-inciiotjgtllt 2 JAARG. NO. 52. VRIJDAG 29 NOVEMBER 1851. NO. 104. D M i J, Q,U1NTuS, Uitgever Redacteur. ABONNEMENTS-PRIJS. Voor li jaar - -- -- -3 2,00. Voor een jaar ----------- - 1,50, Voor zes maanden - -- -- -- -- - 1,00. Voor drie maanden - -- -- -- -- - 0,50. Alles volstrekt in vooruitbetaling. mrnhh Verschijnt' eenmaal per week. PRIJS DER ADVERTENTIES. Voor een jaar, niet boven de 5 regels - - - 5,00. Boven 8 tot 16 regels, voor de eersto plaatsing - 1,00. Voor 8 regels of minder, dito ------- 0,50. Voor elke volgende plaatsing ------- 0,25- Brieven en ingezonden stukken franco. ©enig orgaan bcr Jfcbcrlanbcrs in JCoorb Amerika, aan tjet memos, ben locslanb rn be belangen nan l)et ©nbc en Xienroe ttaberlanb gemijb. THE SHEBOYGAN NIEUWSBODE, TTho only Dutch (or Holland) paper in the Unite States is published every friday, :*t the rate of §1,50 per annum or §1,00 for six months Payable in advance. JgZ Office: Nearly opposite the New-York Store. terms of advertising: Sixteen lines or less make a square.) .•Square, for 1 week §1,00 j Square, 6 months §5,00 2 weeks 1,25 1 one year 8,00 Business Cards, of 5 Even- subsequent sq. 4,00 lines or less,per an. 5,00 I Onecolunm,6mo'tlis 20,00 Square, 3months 3,00 1 year 30,00. All casual advertisements must be paid for in advance 1^° Postmasters throughout the Union are politely re quested to uct as agents for this paper. Letters and Communications to be prepoid. All kinds of blanks for sale AND Of every description, in the English, Dutch, French and German languages, neatly and promptly done at the office of tho NIEUWSBODE. J. QUINTUS. Sheboygan, Wisconsin. Publisher Editor. DE B7JBEL. Door eenigo mijner hekendon uitgenoodigd zijnde om mijn gevoelen over den Sabbat of rustdag, door mid del der Nieuwsbode, kenbaar te maken, ben ik 11a lang beraad besloten zulks te doen. Ik acht het noodig den bescheiden lezer vooraf te be- rigten, dat ik mij niet begeef in den stroom der twistge dingen, die voor en na zijn opgerezen, welke ontstaan zijn. om reden dat de menschon zich niet geheel en on verdeeld op het terreinen gebied van het zuivere Woord Gods beroepen hebben: ik voor mij kies dit geheel voor mijn grondslag, en vrees daarom ook geen aanval of oordeelvelling over mijn persoon, van welken aard dan ook; want het geldt hier niet mijn persoon, maar de Waarheid, Gods. Zal men dus uit dezen warrelstroom jerakeu, dan moet men zich zetten om do Godsbcdeo- mgen met Israël en dc Heidenen wol te onderzoeken; want bij de groote eenheid der schrift is ook eene groote verscheidenheid; die dit niet erkent heeft nog nooit met lust den Bijbel gelezen. Ik zal mij nu zoo kort moge lijk uitdrukken: Toen God Zijne Heilige Wet op Sinaï aan zijn volk Israël gaf, gaf hij die niet aan de heidenen, hoewel die zelfde wet in liet hart van eiken mcnscli is ingescha- •eu en daarom zijn de heidenen hun zelve» eene wet, lom. 2 vs. 14; daardoor kwam dit volk met <>od in eene dadelijke aanrakingen Hij gaf huil hemelsche en aardsche wetten. God eelitcr, die heilig is, heiligde ook dat volk, omdat Hij bij hen wonen wilde; wat God dus gedaan had, moest ook Zijn volk doen. dat is, rusten op den zevenden dag van al zijn werken; door deze uitwen dige heiliging van den 7den dag moesten zij als kinderen de rust van het land Kanaati, dut God hun beloofd had, aanschouwelijk loeren verstaan, dat weder een type was van de eeuwige rust of het vrederijk, waarvan nu reeds Gods Kinderen, uit alle natiën, door 't geloof declgcnoo- ten zijn, Hebr. 4 vs. 3, 9, 11; daarom zegt God in het 4de gebod Gedenkt, enz.; daar moesten zij aan denken; die nu op Gods rustdag werkte, werd (niet omdat het eigenlijke werken zondo was) gedood: maar omdat hij daardoor een heiligschenner was van God en Zijn dug. en door ongeloof de ruste voor zich zolven verwierp, dio God beloofd had, Hebr. 3 vs. 15—19. Paulas spreekt daar van Israël; die nu in Gods rustland niet kwam ot hetzelve niet zag, kwam ook niet iu dc eeuwige rust, vs. 8; deze Gods bedeeling was echter maar voor een' tijd ingesteld, cap. 8 vs. 8; het verbond, de schaduw en voor- beeldingen moest tot verdwijning komen, cap. 8 vs. hi. Nu nog een stapje vorder: Paulus die de verscheiden heid dezer bedoeling aan do geloovigeu uitlogt; zegt, dat hij geen dienaar is der letter, 2 Cor. 3 vs. 6: dut is, van do uitwendige onderhouding der wet, maar des geestes. dat 's,van de geestelijke kracht der goddelijke wel, wat God er door verstaat, en noemt de bediening van het Sinai- tisch verbond eene bediening des doods; vs. 7 d i. de tien woorden in steenen tafelen door Gods vinger inge schreven. Paulus zegt, dat do bediening des doods plaats gemaakt heeft voor de bediening des Geestes, ys 7 en 8. en die der verdoemenis voor die der regtvaardighcid, vs 9; de eerste heerlijkheid is to niet gedaan, hot tweede en meerdere blijft, vs. 11; [leest met ernst en slaat niet te gen, want God spreekt het en geen niensch: legt al uwe eigene wapens neder, onder do gehoorzaamheid des geloofe, en erkent voor God dat Hij en geen niensch u overwonnen heeft.] Die regtvuardighcid is nu geo penbaard zonder do wet, hebbendé nogllians getuigenis v*n do wet en de profeten, Rom. 3 vs 21. Ziet wat de lasteraars toen zeiden vs8; [dat doen zo nog] het was altijd de toeleg van Paulus 0111 do verborgenheid <fer bodeelingo Gods aan de gcloovigen bekend to ma ken en ondervond veel tegenstand als eenen die de wct van God tegensprak. Ja, zogt men, maar Jezus heeft toch ook de wet van den Sabbat onderhouden en Paulus ging ook op de Sabbatdagen '111 do Synagoge! Dit •s zoo; maar wat het eerste betreft moot men wel opmer ken, <lat Jezus als Joodsch leeraar onder Zijn volk optre dende, onder de wet kwam, do wet volkomen onderhou den heeften vervullen moest, ja, het einde der wet zelve Hij móest als Overtreder der wet aan het kruis hoeten, die gcene overtreding gedaan had, om do Over- 'reders uit te Uoopen en vrij tö maken; daarbij is het eene 'waling, wanneer men beweren wil, dat de nieuwe huis houding Gods dadelijk begonnen is bij de komst van Je zus op aarde: die is eerst begonnen bij de uitstorting van den Heiligen Geest en de roeping der Heidenen, Hand. 2 vs 16 en 17, cnz.cn in de voortzetting dezer vervuiling leven wij nog. Deelt nu do geheele huishouding van God in drie tijdvakken af, dan is het bekend gonoeg dat cr 2000 jaren verloopen zijn vóór de wet, "van Adam tot Mozes;"2000j ;ren onder uc \vet,"van Mozes tot op de vol heid des lijds;"en 2000 jareu moeten verloopen 11a de wet, "van de volheid des tijds tot op de komst van Christus" dat is 6000 jaren; nu, iu zes dagen heeft God zijn schep pingswerk voltooid, dan is elke scheppingsdag duizend jaren. Petras zegt, dat die eene zaak aan de gcloovigen niet onbekend was, dat één dag bij don Heere is als dui zend jaren en duizend jaren als een dag, 2 Pet. 3vs8, leest dithecle kapittel. Petrus spreekt hiervan de schep ping tot op den dag des Heeren. Do zevende dag, Gods rustdag (of Sabbat,) zijn de zevende duizend jaren, de rustjaren, die nog over blijven voor het volk Gods, Hebr. 4 vs 9, dat is dat vrederijk van Jezus Christus, als Hij en alle geloovigen. die deel hebben aan de eerste opstanding, duizend jaren als Koningen zullen hcerschen, Openb. 20 vs 1 tot G, en dan komt do oordeelsdag, vs 7 tot 15. Toen echter stad en tempel uog stond,hield ae iuChristus geloo- veude jood zich nog aan de wet, daarom wordt Ananias ccn regtvaardig man naar do wet genoemd. Hand. 22 vs 12; 11a dien tiju heeft de Apostel der Heidenen de geloo vigen hiervan meer en meer ingelicht, dat de dienst van God niet verbonden is aan tempel, synagoge feestdagen of eenen dag in de weck, maar in geest en in waarheid elk en dag van ons leven. Op gcene andere snaar taarpto de Godsgezant Paulus, dan om Christus als onze verzoening bijGod in de harten der mensclien te prediken; van daar dat Paulus alle gele genheden waarnam, om daar waar menschen vergaderd waren het woord te spreken,ging daarom in de Syna goge, Hand. 13 vs 15, op den Sabbat, niet omdat bet Sabbat was of om Sabbat te houden, volstrekt niet, hij bad zoo veel geloof in Christus, dat hij (om menschen te behouden) zich onderdo wet kon stellen, en ook zonder de wet zich naar den jood en don heiden kon schikken; maar als het op een gebieden der wet aankomt, dan wa pent hij zich met kracht daartegen; zoo schrijft hij kap. 1 vs 6 aan de Galaten, die, door geloovigen uit de Farisecn (die de besnijdonis en de wet van Mozes wederom wilden invoeren. Hand. 15 vs 1, 6J tot oen undor Evangelie om gevoerd waren, als zij dat doen, zij van de genade verval len zijn, en Christus hun ijdel geworden is. Gal. 5 vs4. Zij keerden weder tot de zwakke en arme eerste begin selen der wereld d. i. tempeldienst en uitwendige onder houdingen der wet, kap. 4 vs 9, cn onderhielden dagen, maanden, jaren vs lü. Dat is voorbij zegt hij; toen wa ren wij onder de dienstbaarheid, kap. 4 vs 1,2, 3, en dat noemt Petrus God te verzoeken, om dat juk der dienst baarheid weder op den lmls der discipelen te leggen, het welk wij,noch onzo vaders hebben kunnen dragen. Hand. 1.5 vs 10, cn wie durft nu nog zeggen dat cr onderscheid bestaat tusschcn do bekoorden uit de joden cn de heide nen, daar er geen onderscheid is. Hand. 15 vs 9: aan al do bekeerlingen wordt de vervulling der wet in ecu arti kel beschreven: "Gij zult uwen naasten liefhebben als uw zclven, Gal. 5 vs 14. Wordt deze wet des geloofs door de genen dio zich Christenen noemen, betracht? Och, het ziet er zoo jammerlijk uit ill onze dagen van af- grijsselijke afvalEene gedaante van Godzaligheid in schijn heeft hot Christendom doorweven en die Goddelij ke liefdewet wordt wel het minst in beoefening gebragt. 1 Met een linrt van liefde voor mijneu evennaasten roep ik u toe: Vlugt naar Jozus Christus, en laat u ontmaske ren van al uwo valsche godsdienstigheid, want uaar de ze wet zult gij geoordeeld worden. Ik heb nu zoo een cn ander (ik beken hot) onder gebrekkigo woorden aangestipt, eu zoude mijne taak voor afgedaan kunnen houden, doch wil echter nog eenige tegenwerpingen be antwoorden, waar men doorgaans geliof koosde plaatsen uit dc Heilige schrift bijbrengt, om den Zondag een rust dag of dog des Hecrcn te noemen. De zondag, zegt men. is in dc plaats van Zaturdag gekomen. Waar staat dat? Wie heeft dc wet van God zoo verdraaid? Zijt gij wij zer dan God? Kiest gij voor u de eerste dag der week voor uwen rustdag, in plaats van Zaturdag, zoo als God hem geheiligd heeft? Omdat Jezus is opgestaanzegt men. En Jezus heeft op den Sabbat in het graf van al zijnen arbeid gerust, was de volgende dag dan voor Hom weereen rustdag Maar het is dan toch de dag des Hee ren, zegt men. Waar staat dal? In Openb. 1 vs 10. Weet gij good dat dit op 'Zondag was? Dun weet gij nieer als een niensch ooit goweten heeft: do kantleeke- naars zeggen daar maar stout weg dat is Zondag, de dag deslieoren! Die nu maar blind weg gelooft wat die vaderen zeggen, dwaalt zoo hord als zij. Johannes zog in den geest door een profetisch gezigt Jezus kouten op Zijnen dag, hetgeen deze hem, uog op aarde zijnde, ge zegd had, Joh. 21 vs 21 lot 23. Om de Zoudng tot een' een geloovi<r discipel van Christus een dog welko dan ookj afzonderen voor don Heere, dio doe het, maar in hot geloof; acht iemand dc eene dag boven den andereu, goed, een ander acht alle dagen gelijk, ook goed; Rom. 14 vs 5, 6, maar geone wetsverbiuding, een elk in zijno vrijheid. Neemt nu uwen bijbel in de hand als gij lust hebt on onderzookt zelve, gelooft en bidt. Mogen deze weinige regelen dicustbaar zijn tot duide lijk wording voor hen, dio nog op twee gedachten hinken, zoo zoude ik mijne Pelgrimsreizo nog met een' blijdor stap voortzetten. Holland, Wis., A. MONTEBA. Nov. 1851. JONGSTE BERIGTEN UIT EUROPA. NEDERLAND. heiligen dag te maken hebben de kantteekenaars hun best gedaan on do vertaling naar hunne stolling gewron gen; een paar voorbeelden: om de Zondags ruste goed to maken, heeft men gezet, Hand. 20 vs 7. "Op den eer sten dag der week;" dut staat er niet in do Griekscho tekst, daar staat "op eenen der Sabbatten;" welko Sab bat dit geweest zij weet men niet. Hetgeno cr nu ge beurde te Troas, dat deden do geloovigen dagelijks bij do huizen, Hand. 2 vs 46; zoo maken zij hier en elders een Sabbnt of rustdag cn in het register van het Nieuwe Tes tament zeggen zij, dat de Sabbat in het JüTieuwe Testa ment is afgeschaft; ziet, "Sabbat." Om do toekomst van Christus to verdonkeren, heeft men gozet Ilobr. 10 vs 12. "Moor deze, ccn slagtoffer voor dc zonden geofferd hebbende, is in Eeuwigheid ge- zoten aan do regterhand Gods. Jozus heeft wel eene Eeuwige offerande geofferd, maar zit niet eeaicig aan Gods regterhand, anders zou het 13 ver» eene dubbelzinnigheid zijn; daar zit Hij zoo lung ('tot datj enz. en nu sabbat ten, feestdagen, spijs of drank, zegt Paulus, zijn allo scha duwen, maar hetligchaam is Christus, en hij wil niet dat de geloovigen daarin zullen geoordeeld worden. Col. 2 vs 16,17. Die nu nog wil ooraeelen, leze vs 18,23. Wil $3T De volgende wel gegronde aanval op dc Staatsbegrooting voor 1852, en wel inzonderheid op Hoofdstukken VI en VII, de Hervormde en Roorasch Katholijke Eeredienst betreffende, vin den wij in de Friesche Courant van 23 Oct. Zietdaar een tweetal hoofdstukken, die wij gaarne op de Staatsbegrooting (Zie Nieuwsbode no. 101) zouden missen! Wat! zoo hooren wij ons van alle zijden toeroepen, stelt gij zoo weinig prijs op de Godsdienst, op dien grondslag der maatschappij, op dat onwaardeerbaar kleinood, waarvoor onze vaderen goed en bloed hebben ten offer gebragt? Te voorbarig is deze gevolgtrek king uit onzen wensch. Wij schatten de Gods dienst hoog. Wij eerbiedigen haar als zegenend en weldadig in iederen vorm waarin zij zich open baart. Zij is in alle kerkgenootschappen de op voedster van het menschelijk geslachtzij spreekt opwekkend tot de edelste gewaarwordingen. Zij verheft de deugd en bestrijdt de misdaad. Zij geeft de kracht der vol harding in het goede onder de wisselingen des levens. Wij hebben er ook niets tegen, dat de Gods dienst zich in verschillende vormen kleedt, naar de behoeften, die zij bevredigen moet. Wij zou den het zonder afkeuring zien, dat die vormen nog duizendmaal werden vermenigvuldigd, indien zij nergens de orde der maatschappij verstoor den,indien zij het uitvloeisel waren eener opreg- te waarheidsliefde. Maar hoe hoog wij de Godsdienst ook waardee- ren,hoe zeer wij ook verschil van begrippen willen eerbiedigen,wij hebben een' afkeer van de blakende partijwoede in de Christelijke kerk, eene partijwoede, die zich wel is waar verbergt onder het gewaad der humaniteit, maar uiet te min heftiger is dan ooit. Ultra raontaBen en ultra protestanten zijn do twee polen, en ijveren even zeer op het onchristelijk standpunt der onver draagzaamheid. Men gunt elkander geene plaats, geen licht, geen brood. Zulke ijveraars hebben onzes inziens opgehouden Christenen te wezen, want hunne daden en gevoelens zijn in openbare tegenspraak met de geboden van hunnen Meester. Maar wij willen geenszins den staf over hen breken. Eene hardnekkige en scherpe bestrij ding vanmenschelijke meeningen lokt even scher pe tegenspraak uit, en Du choc dos opinions jaillit la vérité! Eene algemeen erkende waarheid is een nieu we schat voor den mensch Wij golooven niet, dat eenig hoofdstuk der Staatsbegrooting doorgaands achteloozer wordt aangenomen, dan dat van Eeredienst. Durft men ze niet aanvallen, uit vrees, dat door eene enkele vonk eene vlam zal opgaan, die bet land verteert Of zijn de uitgaven van dat departe ment zoo doelmatig, zoo billijk, zoo onvermijdelijk, dat zij iedere aanmerking uitsluiten Over de eerste veronderstelling kunnen wij moeijelijk be slissen, doch de waarheid der tweede ontkennen wij ten sterkste. Hoogst ondoelmatig is het in een' constitution nelen Staat, waar gelukkig geene heerschendc kerk gevonden wordt, dat van regcrings-wege in de behoeften der eeredienst wordt voorzien. Die gel delijke ondersteuning geeft aan den Staat een toezigt, een'invloed op de trekkende kerkgenoot schappen,een toezigt, een' invloed, die maar al te nadeelig werkt, en waarboven de Godsdienst, die alzoo een deel barer vrijheid, gevolgeüjk een deel barer waardigheid, opoffert, verre moest verheven zijn. Men brengt daartegen in, dat de Hervormde kerk, bij voorbeeld, regtheeftop ondersteuning, dat zij bezittingen aan den Staat heeft afgestaan, die deze tot geldelijke uitkeeringen verpligten. Men bedenke echter, dat de noodige sommen voor de eerediensten uit de opbrengst der belastingen voortvloeijen. Welke schade zouden de Her vormden dan lijden, indien zij van deze Rijksbe lasting werden ontslagen en het bedrag regt- strceks bragten in eene kerkgenootschappelijke kas? Immers volstrekt geene! Zelfs zouden door zoodanige inrigting groote sommen bezui nigd worden, welke thans aan de bezoldiging van ambtenaren worden besteed. Indien de Gods dienst waarlijk vrij zal wezen,dan moet zij geheel gescheiden zijn van den Staat. Indien in den Staat regtvaardigheid heerschen zal, dan moet de regering boven elke Godsdienstige partijschap verheven zjn. Ziet op Noord-Amerika. Daar bevindt zich een overgroot getal van Godsdienstige secten. Maar geen van deze geniet eenige ondersteuning van de regering. De leden van ieder kerkge nootschap zorgen voor de bevrediging hunner Godsdienstige behoeften. Dit versterkt den band tusschen leeraars en gemeenten, en beiden zouden even ongaarne de voogdijschap dulden van den Staat, waarin zij, niet ten onregte, eene belemmering zien voorde vrije Godsdienstige ont wikkeling der leden. Het moge derhalve niemand vreemd voorko men, dat wij, juist uit hooge belangstelling in de Godsdienst, haar geheel afgescheiden willen zien van den Staat, en derhalve de hoofdstukken VI en VII gaarne van de begrooting zagen ver dwijnen. Juist zooien hior ontvangt do leeraar ook loon naar work, ofschoon niet alle Hollandsche predikante», mis schien ook wel uit do gewoouic aan het oude, daarmedo tevreden zijn. Een hunner, in Michigau woonachtig, had zelfs gedurende de eerste jaren van zijn verblijf al daar, de onbeschaamdheid, om eenen Amerikaan to vra gen, "op welke wijze hij 't best de Legislature zou nade ren, opdat dat Wetgevend Ligchaani eene wet mogto ontwerpen en aannemen, onder welko zijne gemeentele den wettiglijk verpligt zouden zijn hom meer ouderstand te verleencn?" Hierop ontving hij kooltjes ten antwoord, wel Mrversta ik u wel/ Schaamt gij u niet snij zulk eene vraag te doen en weet gij wel dat gij in het vrijo Amerika zijt, waar Kerk eu Staat gescheiden zijn? lied. Nieuwsbode.) Groxixgex, 23 Oct. De jaarmarkt, 11. Dings- dag te Zuidiaren gehouden, is druk bezocht. Er waren 3770 rijtuigen, 390 losse paarden, welke grootendeels tegen zeer hooge prijzen verkocht zijn, 1485 stuks hoornvee, waarvan de handel slap was: het vette werd verkocht tegen 12 en 15 cent het halve Ned. pond, naar kwaliteitkoeijen, aanstaande te kalven, werden tegen behoorlijke prijzen verkocht, terwijl het guste vee goedkoop was. Het aantal rijtuigen.dien dag de Ileerepoort al hier gepasseerd, om bovengenoemde jaarmarkt te bezoeken, wordt op ongeveer 1500 berekend. De breede straatweg was somtijds als verstopt met rij tuigen de vertrekkende diligence moest, door de politie geholpen, zich een' doortogt banen door de poort en over de brug. Te Haren begroot men het aantal rijtuigen, aldaar gepasseerd, op bijna twee duizend. 's Gravesïiage, 24 Oct. Tot aflossing van schuld in 1851, waarvoor reeds/300,000 voor de 34 pc. schuldbrieven op de begrootin* zijn ge bragt, wordt nog voorgesteld, een kapitaal van 3.200,000 aan te wenden, te vinden uit het fonds van de prijzen der verkochte domeinen. Naar luid der voordragt, zouden daarmede worden ge kweten de geldleeningen voor de straatwegen van Maastricht naar Gelderland; van Zeist uaar Woudenburg, en van Amsterdam naar Naar- denten gezamenlijke bedrage van 1,133,500. Voor het overschietende zouden worden ingekocht en vernietigd 2.1, 3 en 4 pc. gevestigde schuld, of 34 pc. schuldbrieven. Men rekent daarbij eene rente-besparing van f 150,000 te zullen kunnen verkrijgen. Naar wij vernemen, zal de beroemde Fran- sche luchtreiziger, de heer Foitiuin, eerlang dit land bezoeken en ook in deze residentie zijne lucht reizen ondernemen. Amsterdam, 23 Oct. Bij koninklijk besluit van den lsten October IS51 is goedgekeurd de wijziging' van het vierde additioneel artikel van het reglement op de algetneene weduwenbeurs der Hervormde predikanten, luidende: Geene weduwe wordt ingeschreven voor pensioen, dan bij overlegging van het bewijs van inschrij- ving van haren echtgenoot, of, bij gemis daar- van, uiet anders dan met bijbetaling van twin* t'g gulden."

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1851 | | pagina 1