<3$ uimis(io6iv 2J° JAARG. NO. 50, VRIJDAG 14 NOVEMBER 1851. NO. 102. iWHTmi J. QUINTUS, Uitgever Eedacteur. ABONN E.MEXTS-PRlJS. Vnrtr 1-J jaar - - Voor coa jaar - Voor zes maanden Voor drie maaiulcn S 2.00. - 1.50, - 1,00. - 0.50. Alles volstrek: in vooruitbetaling. Verschijnt eenmaal per week. PRIJS DER ADVERTENTIEN. Vcor een jaar, niet boven de 5 regels - - - 5,00. Roven 8 tot 16 regels, voor de eerste plaatsing - 1,00. Voor 8 regels of minder, dito ----- 0,50. Voor elke volgende plaatsing ------- 0,25. Brieven en ingezonden stukken franco. <£cnig orgaan !>cr Xcilcrlttnbcrs in Xoori) 'Amerika, non l)ct nicitras, öcn toesta»!) cniic belangen uan l|et (Pubc en Xitnmc Üabcrlani) getoijb. THE SHEBOYGAN NIEUWSBODE, The only Dutch (or Holland) paper in the Unite States 1> pui1i.i-shk» KVEKV rnillAV, at the rate of $1,511 per annum or $1,00 for six months Payable in advance. Office: Nearly opposite the New-York Store. terms or advertising: Sixteen fines or less mo he a square.) Square, for 1 week $1.00 I Square, 6 months §5.00 2 weeks 1,25 I one year 8,00 Business Cards, of 5 Every subsequent sq. 4,00 lines or Iess,per an. 5,00 I Olio column,(iiuo'ihs20,00 Square, .'Imonths 3,00 „1 year 30,00. All casual advertisements must be paid for in advance rjf$~ Postmasters throughout the Union are politely re quested to act as agents for this paper. Letters and Communications to he prepaid. ,1H hiii ils of blanks for sale AND Of every description, in the English. Dutch, French and German languages, neatly and promptly done ta the office of the .YIEU WSBODE. J. QUINTrs. Sheboygan, Wisconsin. Publisher tfc Editor. 13 c r i g l c it u n n n r o p a. X E D E It L A X D. *s Gravenhaoe, 8 Oct. Onder dc ndrcssen nan de Tweede Kamer der Staten Generaal, over welke in de zitting van gisteren verslag is uitge bragt, waren verzoekschriften van kerkeraden vati christelijke afgescheidene gemeenten, uit Amster dam, Rotterdam en nog een en dertig andere plaatsen, moerendeels in Friesland en Groningen, waarhij werd verlangd, dat voor de kosten van hunne eeredienst een post op de staatsbegrooting mogt worden gebragt. De afdeeüngen van de Tweede Kamer dor Staten Generaal hebben het onilerzoek van de ontwerpen der begrootings-wetten voor den jare 1852, bereids ten einde gebragt De commission van rapporteurs honden zich met het opmaken van hare verslagen bezig. De afdeeüngen dc-r Kamer zullen morgen bi jeenkomen tot het onder zoeken der ontwerpen van wet nopens de begroe ting voor den nvbied der gevangenen, en wegens de Algemeene Lamls-drukkorij. Bij Zr. Ms. besluiten van den 30sten Sep tember en den 4don October zijn (le aan den vice- admirnal K Lucas, als voormalig minister van marine, en aan den generaal-majoor Voet, als voormalig minister van oorlog, verleende pensi oenen nader geregeld, en gebragt het eerste op 4472, het tweede op/3944 'sjaars. *s Gravkxuaqb, 1- Oct. Eenige dagen ge leden hadden twee personen, in een publiek huis alhier, grove verteringen gemaakt en betaald met Russische coupons. Ken dezer coupons door de waardin in betaling gegeven zijnde, bekwam zij dien in den loop van den dag van Vrijdag, uit Am sterdam terug, met de opmerking, dat liet papier valsch was. In don laten avond van dien dag ontving het publiek huis weder een bezoek van diezelfde personen, die, even als den eersten keer, op nieuw ruime verteringen begonnen te maken. Terwijl tk' gasten vrolijk en wel waren, verwij derde zich de waardin en begafzich naar het commissariaat van politie. Terstond werd dc in hechtenisneming dezer verdachte lieden bevolen, en de commissaris van politie Waldeckbegaf zich onmiddellijk naar het commissariaat van politie. l)e personen aldaar aangebragt en geïnspecteerd geworden zijnde, bleek dat een hunner niet min der dan ongeveer 40 vnlsche Russische coupons van50 in don zak van zijn jas verborgen had. Ondervraagd naar dc horkomst van dat papier, waren de antwoorden zoo ongerijmd en verward, dat ervoor de politie geen twijfel meer overbleef, of zij had voor zich twee personen, die zich met het in omloop brengen of uitgeven van valsch pa pier bezig hielden. De delinquenten zijn in den vroegen "ochtend vnn'^Za Omlag, op last van den gemelden commissaris van politie, naar het huis van bewaring getransporteerd en is deze ambte naar daarna "per eersten spoortrein naar Amster dam vertrokken, alwaar deze personen, naar men verneemt, woonachtig waren.Wij beschouwen deze ontdekking van het grootste gowigt. Middelburg, 10 Oct. Bij vonnis der arron- dissements-regtbank te Zierikzee van den 22sten Julij laatstleden, is Eylert Mester, wonende te Rotterdam, wegens laster, gepleegd tegen den heer EllincJchvizen, consul van Spanje te Rotter dam, in een artikel van de Zierikzcescfie Nieuws bode van den 20stcn Maart laatstleden, veroor deeld tot eene gevangenisstraf van zes maanden, eene geldboete van 1000 en de kosten.Dit vonnis is bij arrest van het prov. geregtshof van Zeeland van den 27sten September ten volle be krachtigd. Den 2den dezer werd voor de correction- nele regtbank te Goes behandeld de zaak van het openbaar ministerie, togen de wel-eerw. heer Hendrik McrtensRoomsch-Katholijk' pastoor te •St. Jansteen, beklaagd van in eene openbare re den, op den kansel, dc daden van het gemeente bestuur te hebben berispt Op den 9den dezer beeft de rogtbauk uitspraak gedaan, en den beklaagdeschuldig verklaard aan het feit, hem bij dagvaarding ten laste gelogd, en hem veroordeeld tot eene gevangenisstraf van drie maanden, alsmede in de kosten van het ge ding. Almelo, 11 Oct. fa het begin der vorige maand bragt de dochter van' Jan Elhorst, land bouwer te Zonderen, de koeijen naar de weide, bij welke 'gelegenheid een derzelve, door écnen haar onbekenden hond (eene soort van kleine dog met opstaande ooren, onder aan de nchterbcenen werd gebeten, en waarvan, daar dc hond haar verdacht voorkwam, zij bij hare terugkomst da delijk kennis aan haren vader gaf; deze hierover ook ongerust wordende, vervoegde zich bij oenen Apotheker le Almelo, welke hem een drank voor tie koe mede gaf en zcide dat de melk na verloop van 3 of 4 dagen gerust mogt gebruikt worden. De koe bleef inmiddels rustig tot in de eerste dagen der vorige week, toen zij zeer onrustig werd en trachtte te stooten, hoewel zij ver genoeg van de andeie beesten verwijderd was. De veearts vond den toestand dadelijk bedenkelijk, en deed het dier eene sterke aderlating ondergaan. Des anderendaags was het nog veel erger, liggen, op staan, bulken, stooten, schoppen, enz. volgde el kander onmiddelijk op, waarop de veearts ver klaarde dat er alle kentockenen van dolheid voor handen waren, en aanraadde het dier dadelijk af te maken, 't welk dan ook heeft plaatsgehad, en is hetzelve bij het huis diep in den grond be graven. De bovenvermelde hond is dadelijk in de na bijheid van het Elhorst van kant gemaakt. Leeuwarden, 9 October. Itt het korte t'jdsverloop van eene week, hebben wij den twee den belangrijken diefstal uit deze stad te vermel den. lieden morgen tusscheii en 0 uur, is in het huis van oenen koemelker, terwijl de bewoners zich op het land bevonden, door middel van uit en inwendige braak, ontvreemd een gouden horo- logie met dito ketting en cachet, een zilveren ho- rologie met dito ketting en cachetten, eene dito tabaksdoos, drie dito pijpuitlianlders, een gouden mans doekspeld, een paar dito mans oorringetjes, twee dito vingerl ingen, twee zilveren melkpijpcn om koeijen te melken, ongeveer 90 aan geld en eenige oude munten.Algemeen wenscht men, dat iiet der justitie en politie gelukken moge hare pogingen, orn de misdadigers te ontdekken, tlums met beter gevolg, dan bij zoovele vroegere gele genheden, bekroond te zien, en dat het niet ont dekken van de daders van diefstallen, brandstich tingen, enz., eens ook hier uitzondering in plaats van regel moge worden. De tegenwoordige ge steldheid van zaken toch schijnt niet anders dan den moed der booswichten in deze stacl aan te wakkeren en hun steedss toutmoecligcr te maken (Fr. et:) Een manspersoon hier ter stede, lust heb bende zich een paar nieuwe laarzen aan te schaf fen, nam in den avond van den 7den dezer, terwijl hij niemand in de nabijheid zag, de vrijheid de deur van den winkel van zekeren schoen- en laar zenmaker alhier te openen, en van daar een paar nieuwe laarzen weg te nemen, zonder er den ei genaar van te verwittigen, of liet noodige geld daarvoor achter te laten. Daar men even wel begreep, dat hier de vrijheid wat te ver ge dreven was; trok depolicie zich de zaak aan, die den volgenden morgen den ongenoodigden bedrie ger mogt ontdekken, en hem voorts naar het huis van arrest deed overbrengen. LEErwAKDEN', 18 Oct. Men meldt uit 's Gra- venhage: "Onder de geruchten, waartoe de komst van den schout-bij nacht Enslic alhier, heeft aanleiding gegeven, behoort dat die Heer, met het lid der Tweede Kamer, Hngenhollz, zou bestemd wezen, zitting te nemen in eene commis sie, waartoe nog andere personen, als leden, zou den worden uitgenoodigd, ten einde over de be langen van onze Marine te raadplegen en de noo dige voorstellen deswege aan het gouvernement te doen. Men meent dat de tegenwoordig waar nemende minister van marine Spcngler, die com missie zal presideren, om aan hare voorlichting, verschillende vraagstukken te onderwerpen. De wijl men over de activiteit van dien Heer, ter gun ste van den handel zeer te vreden is, verwacht men daarvan alles goeds. Onder de voorstellen, welke bij de commissie ter latei zullen worden ge bragt, telt men die over de uitbreiding onzer seheepsmagt, in betrekking tot de gelegenheid, welke onze zeegaten aanbieden voor de dieptre- ding der oorlogsbodems, en over de inkrimping en vereenvoudiging van de administratie der ma rine. Men zou voornemens wezen de verregaan de centralisatie daaromtrent op te heften. Eerst nadat de bedoelde commissie lmar rapport zou hebben uitgebragt, en de grondslagen der orga nisatie door Zijne Majesteit zouden zijn goedge keurd, zou cr aan de benoeming van eeneu minis ter van marine worden gedacht, ton einde zooda nige» minister niet reeds aanvankelijk personeel ten doel te stellen aan liet ongenoegen en den wrevel, door de nieuwe maatregelen te veroorza ken." (A C) Wij vernemen, met groote belangstelling, dat Doctor E. M. Beyma, conservator bij het mu seum te Leiden, eerlang eene reis zal onderne men naar België, Frankrijk, Italië, welligt ook naar Spanje en Portugal. Voorts bestaat het voornemen, om onderscheidene plaatsen aan de kusten der Adriatische en Middellandschc Zeeen, en onderscheidene eilanden daarin gelegen aan te doen en te bezoeken. Verder heeft hij het voornemen, om over Turkije c-n Klein Azie het Heilige Land te bezoeken en Egypte door te rei- j zen, en van Alexaudrie over Duitschland terug j tc keeren. Deze reis zal hij doen iu gezelschap van Jhr. van Heemstra, uit Friesland. IF ij wen- schen hartelijk, dat hij liet letterkundig en be langstellend publiek in Xederlaudop de vruchten zijner opmerkingen en nasporingen zal vergasten, na het volbrengen van die reis. Hij hoopt die reis in den tijd van acht maanden te volbrengen. (UB) Groningen, 13 Oct Bij het openen der stembiljetten op den 11 dezer' is gebleken, dat in dit hoofd-kiesdistrict ter benoeming van een lid van de Tweede Kamer, in plaats van Mr. B. Wickers, waren uitgebragt 552 geldige stemmen, en dat 35ü daarvan zich hadden vereenigd op den Heer S. Blaupot ten Cute, te Hoogezand,die alzoo tot lid der Kamer is verkozen. (De andere kandidaat, de Heer van Herwerden, had 90 stem men op zich vereenigd). De Londen Times beschouwt alle Rijken op het vaste laud, met uitzondering van Holland, als op den weg ten ondergang in het financiële. En geland en Holland zijn dc eenigsten, die ten dien opzigte vooruit gaan. Het blad verwacht, dat de nieuwe leenitigen noodlottig zullen worden voor de Staten die ze aangingen, dewijl zc dienen moe ten voor inwendige strijd. Indien de zetregels in de spreekwoorden: "Waar rook is, is vuur"; "men noemt geene koe bont, of er is een vlek aan", en andere soortgelij ke vervat, steeds doorgingen, zoo zou men moe ten geleoven, dat er gewigtige gebeurtenissen in Frankrijk op til zijn. Het schijnt, dat de Presi dentdoor een deel zijner vrienden, die den tegen- woordigen toestand hoe langer hoe ondragelijker vinden, tot beslissende maatregelen gedreven wordt. De dagbladen spreken op min of meer verbloemde wijs daarover, en de bijzondere brie ven deelen de omstandigheden der ontwerpen mede, tot welke men hem wil overhalen. De heer JDitpin heeft onlangs in het land bouwkundige congres van het departement van de Nievrc, (Frankrijk) weder eene belangrijke staatkundige redevoering uitgesproken. De ge noemde staatsman heeft zich bij die gelegenheid zeer sterk uitgelaten over do laauwheid dergenen, die bevoegd zijn om aan de verkiezingen deel te nemen, doch van dit regt geen gebruik maken. Onder anderen heeft de heer Dupin te dier zake het navolgende gezegd (Wij bevelen hetzelve aan de hartige overwe ging onzer stemhebbende landgenooten in Ame rika aan.) "Zoodra in eenigen Staat ieder icordt geroepen. om zich te bemoeijen met de openbare aangele- gendheden, behoort ieder dat ook te doen; an ders, nis de goedgezinden stil te huis blijven en met de armen over elkander geslagen afwachten wat er zal gebeuren, zegevieren de slechten. Dezo laatsten toch, wel ver van die werkeloosheid na te volgen, verdubbelen hunne krachten in het stich ten van kwaad, en kunnen meester van het slag veld -blijven. "Bereidtu dan voorop alle mogelijke rampen; maar, ingeval dat geschiedt, heft dan ook geene klaagliederen aanwant gij zeiven zijt er de schuld vangij alleen hebt den grooten misslag begaan. "Ik i'igt deze woorden ook tot burgers van sle den, welke zich mogtcn beklagen over de slechte zamenstelling van hunnen stedelijken raad. Zij mogen de schuld daarvan niet aan de Regering wijten; want het zijn de burgers zeiven, die den raad hebben benoemd. Is mitsdien de raad slecht znmcngesteld, dan moeten de burgers dit aan zich zeiven wijten, naardemaal uit hunne handen, en daaruit alleen, redding mogelijk is. Gaat toch, u allen roep ik dit ten ernstige toe, naar de ver kiezing, en benoemt eerlijke lieden, die uw ver trouwen waardig zijn en bekwaamheid bezitten om de stedelijke belangen te behartigen." De gendarmeriezegt de Monileur de l' Armeeis thans eene ontzagwekkende magt; haar effectief bestaat uit niet minder dan 23,154 man. Doch hare sterkte ligt niet zoozeer in het aantal, als in de uitmuntende keuze van geoefen de en krachtige soldaten, waaruit zij zamengesteld is. Zij is verdeeld in twee gedeelteuhet eene doet dienst te paard, en het andere te voet; dit laatste bestaat uit 10,000, en het eerste uit-13, 000 man. Het corps bestaat dus voornamelijk uit ruiterij, en deze magt staat bijna gelijk met een vierde van het effectief van alle de Franscho cavalerie-regimenten. Men kan veel uitrigten met deze gendarmerie van 13,000 paarden, de schoonste en krachtigste ruiterij ter wereld. In Sahara is de bevolking der op 4 dagrei zen ten zuiden van El Aghonat gelegen stad Gue- rara in den oostelijken Mzab, bijna geheel uitge- roeid, tengevolge van eene dier erfelijke vijand schappen, die bijna alle steden der woestijn ver doelen. Guerara wordt bewoond door de Ouled Balei en de Oulen Balakoum. Uithoofde van eenige geschillen werden eenige personen van den laatsten stam uit de stad gedreven. Zij begaven zich naar Berrian, sloten een verbond met onder scheiden Arabjsche stammen en rukten Guerara op. Terwijl eene zwakke afdeeling de bevolking dooreen valsehen aanval naar buiten lokte, drong het hoofdkorps de stad binnen en vermoorde alles wat het vond. Zelfs de vrouwen werden niet ge spaard. Xaar luid van brieven uit Madrid, zou de Spaansche regering aan de Mogendheden, die haar in de zaak van Cuba door haren invloed hebben bijgestaan, voorstellen, om die bezitting tegen vreemden aanval te waarborgen. Daaren tegen zou zij zich verbinden den slavenhandel af tc schaften, de emancipatie der negers voor te be reiden en in te voeren, de inwoners van Cuba aan de regering der kolonie deel te doen nemen en het bestuur des eilands geheel te wijzigen. De weddingschappen zijn, gelijk men weet, zeer in zwang in Engeland, en zoo sterk is die ma nie van het "edele Engelsche volk," dat het soms do grootste wreedheid kan begaan om eene wed dingschap te winnen. Onlangs viel een man in de Theems: hij spartelde geweldig, want hij was geen goed zwemmer. "Ik wed, dat hij den oever bereikt," zei een der toeschouwers."Ik wed,dat hij verdrinkt," riep de ander."Ik wed 20 guin- jes, dat hij zich redt.""Aangenomen."De hoop toeschouwers groeit aaner worden ontzet tende geldsommen op het leven van den armen drenkeling verwed. Intusschen wordt hij gezien door twee schippers, die hem naderen om hem te redden. "Laat af; er is om gewed!" riep men van allo kanten. Op het hooren dezer woorden staakten de schippers hunne vaart De ongeluk kige zwemmer verdronk. Te Berlijn is dezer dagen gearresteerd een kleedermaker en zijn broeder, onder beschuldi ging, dat een dezer lieden als dood was opgege ven en begraven, ten einde 10,000 thaler assu rantic iü levensverzekeringsmaatschappijen fcgo

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1851 | | pagina 1