m miram vkhsfiinist op dikgsdao vas iedeiib week. J. (MUN'i'US. Redacteur Eigenaar. VOpRWAARDSM VA.V I XTEÊKEJflJÏG.' 3><>0 per jaar, stiptclijk ix vooiaiTBETiuxo. Indien piet binnen du MsnMWndcn betaald wordt, «al a2j25.vn iudinii niet voor dei» 'nlloop des jaars be taald wordt, tiMuu «tl ..§2,50 iu rekening -gnbrrgt wohlwt. ADVERTENTIE-PRIJZEN. Van G tut 13 retfols. voor de ceretc plaatsing - 1.00 Voor 6 regnUot niiudur, dito, dito ------ - 0.50 Voor elke volgende plnat.ring - -- -- -- -- - 0.25 Geboórlc-, Huwelijks- en Duodbtriuten, ieder 0,25 '{Zie o«k liet Engélscli aan de regtuiliaml.) Brieven en toezendingen franco nan J. (^tiintili, Slteboygni», Wisconsin. Gouverneur'8 Boodschap. (Vervolg van het Bijvoegsel,no 2.) Dit onderwerp beschouwende uil het oogpunt, waaruit ik dit doe, knn ik tut geen nnder besluit komen, dun' din de ngtvnmdiglieid jegens dén Stnnh zoowel nis do banken onder hare wetten opgèrigt, en de tt'iligl'eid «nn den banknoot bu- titler, vnn u lifcllen, of om de circulatie vim at Ie vreemde b»nki'.,ilie niet verzekerd;zijn opdezeifde wijze als do out' vo» n konten; of. minste,in «ocveric dit doenlijk is, ;u!L\ Lnnkicts lecischuu, die \iWa.\- noter. r.-.j -égevuu, om in alle ■opïigtun nis liunne cige.-.c banknoten te beliande lcn? uitgegeven overeenkomstig onze bank wet, en hel onderworpen te mak, n aan dezelfde vereisch- ten i!» iedere gewigtigo bijzonderheid. Een uitvoerig rapport over den toestand en de behoeften der Ötaats Govnngc-nisisduor de Com missarissen derzelve aangeboden, tot hetwelk ik -u*c spoedige en zorgvuldige na ml acht verzoek. Gfeduiendi: liet jaar 1S53 sloot d toenmalige commissnris Henry Brown, een contract niet Andrew Pfbtnifit, om hef metselwerk des znide lijkeu vleugels tan I)>-1 blijvende ópsluilings-ge- liouw 16 voltooi)"»; Later s'ixtt de tegenwoordi ge commissaris andere contracten voor de overige deeleu des gebouvvs, en die ter vul tuoijing dei zei ve zeer noodzakelijk waren Jlel gansclie gebouw is nu bijna voltooid en mun ia voorneniens om ,1e strrtllingen er gedurende d-zo maand in te plaat sen. Dit gebouw is van de» doelmiuïgsteii en duurzaamsten- aard, brandvrij. 200 voelen lang on 50 voeten breed, vier verdiepingen boog en bevattende twee honderd acht en tachtig cell- n, welke, naar men hopen mag, voor vele volgende jaren -genoegzaam zijn zullen tot de doeleinden waarvoor zij bestemd zijn. Als eene zaak vhh regtvanrdig gemak voor de oppassers en ten ein de tegen ontsnapping te waken, dient het hoofd gebouw npgerigl te worden, zuudru de daartoe «ërcischle middelen kunnen toegewezen worden, zonder de schatkist te beztvnren. Terwijl de ar beid der gevangenon veel heeft locgehrtigl lot de o'prigling van liet geitouw, nogthans is er. boven en belmlvc mlu vorige tot dal einde gedane toela gen, eene grooto som aan de aannemers verschul digdbenevens aanzienlijke saldo's vuur' bel oa derhoud oir beheer «Ier gevangenis, welke hel uw pligt zijn zal te ondi'izóekén en daarin te voor zien. In de laatste zitting der Wetgeving weid een maatregel getroffen, om gevangeneu voor over- werk te betonnen. Terwijl dit beginsel regt vanrdig en loffelijk zijn moge in strekking, be schouw ik de gewoonte om den gevangenen zul te eenig deel dier verdiensten, voor en aleer zij ontslagen zijn, le betalen, als bloot staande voor een groot kwaad, door een ongepast gebruik, ge lijk Zulks niet zelden geschiedt, en op eeno wijze, diu do tucht dor gevanget.is en de. veiligheid der gevangenen in gevaar brengt Indien zoodanige verdiensten tot onderstand van do gezinnen der gevangenen, wntmeer zij die bezitten; gedurende hunne gevangenschap kunnen hesleed worden, en in geval zij geeno gezinnen hebben, dat als dan liet geld tol loslatitig der gevangenen worde ingehouden, dun zoude, mijns inziens, de Voorname objectie tegen do gewoonte om hen voor hunnen arbeid lo bulturnen, zijn lu boven ge komen. De vrnng of den arbeid vin gevangenen voor- deelig kan gebruikt worden, zaider een groot nadeel aan dezulken oezer burgers die zich met fabriek-of trafiek wérk onledig houden, tuu u- brengen, is vaak ernstig betwist geworden en j het is nog twijfelachtig wat de pligt des staats ten (lezen opzigle zijn moge. Nu dat voor eet» ge toekomstige jaren betrekkelijk weinig arbeid ▼nn do "gevangenen zal gevorderd worden in bet houwen van gevangenissen, en twijfel koesteren de zoowel aan de doelmatigheid als aan de raadzaamheid van den staat om zich in liet ver vaardigen van vei koopbare artikelen door den ar beid van gevangenen te begeven, ondeiwerp ik nnn uwe overweging de doelmatigheid om dien binnen de gevangenis—muren te verrigleu arbeid, die door den staat in het opriglon van gebou wen niet voordeelig kan gebruikt worden, aan den boogsten inschrijver voor oenen termijn vim jaren te hestedonvan den aannemer eischende, xijne eigene gereedschappen en weikplaatsei» voor zoodatiigen arbeid te verschaffenaldus -wordt de gnnsche zaak voor competitie npenge- steld en de staat van eene gtooic verantwoorde lijkheid en daaraan verbondene besluiteloosheid verlost. In mijne eerste Boodschap nan do Wetgè ving beval ik in hare aandacht de doelmatigheid van het nemen van voorbereidende maatregelen ter verzekering der^opiigling van een Instituut om&m BIE MiBiEL&MBMS m HBORB C',c JAARG.NO. 3. SIIEBOYGA-V, WISCONSIN, 2» JAXl'ARY 185G. GEHEEL NO. 263. ten lv hoeve Van krankzinnigen In die zitting werd eeiie ncte aangenomen, den Gouverneur mïgt verléenénde om drie commissarissen en een opzigter te benoemen, die, krachtens de wet, mngt hadden een geschikt stuk grnnds aan te koopen en de benoodigdr gehouwen op te rig id!. In April I, I. werden de bij die wet be doelde benoemingen gedaan, Sult-rl welk lijil-" stip een'geschikt stuk grnnds nabij M-uliSon aan- gekocht en aan den-stnat 'óvergi-drrfg'én'. en een contract g« sloten is. voor de oprigiing fan ge- bouweii naar de nieuwste en hest gt-k'eurdo plannen. Het iiiijftgehpuw en de twee vleuge len moeten, volgens hel contVncf, tol de tm-Iu ting van patiënten gereed wezen op den I Ja itumij 1856 Dctöeligs voor dit doeleinde, met de verhevenheid des vre ks vergeleken-wordende, klein zijnde, wss blijkbaar nlleeu bestemd vo©r cunen aanvang der oiidcrneniiiig. Tea aanzien der doelmatigin-jd, óm zulk eene onderneming, die zoo prijzenswaardig eu billijk in lm ren aard is, metionergie door te zetten, behoef ik hier niets anders te zeggen,, dan dat meer onderstand onvermijdelijk is, «elke, tinnr ik- vertrouw, duor u z«l verleend worden. Voor omstandige infor mation, betrekkelijk de verrigtingen d«*r conimis sa rissen en d«-s op/.igters, en den turst-m-l esi de behoeften der Instelling, verwijs ik u naar de ver slagen der mei het werk belaste ambtenaren. De welvarende toestand der Instituten, opge- rigt vour de opvoeding uw Blinden en Doofstom men, gelijk zulks Vollediger blijkt uit de rappor ten der respectieve Raden van Regenten, is wel der opmerking waardig. Blijken van een juist en zuinig beheer, door luim bestuurders, zijn duidelijk zigtbnar. Do vroeger door dc Wetgeving gom aak to voorzie- ning ter vestiging dezer liefJadige instellingen, moet wórden aangemerkt als geschonken zijnde nnn in haren aard waardige en menschliovende onderwerpen, en nis slechts de i-isele-n te getnocl komende van bloole regtvnnrdigki-id j-poits die ongelukkige wez'-ns. En terwijl ik liet oaz- pligt acht te zijn ruimschoots voor deze on derwerpen te zorgen en in geen geval nn te laten jaarlijks voor hun kosteloos onderhoud zorg te dragen, kan ik, ziend,- op de milde toelage vroe- zorg voor andere instellingen van gelijken tinvd geditrin.tllans niet gevocg'-lijk aandringen op cem- toelage der aanmerkelijke vefgrooling hunner gehouwen gedurende hot tegenwoordige jaar, verder dun de voltooijing van zoodanige (h elen welke nlreede zijn aangevangen. Ter versterking hiervan wijsik op de rapporten wélke liet aan tal kweckelingen in ieder aangeven, nis zijnde minder (Inn gelijk aan dc verschafte gemakken.en volgens de beste inforninlien die ik bob kunnen inwinnen, rijkelijk zullen bevonden worden voor liet tegenwoordige jaar. De doelmatigheid nog thans, om bij wet gedur-'ride de tegenwoordige zitting te v«.,rzieii in do vergrootii'g en voltooi jing der gehouwen, overeenkomstig do nange- nnmén plaiineji, is, naar mijn oordeel, onbetw ist baar, eh tol ihu einde ben ik met genoegen ge neigd, zoodanige voorziening in de tegenwoordi ge zitting te begunstigen, als welko dat dm I binnen den verciscliten tijd kan bewerken. Mid delen ter oprigiing van werkplaatsen, bunooilig-l voor het gehru'k der doofstommen, en tol hei ond'rboud van ieder dezer Instituten gedurende li«-t loopende j.-iar.zijn klaarhlijlilijk onderwerpen, die oniiitdilelijke voorziening vorderen, lot de uit gestrektheid waarvan ik tl verwijs naar dc res pvotieve rapporten. De aó"l"g'schö "pnemi"g van der» Stmt is is liet verledew junr m.-t groote inspanning voort gezet. en met zeer annmiiedïg-inle uitkomsten, liet bekwame rapport van Profi-ssor P'eicivnll, onzen Staats Geologist, Zal Zonder twijfel de aan dacht wekki-n, zoowel binnen- nis buitenslands, en. zon als ik vertrouw, zal in uwe handen oen vroegtijdig onderzoek erlangen, zooals dcsze-lfs belangrijkheid de aank'indiging eenur graoiere uitgave dan gewoonlijk van dit rapport zal regt vaardigen, (lat z-ia onmi.ldvlijk zamenhangt m.-t het groote mijn-belang van den Slaat. D-- op nemingen lot dusverre gemankt zijn hoofdzakelijk bepaald géworden tot de looddistrieten, en d'-z" nu'bijna voltooid zijnde, is men voornemens; ge durende den toekoniendeii zomer, ln-t onderzoek te regelen van hel land ten noorden .Ier Wisconsin rivier op onze kopermijnen, grenz-nde nan Lake Superior. Daar mag. mijns inzi'-ns, in verbin ding met (le geologische opneming, een Zoölo gisch (dierkundig) onderzoek worden voortgezet, voor eene hij veigehjk'ng geringe uitgave, ont staande uit zulke ontdekkingen en veiz ime'ingen, in verband staande met de nntanrlijke historie van den Staat, dat zij in het vervolg beschouwd zullen worden als van wanrdo en bchingj cn tol do ver zekering van wior volle gcnol eene tijdig- i handeling noódzitkelijk is. Dc krijgshaftige geesl, dto door een gedeelt- I van onze medeburgers ten toon is gespreid, is I prijzenswaardig en verdient meer nuninuedigiii^ dan waarin nu bij do wet is voorzien. Ten eio de de ntiliti" rroi eene prncticalo nuttigheid t- I maken, mö<sten dtmr de wetgeving de geschikt-, i stappen wnrdén gedram, om de oprigiing van g-- I lijkvormigo compagniën aan to moedigen, lit t geen dc h"sfi\ zoo niet de eenigste weg tcgi-i woordig schijnt te zijn. om de quota v.m wape nen in gebruik te brengen, tot welke van liet Gouvernement der Yereenigde Staten to trokken I onzi." Slaat goroglizd is Hoe onvolmaakt In-i J systémn aj. om cone optelling van de militie vat 1 don Staat le verkrijgen, toonen toch de gedeelt'- liike rapporten der assessors van de onderschei done towns eenen aanwns mm, dïo don Si-mt go rogtigt; voor het tegenwoordige janr, tot hel ont I vangen van omstreeks -lOOst'-l wnpenon. gcscliat j op bijna $.5000,00. Ilel is door ontelbare offl- I bieren aanbevolen, dat ocno wel, in haren j aard gelijkstaande mol die, welko nu _ir- I den graal New York bestaat, zou worden in gevoerd. Een onderzoek dier wet heofl mij over reed dezelve uwer bes-cli >uwing nis navolgings waardig nnn te bevc-leu, en geacht ccnOn g^ns- I ten krijgshaftige» geest in to boezemen. Het rapport van den adjudant-generaal, tot hetwelk ik uwe aandacht verzoek, bevat oen stellig berigl, vn vele kostlmre aansporingen, nnngnnndo don togenwo'ofdigen toestand van de militie. De Procureur Generaal, ofschoon niet bij do wet geroepen om een jnnrlijksch rapport uit lo brengen, heeft het gepast gevonden, ten opzigto van sommige puntou vnn belang voor den Stnat, iu verband slaande met zijn departemont, en om trent welke ingelicht te worden voor de Wetge ving ni.-t ongepast ïs, door mij een kort rapport te overhandigen, hetwelk ik uwer overweging aanbeveel. Do landverhuizing naar onzen Staat is jaarlijks toenemende, leverende een nader bewijs op Min dé geschiktheid van onzi-n grom! en ons klimaat voor de gewoonten en behoeften van den land verhuizer, en van den goeden dunk, die men bui leuslands van onze hulpbronnen heeft. De Com missionnair van Emigratie schut in zijn jnnrlijksch rapport, het getal landverhuizer» vim vreemde landen, die ut'tie verblijfplaats in Wisconsin ge vonden hebben, veel gronter to zijn dan iu eenig vorig jnnr. Een grqrtt gedeelte hier vnn ben ik geneigd to geloovevfl sproot voort uit de vourtdu ring van een agentschap te New York, en uit het 'inderagonlsclinp voor hetzelve to Quebec opga rigt. Ik heb tot nog toe g"er.a redenen geluid mijne vroeger uitgedrukte beschouwingen, ten "pziglo der geschiktheid vim dergelijke agunt- selmppch, te veranderen. De Secretaris van Staal en do Gouverneur wnren, bij eene acte vnn de laatste wetgeving lot eene commissie aangesteld, om zorg te dragen dat, in twee doelen, zooveel van de documents geschiedenis werd uitgegeven,, als toen ter lijd voor de uitgave gi-reed was. Onder dit ge/.ng werd er een contract goroimkt voor 5000 cupiöu van ieder deel, welke nu go reed zijn om le worden afgeleverd; Het werk ilg-l onder bet toezigt vnn den scliriji II. Smith, E-q., wiens rapport zijner fin Wri! -n in het voorgemelde hierbij is overgelegd D.-zo kostelijke en belangwekkende openbmrma king lvt eigendom van den staat zijnde,is het go- past dat er eene voorziening worde gemaakt in (•(•nu vroegtijdige verspreiding van een gedeelte «lerzelv'-n. ik zou daarom aandringen op de voegzaamheid van een exemplaar mm elk vnn onze Ingeresohoid—bibliotheken te schenken; nnn de hibli.itheken vnn elke instelling vnn onderwijs huilen den Staat, i-n ook aan elk van de onder scltciiiènc Smals—Bibliotheken van do Unie en de verschillende departementen van liet nlgi meen Gouvernementbehoudende een groot getal vamexeinplaron voor toekomende aanvraag en liet geval van ruiling voor andere kostbare werken, om te worden gedeponeerd in juiste evenredigheden, in dc tiibliulh.-ken van den Stmt en van du Staats- Historische Vereeniging. Hot jnnrlijksch rapport voTeischt van het uil voerend commute van de Staats Historische Ver r-eiiiging is hierbij overgelegd en draagt het ken merk van strikte getrouwheid vnn zijn» zijde. it. het vervullen vnn du tank,hetzelve opgelegd;Dooi hare bestuurders is deze vereeniging tol com ho.igte aangegroeid, welke veel vertrouwen i' hen doet stelten en, mijns inziens, gronter nnn moediging vei uient vnn uwe handen, dan lm nog mc door do Wetgeving gegeven is. i'« aanwassende werkzaamheden, vvlko op dt-i corresponderende!) secretaris ncderkonion, heb bon diu hoogte.Jjfrcikt, dat ik liet voegzaam acht ïi rairam 13 pudus he!) O» V-riSêDAV 01 BACU t'ZEï, B X J. Q.T7IÜTÜS. Editor fj.Proprtcfcr. Tcr;r;<:. 2,00 per ytr.1.7 ADVAaCE. All leu..ri inn»; be pee; paid. Advertiricg. Ono eoIiiTcn oa* v- .-, JfO Two-thirdg <l«x do. do. 3-5 Ote-iolf do. da. di 25 Occ-quArter do. dn. do 13 Ono Square. (Wrtlve ür-cs) .anc ~:r.r. 8 A'lct ten npzigte van het belang da! rje Snuit daardoor I «me hulp, deze. beproefd wordende, zonden kwijnen i emd" nan den dag légi^u in het bevorderen der j stervm. daar is nu het geheèle land, niet inbegrip weldm nnn dun »taa Inoleinden dczervere'-nieittg.dat een billijk salaris j ran het algemeen hesturr. door dc snellere veikoopin- VoJe van dér..- 'loor dun Staat aan dien nnib.enanr Worde toe- gen von deszelfa laadcrijon bevoordeeld totcooehoog- vcr»tai"lffa vco-vic gewezen en uitgereikt. I te.Vie niet gemakkelijk to berekenen is. werd. zon eeno pro. ilct vamêhaft mij een Froof. genoogen als eei:r daad- Ej® zijn gedurende het vorige jaar beduidende rcr- jertaGveenl wordon. aak bckuad 1c maken, dat de Fox en Wiscoiuin gmotitlgeu a»a d>; Staats-Bibüotbcek gchrsgt, door J vu'.d zijn. 'mproveinent Company het duor iinor ondernomcu middelen waarin do lauiste Wetgeving voorden heeft. De voegz-.ainJ.oi. •;rk met c-nen ijrer heeft voortnezt-t, welke meest Lun uitgewerkt rapport, aangaande dozclvr, zal u te bi-schikken t- o dd'lcndo moet bevonden worden door allen, die be- j eorstdaogs worden vovrgolegd Do uitgave van aleehta j onnelen groa-I via-; iangstelleu in dexzclfs voltaoijlug. De compagnie U ceao muige sow Ail jaarlijks vereischl worden tot ovoroehi t .e 'ode'.ten •rlukkit; '^owoest iu de keuze van hare ambtenaren en dïn aankoop van do niouwate werken, om haar zoo 1 door do «ehonJnn-v- orerrlocdico middelen tot hél j w<' 'et een sieraad voor onzen Suat, nla voldoende 1 aio de Wetgeving t .-oorUeltcn van de oiidvmeiniuj. op eene schaal col mrml.-re gmotte. dan in het rerst bcachocwd vord;daar mon vmirncmene wok bonton, ten minst" vieren cm hftlf voet dtepgaande, tó doen doorvaren. Da uitgaven van de Cómpagni". blijkens rapport van baren president, Otto Tank. Esq.,sedert de over .Iragt duur de» Staat tut op deu 20 Ducerubtr LI., wa run als vult;t: Grand Kuukalin §12,630,51 Little Giuto 60,123.57 Cedar Rapids 8.66550 Grand Clintu -47,852,36 Moli na li a 6, 939, 61 Docks, Warohousos,boats and barges 16,918,25 bo Relingen waartoe zij geslicht u, ie maken, j nicer, daar t Do so 388,8-1. :orbindtuui danrd'Mir idle haag. §193,100,53 nis noodzakelijk geschat om het work te i, is du bij vergelijking kleine som van §32.- Do Compnguio heeft, van dc verbeterings ii liet bedrag yaii §133,-18051 afgelost.— bewijs gevende vnn hun oogmerk. schulden af te doen, binnen den tijd lischt bij dc ncte van Incorporatie fin lijving.] De lijulijkhi-dun welke men in den loop vnn dit werk te hoven is gekomen waren verschrikkelijk; maar de irducleti welke er van zullen getrokken worden, als voltooid ïs, zijn voor c'cu groot gedeelte van don Stnat. op een rclinal vnn veel grootore uitgebreidheid, eenn vitu da weinige groote aaiieengescliaktMe lij- van verkeer taescbeu de meèren en de Mississippi, •dl liet bijna van een nationaal belang,en lóopende, a!i het duet, duurde goheole breedte van onzen ut, verkrijgt hot eene waarde voor hen.dio langs Lilt co (Vullen, welke gcoue andere middelen van voer, die nu In gebruik zijn, konden vervangen. ;1 elUunder opvolgende neder/ettingen, en een groo- lainvus van welvaart, moeten injod/nkelijfcdcszelfs, tuouing volgen; eu Oen groot gedeelte van onzen Staut, nu uk'0ht8 weinig liowooud, of eene wilderni", ikkcling erlaugeu.welke,binnen oen kort tijdperk, dezelve zullen deen wedijveren, in alle takken van niatoriëelon voorepoed, met die suction die gewigt zijn. door bare hulpmiddelen eD hare bevolking. Ken blik op do kaart zal de guustige aardrijkekuu- digo ligging van hot werk aantboneü, welke, geza- nieidijk met de inwendige verbeteringen die nu iu Ca milla nau deu gaug ziju, aau hetzelve eeno belaugrijk- lioid goeft, welko du ontwerpers van liet plan, uiiar alle (Viiurncliijnlijkheid, nooit voorzageu. Van hel eindpunt van de verbetering te Green Bay, tot Toron to bij het meer Ontario, via dun Spoorweg, eindigende in Georgieli Bay. on welke slechts 70 piijleu in lengte is, is er geen gronter nfatand, d.in van dat punt iu on zen Stnat.tot Detroit; en vermindert hel getal mijlen, gowootilijk noodig om tot de onitelijke havens te iei- homlerdei). Dit is klein belang voor dc Noordelijke en Noord Wcstelij- onderscheidene V.S.Lauu bureaux,zijn di Do 3 or.Statoa stnndaard-gewigien en rasten, toe dtze sua; geregtigil was, bij zijne opneming iu de Unie. zijn onlang» oatvaagon en ten gebrnike in ordo gebrag!, in «en geschikt vuurproef gebouw, tot dat oogmerk op den pu-.,heken grond opgcrigt, ingevolge de plannen geleverd door het V. S. Gouvernement. Ten ciado deze kostelijke standaards zoo nuttig i gen worden; ola door liet Congres bodoehl werd dal zij zonden zijn, oordeel ik het van belang dal de wet bolrekkolijk hel verschaffen vnn Connty standaards, zoo moest vorbetord worden, cUt vnn don Staats The saurier, dto door dc wet bolast is rnot de Jorg over do Gouverneinentó standaards, geeiichl werd. to zorgen voor de vervaardiging, uit gepost materiaal, ten ge brnike van icdoro couuiy, van vohdngcue en gelijkvor mige standaards, door hom te stempelen en af to leve ren in de daarloo bestemde County olhco; welke kos ten zulleu gevoegd worden lot bot bedrag vau de staats belasting, die iedere county rcspeciivelijk zal gehou den zijn te betalen, over dat jour in 'l welk zij gele verd werden; dit beschouw ik als den benton weg, om do gepasto eenvororighoid in connty standaards te vcr- zekeren,welke zoo noodzakelijk moot verzekerd worden. In mijne vorige boodschap nau de Wetgeving, maak te ik haar opmerkzaam op de doelmatigheid ran eene voorziening te maken iu den verkoop ran de moeras sige eu ovorstroomde landerijen, nnn dezen Staat toe gestaan door eene acte vau het Congres, goodgokourd op den 23 Sept. 1850. De Wetgeving iu die zitting niet slagende in dc poging om in zulk eenen verkoop te voorzien, kom ik nu op dit onderwerp terug, eu be veel eene bealiste handeling aan. Er zijn outelburo bedenkingen welke vnn dat ge wigt moesten ziju, dat zij tot eene snelle beschikking over die landerijen en hare iu bezitneming voerden Do beschikking over dezelve zoude grootelijks strek keu om de gezondheid van do unngrenzeudc kicnlitei- tou te verbet oren zou de bevolking van het land verhaasten, winstgevend en een belastbaar eigendom zijn vau veel, dat voor liet tegenwoordige in vele opzigten nutteloos is, en men gelooft, rlnt gccne wet tot hare bescherming, of legen het weghrdeu vau haar hout, krachtig geuucg kan gemaakt worden om voor lu komen, dat zij met beroofd worden van dat, wat liaie voornaamste waarde uitmaakt. Zulfs aLs meu de mogelijkheid toegeeft van zulk eene wet te kun nen iloorzctlQU, kan zulks niet gedoau worden zonder •grooten kommer cu grooto uitgave voor den Slaat. Sniert do vergadering van de laatste Wetgeving hel* ik mij bcvlijtigd maatregelen te neraco niet alleen tot de bevestiging der daadzaken, betrekkelijk do meuigio en waarde dier landerijen, maar ook om Staal daarop oen goed regt ie verzekeren. Volkorueue en goedgekeurde lijsten van zulke derijen dio ouvorkuct blijven, binnen het opgom gedeelte van dun Stnat, en van tc voren to koop zorgd ge bet algemeen tüud offici worden, ca zijn nis volgt: In het Mitwaukic Land District 53,036.93-100 akk. Mineral Point du La Crosse do Willow River do Menasha do Steven's Point do Makende een totaal van ee 13.515.t0-lü0 nklt. 217A95.1S-100 akk. 118.016.45-100 akk. 717A23.C2-1Ü0 nkk. 5-21.67052-100 akk- rnilliocn zes honderd zestig 10-tUO akkers. geguMu lolden (ooijingder Col Git het on mij klaar r landerijen, ui in dc r( welko ken aard ook, gcd.in ittchtcn al t do jaar zal vorderen. I Stnat» schulden zij 1652 cu 1653 b drongen van de mu- ii rijen voor liet te-p uw- wolk ons ten dienste noemde doelciruLu regtstrcukdchu buhi-t i du last, voor de gew.! zo nog iu zijne kiutL! jrdun ;ta den Staar," d'«- ;oicoa gelijk zal bcvoudcu W best rijden. Daarom b koop dier lauden aau daaruit Voordon Staat boven gezegde doeleinde Sucrïo drie, artikel i dat do Wetgeving bij vet telling van do inwoners v Gij zult zortdur twijfel 'lu etrumont in du t-g'-nw Gevoegd bij de voreiseh; er, te gelijke- znmuleti cu mnnufa' Cel i! r tijd, mike - Staat, al» mogelijk zal zi dus verkregen sul kostbaar eu voordeelig vi ")ti. Hot levert stof lot geit londe spoorweg onderlid zekeren graad omhoveu king, to woég gpbragt Het is thans c ue erkeud tige middelen in de sne de ontwikkeling van veilige middelen wi-ri:.- ging van jsapitaal; en z->. dal hut met langer delen af te liaoceo.f-t 'V Tot op bctrrkkelijk ju volstrekt noodzakelijk kapitaal in te roep,-,. drteondorneiuii'g' u re -i de geleverd worden v - wikkeling Do inlicli- 1 '.ndiuigrijk, |a Ip, gehost bokw irder 5r ilcoltcn vnn ouzon Staat, en toont de wozenlijk- lieid nnn dal deze, voltooid zijnde, de linie mout ziju langs welko oen groot gedeelte vnn den uitgestrekter handel dezer section, eu veel vnn hut land liggende ten westen vnn (le Mi«ri«sippi. zeer gemakkelijk en goedkoop r,ti' gedreven worden. Het gedeelte lands, nnbij ilcn meéroevrr, timet ook deden in de dus be- -e-houwdo voorduclen, dóór do opening van eenen na deren en goedkoopereil weg vau verkeer met de commcreiëule centers in bet oosten. De Staar in hut algemeen i» tdet xon'dcr cene diepe I Officiolo berigtm van het geootaal land ctlice. vnu 'te-langstelling in dc VcltOoijiug van dvz* helnngrijke do vorkooalngvn doorliet gouvernement geJaan verbeterii g in dcnzëtten. II* t g«!al van groote wa- j zulke geseliotikeao buJtrijco. sedert het paiaoioo van j |j 'crtmchtwcikeu Welke zij Ia»ga hnrv uiig. Sttokthoid j de scli- uk-ngs-ac te. en voor welke de Staat builen t rat doen gclwrro worden, de fabrieksplaatsen welke twijfel geregt'gd* is gelJ of soiler land to oo'.vaogeii. het bij gevolg wil Jisvu ontstaan, c-t» do aanwas van zotten, zoo als beloofd ben toet vertrouwen verwacht 1 [«•lastbare uigctldum en coromerviec-lc bedri;vigh'";-l> i wordt, konreu: bctgeon, zoo al* rneo denkt, bet go tal zijn lielaugrijke consideratie» voor welvaart vau ons in do goriiolcnc gedecl^n van den Staat met bijna „•ruiselic veil;. Wij kotinei) un duidelijk zender liulp i twee uiillioen akkerv zal vermeerderenzoo dat, na ;.u speuulereudc siantsmanneli. de voer- en uodcvivu eene matige schatting voor dat gedeelte van het over- "tildekkcti van de politiek van openbare landerijen stroomde laud iu do gemetrne districten, [nies voorko- ■:e stann, in welke Staten lij tllogou liggen, aangc- mende op ccnevali de vermelde lésten] ca van de te worden tot rle constructie van werkeu vau j moeras-en overstroomde landen, die nu gemeten moe li-ze» nnrd; cn onze ondervinding zal nnderch over-j ten worden in de noordcrlijko gedeehou vau den Slaat, uiijvn, d:tt de vöordoelcn ruinisehnots het overtuigt j kan men billijker wijze veronderstellen, dal dc totale ebben. Werken van eene grootte, welke privna: ou-hoe veelheid, dio door die gift laatstelijk aan den staat .c-Tiicmiiigi'ii, iilet cp deze wijze ondersteund, nooit komt, omtrent drie miliioua akkers zal bedragen. Voor .•t stand zouden brengen, zijn daardoor aangemoo- ('e lauden, welko op do volkumeno vortnelde li>tcn Jigd en ter voltooijing gebragt, en wnar. zonder zulk voorkomen, ziju zulke verzekeringen van don Com- kaptiaal des Slitats verkeer, welke trap raad iu overeen kon bon ongevoelig rl.y FBünJLBTOW. lie Hollanders op Hanliattan. Uit hel Emjehch vertaald door Arie vak Ixcen. Vervolg van A"p. 2.) I neder in de tegenwoordig© Ulster Countyvior I dat gebouw liet Fort Amsterdam. Het fort Nns-digto bossdicn nnn do Oost-Rivier «u ontkwam, j landers, ia Amerika goea r«?t baddon om to plau-1 van dien ouden temp Z.j- puren, die op reis getrouwd wnren, trokken imnr situ wns reeds op de Zuid Rivier, een weinig Iteue j rruuif liet een' vloek op de Blanken achter, cn ten of handel te drijven, bovenden veertiende»der zeidc, toen de Slat (h-u j de pas ontdekte Delaware, of Zuid-Rivier, twee fa-j den de tegenwoordige ligging vau Philadelphia, zwoer wraak te zullen nemen, zoodra rijpere jaren graad. j van rouwbeklag zonde milten .en zes mannen zeilden da Connecticut op,gebouwd gowordeu, en het Fort Oranje, op den I hem dnnrtoe in stant zouden stellen. Wij zullen 1 tot nan de plaats waar Hartford ligt, om zich daar grond waar do hoofdstad vau den Staat Nieuw amilmlen hoe bij zulks vojbragt. j j ned'-r te zetten, ceue vesting te bouwen en op! York is, was behoorlijk bemand en ouder het be I Ook aaa do andere zijde der bergen pakte zich jgrond vau Block's ohtdekkiogen, een Hollrindsdt j vul des Cominbsnris Kneckebeock. leeno onweerswolk te zanten. De coratmssans 1 ven. Rijkdom cn «mg: r^t^elded over die landstreek te doen gelden; en Da toekomst der Hollanders op Manhattan bo-Kricvkebeek nam dwnasselijk en boosaardiglijk Eeno vriendelijke gemeenschap werd echter Compagnie tiotscln-r v» o i hel meerendeel Damen hunne woningen op dc Inn-1 loefde overheerlijke vruchten; toen meer huisge- deel in eene schermutseling tnsschöt» de Mohegsns i voor eentgen tijd iu stand gehouden en een go-voordoelen vau Nieuw N j--.. i. -• i - n..—i.i.win..—».A genoegen der gezellig- en eontgo Mohawks, waarin hij gedood werd.Izantschap verliet Manhattan, out tnc Minuut vatte vuur, en zeide in zijn antwoord zijn eiudo zou zijn. Hij v aan Brad toni dezen duidelijk, dat do Hollanders j hoewel ik mijn beet dc" 1 i hunue regten kenden en dezelve zouden hand ha- Hij hoeft niet meer vcikrv De commissarisven. boosaardiglijk Eene vriendelijke gemeenschap HHHI met do Eogel-j neo nu vnn De huisgezinnen j schen le Plymouth in onderhandelingen te treden-nieuwe pbuineu ter i heCfort Oranje en zoehten eeno schuil-1 Maar omdat Bradford altijd aanhield op den Do vruchtbare bodet UE» CÏIOI. .vu iujiij;. tij 'livx-ll UUIIUCI, UOItnWIl IIUUCII, ll'liuacil UCl v •- O" i luvuivaic """VM.J -u sis vereeuwigd als het bewerkten Uutinc ltooven, haddcu bruiloftsfeestenplants op Manhattanslechts eene kleine bezetting r voorrang vnn de parketuenten regten der Engel-de bobouwers cn tv» Ic,-.-.- roviucie Nieuw Neder- cn dagen vim uitspanning cn vermaken;toon'werd achtergelaten, otn hot fort to tenledigcn. j schen op Nieuw Nederland, was er gedurig^ eeugelijk aan dat hetwelk in i Yifginie eene koninklijke Provincie werd en de Door vijandige teekenen onder do Raritaus verent twistappel tusscben do Hollanders en Puriteiuen. Aan de rijke leden der t'" den mi door de steden Brooklyn cu Willciusburg, zinnen overkwamen en het genoogci op Long Island, ingenomen. J iieid in hun midden toenam, scheen allés iToÜycnd Daarop volgde wantrouwi j Daar werd door Sara Rapnlje het eerst adem en rustig. Zij dreven handel, bouwden huizen, vorlietf- 1 A Toen de bevolking toenam en veelsoortig werd, i gehaald en hare Sdaehteuis is vere werd dio venlraagzanmlioid tot een verwijt ge-eerste blanke kind in do proviucie maaktdoor hunne Puritêiusche naburen ten ons-land geboren. Virgiuie eeno koninklijke Provincie* werd cn de Door vtjandi;. ten, cn de leden der Anglikaamwhe on Roomselie j May en zijn opvolger Verhuist regccrJen nllecn,Plymouth, kolonisten jwgingeo in liet werk stelJenrust, namen do Walen aan do Zuid-Rivier, bijnaterwijl een voorjeelig handelsverkeer, heu iu eene zottdere voordeelcii kerk ten zuiden, werd Nieuw Amsterdam (zooals; maar in 1626 kwam Pieter Mittuit als gouverneur om zich van do ketenen hunner rijko meestere in ter golijkcr tijd do vlugt na-ir Manhattan en eene - minzame houding tot elkander hield. voorwaarde, dat zij tc de Manhattan-k"lnnie genoemd word) uitgcscliul- aan, vergezeld door een' raad van vijf bekwame j Londen te ontdoen, waren de Hollanders op Man-1 schakel in do vrrohdscliapsketon, die do Hollanders i In dien tusscheotijd had de West ItiJkche j personen daarho u z- den, voor "eeno kooi vol onreine vogels", mannen, een' koopman of aL'Oiueenun Commisaa- hntlan zoo vrij als do lucht cn zoo gelukkig als bo-1 en de ludinnea lo zanten bond, was voor altijd ver- j Compagnie hare rijkdommen en rnagt vcriuoor-1 kolonisten «n kleiuo l. -h De Weet Indische Compagnio was niet ton vol- ris, (die tegelijk secretaris was van do ptovinde) en dorvono kinderen. j breken. s dord. door het goede geluk li.irer oorlogschepen, to-verschillende plaat -vi. in lo tot werking go ree. I, voor in den winter van j een' Schout, (Sheriff] om hembij to stann. Zijn, Maar een schitterendo óndergnando zon ia niet In den tijd, diende Hollanders bezig gewoost I gen do koopvjwrdtjschopen van Spanje, waarmede, nonton op M>0)ba::..vi. ie»oa<Li>n,l<^ ..t.m w-na .Ia .vil vUmpi- mwwinni uiinn. i .i« .«nvt.Q"ncdig waren hunne r.cderzctiingeii to maken, was een I Holland toou in oorlog was. Do vloten der Indt-nieuwen Staat zou Ivv.ittc Nie 1623, toon zij krachtdadige pogingen ter koloni-j staatkundig plan was do wil zijner meestors, uitgo- altijd do voorlooper eens schoonen tjaga. Spoedig a in hot werk stoldo. niuttegonstaando het pro- n Jnoobtia's nfgezant in don Haag tegen de 3 "nederzetting cn inbezitneming" van dc Hollanders nan don Hudson, gelijk do Matirits-ri- drnkt in voorschriften on bevolen, cn hij hogou ter-na "het begin der geschiedenis vim Nieuw Neder 1 gezelschap van honderd mannen, vrouwen en kin- sche Compagnie» maakten den reglontrut der Hol- Wudon pachters r ju van stond mot geestdrift aan do daaretellmg eons huid verxclieireii kleine, maar onhoilspollondo wol- deren, dier Engelscho puriteinen, die langen tijd inlamlsebo ma«t uit e» do Slant werd door die han- hoeren van het Kvii u'ed gvt; Staats, op do grondslagon van wet eu orde. ken. Zij bevatten do verborgene dementen een»llolluud. togen de stormen der vervolging svlufll-1 del-mouopoltos-Ueiinclijk bestuurd. In September1 n.m(c een zeker ge-tnl Het was zijne eerste zorg, het regt der Hollan j opkomenden .storms,, losbnrslondo daar waar do lie- plaats hadden g 1 r\ tani .i« 1 - o... ti.._ Dc J ent- vier toen door de Engelschon genaamd word. Tot j ders op Manhattan te versterken. Ilij ontbood Se- mei hut heldorsto was, Dc misdaad van oen per-overgestok. nu toe was ruilhandel de conigsto bezigheid der|«o raadsvergadering der IudiaRnsche opporhoof- soon, bragt hot bestaan des Staats in gevaar. Ei zen gebouwd op i den cn kocht vau hen het goheole oiland, beslaan- was vrede met al do Imliaunselio stmnmon. Do"-" v;: i do twee en twintig duizend akkers, voor bijltjes en Manhattans, do Pachamies, de Weckoimesgeeks en Hollanders in Nieuw Nedoriund cn zeer weinigen bekroop de lust dnnr begraven te worden. Zij moesten aan hot Vaderland ontwend worden voor zij stichters eens vasten Staats konden zijn. Land bouw en familic-vorbimltonissen konden dit go- wensclitü dool doen bereiken, eu daarom werden dertig'Waalsobe familiön, dio in Amsterdam sehui- ling gevonden hadden, in de lout© van het jaar 1628 overgezonden, ter stichting cenor kolonie. Het uitren Protestanten van do gronzon tussclion Frankrijk eu Vlaanderen en betere bouwstoffen ter atiohting oener gezonde kolonie kondon er niet ge vonden wordeu, don de honderd en tien mannen, vrouwen en kinderen, die in hot begin van Moi op Manhattan nan wal kwamen. Benige gingen de rivier vorder op en zotten zich andore zaken, ter waarde van zestig gulden. Deze do Tnulrit'uks van West Chéstor; do llackmgsacks regtvanrdige en noodzakelijke handeling magjmi 'cn Raritmis van Nieuw Jersey en de Cauarsees,. der blozen vergeleken wordoir mot do oudorhmide- ji|© kockaways, do Merrikokes, Mattinecoeks, Co^ lingen van Perni, onder den Shackantnxon olm, èlihugs Shinecooks, Socataugs, Marsaqcagues meer dan vijftig jaren later, en steekt gunstig af bij de onregtvaardigheid, waardoor da Niouw-Enge- land Indianen, de Susquehnunocks, Powhatians en de stammen van do Neuso strook in do Cmoliuas- genoodzaakt werden lmnno bijlon tegen de Etigol- sohen op te ligton. Om deze bezitting -te verde digen, werd door Minuit aan don bekwamen Kryn Frederika'het bevel gegeven, eeuo vierhoekieo ves ting van narde en sfeeit te bouwen in do nabijheid vau Bowling-Groen van latorou datum, en noemde Nissaquuics van Long-Island, kwamen vrijelijk naar do nedorzettiug otn limine huiden en oesters to verruilen on eens te rookon. Op een' zekere» mórgen kwam oen Weckquaosgeoksch opperhoofd, vergezeld van zijn neefje en. oen' strijder, bevracht met bevorhitidon, nnugeloopeu langs de oevers van het moortje dat zich toen bevond ih do diepte, waar nu do Gerogts-zaal Blaat. Drie van Minuit's knechten pluhdordon hqit en vorrtioordden toen hot opperhoofd. Do knaap nam do vlugt in do Itleji gevonden don Atlantischen Oceaan! 1627, verwierf do in armoede geboren Piet Hein, slagen wezen van tollen, lcia.-)ti:igvn, acci'msen, in- :eu' itTdo JUhy Flower, en had blokhui- j don rang van Admiraal, door zijne heldendaden komende regten on andere IV- twd op de ©overs van de Massachusetts op do kusten van Cuba. Hij ontinoeUode Spaan- leenstebel wciè-dcor do Slid-.u Gcticratl iu I63o Zij woonden daar zoven jaren, voor dat sche zilvervloot, op hare reis van Yucatan, beladeu goedgekeurd ;ecu charterv*:: -Vi-.c.-vglcn tu Out- eeu linndclsvorkeer ttisschon hon en.do Hollandore met den buit van do geplunderde vorsten vanhefftugon'' werd door dat ligduiani ti/egcstaan on op Manhattan goojrend was. Toen zund Minuit Mexico cn Peruhij nam de geheels vloot en stort- j verscheidene Patroon-heeiiijkhvdon v.crdeu ge- een' brief van Yriendschapsbetitiging aan Gouver te over de 12,500,000 guldens in Je schatkist zij-sticht. Dio van van Rer.scLier, nabij Albany,.is neur Bradford, deetl voortellingen van wederkeo-lner meesters. Brazilië met al deszeirijkdom- j conigsto overblijfsel van eeuo ruwere eeuw. rigo welwillendhoid en dienstvaardigheid, en bood,men in grond en mijnen, behoorde kort daarna tot met een ruim Yooruitzigt op bandels voor deden, aau, do puriteinen van allerlei koopwaren te voorzien, die zij uoodig haddon. De slimme Bnulford nam liét aanbod van vriendschap, beleef delijk aan,beloofde voortaan met de Hollanders handel to drijven, zoo het mot voordeel kon ge schieden, verzocht den Hollanders uïet zoo ver oostelijk te kotnón nis do Narrngunsett Baai, om bövere to vangen of handel t? drgven mot do lu- dinnon; on morktc rondborstig aan, dat do Hol- hnnne bezittingen en andere schitterendo overwin ningen op den Oceaan, gaven aau Holland, buiten tegenspraak, de overtnagt op dc Zee. Piet Hoin stierf, in do armen der overwinning, op zoo, en word met koninklijke staatsie begraven, naast Prins Willem vnu Oranje, in de oud© kerk to Delft, waar do "Pelgrim Vaders" hunno loatsto godsdienstoefening, op Hóllaudsehen bodem hiel den. Zijne dankbar© regering rigtto een prachtig marmeren gcdonktocken op, in een* dor vleugeb toen geld bijzondere sLaatkundigo voori n kon koopen en dio bijzondere voorrögten weinige per sonen boven de gewon© tnenrebeukinJeren verhie ven, onder do menigte in de mxttselwppcEjJre weegschaal. Dio van Godeyn en Blotiimaert yyan de Delaware, eu van Paanw In Nieuw Jorsfy,cn op Staten Eiland, tegenover Nieuw Yo:k, zijii se dert langen tijd met andcro afechuwehjko uvör- blijtsclen der Europcsclie keuroeiighcid, di© Mor hun'weg gevonden liaddou, bcgruvein Do bcaturing van Minüii 'nau: ccii ctndv uf 1(?32.

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1855 | | pagina 1