mmm der hsderlawders m mom-jmmwjL 6'° JAARG. NO. 5. GEHEEL NO. 265. M IJïiïML FBOTUÜKT0M. VERSCHIJNT OP DINGSDAG VAN IEDERE WEEK. J. aUINTUS, Redacteur Eigenaar. VOORWAARDEN VAN INTKEKENING, 2,00 per jaar, stiptolijk is voouiutbktauso. Indien Diet binnen do «es maanden betaald wordt, tal $2£5,en indion niol voor don afloop des jnars be taald wordt, alsdan ral $2,50 in rekening gebrngt worden. ADVERTENTIE-PRIJZEN. Van G tot 12 regels, voor de eerste plaatsing - 1.00 Voor 6 regels of minder, dito, dito0.50 Voor elke volgende plaatsing0,25 Geboorte-, Huwelijks- en Dnodborigten, ieder 0,25 (Zie ook bet Engclsch aan de regterband.) Brieven en toezendingen franco aan J. (Inintiis, Sheboygan, Wisconsin. NEDERLAND. Amsterdam, 28 December. Op den 23ston October j.l. is overleden de graaf mr. J. van den Bosch. Hij was de oudste zoon van den merk- waardigen man, die als gouverneur-generaal, commissaris-generaal van Oost- en YVost-Indie, en later als minister van koloniën zulk een' gun- stigen en voordeeligen invloed heeft uitgeoefend op de koloniën, en daardoor op de vaderlaudscbe financiën. De overledene vertrok met zijnen va der naar Oosl-Indie, toen deze in 1S30 het be stuur dier gewesten aanvaardde. Hij werd al spoedig lid in het hooggeregtshof van Neerlands- Indie. Kort daarop echter werd hij benoemd tot assistent-resident van Buitenzorg, en later tot in specteur van de kultures, in welke betrekking bij <le gewiglïgste diensten beofl bewezen. Hij was de grootslo en bekwanmste onder de landhuishoudkundigen op Javn, in de laatste ja ren gevestigd op liet schoone landgoed Tendok Qede. waaraan hij door zijne proeven in onder scheidene takken van kuituur een nieuw leven wist te geven. Hot welslagen der cochenille- kuituur is men op Java geheel auu hem verschul digd. Hij stierf hebbende nog geen 49 jnren bereikt; to vroeg voor zijne betrekkingen eu vrienden, maar ook te vroeg voor zijn vaderland. De Tijd bevat heden een' herdei lijken brief, door mgr. Zwijsen, aartsbisschop van U- treebt, to Itomo op den Sston Deo. j.l. uitgeschre ven, en waarin de uitspraak van don Paus: Ma ria is zonder de smet der erfzonde ontvamjen, aan do geloovigen wordt bekend gemaakt. Rotterdam, 24 December. Do officier van justitie alhier heeft do openharo aandacht ge vestigd op de navolgende industrie, die in den laatsten tijd binnen zijn arrondissement veelvul dig gepleegd werd en waarvan reeds meermalen gewag is gemaakt. Een venter in linnengoederen biedt zijne koop waar aan in dezen of genen winkel, bij voorkeur bij kruideniers, tabnksverkoopers, bakkers, enz., cn ontvangt veeltijds bet antwoord dut mcu niets noodig heeft. Een heer, zeer net gekleed, komt den winkel in, koopt eene kleinigheid, cn mengt zien in het gesprek tusschen den koopman en den winkelier, beziet do linnen goederen als deskundige, prijst die uitermate in verband tot den prijs, die daar voor gevraagd wordt, en eindigt mot die zelf te willen koupen. Nu heeft de koopman verschil lende redenen, waarom hij aan dien heer niet wil verkoopen, en mankt zich gereed om weg te gaan, waarop de beer den winkelier nfzonderlijk spreekt en dezen overhaalt bet goed voor hem Je koopen, dut hij lu t dan over een uur zal ko- meD haien. De winkelier, in het vertrouwen, dat Hij die lian leling gerust kan uitvoeren, daar hij toch het goed ouder zich houdt tot dat de heer het geld daarvoor brengt, en verleid door de be lofte van eene goede fooi, koopt en betaald het goed, maar ziet te vergeefs uit nuar den lieer, die over een uur zou terug komen, en bemerkt hij onderzoek, nadat hij nog lang gewacht heeft, dal hij veel meer geld voor liet goed gegeven heeft dan liet waard is Dikwijls werd daarvoor het «iublmle eo meer der waarde gegeven. Een der rondventers is aangehouden, manr man heeft bedoelden beer vooralsnog niet kun nen opsporen. 's Hertogen-dosoh, 15 December. In den af- geloopen middernacht barstte alhier eensklaps een hevige brand uit, in de achterbuurt genaamd de Klomp. De buskoolslukerïj van de heeren J'ompe en 'Gebroeders Mann, branders en li keurstokers alhier, stond in een oogenkdik in lich te laaije vlam, welke, door den hevigen wind voortgestuwd, hnro vonken knetterende door de lucht deed vliegen cn over een gode*lte der stad verspreidde, zoudnt men voor groote onheilen beducht was; de spoedige hulp en krachtdadige werking der sinds brandspuiten zoomede die der artillerie, door kanonniers van hel garnizoen be diend, bewaarde echter de belendende huizen, welke reeds mede nnn het branden waren, voor geheele vernieling; alleen de voornoemde stokerij brandde tot den grond toe af; eerst teil 3 ure in don nacht was nii-n den brand volkomen meester. Middelburg, 29 December. Manndag 11. ontstond er te liounlcnisso brand in het beneden gedeelte van den toren der meekrapfnbriek Een- dragt en Goede hoop, nabij Kuilanrt in die ge- moento. Door de krachtdadige hulp der brand spuiten van Lamswaarde, Kluostcrzaode, Groe- sheboygay, Wisconsin, c February is ar, nendijk en Hengstdijk, bepaalde het oogevnl zich tot het uitbranden van den toren en bleven zoo wel de om deozelven liggende lokalen als het ove rige gedeelte der fabriek bevrijd. Het gebouw is niet tegon brandschade verzekerd en wordt de schade geschat op 4,500. Groningen 20 December. Men schrijft ods uit Opende, dal in den nacht tusschen Vrijdag en Zuturdng j.l. Wietsc Lammcrts Kuipers op eene treurige wijze om het leven is gekomen. Men vond zijn lijk Znturdag nchtermiddng om streeks vier uur in liet Dwarsdiep tusschen Ma- rum en Noordwijk nevens den tuin van A/bartus Jluspor, bij den Bnlkweg. Slecht weder, regen, felle wind, duistere maan en0 jammer! mis briiik van sterken drank, waaraan hij zich meer malen schuldig mankte, zijn welligt de oorzaak van zijnen dood geweest. Hij had dien dag schnnpvleescli uitgevent cn was daarna tot mid dernacht bij den herbergier Hendrik Bakker, te Ma rum, blijven liggen. Eorst vond men den vleeschkorf in eene opsloot van genoemd diep, hetwelk al dadelijk het erglste deed vermoeden. Iiij had tusschen de 0 en 7 gulden in den zak, ook toen men hem vond. Hij was 03 jnren oud en laat eene bedroefde weduwe en vijf kinderen na. Bij zijne gebreken, die ieder menscli heeft, bez it bij een gevoolig hart. Wij wenschen, dal zijne stranding een baken voor velen moge zijn Een tweede nog treuriger voorbeeld van lu t gebruik van sterken drank 'wordt ons uil lJweria bcrigt. Aldaar werd l.l. Donderdag nut eoueu wagen een persoon anngebragt, die den honger dood nabij, te Oostwold iu een' stroolioop gevon den was. Te Beertn, zijne geboorteplaats, werd hij verkwikt en sliep hij dien nacht, waarna hij den volgenden dug zijn zwervend U-ven voortzet te. Reeds Zaturdag avond werd hij op nieuw te Nieuw-Beerta geheel verkleumd op den weg lig gende gevonden. Iu eene landhoeve opgenomen, gaf hij een paar uren daarna de:i geest. Ook 'hier was het weder de sterke drank, die dien ma tot eeu' slaaf zijner zondige begeeite had ge maakt. Opgeleid lot kleermaker, was hij zeer goed in staat den kost met zijn beroep te winnen, dan het gebruik van steilten drank maakte hem tot een zwerver. Zich eens aan dien mi-nsch onteerenden bartslugt hebbende overgegeven, stortte hij zich steeds dieper in ellende, tol hij eindelijk het geld, dal lie.n gegev.n werd om brood te koopen, besteedde voor jenever. Gebruikers van sterken drank! Doen zulke voorbeeldenen ze zijn er in menigteu dan nog niet gevoelen, dat gij u beweegt op een bel lend vlak, 't welk ten veruerve leidt, en zoo ja, zullen deze dan niet uw beter ik aansporen om nog heden aan den dag. voor het te laat is, den eersten stap terug te doen Door de jury van beoordeeling van de in het vorig jaar te New York ten toon gestelde voorwurpon is thans Uitspraak gedaan, en kunnen wij met genoegen mededeelen, dut ook nnn e«-u' inzender uit deze stad,den heer J Oomkens.Jz., wegens eeue door hem opg -zondem- landhut. t, loffelijke vermelding is le beun gevallen. Vim de 141 inzenders uil Nederland heelt 1 eene zil veren medaille, 32 eene bronzen medaille en 37 eene eervolle vermelding bekomen. Verschillende Berïgten. De studenten ie Utrecht hebtu-u eene commis sie benoemd, met 10UÜ. tér beschikking, om kleedingen deksel aan do armen uit te reiken. Do buitengewoon zware os van den landbouwer K. IV. Feddema, te Kloosterburen ('Groningen) is gekocht door den vleeschliouwer II II. uun O vuns, te Leuns, voor de som van 550. Men schal hem op ongeveer 2000 halve Ned. ponden. In de kerk der Hervormden ie Oldehuve (Gron.) is de arrnbus opengebroken en daaruit ƒ15 ii 16 gestolenDe gouden niunten, on langs te Utrecht gevonden, zijn geschat op eene waarde van nagenoeg/'2300, waarvan de eene helft aan de stad en de andere aan den vinder, den werkman Jluider is gekomen.Door I. li. Stel te Termunli-n is geslagl eeu varken, afkom stig van A I Smith, to Grijze-Moiinifceii Kloos ter. van slechts 9A maanden oud, en wegende S93 halve Ned. ponden!Do jaarwedde van den burgemeester van Amsterdam is door de gede puteerde staten thans nudei Vastgesteld op 8000. B E L G I E. Brussel, 22 December. Do kapitein van de Velde is hoofdzakelijk donr den Keizer van Rus land gadecoreerd wegens eene memorie, wnnrin hij aantoont, dat prins Menlzikoff du positie aan do Alma slecht heeft verdedigd, en vooral dat hij verkeerd hoeft gehandeld door zich niet tegen de Ituding bij Eupatoria te verzetten. I11 Vlaanderen beeft liet letterkundig ge zeischap "de Taal is gansch het volk" eeu coi gres op den 24sten Dec. le Geul bijeengeroepen om ovor hot gebruik der Vlnamsehe taal in d beide Vlaanderen te raadplegen. Hetzelfde bh» heeft zich belast mot de zorg voor de inteckeuim lot oprigting van een standbeeld voor Bilderdi/t. in Belgio. De inschrijving geschiedt ook dan. voor niet minder en niet meer dan 1 gulden. Binnen kort zal in Belgio eene beknopte ge schicdenis der Mederlandschc Schilderkunst ia 1 licht verschijnen. Die geschiedenis werd go schreven door den heer Èng. Zelternnm te Aal werpen en is bekroond door bet St. Lucas-üil>' aldaar. In de nfgeloopene week is, volgens eene officicdle opgave, op de voornaamste markten van Belgie, niettegenstaande het verbod van uitvoer, de nnddenprijs der tarwe weder 1 fr. 25 c„ en die der rogge 1 fr. 4 c. per hectoliter gerezen, namelijk tot 30 fr. 32 c. en 21 fr. 44 c. ENGELAND. Londen, 23 December. Aan ijzergieters Holcklow en Vavgha 1 de bekend' ia door gouvernement de leve ton kanonskogels per 52 weken. Het Brhselio ministerie van oorlog heeft, len .-inde de aanwerving van vrijwillig.-rs te be vorderen, dezer dagen du voor infanteristen ver eisclito lengte wederom iets lager gesteld (op 5 voet 4 duim Engelsche maat). Losdf.n, 24 December. Iu de laatste zitting van het parlement hebben de hoeren Colden 011 Bright, ie midden van de oorlogzuchtige sinu ming dio zoowol buiten als binnen hét parlement lieerseht, het gewaagd voorden vrede re spa-ken. Op do uitweiding vim Lord John Husselt ovvr de toenemende beschaving van Turkije zeidc de lieer Bright onder anderen: "Ik lieb eenen brief ge lezen van een uitstekend officier. die schrijft dat ecno helft onzer soldaten niet weet waarom zij vechten en «Int de andore helft don hemel bidt, dm het toch niet voor do Turken zij. I let eonigo be wijs der Tmksclie beschaving is, dat d» Mahonic- danen tegenwoordig lang'* broeken dragen, «Inch voor het "overige verkeert hun handel, hunne nij verheid in een* jammerlijken toestand. 1 urkije kan geen geld krijgen <l:m togen 9 pCt. rente, m dat land, dat gij wilt verhellen 011 verbeteren, is al spoedig verpligt geweest het beste deel zijner in komsten, de Egyptische schatting te verpanden." Daarna /.eide ïi/i'tht "Wat de vier pinnen van waarborg betreft, de «Iele lord (Russell) wil Tur kije verstikken, om te beletten «hit Rusland het vurplottere. Ik ben bereid te bewijzen, dat de En gelsche regering gedaan beeft al wat zij heeft kun nen doen 0111 den vrede onmogelijk te maken, ei dat zij alleen voor den oorlog verantwoordelijk is.' Do redenaar ging daartoe over 011 zeido o. a.: "Wanneer ik u we ministers aanzie, dan ijs ik bij de gedachte aan de gevolgen Emmer herinner mij «Ito achtbare medeleden, wier plaat sen in doze zaal ledig zijn. en die iu de Kriui of in dc Zwarte zee den dood hebben gevonden. Ik be vond mij in liet Hoogorhtiis toen het voorste! werd gedaan 011) aan de lekeis en de vloten dank te be tuigen. en ik zag de tribunes gevuld niet iu rouw gekleede vrouwen. Is dit alles niets E11 in al do dorpen en in al do steden hoeft de smart over liet verlies tan dierbare betrekkingen haren zetel gevestigdomdat het ministerie het dus lieert gewild, toen hut in do gelegenheid was liet te voorkomen. Ik beschuldig het kabinet niet, wille keurig dit lijliluken over geheel liet land te hebben uitgespreid, maar ten minste heb ik liet regt to ho pen. «lat over de treurige oorzaak van ZoO veel on heilen mogo worden beraadslaagd. Ik vrees «le discussie niet, ik ken even goed nis mijne tegenstanders, wat do beraadslaging in liet Parlement van den kant der sprekers oisclit, en met terzijdestelling van al die fantastische vrees voor Rusland, heb ik «le innige overtuiging dat «leze oorlog door niets kan worden geregtvaardigd, en dat de onpartijdige pen der nakomelingschap er het bewijs van zal leveren. Nooit heb ik mij voor een sbiuistnun uitgegeven, ik bon een eenvoudig burger, gekozen door eene dor voornaamste steden dezes rijks, en zwak, doch eerlijk vertegenwoordig ik do gevoelens van lieti dio mij voor lmnne groote belangen herwaarts hebben gezonden. Men zeg ge dus niet dat ik de eenigo ben die dit inngtcloos en misdadig ministerie veroordeel, en 11I ware ik al leen, al zou mijne stem alleen zich verheffen te midden van liet gekletter der wapenen en het ge schreeuw van ecno voile pers, ik zou ten minste den troost, den kostbaren troost hebben, nooit een enkel woord to held,011 geuit dat heeft kunnen bij dragen tot liet verspillen der schatkist van mijn land, on tot hot vergieten van een' enkeion droppel j stratio, en aan het Britse he leger en zijn waar- •loeil van mijne landgenooten(Daverende en dig dpperboofd voor hunne dappere medewer- 'angdurende toejuichingen.king dank te betuigen. De Times uit zich over liet Engelsche leger i-|n 'ie| volgende jaar, bijaldien de vrede niet 11 do Kriin, op cono wijze die zeker weinig gc- 's hersteld, hoop ik dezelfde dankbetuiging te •obikt is om do rekrutering z«»owel in Enaelandaanbieden aan Oostenrijk en Duitscli- ds «laar buiten bevorderlijk te zijn. Hot blad be- j,ancl' wier eenstemmigheid en voorspoed wij gint met te zeggen, dat do afgezonden versterkin- j wensch'-n. gen hoogstens in staat zullen zijn «le ontstane leem-'"'Imagt telt thans 581,000 mnn en 113,- oii nan to vullen; tot eene werkelijko vermeerde- i';i"r«lon; de zeemugt 62,000 matrozen op ring der Britschc krijgsnmgt in de Kriin heldin zij schepen. Het is noodwendig haar op deze niet. Numeriek worilt het leger niet sterker, daar-sterkte 'e houden. Ik zal in het volgende jaar entegen is het phjsiek en moreel verzwakt "Tot c''1"' "gting van 140,000 man aanvragen; een lieden toe," roept het bind uit, "hebben nog slechts zal u worden na:igebo«J,-n tot ver een paar armzalige houten huizon onze havens I betering vim het lot «Ier soldaten, die weder in kunnen verlaten. "De schepen kunnen uit hoofde 1 t'le"sl feiten, llc zal magtiging verzoeken om van het stormachtige weder niet uithxipen, eu wie "reu wc nationale leening nnn te gaan. »eet hoe het dio gaat dio zich in open z.;e bovin- j Deze redevoering werd door «le Kamers met denNog erger dan dit alles zijn <le toestanden geestdrift ontvangen. in liet leger. Daar heorechen onbekwaamheid, sla- j D" b,:Urs was Ggwop de troonrede des Kei- pcriglicid,nristokratischa hoogmoed, ofliciolo onver- ZL'rd- aankondigende eene nieuwe gddleening en schilliglioid, begunstiging van enkelen en dom-1 uen" "gting van 140,000 man. Imid; do veldheèren ziet ïnen niet; allea geschiedt1 L)<'Cu™b(-'r- Eergisteren zijn drie IS PCBM8HRD ON TUESDAY OP EACH WEEK, BV J. QUINTUB, Editor Proprietor. Term*. 8 *2.OO r-er yw.sttKZly IN ADVANCE. All letters must be poel paid- Advertising. One column «me year, $40 Two-thirds <lo. do. do. 3lJ One-biili do. do. do. 25 One-quarter do. d«». do. 15 Cue Square, (twelve lines) one y«*r, 1 44 six months. 5 three months, ■■1 LOO wax* 0-25 it over six line#, per year, $500 Advertisements will bo kepi in until forbidden. mksefinci! M can), d ■lour den staf. Die bestaat wel rdicnatclijke, achtenswaardige 1 waar uit jong 1 dappere, maar secii.-ii van den rand v vergaderen, ten einde state upgewepen „.....„..J- 'ver dringende nangele- ,A.aiorvaren2»ntl«iiwH«n5i<igMn oor leonon i I?»!"»1"" to bornndsloj™. Hol »»ron de aan de aanmerkingen der pletH/ischc minder ofii- iren en geineeuen/ "Daardoor wordt liet begrijjielijk, «Int alle.; van «len beginne tot aan het einde in <le transport- kamp- uii havendienst op het verantwoordolijkst is geleid. Beter gezegd: er bestond geene leiding, liet karakter van Engeland staat op hot sjvl en liet is hoog tijd lor reddiug toe te snellen. Men rilde wan' man van verstand 011 geschikt tot orgu- :ii (b. v. sir Charles Trcvelyanmet tien voor oorlog, wetgeving en financiën. Inde eerste plaats moeteen voorstel aangenomen zijn, dat ooispronkcjijk van «fi-n generaal <U Laniori- cierc Voortspruit. Hel hoeft ten «Joel om «le mi' lu-iir.,- ver/.ekerings mantsdinppijen ("bureaux van iiniplncering^) op te hetïun en de remplacanteu «loor den staat te d«.ien leveren. I)eza maatregel zal die talrijke maatschappijen gewis z«-cr onge legen komen en zal op zich zelv«rn genomen zeer veel gerucht maken, maar daar staat tegenover, «lat VeloM hot dor rAifédnn iF r 'II ..,.„..1 ,,,11. Maiuien, die «le troep.'» niet voor «le Ru: war voor wnnhoop bewaren. Zo» als de za- k-11 tliau.s sticiii, zijn daizomlo manschappen vol strekt zonder nut. Zij word-oi naar een vroegtij dig graf gevoerd. Als Wellington, zoo besluit het blad. zich aan zijne troepen vertoonde, zeiden j. dat zijn gezigt hun iiuht waard was «lan lien nieuwe regementen. Zulk oen hoofd hebben zij noodig. of ten minste mannen ia bet leger «lie he', kunnen veitegonwoordigen." De Times wijdt eeuigo kolommei) aan de verschillende voorwerpen, «he door lo t comité ten behoeve van het krijgsvolk in de Krim zijn ont- ting van I2Ü.OÜU nmn te doen, terwijl het minis leiie van m.iriiie alles voorbereidt om tegen liet *<jorja ir weder eene nimzienlijke vloot naar «!e Oostzee te kunnen z«'U(len. Een ander besluit, in do ondorwerpolijke vergadering genomen, mngtigi hel ministerie van oorlog om al Je uiun- schappen, wier diensttijd met dcu lstea Jan n.s. indigt, tot op nailor be*el ouder de wapens te houden. Er werd ook nog een voorstel inge diend, 0111 de regering tu niagligen tot het ves tigen eciier dotatie voor het leger. Men biMoell hiermede e- oe krijgskas gelijk die onder het eer- keizerrijk bestond, ten einde aan de vangen. Reeds zijn een zestal schepen, met 'lieschappen pensioenen, beiooningen, enz. te kuuuon voorwerpen cn goederen buliideii, naar de Krim 1 uitreiken. veitrokki-u. Bij «le ontscheping en ontpakking uet tekort op liet Franscke bu Joet be- wuclit li.R krijgsvolk de vreeindsto vermssingeu. 1 draagt tachtig a zevenen tachtig railh'oenVrnncs. Om slechts iets te noemen: er bevindt zieli onder Tot dekking daarvan zal men «lo 17 c.-ntimes-b.- d«3 geschonken een van do heeren Barry dn Bar- („sting, waarvan hij de afkondiging vnn hel kei- Co., In-slaande iu tweo reusachtige kisten met revaleuïa arabiea. Zekere hoor Wiiliam Les/ie, vnn Wastliill, rieoft eene premie van A" 3 uitgeloofd aan ieder jong ineasch, «li-- binnen de eersto bij het leger iu dienst treedt. niamiden «foor den rrijk, «lo vaste bezittingen onthei weder opleggen. Daardoor berekent men 20.- f CÓ.OOu :r. te verkrijgen, en het overige z,d doei <- ii- k enmg gevonden w.irdeu. De gift van 5 miilioi-ii francs ann de arlioideiide klasscu dient ais vergoeding voor deu oiiguustigen indruk, dien het hernieuwen van belastiug..-n te weeg Hoewel het niet kan worden ontkend dat ng uer wetgevende kamers geo- j d« troonrede van Keizer Mapuleon oorIó"zuehti-' -• rede, waarin O. a. het volgeude is, zmi heeft m. n «hmrin echter met genoegen op' FRANKR IJ K. Parijs, 25 Dec. Heden mïihiag Keizer de zitting u'er wetgevende ka pend mei voorkomt: I gemerkt do zinsnedó waarin wordfg«ze<'d. Sedert uwe laatste bijeenkomst zijn groote; het volgende jnar, indien de vrede nog niet her- gi beurlenisseu tot stand gekomen. Het beroep, j stelt is. hoop ik g'-lijke dankbi-tuigingijri nnn Ojs- op hel land gedaan orn «Ie kosten van ib-n o«.>r I «v 11 rijk en DuiischhinJ tc zullen kunnen rigteii." log te dekken, vond zooveel weerklank, dat «le de troonrede waarmede Koningin Victoria uil komst mijne verwnchiingen ver heeft over- bel Engelsche Parlement opende, ontbruk zelfs troffen. Onze wapenen hebben zoowel in dehvt woord vrede. Oost- a's in Zwarte zee gezegevierd Tw« gr«'ote veldslagen, door onzo leg«.'is getvonnei vaandels nie hebben aan O' selionk'in. Eene schitierendo verklaring heeft een nieuw bewijs gelev«-rd van onze na»uwe be trekkingen nn-t Engeland. Het Parlerm nt he.-ft hesloien tot bet aanbieden van gelukwenscliin- I De tioonrede heeft een' ongunstigen invloed ter beurze geoefend, en we! «loerde officiröle daarin voorkomende uankondigiiig oener nioU' leeuiiig. RUSLAND-TURKIJÉ. Uit de Krim loopen de b-ngien <n; den 20. Ook lot die» dag. zoo luidt het legerbörigt van -neraals en soldaten wegens de j vorst Ment:iko}\ was niets van belang voor Se- door hen betoonde moed en dapperheid. Een j bastopol gebeurd. Het welgerigto vuur «Ier lius- J •»- se» deed veel afbreuk aan de belegeringswerken ;root lijk, verjeugdigd «loor deridderlijke ge- vnolons van zijn' vorst, heeft zijne betrekkingen I der genilieerden, afgebroken met «I.- mogendheid, welke seileri 40 j lijding a'zoo. vol; jaren de onafhankelijkheid vnn Europa beilreig- «Ie. Do Keizer van Oostenrijk heeft met de Wi'Stersche mogendheden een verbond geslo ten, hetwelk thans wel slechts defensief is, maar weldra misschien offensief zal worden, n lieeft zijne zaak aan die vnn Frankrijk en Engeland verbonden. Vereeriigt u (Inn met mij in deze plegtigo om- sta'ndighei«i. om namens Frankrijk aan h< 1 Par lement voor ïijne hartelijke en warme demon De uit W. ■Ihe Mmtsibqf door eeno ongesteldheid z««u zijn aungeinst, wordt hierdoor gelogenstraft. Di.- ongesteldheid is althans niet van dien aard geweest, dat hij liet opperbevel van de Russische troepen in de Kriin aan Osttrn Sacken had behoeven over te drug.-o, gelijk djt zelfde bcrigt uit VVecnon ivildo. Wnarnnn «lie werkeloosheid van beide partijen is toe te sciirijven bint zich gemakk-iijk giss-n. Immeis bleef bet weder bij vovirtduring slecht, alle oper.'iiien onmogelijk niuaktede helgt wegen van do haven vau Balakluva tot in het Engelsche kamp waren onbegaanbaar; van het aanbrengen van zwaar geschut in de nieuwe bat terijen kan geen sprake zijn cn slechts met groo te moeite kon men levensmiddelen naar het kamp vervoeren en wel niet meer dan om eea leger voor verhongeren te behoeden. Do zieken kwamen om inde doornatte koude tenten; er bestond geene mogelijk beid om hen nnar Balaklava of aan boord der schepen over te brengen; liet ontbrak aan schoeisel, kleederen cn brnndhout, terwijl ueheele scheepsladingen m»t voorrnml *nn aller lei aard voor de troepen aan het stram! ont scheept waren. Nog erger ging bet den Tur ken; «leze stierven bij menigte, ei) de beschrij ving van hunne ellende is hartverscheurend. Mogt er verandering in de weersgesteldheid ko men, dan zullen de beveibebliers, dit rs ten minste te hopen, de noodzakelijkheid hebben loe ren inzien van een aan te leggen bruikbare» weg van de haven tot ann het kamp, ten einde het leger, bij volgende regendagen, niet te laten v«,-r- hongeren, in hot gezigt van geheele ieiieepsh dingen met proviand. Volgens brief uit Balaklnva, bevonden ach op den 3den Dec. in «le hospilnhm en aan boord der schepen aldaar rnira 3000 ïiekenOok d. sterfte was zeer grootvan 173 gekwetste Ru» sen waren 114 bezweken. Te Balaklav» waren den 18>!en Dcc. volgen tijdingen van daar in d«-n ifoniietir, J100 man scliappon ontscheept, ter versterking van het Fransche leger. Ook waren bereids eemge re •remcDten Turken nang«*xoracn. Volgens te Marseille ontvangen be rig ten uit de Krim, bad generr.nl liprandi (wanneer wordt niet gemeld) met 40.000 man eene bewe ging tegen BnlnkLva gemankt; de geallieerden waren sterk genoeg om hem t<> ontvangen, en al les was tot «Jen slag in g'-f-eün-id gebmgt. Er schijnt nlzoo weinig gegronds te wezen in het be- rigt van de oiig'-nade, waarin de Russische ge neraals Liprandi en Bannenberg zouden ge vallen zijn. Het zou ook. zooals wij reeds heb ben opgemerkt, weinig overe«-nst"mmcn met benoeming var» de dochter van gen. Liprandi tot eerestnaisdame der Keizerin. Te Petersburg lirerschl eene bedrijvigheid in de miliuire administratie, die n«ig nimmer zoo is opgemerkt- De Keizer mremt zelf inzage van alle besluiten, die dxir den minister van oorlog worden genomen. Nooit,zoo schrijft men vnn daar,zag m<-n «len Keizer zoo bedrijvig als tliacs. Il'j werkt dagelijks gedurende zesÜCQ uren, onderzoekt 'ij-ten dergeneo die zich on derscheiden h'dihcn. e» bepaalt hunne beloonin gen. Graaf Hcssclrodcdie voortdurend het volle vertrouwen des Keizers geniet, doet hem dagelijks rapport. Dm Ssten dezvr is daar het «-'uilen van liel verdrag tus»cheo Oostenrijk en •lo Wi'Stersche mogendheden vernomen en heeft in de lioogere kringi-ii veel verwondering ver oorzaakt. Do Keizer ziet J.-n algemt-eneu oor- 1 log te eremeet en beraamt alle maatregelen van verdediging. Van hvt t - rfusiztjn zrjncr Krscnt doordrongen, is hij, ofschoon van een eerlijken I vrede niet af keurig, gereed om dm no«els ge heel Europn het hoofd te bieden. De mindere I klassen «Lr m-ntscbnppii zij:i g.'. *!'irift *o«,r den Keizer, hetwelk „•«■«it.'rideeA imü Jen in vloed der geestelijkb' i l i* loc te schrijven. De ndel en «Ie boouere slnrideo der burgers wen- schen den vrede. De gro«Me liuüng mi 10 mnn op de 1000. die d«jor den Czii'«r is L-v«>len. strekt zich sLelus tot de Oostelijke provinciën uit. De J«d«'n zijn van de ligting niet uitgesloten. De 'Igiing zal den loden Febr. beginnen en tnoet den 15den MaartgeC'indigiJ wezen. Deze ligting strek: tot «lo oprigting vnn eene groote reserve, die bij Moskou en omstreken zul g*I«rg«>rd worden. De vroegere ligdagen zijn in do bestnzode 0 leger korpsen ingesmolten. Aan bet Russische leger is eene ukasc uit- gevnardigd, waarin het plegen van wreedheden en mishandeling van gewonden op bet slagveld na den strijd, nadrukkelijk wordt verboden op straf des doods. Gelijk men weet, is herhaalde lijk gemeld, dat de Kussen zich arm deze af schuwelijke wreedheden schuldig mankten, etv het uitvaardignir van de bedoelde ukase bewi'st duidelijk, dat deze beschuldiging «gegrond wa». De uitvoer vnn gezouten vleescb, vee, touw en touwwerk, zeildoek, Vlaamsch lingen, 11II0 soorten van fabrikaten van vLs. is to: op na der bevel, uit de havens der zi-e van Azof, der Zwarte zee, en den Donrui verboden. De betrekkingen tusschen Zweden en Rusland hebben sedert de tegenwoordige krisis. niet de minste verandering ondergaan, cd zijn even als vroeger zeer vriendschappelijk. De Hollanders op Manhattan. Uit het Engelsch vertaald door Arik van Ingen. Vervolg en slot van Mo. 4.) In het midden van eenen kouden February) nacht werd sergeant Rodolph mot luchtig mnn-l Behappen afgezonden, om de slapende vlugtelingen te Hoboken ann to vullen; op hetzelfde oogonblik zond men sergeant Adriaanseu met een kloinor getal af 0111 do sluimerende Wcckqimesgeoks te Oorlaer's Hoek om to brengen. Voor bet leven van Klaas Smits beroofde Adraansen veertig on- acbuldigeu vnn liet loven, terwijl Rodolph do die pe sneouw bij Hoboken, met bet bloed vnn on schuldige heidenen rood verwde,sparonde noch ouderdom noch geslacht, iu het uitvoeren van den wil zijns lafhartige» meestere. "Do krijgsman on de vrouw, do grijsaard en het kind," zegt Brodhead, "werden vermoord. De morgenstond maakte nnauwelijks een einde aan het afschuwelijke bloedbad. Mishandelde slagt offere die in do diopte der bosschen veiligheid zochten, werden in de rivier gejaagd en 'do oudere, die in het water sprongen ter redding hunner kiu- doron, welke door do soldaten in deu stroom wa ren gesmeten, werden teruggedreven in de rivier en verdronken voor het aangezigt hunner onver moeide moordenaren." Bijna een honderdtal wil den kwam dnar 0111 het leven. Do monscliliovendo de Vries hnd hot verschrik kelijke boonooi opgemerkt, van do wallen van het fort Amsterdnm, «loor do vlammen der brandende wigwams; bij verweet den bloeddoratigen Kielt, die voorzigtig genoeg was om in veiligheid binnen de muren vnn het fort te Wijven, dat hij een begin gemaakt bad' aan den ondergang dor Kolonie. Ivioft dreef den spot mot «lo zachtmoedigheid van do Vries; en toen zijne soldaten, den volgendon morgen, met dertig gevangenen en de hoofden vnn verscheidene Indianen terugkeerden, drukte hij, met bijzondere zelfvoldoening hiinuo bloedige banden en deelde geschenken onder hen uit. Dezo slagting eu nudero daaropvolgende bnr- bnarsclilieden deden den vurigsten bunt cn do in- wortelendsto wraakzucht onder de omliggende stammen ontstaan en con hevige oorlog was spoo «lig begonnen. Dorpen en boerenhuizen werden verwoest en do blanken vermoord, waar zij slechts door do gebelgde Indianen worden gevonden. Do Long Eiland stammen, tot nog too vredelievend, vereenigden zich met lmnne broeders en liet ware bestaan «Ier Holjnndscho kolonie was in gevaar. Gedurende twee jaren hield de oorlog aan on bragt do I-Iollandsclio kolonie op bet punt van ba ren ondergang. Eindelijk kwamen eenigo E11- gclschen, die uit Nieuw Engeland gezet"waron, onder aanvoering van John Underbill, den Hol landers to Imlpo. De indianen worden overwonnen «le vrede werd gedeeltelijk hersteld. Do trotsche Kieft was onderdanig toen bij do felle vlammen zag, aangestoken door zijno dwaas heid en goddeloosheid en bij zoeht Vergiffenis bij bot volk, dat door hem bijna ten verdervo ge bmgt was, door bon to verzoeken eonige poreoucn aan te stellen, om de "kolonie in eene raadsverga dering te vertegenwoordigen. Acht opregto bur gers weixlon verkozen, tweo daarvan waren leden geweest van de vorige commissie der twaalf on een andere Izaak Allorton was een der Pelgrims in do Mayflower overgekomen, maar nu eeu voornaam koopman in Amsterdam. Hot volk bad alle ver trouwen in den Gouverneur verloren en nu, in bet uur der ollende, berustte deszelfs hoop op don rand dor acht mannen. Zij bezaten echter geono wet tige uitvoerende niagt en do stijfhoofdige Gouver neur volgde zeer zeldzaam hunne raadgevingen op. De verwijderde nederzettingen bleven onbowoond, want de Indianen doorliepen nu nog do bosschen van Manliattmi, met het verlangen naar wraak in het hart en met de bijl der vernietiging in de band. Overal Jicorsehte wanorde. Do Zweden stichtten eoueu sterken staal nan do grenzen van Niéuw Nederland en «lo Puriteinen maakten niet al'een aanspraak op ontwijfelluru Hollandscbo be zittingen, maar omler het vrijzinnige charter d« Compagnie werden vele daarvan burgers eu ver kregen groot en invloed in «lo openbare aangelogen- liC'ien van Nieuw Amsterdam. Ter afwering ipkoinende onheilen die bet bestaan do Slaat* in gevaar bragtcn, word er door de acht eoueu kracht- vollen, hoewel eerbiedigen brief naar «lo Staten Generaal gezonden, in den naam des Nieuw NV «lerlandscben volks verzoekende om do terugroe ping van Kieft. Men gaf aan liun verzoek gehoor en Pieter Stuy- vesnnt, de Directeur van do Coinpngnio's Kolonie te Curasao, werd in Kielt's plaat-s aangesteld; mot van Dincklagcn, deu Schout Fiskanl, door van Twiller ontslagen, nlsjonder-directeur. De inwo nets van Manhattan waren bijzonder ingenomen met do ophanden zijmie verandering, vu eenigo strijdlustige burgers beloofden Kieft een goed pak slaag, zoodra bij den ambtelijk»-» rokjiem door de heeren zijno mevstors aangetrokken, zou afgelegd bobben. Stuyvesant was een stijfhoofdigo en somtijds een dwarsdrijvende soldaat, dio eene goede opvoe ding ontvangen had aan do Hoogeschool te Fra- neker in zijn geboorteland Vriesland. Hij ver wierf militaire eer en verloor een boeu iu deu oor log met de Portugezen, toen bij Gouverneur van Curasao was. Trotsch als eeu pnauw en verzot op praalvortooningen 011 bijzonder aristocratisch in al 2ijno handelingen, was bij niet wel geschikt om zoo'n eenvoudig volk, met republikeinsche ge voelens, als dat vnn Nieuw Nederland, te regeren. Zijno regering steekt evenwel gunstig af bij die van al zijno voorgangers en bij is du Beroemdste van al de ambtenaren dor West-Indische Compag nie. Hij word bij zijne aankomst iu Mei 1647, niet groote vreugdebetooning, door de inwoners van Nieuw Amsterdum verwolkoind en men ver spilde bijna al den adem on het kruid, dat er in do stad was met schreeuwen en schieten. Hij wan- deldo met groote staatsie naar het fort c eem- dianen mot groote vriendelijkheid en zoo warm w- <ler "oornaanwto personon, die daarheen 'gingen werd do vriendschap van hen, dio kort te voren 0111 hem te begroeten, voor «.'enige uren met ont- J zoo verontw;mrdigd waren over «ie vermoordin" j 'lokte jiocifden te hebben laten wachto». terwijl hijvau zestien Imn.i.jr»! hunner medebroeders, u-vus j «len hoed ophield, "alsot hij «lo Czaar van Rusland j den nieuwen Directeur, dat het belagcholijkc%e- i was mankte hi j aan «lie personen bekemidat hijrucht uitgestrooid werd, dat «lo Höllandscbe Creu-1 jlicii zou b- sturea^alseeii vader zijne kinderen, ten I verueur. ten einde do Engelscben uit te rociieii,) I vooi.lecle der \\«t-Indisch.; Compau«.ir, dezer j en verbond met de Indianen had smaakt. burgers on dozes lauds, ily zeido «lat hij ieder-1 De geldelijke ongelegenheden iu Nieuw N.vlor- bel.asiiiii» eu lut 1 regt tot verkiezing ouafecboidelijk waren, Sttiy- er in het volgende vesant wangde niet het volk zonder desiells geilheid 00 toegevendheid eens vaders. Stuyvesant was te rondborstig en to trotsch zijno bedoelingen geheim te houden. Bij liet aan- j stemming te belasten,', uit vrees van zich k^oinre- vaarde" van zijn anibt, maakte lnj terstond «au-1 noeg.in .For Staten Generaal 01. deu bals to halen spraak op do prerogatieven van het Directeurschap1 daarom Ldcgde hij eene vergadering vau het volk' eii wenl boos op elke u.Ulrukkiug van lepubli-1 Uval «lat acht bekwnn.o maunen wudon worden keinsch gevoelen. Hij verklaar,lo het voor "ver- verkozen, waarvan inj er negen al* vertegenwoor- rami, cone petitie tegen zijno overhe«len 111 to die j diners kon aanstellen, om eonon zijtak van het plaat- bestond ja of neen." Ilijselijko bestuur uit to maken. Hoewel huuuo rnagt I do I oiiisehreven was door wetten en verordeningen eu hot volgende jaar werd het tort Nassau bezochte na daar eene voldoende bijeenkomst niet de Dela ware opperhoofden gehouden te hebUm. Uv;d bij deslooping van het utI en het opbouwen van eeu nieuw, hetwelk fort Kasiinicrgelieeteu uioest win den, op den grond van het t-genwoord ige Dela ware, vier mijlen bcmjJeii Fort Christina. Gou- vciueur Printz protesteerde te vergeefs, eindelijk muueu de twee mugnaten een oogcnscliijulijk vriendelijk atsebcid van oikauder, ouderhug «ie tielotto ath'ggemle vau "in vrieudsebappolijke^ver- standhouding en gemeenschap te zullcu leven."' Op het 'wvel de: HoHan«!sche Overheid werd jaar eeue gewigtige gunst a nen, of or roden voc rerdedigdo bet gedrag van Kieft, in bet v band wijzen van do uisschenkomst der twaalf cn j do eersto negen hnnno 0pvbbireV,k0hd0t?1ben^" Als iemand gedu-me», zonder de toestemming der gemeente nootlig nda ronduit) tot bot volk: V1I) reudo mijne regering ad appelleren, dan zal ik J te bobben, was het-eene eewmtiiro st..D 0l) don j hem een voet korter maken, do stukken naar Hol-weg tot «lo volb-regering"dor latere tijden. De! i am zen,ten eu hem langs dien weg laten appel- nouen waren een heilzaam struikelblok voo* den z.u"!0 <l«I»oti»clio Uitdriikkmgeu be- j Gouverneur en hielden zijno ma -t behoorlijk iu larf» «g«n"g. D» whn J» vnlfc,Uoonk Zij w.nt,n in kt'V»Jerl,n,! inteeiata, ™"te" °"11. In«l'»>>«u.Ieoibiu.! aiiTi-oli.iunl 011 \vnrv.t altijd ,1e B„tTOu.ve (Ier volksregtcn. Zij bozatou meer •locd «hm do twaalf ouder Kieft en zij do regeling vnn 'den handol eu do instandhouding lmndlu Jer kerk, weiden nnn wetten en bepalingen onder-niagt c worjwn. Zijn ijver was groot en zeer spoedig bc- gou het levensbloed van «ie oudenieming vrijelijk door iedere ader eu slagader der nmnt*elmppij to stroomen. Met denzelfden ijver Jegdo bij zich toe op de regeling zijner buitenlandsclre betrekkin gen. Hij zond eoueu koerier, met een sterk pro test, naar Priutz, Gouverneur der Zweedsclio kolo nie aan do Delaware, en knoopte onderhandelingen aan om afgevaanligdon van Nieuw Engeland, ter beslissing van wederkeorige regten, in eene reads vergadering te ontmoeten. Hij behandelde de In- kweekten de welige kiemen op van democratie, dié vijftien jaren later, ten tij,!« ran Jakob Leisier, lot een krachtig laven uitsproten. Stuyvesant handelde behendig 'on voorzigtig Mot «le overheden van Nieuw Engeland en in den hertst van 1060, werden al de twisten omtrent givnsscheidiugiuet hou op e«.,uo vriendschappelijke wijze vereffend. Dezo oorzaak van gramschap op de oostelijke grenzen uit den weg geruimd zijnde, bepaalde bij zijne aandacht op de Zweden aan de Delaware. Iu do inwoners van Nieuw Amsterdam geschonken. Do negen hadden ernstig verzocht om li.-t bezit oener stedelijke regering voor hunne bloeijendo stad. Het werd Terl«nd en hot volk verkreeg hoi regt eenen Schout, tweo wethouders vijf sche. pvnou te hebben, dio oenen Stedelijken Raad uit maakten, gelijk aan dien der vrije stoten van Hol land. Maar liet werd aan bot volk niet toegestaan dio ambtenaren to kiezen, «lat regt was voor de» Directeur bewaard. In February 1053, werd de »lad Nieuw Amsterdam (naderhand Nieuw York) wettelijk georganiseerd, door «le plogtige aanstel ling van don schout tan Tieuhoveij.de wethouders Haltent en Kregier en du sch. pene» vau der Grist, :m Gheei, Anthonie, Beekman en Cocwenbove» met Jacob Kip als klerk. Stuyvesant was onto vredeu over ditscboukou vau magt ann bet volk. Hij was "nauwelijks dit hartzeer overkomen; toen' bij door invloed van den democratische» van der Douck, die veel geleden bad door de heersclizucht va» den Directeur, naar den Haag ontbotMji werd om zich over zijne handelingen to verantwoorden. Dit bevel werd echter spoedig herroepen en Stov- vcsaut verliet Manhattan niet," voor dat du schepter uit de handen dor Hollanders gegaan was. Wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1855 | | pagina 1