<s ijeGotjgnu mmislimV. J. ftUIUTUS E. VERBURG, Uitgevers. ABONNEMENTS-PRIJS. Voor IJ jaar9 2,00. Voor een jaar ----------- - 1,50, Voor ies maanden - -- -- -- -- - 1,00. Voor drie tuaanden - -- -- -- -- - 0,50. Alles Tolstrckt in vooruitbetaling. SvJAARG. NO. 2. MOTTO: De taal, die zalige ouders spraken. Zal die een deugdzaam kind verzaken? Neen, Broeders Landgenooten neen Reeds snoeren ons de hechtste banden. Leest slechts de taal der Nederlanden, En niets rukt ooit dien band van een Verschijnt eenmaal per week. PRIJS DER AUVERTENTIEN. Voor een jaar, niet boten de 5 regels - - - 5,00. Boven 8 tot 16 regels, voor de eerste plaatsing - 1,00. Voor 8 regels of minder, dito ------- 0,50. Voor elke volgende plaatsing ------- 0,25. Brieven en ingezonden stukken franco. DINGSDAG, 30 DECEMBER 1851. NO. 106. (ücuig orgaan bcr Ufeberlanbcrs in 2Coorb Slmcrika, aan l)ct nienms, ben tocstanb cn be belangen nan Ijct (Dnbc en Xicuroe llabcrlanb gemijb. L0G0GRYPH. 't Geloof aan mij heeft monigeen bcschreid. Ofschoon ik inderdaad niets ben dan malligheid. In negen letters zult gij vinden. Een ding, min zeker dan de winden: 5, 9, 4. 8. 6, zal wis een domkop vreezen. Zonder 6, 8, 9 zon op aard geen schepsel wezen, 1. 4, G, is een'plaats om niette zijn benijd. En van 9, 2 en 6 hoop ik te zijn bevrijd. 5, 9, 2, 7 en 3, zal in zijn soort en wezen, 3, 7, 5 gestaag van vadsigheid genezen, (broken- 1. 8, 2, 5 heeft menig ding hier op dec?.' aard ver- 6. 3, 4, 9 is een plaats waar veel wordt in gesloken. 3. 7, 4, 6, is somtijds wel een plaag der plagou. Schoon dat er menig man en vrouw Hierin toch schept behagen, lk verwachter zijn genoeg mijner vrinden. Die het woordje gemakkelijk zullen vinden. Rochester, n. Y. A. de Vos, Az. *3p Het antwoord in no. 3. örrigtcu min (Ünropn. .NEDERLAND. Amsterdam, 11 Nov. Heden is hier ontsla pen de hooggeleerde heer Voute, hoogleeraar aan*liet athenaeum te Amsterdam. Wij hebben heden tot ons leedwezen het treurig bcrigt ontvangen, dat mgr. van Wijker- sfoot, bisschop van! Curium, gisteren avond te Warmond is overleden. Volgens een berigt uit Konstantinopel, van den 28sten October, vereerde de Sultan onzen consul te Smirna, den heer van Lennep, met ec- ne fraaijc met diamanten bezette doos, als een blijk van deelneming in de beruchte ontmoeting, die genoemde consul had met roovers in den om trek der stad. Gisteren is in het duin boven Haarlem door <ien Pritts rat Oranje de eerste spade in den trrond gestoken tot aanvang der werkzaamheden van de dumwaterleunng. ue voorzitter der com missie, de heer mr. J. van Lennep, gaf bij die ge legenheid verslag van den loop, die de zaken der maatschappij hadden genomen. De commissie tot onderzoek van de moge lijkheid eener doorgraving van Holland op zijn smuUt, door middel van een kauaal, geschikt voor de "roote scheepvaart en van het daurstcllcn ee- ner°ihaven inde Noordzee,is na onderscheiden bij eenkomsten en op grond van door hare zorg be werkstelligde waterpassing, opmetingen en peillin- gen voor de kust in de Noord-zee, mitsgaders ge lijktijdige waarnemingen omtrent den tijd, den duur en de hoogte van eb en vloed, zoowel in de Noord-zee als in hel IJ, bereids omtrent èéóige hoofdpunten overeengekomen en zet hare taak verder voort. Utrecut, 13 Nov. Gisteren namiddag, le- gen 2 uur, hadden wij het voorregt, H. M. Me vrouw de Koningin Weduwe binnen onze muren te zien. Hoogstdezelve kwam het1 standbeeld, voor 'L -Maj. wijlen Koning Willem II te 's Gra- venhu"® op te rigten, en thans in het atelier van onzen° "vachten stadgenoot, den beeldhouwer Georges "or gieterij voltooid, in oogenschouw nemen. Groot was de voldoening over zijn be langrijk werk, door den kunstenaar bij dit door lucht" bezoek, gesmaakt, daar toch de vereerde Vorstin hem, niet slechts, ia de treffendste be woordingen, hare innige tevredenheid over geheel de uitvoering te kennen gaf. maar tevens de die pe aandoening, met die «tredende verklaring ge paard gaande, daaraan voor het kuiisteuaaisge- vócl des talentrijken beeldhouwers, eêue onuit- wischbare beteekenis bijzetten. Binnen weinige dagén zal het standbeeld naar de bron «gieterij at- gezonden, en daarna onmiddelijk een aanvang gemankt worden met het viertal beelden, die het kolossale voetstuk, aan de boeken versieren zullen. Het geheele monument kan, zoo men hoopt, voor den 6den December 1852 ter inwijding gereed zijn. *V De poststempels, welke in 1852 zullen wor den ingevoerd- voor de te frankeren brieven, zijn alhier op de Munt gereed gemaakt. Behalve het portret des Konitigs, is de gefrankeerde som, als 15 cents, 10 cents en 5 cents, er op vermeld. Katwijk, 14 Nov. Diugsdag jongsll. had in het naburig dorp Rijnsburg een treurig ongeval plaats. Twee jongelieden wilden des avonds (men zegt schertsenderwijze) eenigc jonge hnnen van den aldaar wanenden predikaut stelen. De pre dikantsvrouw. zulks bemerkende, ging behoorlijk gewapend er heen, met dat gevolg, dat de een, zekere AL SL, eene zoodanige wonde in de borst bekwam, dat hij den afgeloopen nacht bezweken 's Gravesiiage, 14 Nov. De minister van binncnlaudeche zaken heeft verklaard dat de uit komst der volkstelling, die in 1849 plaats had, waarschijnlijk in September 1852 volledig zal kunnen bekend emaakl worden. De verdienstelijke beeldhouwer J. van der Ven had van H. M. de Koningin den last ontvan gen om in zijne edele kunst te gelijk den jong ge boren Prins en den te vroeg aan het ouderlijk hart door den dood ontrukten Prins Maurils te godenken. De kunstenaar heeft zich van zijne taak op eene meesterlijke en gevoelvolle wijze ge kweten. De door hem vervaardigde studie, wel ke reeds de goedkeuring der waardige moeder heeft verworven, stelt in gelijkenis Prins Maar its als een Engel voor, zijn jong geboren broeder in de. armen houdende. Het kunststuk wordt in wit marmer gebeiteld en zal eene grootte heb ben van circa 1400 el. 's grave xhage, 18 Nov. Men leest in het Journal du Commerce d'Anvers: "Sedert cenige dagen houden ingenieurs zich te Antwerpen bezig met het nivelleren van de aardenbaan voor den spoorweg, die Nederland met de Belgische spoorwegen zal verbinden. Het schijnt zeker dat die weg zal loopen van het Ant- werpschc station af langs de vestingwerken tot aan de Roode Poort; voorts dwars door de pol ders heen, latende Eeckeren links liggen, en ver volgens tusschen Brasschaet en Cappelen door, om de Hollandsche grenzen te bereiken in de rig- ting van Roozendaal, met een' zijtak op Breda. "Men verzekert dat het Belgisch gedeelte van dezen belangrijken communicatie-weg tusschen de beide landeu, in 1852 voltooid zal kunnen zijn, vermits het terrein overal bijzonder gunstig is voor soortgelijken arbeid." Tweede Kamer der Staten Generaal. 's Grave xhage, 17 Nov. Aan de orde van den dag is de algemeene beraadslaging over de Begrootings-wetten, voor 1852. De Heer de Moraaz, daarover het eerst het woord voerende, hield het algemeene cijfer niet voor verwerpelijk. Hij wilde echter niet aaoge- gemerkt worden als geloovcnde, dat eene begroo ting van 70 mill, een 2cer dragelijke last voor de naüe is. Hij meende evenwel, dat de rentelast eene der voornaamste oorzaken van dat hooge cij fer was. Hij drong op afschaffing van sommige accijnscn aan, eu behield zich zijne stem omtrent hoofdstukken voor. De Heer van Wijlick, was van oordcel, dat ons belastingstelsel te veel op de nijvere klasse, en je min op de gegoeden in den lande drukt. Hij zou zijne stem over de verschillende hoofdstukken van de discussie afhankelijk maken, doch tegen de middelen stemmen, zoo lang de bestaande accijn- sen daariu onverouderd opgenomen bleven. De Heer JJlaupot ten C'ate was niet voor de beknibbeling van uitgaven, daar waar het gold het onderwijs en de nijverheid; maar hij drong aan op bezuiniging, waar die mogelijk was, zoo als bij onze buiLenlandsche betrekkingen, waarvoor hij zaakgelastigden wilde benoemd hebben, bij het departeiiK'Ut van Oorlog, enz. Hij verklaarde zich bovenal tegen de middelen, eu noemde het stolsel, daarbij tot grondslag aangenomen, onregt- lardig, onbillijk en onzedelijk. Hij zou zich zij- ue stern nog voorbehouden. Dc Heer t>. Goltstcin heeft, bij zijne beschou wing der Begrootiug, twee punten nngegaan1 of er zoodanige financiële gesteldheid bestaat, dat die geacht kan worden bevredigd te zijn2 wel ke de rigting der Regering is, en of raeu haar het volle vertrouwen kan geven. Omtrent liet eerste nde hij, dat de gunstige toestand, slechts be trekkelijk eu een gevolg der omstandigheden is; omtrent liet tweede, dat het vertrouwen slechts oorwaardolijkis, en inde hoop, dat nog tot stand zal komen datgene waarin de Regering achterlijk gebleven is. Hij zou zijne stem van den loop der discussion doen afhangen. De Heer Bachiene is in eene beschouwing ge treden van de Staatkunde der Regering en van den fimtncielen toestand des Lands, ten betooge, dat beiden goedkeuring verdienen. Iiij zal de be grootiug aannemeu. De Heer Hengst keurde de Begrooting over 't algemeen goed. De Heer van der Veen vond bezwaar in de wet op de middelen, uithoofde van het daarin gehul digde belastingsielhng. Hij schetste dit als belem merende voor de nijverheid, en het pauperisme bevorderende. De Heer Reinden beklaagde zich, dat nog gee- nc belangrijke en doortastende bezuiniging plaats had. Veel was nog vatbaar voor vermindering en vereenvoudiging. Do Heer Hoffmanzal voor de meeste hoofd stukken stemmen, zonder geacht te willen worden daardoor de politieke rigting van het Ministerie goed te keuren. De Heer Groen behandelde de vraag; Wat heeft de ervaring geleerd omtrent het vermogen vau liet tegenwoordige Ministerie, om te voldoen aan de eisehen der Grondwet en aan het regtma- t'ig verlangen des Volks? Zijn antwoord was in het een en ander ongunstig. Hij bestreed daar bij de rigting van Staats-alvermogen, welke hij bij het tegenwoordig gouvernement waarnam. Hij zou echter waarschijnlijk de' Begrooting aannemen. Helmond, 14 Nov. Eergisteren had alhier eene zamenscholing plaats van circa 200 personen, hoofdzakelijk, of om zoo te zeggen allen, bestaan de uit wevers en lieden tot de arbeidende klasse behoorende, welke zamenscholing zich voor het Raadhuis begaf, en eenigen uit hun midden af vaardigde, om den Heer Burgemeester te verzoe ken, de fabriekanten ter plaatse uit te noodigen, geene werkzaamheden dan door inwoners alleen te doen verrigten. Na door den burgemeester geantwoord te zijn, dat bij zulks den fabriekanten in overweging zou geven, en men den anderen morgen den uitslag zou kunnen komen vernemen, ging de volksmenigte, zonder de minste rustver storing, hoegenaamd, uiteen. Heden voormiddag is dezelfde menigte, op voorzegde wijze versche nen, en heeft, weder eene deputatie afvaardigende, zich bij het Hoofd des bestuurs aangemeld, die wordt toegelegd eene jaarlijksche toelage van U, Norawctz, te Potsdam, is den Is Aug. cc w 300 tot 500. Eindelijk is vastgesteld dat, om schrikkelijke daad verrigL Toen de nicuv. vergul- als opperrabbijn te worden erkend, men tevens! den koepel op de kerk aldaar weder opg> rig t werd, moet bezitten den grand van kandidaat in de let- Wilden de werklieden brandewijn drinken, die Ook liet beginsel van inspectie der gods- hun gegeven werd. De aanwezige predikant dienstige Israclietische scholen is behouden. Stobuasser verzette zich daartegen met dc vvow - 3 -v- - den: "Hier is het dc plaats niet brandewijn to Groningen, 20 Nov. Naar men ons bengt, Tr. - e drinken. Hierop volgde een twist, uw met be is bi) dc onstuimige herfstvlagen dezer dagen, te; i ,-i fnlnWtf Vrij» Skm de tegen 1?-,- PZ wind suiandej&sraiten niet bestand waren. Er - - - worpen werd, terwijl dc boosdoeners lten> de ki-.e- velen hoekige stuiken ijs ter dikte ran knikken „hl de heid der plaats, in dc kerk. Op 1h des predikants kwamen de welgezit mannen en vrouwen, met haar tot antwoord gaf: dat hoewel hij dc fabrie kanten niet konde noodzaken, waar en Lij wien zij wilden doen arbeiden, deze nogthans welwillend hadden besloten, zulks zoovee! mogelijk te zulien doen, en dat liij ten overvloede bij Gedeputeerde Staten der provincie had aangedrongen, om den geprojecteerden grindweg van Helmond op St. Öedenrode zoo spoedig mogelijk te doen aanleg gen, ten einde daardoor aan vele handen werk te verschaffenna welk bemoedigend antwoord de menigte zich weder even rustig uls den vorigen dag uiteen en huiswaarts begaf. H. B.) Gorinchem, 10 Nov. Gisteren avond is hier een gruwelstuk gebeurd, welks wederga ge! ukkig zelden voorvalt Zekeren Nicola as de Winter, een lecrlooijersknecht, werd, terwijl hij met zijn meisje in de Haarsiraat stond te praten, eene kom met vitriool in den nek geworpen, waardoor hij allerdeerlijkst op den rug gebrand werd, terwijl zijne kleedereu, even als die van het meisje, vol gaten zijn. De justitie doet onderzoek. (II. B.) Te Sluis, in Zeeland, werden dozer dagen verkocht 56 bunders vestiuggrond en water, 3S roeden wei- en bouwland en water, en 14 bunders weiland, voor den buitengewoon hoogen prijs van ƒ99,875 zijnde ƒ1426. per bunder. Slechts wei nige jaren geleden verwonderde men zich zeer als 4 bunder lands voor/'260 werd gekocht Assen, 14 Nov. In de voormiddag-godsdienst oefening van den 8sten dezer maakte de WclEerw. Heer J. van Schaiek, te Dwingeloo, aan zijne ge meente bekend, dat hij eene beroeping had ont vangen naar Paramaribo iu de kolonie Suriname, dat die beroeping in de vorige week was geappro beerd, en Z. Eerw. dus zijne gemeente zou gaan verlaten. D- O.) Assen, 18 Oct Naar men wil, moet onlangs te Emmeu een landman overleden zijn, die mm zijne vrouw en kinderen a a. een- schuldbekente nis van 10,000 heeft nagelaten, die hij aan een debitant der loterij voor genomc-ne loterijbriefjes schuldig was. C.) Frankeer, 21 Nov. In de vorige wéék kocht een landbewoner alhier, een nieuw jngtguweer onderweg het willende beproeven, deed hij daar mede een schot, met dit ongelukkig gevolg, dat de loop berstte en de linkerhand des schutters der mate verwondde, dat de duim daarvan reeds is geamputeerd. Leeuwarden, 12 Nov. Eene in liet Zaailand i wonende vrouw, die zich, meermalen aan het ml— i bruik van sterken drank overgaf, trachtte zich de vorige week, op eenen avond, terwijl zij weder in beschonken toestand vcik -erde, in de stads gracht te verdrinken. Een in de nabijheid staand mans persoon, die dit gewaar werd, mogt baar evenwel nog redden en behouden te huis brengen.Het is te hopen, dat de trouw, door dit koud water- proefje van haar neiging voor het sterkwater ee- uigormate genezen moge zijn. Uit Stiens wordt van den 13 dezer gemeld Heden werd alhier het eeuwfeest ter gedachtenis van Pieter Jurjens, den weldoener van Stiens, met dankbare vreugde gevierd. In het nrménge- sticht, dat met een drietal vlaggen prijkte, kwa men des morgens te elf uur de armen, tot de dïu- konij- en armvoogdij-udministratie behoorende bij een, ter viering van bet lang verbeide feest. Vro lijkheid eu blijdschap tvns op aller gelaat te lezen, bij de overvloedige spijs en verkwikking die hun werd uitgedeeld. Aandoenlijk was het tc zien. hoe allen onder geleide van hunne verzorgers zich naar de grafplaats van hunnen weldoener bega ven, om ook daar zijne gedachtenis te vereeren. 's Avonds te 5 ure vergaderde .le gemeente en eene groote schare van elders zich mettle armen in het huis des gebeds. Onze lcernar du 1 leer II van Berkum, leidde deze godsdienstige feestvie-1 ring, en sprak naar Hebr. XVI: 13. overdo wel dadigheid, als eene Gode welbehagelijkeoffcrhan- dc. De weldadigheid was, zeide hij, Godo aan genaam omdat zij is: eene openbaring van het le ven Zijner liefde en eene aanprijzing van dat le ven aan de wereld, omdat zij is ecu zogen voor hen, die haar ondervinden, daar zij in hunne noo- den voorziet, hun geloof in Gods zorge versterkt, hen met dankbaarheid vervult; omdat zij is een zegen voor hen die haar beoefenen, daar zij door geven rijk worden, rijk in dank, rijk in liefde, rijk in vreugde. Na deu afloop daarvan werden de armen nogmaals onthaald, en met gemeenschap pelijk gezang en beurtgezang van de arme kinde ren, ging de avond vrohjk voorbij en werd einde lijk de feestviering met toespraak en dankzegging gesloten. Moge dit feest bij velen den geest der welda digheid hebben versterkt, dan heeft het God ver heerlijkt L. C.) Door de vergadering ter reorganisatie van het Israelietisch kerkgenootschap in Nederland, te 's Huge thans gehouden wordende, is in den loop dezer week aangenomen, dat het seminarium voor opperrabbijnen en predikanten gevestigd zal blij ven te Amsterdamdat de boofdleeraur inde theologie moet zijn minstens kandiduat in de lette ren, doch dat een doctor in de letteren de voor keur beeft; (gedurende de eerstkomende tien ja ren kun een buitenlander, doctor in de wijsbegeer-1 land, terwijl die bij het gebruik vau paarden 9.12 te of letteren, worden benoemd)en dat de stu- p. st zijn. denten dier kweekschool dc lessen aan het Athe- In de nabijheid van Franktort is een depot naeum Illustre te Amsterdam zullen moeten bij-1 ontdekt van 200D geweren. Zij schijnen afkom- wonen, over onderscheidene vakken van letter- j stig uil den 30jarigen oorlog. kunde. Voorts is besloten, dat aan de studenten j In de "Wever-kolonie van Frtdri i Groo- ijs t Xcdtriamlsch Kerknieuws. yoners, ar hom ihandc- te hulp en redden hem van lingon. L0BEWUK KOSSUTH. Lodewuk Kossuth, die thans in tic Ver. S ten met eene eerhewijziug ontvangen wordt, w ko volgens sommigen alleen aan e Koni Door Z. M. zijn goedgekeurd de beroepingen van predikanten uitgebrsgt door de kerkeraden dc*r Hervormde gemeenten hierna genoemd, als: van Nieuwerkurk in Duiveland, klassis Zierikzee, op L. Bonman, kandidaat bij het prov. kerkbe stuur vau Overijsselvan Appelscha, kl. Heeren veen, op II. H. Okkcn, kand- bij het prov. kerk bestuur vau jFrieslandvan Biggekerke c. a, kl. - Middelburg, op I'. A. M. Faassende Heer, kand. j komt, is in 1806 geboren. a\n rader, o-a cnro bij het prov. kerkbestuur van Noord-Brabant, en khan grondbezitter, was a«vos:u:t. Mij hulpprediker te Blaricum, Laren eu Bu&um; van werd in het prolcstaotsche coilegie te fccbawsch Karuperv. en, kl. Kampen, op M. C'. Montijn, potnk voor dc wetenschappen pred. te Zouielandevan Jaarsveld, kl Utrecht op B. I. Vering, kand. bij liet prov. kerkbestuur van Zuid-llolland. BELGIE. •eed e Brussel. IS Nov. Bij eene herhaalde stemming heeft .te Kamer der afgevaardigden, met eene •rgroote meerderheid, beslist, dat de doodstraf niet kan worden afgeschaft. Zij heeft echter hetschen"Landde, wierf door zijne vlijt cu zijn talent na weinige ja ren het patent van ndvokuat Eerst trod iiij als zaakwaarnemer in dienst der gravin .^zapauv, verplaatste zich vervolgens roar Death, in hoop van er eenen grooteren werkkring te vinden; maar de groote concurcnlie van jonge reglsge- Jeerdcn deed hem weinig slagen. In het jaar 1832 ging hij naar Presburg op den Hoógaar- bcginsel aangenomen, dat de daartoe veroordeel- den in een ceiiulair rijtuig ter stral'plauts zou den bchooren te worden gevoerd. Men heeft ver langd. oui den indruk vau eene dergelijke straf- oefèiiing op de menigte zoo veel mogelijk te ver zwaren. dat tevens bij de wet mogt worden be- jiaald, dat bij d<- uilvoering al de klokken zouden worden gemid, maar dc Minister van Justitie heeft zich daar togen verklaard, omdat de klokken on der het beheer'zijn der geestelijkheid, en dat zich omstandigheden zouden kunnen voordoen, under welke d'-ze het gebruik der klokken zoude weige- inder da.iru»> le kunnen wordeu genood- j plaatsvervanger of ablegaat an een* afwezigen Magnaat en had er in die be trekking vrij verblijf en zitting h-l rogt om te spreken, maar niet om te stemmen. Uier gaf hij een dagblad uit, waarin dc handelingen van den Landdag opgenomen werden, en trad daarmede in de oppositie, zeer tot misnoegen tier Oosten- rijksrhe regering. Toen in het jaar IS36 do Landdag geëindigd was, bevond hij zich weder zonder middelen on gaf nu borigtcn over don uit slag van de vergaderingen der Comitate», waar in ook verhandelingen over de vragen var. den dagen de regten der natie worden opgenomen. L)e regering werd bezorgd over zijnen Mivlocl znkt. .Sonunig.: der leden hebben dit zeer be- i on zocht dien door alle mogelijke anddc! urd. i derdrukken. Eindelijk werd hij gevangen De verdere criminrle straffen zijn. zoo als te nomen.van hoog verraad esc: uidigd. i voren, de dwangarbeid n de tuchthuisstraf De j yieriarigö gevangenis veroordeelI. In-durét I-durende dwangarbeid is afgeschaft Om- l zijne gevangei s le. e hij nemen duur dezer straf, is, met j Engelsclie tulen eu het lezen v.ui stt.t'.und;. ifsclmffing, verschil van gevoelen schrijvers dezer natiën toe. en daar kwam droom vao Hongaryes onafhankelijkheid hét'ecrst in zijne ziel op. Eene jonge dame te, Stuhlwcis- seuburg, die met zijne politieke geestdrift dweep te, trad met hem in briéfivisseiing, zond hem boe- alojd-. Iveiit don aai het oog op di ontstaan, en eene nieuwe voordmgt Verlangd. Het beginsel, dat dc tot dc criminele straffen ver- o .ide.'1'len in afzonderlijke verblijven zullen wor den geplaatst, is aangenomen. Ten aanzien der gevangenisstraf (detention) is aangenomen, dat dc j;on cn trachtte op alle mogeliike wijze zijn lot te daartoe veroordeelden in eene vesting, of in een 1 VOrznchton. T«>:n hij in 1841 onlslég.-u wcixi. huis van correctie zullen worden geplaatst, maar Liftte hij haar zijne hand, en liet geluk;hem, dat er. in elk geval, een onderscheid zal worden ,.;l v.-!e liinderni-^-.-n, de loesieiuming der Katho- gcmaakt tusschen do gewone veroordeelden en j Jjjke kerk lotziiii i:uv. !i':k te verkiiigeu. die. welke zich aan eenig Staatkundig misdrijf! Intussch.n had gevangenis van A. - hebben schuldig gemaakt andere patriotten de gemoederen nog mo r t<- Te Mouseron heerscht de longziekte onder 1 oen dc regering opgezet De houding, ti:o liet vee met groote hevigheid. Reeds zijn ver scheiden stuks hoornvee afgemaakt. Tc Brussel heeft eene schaakvereniging uit scherts den naam aangenomen van: Club der koningsmoorders. landdag van ÏSS'J aannam, werd dreigend, de stem des volks dringend. Zijn.ontslag uit de ge vangenis werd voor hem een ware zegepraal. Nu trad hij op als redacteur vau een dagblad, dat spoedig 4000 abonnementen h.-uL De eisehen an het Hongaarscho volk. de nationale or.af hau- - - - - - «j Uil Hanover brengt de Westr Zeitung de kolijkheid, waren hot doel, waarvoor hij sa tijding, dat Koning Hrnst August in den vroegen j cn naar mate hij er meer aauhangers voor w morgefl van den IS dezer is ontslapen.De Ko- j groeide <iok de verkleefdheid ning was den 5 Juuij 1771 geboren en kwam den 20 .lunij 1837 aan het bewind. In dc iJeutic/m Allgem. Zeitung leest men in eet» artikel uit ilunovcr o.n. het volgende: "ik loof. dut met 's Koniogs dood voel zul verande- n. Dc weuschen en verwachtingen dor jonker partij zullen er bij winnenwant alleen oeuo ster ke hand was in staat, hunne eisehen af te wijzen. Eene verandering van politiek wordt onvermijde lijk, en op gevaar af van pessimist te heeten, wil len wij onze bezorgdheid niet verbergen. Nog is het tijd! En zoo is dan de eerste vraag: zal Ha nover zich aansluiten bij Pruisen of bij Oosten rijk Dat de Kroonprins den Koning opvolgt in het bewind, is behoorlijk vastgesteld door de wet; maar de vraag iswelke partij zal hem ter zijde staan Ziju het de jonkers, dan zullen onze wet ten ten deele men-ten gewijzigd worden, eu do in vloed van Oostenrijk zal natuurlijk grooter wor den. In het tegenovergestelde geval zou het te genwoordige ministerie sum het bestuur blijven en Hanóver met Pruisen gaan." Lord WUloughbg d'Fresbg heeft de proef met een' stoomploeg genomen, en een' zeer vol doenden uilslag verkregen. De machiue was van 26 paarden kracht, en dreef den ploeg zoo snel als een man daarbij gaan kon. Twee zooda nige ploegen, ieder aan bet einde van een veld geplaatst, zouden vier acres land in tien uren kunnen beploegen en zelfs omdelrcn. De kosten worden berekend op 6.16 p. st voor 24 acres liet volk voor heiü a Van het jaar 1843 tot 1844 was zijn blad tot 7000 «bonnenten gerankt: maar een geschil met zijné deelgenooten gaf aanleiding, dat hij zich te rug trok, om nu eene handelmaatschappij to stichten, ton einde door clcze-de denkbeelden tier onafhankelijkheid iu geheel Hongarije te verbrei den. Zijn invloed werd onwoderstaanbaar: adel on volk schaarde zich om iiem heen. Hij werd als volksvertegenwoordiger gekozen vu daarmede begon zijne groote politieke loopbaan, iiij werd de leidsman der oppositie, vooral toen de uitbar sting der Fransdie revolutie de brandstof in vlam zette. Eeu Houguurseh ministerie met Battht- asri aau het hoofd werd besloten. Den 15den Maart 1848 venwueen RossutA to Weeoen, om dat ministerie iu naam van rijn volk te eisehen. Zijn wagen wérd door do burger wacht in triumf door do stad getrokken, cere- wuchteu aan zijne wouipg geplaatst, eu hij keerde in triumf naar Presburg terug. Hij wist ziju volk lil geestdrift te brengen en konde, als gouverneur, zonder geld en middelen legers op de been bren gen en onderhouden, tegen welke de magt v;m Oostenrijk te kort schoot. De uitkomst van den strijd,, die door de Hongaren tol hel einde toe met vertwijfeling volgehouden werd. is bekend. Men zegt, hij was te eerlijk om aan verraad te geloo- ven en zijne zaak bezweek voor verraad. Zij a persoon is een der merkwaardigste verschijnselen in dé geschiedenis van den tegenwoordige!» tijd.

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1851 | | pagina 1