cMieliminmi mmtoliotV, ItSSL - :ifi 1 3 JAARG. NO. 1. VRIJDAG, 19 DECEMBER 1851. NO. 105. J. QUINTÜS E. VEEBÏÏRO, Uitgevers. GRAND RAPtOd MOTTO: Verachijnt eenmaal per week. ABO.NNEMENTS-PIUJS. PUfcjUC UlfcMAftt De tad, die zalige ondera iprnkn. PRU8 DER ADVERTENTIES. Zal die een dougdzaam kind verzaken; Voor IJ jaarS 2,00. - Neen, BroedersLandgenooten neenVoor een jaar, niet boven do 5 re ge Ia 5,00. Voor eeu jaar-1.50, 4 ('UOO 1 Brads .norren ooa d« hechts!» bandaa. Sorra 8 lol IS regnl* aoo£_d» cara» plnatthi, - l.fflB En met» rukt ooit dien band van ton AH,, vol.lr.kl in vooruiib.ialin6. P!F! Memo «i iajaondea mkkco Banco. (Eenig orgaan öer Xcbcrlnnbcrs in IXocrö Amerika, aan Ijel memos, öcn locstanb cn be belangen oau bet ©nöe en Nienme öaberlanb gemijö. AAN DEN .SHEBOYGAN NIEUWSBODE, tij de tiering TM Zijnen Ucceden Vcrjuardag. »zv 19 DEC. 1851. >an U! breng ik, met een opregt gemoed, >ls aan mijn' Vriend, mijn hcil-cn zegen groet; Zaar3fyn Gij viert uw blij geboorte feest; een dag die mij tot blijdschap is geweest. Kik volgcivHJaar breng' u zijn' zegen ann: »t Zeêrlanüschó Volk verincerdre uw bestaan; ajets stuit' uw' loop. maar in mv' levenstijd h-s welvaart steeds hot loon van uwe vlijt. Klke Bataaf bied, als een Nccrlands iioon, Gzijno dienst, waar hij ook immer woon.' 331, lot aau 't eind" van uwe levensbaan, Ktecds nis een bloem in volle blad'rcn staan, tslijf leven nog wanneer deez' eouw zich sluit, Cl wasem' ateods de zoetste geuren uit! Can breng' ons nakroost ook.mct oen opregt gemoed, Kik jaar n, als eêkt Vriend, zijn wclgciueêndcn groet. Holland, Wis. A. J. II. j3 c r i g t e u tut u Ênrojin. N E D E RL A M D. 's Gravksiiage, 28 October. Dezer dagen is van regeringswege, tot proefnemingen in de on- gerscbeidene provinciën, uitgedeeld, eenige zaai- larwe, ingezonden dcor Zr. Ms. cousul-gcncraal te Curaccjis, en nfkomstig uil de vallei Aragoa, waar die graansoort veel opbrengt. De proeven met haar in Schotland genomen, schijnen mede zeer voordeelïge uitkomsten te heb ben gehad. Behalve diegenen onzer landgenooten, die weeens de door hen naar de groote Londensche- eiitoonstclling gezondene voorwerpen, niet me- ailles zijn bekroond, is aan de volgende hoeren, m dezelfde reden, eene eervolle vermelding te eurtgevallen, namelijk: A. 1). liaan, te Rotter- vóor raajmlieVisser, Nolet en Co., te Seine- voor aardappelmeelE. S. Visser, te Amcrs- VfOI geic »o<TT ffl J— Dordrecht, voor touwwerkP. S. Cols en Co., te Amsterdam, voor paardenhaar; 11. vim der Voort, te Uoxïol, voor damastJ. Zuurdeeg en 'Zoon, te Leydeii, voor tvollen dekens; C'. Decker, ie Arnhem," vuor balansenGebr. Lurusco, te Amsterdam, voor bronzen liguren; Enschede en Zn., te Haarlem, voor gestereotypeerde letters cn v ormen11 J. Regeer, tu Rotterdam, voor bindwerk. [De heer Decker te Arnhem (vroeger te Gro ningen), naar zijne ïneeiiing ten on regie voorbij gegaan in het toekennen eener medaille, daagt dé Kagelsche instrumentmakers «it [DbL 28stcii Oct) om met hem eenen wedstrijd aan te gaan in liet vervaardigen eencr balans, die bestemd is «m een kilogramme in elke schaal te dragen, en daarbij de Fransclte Akadcmiu als scbcidsregter nan te nemen, zullende als prijs aan den overwin naar worden betaald eene son) van 500 ponden sterling,welk geld vooraf bij de Fruiisehe Akade- ntie moet worden gedeponeerd.] Berigteu uit Paramaribo van den 22s(en September j.l., te 's liage ontvangen, houden in, dut sedert liet begin dier maand in den gezond heidstoestand dier kolonie eene vrij gunstige ver andering had plaats gehad. De heerschende ziekten (gele koortsen griep), hoewel nog niet ge heel geweken, hadden echter zeer in lievigheid afgenomen, ten gevolge waarvan'ook'de sterfge vallen aanmerkelijk waren verminderd. Staats- Ct.) De jonge pnnggernu Dipo Nigoro, do zoon van den bekenden Djokjokartnschen prins van denzelfdt-n naam, die van 1825 tot 1S3U liet In dische gouvernement zoo veel moeite heeft ver oorzaakt, is in de inuar.d Julij I.I., met vrouw,kin deren en gevolg, van Sumannp, wnar hij verban nen was. naar Amboina getransporteerd. Gelijk bekend is, werd Item, na de Jnvaunsche onlusten, Snmanap als verbanningsoord aangewezen. Waar om thans daarin eene verandering gebragi is, is voor alsnog niet bekend geworden. Wij vernemen, dat zich tegenwoordig hier tc lande een jeugdige Javaan bevindt van uitsteken den aanleg, cn reeds tamelijk in dé Hollaudscho taal ervaren, nfkomstig uit de Javnnnsolic Chris tengemeente te Sidokaree, die aanvankelijk te Nijmegen onderwezen wordt, met het doel, om la ter tot bode des Evangelies onder zijne landge nooten te worden opgeleid. Indiër.) De minister van binnenl. zaken heeft op eene deswege tuin hem gerigte vraag te kennén gegeven, dat liet, ook naar zijn inzien, niet twij felachtig is, dat de geestelijken bij de erkende af gescheiden Christelijke gemeenten en de studen ten in de godgeleerdheid, die zich bestemmen tot den geestelijken 6tand bij bovengemelde gemeen ten, aanspraak hebben op de vrijstelling vnïi natio nale militie en van de schutterij, die bij de be staande wetten aan de geestelijken van alle ge zindheden en aan de studenten in de godgeleerd heid is toegekend. Gbavekhage, 1 Nov. De Hóoge Raad der Nederlanden, kamer van burgerlijke zaken,heeft gisteren uitspraak gedaan in de zaak van de erf genamen van tvijlen Z. M. Koning Willem II, incidentele eischers, tegen jhr. RL. van Andrin- ga de Kempcnacr, incidentecl-verweerder,betref fende de door dcincidentele cischer opgeworpcBc wraking van eenen getuige, bij gelegenheid van het getuigen-verhoor, dat, ingevolge vroeger ar rest van den Hoogen Raad, is gelast en heeft plaats gehad voor den Raadsheer commissaris Modderman. De Hooge Raad heeft beslist, dat de bedoelde getuige [ZlccAamps] zoo al niet dadelijk, immers een zijdelings belang bij de zaak moet geacht wor den te hebben. Op deze gronden is de gedane wraking geldig verklaard en bevolen, dat het ge tuigenis van den heer Dcchamps niet zal worden afgelegd, met veroordeeling van den incidcntelen gedaagde in de kosten van dit incident. Ter Alg. Rekenkamer is wederom voor eene som vanƒ200,000 aan ingetrokken munt biljetten van 5 óvergebragtzoodat thans, met inbegrip der vroeger vermelde som van 29,572, 800, voor een bedrag van 29,772,860 nan muntbiiletten, krachtens de wet van December 1845 uitgegeven, is ingetrokken. Voorts is weder voor een bedrag van ƒ140, 070 ann ingetrokken muntbilletten van ƒ1000, 500, 1U0, cn 10 ter Alg. Rekenkamer óver gebragt zoodat thans, met inbegrip der vroeger opgegeven som van 15,367,570, voor een be drag van 15,507,640 aan muntbilletten, krach tens de wet van September 1849 uitgegeven, is ingetrokken. Bij de dezer dagen gegeven instruction voor de kommanderendc officieren van de fre gatten de Prins van Oranje en Prins Fredcrik der Xederlunden, bestemd tot hot doen eener reis, het eerste naar de West-Indien en Noord- Amerika, het andere naar de westelijke kusten van Zuid- cn Noord-A merika, is zoo veel oio- gelijk gelet op de voorstellen der geraadpleeg de kamers van koophandel en fnhrijken. De instruction zijn, van regeringswege, aan die kamers ter inzage gezonden. 's Gravexhage, 5 Nov. pij het laatstelijk door de Regering aan de Tweede Ivamer, voorge stelde wetsontwerp tot uitgifte van muntbiljetten, winter »*i tan nil «.WiJ.tEajetUin. wordt WO, namelijk het volgende bepaaldEr zal worden uitgegeven voor 5.00U.UÜÜ muntbiljetten, a 10 ieder, als wi ttig betaalmiddel, en op vertoon verwisselbaar bij de Ned. Bank. Als onderpand worden hij dc bank gedeponeerd schatkistbiljetten, in evenredigheid van 1 J/5 voor eiken ƒ1 aan muntbiljetten. In de memorie van toelichting bij dit wetsont werp gevoegd, wordt gezegd dat de. uitgifte van papiergeld zeel gevaarlijk is. omdat men zich daar door op eene gladde baan begeeft, waarop men in tijd van nood niet ligt kan stil staan. liet eenige middel om zich tegen dit gevaar tc waarborgen, is, dat men geen onverwisselbaar papier uitgeve en uitgifte naar de behoefte van de circulatie re- gole. Dit nu is geschied door het wets-ontwerp, het welk teyens voldoet aan de behoefte, welke sedert de demonisalie van het goud ann een ruilmiddel, van lioogcre waarde dan de rijksdaalder bestaat Amsterdam, 8 Nov. Naar wij vernemen, zul de plegtige opening der werkzaamheden tot het in stand brengen der Duin-Waterleiding in de Duinvlakte, tocbehoorende aan dun heer mr. D. J. van Ltnvcp, op Dingsdag den 11 dezer door Z. K. II. den l'rins van Oranje geschieden. De gemeenteraad der stad Maastricht, heeft Znturdng den 25sten October eene geheime zit ting gehouden, tc-n einde te beraadslagen over eene op een der zolders van bet raadhuis gevon dene kist met eene aanzienlijke waarde (16,000 francs) erin. De deuren gesloten zijnde, werd de kist voor don dag gehaald, engrievende te leurstelling, de schat bestond inassig naten van de voormalige Fransehe republiek, zoo als men weet zonder eenige andere waarde dan die van een plaatsje in een kabinet van zeldzaam heden. Oldenzaal, 28 Oct. Alhier is in aanbouw een nieuw klooster, bestemd tot opneming van heilige broeders en zusters. Deze laatste, sinds eenige jaren alhier ter stede met het liefdadige doel tot liet geven van onderrigt in alle vrouwe lijke handwerken gevestigd zijnde, is liet plan tot den opbouw van voornoemd klooster ondersteund door aanmerkelijke geldelijke bijdragen van eeni ge ingezetenen dezer stad. Gorinchem, 81 Oct. Als een voorbeeld van ongemeene vruchtbaarheid kan strekken, dat do Heer M. de Giereen der meest ervaren land bouwers uit den omtrek van een kamp land, groot circa twee morgen, waarop hij in het voorjaar 44- mud haver bad uitgezaaid, gewonnen heeft 143 mud, behalve het overmnalsel. (Ni R. O.) Rotterdam, 28 Oct Men verneemt dat de maatschappij, welke voor deze stad zoo veel voor deel en bedrijvigheid beloofde en ter uitvoering eener geregelde stoomvaart op Amerika strekte, vooreerst nog niet in werking zal komendoor de grootte, welke de schepen ter overbrenging van landverhuizers hebben moeten, doen zioh vele moeij'elijkheden op; de stroomen en vaarten naar zee zijn, uithoofde van het weinige water en eng heid,die daarstelling vooralsnog in den weg. 's Hertooenbosch, 30 Oct. Heden stond al-" hier voor hèt-provinciaal'geregtshofteregtde per soon van Jan van den Broek, welke bescbnlaigd wordt, 14 jaren geleden, den persoon van van Zeeland, te Woensel, met voorbedachten re.de cn geleider lage tc hebben vermoord, na welk feit hij de vlugt en de wijk naar Belgie had genomen, in welk land hij zicli gedurende dien lijd heeft opge houden, doch kortelings over de grenzen gezet bij Poppel, heeft hij, als rustende onder die be- beschuldiging, zich zeiven aangegeven. Het open baar ministerie iieefc de doodstraf geeischt; de verdediging van den beschuldige werd waargeno men door mr. Jan Sassen. De uitspraak is be paald op aanstaanden Donderdag. 's Heutogenbosoh, 7 Nov. Het provinciaal geregtshof in Noord-Brabant heeft gisteren uit spraak gedaau in de zaak van Jan v. <L Broek, die zich voor ongeveer twee maanden gevangen heeft gesteld, bekennende de dader te zijn van den mrjord.in 1837 te Woensel op zekeren G.van Zeeland, gepleegd.Het hof heeft den beschul digde veroordeeld tot de straffe des doods. Losxeker, 8 Nov. De raad dezer gemeen te heeft lieden een zeer opmerkelijk voorbeeld van bezuinigingsgeest gegeven, zoo als men slechts zelden in stunt zal zijn op te merken. Terwijl velen in hunne onnoozelheid denkeu, dat het ver pachten en aanbesteden van betrekkingen tot de historie behoort en wel nooit zal terugkeeren, is onze nieuwe gemeenteraad van een geheel ander stelsel en heeft de betrekking van gemeente-ont vanger aanbesteed aan den minsten inschrijver. De minste inschrijving was van den tot nu toe gelUDgeerd hebbenden ontvanger en bedroeg dc som van vijfentwintig cents Ned. courant jaar lijks. Men is zeer benieuwd of de Gedeputeerde Staten en de liooge Regering met deze nieuwe uitvinding, om comptabele betrekkingen aan den minsten inschrijver op te dragen, zullen genoegen nemen cn wezenlijk de jaarlijksche belooning van den gemeente ontvanger op 25 cents bepalen. Esimerik, 5 Nov. Eindelijk schijnt men met den aanleg van den Amhem-Oberhausener spoor weg voortgang te willen maken, in weerwil van de besluiteloosheid van Holland. Opmeiingen, 'welfcc dezvr dntjeii door beambten van de directie der Keulen-Mindener spoort»eg-ninatschnppij van de llollandscliu grenzen tot hier plaats vonden, de bezigtigtag en opneming van hut terrein in de oniniddelijke nabijheid dezer stad door de hooge- ré ambtenaren van gemelde maatschappij, en het af bakenen van de spoorbaan, welke deze opme iingen vooraf ging, bewijzen klaarblijkelijk, dut met den aanleg van dezen spoorweg waarschijn lijk nog in tien loop van den aanstaanden winter zal begonnen worden. Van de zijde van liet hier gevestigde hoofdbureau der bekistingen worden alle pogingen aangewend 'om liet station zoo na bij mogelijk aau deze stad en het bedoelde hoofd bureau te doen vestigen. Vermits de noodzake lijkheid der dienst zulks eischt. Men wil hier met eenige zekerheid weten, dat Holland voornemens is zijn bureau van in- en uitvoer van Lobitli herwaarts over te brengen. Dit zoude, behalve het groote voordeel dat onze stad daardoor zou genieten, eene buitengewone verligting zijn voor den schippersstaud, want dat liet verkeer langs den Rijn nog zeer levendig is blijkt daaruit, dut gedurende de maand Oct. j. 1. nagenoeg een milliuen centenaars goederen uit Holland ingeklaard, terwijl een genoegzaam even groot getal centenaars (en hieronder natuurlijk een aanzienlijk gedeelte RhoerkolenJ naar Hol land uitgeklaard werden. Groxi.vge.w 1 Nov. Gisteren avond is voor het eerst van hier eene Engelsche stoomboot met vee en haver, naar Londen vertrokken. Men schijnt eerst voornemens geweest te zijn dc boot aan deze stad te laden, maar heeft daarvan afge zien om den te grootcn diepgang der boot, die nu aan den mond van het Rcidiep, aan de zout kamp, hare lading heeft ingenomen. Men hoopt, dat nu de regtslreeksehe stoombuotvnart van hier op Engeland voorgoed zal zijn gevestigd, waar naar men reeds zoo vele jaren te vergeefs heeft uitgezien. Naar het schijnt, zal de geconcessionoerde slecpbootdiéiist op voornoemd Keidiep, naar zee, nu ook wel spoedig worden in werking gobrngt, zijnde het laatstelijk gebleken, dat daartoe geen groot kapitaal vcreisclit werd. De stad Gronin gen heeft voor liet ljO daaraan deel genomen, tot groot genoegen van den handelstand. II. B.) Groningen, 10 Nov. Naar meu verneemt, 2al op Woensdag den 12den dezer de Hooglee raar J. vak Deen, na het houden van eene pu blieke oratie,zijne waardigheid als buitengewoon lioogleeranr in de faculteit der geneeskunde aan vaarden. Deze plegtigheid zal plaats hebben in het groot auditorium van het akaderaiegebouw. Het zal misschien zelden voorkomen, dat eene stad met eene bevolking van ruim 33000 zielen in den loop van ceno weck zoo voel gouden bruiloften binnen bare muren ziet vieren, als waarvan de onze dezer dagen getuige is geweest Den 5den dezer opende de oudste onzer ge- neesheeren, dr. H. Wolthers, de rei en herdacht te midden van kinderen en kindskinderen, zijne vijftigjarige gelukkige echlvereeniging met zijne vrouw A. Bertliso. De grijsaard, die nog vol jeugdige kracht, vuur en leven onder ons werkzaam is en dat nog jaren blijveu moge, cn zijne waardige echtgenoot mogten, naar wij ver nemen, op dien dag van vele kantCD de bewijzen van deelneming en warme belangstelling in bun geluk ontvangen. Johannes Dodwes, oud 75 jaren, vroeger schoenmaker, maar thans op zijn' ouden dag door zwakheid tot werken buiteu staat, en Catharisa Zbgewaard, oud 72 jaren, genoten Zaturdag den 8sten Nov., schoon onder andere omstandighe den, hetzelfde voorregt liet grijze paar woont in de Jacobijnerstraat Zal ligt iemand van deze vingerwijzing gebruik maken Dicnzelfden dag mogten Lambertcs Koppen, oud 76,on Anna Haverdult, oud 81 jaren,en eindelijk den 9den de eenentachtigjarige Johan nes Albertus Siebers, rils klecrmakersbuas in dc Pelstcrstraat nog steeds onvermoeid werkende, cn zijne vier jaren jongere steun en weerhelft, Elizabeth Madelexa Pieters, hun gouden feest beleven. Allen vierden met hunne verwan ten, den gewigtigen en zddznmen dag in gepaste en dankbare vreugde.Het dubbel viertal zij hier door ons van harte geluk gewenscht Des avonds van den 9den dezer werd tus- schon Ulrum en Niekerk waargenomen het zoo zeldzame als prachtige natuurverschijnsel van een' regenboog bij maneschijn. Tc 6,[ uur begon de boog zich aan deszclfs linkerzijde tc for meren en stond binnen eenige minuten ia zijn geheel danr. Met ongewonen luister prijkte hij nu togen <len donkerbewolkten W. N. westelijken liemcï en hield, onder een' gestndigen regen, na genoeg een vierde uurs stand, terwijl de vrieit- dc-lijfc-lielderlichtende maan, tot zoo lang haar pad scheen tc kiezen lusschen de ligte volkengroepen, welke den O. Z. oostelijken hemel bedekten. Uit Oldenzaal wordt berigt, da» dc zende lingen der Jezuilen, die in den afgeloopen zomer teDoningen en Dinkla predikten,hun werk thans ijverigén onder zeer grooten toeloop in destcden Vechte en Kloppenburg voortzetten. Te Yochte wilden 2Ïj ook een ziekenhuis met barmhartige zusters slichten, uit vrijwillige bijdragen, eu was daartoe reeds 4000 tl», bijecugebrugt. Uit ltostock schrijft men aan de Weser Zeil. dat kortelings de Jezuiteu aldaar voor hunne orde hebben gewonnen zekeren baron von. Bufow, zijn de een nog jeugdig grondbezitter uit Mecklen burg, eerst Protestant, doch later Roontsch ge worden, en wiens vermogen op 40 a öO.uuu tli, wordt geschat Deze joatrc man is in een collegie in den Elzus getreden, waar hij thans zijn proeftijd doorbrengtcn daar geen Jezuit eigen middelen mag bezitten, zoo vervalt, als dc barun eens zijne gelofte zal hebben afgelegd, diens gausche ver mogen aan de orde. Gr on. Ct.) Nooudlarex, 1 Nor. Heden avond had cr ten huize van it. K/inkivi.-.ter, koorn- en pclmole-! naar alhier, eene zonder]:; weddingschap plaats. De twééde knecht var. genoemden molenaar zou de trekken tegen eenen grooten hond van A. Kui pers. medé hier ter plaatse woonachtig. Deze weddingschap hield in, tl.it de jongeling aan de eene cn de hond aan dc andere zijde van de Noord- laardcr vaart zoude staan, on dat nten hen beide nan een touw, dat over de vaart reikte, zoude vast binden. Des avonds, omstreeks half tien ure gin gen dc wedders naar genoemde plaats. Vele nieuwsgierigen volgden Iwr., om dit zoo zonder linge schouwspel te zien. Aan de vaart gekomen zijnde, bond nte:i der. k :s iing aau het eer een den hond aan het and-Te eind van het touw vast, terwijl de vaart hen van elkander scheidde. Het i touw niet heel lang zijnde, moest dc hond tot op den oever getrokken worden. Het vol -zamo dier, hoewel voor hot water be reesd, bleef staan, tot dat dc jongeling zich goed'mul geplaatst. Ophot woord van oen, twee, drie, riep do zoon van Kuipers, Sultan(aizoo was dc naam van den hond.) Sultan, zijnen moe ster gehoorzaam zijn de, en mede voor het wutur bevreesd, deed eenen grooten sprong, lietweik Ivtt gevolge had, dat de jongeling tegen wil en dunk iu het water moest; zoo zelfs, dat hij aan de andere zijde der vaart weder te voorschijn kwam, tot groote verwonde ring van hem zeiven en v.ut de omstanders. Dit vermaak werd opgeluisterd door heel schoon we der. D- O. In oen werk over Midden-Afrika, door den Heer Francis dc Caste!nan geschreven, deelt de- zo reiziger berigteu mode aangaande een neger stam van Midden-Afrik a, do Niani-Niams gchec- ten, waarvan de individuen allen, zoo mannen als vrouwen en kinderen, van een staart zijn voorzien, die gewoonlijk 4a 5 palm luug.l 4 duim in door snede, onbewegelijk, glad cn zwart is. De Niam- Niams zijn menschenden-zij zijn welgemuukt, bebben kroes haar, gebruiken tot wapenen kuod- scn, pijl en boog en sagnaijen. Zij verbouwen rijst, mais cn audere graansoorten. Hunne zit plaatsen zijn bankjes waarin gaten zijn geboord, om er den onbuigzamen staart door te laten. Do Heer de Caslelnau heeft zelf die lieden niet ge zien, maar in Brazilië verscheiden Afiiknansehe slaven gesproken, die vele Niam-Niams gezien en zelfs deel genomen hadden aan expedition tegen dezen volksstam. Eene vrouw uit de geringe volksklasse te Parijs is van haar 31ste kind bevallen; 17 zijn er nog in leven. i Een fabrijkont van menbelen, in Faubourg- Antoine, had 2 kinderen, van welke de jongste oud 4 jaren, Gustaaf genaamd, zich door zacht heid en vernuft onderscheidde en dc lieveling van liet gezin was. Yoor een paar maanden klaagde Gustaaf, dat de hond. met wien hij dikwijls speel de, hem hiul gebetenhij toonde de bebloede hand. De vader, hierover vertoornd, nam zijn jagt- geweer en schoot den hond dood. Men verbond de hand, maar dacht aan geene gevolgen. Gus taaf werd ongesteld, en wol zoodanig, dat men ongerust werd. Hij riep zijn vader en zeide: Guauw fjaptxf howl mijne armen op mijn rug sterk vast, want ik zal u bijten, even als Louloup (dit was de naam van den hond) mij gedaan heeft." Eergisteren is Gustaaf aaD de gevolgen van wa tervrees gestorven; de geneesmiddelen waren vruchteloos. Aan de honden- en katteirmarkt te Parijs, waren onlangs aangebmgt 1857 stuks honden en 247 stuks kattener was veel kooplust, de prijzen varieerden van 1000 frs. tot 25 cs. Een leclijke hond, maar vermaard wegens zijne gevechten, werd voor 890 frs. aan eeu slagersknecht ver kocht Ten bewijze hoe verschrikkelijk de gevol gen van dronkenschap kunuen zijn, diene weder om het volgende: Eene zeventigjarige vrouw, woonachtig te Pa rijs iu de straat Macon, wijk St. Andre des Arts. leefde alleen op eene kamer, van een jaarlij !;soli inkomen van 8U0 francs, dat luire Ctmili haar verstrekte. Niettegenstaande deze som volcomde tc achten was, om in hare behoeften te v« .ruien, verkeerde zij steeds ia de diepste armoede, duur zij aan sterken drank verslaafd was en het vol doen aau dezen hartstogt voor haar aanzienlijke uitgaven vereichte. Niet zelden vond men haar midden op de straat uitgestrekt,als het beeld van raensehelijke ellende en vordierlijking. Haar kamertje was soms rui mer voorzien van flessehen met brandewijn, dan menige slijterij, daar dc langdurige gewoonte van brandewijn te drinken het haar mogelijk maakte eene groote hoeveelheid tc gebruiken, zonder er eenige uitwerking van tc gevoekïi. Geen drank, zelf» geen wijngeest was dan ook meer tc scherp of te sterk voor htuxr. Zoo ging het gedurende verscheidene jaren, tot dut men in den afgeloopen nacht eeo ijsselijk gegil uit hare kamer hoorde opgaan. Men snelde toe, trapte de deur der kamer open en vond haar op den grond liggen, waar zij zich te midden van ongekende pijnen rondwentelde. Door dronken schap bevangen, was zij met het hoofd voorover gevallen, digt, zeer digt bij de kaars, die dan ook daardoor achterover gebogen was, en bij het aan wezen van zoo vele geestrijke dampen in de maag ca ingewanden, ontstond cr zelfsverbnmding. Niettcgenstaando allo aangewende pogingeu.was zij binnen weinige oogenblikken, na helsche pij nen Joorgestaau ie hebben, een lijk.Op dc ta fel stonden nog verscheidene half geledigde llos- schen met brandewijn en wijngeest; cone kast was niet ledige flessehen gevuld, terwijl mede talrijke goed gevulde flessehen, aanwezig waren. Volgens hier ontvangen berigtcn, hebben er tc Keulen aanzienlijke inkoopen plaats gehad van graan to leveren iu Maart. Te Stottin boe zemde tie ongunstige toestand van den oogst eene zoo levendige vrees in, dat de stedelijke overheid er aan de Regering eene petitie beeft ingediend, niet verzoek om den uitvoer van gtaan te verbie den. In alle gedeelten van Duitschkuid is de oogst van aardappelen en rogge bijna geheel verloren t dien ten gevolge vindt graau van tweede en go- mccne k walniet, naar dien kant een voordeèlig debouehe. Van Londen en Liverpool zijn reeds meer dan 90,01)0 hectoliters graan naar Duitseh- land verscheept In Holland en Belgie wacht men talrijke ladingen uit do Zwarte Zee cn Egypte, welke mede op de üuitsehc markten zullen wor den gèbrngt, daar de plaatsing van dit graan er meer zeker te achten is, dan in Engeland of Frank rijk. Mededeelingen uit Rome van 20 Oct. lui den zeer ongunstig over de stemming die besten dig in don Kerkdijken Staat blijft kcerschen. Wie nog voor weinige jaren die streken bezocht, vond overal de menigte gezind voor den paus en vrij godsdienstig, zoodat het niemand geraden was zich eene ongunstige aanmerking over Pi us IX te ver oorloven. Do kerken worden op du feestdagen druk bezocht cn do geestelijken waren op cnlcelo uitzonderingen na, geacht. Dit alles is zeer ver anderd. Iu tie zuidelijke provinciën vooral, zoowol ten platten lande ids in het gebergte, heeft liet volk voor het grootste gedeelte allo gehechtheid ann cn allen eerbied voor de geestelijke overheid verloren. Waar men durft, legt men zijne vijan dige gezindheid openlijk aan den dag. Op het land, nog meer dan iu de steden, ziet men ten dui delijkste, dut de pauselijke regermg zich zonder vreemde hulp onmogelijk kan staande lioudeii want een leger bestaat niet en onder zoodanige onderdanen een leger te willen reerutorcn,zou het zelfde zijn als zijn vijand do wapens in do hand geven. De weinig politieke maatregel, om uit Ro me en de grootere steden alle niet aldaar geves tigde, maar sinds korter of Iauger lijd, daar ver toevende ingezetenen der provinciën, die vah vij andige gezindheid 'jegens de regering verdacht werden,"te verwijderen, en naar hunne woonplaat sen terug te zenden, heeft niet weinig tot aan- kwocking van den oproerigen geest bijgedragen, cn ulle politieke voorzorgen kuuueu niot beletten dat do uit do hoofdstad teruggekeerde onterre-

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1851 | | pagina 1