WW. HE'S ftlfinirlwit CHERRY PECTORAL Cjcvfst m lUintcvltlccbing I entcgen bunnen de reserve-troepen thans zoo- veel spoediger op de plants des gevechts tegen- woordig rijn, nis er verschil bestaat tnssohen den spoed van een ordonsns, en de werking vnn den telegraaf;met behnlp van dezen ook, zal een loos alarm, dal in den krijg de troepen zoo dik- Doorgraving vaö de landengte van Suez. wijls afmat, slechts zeer zelden voorkomen. Deze doorgraving hoadl dc nlgemcene aan- Hoe langer de linien, die het belegeringsleger dacht te Cairo bezig. Volgens de teefceningen bezet houdt, zijn, hoe meer de voordeeion van ran LiXAST-hey en MouGKL-bov, die onlangs eene goed ingerigte telegrnafleiding uitkomen, en met de oj.D-ming vnn hol terrein belust werden, komt z<j dus den geallieerden voor Sebnstopul in zouden daartoe ics jaren ntb. ids. 10.t>00 w.-rk- j dc eerste plnats te stride. lieden co eene uitgave van 100 milliotmeh francs noodig zijn. liet kanaal zou dan in eeno regie lijn van Suez naar Pi-lousc loop-.-n en eeno leng te hebben vnn ongeveer 25 mijl.-nhet meer Temsah, midden in do landengte gelogen, zou J tot bionenliavcn dionon. Ka detnededi-elrng van don fvra«n, waarbij aan den Fmnschcn consul F. uk Lessei'3 üo.t den Onderkoning vnn Egypte daartoe de ver-1 cn ontdoe ze van da loszittende bast of schors, gunning wordt verleend, zegt de _-lllgem. Z daarna worden zij door middel van een borstel "Dit is eeo maatregel van hoog gewigt. A's het j 0f kwast besmeerd met eeno jiap bestaande uil* MIDDEL tegen Je Druiven ziekte, in 1854 in Je gemeenten ran 't Westlnnd (Nederland) vict goed gevolg aange vend. Tegen hot voorjaar, voor dal de boom be- Lesseus doer I «hit "uit te loopen, make men de ranken schoon, tdi kanaal werkelijk tot stnnd k< ding der beide zeeën wordt dnargosteld, dan is het te voorzien, dal het handelsverkeer met het Oosten weder den ouden weg over Italic eu Duitschlnnd, die sedert do ontdekking van den zeeweg om Afrika is verlaten, zhI inslaan. Dc j 3 Ned. ponden fijn gestampte zwavel, 8 kalk, V.' kannen regenwater, «roi-d dooreen gemengd en gedurende een uur gekookt. Z-»odra In t nieuwe schol gemaakt eu de eerste Holloway's Zalf. Burgers i.t-r Usic Gij hebt mij al* met cene slem. van liet eenc einde der Unie lot hel andere, de eer aongvdann, 0111 ile hne danigheden mijner Zalf met uwe goedkeuring te be stempelen. Hel is naauwelijks twee jaren, Sedert ik derelvo nnn U bekend maakte en reeds beeft zt.i meer vermaardheid gewonnen dan cenig ander geneesmid del in zulk i-eu kort tijdsbestek. THOMAS ItOLI.OWAV. 38, Hoek van de Ann «V Nats au Straten, N. Y WONDERBARE GENEZING VAN KWADE BE ENEN, NA EENEX DEUR VAN •NEGEN JAREN. Uittreksel vit team Iirief ran Mr. II'. J. Langlry- can HuntsriUr. Yadkin County. Noord Carolina, gedateerd 1 November 1853. Lees zijne eigene woorden. Aan Professor Hod.owav: in- J Mijnbeer! Hel is geenszins mijn et) later ook bnar bekend ic worden, noch is deze alleen om wat Ie schrijven, innnr 01 utve Zalf mij vnn cpnc der ijssclijk» Gedurende 1 ;en der pijnlijk- den iiieiiM-h ten a, van welke ik in vertwijfeling die hoop op herstel op: maar een vriend bragt mij een paar grontc potten uwer Zalf, die na aanwending de zweren aan mijne Iwoneit gciiazeu en ik kreeg volko men mijne gezondheid terug, lot mijne aangename ver- blijdschap en tol do verwondering mijner leaden. [Get] zeeplaatsen aan do Atletische golf on h J, Mid,) h; nevmX NeJ. ons lijn ge del andscbezeezu len tlicu nandd dan weder gtoo T i ™-an .end»,, ,o. „oh „eB« We, T.i.-M en Ven.. ,0cms. "'l™ Lenden en Am- t |ol I sterdam met meer kunnen wedijveren, /.ij mo - gen dHU hunne Oost-Indicvnardcrs verbranden' I" ,vrr,tt ,|,.arnn ao- ut _„i t,"i„ l i .1 i! Lnntstgomcldo nCSJUitlllff wordt daarna ge n,.Ifu Iteeftaan welke de mcnsrli Wat zal echter Engeland daa.vnn z-ggei. j r,„eld or£ ,k. voerticn dagen herhaald, tot de ke. door allen die mij kenden, ptm bet goedwillig deze bronnen vnn rykdom «n Vf^.bl b tc k!,ttrfn.n!s ^„„ncer rm«n alleen van geneesmiddelen beschot,wd word. magl Uit zynu banden doen Demon". rietblad mitns|„ni nfri.1, hior 1 een jaren ben ik geslagen geweest met Ziet io de tegenstrijdige belangen, die Frankrijk f00men °f ?CJ. «te en lasugstc kwade bee,en.d,e ooi, P j r of duur sporen van bcilert verwonen; is du liet e„ „lijd,., .'cneoinnldoli en Engeland omtrent d.-zezaak l.rj den Onder- a| lvor<)l (li, Iants „f lr()S dadelijk we- ooh Uonic be irac.d ,V Imbbc» 5,.f ik koning van Egypte zullen voor te ztr.au heb- voorscllre^lie wijM bespoten. ben, ecu twistappel, die het erg rorbond tus j r scbeu btide natieu kan bonadeelen. "Said pa- Aanmerkingen. j cha zul toch geen geheim agent van den Czaur Bij het spuiten wor.it do kalk weggelaten,dnai j wezen?" vraagt het Angst/, Had. I tie ondervinding geleerd heeft, dat de kalk veel- Ofschoon do daarstelling van oen ronzennr-1 al do schoonc kleur der druiven tvegneonil. beid, als oen kanaal door de land- nglo va» Sui-z,1 waardoor zij eenen onimngenann n smaak bi ij- j niet zoo haastig geschiedt, zal toch Je kennisue-gen, helleen vnn de zwavel volstrekt het geval mïng van de vooiloopige gedachte aan het Inm-ni.-L is. De kalk wordt dun ook minder nis voor- j del6belang der Zuidelijke Europesche li-tveiis j behoedmiddel aangewend, dan wel om de zwa misschien niet onwelkom wezen. Zou die ken I rel opto lossen, dmirdezo zich niet met hel \vn- nisnemïng onzca handel in elk geval niet kun ter vermengende, het aanhoudende roeren nood- nen opwekken, om toch v»or de loekomst hetzakelijk maakt Door de spuit echter oDder in oog te houden op den in belangrijkheid zoo toe- d«-n emmer te plaatsen en aanhoudend te blijven netnendeu handel op Amerika? [leihnalJelijk I roeren, wordt zij voldoende met het water ver is door verschillende oignnen op hel g<-wigt ge- ni- ngd. Ilel voorschreven middel is Zeer ge wezen, byv. van eene dadelijke st'>ombooi-vt-r-nmkkelijk en onkostbaar, daar de guheele be binding vnn uit een der Ne.lt rlnndschc hav. nswerking gedurende dezen zomer berekend wordt met N.-Amcrikn. IJeiuns! hel is daarmede bijO a 7 cents per strekkende el muur te hebben de opwekking gebleveng. kost. Hoe de wet in Haiti het oatvangeulvan Ouderwijs bevordert. De zwarte Keizer F.vvstixcs I heeft eeno ■uwe wet on hei oDviibtiar onderwijs uiige- eerste artikelen al- ZCpCcll. tint i;l/,leklcll ge «stelil,en wt-l- lirt ticreik w.vshejtr zij bijv.l W. J. LAXGLEY.. d OKS Invloed van den stoom op de wijze van oorlog voeren. Het is reeds nivem»de:i opgemerkt en de te genwoordige oorlog levert er dc onvveih ispreke en brief can Mr. li. Dtirant, Ntw O leans, 9 November 1853. Aan Professor Hoi.i.owav, 38, Hock van Ann Nt san Straten, N. Y. Mijnbeer! Metis met oprrglo dankbaarheid dat ik U kan verwittigen, dat dour het gebruik utvcr Zalf ca Pillen het lever, mijner vrouw is ge-paard Eebleven. Gedurende zeven jan-u had zij een zwerende borst met [niet van kankerarlitigen aard.] Men Wide mij dat niets Imnr kondo redden, toeu werd i j,ct Por the rapid Cure of corcns, colds, iioaiiscnbss, BROXClftTIS, VIIIOOPIXC-COIIGD, ('KOU', ASTDJIi, AXD COXSPPIIOJI. Wijsheid ml er cour ü.txken, en tie grootcn der aarde er roor ueilerknielen." timmer koude dil met meer regt gevoed worden, dan zulks nu van toepassing is op dit geneesmiddel voor long-of ki rUicUcn. De uitstekenden in geleerd heid cn mngl erkennen des/i-lfs voiirtrefiolijklieid, er- wijl bi-ioe, dc nederige en de griioto zijn nut kuunon gevoelen. Dc onbevooroordeclden onder de bekwamen tot genezen, bekennen gewillig dcszelfs meesterschap oter ongestcblbedcii wvlku litlitne kuilde tvoerstand lieden Hooggeplaatste personen zijn niel lieschnnmd deszclfs di iigilclijkhcid te roemen, maar neblen hel ei-ncu pligt en ern verma-.k. om aldus buntU' onder vinding aan hunne lijdcudo mcdcmcnscbeu bekend tc maken- Getuige het navolgende: (Vertaling) Vermillionville, La., April 1853. Moris. !e Dr J. C. AiKR:— lk tra kte kortelings vi el gebruik vnn uw Ohkrrt Pkctoral in mijne prno- tiik, e.ii bon z.nn gelukkig u le zeggen, dat beUi lvo in peen gi val gefaald hooft. Ik bcu-erkle eonigo won- di-ivolle genezingen van ongetlrldlieden dor ndemings o'gancn cn keel. eu heb een geval van anmbor-iigboid compleet genezen. Iimwelk allo andere medicijnen, die ik gebruikte, lind tvodcml nn. Accepteer, mijnheer, do verzekeiing mijner ongeveinsde lioogncbting. JULES CLAUD GOUGUET. M. D. Gewezen Chirurgijn der Koninklijke Marine, Frankrijk. Uittreksel uit eeiien brief von onzen Minister aan hel Hof iler Verhevene Port!-: Legatie der Ver. Slaton, ('onstautinopel, Turkije. 1 Du. J. C. Avp.r. Miinheci! De van U voorden Sullan nutvangeni' Cnmtnv Pectoral is aan zijnen hij zonderen Seeirtaris op liet p /cie lmzorgd, en gij" tuil! er ougettviifeM iu tijds van liooren. Datgene watgij mij zoo vriendelijk gezonden hel',, is aan vrienden geschonken, die liet m vele govallcn allernuttigst ronden Met ntlo achting. GEO, P. MARSH, Minister Plenipoteuiaris der V. Staten in Turkije. Curacao, '5 Mnurt 1852. Dn. J. C. Avrn:—lk gebruik aw Ciif.rrt Prcro- dapi'lijks in niijrc praktijk, cn ben overtuigd d: Jijkste voorbet.'ldvn van op, oorlog voi'i en, s.-Jvrt hut annwei cenc gvbi-t lo unikevrii.g hvrfi en hel laat zich votuzicn, dut nwr vu niwr tie stoom er zulk een' invloed op zul uitoefenen, dat voortaan bel stelsel van aunv.-il en verdediging van elk land diiurnp z:.l berustm cn wddraelkv mogendheid «nn de sloutnkrachl het haar toiko- merde regt zal inruinicn. Hoe grout er do uitg<«strektheiJ van een land is, des te minderwij spieken hier nu nlWen vnn oorlogen te landmug het iu 't vetvolj stelsel vnn verdediging, de spoor dus luiden: "Art. 1. Elk Imofd van een gez.in, minstens 45 jaren oud, die overtuigd zal worden, ni-l let) minste een zijner kinderen, hetzij nunr tlo Inge-re school zijner parochie, hetzij naar eene bijzonde- re school te hebben gezonden, wanneer deze zich I ter plaatse zijner inwoning bevindt, zal opgeroe 1 pen worden om b:j het Ivger te dienen. Is liet iioofd van hoi gezin reeds militair, of is hij "U- der dm 45. doch nog boned'-n di- 00 jaren, dan volg bïi a,jn I Z"1 bij nlleen wordt n xeroordeeld tot eene geld (•■■en on.'o-1 'JUCl1' VHn minstens 40 en hoogste" 100 gourdes. leder kweokeling «f leerling van cene stasts-inrigting vnn openKini oiid-r\vijs,die hnar vrijwillig hebben verlaten of zit ii er nun znl hebben onttrokken, zond- r eene door de plant seliike commissie geldig b"Vonden v.-r.mtschul cliging, zul opgeroepen worden om hij het leger tc dienen. ïs de kweekeiing nf leetling betiu- tien tie 15 jaren oud, dan zal hij op liet kader an rijn kor(.s worden gt-bragl, en niet in wet kt 1S55. B'wionii. 1SG3, FE BRU. 0rGZ°0.xnJ FEBRU. U. M. V. 51.] I Donderil. <14 5 14 3 Vrijdag 7 13 5 15 3 Zamrdag 7 12 5 17 ■I Zondag 7 11 5 18 5 Maandag 7 10 5 19 6 Diiigsdng C 53 r Woi adag 5 23 bruikt laten, en di-ze erlangen en dubt" 1 wigt voor die lunden, die tevens aan de zet grenzen en over eene vloot kunnen beschikken Bij geen land zal de waailu id hiervan meer ir bet oog springen, dan bij Rusland, vooral nj het tegenwoordig tijdstip, l'nsl.mds uitgebu-i do oppervlakte vottm bij een' aanvallende" krib zijne grootste stci tie. en in-n mag z-ggi n. da Korel XII en Napoleon in buane ond'-rne - - ah«« le'en RuslT.n.l voot Je I "'"J '»J <i"»ouJct.icm n bebben gebutl. D™I| de» tijn. neiklo .el «ij-1J 3 J"'«» zal '»b»™ ll'ral"' ne zwakheid worden, w.m: eer het g-a dzu ikt wordt, zich, zooals in den tegen won digen oer log, op onderscheidene punten aan de gr-tizcn te bevinden, en geen land zal in t daarom meer tol zijne schade ondervinden, dr.n Rus'.ind io zijnen tegenwoordige" toi-stand, dal hel iu den aanleg zijner gi-nigligsie spoorwegi-n nanr de grenzen bij de overige staten van Europn is aehtergcblc-vi-n. Men stelle zich voor. dal reeds een van liet noorden tot het zuiden zich uitstrekkende spoor weg voleindigd ware en zoowel tot OJ-ssi nis Sebastopol zich uitstrekte. Z-m daardoor niet de vraag betreffende Sebustopol eene gein-el nn dere gedaante krijgen? en zouden de geallieer den bet bebben durven wagen mei niel raec-r dan 100,000 man landtroepen die vesting aan te tasten en zich in de Klim tc legeren Het ant woord kan niet twijfelachtig 2ijn, danr toch in bet aangegeven geval Rusland in 14 dagen tijds eens 200veel troepen nanr de Krirn had kun non transporteren als het liein nu in twee maan den mogelijk was. Dit gebrek aan spoot we gen zal echter aan dat rijk. ia züna i W.i «j..-. uostbare materiakn, die zich in S'.-bastopol be vinden, zooveel kosten als de aanleg van meer dere spoorwegen nnar zijue grenzen. De Czaar begint nu ook zelf in te zien, welk een nadeel bij zich herokbent, door in dezen niet te zijn vooruitgegaan met het westelijk Europa en van dien vooruitgang op zijne middelen van aanval en verdediging geen gebruik te bebheu gemaakt, cd hoe afkeerig hij dan ook moge zijn Tan spoorwegen, nis de geleiders en bevorderaars van Europesche beschaving, toch heeft hij. door den nood gedrongen, bevel moeten geven tot aanleg van eenige dier wegen. Zoo mogen wij bij «1 hel huivering wekken do, dat de verniehogskrijg oplevert, toch ook vnn den anderen kant njet voorbijzien, dat hij strek ken kan en zal om beschaving te brengen daBr, waar vroeger diepe onkunde en batbuurschheid haren zeul hadden. 8 Domlerd. 7 9 Vrijdag. 7 10 Zalurdng 7 11 Zondag 7 12 Maandag 7 13 Dingsdng 7 14 Woensdag 6 5 Oro. U.M U.M. 15 Douderd, 1G Vrijdag 17 Zaturdng li Zondag 19 Ma»nöng r> jj 2<l Dingsdng 6 5" 21 Woensdag 6 -13 22 Domlerd. 6 17 23 Vrijdag. G 15 24 Zalurdag 6 41 25 Zondag. G 42 o ui 26 Maandag 6-11 5 47 27 Diugsdag fi 39 5 49 23 Woetistl. G 39 5 50 zij geraden tnve Zilf en Billen le. gnbrtiikci neer dezelve in den korten tijd vnn drie maanden eene 1 volkomcue genezing bewerkten, tot dc verwondering van «Hen die ons kenden. Wij verkregen uwe medi cijnen vnn dc l'.sereu Wright Se Co., wonende iu Clinr- tres Straat. New Oileans. Ik zend «lezen van liet •'llo- ti-l des Princes" te Parijs, ofschoon ik dien te New Or- eans schreef voor ons xerlrck, daar ik le dier tijd u w adres tc Now tuk niet wist. (GctJ U. DURANT. De Pillen mogen in «erbinding niet ile zalf in de volgendo gevallen aangewend worden; als voor: de lecncu Bevriezing Gopet Uuidziek- rstcu. Hnndwon- Klieren ten den l'ijit in de Schurft i Kksteroogen lendenen Zeer hoofd steken Konkcr Aanbeijen Uitslag C Stijve leden Zeere tepels Zweren foot Elephnnlinsis Kheumntick Wondon tstekiog Diepe zweien Sneden Bloreu •kocht in Professor Holloway's Eta- iilen I.nne, New York, 244 Strand hij alle rsspeetnhlo drogisien en iliciincn in de Ver Staten, in potten het stuk Iu het gróoi te ver- ieder landde hoogste gondkeiiring moet wegilrngen. C. W. JACKHEER, M. D. Residerend Hof Doctor. Onder de vele Redacteuren, die getuigenis afleggen vnn hmuie persoonlijke ondervinding aangaande de heilzame tvorkingen het algemeen nut der Cltunity Pectoral in hunne landstreken, vermelden wij tlo volgende: Boiichtiot Co., of the Federal Union, Millodge- Cli'istian Advocate. Knoxville, Tettn. i, AriiericnnPreslivterian.Greenville.Tetin. MrConnclsburg, I'a. blisseincnt, 81) Mn Louden, alsmede handelaren in Mo von 25. 621. en S krijgen ia alle principale Apotheken iu dc U De grnolsle polten le koopen i» hel voordeeligst. NB. Bit iciei potje worden aanwijzingen voor het gebratk afgegeven. 1 y u 235. GLE4SON S PICTORIAL 1"0£S TUK YEAlï 185-5. AI. At. Ballor, who has edited the "Pietorin!" from the oiiilllciicetilCflü having bought out the late proprie tor. Air. F. Glkasos, wil conduct this popular nnd wide ly circulated paper on his own account. Tito new vol ume wil sic radically improved in every respect, and j will be published On finer paper than ever before, which j d henceforth without change. Many lkl Zon8- j now and popular feature- will at once be introduced, nail I m,mr the literary department will present nn array of talent ami j j\lne interest beyond anything it has before attempted. The I Pr n, •>s i illustrations will be finer, and by hetter artists than have j hetwi 33 before been engaged upon the paper, nnd altogether the I 35 j publication will be vastly improved and beautified. 3d Arrangeniculs have been made for representing du- 3? 1 ring thrri-ar views of the mot uotible buiblings and 3'J j localities throughout the United Slates, as well as giving 4" likenesses of the most prominent characters, male and 42 female, of artists nnd men id genius, such as have by '3 j their own industry and skill made f-r themselves n for- European scenes and occ.uriencis will nlso be given from week to week, forming a brilliant illustrated jour- Ga L. Patti.it. J.!!. DnptOI J. B. .Samson, -m/i J. Rus-, Jr., Sltclhyvillo News. Tei Hnrvev.McKminy.A-Uo.. State Gn/.ettc.Rtirlingt.Iovgt •I. Kitahb. iV Co., "Journal," Re ding. Pa. Raymond, Harper. A* Co., New York Times. S. Cobb, Christian Freeman, Boston. Win. B. Jacobs. Christian Chronicle. Philad. Hon. J. Wenwvorlh.M.C.. Dimmcranl. Chiengo, 111. Rev. E. G. Reexe. Methodist Protestant. Baltimore. W. AI. VViglitinan.Chri-liaii Advocate,Charles",on,S.C J. M. Mngennic. True Delta. New Orleans. T. M. Doimcll. Daily New» Snvnnitbh, Ga. Geo. D. Prentiss. Luiii-viHo Journal, Kv. Hon-Schav er Colfax. M.C..South Betiii Repster.Ia. A. Comini'ngs. I'liriitian Mirrnr. Ponlmid. Me. AT. II. Uartli'tl it Co., Republican, HnrtfnrJ, Conn Chaddick i Berry. Banner of Peace.Lebanon, Ti-nn. Thomson -V Co.. United Empire oud Patriot, To- Charlos Cnnlc. Democrat, Danville, Pa. M. Hnnnuiti. Di-nmerat. AHeiitown. Pa. Sherman it Ilarror. State Ga'.rtte, T renton, N. J. Wiigbt Il.iv'en. Pratrie Farmer, Chicago, III. J Doze liecrnn bobben niet ollm-n in htmne bladen j dit g!-tuigi«nix voor bet publiek afgelegd, maar mij ook limine eigenhandige brieven gi-zonili-n. meldende, dat rij mij ne preparatie een artikel van groot publiek I. Volle maan, avo 9. Lnaute kwartier. 16. Nieuwe maat), n 23. Eerste kwartier, 's De Oorlogstelegraaf. De krijgskunde wist ten allen tijde de ontdek kingen en resultaten op het gebied vnn wi-t»n- schnp en kunsten in hare wetkplmitsen over te brengen. Zij bedient zich van den electlo-tnng- Deel om op Terren afstand gvjeg. ne mijnen te doen 6pringen, zij bedient zich vnn den stoom om zoowel de legers als de verderf aanbrengen de materialen in kotten lijd naar allo zijden te kanoën overbrengen; zij maakt zich ook d«*n electro-magnetischen telegraaf ten nutte, waar vao de geullieerJen in de Krim ons thans hel bewijs leveren. Van de bogt von Chersoni-sti», het aansluitingspuDt van den linkervleugel met de zeo en alzoo met de vloot, langs S'-basinpol heen tot aan den uitersten regtervleugel loopt, achter de werken en batterijen der genllieerden, een telegrnafdraad en men moet aannemenons ontbreken nadere opgavendat deze uitlor.pt aan den noordelijken uithoek van de bogt van B«- laklav* en alzoo deze opone haten met de vloot en omgekeerd dezs met de landtroepen ia ver- bioding steil. De groote militaire voordeden van deze inrig- ting, die weder getuigt van Engeland» onderne mingsgeest, springen van zeifin het oog. Ge sleld, dc belegerden doen een uitval op den lin kervleugel en ontwikkelen op een punt cene •aosenlijke overxnagt, zoodat de naastbijstnande reservetroepen niet in staal zijn aan deovermagt bet boofd te bieden, hoeveel tijd moet er niet verloren gaan, voordat de eerste de beste or- doDWtti» do bevelen op verderen afsUod kan overbrengen ?Met behulp van den telegraaf daar- VEE3HNDER1NG VAN FEIJS. HoUoicays Pillen en Zalf. Deze beroem Jo geneesmiddelen zullen in het vervolg io ac Staten verkocht wnrueti tegen de volgende prijzen. Kleine Pot of Doos, 25 cents iu plaats van 37j Middelm. do. do. 624 -• 87} Groote do. do. SI.1(0 n -1,50 Professor Uolfowav's Fabrieken zijn in 80 Maiden Laue New-York, eu 244 Strand Londen. TERMS: -INVARIABLY IN ADVANCE. 1 «nhscriOer, om- year3 00 4 subscribers, 10 00 10 20 00 Any person w-nding sixteen subscriber* at the last rate, will rrceivc the seeealtenth copy gratis. Address M. Al. BALLOU, Publisher and Proprietor. Comer ofTremoutand Brom field Streets, Boston. Mass. Those of our exchanges who in*enthe abovo and semi us a copy of the paper marked,*hall be entitlod to llto Pictorial one year. 257 if voii'len. nic lint bier gcene volledige getuigschriften loe, ili- liimonder verm-Me ngentett zullen mimen tannschen Almanak gratis govi't) "nu alien die vragen, waarin nadere bijzonderheden en un bare bewijzen voor ile'O opgaven voorkomen. flrreid duur J. I'. Ai/er. Srlirjlmndise. t.oinrtl, Mass Wordt verkocht door (Va. F. DAVIES le Shehovgan LAKE &- HOPKINS to Milwaultie, oil bij alle Apo- alle plaatsen. 3m v 550. EA'IJZER IIIRE.X. De oitdergeicekendcn, daukbaar jegens hnnne vrion- den eu 't ptililiek voor Iiuiiid vroegere milde begnuxtiging •/tillen, door eeno strikte attentie op hunne zaken eu een vei langen om voldoening io geven, trachten zich hun ver- trouwen on begunstiging voider waardig tc maken. Ouzo voorraad is de grootste in deze plaats en expresse- de/.e markt uitgezocht, cn doar wij -zelve onze Koperen W oreu vervaardigen,zoo willen wij BOERHAVE'S ELECritO- CHEMISCHE AROMA, ECHT H0LLANDSCH KRUIDEN BITTER, V^AN LOUIS A. ISRAELS, Scheikundige en Arlseuyinonger van Amsterdam, eenige bercitlcr. Een /.ttivor, uit goiiocskrnclrtige kruiden znmengo- stold Bitter, geheel op wetenschappelijke gronden cn nanr de leer des grootcn liollattdscbon genooskundigcr BOER HAVE toebereid. Uithoofde .van doszells hoogst gunslige opname in dc mecsto Europesche Stalen, wordt dil hoofdzakelijk in do Ver. Sflon ittgovoord, wegens het groote aantal, -zootvel landgonoolen als ualmren uit Europa, dio over al iu deze groote Republiek verspreid zijn, en daar het- telro zich ook alhier zeor gunstrijk getoond heeft, zoo bierio ik hel lltnns het Atnoriknansche publiek onn, overtuigd dat ileszolfs waarlijk wonderbare oigoitvchn'p- pel) nnar warde zullen geschut worden. Onmidiielijk na liet gebruik znl mei) dc weldadige uitwerkselen bespeuren, cn voornamelijk in vele r.iok- ten die uit dc inaag haren oorsprong vinden. 7.00 nis: slechte spijsvertering, hoofdpijn, gebrek aan eetlust, ?.wnkko zenuw#", vrrxlopping dor ingewanden, kramp, koliek, buikpijnen, koorts, cholera, enz enz. Hel is ook vooral zulke porsonon aan tc bevelen, wier ligchnamsgestel veel geleden heeft door overmatig gebruik van 9tcrkeu drank, en door uitputting van krachten. Daar nu de gunstige werking zich zeer snel gevoelen dort, zoo vindt hot dadelijk den zc'el der ziekte, door- nringt allo zenuwen, wekt den nedergesjngon geest ge heel tvoder op. geeft don mocdeloozon nieuw loven cn Muhenkt hol ligchaam gezondheid en nicuwo levens krachten. Alleen dal is echt, hetwelk van mijne handtceke- uing voorzien is. Aan Vrienden en Landgenooten. Verzocht zijnde getuigenis te geven wegens Bner- have's Mnllandsch B lter, zoo wil ik hier nan voldoen, on dil middel ten gebruikt) nanhevelelt. aan al diegenen, welke lijdon aan maagkwalen of ongesteldheden, uit de maag voortkomende, waar ik mij ook ongesteld nnu Kcvouldo en wel door eeno koude in do maag ontstaan de, zoodnt spijsverteering ophield en ik ook geen nei ging lol spijs of drank meer gevoelde: ook was mij do gnl door het bloed verspreid, zoodot ik geheel ongexteld werd. Dan. aan de advertentie van hel Hullnndsch Bitter denkende, en daar lezende dat alle uit dc mnng voortspruitende kwellingen enz., met dit middel gene zen kunnen worden, zoo nam ik ook dit to bnat, of het triogl dienstig zijn tot horstel, en dit oniwnordo ik 11a de 2 n 3 eerste lepels vol ilonrvan tc gebruiken, en bij vorder gebruik voelde ik mij ook van dng tot d.ig be ter, tot dal ik de gcbeelo flescli uiigehniikt had en voel de mij toen ook geheel hersteld, zoodat dit middel wel ten gebruike is Ban le prijzen, wanneer men daar be hoefte aan heeft, volgons opg-ve in dc advertentie; en hoewel dit middel nu wel nis dc tniddelijke oorzaak ter genezing licefl gediend en beschouwd kan worden, zoo is liet de ware oorsprong der genezing niet, xvellte alleen beslaat door liet bestuur vnn dien God. in wiens hand ons leven, den ndem en nlle dingen zijn: wam Hij alleen is het die zlektou en ook wedor gezondheid schenkt. Sheboygan, Wis, 30 Nov. 1853. JACOB IUXSES' WEDER EEN GETUIGENIS. Ter aanprijzing van bol gebruik van BoKRiravr/s HOLI.ANDSCH BITTER schrijft men ons uit Grand Rapids, van 19 Jnuij 1853: "Onze landgenoot /'ie/er Dane heeft mij verzocht U ter vermelding in den Nieuwsbode te berigten, dal bij door eene flcsch to ge bruiken zich geheel hersteld gevoelt von zijne koorts, slechte spijsvertering en lusteloosheid, wnar aan hij dit voorjaar lang gesukkeld heeft. P. Dane is dankbaar je gens den Opper-Mcdicijnincesler en Dr. Boerhavc, eu wil langs dezen weg zijne landgenooten optvi-kkcn om bij noodzaak'een dollar voor eeno flescli te wogen." HET HOLLANDSCH BITTER flccft wederom eene grnolo gi-nczing bewerk): Do vrouw van Pirtcr dr Witte, woonaebtigin town Midland, Sheboygan County .Wis., lood zoodanig aan cone zwak* ko mnng. dat zij hoegenaamd geen voedsel kon voldra gen en dien tvtt gevolge doodflijk zwak en ziek n ent. Zij wits ccnigcn ttj.l onder gcuecskundige bi handeling, doelt vniid g«cii baal daarhij. Eindelijk koulil hij, na dat zijne vrouw ruim ario inaniiden aan die ltwnal gc'- ledon linil, ter drukkerij vnn den Nienicsboile cc ne flescli van Bnr-.uri.xvg's Hollanibch Bitter, cn slechts twee da gen had zij daarvan iiigonoinen. oi zij kou reeds eten melsnuink goltruikeii 011 gevoelde zij zich na het gebruik van ilic cenc llesclt volkomen hersteld. Sheboygan. 22 Angs. 1854, Een aantal nnde'e wonderbare genezingen door liet gebruik van dit Hollandse!) Bitter konden bier aange haald, of de aandacht inïjnor landgetiooton tor meer dert) nanprijzing op do getuigenissen van eon aantal geloofwaardige menschen gevestigd «'orden,indien mijn bestek zulks gedoogde. Wordt verkocht door den eigenaar Benjamin Pnirc. Jr.. Apotheker aan den hoek der 3de cn Smilhfield straten, Pittsburgh. I'a. Prijs S 1 por flescli. Is ook te verkrijgen hij J. Qui.ktu*. hoofd-agont voor Sbcbovgan County, noji wion men zich uit andere Hol- tnndsche nederzettingen in Wisconsin, Michigan of Illi nois lol hel bekomen van agentschappen gelieve te melden. j vo.|? American Artists! tfinónt! The AsiznicAi» Artist's Uptoir, would reipe'tfi.ti- imouuee to the citizens of thé Uniled States oud 1I1» Canadas, that for the purpose Of ailtivnling 'a tnrte for the fine art* throughout the counlrj-, and with (he view of enabling every family to become possessed of a gallc'- ry of Engravings, By the first Artists of the age, They have determined in order to create an extensive sale "for their Engravings, ami thus not only give em ployment to a large number ftf artists and bitters, but in', spire among our countrymen a taste for works of'an. to present to the purchasers of their engraving*, when 250.000 of them nre sold. 250,000 GIFTS, of the actual cost of $150,000. Each purchoser of a One Dollar Engraving, there fore, receives not only an Engraving richly worth the money, bin also a ticket which ciitillea him tooue of the Gifts when they arc distributed. For Five Dollars, a highly finished Engraving, beautifully PAINTED in OIL. and FIVE GIFT TICKETS,-will be sent: or Fivr. Dollar's worth of splendid Engravings can bo selected from the Catalogue. A copy of the Catalogue, together with a specimen of ono of tiro Engravings, can bo seen til tlto offico of lids paper. For each Dollar scut, an Engraving actually worth flint sum, and a Gift Ticket, will immediately be for warded. AGENTS: The Committee believing timt the success of this Great National Uxuertabiso will be materially pro moted by the energy and enterprise of intoU'ict-nt and persevering Agents, huvo resolved to treat with such oa the most liberal terms. Any person wishing to become trii Ag«xnt, by sending (postpaid.) $1, will receive nr rrtvrn of mail, a One Dollar Engraving, a "GIFT TICKET." a Pro- spectu», n Catalogue nnd Ml'oili. rneces-nrv information. On the final Completion of the sale, lite Gifln will be placed in the honds of a Committee of the penettasExs to be ntRTiiinuTEii, due notice of which will bo given throughout tin' United States mill the Canadas. IiïST OF GIFTS: 100 Marble bust» of Washington at $100. $1(1,000 Clav, I AO Webster, 100 Calhoun. 50 elci;*iit Oil Pninring-. in splendid 1 gilt frames, size 3x4 ft recti. 100 elegant Oil Pni»iings.2x3 ft.each. 500 steel plate Engravings, brilliantly col'd in nil rich gilt frames, 24x30 inches each, 10,0110 eleg in steel plate Engravings, col'd in oil, of the Washington Monument, 20x26 inches each. 237.000 steel ptnie Engraving*, from 100 different plates, now in pos session of, and owned bv the A rt Istf.' Union, of tho market value of, from 50 cts. to $1.00 euch. 1 firel-doM Dwelling, in 31st it, 22 building lots'in 100 nnd 101.1 st*. N. Y. City, each 25x100 ft. deep, j 100 Villa Sites, containing each 10,- 000 si|. ft. in the suburbs of New Yerk City, nnd commanding a magnificent view of the Hudson River and Long Island Sound, al 20 perpetual loans of cash, without interest, or security, of$250 eoeh, j 100. 111.0(10 10.000 10.0 HO 5,000 5,000 41,000 12,000 50.000 5.000 100 50 20 onnn n 5.000 S-000 5 10.000 Reference in re-gnrd to the Ucpl Estate, F. J.Vis«chzr n., Real Estate Brokers, New York. Orders, (po»t paid,with money iliclnwd. to be addressed, J. W. HOLBROOKE, See'ry, 505 Broadway.N.Y'. 2^ The Engravings in the catalogue are now ready JAMES HOGAN, COMMISSIE KOOPMAN, HANDELAAR in ljct groot cu klein iu Prouisicn, ®ro- ccrncn; iDijuca cn Cikcarcti. De hoogste prijzen worden betaald voor allerlei pro ducten en landelijke voortbrengselen. Mijn winkel staat regt tegenover de Kagchel winkel van Gaertner en Geele. Sheboygan, 2 Junij 1854. y 23. foor hetgeen het kost! jij j» De ondergetekenden, bcgeerigzijn- jmii de hunne zaken alhier te sluiten, bte- MB"*'—den te koop in hun' winkel hebbende lot uithangbord, DE GICOOTE STOL, Hun ganschen voorraad van HUISMEUBELEN, benevens WINKELS Si WERKPLAATS. met de daarbij behoorendc inochino voor paardenkracht, eene Draaibank en Boormachine. Cirkel-Zaag, enz. Verder eenige duizend voeten Zwart-Walnoten-, Suiker-, Esschen- en Eiken-hout, Gedraaide Materia len, enzEen PAARD met TUIG, en een goede tweexpannigo WAGEN op Veren, milsgadere een WOONHUIS in de Stad en eene kleine BOEREN PLAATS. be»laande uit 20 okkers Onbebouwd Land, gelegen in Town Herman. H. W. L. E. MINOTT. Sheboygan. 1 Sept 1854. 37 tf. LAND TE KOOP. DE BESTE FARM IN DEZE COUNTY, groot 18*2} Akkers- Er zijn 50 akkers schoon, 35 akker* uu onder be bouwing en bezaaid, lonvijl omtrent 100 akkeni Bosch- land zijn. Het land ligt 3} mijlen van Sheboygan en 24 mij len vau Sheboygan Fall*, aan de Sheboygan Rivier. Do vrachten en het hout /.uilen den konper weder geven al bclgeen wij voor do Form vragen, zijnde er ruim 100,000 voeten zoogloggen en 1800 cords hard hout op. Te berragen in den winkel van Sheboygan Foils, SULLY Se CO. 15 Juni; 1854. 233 tf lHeabci ittagajmt, Christian Albrccht, Center Straat, naast Keller's Smederij. De ondergetekende heeft zijn' vroeger iu Pennsyl vania Avenue gehouden MEUBELWINKEL naar bovenbeschreven, dour hem Zclvcn golmuwd huis ver plaatst. Hij zal zich. gelijk vroeger, op 't ijverig*! bo- mot-ijen, zijne begunstigers prompt en civiel te bedie nen, en verzoekt hierbij vriendelijk de gunst en re- cotnmandatie zijner medeburgers. Allerhande Tafels, gewoon Huisraad, zootvel als de fijnste en elegantste Meubelen zijn ntceds bij Item in voorraad, of worden spoedig op bestelling gemankt. C. ALBRECHT. Sheboygan, 9 Junij 1854. y 24. Brandwaarborg—Maatschappijen Kantoor loven de City Auction Room" Granite Iusnrautie Compagnie, New York. Kapitaal 5250,000. C. G. Curtis*. Secretar» Geo. Curlix*, President Former's InsuranUe Compagnie, Utica. N. Y. Kapitaal 5200,000. E. J. Richardnon, Seer. Geo. F. Weaver, Pre», Rensselaer insurautie Comp., Lansingburgh, N. Y. Kapitaal 5200,000. James Donghrer, Seer. Jacob Lake. President. Brand-en Zee-Waarborgen in bovengenoemde Com- psguiou worden tegen de gewone prijzen afgegeven door K. GILMAN. Agent. Sheboygan, 6 Sept. 1854. 6 m 245. Amerikaansche Expres Compagnie, NAAR EN VAN Nieuw York, Bnffnlo, Duinkerk, Cincinnati, Chicago. Milwaukie, Sl Louix en tnsschen liggende plaalton, slaat met Sheboygan in verband. ©nbcrntmtrs: LIVINGSTON. FARGO Co.. Buffalo. WELLS. BUTTERF1ELD Co., Nieuw York. Pakjes tor verfending vanhier af te geven aan T HORNER, Agent. Kantoor in het Mich. Cent R. R. OlBco. y 23 Goedkoope Goederen. KOMT IN DEN BRICK BLOCK, Waar gij een groot a*sortemeDt Goedkoope Waren .i, v. en aan Inge coutaut- zult zien? die verkocht "jzeo I54ft A. P. LYMAN. lijk v. Blikken- ci dezelve ii Kleine winsten en veel verknopen is ons motto. Onze voorraad bestaat gedeeltelijk uil eeue groote ver scheidenheid van Ronk-, Kamer- en Pluntkngchels: alle artikelen van Blik, Koperen Pamloek voorradig of vol gons bestelling gemaakt. Spijkers. Glas. Metsen, Vorken, Bijlen. Ilouwcelon, Schoppen, Spaden, Hooivorken. Log Ketfingon, Kctt-U, Handbijltje», Handzagen, Zcissen, ""innen- eu Hotuen-xvoren en Vaatwerk. Sheboygan, 6 Junij 1854. GAERTNER. GEELE dk Co. (ilocdhoopcr dan Ooit. KASPAR GUCK, Wenscht zijnen vrienden in Shehovgan cn denell* nlrek bekend tu mak»u, dat hij pas een nieuw en iai asaortcmeiit van Franscbe, EugeUche en Hoog- duilsche Lakens, Kasimieren en Veststoffen hoeft omvangen, welke ten spoedigste op hcslelliug en naar den laatsteu smook zullen verwerkt worden. Eeu groot o*joitoinc»t van gemaakte van mijn eigen maaksel, xijndo goede stof en goed naar de inode genaaid, is altijd voorradig, bcuevens eeu wel gesorteerde voorraad van Q Hoeden en Petten in soorten,Onderkleeding, Overhemden, Boordjei.Das- sen, Sokken en eene groote verscheidenheid van Hond schoenen; komt en ziel! Hel is de laatste kleeder- winkel Bun de noordzijde vau Pennsylvania Avena, et wijd van de Lake. K. GUCK. Sheboygan, 1G October 1854. y42 IJs er winket Pennsylvania Avenue, naast het Warren Hotel. De ondorgeleckende kondigt hierbij het Hollondsche publiek dezer Stnd en Countv nohtingsvolaon, dat hij zijnen bekenden winkel vnn Uzenvereu, Landbouwers- en Handwerkers-gereedschappen door aankoopen in het Ooston zoo heeft opgevuld, dat hij met liet boute etablissement van dien eard in liet Wenen kan wedijveren; Door entte voeljnriee uitoefening deze. be- f» oteUl V, V"leeileIdL zijnen btEQn»tiger* prompt en civiel ie bcdienun, en hen goedkoopere oanbiedin- geo le doen dan eon zijner concurrenten. Hij ver zoekt derhalve om een ieders gunst en recommandalle. Wm W e TV r Sheboygan, 30 Mei 1854. 31 y. CLEMENT S LINIE. De booten dezer linie verlaten Chicago iederen mor gen ten 8 ori-u, wanneer het weder zulks toelaat; zij verloten Sheboygan iednen avond om 9 uur. Bovensirande linie slaat in Chiengo in ve-hiuding mei den Mirhignn Cenlrulcn en den Zuidelijk Michignn- sclien spoorweg. J. F. KIRKLaND, Agent. Sheboygan, 25 Maart, 1854. PERHAMS THIRD GIFT ENTERPRISE. 60.000 TICKETS ALREADY SOLD. Mass Meeting of Shareholders, To determine on the (ïtspoxitiën of llio G I F T P .'2 O P E It T Y To the Shareholder*. At a meeting of the Shareholder in Perhnni'u Third j Gift Enterprise. hcM on the 2<fli of July, the following resolution w s adopted: j ResolvedThat so soon nx it ix axsertnined that 80, nun of tile Gift Ticket* issued by Mr Perlmrii in his I Third Enterprise, nre sold, the Committeo slmllcai) the sliurelioldi-rs together at the most convenient place, fur i inc. iinrpose of i'lslrttctiug said Co mini tee in regard to the mniiner of disposing of the Gift Property." liming learned from Mr. Porhoii) that 60.00(1 of «aid tickets were sold.and that in all probability the remaining 20,000 called for by tho nhovc resolution, would he sold I bv the first dnv of Jaiiuiirv next, we Imvc determined j hi accordance with the nhm'o opiuinn. to call n MASS j MEETING OF TU F. SHAREHOLDERS, at some 1 place to lie herenfter nauieri.cn the 17lh day of January. 1855, for lite purpura designated by the resolution. RMBGRT BKATTY. Jn.. J. LATIIROP. Committee. I B. S. ADAMS, fctT 100,000 Tickels Only nt 1 Each will Li sold. Kticli Ticket w'll admit 4 Persons, all at j once, or portions nt different times,, to Perham's Burlesque Opera House, 6G3 Broadway. New York. Or to hi* other Entertainments in various parts of iha roiiiitrv.— Each pnrch»«er of ono of these tickets w'H receive a rerlifirnte entitling them to on* shnie in 10". flOfl COSTLY VALUABLE GIFTS, a listofwirh hits already hcnit pnhli«hed. Person* can obtain tbs same iu circulur form, by addressing a note to the pro- Note's the Time to Purchase Tickets.. In order that thp 100.001) Ticket* mnv he disposed of by the time specified, the snbscribor offer* the following inducements for persons to got up Club*. Each person who gel* up a club of ten «nh«criHer*.iind forward* ft") ten dollars to ihw office, will rercive by Mail orothercouvoyoi.ee*. ELEVEN TICKETS. F.nch person who send* (nt one timet one hnhdred one hundred mid Groote Centrale Spoorweg Linie! 1854. CANADA SPOORWEG OPEN VAN DETROIT NAAR NIAGARA FALLS. Eenige directe en ohofgehrokene Spoorweg Linie van Sheboygan nnar Albany, Nieuw York en Boston. PASSAGIERS NAAR HET OOSTEN REI ZENDE, knnneu uu dc nieuwe korte route nemen, vermijdende eene langwijlige reis langs de zuidelijke kust vim het rnccr Erie. zijnde 30 mijlen korter, dan langs den Zuidelijk Jlichignnschen en New York Con treien Spoorwpg, en 15 mijlen korter dan lang* den Zuidelijk Michigauschen en N. Y en Erie Spoorweg ltnor Nieuw York. Do groote afstand dio men danr- biï wint, do effene en lijnrogto lijn, maken deze de VERKIESELIJKSTE routo naar Buffalo, Albany Nieuw York en Boston. Fraoije «loombooteu vertrokken van Shebovgao da gelijks, ten 8 ure 's avonds, naar Chiengo, in conuec- *:o met den een.raai Michigauschen Spoorweg. MORGEN EXPRES verlaat Chicago dagclijlis,(bo- hnlve Zöndue I teu 7 ure 's morgens. AVOND EXPRES verlaat Chicago dagelijks, [be halve Zalurdag) ten 9 ure 's avonds. Verbindende te Detroit mei de Morgen Expres voor Niagara Fall», dicnzclfden avond te Buffalo on deu vol genden morgen te Nieuw York aankomende. De Morgon trein van Chicago verbindt tc Michi- ;nn City mol de Noordelijk Indiana en Zuidelijke Spoorweg voor Lafayette, Indianapolis, Cincinnati, Louisville, Daylon, Bollofontaiue, Colombo», Pitts burgh en Philadelphia. Do stoomboQien CLEVELANDen MAY QUEEN i vertrekken van Druolt iedoron avond Lij do oankomM des trains naar Cleveland, verbindende to Clevelaud met do morgen treinen voor Pittsburgh, Philadelphia en Baltimore.—Als ook, Dunkirk. Buffalo cn Nienw York I {ff Pawsneiorn dezo ronlo nemende, zullen nieu we on gemakkelijke wagons, vriendelijke coudnc- teura en oplcfteude bngago meesters aantroffen. Bauack wordt okoieckt tot Niagara Fails, Buffalo et» Ar.BAirr. Passagio hiljettoii (tickets) over den ganscheit weg worden verkocht in het Michigan Central Rail road1 Offigp, aan den hoek van Penuiylvanin Avenue on Zeveudo Straat, Shehovgan. W. F. TIBBiTS, Ticket Agent. Sheboygan, C Maart 1854. 219 tf NOTARIS AMBT. Dc onilergetcokeiido door don gouverneur deze* Staati tot net nmht van OPENBAAR NOTARIS residerende te Sheboygan, benoemd zijnde, heeft do «*r aan hot publiek bekend ui maken, dnt hij geumgtigd js lot hot schrijven en legaliseren van Eigendomsbewijzen, (deeds en mortgages,) Contracten, Testamenten, n alle nndore stukken van Nölaricten aard. Ook belast hij zich met het opmaken in wetligea vorin, en hel verzenden van allerhande stukken, 'wel ke men door tiissclieukomsl een* Nedcrlandrahen Con suls of regtatreeks naar de Nedorlanden wil zenden, ter verngung vau familie zaken, enz. in bet oude Va- derland. Shehovgan, S Maart 1854. J. QUINTUS. 30,000 BUSHELS TARWE. d° Marktprijzen en Foor baargeld oPl, JOHN S. HAItVEY Sheboygan, 6 Sept. 1854 3f dollars will have fiftren Ticket* And all larger in ex.ct proportion. If It should hm.pi-n that all the Tick, t* are «old wli*n ine onlori* iocpivoiI. the nioncr will bo rt expense for urned at o printed. Traü.°.r.r,,e"ofor„ .T"**" *honM ,,e »tUr«-«d to JOSI AH PERM AM. 6G3 B-oa.lwav. N. Y. My Fourth Emerpris- will he n.l"verti«erf as the third ime is closed.Tho Tickets nre already 9 4w. Agenten «oor ben Nicnnjebobo. De volgende heoren zijn zoo vriendelijk heingentschap op zich te nomen, intcokenings-gelden voor dit blad l' ontvangen en met de numen op tc /enden Do "Heer A. Slokdijk, Amsterdam, Witeonsih. i, A. J. Ilillobrands, Oosibtirg, dito. n G. P. Feltzer, Sheboygan Talie. II. do Jonge, Milwaukie, YVi*. A. Smits; Green Boy, Wis. ■I J. Verstegen; Little Chute, Wi». J. Landaal, Allo. Fond do Lac County- H. van dor Kolk, Chicago. I, S. Osittgn, Blue Island, Illinois. A. de Voa. Az. Roebester, K. Y. J.Bruynooee, Pulineyvillo, N. Y. N. W. A- v. C. Emallenbnrg, Buffok J. Anijs, Palerson, enz-, New Jersey. H. Ochsnor, Cleveland, Obio. W. Bijl; Cincinnati. H. II. van Dljck, dito. J. van do Lnijster, Holland» Mich, J.van den Hoek, Zeeland. Mirb. P. J. Hocdcmnkor, Kalumtizoo, djtO,. L. Dooge. Crand Rapide, Jito. N. Vijlt. Grand Hoven. dilo. n H. Ho per*. Pelln, town, i, II. C. liaysknmp, Sl-Lonirf J. Stillen.'Philadelphia, Pa. Do abonnomcuU-prijs op den Nieuwsbodt i» slechts TWEE DOLLARS per jaar, of oinlrent t)** pests per xveek! Zij die xvonschen in Io teekebem hebben zich slechts bii do kgonlOp aan tc meldm ef hul gold (in goede bpukhUjettonJ in ,epnoi).brio(4»»''"' teu, dio franco moet eezouden w orden win J. QUINTUS, Sheboygan, Wis.

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1855 | | pagina 4