E. T. Iibkrtcnticn. DIENSTMEISJES. G. VAN STEENWIJK, Nieuwe tUinkel cn Nicuuie iDartn. GROCER 1 JEN PROVfSIEN, Glas- cn Aardewerk, Houten waren en Sterke Dranken in soorten KENNISGEVING. Indiana BillsGood! j I N E R lN S T A. RA BE, Dr T. - TcmjiÏPiiian van der floeven, Niratuc (Bocöcvcn I ftMiqaaï» Mam Goedkoopc Waren, ®ïsbws ^eBDgasar. II 'aarschuicing. WARREN HOTEL. Gsertner, Geele Co. m. Duitscljc rtl J. BLANXK, ENO'ELA» I ttt Londkk, 20 Jan. Id de rede, die de heer Col Jen t» Leeds hield, sprak hij ouk de volgei de woordun, die te raorkwnardiger zijn, alö men bedrukt, dnl h--l ren Engelamim zelf wns, die zich zoo,*oor het Engelscbe A-ulk doifde uitluien "Wij hebben een stmidpuDt iogennmeri wnarop de wereld ons niet erkent. Woest verzekerd, mijne heercri! tint met hoeveel welgivnlleo wij onze handen ook op onze hnrten mogen leggen, en den hemel >ïhnk zeggen, dal wij niet zijn «is I anik-rt lieden, die het -grondgebied ynn htiime naburen-overmeesteren,de nntien ons niet zullen ■fmnrien nis dat belangi'TOOze en volkomen on-1 H schuldige volk, dut' wij voorgeven te zijn, wan-1 Btieer zij zich herinnefep, hoe wij gedurende de ■Imitate ISOjnr.'ii oris van het gmnrlg"bied'vnn I <l*n Giooten M"gël m--i 100 of 150 millioen. zier len hi'bhen meestér gemmlkthoe »lj met dé Hollnnders aan d>- Kaap'gelmndetd hebben, en met ieder under hter of daar. 'Zij géloovéri dal wij in dit oprist juist 'é-n under Rusland zijn. niets meer of minder. Wij hebben grondgebied genomen, waar wij dachten dat het de moeite waard wat te.nemen, en wanneer de bezitters niet sterk genoeg waren om het te verhinderen. Wel nu, wat zijn de gevolgen? Wij zien dat niet slechts Rusland ons gezag ale regter ontkent, msar het overige deel der wereld evenzeer. Daarin bestaat onze tegenstrijdige toestand. Wij eilanders bezitten als alle eilanders eene verba zende mate van trots, aanmatiging en inbeelding, •n troosten ons mei de gedachte dat wij over 6*n' schuldige regt uitoefenenterwijl het volk van het vaste land en in Amerika, van gevoelen zijnde dat deze strijd een strijd voor het bezit van landen is, en dat wij vreëzen voor onzen han del in de Zwarte zee. of voor onze Indische bezit tingen, ons alle drijfveren toeschrijven, behalve dal zuivere begrip van regt on die volslagen be langeloosheid waarop wij aanspraak maken. "De wezenlijke oorzaak van den oorlog is wederstand tegen de aanslagen van Rusland te gen Turkije geweest. Msar Oostenrijk, Pruis- een en de Duitsche Bond hadden er veel meer belang bij, Rusland binnen zijne greDzen te houden, en zij zijn niet opge6iann. Waarom heeft roan xicb zonder hen ten strijde begeven Hij wist wel en had bei, even als zijn vriend Bright, in het Lagerhuis luidu gezegd, dat Rusland ongelijk jegens Turkije bad en dat Tur kije wel gedaan heeft door Rusland den oorlog te verklaren. Maar randde Rusla nd Engeland aan door Turkije Han te vallen Toegestaan dat de zaak van Turkije die des regis is, moeten wij ons dan overal tot de kampvechters van het regt maken? Hoe mngtig Engeland wezeD moge, daartoe zouden zijne hulpmiddelen niet toerei kende zijn." Van den 26eten. De geruchten van eene wij- ■iging in het kabinet beginnen zich te bevestigen. In de zitting van bet Parlement van gislereD is de aftreding medegedeeld van lord John Hussel. Deze aftreding znl voorzeker in de tegenwoordige omstandigheden op velen een guuatigeu indruk maken. De Times houdt niet op met zijne klagtcn over het Engelsche leger iu de Krim. In zijn nommer van heden levert het wederom een af grijsselijk tafereel van de onbeschrijfelijke ellende waaraan dat leger ter prooi is. Het bind zegt onder anderen in zijn ontzettend artikel het vol gende: "Indien de regering, het Huis der Ge meenten of het volk verkiezen zich zeiven te ver knopen aan de aristokmtie en door de arislokra- tie aan' hunne vijanden, dan is hel hunne zaak. Wij wasschen onze handen in onschuld, wat be lieft het weren van d< n oorlog bij de bestaande ;0»gunstige omstandigheden, en wat betreft den uuiionalen zelfuiouid die gepleegd wordt." DÜITSCHLAND, - Dezer dagen is de b'kende dr. Schopffer met een dwangbevel van Potsdam naar zijim woon- plauts Quedlenburg overgebragt. Hij was n.l. .onlangs der waar la gereisd om ook in de tweede ê'ffeaideotio van Pi uissen te bewijzen1) dat de ■aarde- stilstaat, uu 2) dat bij nlie zieken het ge- op helerschap krachtiger is dan artsenij. De ■rwp, die van de wond»rkuren van dr. Schopffer fp® uitging, had zich iu Potsdam.zoo verbreid, dm wy op den motgen van deu 11 ilezt-r de woning van den wonderdoctor door huipbezoekenden werke- lijk werifBWtormd. Een groote nood bedreigt ons.g'-brek l5'«nn papier namelijk, want er is oveial gebrek aan ■jlompen, en niettegenstaande men boomwol, oud 'touw, en hetgeen oVdii overigens'-ter vervanging vhii de gewone papierslofii-i) aanwendt, gebruikt In-i-fi.ewordi-n de lompen iu Frankrijk, Engelimri, S B' lgi en Duiltclilniiii met eiken dag sclimirsclier. Jjtdl'1 verbruik van hel papier staat in goeutjrlei -■verhouding tot de productie van lompen. In Engeland cn Frankrijk hebben de dagbla f den wegers dc prijsverhoogiog van het papier hunne abonnementsprijzen moeten Ve'rhoogeo. 'JSekere heer Jobard, directeur van het Belgische 1 museum van nijverheid, wil een prijs van 50,000 tra. gezet hebben op de uitvinding van eene ;Bieuwc1_goedkoone pnpierstof, of op de uitvinding ,ecnor kleur- of drukinkt, die zich Iaat nfwas- schen, tooals de Cbinezeu bun gedrukt papier .■■wasschen en bloeien, zoodat al bet geschrevene '"of gedrukte papier weder Ie gebruiken ia. RUSLAND-TURKIJE. 24 Jan. Heit Journal de Constantinople van »«deo Ssten dezer deelt mede, dat in weerwil van thet gestrenge jaargetijde, de geallieerde legers In de Krim zeer goed verzorgd worden. HnnDe - ^regeringen hebben hen goed voorzien van flanel, ^Van wolleo kousen, klompen, gevoerde kapotjas- sen en van ailerlei mondbehoefte, en deze wel van goede hoedanigheid, v» De Time* daarentegen hangt op nieuw een - allerjaaitnerlijkst tafereel op van Hen ellcndigen toestand, waarin het Brrtscbe leger in de Krim verkeert. Volgens dat blad, was het Britschr 'leger in de Krim vrecsselijk gedundvan ceue j^af deeling van 14.000 man zouden slechts twee duizend in slnat zijn de wapenen te dragen. De isterfie bedroeg 60 man daags en wekelijks wer- er 1000 man buiten gevecht gesteld. Het 'bind, dat de waarheid van het medegedeelde waarborgt, vaart dan ook hevig legrn de rege- r ring uil. Men kan begrijpen, welkeD indruk' de ze ontmoedigende berigten (e Londen gemaakt ^hebben. Bijna ieder Fransch soldaat, ja zelfs de hoofd officieren, zijn van amuletten, voorzien, op wier .kracht en bescherming zij een onbegrensd ver trouwen stellen. Men verzekert dat ook de ge- s neraals Bosquet cn Forey ze dragen. Hvl is hekend dat Canrobert beweert, dat zijne nmalel 1 te hom het leven heeft gered bij de Alma; hij L gaat nu voor onkwetsbaar door. Prins 'Napoleon jdraagt, zegt men, mede eene amulette van gelij- Qke kracht. (Men lette wel op. dat dit gezegd wordt van do Franschon, die 2i«^ zoo gaarne den naam wil- |Ien toefiigenen van de beschaafdste en verlichtste Wie der wereld te zijn). 26 Jan. Nopens de Ooatersche aangi-legen- C heden in de Krim is niets nnders bi-bend gewor- den dan de gewone dopcche van prins Jfentsv 1 Icoff van den 12 dezer, inhoudende do tnededee- I ling, dat van den 8stcn tot bovcngenoejnd«n de- li turn, voor Scbasmpol nicu whs voorgevallendal t de belegeraars het vuur voortzetten, maar zonder Lcrnig noemenswaardig nadeel voor de'stad—en dat dc gealliéorden. besloten bebhen den aanval met kracht te hervatten, zoodra do Turksche troepen zullen zijn ontscheept, hetwelk tegen hel einde dezer maand werd verwacht Volgens het Journal de Constantinople, 'zul- len ukc lau de geallieerde truepen 250,000 man •sterk z'mj, tevwetes35,000 TóAeu van liet D o n au-leger, 11,000* man uit Egypt! en Ta ft is 12.000 mnp der divisie van O.rmon-paoha, 40 k 50.000 Engelschen en 150,000 Franscheu. Dit laatste cijfer Is echter zeer zeker overdreven en zal hooysjens slechts lot 110,000 man stijgen. 28 Jan. Volgens ontvangen berigten is de inscheping der Turksche troepen te Varna-dcn 14dr n d'zer afgeloopen, Zood/it het geheele Turk sche expeditie korps den l7den of den 18den in j de Kiim kan zijn anngakotnen. Men meent ech ter. dnl dé genvraar (7rtnro5erf, alvorens te han j delen, dé*aankomst zal nfwnchtpn van de hrig.i I ■Ie der feeiz!^xinkë ïSrde an'idiü.dfer-g'-nerimls Pt- liasier op Hiel. welke onlangs van Marseille zijn vertrokken. E.opatoriw is thansrverste/k lcn omringd duor eene grecht, welke de Turkén hehh-ri nnngel.gd onder bet lovzigt an Ffansche officieren en on- j «lerofficiefcn der g-nie. De- kozakken, ten jsctale vnn omstreeks 7000. welker j oorpos ten in h(-t g«- zigt van de stad zijn. wachten rich wel om haar aan te tasten en worden van tijd lot tijd bestookt door de manschappen der bezetting. De krnisera der geallieerden hebben genomen of embargo gelegd op verscheidene schepen, dfe levensbehoeften en ammunitie voor bet Russische leger aan boord hadden. De admiraals der Fransch Engelscho vloten hebben al de havens in de Zwarte zee en in de zee van Azof ïb staat van strenge blokkado ver klaard. De Fransche hfoniteur deelt, gelijk reeds door ons per telegraaf is gemeld, mede, dat de admiraals der Fransch-Engelscbe eskaders be sloten hebben ia Fi-branrij e. fe. voor de voor naamste havens der Zwarte zee een genoegzaam aantal oorlogsbodems te doen post vatten, om die blokkade streng te handhaven. Dit is allea, wat van eenig belang van bet oorlogstooneel wordt medegedeeld. Men ziet er uit, dat het nog wel eenigen tijd zal aanhouden, voor dat weder tijdingen van daar zulh-n komen, die eenigermate aan de algemeene nieuwsgierig heid voldoen. Op het veld der dip'omalie schijnt dnnrente- gen de vraag van vrede of oorlog weldra een grootcn stap voorwaarts te ïullen doen. Wel zijn tot heden door de gezanten der groote mo gendheden te Weenen nog geene conferenlien gehouden en wachten de Fransche en Engelsche gezanten nog altijd op hunne volmagten, ten ein de deel tc kunnen nemen aan de met prius Oorl- schaJcoff te openen onderhandelingen, even als ook de Turksche gezant nog zijne instructien af wacht,—maar dc jongste berigten uit Weenen verzekeren ten stelligste dot de vredes-conf.iren- tien aldaar werkelijk voortgang zullen hebben, dat bet g^tal der daaraan namens de geallieerden deel te nemen vertegenwoordigers zal worden verdubbeld en dnt men de opening tegen het begin Her volgende maand mag te gemoet zien. Tot zoolang diptien de vrienden van den vrede (en deze worden bij den dag talrijker) nog hun geduld op de proef te stelIpn. Of hunne hoop zal worden verwezenlijkt? Geen tnensch is er nog, die met eenigen grond hierop een antwoord zou kunnen geven. Inmiddels lekt omtrent de gezindheid der mogendheden nog het volgende uitDe Koningin van Engeland heeft aan den Koning van Pruïssen een' eigenhandigen brief geschreven, waarin zij, naar men uit goede bron verneemt, linre verwachting uitdrukt, dat de aangevangen onderhandelingen te Weenen tot den gewcnschten vrede mogen leidon, tot berei king van welken vrede niets moet worden ver zuimd wat regt en billijk is, en waartoe Enge land vast besloten is, geene pogingen onaange- wond te.laten en geene offers te ontzien, ten ein de bet événwigt van Europa duurznam te verze keren. De uitslag van den strijd ligt in de band Gods.schrijft de B>it6ch« Koningin,doch dit is Zeker, dnt de oorlog ontstaan is door een se dert jaren reeds beraamd plan om de beschaving tan Europa door barbaaischheid te overweldi- gen. Het blijkt uit een artikel, dat de Algem. Z. aan de vier voorwaarden wijdt, dat Rusland be panldelijk heeft -tangenomen, "zich te willen ver slaan omtrent de middelen, die de drie hoven zullen voorstellen, om een einde te maken aan geen zij noemen het overwipt van Rusland in Zwarte zee, op voorwaarde, dat in de keuze Hier middelen er zich geen bevindt, die de Souv. niteiisregten van den Cz»«r op zijn gebied (chez lui) aanrande." Die bepaling sluit naar 't schijnt in, dat Rusland wel misschien eene beperking zij ner scbevpsmagl zal inwilligen, maar nimmer iets wat gelijkt naar de ontmanteling van Sebas- topoi. Het «-enige middel, dat de verbonden mo <jen«lbed<-n hebben, om die voorwaard" in dien zin door tP voeren, is. dal ze feitelijk de vesting hébben bemagtigd en haar slechts teruggeven onder bepaling, dat ze niet opgehnuwd mag wor den het zal dan nog te bezien staan, of de Czaar die bepaling zou willen aannemen. Men zegt dat te Londen en te Pariis door hoog- geplaatste personen, onder den ÏDvloed van het Pruissiscbe kabinet, ijverige pogingen worden gedaan om een wapenstilstand te bewerken Keu geacht Engelsdh dagblad meldt uit Pa rijs, dat het meer eD meer twijfelachtig wordt, of de kh-inera staten van Europa verder hunne onzijdigheid zullen kannen bewaren; dat de gou vernementen van Frankrijk en Engeland voorne mens zijn, verscheidene van die staten te vragen naar bnnne gezindheid, om tot de alliantie der Westersche mogendheden daadwerkelijk toe te treden; dat o. a. aan den Koning van Napels, die een leger van meer dan 100,000 man bezit, zoodanige nitnoodiging gerigl zal worden.In gelijken geest spreekt ook het ministerieel avond blad. Doch behalve te Weenen zal ook te Frankfort de diplomatie nog een gewrgtigen rol gaan vervullen. Pruïssen, het vredelievende Prnissen, wordt van meer dan eene rijde met steeds raoei- jelijker verwikkelingen bedreigd. Oostenrijk blijft er op aandringen, dal het, overeenkomsti«r het April verdrag, een deel van zijn leger mobiel make, en verklaart op het eigen oogenblik, dnt het, wat ook de Bondsvergadering besluite, tbu het regt, door de Bóndsnfele gewaarborgd, ge bruik zal maken, om die Bondsstaten, die zijne inzigten deelun, te wapen te roepen; en zoo schijnt niet slechts Pruissen bedreigd, maar schijnt ook nog daarenbos-en den Duitschen Bond eene scheuring to bedreigen. Omtrent deze vraag xollen weldra te Frankfort hevige discus- sien gevoerd worden. Men verzekert eohter, dat Pruissèn.^jóo het 'besluit *nn den Bond ten rij nen na'aéêl mogt uitvallen, zich daartegen niet rerzettsïli' maar alsdan de helft van zijn leger mobiel rieken zal. (Opi' '<fe voorloopige Hitnoodigfngs-circnlaire van Qpsqiirijk betreffende de mobielroaking der Duitssffiejciandseontingenten. hebben Brunswjjk, Hnnoovei4,' Baden, Darmstadt en de Thuringsohe 8tataa_r£edpeen toestemmend antwoord gegeven Hat vpn Saxen er Wurtemberg luidt afwijzend. Beijeren neeft zekere voorwaarden aan zijne toe stemming geknoopt Vnn de overige hondssU ten wórdt het antwoord dagelijks verwacht) Uit Petersburg wordt geschreven, dat de Keizer bij ubase van den lOdert dezer de uitgifte heeft bevólen vflO vier seriën schatkistbiljetten, ten bedrage vnn 12 millioén zilveren roehels. Hoe weinig men in Rusland op het tol stand komen van tfen vrede rekent en zich integendeel in alle rigtingen tol hot voortzetten van den oor log voot bereidt, Hlïjkt op nïéü.w uit de daadzaak, dat "in Koerland, alsmede aan de Prulssische grenzen, in Lit.hauwen,;een^pbservotiejeger onder het opperbevel van dén géneraal Sitoers wordt gevormd. Het zal uitsluitend uit oude en gcoo- ifonde troepen samengesteld worden, cn den naam van Noordelijke armee 'dragen. j Be tering Un mier gebmgt.8cik rt de dagoo mn Esculaap, hebben[degeneeskundigen to.yergeefs gc- j tracht die aarUvljandih de» incutchdnriis.'d»Tering, te over® i nu en. Dr. At ra, te Lowi-U, Mas»-, ia Zoo als wij 'op vaütèu grond kunne» geloovcn, er Sn ge- slaAgd dit doel té bereiken, meer d»n ernigo voor ganger of tijdgenoot. -Bij noemt zijn geneesmiddel Arca's^Cnst** rr.croaAi, onder w«ük«n naam bet sedert verscbeideno jaren is bekend geweest, duor alle wereMdeeleu been. Het wordt door talrijke nit- stekende porJoneu_ als let beste geneesmiddel sum- tievoleif vöcir xiekR-n'van de luchtpijpen én longen. Dr. Ayer^lkréeg onlang».«ede» brief, van den Heer Daniel Webeter, waarin die Staatsman iu dc loffo- lijkste bewnofdlngou tin liet' Pectoral spreektoon meldt dat J.jj persoonlijk bekend ia mat do nuUig- lieid A»n dit artikel beide in Amcrika tii Euriijm- Xete- York SimtUti} Time*. Hoo»Dzar.n ra a^ordE crrSLAo:—Eéno allermerk waardigste genezing d-mr Ifottoiray'* Zs!f en PlUen! Mej Jackaon, in' dc Milkatrnat te Rost--», heeft twee kiaderen, oud drie eu vijf jnren, welke beide van hunne goboorte af met bet ingewortoldste hoofdzeer waren bebebt, tot groot nadeel van hunne geloudboid- Dc moeder (en welke moeder «tl dit niet doen?j beproefde ieder geneesmiddel tot bunno herstelling, doch te vergeefs. Maar ccn vriend beval haar nol- loway'e wonderdoende Pillen en Zalf aan, Mej. Jack- fOD aanbiedende hnar Toor tien dollars va» de go- •eesmiddelen ten geschenke te geven, als zij de kin- dere niet genarusn. Dit was te verleidelijk oin te weigeren; de pillen eu talf werden vurkregen, en voorde wanrde van drie dollars warende kinderen genezen. De moeder betaalde met groote blijdschap voor de pillen en zalf en heeft met do meeste erken telijkheid aan Professor Holloway over do gedane genezing geschreven. NOTICE. Office of the C-imniissiotieM^of School ai Bij de JErren d M. V4S ÈbïTfCfS HOITSEM.t. te Groningen, rs van dc per» gekönwo Do drie eerste bladen ran deu Jaargang H55 vnn :e of the CommitaiofeeMof r-'chool .ly I.sud», Ma<ii>-in, AVi>i, Ociohoi 2dlh-ith>l. Fiiilmo having been iriaJe lo gay tho iniereat dno on Mortgage* of Ihe following «Jc»erit>od lands, given to; (ho Slate of Wisconsin to w cure «1» payment of Lo»iri of School ami t'nireraiir Funds in.MM Mortgagas de- j w Gemengde Lectuur zoor Burgers iu Stud en Land, in (lie vilag* of Madison, oa Toi»dsy.|lie 7th da* «f j Februnry 'tó55. to aalisfy the ainoont duo on said Mort- POOB gages for principal, interest, damage* and cosla of' a-l- "T TT Is ^7* i tt TXj Ut 1 I C vertiaing aj-d selling llie same, to wit: Am't du-- Waarvan thans 12 Jaargangen het liclit zien. Dit T-jdw.hrift wordt nitgegevon bij enkele reuen van W 1 of 0 J S- e. 12; Town U.1Y 21 Eaht $H-W..i0 16 pagina's of 32 kol-inirtioo in roijaal 8vO, waarvan 26 in het jaar verschijnen, die te «Wil een lijvig ^.-.,..1. -w"-n - I., -»- ,T tlcMi comprM en, maar doidelrjken druk, den inhoud l HABKTPBIJZEN. SflEDOTcas, Wia, deu 26ftcn Fobraarij 1855. f Tarwe, y) zak. Meel, e Rogge. <11 ook weit, per 100 lbs. Winter Tarwe, p bushel. Club Tnrwo, Zomer Tarwe, Garat, InJ. Koren, Witto Bootien, Erwten, Aardnppelon, Vleescli, ÏJ 100 tbs. Spek, Boter, Ib. Reuzel, Kaas i, Eijnren, dozijn Drooge Appel», jil bushel Groene Appel», Imrrol Spelt f inotsj jjl barrel Zout, barrel Wit Vtsch, barrel. Whiskey, per gallon Timmerhout, per M. Shingles, M. Hout, por cord, Hoo'i,'^ ton *3,00 3,59 255 0.00 - 3,25 1.25 1,30 1,16 1.18 1.00 (dJ 1.13 70 0.75 75 050 38 0,40 - - 75 0,88 63 0.75 45 0,50 4.50 5,00 4.50 5.00 15 16 o 9 10 c CORRESPONDENTIE. Do NB. en kwitantie is nan H. J. M. to Milw.-inkic verzonden. Dito 4 deeltjes van liet Pantheon oau J. r. L. te Albany, N, Y. Betaald. Door Mr. Wicrmnn te Glblisvillo, $1,50. Ziju al do uoinmms va» ons blud nu door onze lezers nutraugeii? Zou mum, dau gelieve men bet ons te berigten. Wij gclnuvcn dat do jiosteu vuu Cm- oago thans weder geregeld gnun. Den 4 Februarij jl. word ik verblijd iu do ge boorte eenor Dot'.lltCV. Doch 9 ilngou luier liohnagdo hol den Heer na Huisvrouw JANNA SMIT. gob van de Lu ij* door den dood ten gevolge barer bi-valling, in den derdom van 2-1 jnron eu 8 maanden op lo roepen, mij ualiiten-'e 2 kinderen, te jong om met mij dal verlies te bêseffiin. De overledene was geboren en licefl laatst gewoond lo Meuiccliet, 4de Distriet van Zee land, iu Nederland. Kalamazoo, Mich,, JAN* SMIT. 13 Februarij 1855. Het brhuag'le den Heer vnn leven cn dood mijne geliefde Eclugondote NKELTJE oen BLE1J- KEIt, gch. Doookr, na eeuo ondermijnende koorts zioklo vuil 14 dugen. in den ouderdom vau 44 jareu en II) dagen door deu dood op to roepen, lot diepe droefheid van mij, 4 kinderen en vordoro bloedver- De overledene was geboren en heeft laotst gowoond in Texel, provincie Noord-Ilollmid, Nederland. Men gelieve deze bekendmaking aan te nemen a bijzondere cn algorncoDO kennisgeving. Kalamazoo, Mich., P. des BLEIJKER, 13 Februurij 1855 Door een* familie beslaande in cenen heer, eene vrouw eu vier kinderen, te Nashville. Tennessee, worden twee Hollanrlsche Dienstmeisjes aangevraagd, tegen eene goede belooning. Nadere information to bekomen bij den uitgever dezer Courant. loü 127 &'l28 Ellis' Audition -Vil.ofSlieh. $233.."h boekdeel nrrmnken' ALEXANDER T. GRAY, Sfcretnrv of State. EDWARD H JANSSEN. State Treasurer. GIN». B. SMITH. 9w257 Attorney General. The above j.i!e i« po»ii>«ned to Tuesday the 2-tlli day of April nux> «jt the Mime place. Bv order of |he Coinmisrionera, Walter h. besly. Madison, Feb. 7. 1855. Chief Cleik. 1 bevatten v. De rijko iuhoud U verdeeld in: 1] Schetsen, Verhalen, Vr.Ik»«ver!ev*rioZen:-2j B»>-'-r»z»r> tot Natuur-, Londen- err Volkcnk'ennie;—3] la--- Vurhnndelingeu. en opmerkingen, on* MMt*elianp*lijk. Borgerhp- em Iluis-clijk Letea iirtreflcndo:—-IjBijdragcn ron grmer.gden inhoudv— Ge-hrhjen en Rijmen. De prij3 van D 2 EïïISVRIïND is voor ieleren Jaargang [franco per postj $3-00. Men D-vkent in bij j: QL'IN'TLS, Sli.-h.-y.rnn, \Vt-cor,siri. Conaul der Nederlanden MICHIGAN, WISCONSIN zs MINNESOTA. Newport, Sank County, Wisconsin. Het NedcrlandBcho publiek in bovengenoemde lan ds» wordt hiermede Verwittigd, dat alle officiële naar Europa te venenden stukken, ten eiridc bij hot be stuur of bij do regtlniikmi in Nederland van kracht "ju, door don Consul moeien ziju gclegalieecrd. dc niidergfteok'u-le» m*kcu hiermede hunnen vrivmdeu en liet publiek iu liet aIjciiki ■chtingAvol bekend, ilai zij Esno dsur Noordelijk van het Wisconsin Huis. een nieuwen winkel geopend hebben, want zij beatemlig cco wel gcfortetrdf u voorraad va:i )e omlnrgeleekoiide den 1 dezer ïijee betrekking als Vlerk of the t««rt aanvaard hebbende, verwittigt bij deze nllu lielanghelibcnden. dal hij voortaan iedoien dag fb«- halve do* Zondng*) om zaken zal te spreken wezen ten zijnen kantore, ra deu Brick Block-, des voormiddag» van 12 on des nnmiddnga van 2 lot 4 urert. De overige vnn don dag in dedr.kkerijtler.es. Alle llollau- dors, die uug hun vooriiemcii niet liebben verklaard om Burger der Verconigde Sinten to worden, gelieven zich SC'Uiri'iidc voornoemJc uren bij boni te vervoegen, hij al ien zij dezen nnod/.nkclijken stop doen willr Sheboygan. 3 Jan. 1855. opgelegd hebben, eu in de» groot-en klem-handelIrg. n niter*t lage yrijren rollen verkoopen. V' s~ Dtar wij on/c w.iro.n rcgtstrcok» 'dij hot O-v-ton ontvangen, hopen wij onze begunatigers Zoo prorapt cn civiel le kunnen bedienen, ala eenipo amlorc vrmkol iu Slubojg: u. Toor allerlei producten beluien wij Je hoogste prijzen. s~ - Sbebovgnn. 1 Sept. 1854. JOSEPH SCHRAGE Co. <■- iv_-rT' Ik will bijna al de bilu lor Indiana Pree Iho.Ia j sully CO. verknopen thans hunne goederen nor do "Grap in Er»»t". Het mooije er von i*,_dnt Sheboygan. II Dec. 1854. in Zuidelijk Ongangbaar I'.v ...oimto voor Contant grbl o H. W. CHAMBERLAIN. «i'ir. Kragen, CliemiM-ltcn en Miinchet cn Zijden Lint. Oevlmbt Stroo. Ti-.h-, Flnwer-l. Fnnrf- neb-enen, Veterband. .MoHrkuoopjev, KWmen. Om slagdoeken. (ioiidi-ji Vingerringen. Oorringen, Doek- gpelde» enz., in dc gunst vnn ln-t publiek niinznumnan. WintcrhueHuri in Fluweel. Zijde en Wut ziju aUieda voorrndig. G-sU-Hingeu op ücjc artikelen word«u ■gen dc hillijkrtc prijzen tn naar den IchIaUh «maak Jlppei Hoornen. HEI PUBLIEK WOMt BEBIOT. .«V l».l, Mi mÜïïwïïlï z.lm- Dat wij een grnotan voorraad vnn goederen lieDbcn,i wi i^. 80i,ielijk groeiienda suoitcii, zeer geschikt *en. Xtifclim-sncii on Voekuu, T In-u - eu TafcHcpal», dezulke als men gewoonlijk in klein liaudclaaie-win- j voor jun grondden hut '..liiunut van hot Westen. De Scharen. Vingcrhocilcn, üni-eii Slot naalden. Cro- kcfe op dc dorpon unutnfi ou ten gevolge eeuer groole boomen kunnen opgonoinen worden vnn nu rif tot dnlT„ Fij,,,. I-hunmeii. Splog.'!-, Ocldbcuracn. P«r- d(J „f0mI i)CVrozon is; vervolgensin hot voorjaar, van j tcmoiiiü.i.s, IJuitnclm tabakspijpen. Unrhtcl*. I-cijvn, dnl "de grond ontdooit ell do Idadereo uitspnillon. De. Katornrn Sr-pgur. n. Snij.t. Linnen cn Katorno» boonikwcokerij is gelegen op de hoe o van 31r. hou»- Nualgwr.-n eu Naahlru, Katnem-n Lint, Mam»- ca ou kt, ion westen van dc Stad 1 elb». De eigenaar t:nn Vrouwen Kouscu, -Sukkel) enz. ten allen tijde gevonden worden inden winkel van; P ti li run 4- Co.. of op de iw~mkwecken|. Pklla. Marion LL1 A. TIIOMA: - ging iu do verzonding onzer goederen laaistle- ded horf-l, zijn wij gonoxdzïakt oui goedkoop voor conmnt geid of prodnulcn te verkoppen, ten einde on zen voorrond nnn .Ion man te brengen. Boliulvo een buitengewoon groot mwertement van Manufacturen on Ellen-aren, Kruidenierswaren, Aor- do-, ell ijzerwerk, IJzcr, Laarzen en Sclioonen, Kleo- doren enz., cn/., iicliln-u wij ecu' uitgezoehtén voor raad van Klokken, Malionyiioiiton Meubelen, Tajiij- Komt alle, ziel en oordeelt zelve. Shehoygnn Falls, SULLY CO. 3 Jan. 1935. No. 00 Sprlngxtreel, DE AMERIKAAN'S VRIEND '- 5 A Co. BL0CKI S HOTEL, M Heeft uitmumondo inrigtingeii voorrr landverhuizer», stnat nnbij do lauding* sioiimbooton, en wordt hel publiek minzaam a: Sheboygan, 1854, laat» der 1 'oor Scholen cn HUISGEZINNEN. T7-RC1DKN1ERSWAREN tegen do hillijk«(« piii- IV- 'en bij A. IIABE. 'J' 125 'M81 '<30 05 •ucS.Coqetjs Nvna'inoD o T -iiua.\v inuM|,rauna,i nt le-itlLu-irJomapioi^ minjan op |*uuu l-Tiir muuplop uo uiuuu nnp jaoJtj.i 'tim^ ltsop o|ijno.n|!i^t joo3eo|i(^ at' ftl nep 'iioduo<|jo.« 4.idoonp.iu3 pioajud 05 n prz 110 'pniin j.ip iinu X'.iUNCK!31II 1I3.LNIAV -S3 \LSJHHH j pJ'ic.tt 1)00*01 Hump yeoi( fijj (j^ni.tt-3nipoa|si oduo^ -paos s.Nvnrrmoo 'o t «i uojope.- Heden uit Nederland ontvangen een ichc SOHOOLBOEKIES voor F.ersl I cn Meergevorderden, beiievena eenigc Wetenschap en Smaak, van welk ccn Catalogus binnen weinige dagen zal v gezouden. ge HiiHnml- wginnciiden I Ilolloicaifs Billen. Nieuwe Ijzerwinkel. Don a de Sito si .spa* gcojici Aas »b BuaoKRs dek Vkkkc.siguf. States: Ik denk U vriendelijk en opregt voor den flb'cmaliikeii aftrek welken mijne Pillen ondor U to g0kocht beurt viel en neem deze gelegenheid te baat, te zeggen, j no(nel, onl satisfactie te dnt mijne voor ouderen alle Amerikaansclie Burgers bezoek willen begun*» Sheboygan, 19 Juuij de "Brick Bloc t n allen tijde e IJZERWAREN, J Kuipers-, Timmermans-, Smidse eu Laililboiiwi geroedschappob. Sluteu. Hangen. Schoppen. Zeis*. J Vorken, Nogels, Gl .s en allerlei soort van ijzer ki miereet dnt Ik de meeste achting gevoel voor de Ame- rikanen oa alles wol Amerika betreft. Sao zelfs, dal ik doze l'illen met voorbedachtheid op uw klimaat, uwe gewoonten, ligchanmsgestel en levenswijzo heb toebe- j reid. voornemen» zijndo tnij onder U te vestigen, het welk ik thans gedaan bob dooreen huis in New York te betrekken- THOMAS HOLLOWAY. So. 33, Hoek van Ann en S'nsnu Straten, -V. 1' j ZUIVERING DES BI.OEDS, die hem mei co» F. LAWRENCE. 233lf jtgF" Hier wordt do Holland-die taal gesprokcu. J. S. HARVEY. Maak t hiermede zij novrieudeu en hel publiek i> algetneou met achting bekend, dal hij tegenwoordig men grootcn voorraad van HERFST EN WINTER GOEDEREN 11>KUK: 'IU OAtn tduoyi WISCONSIN DIEICENCÈ ïlfENST,' Winter Arrangement. bU.ICKNt'KN vertrekken vnn SIIEBOYGAtl inn r FOND |)U LA_(' ivdcrcn tnorgcti [behalve de» Zondagsten 8 ure, iu verbinding met de rliiigriie*» I iin.nr OslikoMh, Mt-imsha au (Jrn-n llov, nUook naar Mii-lh-on, l'urloge City e» a|ln n».!..-iê |,Ioai»eD (en noorden en wcsleu van Fond du Lnr. Ook vcrirekt 1 dagelijks, [do /Coming uitgezonderd] 's morgens tea 4. ere erne Diligence over Shelmvgn» Kr,»*. Glblw- viller, >/aiike«. SoQkviHe, Graftonen Cidnrborg, naar MIL WAL KIK, eu tong. S Sgr_/Iet diligence kantoor i» in «1st der Amerikaan- scha r.xprp* I'mnpnguie, drie deuren oosieü.k van het Warren Hotel. W*. G MALI.OAY. Agrafc Shehcygnn. 1 Dec. Ipj-t. Ontvangt tlmn* uit New York een groot assorti ment van MANUFACTUREN, waaronder ksu re- vomlcu norder. FLANELLEN. BLAAL'WE DRILL. GEBLEEKT en ONGEBLEEKT KATOEN. GE- KATOEN. WOLLEN STOFFEN'. LA- e veel om ie noemen, al hetwelk voor boar gold zal verkocht Worden, u oordeelt »lv*. C. T. MOOR F. Winkel iu Otteri'* Brick BloeK Thans ziet bij don Uitgever dezes het licht: VERDEDIGING VAN DEN KINDERDOOP, door Ds. K. van der SCHUUR, Groot 16 bladrijden. De prija is 10 Conts. Dit hoolsje is ook te verkrijgen bij den Schrijver, bij H. J. Trans en J. Kiese! iu town Hollaud, Wis.—Bij 3. van don Hoek to Zeeland eu Ds. H. G. Klyn te Grnud Rapids, Slich. TO PARENTS AKI» CHILDREN. HARPER'S STORY BOOKS. A Monthly Szrizs or Nakbitivks, Dialogoej, Btoc- baphics, and Talks, far the Instruction *ud Enter tainment of the Young. By Jacob Asboit- Embel lished with uumerous and beautiful Engravings. nów Rrady. I. BRUNO; or Lessons of Fidelity, Patience, and Self- Denial. taught by a Dog. II. WILLIE AND THE MORTGAGE: showing bow much may be accomplished by a Boy. It is the design of the Publishers 10 render this in eve ry way the most attractive and valuable aeries for the young ever offered to the public. They are confident that they havo faculties for giving to it that wide circu lation which will warrant them in expending upoD it all the resource# of typographical and illustrative art. The illustrations will be numerous, and in all reapccU erjual to those furnished in "Harper's Magazine." Tho suc cessive nnrnbonj of the "Story Books" will embrace a variety of subjects end different styles of composition, including narrative.», dialogues, descriptive assays, and entertaiuing stories of n character to interest nnd de light ihe youthful mind, while imparting information that will bo important in subaequoul lifo. It will be tho of the Author to furnish a series of vol tes adapted to family reading. He hopes so lo com bine the presentation of important nnd interesting facia with the circulation of sound principles in tnste, morals, and religion, that the "Story Books" shall form a wol- coroe. and efficient aid in the work of home eduoation. Thoogh not intentod to be of vxoiosivoly religious char acter, they will be so far "designed to exert a moral and religious influence on the rainda of the readers, as to- adapt them to the use of Subbnth School Libraries. Tr.BJts.—Enoh number of "Harper's Story Books" will contain 160 page* in small quarto form, very beau- tiftilly illustrated, and printed on superfine calendered paper. The Serios may be obtained of Bookseller*. Periodical Agents, nuil Postmasters, or from tho Publishers, at Three Dollars a yenr, or Twenty-five Cents a Number. tine" nnd "Harper's Story Books" will be supplied 10 Subscriber» at Five Dollar* a year, and will bo published on the first day of ench Month. The Postage on "Harper's 8tory Books," which must It BROTHERS, PUBLISHERS. DezelveKKNS, LEVER- r.s GALZIEKTEN. bestmui in een groot eu voltJdig assortiment van J^'« goedkoop De Burgors dor Uuio lijden veol nan cet stelde Leveren Maag: nnaowclijks zijn or eer den invloed deror verwoestende kwalen uitgezonderd, i weshalve bet loven zoo snel vervliegt. Deschoouekon- eu Behangsel ne, wollig! de schoonste tor wereld tot op zekeren leef- alle zoodanige artikelen tijd, wanneer vele. het smart mij to moeten zeggen, ha- winkels tc vinden zijn. re landen en goed uiterlijk verliezen, knnneiï, terwijl I Deze goederen ziju mei groote zorg voor deze inarkl 1 .Aik «n HEMD-STOFFEN. BLAAL'W nog in den bloei haar» levens zijnde, zulke treurige kwa uitgezocht, eu zullen goedkoop tw cim tun t grid ver- KAfOEN. verM-lullende gedrukto Knioensoorten.Brei- len teu eenemajo genezen, door het bloed bestendig kocht worden. Dio voor baar geld koopen willen, zul- Kat.» n en vele andere Goederen, bij d(J iever 0), maSg Jn ceno gezoudo werking te len wel 'doen_ 1 'oor I 'rouwen. ir het leven zacht Jaar In planton in eene heerlijke luchtstreek gelijken zal, wa eono eeuwige lento schijnt te heerschen.Daar het *t be houd des mcnschelijkvii ligchaamsen den dmir des le vens betreft, kou veel uitgewerkt worden en ik zeg on beschroomd dat gezondheid on loven voor vclo jaren boven haren gewonen trap knnnen verlengd worden, indien Holfo\vay>4 Pillon ter bloedzaivering worden in- gcnoincu volgen» do amgenoinen gezondheidsregefen, verrat in dc voorscbriftea welke ieder doosje vergezellen. EEN GEVAL VAN ZWAKHEID EN' ON.MAGT. VAN 10 JAREN DUUR, GENEZEN DOOR HOL LOW AY'S PILLEN. n I HET OUDE FORT 6 Jauij 1854. te bezoeken, "waar goedkoopcr verkoi ht wordt dan iu eenigen anderen winkel in ik» siaj. Sheboygan 21 Octobo: 1854. 43 if. Schuldbekentenissen ondergeteekondeu, 'vooi den TcrvolcUg lijk de zuodnn anlf maatidon overscbrt- j deu zijn, moéten nu beL-ulld worden, of hij ral zon- I m dor wijdere kennisgeving deu schuldenaren kreten jjji aandoe». A. I'. LYMAN. j Sheboygan. 6 N"ov. 1851. De ondergetekende reeoinmandeert zijn voor lire- ren eu Ihuiir* wel ingerigt LOGEMENT, staande in - liet levendigste gedeelte dozer planu, iu dv gunst vao *1!» reizigers. WARREN HILL. Kruidenierswaren Provision, bbs grootss voorraad, bij JACOB GLOCK, Beveelt zijnen vrienden, abovk bet geëerde pu bliek. hot vandeo heer Loei» Tutswcu» gehaat gov'd ingerigie lugmutut. I1ET KOSSUTH HUIS. Shtl-oyg*», Center Straat, Wh. 244 Afschrift va neen en b-ief ran kapt. John Johnson, As tor House, Seas York, gedateerd S Janvarij 3854. I Aar Profkcsor Hollow at: Mijnheer.' Het is met do moeste blijdschap dot ik U kan informeren van de licrMolliug mijner gezondheid en krachton, door helge- bruik uwer Pillen. Voor do laatste 10 jareu leed ik aan i eene ongesteldheid der lever en maag eu werd tot zulk' eon uitorsto gehragt, dal ik mijn schip opgaf, niet den-1 Hunnen vrienden eu bekenden wordt dcie winkel kende ooit ineer in zoo te zullen gaan, naar ik iedere bet dringendst aanbeTofeu, oudor belofte ven goede I' remedie, die men mij voorachrMf, had beproefct doch diooing én het inkoopen of inruilen van allerhande. p:_ allrsu- vergoefs. Ik had nrij aan vertwijfeling overge- j ducteu. Hun kagclielwinkel is met hoveiigeuoemden steil rit 1: u< geven, toon ik eindolijk word aangeraden nwe Pillen te Toorraad in het zejfdo lokaal. Sheboygan, 6 Juuij i854. Mans ScL gebruiken. Na dezelve drfo maanden gebruikt te heb- - -dKtndeWU, tui elgca fabrifcan'. Alles «terk cn goed- j AD0LPH GBAHN. l'Xboyr"* - - LElB,J"^ SCS0EK- EY LAARZEN WIHKKT.. n dezen winkel, zijnde dr gro'tste ia d« rds Toorndig «if vordert op bc- Cen. is de uitslag, dat ik thans eene betere gezondheid geniet dan voor de Inotste elf jaren en mij inderdaad zoo-wol gevoel al» ik ooit ia mijn leven was. Hot staat n vrij. du ten nutte vaa anderen bekend te makeo. Ik blijf met allo aclitiug. (geu) JOHN. JOHNSON. Deu beroemde pillen zijn ook zeer aan te bare len voor de volgende kwalen: Ague, Bloedvfoeijiug Ontsteking Steen in de Belemmerde Verhitting Geelzucht blaas adomhnliug Vrouwelijke on Pijn in do Blaren Gezwellen gorogeldheid Huiduitslag Allorl«i soort v. Ingewand koortseu ontsteking Stuipen Kolijk Keelziekte Hardlijvigheid Hoofdpijn Teriug Slechto Spijs- Zwakheid vorlering Waterzucht BARBIER, nabij het iV'isronein Hut*. rt'S*n-.5 Dcc. 1854. 358 7 Bovcolt zich in rijn handwerk in dr gunst der T7"oot l.OMPEN'. beiaalt dr hmunre nrib> Hollanders tea vnVndeliiksteu am. belovende cone V hoogalo prtje prompte en goede bedieuing. Het scheren kost 5i n - conts en Haarsnijden 1 schelling. Ook wordou schoor- I 11 V? "cxe «rinkel bevindt messeu door hem goedk.vjp aangezet. "«"andecbe touranidrukkcrij, Sheboygan,. 2 Oot. 1854. v RABE. ^Dctt^wiukel bevindt xich bijna tcgeirorer da T.-.n» SntftP-iWTT ID-,OV Word'n verkochlin Professor HoUowav's, Eta- bltssemeni 89 Maidau Lane. New York. 2-it Strand London, «Ismedo bjj alle reapectnble drogisteu en handelaren in Medioljnoqi inde Ver. Staten, in doosje* van 35, 62len 1,00 hel Bink. Iu hot groot to ver- krijgon inalle prinoipole apotheken in do Unie. JAP" De groototo dozen lo koopon ia het voordeeligsu NB. B^' leder doosje worden aanwijzingou voor het gebruik afgegeven I v n 235. lendenen Veonsziekte Aanbeijen Wormen r^-» Jicht of Zwakheid j SCHOE'.i tN* en LAARZEN Rheomatiek Oaverschil-t ®'nen civielen p-y««.Ook beveelt hij «i«h tot het Betemmer- ligoit we'.se maken van Nieuwe l.narren en Schoenen. Zijne weik- j dewnterloo-OQizaokoal- staat nabij de Nieuwsbode drukkerij. Vcrxookc ring staande 'friendolijk een ieders gunst en recommandatie. %hurft enz. enz. Sheboygan. 22 Aug». 1854. KeolouUteking KRUIDEN LERSWAREN. O. T. MOORE heeft oenige bc«te KRUIDENIERS WAREN in voorraad, als: Koflij. Thee, Suiker, Si- roep. Site ratos, enz. onx. IX JUSTICE'S COURT, oltv o Echte Edamsthe Kaas, Te koop bij Shoboygou. 24 Nov. EEN BOEKBINDER, Zijn valt grondig verslaande en vaat wetkhegee- rende. gelieve zich dadelijk iu |ior*oon of met franco brlavon to melden naq J. t^UlNTUS". HORACE CLEAVES, !lto COUSTY LASDJUETÊK SOTAKIS. - rachi Bi-veelt zich rainxa.int in do gunst der Holiaodoahe bevolking deler aouuty, Oeloveude coae proiuptv eu c viele budieniug. Shobovgau Falls. 11 Fcbr. 1854. v7 - - orunry a. li. lewj nt SltRSoVCA.* To J. 8TK1NBRT: 1 are hereby notificl, that a writ at attachiBcat K-n iwucri against you. aud you* property at- d to satisfy tbd demand of "Jacob VJriXTt-a, a- iting to Thirteen Dollar» and Thirtw three Crnta; w. "litres too shall appenr before L). Mautillr. a j Juottce of the l'encc in and for said County, at his -it the Twenty fourth day of Fe- -''clock in the uftcrtreon, LODEtYIJK BODENST.tFY, tDocior in- de Gencos-, Heel- i-n Verloskunde,3w j woonachlis: in do groote Hollandsche Nederzet-' ting het traneiscus Dorp genaamd, gelogen na- 1 hij Green Bay, ia Utagami» (.'ounly. verzoekt con ie- 1 dors gunst eü recommandatie. ni' I judgment will be rendered against vou, and v [petty Mild to pay the debt. 1 kited this, 3d day of Fcbruorv A. D. 1855. J. KVINT'US» Twice! Tarwe! KQFFIJ EXTRACT. (Stroop-Koffy.) In 't groot en in 't klein to bekomen bij Grand Rapid* Midi. L. DOOGE 1 December 1853. 100,000 Bushels Tarwe worden door den on- Idergotoi'keiido voor contant geld en legende hoog- 1 An mnrktpiijr.cn to koop gevrangd. I Shobavgau, 29 Jauuarij 1855. I VAN EPS YOUNG, 4 w 3 Agent dcr Suffolk Co Mi-Uq*.

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1855 | | pagina 3