DE NIEUWSBODE. Ivbkrteutien. l^HHbra^iSsa^i^ l.n etui ten, al» wogen» de ontzaggelijke massa knnonnen G. VAN STEENWIJK, SHEB O ITGiiJY9 Januarij 1855. 6d' JAARG. NO. 1. GEHEEL NO.^61. GOEDGUNSTIGE LEZEH. Toor deeerete maal «dert ons vijfjarig Welaan zien wij onh jei do noodzakelijkheid gebrngt, U te benden dat ouze drukpers stil staat uit gebrek aan na pier. .Hetzelve liet zieh in wri ons papier rekken, voor geen goud koopen, niet egen- staando wij reeds deu 25 December een g papier vau ons nieuw formaat bij den papiermaker Destelden. Bijgevolg konden wij den 2 dezc-r, en kun- uen w.j ook heden geen blad uitgeven. Duidt ons dit met ten lrwnde. Volgens aanschrijving mogen I!Jt VHp doï" weck lachte», L dut. daar de JTuwabode in *Ijn „jeuw formaat voor de drukpers gereed ligt. wij u den 16 dezer door •tollen C0UraUl duhbeI dadeloos hopen te Ontvang dit blaadje voor hetgeen het is, en met |=uwcn tc ÏO V.w.%- ti_ werkzaamheden belangrijk zijn zellern'höpen wij dsarvsu wekelijks een beknopt verslag tc doen. Uit berigie,, van de Russische zijde blijkt, dat print MentZihol) l-'llij wagens met leoflogt. waaraan bijgroo- lendeois bt-hoefte bad, ran Perekop wachtende was. Reed" vroeger maakte men gewag vqp nieuw uitge vonden congrovische raketten. Deze raketten zijn naar do Krnn gexoiiden en aldaar den 20ston Novem ber tmiigekoinen. Zij zijn bestomd cm bij den eerat volgenden aanval cone grooto rol te spelen. Goneraal Lanrobprt zal dun over 160 dier vornieliiigswerkluigea .""en bMcnikken; zij komen per stuk op oDgereer /000_francs to suinn en kuunen op een' afstand zelf* van 7000 ellen, door geoefomlo artilleristen, op een be paald punt geslingerd worden: daar nederkoraende, slaan zij aanvankelijk tien voel in den grond, doch bar sten dan los en voroorznken ceuo schudding vonden grond en verwoesting, die ten concnmalo met oono aard beving gelijk stunt. Dal zijn gewis vrcesalijko bondge- nooten, die men aan do geallioorden gezondeu heeft en dio non niet minder wolkom zullen zijn dan versterking vnn mauschnppoii. De Moniteur ^bevaUiet belangrijke berigt, dat ep Oostenrijk. Frankr. en Engel, getcekend is.Voorts bevat het offictele bind berigtcn van generaal Canrofrert van don 22sten Nov., volgens welke de Engelsclie tfoepeu een piar ontmoetingen met do Russen voordeetsn be- „m den 2l«ten baald hadden in den nacht vi Getrouwd te Blue Island, Illinois, door H. Rkxfobt, den 14 December 1854: GORIS Ta» dep. SUDEN, van de Buitensluit, ENGELTJE de JONG, van Giessen Ouwkerk, Zuid-Holland. Op deu 14 Decembor j.l. trof mij cn mijne drie kinderen andermaal de zoo zeer treffendo slag in het verlies mijner geliefde Echtgenoote, CHRISTINA HENDERIKA HOEDEMAItER, geb. Peaxstieiii., van Arnhem, prov. Gelderland, in den ouderdom van 21 jaar en 17 dagen. Eenc ondermijnende koorts ziekte van slechts 14 dagen verbrak deze voor mij too dierbare Huwelijksband. God, die gezegd heeft "ik hen de opstanding at hei leren," enz.,, aoe mij met san- bidding Hem zwijgen, in Zijne wijsheid bij Hem ta schuilen met de mijnen, ter leniging dezer diep ge slagene wonde. J. HOEDEMAKER. Kalamazoo, Mich. KENNISGEVING. Do ondergctcekondo don 1 dezer zijne betrekking als Clerk of the Court aanvaard hobbonde, vorwittigt bij dote alle belanghebbenden, dat bij voortaan iederen dag f be halve des Zondags) om zakon zal te spreken wezen ten zijnen kantore, in den Brick Block, des voormiddags van 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot 4 ureu. De overige mem. uren van t'en 'n de drukkerij dozos. AJIe Holian- krnid d'e a°E bun voornemen Diet bebbou verklaard om J. QUIXTUS. Sheboygan, 3 Jan. 1855. RUSLAND-TURKIJE. Eene telegrafische dcpeche uit Petersburg bevat be- rtgttu van prins Mentziknjf uit Sobaslopol van den 24 Novouib. Hit vijandelijke vuur was zeer zwak. de bolegcrings-werken waren niet gevorderd; uit eon meer ■nauwkeurig onderzoek was gebleken, dot liet verlies der vijandelijke vloten, door den storm van don 14rlen Kov. in de Zwarto zoo, had bedragen 14 verbrijzeraó vaartuigen bij Sobaslopol; 2 linieschepen, 2 stoomsche pen en 14 vaartuige* van verschillenden aard, welke op de kust warea geworpen bij Eupatoria, on dal destoom- booten Prince en ScaDimpb met man en inuis waren 1 vergaan. De schade wordt op 500,000 begroot. De oorlog, meent de Times, zal in do Krim thans niet worden voortgezet Alles wordt nu door do Wcsi- magten geregeld, om het leger in het Russische schier eiland zoo sterk mogelijk en goed van alios voorzien lo doen overwinteren. Do Morning Chronicle mcldt.det do geallieerde tree- pon in de Kri n zeer aan buikloop lijden, terwijl do ty phi» eterk onderdo Turken htorscht. Het blad dringt Ier don ook op aan, dat men de Turkon naar huis zen- do. op grond dat zij tegen het wiblersaizoen niet be- •land zijn, geen vertrouwen als soldaten meer inboeze- men sedert hun lafhartig gedrag in het gevecht bij Ba- laklara, door husne verregaande onreinheid alles ver- pesten en slecht» dienen om de gesneuvelden te begra ven en de levensmiddelen te verslinden. \'olgeu» berigten uil de Krim dd. 17den Nov. heeft de generaal Canrohert besloten, om ter vermijding van nieuwe zeerampen, alleen do voorliet beleg, dat geregeld wordt voortgezet, volstrekt bonoodigde scbopen bij Se- be»topoi te houden. Do vijand had. sedert don slag van inkorman, geen nieuwen aanval ondernomen. Overigens valt niets van belang te melden vnn Sebas- InpoL De staking der belegeringswerken is thans ilremaakte zaak. _£«n brief uit Kosslaaliscpsl verklaart de veiflaau- wiag en genoegzame schorsing van liet bombardement. does liet berigt. dat er zeer wnmig voorraad van kruid wuain bet kamp, zoodat men slechts lOroaaf daags alle ""Ver dor Vorecuigde Staten te worden, gelieven ach kanonnen kon lossen en 'a nachts liet vuur atanhte. ««'liirondo voornoemde Rwa hu hamira.v««Mj»BM». E«U artikel in don Constilr.lionel, hetwelk golieel en U,(™ ^i0." 3WP °0e\WI"°n,vmrTa al esn hclf officieel karakter draagt, geofl dit duidelijk te kennen en zegt met zoovela woorden: "De belegering i» goöindigd, de veldtogt in de Krim hc-eft een' aanvang genomen." Dc geallieerden zijn tot de overtuiging ge komen, dat een storm, in den bestaanden staal van za ken. al werd hij gevolgd door de bemagtïging van So baslopol. hun oulzaggelijk groole verliezen zoude kos- tsn, zonder dal de afloop zulk een cffor waardig was. Hun plan is dos zeer stellig om tegen bet Russische le ger op te rukken, dal zich in het veld b»vindt, om te wachten die magt te verstmoijon, en te vernietigen, waarvan de val van Sekasiopol het nnmiddelijke gevolg moet zijn. Gelijk men ziet, valt er nog veel te doen voor de geallieerden in de Krim; zij hobben hunne plannen geheel veranderd on daarmede naauwelijks oen' aanvaog gemaakt. Het Franscbo dagblad la Presse bevat eon brief, waarin eeaige belangrijke bijzonderheden worden me degedeeld omtrent den staat van zaken voor Sebastopol volgen* de jnngate berigten. Daarin komt onder an dereu voor, dat het belegeringsleger zich bezig hield biet het veelomvattende werk van eene omwalling. Het tiHtvMi dit werk moet naar hel schijnt, daar n bestaan, dat de gebeelo magt der geallieerden, wolke (hans een wankzanm oog op de logermngt van prins Mcntzihojf heeft en die in bedwaug moot houden, beschikbaar zou- de worden. Do goallieerden zouden daardoor in staal gestold worde», om eerlang wederom aonvallenderwijze te werk te gnnn Ook Zouden do bedoelde werken zeer doelmatig zijn bij gelegenheid van een stormloop, om de aanvallers te dekken legen de pogingen tot uilva', wel ken de vijandelijke generaal zoudo willen beproeven. De Constitutionnel hangt reeds in do voorbaat een levendig Ufereel op van de gevaren, welke de stormko- lotino op Sebastopol lo wachton staan. Nadat hij ann- Esioond heeft, dnt gelukkigerwijze de zwaro Paishnns- anonnen hel bresschieten, hotwelk gewoonlijk op 1UU voet afstanda van den ve,tiugmuurplnais vtmu. vnu ..li het punt, hetwelk thans debelegeringswerken bereikt hebben, dot is omstreeks 400 voelen vat. muur. veroorloven od dat het naar alle waareohijnlijkheid het Baation van do Mast is. waartegen do aanval zal worden ondernomen, gaat dit blad aldus voort: Wan neer nu de bre» gelegd en heionryan het .tor nloopen gekomen zal zijn, dan kan men wel zeggen, dot o gee- u«r tijd een korpa van keurtroepen eene C07an"uJ^ taak te vervullen heeft gehad. Want de kcdonnes fl aanval zullen blootgesteld zijn aan do artilleno van Thans ziet bij don Uitgever dezes het licht: VERDEDIGING VAN DEN KINDERDOOP, DOOR Ds. K. van der SCHUUR, Groot 16 bladzijden. De prijs ii i 10 Cents. AAN BELASTING SCHULDIGEN. Hiermede wordt bekond gemankt, dat de County Tnx-lijst voor do Smd Sheboygan ovor bet jaar 1854 mij ter colleetering der verschuldigde Staats ou Coun ty Belastingen overhandigd is. De Belnstingcn op groude'gendom, welke in voor noemde lijst gespecificeerd zijn.moeten voor den laalsten Maandag in Januarij 1855 ten mijnen kantore betaald worden. Bij gebreko van dien worden dezelve, over eenkomstig do wet.den Schatmeester der County als on betaald overgedragen. De belastingen op persoonlijken eigendom, welke in gemelde lijst gespecificeerd zijn, moeten binnen twintig dagen na dato der eersto bekendmaking dezer notitie ton mijnen kantore betaald worden, in gebreke waarvan ik do wetten ter invordering dorzelvozal ten uitvoer leg- gon. Sheboygan, den 12 December 1954. Gw 260 FRANCIS GEELE. Stedelijk Schatmeester. aanval zullen bloolgesteiü ztju aan oo vuur to laten «pelen op de 300 voet lange baan weUo Ide etormloopeodcn zonder comgo bcdckkiiig cbbeii nf te leggen, voor dat zij de bre» bereiken. Zij zullen daar bij aan de verschrikkelijkate wijze .ecl>'c'e" n het zware geschnU die bekend staal on^er de? Z ,^en I rolt chit ten, blootgesteld *tjn;daann bfftaande. dat men b v. in een I20ponder In plaats van de gewone iizer of granaten, 100 kogel», elk van een pond, Inadt en ^mBinpre snelheid afschiet, waarbij zij vervol- ,s opdon grand afstuiten en diens verhevenheden cn °.:P sleede in de rigting, welke do stormen- NOTICE. Office of the Commissioners of School and Univers ity Lands, Madison, Wis., October 23lh 1854. Failure having been mado lo pay the imprest dne on tile S^aw of Wiscotisinm 'secure the payment of Loans of School and University Funds in said Mortgages de scribed; the said Mortgaged Promises will bo offered for =alo to the highest bidder for Cash at the abnyo office, in the vi Inge of Madison, on Tuesday the 7th day of February 1555, to satisfv tbc amount duo on raid Morl- gngos for principal, intóiasl. damages and costs of ad vertising and selling the same, to wit: Am t due \V k of s e i Sec. 12. Town 14, R. 21 East $357,50 Lots 127 128 Ellis' Aodition Vil.of Sheh. $238,50 ALEXANDER T. GRAY. Secretary of Stat*. EDWARD H. JANSSEN. Stnto Treasurer. GEO. B. SMITH. gw257 Attorney General. Sns opdon grana aiaiuno" o,. kiindioeu o a. van den beroomdon Scharnhoret, is dere S gvi ihieten de allervreeselijksle. Do .tor.nloop •triidkraehten, waarop zij van de zijde der Russen zul- ep de muren der vosting, do waardige bekrooning vnn •ene belegering zijn. waar nlle «tadten vnn strijd onge kende verhoudingen hebben aangenomen: maar het j« MB Tea di« ernstige besluiten, welke van do zijde Ai geaevahwimui de rijpte evewreging verdiene*. Consul der Nederlanden MICHIGAN, WISCONSIN e» MINNESOTA. te Newport, Sauk Couaty, Wisconsin. Het Nederlandsche publiek in bovengenoemde lan den wordt hiermede verwittigd, dat alle officiële naar Europa ie verzonden «takken, ten eind® bij het be- «tuur of bij do regibankon »a Nederland van kracht te zijn, deor de* Oowu! moeten *7* feleg*h»»*<L

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1855 | | pagina 1