fagyj uaiiARY FBülLLBTOm I» tAND BAPIO» TBTüSOSllfcfl OK TCtsokY o? zacttwekk;ST -j; öoTNTÜS, Editor Proprietor. Advertising. V R A N K R IJ K. I'aü:';, 22 November. Den lsten Jan. Ié 19 Had .1! liet corlcs-matcrifSl in Frankrijk ecne waarde van 450 millioen francs. De arijftene bc-z.:t ann belegeringsgeschut 8079 itukken, bé- revcT.s 3300-slufcken roldgvschut, 2078 mortie ren, -1382 houwitser» ten gebióike in heb r«M enz. Ia de taphuizen betonden zich 0.091,244 kógcli, 03.»,;;ü0 bommen, 1,600,000 kartefseé. 222.215 gr-matèn on 177,538 kartelsbussen voorla 10 miüi n-n geweerkogel», 25 millioen kilo bushrjiul', 00 millioen Kardoezen zonder kogels «in 4022 patronuiv voor Imnonr.cn. 11 geschut- •gietrrijen vtnren onafgebroken werkzaam. Ove - liger.s bezat de stnnt 2,fM0,0fK> geweren en meer dan een raDJioéa sabels. Deze voorraad was sedert 1840. bet tijdstip dat dc tegenwoordig* oorlog begon, aanmerkelijk vermeerderd. t— In het Journul des Debats is een betoog opgenomen van den lieer Somt Marc-Girardtn, waarin de to stmid vnn Polen wordt nagegaan, en de mogelijkheid aangetoond van hét her- stel di'r onafhankelijkheid van dien staat, ten gevolge vnn d n tcgcnwcordigen oorlog. De Conslilutiomd verhaalt do volgende arecdote boin Bende den Keizer van Rusland. Zeker. Fransebman n as bejeedigd door een ann- ri. nijjfr Russisch koopman. De Czanr liet den koopman bij zich roepen en vroeg hem, waarom hij aldus gehandeld had ten opzigte vnn den Franschman. Omdat ik die natie haat, ant woordde tio koopman. Had t gij ge ene andere re den tot deze handelwijze? vroeg de Keizer. Neen, Sire! ViMou, zufdc de Keizer, dan zal ik q de gelegenheid verschaffen om ruimschoots aan .uwen haat bet te vieren; gij zult tiaar het leger in de Kiim vertrekken. Of de koopman danR- baar wasvoor deza gunst, wordt niet gemeld. Dc Keizer, heeft aan de officieren van het leger voor Svbnstopol op zijne eigene kosten toe gezonden een voorraad ivijn voor twee maanden. Volgens ech te Bzrdeaatt uitkomend dag blad. wordt tic opbrengst vnn den wijnoogst vnn 185-5 gr.-, kon t op ongeveer 30,000 v.u tl 120,- 000 okshoofden wijn, lijnde een twaalfde ren vijftiëütio tiuflto var -n gewoon gewas. De» iitjecéelhuiil is nier toereikend* vo-:r dc corrsumtïo van* Frank rijk zelf. zoodat men zich, bij het ge brek aan Vi -jrnm l vnn vorige jaren, een denk beeld viittdo schaarïditc der wijnen maken kan. Do voorraad wijn van 1k-1 ga was van 1851 is na genoeg geheel uitgeput, en do geringe hoeveel heid, 0"g in handen der eigenaars, wordt niet dan tegen ontzei tend faooge prijzen aangeboden. De prijzen der wijnen hébben erne ongekende hoog te bereikt, en blijven door deze ongunstige ota- s'-andiglu-den steeds rijzende. terwijl men inder- dand nl-l wort, waar die rijzing zich bij bepalen 1 znU-rrMen zrgl zelfs, dut.er sprak® is om den uif- I voiir vnn wijiietrnii/. Frankrijk te xorUivdea.- :yi EKOKLAÏD. I T.onoe.n. 13 November. Hot aantal drijvende 1 batterijen, dal zoo wel in Frankrijk a's Éngelnnd voorden rnrsianiufcn togt naar do Oo6tzee ge bouwd wonlt, zal 40 uitmaken. Naar hel schijnt, li -eft de frarsehe regering h«'t eerst aan onze od- rriraluvit don raad g g.-ven om zoodanige batte rijen, elk vnn 12 Lnncuslro kanonnen, té bonwen. Zij meten gezamenlijk 2000 tonnen, Mpben een platten bodem en eeno lengte van 180, eeno breedte vnn 56 en eeno diepte van 20 voeten, terwijl rij in beweging zuilen worden gebragt 200 paardenkrachten.Hut zijn 'tweedek*- se'nepen, rij.-i I* het ctttsio, ter dikte vim acht Bij dei» aanvang van^het jaar 1855- Hét «mfc-janr li Vé'cr vcrüWencn 51*1 al zijn'lief én nl rijn tred; gèt meinet IsTdréè verschenen, Stair snélt ook been voor in en 't we'ct. rd!ij«il.eedp ook. It oude junr.ipogt karen, mi 1 P»"«Mgd pn"s,,nu<ook .alj bereid, WIJ jtyjj vou toch «wit \veemoud sturêii Óp 'a .werelds onbtistoudighcjd'; Wmit o\te» wat wij.iacn gebeuren Up.diV: U-ufcdeu-wm'ldrvml, Getuigt tuc.b, wat men na moog' speuren; r l>al uien dd Godheid uooit doorgrondt. Ja, Zijueiv 'wcg is onnaspeurlijk, "Want Hij komt steeds ter Zijner tijd; Ziju grootheid Voor ons ondoorgrond'lijk. Bij is'do lieer' dot heerlijkheid! Op Hom gehoopt als ouze Vader. Aan Hem ons loven «Inn vértr-.uwd, Hij,-die iü rampspoed tot Hem ntdur Heeft xokcr op geen zand gebuuwd. Hij, di* ons bier van uil Europe Deed lauden, onder leed cu druk, Hij wil, dit blijft gestaag mijn hope, Niets dan ons wezenlijk' geluk. De ruiralc die wij bier bo'wniiil'lén. Verdwijnt ééns mei lianr wél cn wed; Haar bij; .die naar Gods wet blijft band'len. Landt zeker eens aan reil'gcr ree. Wij allen toch zijn recsgcuooten Op 's lerens grooio oceaan, Wflt dim decz' troost niet van a stooten. Maar steeds blijmoedig voorwaarts gaiiu! Dit jaar niet inoed 'dan ingetreden, Naar Hom alleen- ons nog gcrigt, Opdat;-is eens dc strijd vuist reden. Wij Hefn zien in Zijn heerlijk licht! Bvffzio, den 1 January .1855. L. Wanneer nog disc veldpredikers, dia op hun vertrek staan, in tl>» Krim zijn aangefcomon, zullen cr in hrl-kg-r 17 Episcopale, 15 Roorn- sche en ti ilerrormdo geestelijken aanwezig 2tju ZUID-A F RIKA. Voor ,25 jirc-u had op de AfrikaanscBë kust tasschen Sierr.-t Leoni ou do Kaap de Goede tio.'p geen enk:! ir.lnn.ter oerigc opröedmg ontvangen .-f wist iets yun het Christendom nf. Thans ziju dc ned- tlinden van de xkmeiikancn cn Euriipczncn nld.nr ver.luhbel.115,000 in boorlingen hebben eeno Christelijke opvoeding •ontvangen; meer dim 100 stations voor zendelin gen zijn er opgerigtt!-> zoorooverlj is er. bij.jvt vertiu-iigd; op ecne uitgebreidheid vnn 130Ó mij len. is er geen punt op do kust, dat voor den invlpoii vnu hot Christendom niet open staat ongeveer 100 kerken zijn cr gebouwd; 1SOÖO jorgc inb-:-ir,ing.-u worden thans nog ia Chris- lelijk li seinden onderwezen en gedeelten van do I IleiSgo Schrift zijn in 20 Afriknansche talan overgezet, dio to voren zelfs nooit geschroréu l wnre». bot stond aan de inj, (SörteBJk- tan dé Tyiwiéclw» och om nador tot do poorten van

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1855 | | pagina 1