ia raiwi®, 0K3JUUK BIR MIBBRLMBIRS M H00RB - AMIRï&iL GEHEEL NO. 266. FBÜI3LLBTOBI. ast: ftürïïsi; r;,: VERSCHIJNT OP DINGSDAO VAN IEDERE WEEK. J. &U1NTU8. Redactenr Eigenaar. VOORWAARDEN VAN INTEEKENING, 2)00 por jaar, stiptolijk r.v vooRViTnicr.vusn. Indien liict binuon dozes maande» betaald wordt, zal $2,25,00 indien uiot voor den afloop de a janrs be taald wordt, alsilnu zal $2,50 in rekening gebnigt worden. ADVERTENTIE-PRIJZEN. Van G tot 12 regels, voor de corete plaatsing - 1,00 Voor 6 regels of minder, dito, dito - -0.50 Voor elke volgende plaatsing - - -0,25 Geboorte-, Huwelijks- en Doodborigten, ieder 0,25 (Zie ook hot Eugelsch nnn dc regtcrlinud.) Brieven en toezendingen franco anu J. «luinlus, Sheboygan, Wisconsin. wordt daarvan overstroomd en zijn vele land- I had toegewijd,ontrukt. Verliest de bioof'-ning rle bouwersin do noodzakelijkheid met vee en havo hunne woningen te moeten verlaten. Levden, 27 Doe. Dezer dagen kwam een NEDERLAND.- Middelburg, 28 Dcc. Uit Brouwershaven wordt ann de sled. RotL Courant het volgende geschreven tan 23 dezer: Gisteren avond om streeks- 6^ ure had in de naburige gemeente Duwendijta een verschrikkelijk ongeluk plaats. De landbouwers Bartel aan de Zonde, oud 50 jaren, Cornells Boogerd, oud 47 jaren, en zijn -mmbchuwdzoon Jan. Verseput, oud 23 jaren, begaven zich ten vier ure des namiddags huis waarts. Van liier ter halverwege bij den ar beider Paulus Jobse aangekomen zijnde besloot men onderling, om hei sb-chte weder, den moei- jelijken weg en de dikke duisternis, den zoon van bovengeturlden Paulus Jol/se af te huren, ten einde hen met zijne zoogenaamde Schouw- schit boot naar huis te brengen. Naait wlijks wii9 men met bovengemelde boot van wal ge- stoken, of zij sloeg oiu, wmtrdoor al de vier ge melde personen in het water gernnkten. De ar beider Paulus Jobse, die hen bij het embar- queren had bijgelicht, was naauweiijks in huis teruggekeerden hut licht inde Inutnren uiige daan. of hij hoorde een versolt rik ke lijk nuodgu- schrei, wnnrop hij zich mmr d" plaats des on- geluks begaf. Daar er door den donker niets onder zijn bereikte vinden wasdnn een pols.reik- te hij dien nan een der in het water spartelen den toe, dien hij het geluk hml te redden, en die latei bleek zijn zoon te zijn. In dezen kor ten tijd wns alles rondom heul stil geworden,zou dat hij door den beerscltenden donker en harden wind in de onmogelijkheid verkeerde de overige drie ongetukkigen hulp ie bieden, welke allen hunnen dood iu de pas nieuw gegriivene wa terleiding vonden. De lijken zijn reeds in den verloopen nacht opgevtscltt. De lieer C. Boo gerd laat eene weduwe mei vier kilidcien im. Men schrijft uil Zierikzee 2G Dec. Nog onder den weemocdigen indruk van bovenstaand ongeluk, verspreidde zich gisteren morgen de treurige mare door de stad, dat een der keik- gnngers zich naar de vroegmis begevende, door de duisternis in het water wns gevallen, terwijl redding niet mogelijk was geweest, en men nog niet wist wie die ongelukkige wns. Hel laat zich - beier gevoelen dan beschrijven wat nngsï "on - ontroering dit bij menigeen heeft veroorzaakt. - Eerst des morgens leu half negen ure vond mon het lijk en werd bet bekend, dut dieongclukki ge was ecne dienstbode, onbesproken van ge drag, en volgens hel getuigenis van hen, bij 'wièn zij nu en vroeger diende, oppassend oei lijk en trouw, de 15jarige D. van Dijk. Donderdag 4 Junuarij nnusuviiulo, des morgens ten 10 ure, zal rar. A J<\ Sijjle. als verdediger optreden van hul dagblad de Ekster, vun 4 Ooi- IK, beschuldigd vim taster tegen het ministerie, omdat er stunt, dat de niinisters.dn.-it do levensmiddelen veel duurder zijn geworden, in de truonrede gelogen hebben als landentrek kers. Gedurende) de nfgeloopen maand No ,;vember zijn in de gemeente Neuzen, heidien- de cene feitelijke bevolking van 2881 zieleti, ..«eene sterfgevallen bij den burgerlijken stand aangegeven. Als eene bijzonderheid vno buileDgei s ne sterfte deelt men daarentegen mede dat in eene der gemeenten der Zecuwsclie eilanden, - teilonde 603 zielen, in den lijd vuu tien weken lien personen zijn overleden, waarvan negen ge huwde vrouwen. g Hardbnbbbo, 24 Decemb. Het water neoml -hier nog dagelijks en schrikbarend in hoogte toe. Van hier naar Ivoevordeo gelijkt liet thans een urchipel. Vele bewoners der eilandengroep, jn het bijzonder de landbouwers van Griimber- .gen, hebben liet water tut eene aanmerkelijke hoogte in de huizen. De gewone zandwegen zijn hier en danr met gaten gespoeld, op som mige streken niet te herkennen en zelfs voor den voetganger bijkans onbruikbaar. On derscheidene binnendijken zijn doorgebroken, waardoor vooral veel sclmde is toegebragt ann net gedurende den zomer zoo ijverig vuoilge \*elto werk der kanalisatie alhier. Gramsbergkn, 26 Dec. Sedert eenige dagen xn-i men in deze nabjjln id, in le t bijzonder te Holthcme, het dioevige schouwspel, dm niet al* ,;ji'en een gedeelte van den oogst van dit jaar, j mn.-ir ook leeds het gezaaide (winter—rogge) „jtpor liet volgende, gruolendeels door den wn- iprvloed worjt vernietigd. De aardappelen drij ven veelal in liet water. Het winter-koorn bij de dinkor.ie zijner kerkelijke gemeente, gedurende den winter eenige bedeeling te mo is PUDUSnED on tuesday of «ach WECT, Bt 3. aUHÏTUS, Editor Proprietor. Term». iBjOO per yonr. strictly IN ADVANCE. All lettere must be post paid. Advertising- Two-lbin One-half do. d«- do. One-quarter in. da. iw. One Square, (twelve line*) o six months, three months, one week. 6'JAARG. NO. 6. SHEBOYGAN, WISCONSIN, 13 FEBRI .VUY 183 $10 30 1,00 0.23 per rear. 500 until forbidden. geneeskundige wetenschap in her ker doet het zich gevoelen, veel, nog r eer we bedel ken, wat hij,'bii voortgaande ontwikkeling nu voor haar zou zijn geworden. Zijne, door de Hol inn in het werkhuis, ook meldde hij zich nnn oor naar zou zijn g««0,0.r ii ,1. di-loria ziimr kerkelijks Haarlem bekroonde verhandeling over de ont- ikkuling van levende wezens op eu in ande 0 0 r I wikkelinE van levende wezens op eti in ander* g.n mrnrg™. Vroogar ,,goD..r ,m of B i)och toorn, MI,*., pl,te «Marti... ra».,„l,,Ppij „,h,»d.lN,¥. begrijpende, dn hel werkhuis en de bedeeling r 1 ,;;i. „.,.1 i, „t5 .te. iia,n h,.d Km behelzende zeer belangrijke onderzoekingen o mgrijke onderzoeking* sommigo duistere punten uk de leer van het zien, hadden den overledene zoowel huilen- als binnenslands reeds een' hoogst loffelijke» eu eervollen nnnm doen verwerven. Rusteloos, voor zijn gestel welligt te rusteloos bezig met dc beoefening hoofdzakelijk van hei gi lie fkoosde vak zijner stadie, do oogheelkunde, en zich steeds meer en meer daarin volmakende, raogt men bepaald og dat gebied met regt 'nog zoo v. el van 1 em verwachten 1 Nog zoö jong ontrukt aan de zijnen, aan de maatschappij eu aan de wetenschap, lu-eft hij toch reeds nuttig geleefd en zal menige blijvende herinnering zijnen naam ook ia de wetenschap doen voortbestaan. Men meldt uil Arnhem dat daar verleden Zundng een treffend ongeval plaats had. E<-n in gezeten in de gemeente Neerijnen, zich voor weinige dagen bij zijne bloedverwanten sillier be vindende. woonde namelijk gislen-n avond eene godsdienstige zaniciikumsi in de Kortesirnat al daar bij un op uitnoodiging van het aanwezige gezelschap zullende Voorgaan in het gebed, v'ul hij bij liet aanroepen van liet Opperwezen he wustoloos neer. Terstond werd geneeskundige hulp ingeroepen doch tevergeefs, de «Herwaar schijnlijkst door eene beroerte getroffen voorbid iler wns reeds overleden. Ovcrstrooming iu Nederland. De dagbladen in Nedcil.md zijn opgevuld niet berigten omtrent den herig.» storm, die al c'aar op de twee eerste dagen dezes ji 11 orkaan niet juist voor hem bestemd waren, had hij ziji schut (ruim zes honderd guldens) zorgvuldig in zijne jas ingenaaid. Gelukkig voor beide nrmen- administrntii-n, werd hij bij tijds verruilen en moest hij zich met zijne welgevulde jus te vre den stellen. Amsterdam, 30 December. Men verzekert, ilnt de sehude, door de ongeregeldheden van sommige kadetien nnn de Koninklijke akademie Breda veroorzaakt, ongeveer f 000 bedraagt, die denkelijk door de schuldigen onderling zal belmoren vergoed te worden. Veertien kndets zijn vnorloopig met verlof van de nkmlcmie ge zonden, in niwncliiiiig der door den minister op hen ine te passen straf. Ook wogens de straf, relke de vourlonptg in arrest genomenen zullen indergnan, schijnt nog niets met zekerheid be kend te zijn. Amsterdam, 2 Janunrij. Ann een piirlikulior schrijven uil 's Hnge ontleent de Amst C't. Ii«-t d gen de: "Het is niet onbekend, dat onlangs in regeringswege een oorlogsstoomboot mmr Japan is gezonden, wnarvnn de kommnndant in last had, met bet gouvernement aldaar onder handelingen ann te kiluopen, ten eindö concession ten vonrdeele van den Neder]. handel te verkrij gen. Uit eene hnui waarop ik meen te kunnen staar maken, verneem ik, dut nlliii-r met de ranil pnrtikulii-re heiig ten zijn ontvangen uit Rinuw in -ludïe, waar gemelde boot geankerd lag op hare terugreis van Japan. Zijn die berigtcn juist, dan zouden de aangewende pogingen lot berei- king van hel duel hierboven vernield met den bes- j ''aar op de twee eerste dagen eu meest gt-wenschu-n uitslag bekroond zijn." (gewoed. In het laatst van liet vuiiga jam - Naar uien verneemt, circuleert onder de het «veder reeds woest; muur in het begin ingezetenen te. Wijk bij Heusden een verzuek-1 het nieuwe jaar ging lu-t schrift aan <len min. van justitie, om hunne eige-1 «ver. In de provincie (Ironing-,, zijn verscl,,-. politie te mogen uitoefenen, dewijl de dage- deno dijken doorgebroken nf met grooto laspnu- lijksche ondervinding leurt, dat nldanr geene 0f ning damvuor behm-d. I- lusland is, dank den althans eene zeer fln.uwe politiedienst bestaat goeden staal zijner zeeweringen, voor overstroO- Bij het wapen der infanterie wordt weder j mingen bewaard gebleven. Tc Jleppel heeft men <le vroegere lading in 12 tempo's ingevoerd, ter- j eenigeu tijd in grootcn angst veiket-id. Men wijl hij hel vuren een pntroonznk ouder hut leder hrngt dstrtr de tijding; dm bij Zwartsluis on nabij goed wordt gedragen, gevnld m«-t 10 patronen en gelegene plaatsen liét Zeewater nnn den kruin 12 slaghoedjes, wordende deze laatste niet racer der dijken stond» j», np Sommige punten daarover op dl- patroon bevestigd. heen liep, zoadat lueu Ieder Ooguablik voor eene Haarlem. 3 Janunrij. Naar men verneemt, duorbrnak beducht was. Gelukkig echter is, bij heeft de b-velhebber van 's rijks stoomschip Cy- I het gaan liggen van den wind, de nood geweken. doop zich, in den nacht van den eersten <>p den Te liarlingen liep het gerucht, dat aldaar iu 2den Janunrij, en in den destijds woedenden de nabijheid een sclup mei haver beladen uil el storm uit het noordwesten, bij gebrek nnn ge-kander was geslngi-n. Te Zwolle heeft het wu- noegzame steenkolen, en derhalve bij orilsténic i ter ook t-etiu seiner ongekende hoogte bereikt; ni* van liet mïcld.-l om de noodige kmcht «e out I tv» gevolg» vt-ncr diruiOnab Ver lengte van 3U wikkelen (en einde den wind liet hoofd te bieden.ellen in ücn DiiZinlijk, is de polder tan Dieze genoodzaakt gezien, om, «11 behoud der beman geheel overslioomd, waarbij ecu huisje is oraver- niiig, hot schip, met hoog water, op strand tejgeiulil. iiij Kampen zijn do polders vnn Doon zetten; 't tvelk dan ook is geluk,. Vermits slechts I Uien en Broeken vu Maten oudergeloopei). Het drie personen. U> weten, de-'flicier van gez de dam uitkomende water is in de stad gvdrongeii Haan, de machinist en een d-r matrozen, die, I en slechts met moeite ib hel gelukt de Geile zonder het bevel danrtog af te wachten, van j broei spoort en Uaarlaj slaande woningen te be hoord zijn gegaan, zijn vermist, en vermoedelijk I houden. verongelukt.—Op het afbrengen van het schip De berigtcn uit N. Bmband zijn ook zeer on- beslaat voor alsnog weinig of geen uitztgt. g„nsiïg. Ta Baardwijk staan alle l-uuvnpolders D.-n 4 dezer is do equipage van Zr. Mrs. j elI oük de binnenp»ider onder tvmer, en te Waal stoomschip Cycloop in een vaartuig Ie Helder j wyk „]Io |Ujuei,. Tusschen- Vlvmen en Geer- aangekomen en op In-t wachtschip overgeplaatst. - UUnlenherg is bel land buitendijks «iet alleen ce- Zoo ln-t berigt der stranding groote vershigen- I „e pare roaar ook binnendijks beginnen on- heid veroorzaakte, niet minder groot was de j kc.|u gemeenieu ouder water tu staan. Aan de blijdschap bij liet zien der g-reddo mannen, die z,„weuaamde vaart is ieder huis als hel ware ten tlnar zoo vele betrekkingen hebben. j ejluujUu gCmeeoschap wordt door klciue vaar Mkppel, I Janunrij. Aan de - Ilollnndsche tuigeu en vluttcu ondei huuden. post is heden morgen, op derzeher reis, even aan I Ook Ayislerdam dreigde gevaar. De Wester deze zijde van Zwartsluis, een schromelijk on-dokdijk, waar de golv.-n mul bruisend geweld gevnl overgekomen. Ieuinnd aldaar oen geweer j oversloegen tverd vuu kistingen ene. voorzien. Di of pistool voor de kar afschietende, schiikle daar- passage was er verboden. De schutsluizen, oit door het voor do posikar loop-nil pniird zoodanig, mei dubbele rijen deuieu zijn gesloten, werden dat postiljon, pnnrd, kar en al in de heriiislnut I daar en boven ind balken gestul en op andere stortten. Postiljon en paard zijn er gelukkig j wij/,e stevig Voorzien, want hel bezwijken van met den schrik afgekomen, zoodnl er «en dezen sleehls eene dcrzelve zuu de stad aan undcrlou niets anders is te betreuren, dan dat de pakket-1 pen prijsgeven. Alle octrooi-gebouwen werden ten door en door nut zijn geworden, en dat ln-t verlaten eu stonden gedeeltelijk onder water. Ai een oponlhoud heeft veroorzaakt van ongeveer de overzijde van het Y is de zoogenoemde Buik vijf kwartier uurs. sluier 1-lniu (ven voor weinige jaren bedijkte nan- Groningen, 2 Janunrij. Onze stad verloorgewonnen grond) onder water geloopen. Em gisteren een' hnrer geachte burgers, de weten- j delijk, is echter lu-t gevaai geweken, eu Amster schap een' rei-ds verdienstelijken bevordernnr. dam er mei deb Schrik nfg-komeu. Tc Hoorn is In d-n nog jeugdigen leeftijd van 32 jaren werd j men nuk steeds waak— en werkzaam geweest bij namelijk de heer A. Cramer, M- d.. Gliir. en l du «lijken, en te Rotterdam stonden Jeu 2den in Ait. obsi. Doctor nlliier, na eene ziekte van j dc biiinoiislM.t vtischuidene woningen en straten slechts weinige ringen aan de zijnen r-u nnn de j blank, terwijl de builensind bijna geheel ondei wetenschap, waaraan bij zich mot zuu veel ijver water stond, F RANK II IJ K. Parijs. 22 Deo. Tu Tualon wacht-n vior •egimenteb op inscheping, terwijl heden le vturscille vier regimenten aan boord van de i/eleuger ingescheept zijn. Iu vele dagbladen is gemeld, dat een mi litair een pistoolschot op den generaal Roilolan odust heeft eu de kulom-l Fournitr daardoor :gt gekwetst is geraakt- Uit Marseille ontvan X<?n berigten behelzen dienaangaande de volgen- Ie bijzonderheden: De generaal zat tc pnnrd, te midden van zij nen staf, en verliet zjn hotel, toen een in ven -sitrl gcklvede man hem nvt geestdrift onderdo -n cm pistoolschot op hem lostv, waardoor rle chef van den staf, kolonel Founder de Saint Larg, gewond werd. Pour nier, in het been ge- iroffen, lit-eft echter, met behulp van den go- aeranl en zijne aides-de-camp, hr-l hotel dor divi sie kunnen bereikun. De moordenaar, dadelijk door een' rlragiimler vun liet escorte gegrepen, weid naar den nnhurigt-n post geleid.en hoikend ds een voormaïïgen Zotiavo, die zich weder nis plaatsver vanger jliitd wille» verbinden; maar nn, nis do ongunstige berigten die men van hem had ingewonnen, door het militair gezag te ij» afgewezen, is rlvze man bijnii krankzinnig jeworden, cn heeft zich als een ware dwaas wil len wreken. Men voegt er bij, dut hij na zijn*- italie de ohzamenliangvndste en verwnrdste woordeu uitte. Ilij werd weldra, te midden der hevig getroffen bevolking, door 2 gendarmen dc gt-vnagpnis gevoerd. Weinige gvnrwanls Worrleu mevr geacht, en zijo die achting inder d zoo waardig als do edele veteraan, dio niet gevallen is onder rlczr n even lagen als dummon voorbedachten aanslag. D-_- heer de Rostolan is een der schoonste karakters vnn ons leger; man van eene zonderlinge onverschrokken- j heid. gein-el levend voor zijne pligten, en on- 10,-id om ze te vervullen; bij bestuurt se ven jaar zonder ophouden de inscheping der troepen naar het Oosten >;n de modjelijk- ste bijzonder li- deuj van rli-ze dienst, voor welke bij zoowel h'-efc moeten uitdenken. Parijs. 1 Janunrij. De regering lant geener- modedcelingen nnn de «lagiilmlen toekomen; rle Keizer vergenoegt zich zijne oorlogszuchtige bedoelingen hij dkè g-legenh-id nan den dag te en, Hij geeft zonder Omweg-n tC ksnnen_ dat hij zich in het aanstaande voorjaar ann de spits van zijn leger wil stellen. Du oorlogspartij heeft op dit ongeiiblik stellig de ovrrhand. De nieuwe leening gduuft men dat nog spoediger zal vnlieckend zijn dan die vnn 250 mdliiien t'rs. De nationale gard.- zal eene belangrijk® verandering ondergaan. Men is voornemens den diensttijd le 1 verlengen^ liet bnnrt nog al opzien, dat de voormalige Russische gezant to Parijs, baron Kisselejf, l»-t hotel dat hij bewoond had, wederom voor negen jarnn heeft gehuard. Ook door vorstin Lieven is dit geschied. zin ia geschied na» al dn rilcoringon der bonrlssta- Achmel-pneha.de vio admiraal vnn da Turk ten eu aan de bondsvergadering. gclie vloot, di« zich (Imns iu den B->sporus be- De Berlijasche politie heeft in l.ut om ierjer' 1 vindt, lu-eft hierover bij den seiaski' r geklaagd, persoon te arresteren^ aietmi-hten mogt Pniifshcla? Hij lust thans zijn eskader uit. om zich «»n den onderdanen voor vreemde krijgsdiciMt aan to rver- i genernlissimus Omer-pnch» tot ln-t merbr-ngen ven of niililnircn tot desertie te verleiden. 1 v«« b--t Tork<che Donau-luger naar dc Ivrira ter Pruim., heeft mm« nilvoer j "f rit.rd.ppa™ e. gnnen u, «.li,.]., „f M"" 0*"-p«h,. mm rerrreh r=M v.,„ °30 |,CL Ier mmh tc hm£, rn «•TO0 "f T' V" N t -el rorr cbepMlr!» tij-1. Ee„o verwlJS»V.tn CmMUm* .or.ll mMmrif*». gOToltoo-li^leo ,1e, «Je» va. hel utlro.U^ rati - h? h" eon hol Ttrrk- 1c Icipv.ig wortlr-n -cl.iri.le», lur. oil,Ju hicniinlrc.t IV?"»-,"1 d° k"°! °P een besluit to nemén. I uitdrukkelijke voorwaarde, dat zijne troepen, af- grscheiricn v m elke andere ontmoeting, nanval- b-nderwijze tt-gen de Russen zullen handelen, en niet order-worpen trordet Terwijl in Je meesto staten van hel Tolver bond tot het verbod van «km uitvoer van paarden is besloten, zal dit in HaiiQovor niet gescbivden. Hoever sommige rusrisohgezinde dagbladen gaan in limine oordeelveilingen over Engeland en Frankrijk, kan weder blijken uit do volgende woor- deiL vuorkqmenda in het volksblad van HnJle, ge redigeerd door prof. Leorlio zegt"Du onschend baarheid van Turkije te willen behouden, grenst aan godslastering, do legere en vloten van Enge- land en Frankrijk staan op dit oogeublik klaarblij kelijk in dienst van den duivel; het gebed van el- ken christen moet zijn, dat (iod hen op alle moge lijke wijzen vernietig* en uitdelge, waarmede Hij door zijnen doodsengel, de cholera, dan ook reeds een aanvang heeft gemaakt." I11 weerwil van rle vredegeruchten zet Pruis- aen zijne wjijp-aing voort en worden zijne vestin gen in staat van verdediging gebragt Verschei dene olfieiereu der landmagt zijn onder de wa pens geroepen, In de nabijheid vim Born worden dezer da gen eon aantal keltisolie en remoiiwche munten uitgegraven, afkomstig uit dc tijden van JvHus Cesar. aan Toorwaarder», -nbsar met de eer en waardightid der dap pere verdedigers vnn Sdistrm. Ook de Monitenr bevestigt thans, dat Omer- pnclm het Turkwhe korps, dat naar de Krim is ingescheept, kommnndcren ztl en dc geruchten omtrent zijne afzetting dus geheel uil de lucht zijn gegrepen. Eene keizerlijke ukaso is verschonen, hou dende voorschriften tot vermeerdering der staats inkomsten door middel ran den verkoop van den tahnk. De Czaar heeft bepaald, dat eiken soldaat der batterij van Sevastopol e« ne maand van dienst als een dienstjaar zal worden aangerekend. O-ik bij de twaalfde rvkruten-ligting zijn, naar men verneemt, de Israëlieten vrijg«-sti-lrL Het Russische leger zjI volgens de jongste maatregelen in het jaar 1933 zuo.-sterfc zijn. nis het sedert liet bestaan vno het Russische rijk uog nimmer gvwe-.st is. Thans telt do Russische ie- germagt reeds voel moer dun 1 millipen strijders! Te Petersburg heorschl eene vcorbeeldelooz® 1 <.«u»c, v.» uv re klassen dér bevolking zijn Briev.n nit Kopj»»l»öen m.IJo», J-.t aJ «""«-f ™«r i»-•»> »di «I. Wr>« rl'-r J.o lm... feommur- ]«-»r,b,.»«li.n a,n M All, f- (iijsclipp,. onJcr goleirlo g.I. virmi. j ""'J1'1'- l,ls InmJ-ls- rrteir, «as» (SmI gen d->or de Sond tó zenden en nlzoo de betaling SJ van don tol te weigeren, tot cnisiigo verwikkeliii- i Eene depeche uit Konstanlinopel van 26 :eukan leiden. Overigens !i«*cft tie Deeusehe te-Dicembvr, te Parijs ontvAngen, houdt in dat het turkschc Donau-lcgi-r reels in 'le Krim is aangekomen. Het gerucht was daar io om loop dat de Russen, waarschijnlijk bij een uit val, verscheidene kompagniea Frnnschen hnrldeu opgeligt en klijgsgi-J.ii-.gen gemaakt. Alen voeg de er bij dat de laatsien bij die gelegenheid ook diie stukken geschut hebben verloren. In verband met deze berigten moeten wij nog melding multon dat van versehilh-ndu zijden in Engeland bepaaldelijk verzekerd wordt, dat lord Raglan bevel, "f iostructieo, ef vofmagt gi-kre- Lo ENGELAND. 1 Janunrij. De Times vnn heden Herb -fiigst artikel over den slechten toestand en de verkeerde organisatie van het Engelsche leger in de Krim, terwijl liet blad daar gonover de gunstige positie vuu hel leger der Fr.-uischen doet uitkomen. E«-n blief uit Parijs meldt dat de Engel scbo regering te Hamburg.'in de Nederlanden en in Spanje werfdepots oprigL De aaogeworve- nen ontvnngen 25 fr. hij d«- onderteekening, 300 fr. bij dc intrede in ln-t fcgciftenl en buitendien rijkelijk tabak, thee en sterke drnohen. E<-n>- vereeniging vnn aannemers heeft lot onze rrgering lwl verzoek gr-rigt, orii nnn hen het slechten der vestingwerken van Sebostopol op t< dragen. [Dit is de huid verkoopen, voordat de beer gcschotcD is.] L.I. Znturthig avond is te Manchester een jongeling uit de bovenste galerij van den schouw burg op de handen en hoofden der paterre-be- zoeiters ned'-rgestort, zonder noch zich zeiven noch iemand anders belangrijk te bezecrcn. D U IT S C II L A N D. Bij de militaire conventie van den 20stou April geantiexeenl aan het vcnlmg van denzelfden da tum, verbindt zich Pruissen om hitmen 3G dagen 100,OUU man en 3 weken later nog lüO.OOO man te mobiliseren. Bij eene (lepeclie van den 24ste» Dec. verklaart do Oostemijkscho regering aau Prui-Jtn, dat bijaldien do vrede op den lsten Jan. of een kort daarop volgent! tijdstip niet is verze kerd, de tijd tot vervulling van do v. rpligting ge komen is. Zij verklaart vorder, dat er reden be staat, out do helft der bondsconiingonten der ovori- gostate» to mobilisoron.Eeno ini-dcdecüng in dien gering verscheiden stukken zwaar geschut op <I« wallen van Elzenenr deen plaatsen en het garni zoen met een paar honderd kanonniers versterkt. De uit Wiesbaden d.'A-r :utngékumenc sviatsraad, de heer v. Kotsrbue, was met ecne bijzondere zending nnnr he; Nassau- sche hof vertrokken, die betrekking zoude hebben op rle houding vin de Nederlandsche regering *.e:: aanzien van d. r. t-génwocr'.hg.-n oorlog, llus land namelijk had de bedoeling, zoo meldt e<-n dagbl-d. dorr middel run dt* tnssch«-n d<- hoven w van Rusland, Nassau en de Nederlanden be-a"-'" beeft om tot eiken prijs den Iingverwachten staande verwantschapsbetrekkingen, het daar btslisscnden nanv.il op S.-bastopol tv wagen, en heen te wenden, dat de staatkunde der Neder-1 111 cl eL'" kloppend hart ziet men te Londen de Inndsch'e regering du belangen van Rusland niet I berigtcn van het oorlogslooneel te «emoet. tegenwerken zoude. I Volgens tcU'grnftacIi berigt uit Weenvn van - T. Wtirnn, ia k.,t- en i0 J'. f» f'K,i» •>- gr.ifruüfoatdekl. T..n „.„.l.jk, '„„i., ««f™ B-We». v,e,m.!eii,ie ,1. d.M.lijk? c,„file I s v' »-J B- Alc.» hcblw» w, Je he.ueke» wilie, hel .leSélijk over- f J"-»'"» schut van Schiller, vn Cothe rust, beme kle del 4C c begeleider tut zijnen schrik, dat du tweede zeer j Hon 23 Dec. 11. was de bevolking der goed gesloten deur opengebroken en de kisten li'hsche hoofdstad getuige vaa een tooneel, zoo in de graven vnn «in» groothertog K-trc! i g'Jijk een beiigtgever zegt, in Turkije en lus en die zijner gemalin, alsmede die in b.-t graf '"2und"ri"'id iu het lurkschu leger nog zelden of des laatst gestorvenen groothertog Karei FreJc "o0U g»««n «s, Soli'iian-pacha. on HulM-bey rik geschonden waren, terwijl de"g<>uden boord seis vnn het kleed over de kisten en van de lij ken zeiven d<* ringen. Eet guuJ der ep.iuleu--n en andere zaken van wa.ir.le wt-ggeroofd zijn. De ze diefstal, die blijkbaar met gewelddadige braak gepaard geweest vn door verscheidene personen geschied mout zijn, he.-ft eeno nlgcmeene v«*roiit waardigiag en ouLstchmis te we-ggebragL Te Keulen is onlaags rene paard' opgerigt. die zoo ree w« iijka iu staat is aan te voldoen, zuudal dan ook de prijs reeds eenigr penuingen bet pond geklommen is. Te Gt-nóve hebben zich reed» lieden voor het engelsche logim-n lat ven. Te Lucero en Fr -iburg wordt voor «h-n Kerkdijken Slaat geworven, die t-ree nieuwe re. gemenien op de been wil breng'-», ter vervnn. ging vnn do fmnschc regemoaten die li.'me ver- Idteu zullen om zich naar de Krim IfebeogYe». ondergiogen ed» gedeelte der straf waartoe zij i dour ren* krijgsraad vnn Turkschc militairen ver- or deel J waren, omdat zij. fc:j den aanval der Russen op do position der geailieeirien te Balak- i«va, mui hunne troepen b>-t hazenpad gewezen lindtluu. Zij werden op een der openbare plei nen vnn Kou&taniïuopei, nn eene ernstige straf- rede van den minister van ooi log aangehoord te j hebben, van hunnen rang «n onderschei dingstee- i ,i .i hi. "S enJ kenen ontdaan, geboiid en wor Ze-ken jaren naar 'I debiel heelt, «lal zij nnn li- - n ilen gawikerfcer gcz»ndeii. Dc t.dr.jke menigte ragen uer arbeiders - toeschouwers gnftloor gejuich hare tevredenheid ie kennen over deze strafoefening, die, naar men hopt. strekken zat oiu bij dc officieren *ao het tlirksche l-ger hel besef v.» piigt cn VvraulwoOr- delijkhcid weder to verlevendigen. Ouder de slugoffer» van den storm van den 14 Nov. behoort de pothogr.-.tist die door de En- gelschc regering afgezonden was om dc vesting op te nemen, met zijne h- Ip-.-rsen toestel; alsme de dc duikcis toestel en ii. t pe-isomel. besicmd lol wegruiming «Ier in de liaveu vjn Öeb.tstypol gezonken schepen. Berigtcn uit Odessa van den 12 dezer, In de engelsche bladen medegedeeld* berigten dat men aid «ar zoo ajer bevrc^i was vo<kr een .aanval ej-M RUSLAND-TURKIJE. "Volgens de jolleste merh-dvelingvn vnn den Benodi-a-Donau, lij-len dr- voor fcjebastopolstaan de 14,000 man Turkse hu troepen gebrek nsn warme kleeding, proviand, gelden z»-Èrhmuuiti? w, MU.a, Bovendien worden zij deor den Britscheo jdi is i van de geallieerden, dat er nieuwe simudUtUerijen kommandant te B.ilaklava tut do laatste nrtn-ids-waren opgerigt. De nieuwe gouverneur, generaal diensten gebezigd, zoodnt het geen wonder Is, j .Sehnbeiskv, wor«l als een energiek mim be=Htouwd dat dc nidus behandeld» Soldifteu slecht vechten. lief gnrnizóet» bestond uit öO.ouO man. De Hollanders op Manhattan. Uit het Eugelsch vertaald door Arie van Ingen. Vervolg en slot van Eb. 5.) Een nieuw bestanddeel vnn maatschappelijke» TOornitgnng was nu krachtig beginnen tc werken, cn in overeenstemming met den vrijen geest der - Hollandsche staatkunde, in de burgerlijke en rnnnt- aebnppelijke stelsels vau Nieuw Noderland. "Eone gru.Uc menigte-personen, ja, geheele plaatsen," zegt qo Laetj "ten oiudo zich nnn de onverdmgelijke re- gering van Nieuw Engeland, te onttrokken, ver huisden naar Nieuw Nederland, tor verkrijging dier v^jliei d, die bun door hunne eigene Imulgenooton oatzegd word." Alleen in Rhotle Island, dat kind der Püriteinscho vervolging, wns liet geweten vrij in handel en wandel. Overal bldors in Nieuw En- ijand, verloor hij, die niet behoorde tot do go- pngste sekte der Pharisee», die van lmn kort- juiig geloof de lioogore wet maakten, bet knrak- l^eens burgers; nnn hein werden de rogten vnn i vrij monscb ontzegd en hij leed gedurig un- jl door hunne schijnheiligheid en hun bijgeloof, mzinnige, eorzamo mannen, wier inborst zulke jtjerdrukking niet kon verdragen, volgendo het tfrbeold van den wijzen leider dor Pelgrims kud- p> gingen waar zij onder de Ncderlnndscho rege- "fe de theoretische vrijheid dor Engolsche grond- fkonden genieten. Zij vprkregen land rondom mlmttan eu Engolsche nederzettingen werden in hst Chester on op vemcheidono Amsterdam was toegestaan, werd George Baxter l"g ware» en bij was ic-u t-imle raad. Maar de stnrm tot Engelschc-n Secretaris van Nieuw Ncderlnnd j rlrv-f spoedig af, want «U- Kiigeisclu-u krvameu niet 1 Uilcudi^de Directeur mautrtv toelic-reulsoli-n om lek, rtimr de lut linrtige overgave der vesting, I'S d.l-N »ng Eiland begonnen. Do Nieuw Engolandors "luwden mot de Hollmtilsche. Vrij zijnde om h als burgers to doeu golderi, liezaten zij weldra )1 invloed op de openbareaangelegonbedentien r dat eene stedelijke regering aan Niouw benoemd. De vreemdolingen namen gereerlelijk do republikoinscho gevoelens der Holl .ndsc-he bo vo.king anu eu speelden eene voorunme rol in de tlemocriitische bewegingen, die aan Stnyvesant zooveel last veroorzaakten gedureude de laatste ja ren zijner regering. Itejiublicniiisiuiis [rcpublïkëiuscbo gezindheid] be zit, gelijk «üko nndi-ru waarheid, eene bijzondere le- veuskraelit. Het wordt door rlo vervolging gevoel cu:» - groeit op het krachtigste onder de verdrukking «Ier 'n!l"d overheid, lioe mevr Stuy vesant beproefde deszelfs 'K'1 vooruitgang tegen tegann, des te verder verspreidde- 'a!'," het zich en bloeide. Do volkswil, ten volle gezet op ?f,l1lP hei-viimmigon. wns in dun herfst van 1(553 stout ge noeg, in weerwil vun dun Gouvoruuur, ueno vergarle- riug van du iuwonurs van Niouw Amaterdain bij een te roepen. Negentien gedelegeerden werden uit acht geiiieciiten guko/.eu, en kwamen bij een wu Stadhuis, nau lic-t hoofil van Coeuties cutulier. 2>j vurklnnrden slouteliik (lo regten St.-mts, overeenkomstig de wetten des Vaderlniirli ullun oiulerleokenden een panier, hqvnttendc een slag van al hunne kwellingen niet eene plegtigr klaring tegen -i«»""'..i—-m a— op duu Hollnndscheii helde wisavhen door de ten onder btenging van betZwecd- scliu bestuur over de Zuid Rivier. Eone expeditie tegen de Zweden werd iu den loon des zinuers uitgerust,een vast-en bededag vastgesteld, om den zegen des Hemels op deze onderneming nf te suieokcn eu na de predikatie op den eersten Zondag in Suplomber, nu twee eemvuii eu vijftien innauduii geleden, zeilde ceu smaldeel van zeven schepen. Ik- r over du Zes honderd manschappen, onder dellijko bevel \-an Sluyvesnut. vau Maubut- e Zuid Rivier, iu de kajuit vnn liet vlug- IK'iIiins, bevonden zich rle Gouverneur, dn verueur dc Sille en domine AlcgnpoU-nsis pvolgervan Bognrdus, tlic met Kieft en muleren op t- reis naar het Vaderland.nun de kusten van Wallis, (hipbreuk geleden had eu verdmuken was. Daar zijne urermctsU-riiigen en voor het einde van Septum- I tigen voorspoed, onbekend in ber had liij do beuttingen vau de Zweden aau dei btt stadsvolk slond met liet lutlibrv' Delaware ten onder gr-.bragt. Gelijk Alfred vnn En- -"*1-- gebruikte liet middagmaal teu elf ure, ging met geland maakte hij burgers van een groot getnl dvrhet ondergaan der zon naar bed, behalvé op bij/«.udc- ovci woniielingeii en waren over het algemeen op re gt-lr-geuhodcii, ïw nis Kersmis uvoud,ceu tUeepnr- reyte vrienden vnn de Hollanders. Zg geimteu eeueu tijtfe cn een bi-mbi»sf«vst. biji.iiirleren vrnrspwrl gedurende dertig jaren au ver- Diegenen, d:e de deftige sol wel kouuien toen Willem I'enn als Gouverneur en ver- I zochten kwamen toen t.-n dr klaarden den ring vuu zijiio aankomst den gelukkig- - te zomen en gingen met hst slxm vnn zessen telen uivtongcucgeu watvu to*, vkuuvct- tcre gelrimw, t ,-rieot de stad tót het laatste toe te ver dedig- a "ii Ka-I bot volkom ln-m u- helpt-n: maar door zijn tn-isvh gedrag u wiUvkcurig K-stuur, washij van iu liet iiit-u- was ook' nog Anthouius van Cvrlncr. rliescacride si». Slip. in De- pcr'oe dogen van van Twiller. rle trompet vnn llol- regteu des I mmlsche dapperheid met goed gevolg geblazen bad, uierlnnds en waar ook de Directeur Gem-rnal verscheen. Hij was rd. )p Zntr.rdng nnirgnn. den Is Stuyvesan; op. om liet fort cn de stad uver le geven en zond le gvlijkr-r tij«l crue proclamatie nau hes volk gcrigt, waarin hij vel'zonicne veiligheid van personen eu eigendom san al degenen U-lvioAle. die zich gewillig onderwierpen. p Zijnet» raad cn de schrpencu teia- elk ii Europa tr-riiggokeerd ei Directeur Gem-rnal verscheen. Hij wi rolijk, gespierd ventje, mot ceu vcrgenoegtl fe ver-1 Kl'laat, en met oenen neus, zoouls du wnni-lieidlievcndc rle dwingelandij des Gouverneurs, liet- Knickerbocker verhaalt, vau eene lielidorlijlftj grootte. Ainstordumsclie Kamer dor West Intli- (ll° "prej» gr-xigt uitstak uls een Kus van Gotgóndn. de werd gezonden. Sfiiyvesnii I's grams j ovon loedig bedekt zijurle mot robijuon «u audvre cdelgcsleeliten, het ware versiersel van eeuen koning der vrolijke gasten, hetwelk door den joligen Bacchos geschonken wordt nau dengenen die het beste met dc Itr-Eoh lmn omgaan. Alet zulke makkers on dnppcro soldaten, zeilde Stnvvee&nt de Delaware uf en landde tusschen de ves tingen Kasimier eu Christina. Tcretond gaf hij bevel sclie Compagnie werrl gezonden. Sfiiyyesnn I's gram schap was erg door die hnndelwijzo ontvlamd maar het was gelijk een kiezelsteen wederstand biedende mm de golven des Oceanns. Op deze wijze lastig gcvuUeu door do inwendige ontevredenheid, word «Mik de riist iu de builculaiivl- sche betrekkingen des Gnuvcmeunr verstoord. Zijn buurman do Gouverneur der Zweden krijgszuchtig opvol- milituire magt ondoj be vel vnn dtm stouliuocdigo® Swen Schuto Op don Zondag van Drieöenheid, hetwelk gepnsseerrlon Junij juist twee wnwen geleden is, verschenen zij voor het fort Knsiinier. De Kommnudmit Dikker zeido dat hij geen kruid had. nlzrwi vun du» nood eene deugd makemje, en heette do Zweden op cene hartelijke manier als vrien den welkom, t orwijl hij de poort vnn liet fort wijd open liet. Z(j namen bum by d« hailtl. en te gel ij kor tyd l;et l'urt in. sulpitou tvveu gewcrun over hel, laatste nt tori toeken van deszelfs innemi'ug, 'sohaftüu rld Hol- lamJache bezetting eu deu Hiillandschen nnnm af, na- men er'bezit vnn e» noemden het furt Drieêenheid.den raud tc Nieuw AmsU-iduui, met het la-rigt vau <te Stnyvesant ontviug tijding vun drze onwaardige ban- óverwinning en een bevel 'om uit dankbaarheid voor delwüze, juist op het ougonblik dnl hij aanval van do I Gods Vaderlijke Voorzienigheid eeuun dank-dug te Engolscheu rerwachttc," die toon'mot Holland in oor-'hoiulen. Stnyvesant ging toen stout weg voort met den Vaandrig Smit. met cenori tamboer fort te gaan e» do onioiddolijkc ovurgavv to eisehen, 'terwijl do' trompetter hem ter zijde stond, om, ingeval vau weigering, een vrecsselijk dreigoud gesclml te blozen. Schuto verlangde met Gouverneur Risingh-iu het fortOhriatlua iv overleggen, innnr rlit gunstbewijs werd ontzegd op de wegen tusschen de vestingen wer- dou unauwkeurig door de Uullandcre bewaakt. Men stond oen uitstel tot de» volgo.i iden morgen lor. Schuto gaf toeii over ou dronk op des Gouverneur's gejoud- Do Hollanders muroheerden met ontrolde vaandels het fort binnen, tlomiue Mcgapolcnsix preekte voor de soldaten eu de Oouvoraeur zond cenen koerier naar i waren er door den koperkleurige» vijand meer mderd inwoners gedood, houdend cu vijftig gc- rle ninntiigiêii nan dclVjj v««5p4UHIMS' eu «tvllige onwetondheid. m Staten Eilanrl. en be- P»u<1,lt ,U' - - - 1 einw.", ..nr,.„ omdrautde, als dat Stuy vcsan 'gtschapi-iiheid verdacht breid. De «ameoleviug heeft hier in twe«- hmiderd Jaren .;..«».'tnmm.."n Vn., ?ro«,te vcrandcringvn ondergaan. RnsJcKwzc l«edrii- dcnl^ammWilk Afgelegene uederiettin- I iV^Vji^hreft'bï:i" l" gen braken op en rlo verschrikte In-weners namen dé mnnfiielinuiu.lilk ni 1.1 ta v"" vlugtnaar Manhattan. Alles was in rep en roer toon "t1t«ndirPè.v«, 5V.iri "i'g vc,r.v.a"^"' b" My", Stuy.veeant terug keerde. Zijne tegenwoordigheid 1,2.. K. - '.V herstelde de rust en bedwong dc Indienen, en Nieuw Amoterdam werd nooit meer door dc Indianen ver- r Id wflde -t toesrmtn, dat drie li namen een half williiieolrieK^Hwaur«-hijiili)k io «vuriredig- heid zia.vvvl deugd rn ««luk, ais in die mnU tijtivu vau stilslaud. Wie ïal de.rekening opluukeoY n t Br naderde nu een lvïis. oud origeublik iu <ic san- Belmlve eenige moeijelgkhcden v.mrtspruitende uit gelegenheden vun Nieuw Nederland CrumwoU v de godsdienstige onverdraugxaamheid mm den d.-ig doo.1 eu rlo vlugUÜing, Koning Khrel was op <Wn trddiv. gelegd door Muw«nnt. Megapolensis eu andere ul- zi,„a vaders hereteld. Vroeg in hel jaar lètM schonk tra-leden der kerk en ...t den bu.tenlandreheo drang bïj aio rijnen brwch-r Jacobus, graaf van York". M- van do Puriteinen en Marylnndscho grondeiaonarvn. I banv. het gohclo gebied van Xiorw -.Ier-in 1 ging AnisteTdam vau lieverlede v.H.rnit iulmndel.be- 1.,mg Eiland cn ce» g".i<v!(o «n Cpiiriccticc.,' ik' volfctngen rijkdom, tot «lat dc Uert.-g van A ork vu* tagc v««t bezat niet meer regt op Iw-t ™mt.2bied vloot overzond, om z.jno ouregtvaardigc aanspruak op aldus weg^honkvn. dan de ei-riockct Ou al Nieuw Amsterdam Io doen gelden. Een houten muor niu"riiken rlei- nir.ie i,,m, i i of -ll iMM m, r.«l. rn» rivier lot rivier I CK." t5 SffitSTISS.t" "b"."* rigt. lu dè rigting vt eu twee jaren na de expeditie naar do Delau do 8tad opgemcten. de straten behoorlijk «eregelden del ra» overtuiging, riaarom z.n„l a^koöWkiriC W- verechcideue derzolro roet Stpcueu belegd. Iu elke! der schepen eu manschappen, om vau dat nike m.-! rvgtmg konden sehoone boerderijen gozren wonten - sclu-nk bezit te nomen S i de buitenbuurten dor stad waren door nette kleine. Vier -schepen en vier honderd en viifti- vofdtd.n huizen vereiéidc.'iun ISaSstichtte.men het „wt pabsa-«nuk-r het bevel van K,olonai UichardlSicSfe^ duui nmgwtm dormc,nau het oostelijke oimle vau Man- hotguustoliug, voréchuneu in het laatste van Angus:m.' haitan. Nieuw Haarlem genanmd. mot het dool om 16(11 hv rlo Narrow* Stnvei-^mr den landbouw te bevorderen' cüoeuè plaats van „it-k,mirt verwitri^, spanning az» di* burgers van Nieuw Amsterdam tc fort eu dé stud to T*Mrrfci>n Man» hU ^VlUt vereen:.treu. Woonplaatsen.echte H-llandschv woon- geld, manschappen en lusu. ontbrak aan plaatsen, koudon in overvloed in cn buiten de stud ge-1Deer den in\ l-.-crl der Kugclwhen. was do cohcclit-1 vonden worden, waar onbetehaafde /.leien en locgeno- heirl der Hollanders un .le"4l„lK„,.u^i... Een houten muur j oingrijkeiVilei- narde, «li n rtvtor tot rivier opge- boden, zoo ld! hem wilt e tcgrmwooid.gr- Wall Street;! heeft heeft het regt, is het spV^-kwoord «Ier dwi'n iJRj1 ti'L" i™»««iü»te», Zij Waren voor rle overgave ge( naar znlkc taal niet luislercu r rlo proielnnmtio het volk zou voorgeloscn worde». Du Zondag uiug vtmrbu cn N'koi's ontving gix-n ani- woord. 1 U-t volk, viet wvteade wal cr gaande was. werd woelig cu op JloauJag maakten de «chr-j-cncn hen nrefc dcu waren rtarnt vau «aken bekend. Zij ver zochten de proclamatie tc zien. maar liet wcnl gewei- gerrl en »ij waren op hot buut va» oproer tu maken. In. de ii iiisschi-iitijd rv:u, wintiite'p. Gouverneur van colt? «cml ni.t i c-n ecuet» brief nair den Directeur en rnf aan «inthrop n-ogt om hem to verzekervn. dat «re Uollamlcre. hvirij h;irgersoif.koopliedvn, gelijk zou- «It-Ii »mn mel uo hugelsetion, zoo hij gewillig over gaf. Stnyvesant ging Winthrop met «ene vredes-vlag t«.l aan «Ie poort der v.-sting te gemeet ou wees do overgave terstond vnn de hand. Hij liep dadelijk naar ,.e raad-iamer opende den brief i» de legen- "')idig..« nl <k-r Raden vn Schepenen. Zij verhuig- deu ua. dezelve avn bet volk zon bekend gemaakt woti.'-n. maar Slnyrc«ani weigerde vierkant weg. Zij drongen hnrduekkig op deze geposte hamlelwyxe aan. tor-u de Directeur, niet in stoiit, zijndt zijuo drift, to ln-teugv-U-u. den brief in stukken scheurde. Het volk dat op dc paliwtdc» ian het werk wns. Jjt veniemeu- «lo. Wélt»melde nch voor het StadliUK eu zond ter op- cisohitg van den bru i eeiie dvpuiatio naar do stcAte. nasde* """t bel v«dk was ou verbid- f, i tL' ,aaJsW Vc':l cr wn btWlijk a(schrift uit dc 8tukken opgemaakt en aan «lc Schept-ncn over- Sen u- werken VO°tl ",ul xcntc'- Geen antwoord van Stuyve»ntU-koinende. wtidcrt twee oorloitrchepen iankervlcn in het kanaal tl tort Amsterdam eu Gouverneur's eiland, met a nonnen geWp» cn de lonten aangestoken, sant zag alles vau-dc- bolwerken, t

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1855 | | pagina 1