbonden. dat hij voorlaan iederen dag f be halve des Zondags) om zaken zal te spreken wezen ten zijnen kantore, in den BriekÏHock, des voormiddag* van 9 tot 12 en des namiddags vón 2 tot 4 uren. l)o overige urea van den dog in dednikkerijdc7.es. Alle Hollan ders, die nog hun voornemen uiet-hebbon verklaard om Burger der Voreonigde Slaton te worden, gelieven zich gedurende voornoemde uren bij hcm'te vervoegen, bijal dien zij dezen noodzakelijkon stap doco willen. Slicboygnn. 3 Jan. 1855. J. QUINTUS. IVARREN HOTEL. De ondergetcckende recommandeert zijn voorlleo' .«n on Dames wol fngerigt LOGEMENT, slaande iu het levendigste gedeelte dezer plants, in de «onst vat allo reizigers. WARREN HILL. JACOB GL0CK, a Bevoelt zijnen vrienden, alsonk het geëerde pu bliek, het van don heor Louis Testewcid gehuui do en goed ingcrigto logement, HET KOSSUTH IIUIS, Sheboygan, Center Straat, Wis. 244 3VOTICE. Office of the Commissioners of School and Univera-- ily Lands, .Madison, Wie., October 28lh 1854. Failure having been made to pay-lho interest doe on Mortgage» of the following described laadt, given 10 die Stole of Wisconsin to secure the pavmcnt of Loans of School and University Fund* In-said Mortgages de scribed: the said Mortgaged Eremites will be offered for salo to the highett bidder for Cash at-the abnvo office, in the village of Madison, on Tuesday the 7tll day of February 1855, to satisfy the amount doö oti' said Mort gages for principnl. Interent, dmriagcé and costs of ad vertising and soiling the saute, to wit: Am't due W J of s e I Sec. 12, Town 14.' R. 21 East $157.50 Lots 127 128 Ellis' Addition Vil.éf Sheb. $238,50 ALEXANDER T. GRAY, Secretary of State. EDWARD H. JANSSEN, Slate Treasurer. GEO. B. SMITH, 9vr257 - Aftornoy Genera). The above sale is postponed to Tuesday the 24th day of April next, at the some plnoe. By.ordur, of tho Commissioners, WALTER H. BESLY. Madison, Fob. 7, 1855.' Chief Clerk. EES BOEKBINDER, Zijn vak grondig, veratoaode en vast work bcgce- reude. gelieve zich dadelijk .ju permon of met franco brieven tó melden aaa 0ttitSCl)C jgj SCHOEN- EN LAARZEN WINKEL- ffj Ia dezen winkel, ztjpde de prontste in do Stad, zijn «te'-'ds voorradig .of worden op be stelling gemimltl, l'ijnc en Ordinnire Lnaraeu en Mnns Sclloenon, onk Scliooneii voor Vrouwen en Kinderen, van eigen fabrikaat. Alles sterk en goud- ko"P'C. LEIBING. blicbnygan, 9 Dcc, 1851. - 258 y KRUIDENIERSWAREN. ll6oft eontge beste KRUIDENIERS- WAREN in voorraad, als: Koifij, Tltoe, Sniker, Si roop, Snleratus, euz. euz. Nicutue (Socbcvcn! J. S. HAEVEY. Maakt hlcrmedó zijnen vrienden on bot publick in 'l algemeen mei achting bekend, dat hij tegenwoordig eenen groolen voorraad van HERFST EN WINTER GOEDEREN direct vau Boston «11 Nieuw York ontvangt. Dezelve bestaan in een groot en volledig qumrlimont vau Ellowaren, Kruidenierswaren, ijzor- werk. Aard o werk. Laarzen, Sch 00- offen,- Oliën, Vénster- e h a n g a e b-F a a p ij t allo zoodanige artikelen, welks iu dorgojijko groöté winkels .to vindon zijn, Deze goedpren xijn met-groote zorg voor deze markt Uitgezocht, on zuljon goedkoop voor contant eeld ver kocht wordon. Die voor baar geld koopon willen, xol- len wel doon HET OUDE F.OR.T. te bezoeken, waar gbodkoopor verkócht wórdt d#U i eenigen anderen (rinkel: in' dezo stad. Sheboygan 21 Qdlobef-1854, 43 tf. I'ooi' hetgeen het kost! 53S Do oiulergi'tcckeiiilen, begccrigzijn- ile htlnni- raken alhier te sluiten, bic- deu 10 koop in hun' wilikol hebbende lol uithangbord, DE GItOOTE STOEI», Hun gniMchoii voorraad vnn HUISMEUBELEN, 1YINKEES k tYEBKPLIATS, met de daarbij behooronde machine voor paardenkracht, ~~ne Draaibank 011 Ilonrumchinc, Cirkel-Eaag, enz. Verder ocnigc duizend vocton Zwart-Walnolen-, Suiker-, Essclien- cn Eiken-hout, Gcdranido Materia len, enz. Een l'AARD mol TUIG, en een goede l\vcc8|iannlge WAGEN op Veren, mitsgaders een WOONHUIS iu do Stad on eene kloino BOEREN PLAATS, hestnando uit 20 akkers Onliobouwd Land, gelegen in Town Horman. II. W. L. E. MINOTT. Sheboygan, 1 Sept. 1854. 37 if. dun bloei hnnr» leveiiB zijnde, zulke trourigo Uvvn ton oeiioimile geiiezon, door hot bloed hrstoatlig ver 011 de lever 011 maag iu eono gezonde working to houden, wanneer-hot loven zacht daar henen vlieten cu e heerlijke luchtstreek gol'jkcil zal, waar 1 eene eeuwige lente schijnt te liccfelie.ii.Daar hel 't he- j houd des mcnsclielijkou ligchaamscn den duur dos Ie- ven» t-ctrcft. kan veel uitgewerkt worden en ik z-g on- j beschroomd dat gezondheid e» leven voer vele jnren I hoven haren gewonen trap kunnen verlengd worden, j indien Hollnway's Pillon ter bloodzuivering worden in- genomen volgens do aangenomen gozondheidHrcgcleo, vervat in de voorschriften welke ieder doosje vergezellen. EEN GEVAL VAN ZWAKHEID EN ONMAGT, VAN 10 JAREN DUUR. GENEZEN DOOR HOLLO WAV'S PILLEN. Afschrift van eenen brief van hapt. John Johnson, Aslor 1 House, New York, gedateerd 6 Januari] 1854. J Aas Professor Hollow a y: Mijnheer! Het is met de meeste blijdschap dnt fk U kon informeren van de herstelling mijner gezondheid en krachten, door het ge bruik mver Pillen. Voor de laatste 10 jaren leed ik aan oene ongesteldheid der lever cn mnag en werd tot zulk een uiterste gebragt, dat ik mijn schip opgaf, niet den kende ooit meer in zeo te zullen gaan, daar ik iedere remedie, die meD mij voorschreef, had heproefc; doch alles te vergeefs. Ik had mij nnn vertwijfeling ovorge gei'on. toen ik eindelijk word aangorudeii uwe Pillen te gebruiken. Na dezelve drio maanden gebruikt tc heb ben. is do uitsla», dat ik thans eono betere gezondheid geniet dan voor de laatste elf jaren en mij inderdaad zoo wol gevoel nis ik doit in mijn leven was. Het staal it vrij. du ten untie van audcreu bekend te maken. Ik blijf mot allo achting. (get.) JOHN. JOHNSON. Deze beroemde pillen zijn onk zeer nun te bete len toor de volgende kwalen: Agno, Bloedvloeijing Ontsteking Steen in Belommerde Verhitting Geelzucht u'-— adeuiholing Vrouwelijke on Gezwellen geregeldheid Huiduitslag A Hertel [soort v Ingewand koortsen ontsteking Stuipen Kolijk Keelziekte Hardlijvigheid Hoofdpijn Toriug Slechte Spijs- Zwakheid vertering Waterzucht Pijn in do Blaren lendenen Vonusziekte Annhcijcn V/ortnon Jicht of Zwnkhcid Rheinnmiok Onverschïl- Beloiumer- liguit welke dc Waterloo-oorzaak r, zing staande Schurft enz. en Keelontsteking Worden verkocht in Professor Holloway'e, Eta- hlissoment 80 Maidon Lane. Now York, 2-il Strand Londen, alsmede bij allo rospcctnlde drogisten en bnndolnreii in Medicijnon in do Ver. Staten, 111 doosjci vtni 25, (i2J en 1,1)0 liet stuk. In liet groot to ver krijgen in alle principale apollióken in do Unie. VS- Do grootste dozen te koopen is bet voordeeligst. NB. Bij ieder doosje worden nauwijzingen voorliet gebruik afgegeven 1 v n 235. E. V IJZER IS lit EN. Do omlcrgetcekcmlou, dnnklumr jegens liiinno don en 't publiek voor hunne vroegere milde begunstiging zullon, door eono strikte ollentio op hunno zaken on oen verlntigei» om voldoening tc geven, trachten zicll hun ver trouwen 011 begunstiging vetdor wanrdig le malton. Ouzo voorraad is «lo grootste iu ilozc plaats en. expresse- lijk voor dezo markt uitgezocht, cn danr wij zelve onze Blikken-cn Kopcreu Waren vorvaatdi»en,zoo willen wij voor dczclvo instaan. Kleine winsten en veel verkoopen. is ons motto. Onze voorraad beslaat gedeeltelijk uit cenc groote ver scheidenheid vnn Kook-, Kamer- oil PlaatkngcholRjalle urtikolon van Blik, Keper 011 l'nndook voorradig of vol- bestolling gqtnnrilu. Spijkers, Glns, Messen, Vorken, Bijlen, Hotiwcelcn, Schoppón, Spaden, Hooivorken, Log Kottlngotl, Kotels, Hnndbijltjes, Haiidzngon, Zcissen, Tinnen- cn Uoiitcn-warcn eu Vnntwcrk. Sheboygan, G Junij 1854. G A E It TN E R, GEELE Co. BOERHAVE'S ELECTRO- CHEMISCHE AROMA, of ECHT H0LLANDSCH KRUIDEN BITTER, VAN LOUIS A. d'ISRAELS, Scheikundige en Arteenymonger van Amsterdam, eonige bereider. Een zuiver, nït goneeskrnchtigo kruiden zamenge- steld Bitlor, gohoel op wetenschappelijke gronden en □aar do leor iles groolon floHandsohou gonecskundigea BOERHAVE toebereid. Uithoofde van deszells hoogst gtinsligo opnnme In de mee9tc Ettroposcho Slaton, wordt dit hoofdzakelijk in de Vor. Staten ingevoerd, wogen» hot groote aantal, zoowel lnndgenooten als naburen uit Europa, die over al in dezo groote Republiek rorsproid zijn, en daar het zelve zicli ook alhier zeer gunstrijk getoond heeft, zoo biedo ik hel thans het Amcrikaansche publiek aan, overtuigd dat deszelfs waarlijk wonderbare eigenschap pen nvir winrdo zuilen geschat worden. Onmidöelijk na het gebruik zal men de weldadige uitwerkselen bespeuren, cn voornnmelijk in vele ziek ten die uit de maag haren oorsprong vinden, zoo ala; slechte spijsvertering, hoofdpijn, gebrek aan eetlust, zwakke zenuwen, verstopping der ingewanden, kramp, koliek, buikpijnen, koorts, cltolorn, enz enz. liet is ook vooral znlko porsonon nnn te bevelen, wier ligchaamsgostcl veel geleden heeft door overmatig gebruik vnn slorkou drank, en door uitputting van krachten. Daar mi de gunstige werking zicli zeer snel geroete» doet, zoo Vindt het dndelijk den zetel der ziekte, door dringt alle zennwen. wekt den nedergealagen geest ge heel weder op. geeft den moedeloozcn nieuw leven en schenkt het ligchanm gezondheid en nieuwe levens krachten. Alleen dat is echt, hetwelk van mijne handteeke- nittg voorzien is. Aaa Vrienden en Landgenooten. Verzocht zijnde getuigenis te ge ven wegens Boer- have's Hnllandsch B'-ltor, zoo wil ik hier aan voldoen, en dit middel ten gebriiike aanbevelen, aan nl diegenen, I wolkclijtlon aan rnnagkwalcn of ongesteldheden, uit de I maag voortkomend'-, waar ik mij nok ongesteld aan gevoelde en wel door eene koude in de maag ontslaan- de, zoodot spijsverteerïng ophield en ik ook geen nai- gi"K '°I 8pijs ®f drank inc-er gevoelde: ook was mij de 1 gal door hel bloed verspreid, zoadat ik geheel ongciteld word. Dan, aan do adverlentio van het Hollandach Bitier «lonkende, en daar lozende dat alle uit de ro««g voortspruitende kwellingen enz-, met dit middel gene zen kunucn worden, zoo nam ik ook dit to ban', of hol mogt diotistig zijn tot horetul, 011 dit ontwaarde ik 11a de 2 a 3 eorsto lepels vol danrvan te gebruiken, en bij verder gebruik voelde ik mij ook vnn dng lot dag be ter, tot dal ik «te gehecle ftesch uitgebmikt nad en voel de mij 10011 ook geheel horsteld, zoodm dit middel w«| ten gebruike is aan lo prijzen, wanneer men daar be hoefte aan heeft, volgons opgive ill de advertentie; en hoewel dit middel no wel els do mïddelijke oorzaak ter genezing hoeft -gediend cn beschouwd kan worden, zoo is hel de ware oorsprong der genezing niet, welke alleen bestaat door het bestunr van dien God, in-wiens hand ons leven, den.adem en olie dingen zijn; want Hij alleen La hét die xioktcn en ook weder gezondheid schenkt. Sheboygan, Wis, 30 Nov. 1853. JACOB RINSES- WEDER EEN GETUIGENIS. Ter nanpriizing van het gebruik van Borthuvz'» HOLLAN DSCH BITTER schrijft met» cms uit Grand Rnpids, ven 19 Junij IS53: "Onze landgenoot Pieter Dane, heeft mij verzocht U ter vermelding in den Nieuwsbode te berigton, dat hij door eene flesch lego* bnijken zich geheel hereu-ld gevoelt vsn ziiue koot", slechte spijsvertering en lusteloosheid, waar aan hij dit voorjnnr lang gesukkeld Ueaft. F» Dane is dankbaar je gens «Ion .Opper-Medieijmnceetér en Dr- Boerhaye, en wil lang» dozen weg zijne landgenooten opwekken om bij noodzaak een dollar voor eono flesch te wogen." HET H0LLANDSCH BITTER Heeft wederom eene grnól'o genezing bewerkt: Do vrouw van l'ir.tcr de Witte, woimachtigin town Holland, Sheboygan Conniv.Wis., lc'cd zoodanig aan eene zwak ke maag. dal zij hoegenaamd geen voeduel kon verdra gen en dien ten gevolge doodclijk zwak *n ziek werd. Zij wn» eonigen tijd onder geneeskundige behandeling, doch voftd geen baat dunrhij. Eindelijk koebt hij, na dat zijne vrouw ruim «irio ïuaandon aan die kwaal ge leden had, ter drukkerij vnn «Ion Nieuwsbode eene flesch van Boubimvk's Ilollondsch Bittor, en slechts twee da gen had zij daarvan ingenomen, of zij kon reed» eten melsuiank gebruiken eu gorooldc zij zicli na het gebruik v-in die eono flesch volkomen hersteld, Slicboygnn, 22 Augs. 1654. Kon nnutal andere wonderbare genezingen door het gebruik vnn dit Uollondseh Bitter kondon hier aange haald, of do aandacht mijner lnndgenooten ter meer dere aanprijzing op do getuigonissen van eon aantal geloofwaardige monsclten gevestigd wordon,indien mijn bestek zulks gedoogde. Wordt verkocht door den eigenaar Benjamin Page. Jr.. Apotheker aau den hoek der 3de en Smithfield straten. Pittsburgh, Pa. Prijs 1 per flesch. Is ook to vetkrijgon bij J. Qutntus, hoofd-ogent voor Sheboygan County, nan wien men zich uit andore Hol- Intldsche nederzettingen in Wisconsin, Michigan ofllli» liet bokomoa van ngontsclmppen gelieve l« 1 y 247 ittcubcl Ülftgajnn, Cliristian Albr-eclit, Center Straat, noast Keller's Smederij. Do ondergoteekende heeft zijp? vroeger Iu Ponnsvl- vniim Avenue gehouden MEUBELWINKEL naar boven beschreven, door hom zclvon gebouwd buis ver plaatst. Ilij zul zich, golijlc vroeger, op 't ijverigst ho- inoeijen, zijne brgunntigors prompt cn civiel lo bedie nen, cn verzoekt hierbij vriendelijk do gunst ou re commandatie zijner medeburgers. Allerhande Tafels, gewoon Huisraad, zoowel alsde fijnste cn elegantste Meubelen zijn steeds bij hein in voorraad, of worden spoedig op bestelling gemaakt. C. ALBRECHT. Sheboygan; 9 Junij 1854. y 24. BrandiraarI)org-3Iaatscliüii|iijon Kontoor boven de City Auction Room" Granite Inxurantio Compagnie, Now York. Kapitaal $250,000. C. G. Curtis», Secretaris Geo, Curtiw, President Farmer's Insurantio Compagnie, Ulica, N. Y. t iiapitanl $200,000. E. J. Richardson, Secr. Gen. F. Weaver, Pres, Rensselaer Insurantio Comp.. Lansingburgh, N. Y. Kapitaal $200,000. James Doughrey. Secr. Jacob Lake, President. Brand-en Zee-Waarborgc-ti in bovongotioomdo Com- pngnion worden logon de gewone prijzen afgogovon d0?r E. GILMAN. Agent 245. Sheboygan, G Sept. 1854, Amcrikaansche Expres Comnacnie. NAAR EN VAN b Nieuw York. Buffalo. Duinkerk. Cincinnati, Chicago. Mdwnnkie, St. Louts on tusschen liggende plaatsen staat met Shoboygan in verband. nbttnemtie W^LLS^BUrrÈR^ECD ^C^Nifu'ÏYoA. Pakjes ter vorzonding Van iiier nf te geven aan r. T HORN ER', Aeeht, Kantoor In liet Micli. 'Cont. R. R. Office, y 234. Goedkoope Goederen, KOMT IN- DEN BRJCK BLOCK vote "f', g'j, ^D W M#"r,omcDt 9-eBkoopo Wnren tolt xieu. die vorkoplit JtOKTE.» cn ann lage ctmtanfc P^?, XUll0D worden. Komt zo bezien! A, P. IA'MAN. Qcvfst cn lUintcrklccöing Gocdkooper daa Ooit. 1. KASPAR GUCK, Wonscht zïjuon vriciidon in Shoboygan en deszelfs omtrok bokend lo mnk«-n, dat. hij pa's eon nieuw on ftnai nsvorlomeiit van Fransche, Kngelsche cn Hoog. dihlscln- Lakens, Kasimieren en Veststoifen heeft ontvangen, welke ton spoedigste op bestellingen isr don laatstcn smaak zullen verwerkt worden. Een groot nnsortenieiil van gemankte van mijn oigon mnnk«el, zijnde goede stof en good nnnr «le tnodo gennaid; i» nltijd voorradig, bonovena eon wol goxorluotdo voorraad von Hoeden en Petten in soorten. Onderkleeding, Overhemden,Boordjes,Das sen. Sokkón en oene groote verscheidenheid van Hand schoenen; komt en ziel! Hot is de laatste klceder- winkel aan do noordzijde van Penusvlvnala Avouu, iel wijd van de Lnko. fc. GUCK. Sheboygan, 10 October 1854. y,[jj Ijzerwinkel, Pennsylvania Avonuo, naast bet Warren Hotel, kondigt hierbij het Hollandsehe publiek dezer Stad cn Conmr- achtingsvoi aan. dal hij zijnen bekenden wrake! van iJzetwaren, LandbonwerJ tlandwerkere-gereodschappoii door aankoopo» in 08 f°° opgevuld, dat hij met hot boste etablissement vnn dien aard in liet Weston kan <tenr«ï«T: 1 f eone v®e'j"Tic° uitoefening dezes be- - óivin! t K«stt»ld zijnon bogunatigere prompt uviol te bedienen, en heil goadkoopere eonhiedin- gon lo doen. daa «ott zijner coueurronten. Hij zoekt dorhalv» «m ..n lejers e„njl on recommandatie. WM. W. KING. g' r- zoekt dorhalve 0 •Sheboygan. 20 Mel 185J. VEEmSDEEUTQ VAN PEDS. Hoüowayi Pillen en Zalf. ,dfR.!fr'>Cmi0 ?eaot3"TidlIe,en zullen in bet vorvolg Middelm. do. do. G2j Grooto do. do 1 plaats van 37$ Indiana Bills—Goed! v«uJkn^ de billg.der Indiana Free Bankt voor Goederen uit mijnen winkel voorpot Mnuemeu m ontvang allo soorten ynn Zuidelijk Ongangbaar Pa- pteren geld tegen. lage «U W» v.^r Cnö^dd'f dcc sa."- f °™»wdrL meidon. 3»,#00 BUSHELS TARWE. ilieboygnn, 6 SopK 1854 LAND TE KOOP. DE BESTE FARM IN DEZE C0DBTZ, groot 182£ Akkers- Er zijn 50 akkors schoon. 35 akkers nu onder be bouwing on bezaaid, terwijl omtrent 100 akkere Bosch- land zijn. Het land ligt 3$ mijlen van Shebovgnn en 2$ mij len v.m Shoboygan Falls, nan «lo Slu-bavgan Rivier. De vruchten en bet hout zullrn dan koöper weder geven at hetgeen wij voor de Farm vrneeu. zijnde er ruim lOO.OftO voeten znaglogeen en 1800 cords hard hout op. Te hevragen in den winkel van Shrhoygan Falb, SULLY ér CO. 15 Junij 1654. 233 Thans liet hij den Uilgever dezes liet licht: NOTARIS AMBT. Do ondorgoteokendt door den gouvornour dezos Slaata ot liet ainbl vau OPENBAAR NOTARIS, residerende tc Shebovgnn. benoemd zijnde, hééft de *rx aau bet publiek bekend te tnoken, dnt hij gemagiigó tot hel schrijven en legaliseren van Eigendomsbewijzen, (deeds en mortgages,) Contracten, Testamenten, a a''° andere stukkeu van Notoriélen aard. Ook belast hij zich met het opmaken in wettige» vorm, en hot vereenden van allerhande stukkeu, wel ke men door tusschonkomst eens Nederlandschen Con suls of rogtstrcoks naar de Nederlanden wil iend*n, tor verngung van fumilio zaken, onz. in het oude Va- derlnnd. Shohoygnn, 8 Maart 1854. J. QUINTUS. Qlgcnten noor ben Nicwwebobc. De volgende hoeren zijn zoo vriendelijk het agentschap op zich to nomen, intookenings-geldeu voor dit blad ia ontvangen en met de namen op te zenden: De Heer A. Stokdijk, Amsterdam, WIsconsii. A. J.-Hillebrands, Oostbnrg, riïto. G. P. Feltzer," Sheboygan Falie, v H. do Jonge, Miltvaukie, Wib. A. Srnits. Green Bay, Wis. J. Verstegen, Little Chute, Wis. - •1 J-Landaal, Alto, Fond du Lac Connty. II. van der Kolk, Chicago. •I S. Oslnga, Blue Island, IUiunis. A. de Voe, A*. Rochester. N. Y. J. Bruynooge, Pultneyville, N. Y. i, N. YV. A. v.C. Smal'tenburg, Buffalt. J. Anijs, Patersoii, enz., New Jencji' H. Ocbsner, Cloveland, Ohio. W. Bijl, Cincinnati. H. H. van Dijok, dito. J. van do Luijstor, Holland, Mich," J-van don Hoek, Zeeland, Miéh'." P- J- Hoedemnkor, Kalamazoo, .ffile, L. Dooge. Grand Rapide, dito; w H Haven, dito. ,j„, vruuu naven, cl H. Ho-nor», Pella, lown. H-G; Hnysltamp, St.Louia J. Stulen, Philadelphia, Pa. uiiuucipmo, ra. ste^TYVF^ nmT,nnöprije 9I> «ton WmnMi^iteta ■leclitsTYY EE DOLLARS per jaar, of omtrent viaa CEsrs per week! Zij dio wou*ch*n in te teekeoe», hebben zich etechts bil de agenten aan U melden of net gold (in goede bankbiljetten^ In eenen brief té aloi» ten, «uo franco moet'gezonden wordon -a»n- - J. QÖINTUS. Shètó^fcaè.Wé,

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1855 | | pagina 4