m r JAARG. IVO. 51. VRIJDAG 21 NOVEMBER 1831. NO. 103. J. QTUESTTUS, Uitgever Redacteur. ABONNEMENTS-PRIJS. Voor IJ jaar2,00. Voor eon jaar - - - - 1,50, Voor zes maanden - -- - 1,00. Voor drie maanden - - -- -- -- -- 13,50, Alles volstrek', in vooruitbetaling. Verschijnt eenmaal per week. PRIJS DER ADVERTENTIES. Voor een jaar. niet boven de 5 regels - - - 5,00. Roven 8 tot 16 regels, voor do eersto plaatsing - 1,00. Voor 8 regels of minder, dito ------- 0.50. Voor elke volgende plaatsing ----- 0,25. Brieven en ingezonden stukken franco. THE SHEBOYGAN NIEUWSBODE, The only Dutch (or Holland) paper in the Unite States IS PUB I.ISHKD EVERY FRIDAY, at the rate of $1,50 per annum or $1,00 for six months Payable in advance, Office: Nearly opposite the New-York Store. TERMS OF ADVERTISING: (1Sixteen lines or less make a sqtuirc.) Square, for 1 week $1,00 Square, 6 mouths $5.00 2 weeks 1,25 I one year 8,00 Business Cards, of 5 j Every subsequent sq. 4,00 lines or less,per an. 5,00 I One column,6 mo'ths 20,00 Square, 3months 3,00 „1 year 30,00. AH casual advertisements must l>e paid for in advance Postmasters throughout the Union are politely re quested to act as agents for this paper. Letters and Communications to be prepaid. All kinds of blanks for sale AND Of every description, in the English, Dutch, French ami German languages, neatly and promptly dono tu the office of the NIEUWSBODE. J. QUINTUS. Sheboygan, Wisconsin. Publisher Editor. BRIEFPORT VAN EN NAAR NEDERLAND. Terwijl wij ons in dit land over een veel lage re briefport, dan vroeger het geval was, verheu gen mogen, en het Nederlandsche gouvernement ook eene aanmerkelijke vermindering in haar brief port heeft tot stand gebragt, voor zoo verre de binneniaudsche briefwisseling in beide landen be treft,valt het toch niet te ontkennen, dat het briefport tusschen Nederland en deze Vereenigde Staten niet goed is geregeld, zoo als wij zullen aantoonen Ofschoon wij uit aan ons en ook aan andere dagbladschrijvers gerigtte missiven van het post- departement, te Washington, vernamen, dat, als de priefporl over zee, zijnde 16 cents, hier betaald wordt, deze voorzeker niet andermaal in, Nederland kan afgevorderd wordenbijaldien men ten minste de voorwaarden des tructaats in acht neemt." Maar, vragen wij, met wie heeft ons post-de- partement dit tractaat gesloten niet met Neder land, wel met EngelandZonder nu te willen be weren datEngeland zich niet aah de voorwaarden van het bedoelde tractaat houdt, weten wij echter uit ondervinding voor ons zelve en honderden weten dit misschien met ons, dat de 16 cents voor zee-postgeld niet in vermindering komen van het postgeld, dat de ontvanger des briefs in Neder land te betalen heeft. Naar wij vernemen geeft men daar van 1 tot 1,20 per enkele brief uit Amerika, onverschillig of men er hier 5 Cents of 21 Cents op betaalde. Waar blijven dus die 16 Centen? Ste ken de postmeesters die in den zak, of is het een fooitje voor Engeland's schatkist Er schuilt er gens eene onregtvaardigheid, dat houden wij voor gewis, en zoolang men ons niet van het tegen deel overtuigt, zullen wij het spreekwoord het hemd is nader dan den rok" ook hier op toepas sen, en slechts 5 Cents,zijnde do binncnlandsehc port, op een brief naar Nederland betalen en ook anderen daartoe opwekken, niettegenstaande wij in meergemelde missiven lezen, dat het zonder twijfel voordeeliger voor de Vereenigde Staten w. wanneer brieven met de Amcrikaansche stoomschepen verzonden worden, aangezien liet voor om voordeeliger is, zulks met Engelsche stoomschepen te doen, zonder onze vrienden in Nederland te benadeelen. Indien men hier 21 cents op een enkele brief betaalt, dan moest volgens het tractaat met En geland, zoodanige brief tot Engeland gefrankeerd zijn en bijgevolg de geadresseerde in Nederland bij ontvangst niet meer te betalen hebben dan het port van Liverpool tot de plaats van bestemming, hetwelk onzes inziens onmogelijk de som van/1,00 tot/1,20 bedragen kan. Hetzelfde is het geval betrekkelijk nieuwsbla- <fen; wij betalen thans op elke courant naar Ne derland 4 cents, (dit heet frankeeren) en nogthans betaalt de ontvanger derzelve aldaar, naar men °us meldt, insgelijks 4 cents, of 10 cents Ned. Hit heeft ook omgekeerd plaats bij de verzen ding en ontvangst van Nederlandsche nieuwsbla den aan en door ons. 0 - Weinige meDschen, veronderstellen wij, een port van 4 cents op een en dezelfde courant, j hebben eenig begrip van de enorme bedrijvig- niettegenstaande het tractaat met Engeland zegt, j beid, welke in het postkantoor der stad New-York dat op "couranten naar Engeland 2 cents, en naar i plaats vindt. Gedurende het met September ein- andere rijken op het vaste land van Europa 4 j digende kwartaal werden daar per stoombooten cents moet betaald worden." W ij betalen dus cn schepen 577,845 brieven en 264,426 couran- die 2 cents of 5 Hollandsche centen meer, voorten ontvangen. Op gelijke wijze werden in dul den afstand van Liverpool naar eenige plaats in zelfde tiidsverloon n.sn naa 1 <0 j Nederland, en dan heeft de ontvanger dier cou rant nog eens 10 cents te betalen; dat is zamen 15 cents, terwijl daarentegen het port op eene courant van Liverpool naar Rotterdam, of omge keerd, indien men ons wel onderrigt heeft, sechts een cent Ncd. bedraagt! Derhalve beschouwen wij het betalen van 16 ct. extra op brieveu (5 cents moet men altijd betalen) en de betaling van 4 cents op couranten, naar Nederland, louter weg geworpen geld; voor het eerste bedanken wij hartelijk en in het laatste zouden wij niet toegeven, als er een andere weg bestond. Om dien te Verkrijgen, hebben wij deze rege len terneder gesteld en roepen de hulp en mede werking vanZ. Ex. Baron de Testa, zaakgelastig de van de Nederlanden, te Washington, benevens die der .pers in Nederland, in, opdat door beide gouvernementen maatregelen mogen genomen worden tot het wegnemen ecner onbillijkheid in het postwezen, hetwelk met regt eene onregt-1 vaardigheid mag genoemd worden, en waarvan het gevolg is, dat ten opzigte van brieven,een per-1 soon in Nederland van weerszijde met de betaling eener zware briefport zit opgescheept Dat dit alles behalve voordeelig voor beide gouvernemen ten werkt, behoeft naauwclijks betoog, want wie weet hoe vele honderde Nederlanders in Ameri ka met hunne nabestaanden of vrienden in het oude vaderland drukkere correspondentie zouden voeren, waven zij niet overtuigd, dat bij aankomst deizelve menig hunner eerst bij vriend ofgebuur het geld moet gaan leenenom de hooge briefport te vuldoen,of uit de bewustheid, «lat het inderdaad te veel gevergd is, om hen heen en weder met do priefport te bezwaren. Dit is echter de ware stand der zaak en in sommige gevallen nog erger; b. v. dikwijls worden brieven naar de Nederlanden ge zonden in welke eenige dienst verzocht wordt, in de vooronderstelling dat de geadresseerde zulks met liefde doen zalmaar wanneer de zoo aange zochte met/1,20 bezwaard wordt voor den ont vangen brief, en verpligt is om nogmaals zooveel op het antwoord to betalen, zou dan zoodanig ie mand niet wensclien van zulke dienst-brioveu ver schoond te blijven, of geene redenen genoeg heb ben om den schrijver van niets minder dan ge brek aan opvoeding te beschuldigen Wij wenschen hartelijk, dat deze zaak door de bevoegde autoriteiten in ernstige overweging zal genomen worden en dat wij een post-tractaat met de Nederlanden mogen hebben, waarbij blieven en couranten van of naar het vaderland kunuen verzonden worden,hetzij gefrankeerd ot niet, naar verkiezing van belanghebbenden, of indien het uiet anders kan, dat men toch ten minste niet, zoo als boven aangevoerd is, een dubbeld pokto daarvoor eischt. Wij zijn besloten om deze zaak onze aandacht te verleenen, tot dat iets beters ingevoerd is, en verzoeken daartoe nogmaals de luilp der publieke drukpers iu Nederland. J IN GEMENGDE BERIGTEN. De briefin welken Gen.Ujhazy de droevige tijding zijner vrouw's dood aan zijnen vriend te New-York bekend maakt, sluit als volgt: De beker mijner smarte is vol. Ik heb mij ne dierbare vrouw verlorenZij verliet dit leven na eene kortstondige ziekte! Konde ik voorzien hebben dat mijne ballingschap hare dagen zou verkort hebben, dan lmddc ik mijn hoofd aan de 'ijanden mijns vaderlands overgegeven, om het leven der beste aller moeders te sparen." Kolonel Fremont heeft den verkoop geslo ten met eene compagnie in Londen, aangaande eene goudstreek, Mariposa genaamd en in Cali- fornie gelegen, voor een millioen dollars; honderd duizend dollars daarvan zijnde de eerste termijn moest aan Kol. Fremont op den 15 dezer te New- York betaald worden. De heer Fremont mag thans onder de rijkste miilionairen der Ver. Sta ten gerangschikt worden. Behalve deze Mari posa goudstreek, thans verkocht, heeft hij nog ■ele eigendommen in San Francisco. zelfde tijdsverloop 580,038 brieven en 305,448 couranten verzonden. Deze brieven bij de bin- nenlandsehe correspondentie gevoegd, krijgen wij een bedrag van zeven miilioen brieven, die in een kwartaal door dat kantoor gepasseerd zijn. Om trent drie vierde dezer brieven waren met stem pels gefrankeerd, en onder de nieuwe wet is de briefwisseling met 10 percent toegenomen. Er bestaat alle waarschijnlijkheid, dat Illi nois en Wisconsin, beide dezen winter met bank- chartevs zullen gezegend worden, aangezien beide Staten zich in de jongste stemming voor een bankstelsel verklaard hebben. Uit Washington loopt een gerucht, dat rid der Hulseman, Oostenrijksoh Minister naar de Vei'. Staten, den heer Webster verwittigd heeft van zijn voornemen om bij de aankomst en ont vangst van Kossuth zijn ontslag te verzoeken. Men zegt dat de uitstekende punt gronds, op welke het observatorium aan de Niagara Wa terval staat, gescheurd en dit gebouw in oenen zeer gevaarlijken toestand is, aangezien hetzelve bloot staat om op het onverwachts in de diepte te worden geslingerd. Onze lezers hebben ongetwijfeld gehoord van een nieuw vuur verdelgend instrument, het welk in Engeland zoo vele gemoederen heeft gaan de gemaakt. De theorie dezes instruments liet zich fraai beschrijven, waaraan het in Uit land dan ook niet ontbroken heeft Wij echter heb ben steeds op eene practische beschrijving ge wacht, en deze loopt op een humbug uit. De fa briek, waarin deze instrumenten vervaardigd wor den, geraakte onlangs in brand en ondanks alle verdelgers hunne gas uitspuwden, kon de brand niet gebluscht worden voor dat de spuiteu ter liuip snelden. De volgende circulaire is aan alle Uitgevers van Nieuwsbladen in de Vereenigde Staten toe- j gezonden: Drukker's feestviering! De viering! van Bekjamix Fraxklix's geboortedag zal door de drukkers in het Noord-Westen den 17 Janua ry te Detroit plaats hebben. Er wordt voorge steld, dat een exemplaar van elk nieuwsblad nu m de Vereenigde Staten uitgegeven, voor die ge legenheid worde aangeschaft; die van iederen Staat in ecu deel iu te binden en op eene tafel ge legd te worden, waar men het feestmaal zal nut tigen; en na de feestviering aan «eenige openbare bibliotheek overhandigd te worden. De stoombo'^t Cherukee heeft verlodene week meer dan 2 millioen dollars aan stofgoud iu New-York aangebragt In Chagres vond een straatgevecht tusschen de inboorlingen en de te- 'ugkeerende Californiers plaats, in hetwelk aan beide zijden vele dooden vielen. Het Democratische stembiljet is in den staat Galifornie met grootc meerderheid doorgegaan. John Bigler is met eene meerderheid van 1500 stemmen tot Gouverneur verkozen gewordende Legislature is in beide Kamers sterk Demo cratisch. De Democratische meerderheid voor Gou verneur in Ohio is ruim 25000. Een zingende muis, zegt de Baltimore Pa triot, is in die stad gevangen. Zijne toonen gelij ken die van den nachtegaal in helderheid, maar zijn niet zoo scherp. Balt imore moet eene muzie- j kale stad zijn wanneer zelfs de muizen zingen. De jongste berigten van de Rio Grande 1 toonen aan, dat de gewaagde revolutie in de noor delijke Staten van Mexico niet zul slagen. Ca- ravajal is te Matamoras verslagen geworden. Te Hillsborough, in New Hampshire, is een man voor twee jaren naar do gevangenis verwe zen, om dat hij eene os wreeddadig doodde. Berigten nnn (Europa. N E D E E L A'N D. Amsterdam, 14 Oct De personen, die te 's Gravenhuge zijn gearresteerd, zijn twee broe ders Jan en Gerrit Pulling, alhier woonachtig; zij geven voor, dat zij de coupons hebben ontvan gen van een' scheepskapitein, wiens naam hun niet bekend is en wien zij een' chronometer zou den hebben verkocht Van den 21 sten. Naar men van goederhand verneemt, hebben de drie personen, onlangs aan gehouden ter zake van de uitgifte van valscho coupons, bereids voor den heer regter commissa ris hunne schuld beleden cn daarbij erkend, dat zij ook zijn de makers dier coupons. Van den 22sten. Met betrekking tot den vcrschrikkelijkcn moord, op den I7den Augus tus j.L in de Kalltjeslaan gepleegd,vernemen wij, dat, na een uitgebreid onderzoek, hetwelk veler lei bezwaren van schuld tegen den verdachten heeft opgeleverd, op gisteren door den heer reg- ter-commissaris eene belangrijke ontdekking is gedaan. Die ontdekking betreft de plaats waar de goederen, aan de vermoorde ontvreemd, zijn verborgen geworden. Al die goederen zijn in beslag genomen. De verdachte, die geduren de twee maanden had volgehouden onschuldig te zijn, is voor de kracht van dit nieuw bezwaar be zweken, en is er weinige uren na die ontdekking toe overgegaan, om te belijden, dat hij werkelijk de dader van het misdrijf is. s' Gravenhage, 17 OcL Bij Koninklijk be- sluit van 5dcn October j.l. is bepaald, dat het port van de brieven, die tusschen dit Rijk en Ne- derlandsch lndie, door middel van de Indische landpost, over en weder verzonden worden, be draagt 10 c. ten behoeve van het Rijk en 25 cl ten behoeve der koloniale kas, onverminderd de vergoeding van hetgeen aan buitenl. regeringen of administration betaald wordt, wegens de Teg- ten van doorvoer, enz. De gezamentlijke porten voor enkele brieven zijn over Marseille 1,40, over Southampton/1,30, over Triest 1.20. Bij ver zending over Marseille worden als enkel be schouwd de brieven, waarvan het gewigt minder dan 7£ wigtjes bedraagt; en over Southampton of Triest de brieven van 15 wigtjes of daar bene den. Zwaardere brieven of pakketten naar even redigheid meer. In de zitting der kamer van afgevaardig den van het groothertogdom Luxemburg, van den 13den October, heeft de administrateur vart binuenl. zaken, namens den Koning Groothertog, met het budget aan zijn departement een wets ontwerp aangeboden, waarbij aan Prins Hendrik der Nederlanden, voor kosten van liet stedehou derschap, eene som van 60,000 frs. wordt toege kend. Deze som zal jaarlijks op de begrooting van binnenl. zaken worden gebragt en uit de groothertogelijke schatkist worden bestreden. De administrateur heeft dit ontwerp breedvoerig toe gelicht. Het zal door de Kamer met do overige iiuanciele ontwerpen worden onderzocht. Z. M. heeft, bij besluit van 19 dezer, tot minister van Marine benoemd den schout-bij-nacht J. Enslic. Generaal Jackson's Gedenkteeken. Men is voornemens het door den heer Clark Mills vervaardigde Ruiterbeeld van Generaal Jackson op den 8 Januarijde gedenkdag der roemrijke overwinning bij New-Orleansop het Lafayette Square te Washington, feestelijk op te rigten. Dit is het eerste ruiterbeeld in Amerika en het eenige ter wereld, dat alleen door de ach- terpooten eens stijgerend paards in evenwigt ge houden wordt. 's Gravenuaoe, 13 Oct. Z. M. de Koning is gisteren avond te ruim zes uur van het Loo in de ze residentie teruggekeerd. Men verneemt, dat Z. M. don heer rar. O. de Clercq,referendaris bij het depart van financi ën, benoemd heeft tot secretaris der Nederli han delmaatschappij. Men verneemt, dat Z. M. eene som van 3000 heeft toegestaan, als bijdrage tot de kos ten der algeraeene vergadering tot reorganisatie van het Israëlitisch kerkgenootschap in Nederland, en dat eene gelijke som over de gemeenten over dit jaar zal worden omgeslagen. Dwingeloo, 14 Oct Onze gemeente zal wel dra eene groote verandering ondergaan in het personeel van onderwijzende persont-11. Niet al leen gaan de onderwijzers Zoer en Kleinenberg vertrekken naar de Kaap in Zuid Afrika; maar ook onze predikant van Schaick gaat ons verlaten. Z.W.Ew. heeft onlangs eene benoeming als pre dikant enz. ontvangen van Paramaribo,in de Hol landsche kolonie Suriname in Zuid- Amerika. Zoo dra do approbatie terug is en de huisselijke om standigheden het gedoogen, zal Z-W.Ew. de reis aannemen. (.V Ck)

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1851 | | pagina 1