®r§) 2°JAARG. NO. 49. VRIJDAG 7 NOVE31BER 1851. NO. 101. J. QUINTUS, Uitgever Redacteur. ABONNEMENTS-PRIJ 9. Voor IJ jaar - -2,00. Voor een jaar- 1,50, Voor aes maanden - -- -- -- -- - 1,00. Voor drie maanden - -- -- -- -- - 0,50, Alles volstrekt in vooruitbetaling. mmUk» Verschijnt eenmaal per week. PRIJS DER ADVERTENTIEN. Voor een jaar, niet boven de 5 regels - - 5,00. Boten 8 tot 16 regels, voor de eerste plaatsing - 1,00. Voor 8 regels of minder, dito ------- 0,50. Voor elke volgende plaatsing ------- 0,25. Brieven en ingezonden stukken franco. ©enig orgaan her Ncbcrianhcrs in No orb (Amerika, aan Ijct nieums, ben lócstanb en be belangen nan bet ©nbe en Nienme baberlanb gemijb. THE SHEBOYGAN NIEUWSBODE, The only Dutch (or Holland) paper in the Unite States IS PUBLISHED KVKKY FRIDAY, at the rate of $1,50 per annum or $1,00 for six mouths Payable in advance. .Jfr? Office: Nearly opposite the New-York Store. TERMS OF ADVERTISING: Sixteeji lines or less maJce a square. Square, for 1 week $1,00 Square, 6 months $5,00 ,2 weeks 1,25 Business Cards, of 5 lines or less,per an. 5,00 1 Square, 3months 3,00 one year 8,00 Every subsequent sq. 4,00 One column,6 mo'ths 20,00 1 year 30,00. All casual advertisements must be paid for in advance Postmasters throughout the Union are politely re quested to act as agents for this paper. Letters and Communications to be prepaid. Jill kinds of blanks fo sale AND Of every description, in the English, Dutch, French and German languages, neatly and promptly done at the office of the NIEUWSBODE. J. QUINTUS. Sheboygan, Wisconsin. Publisher Editor. Cerigtetx uan ©nropa. NEDERLAND. 's Gravenhage, 2 Oct Te beginnen met den jare 1852 zullen de jaarwedden van de leden van gedeputeerde Staten deronderscheidene pro vinciën en van het hertogdom Limburg wederom op den ouden voet wordén gebragt. Zoo als men weet, ondergingen die jaarwedden, gedurende dit jaar, allen eene vermindering, en wel het mini mum ad ƒ1200, hetwelk nu in de rijks begroo- tiag voor 18 52,die thans binnen eenige dagen in de 2de Kamer van de Staten Generaal zal worden bediscussieerd, tot het vorig bedrag van ƒ1500 is opgevoerd. Men leest in de Indiër: Men verhaalde te Batavia, dat de heer graaf van Hogendorp aan den Koning verzocht heeft, om gepensioneerd te worden. Bevestigt zich dat gerucht, dan zullen er twee vakaturen zijn in den raad van N eder- landsch Indie. Het schijnt echter onzeker, of deze betrekkingen wel vervuld zullen worden, daar men ook in de zamenstelling van dat hooge collegie, bij de aanstaande wettelijke iegeling on zer Overzeesche Bezittingen, belangrijke wijzigin gen te gemoet ziet. Een Fransch dagblad meent te weten, dat liet plan bestaat om aan Nederland de Fran- sche kolonie Guyana af te staan, waartegen Ne derland aan Frankrijk afstand zou doen van het kleine eiland St. Eustatius, in de Antilles nabij Guadeloupe en Martinique gelegen. In de vorige week is in de fabrijk van de lieeren L J. Enthoven en Co alhier met het bes te gevolg gegoten het beeld van Rembrandtdat ter zijner eere te Amsterdam zal worden opgerigt. Het geheel weegt tusschen de 7 en 8 duizend N. ponden. De werklieden in genoemde fabrijk zijn bij gelegenheid van het met zoo gunstigen uitslag gieten van het beeld feestelijk onthaald. Van den 5den. H. M. de Koningin heeft he den morgen voor het eerst weder de godsdienst oefening, en wel in de Nieuwe kerk, onder het gehoor van den wel-eerw. heer ds. Benninck Jansonius. bijgewoond. Z.w.eerw. heeft bij deze gelegenheid den hemel dank gezegd voor het ge lukkig herstel van II M. de Koningin. IID. ge luk gewenscht, dat haar wederom het voorregt heeft mogen ten deele vallen, het huis Gods te bezoeken. Amsterdam, 20 Sept, Bij besluit van den 23sten September heeft de President der Fran- sche republiek den kapitein Puisterbevelvoer der van het Nederlandsche galjoot-schip nijver heid, eene gouden eere-medaille der tweede klasse toegewezen, ter zake van het, op den 27sten Augustus laastleden, bij zeer holle zee aan boord nemen, verzorgen en den 2den Sept te Bayonne aan wal brengen van het volk uit het brandende Frnnsche vaartuig la Josephine. Den 2östen September is eene proef met het door den heer Alberdingk uitgevonden hori zontaal windwerk te Zaandijk genomen en heeft in toepassing op een kleinen watermolen volko- men aan de verwachting beantwoord. De uifc- •l®g kwam daarop neer, dot bij de windstilte op dien dag de wieken molen van 12 Amst. voeten vlugt, welke vroeger op dit waterwerk stond, be paald niet zou gewerkt hebben, terwijl de molen van den heer A., met een draaiwerk van 6 Amst voeten, het water liks uitwierp. In den daarop volgenden nacht heelt die molen gedurende den tijd van 6 uren, dat men hem heeft laten werken, den geheelen polder drooggemalen. Niet alleen om de kracht, maar ook om het gemak, daar hij nimmer op den wind behoeft gesteld te worden, wordt die molen voor de waterwerken bijzonder geroemd. Middelburg, 27 Sept. Bij arrest van het provinciaal geregtshof van Zeeland van gisteren is in allen deele bevestigd het vonnis der regtbank te Zicrikzee, geslagen den 22stcn Julij 1851, in de zaak van Egiert Meeter, schrijver, wonende te Rotterdam, en Pieter de Looze, boekdrukker en uitgever van den Zierikzeeschen Nieuwsbode, wonende te Zicrikzee, en is alzoo Pu ter de Loo ze, overeenkomstig pleidooijen en conclussien van zijnen advokaat, Mr. A. F S/Jjle, ook in huogcr beroep, van alle medepligtighvid aan laster, in een gedrukt en verspreid geschrift, vrijgesproken. Middelbdrg, 29 Sept. Te Vlissingen wor den gereed gemaakt, om in October a.s. te ver trekken, de schepen van oorlog Prins Frederik der Nederlanden, naar de Westkust van Zuid- en Noord-Amerika rond Kaap Hoorn; alsmede de korvet Sumatra, naar de Middellandsche zee, Alexandrie, Smirna, Konstautinopel, Athene Triest en Venelieterwijl het fregat Prins van Oranje, den 18den dezer te Plymouth binnenge- loopen, na terugkomst, bestemd is voor eene reis naar de Vereenigde Staten van Noord-Amerika. Leeuwarden*, 1 Oct. In den laten avond van gisteren heeft hier eene belangrijke diefstal plaats gehad. Een reiziger in g<>ud-en zilver werken bevond zich bij een koopman in dat vak, in de Breedstraat woonachtig, en had, na zijne waren ter bezigtiging te hebben aangeboden, die in 2 kisljes weggesloten, venen bediende op den, tot dat einde voor de deur stuauden kruiwagen laten brengen. Bij het vertrek ontdekte men echter tot niet weinig schrik, dat een der kistjes van den wagen, die een oogenblik zonder opzigt warm gelalen, was weggcstolen. De ijverigste iiaspuriiigen wer den onmiddelijk door depolitic in liet werk gesteld, um den dader of de daders van deze brutalea diefstal te out dekken, zonder dat die tot dusver re uog met gunstig gevolg zijn bekroond. De gestolene voorwerpen bestonden in gouden broches, halsslotvn, armbanden, oorbellen, bock- knippen, boeksloten, vestkettingun, leontines, vin- gi rnugen, euz., en haddeu zoo men zegt, eene zameiiiijke waarde van meer dan öuüü. Groningen, 2 Oct. Gisteren iiaJ alhier eene openlijke vergadering plaats van het Genootschap ter bevordering der natuurkundige wcïensc/uippen en hel departement Groningen der maatschappij Tot nul van 't algemeen, tot vereering der nage dachtenis vau oir. Tm. van Swindeken. Deze plegug'heid, waarbij een zeer groot aantal leden vau beide instellingen met hunne dames was op gekomen, werd ook vereerd met de tegenwoor- uigheid van vele naastbestaandeii van den over ledene, welke daartoe uitgeuoudigd waren. Werden in de niet floers behangen zaal, door de muziek en de gedachte aan de oorzaak dezer bijeenkomst, de aanwezigen reeds tot (liepen ernst gestemd, in hooge mate gevoelde men dien indruk toen de begaalde redenaars, Prof. j. daakt de la Faille en Mr. A. Modderman, herinnerden, hue zeven maanden geiodon, van dezelfde, toen feestelijk versierde plaats, het woord gevoerd was door hem, over wien nu gesproken werd. Toenmaals nog vrij gezond, verheugde hij zich an ganscher harte en openbaarde hij zijne blijd schap bij de viering vau liet vijftigjarig beslaan eens genuotschaps, 't welk aan hem en oorsprong en opkomst en bluei verschuldigd is;zes weken later bragten vele zijner vroegere toehuurders zijn stoffelijk overschot naar het graf. Was hel eene moeijelijkc taak, van Swinderen, die meer wel deed dan schitterde, naar verdienste en waar heid te schetsen, toch slaagden de genuemdespre- kers hierin uitnemend, toen zij, zonder eene zijner deugden te vergrooten of hem hoedanigheden toe °te kennen die hij niet bezat, hem schilderden als deu onvermoeiden huugleeraar, den stichter of ijverigen bevorderaar vau vele geleerde en nuttige instellingen, den hoeksteen tan het lager onderwijs, vooral in dit gewest, en, wat «eter ü*t het minste moet gerekend worden, den echt gods- dienstigen mensch, den milden helper van wedu wen en weezen, den steun van ongelukkigen, den voorstander der inrigtingen van weldadigheid, den gemoedelijken en nuttigen burger.Aan al len, die bij deze plegtigheid tegenwoordig waren, zal voorzeker nog Jangen tijd dit beeld van van Swinderen juist zoo als hij was, levendig voor den geest staan. Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1852. I. Huis des Konings800,000,00 II. De Hooge Collegien van Staat en het Kabinet des Konings573,958,00 III. Depart, van Buitenl. zak. 485,075,00 IV. Depart, van Justitie 2,324,021,00 V. Depart, v. Binnen), zak. - 4,874,282,62 VI. Dep. v. d. zak. d. Herv. eered. enz.1,656,382,70^ VI. Dep. v. d. zak. d. R. Kath. eered.554,345,68* VIII. Departement van Marine 5,475,313,33 jy. j A. NationaleSchuld--,, 36,162,487,89 B. Depart, v. Financien 6,278,186,60 X. Departement van Oorlog 10,400,000,00 XI. Depart, van Koloniën117,885,40 XII. Onvoorziene Uitgaven - - 100,000,00 Totaal 69,801,936,23 De raming van 's rijks middelen en inkomsten voor het dienstj. 185 2,bedraagt 71,473,823,13-J. Ncdcrlandsck Kerknieuws. Hoogeveen, 28 Sept. Naar men verneemt, heeft ds. W. H. Kok, leeraar bij de Chr. Afgesch. gemeente alhier, voor hel op hem uitgebragte beruep te Kampen bedankt Tot predikant te Jaarsveld is beroepen de kand. B: L. Verwey. Door den kerkeraad der Hervormde ge meente te Harderwijk is, uit het te voren ver melde drietal, tot hei der en leeraar beroepen ds. Henzepeter, te Katwijk aan Zee. Door den kerkeraad der Christelijke Afge scheiden gemeente te Grootegastis andermaal tot huren herder en leeraar beroepen de weleerw. heer N. A. Dosker, leeraar bij de Christelijke Af gescheidene gemeente alhier,die,zoo als wij be lt ids hebben gemeld, voor de eerste op hem uit gebragte beroeping naar die gemeente heeft be dankt De weleerw. heer H. J. van Ooor, beroe pen predikant bij de Christelijk Afgescheidene ge meente te Aduard, hield gisteren middag onder toevloed van eene aanzienlijke schaar zijne intre- rede, hebbende zijn weleerw. tot tekst gekozen, 1 Corinth. 22.In den voormiddag godsdienst oefening was zijn edele bevestigd door den wel eerw. heer N. A. Dosker, leeraar bij die ge meente te Gioiiiugen. naar aauleiding van 2 Ti- niulb. 45b. Gr. Ct.J B E L G I E. Brussel, 29 Sept. De beruchte danseres Lola Montes laat in Brussel veel van zich spreken. Na in den schouwburg te zijn uitgefloten, heeft zij eene uitnoodiging ontvangen, namens den onder nemer van de zoogenoemde Hippodrome, om, tegen een billijk loon, eenige malen op te stijgen te paard onder aan eene lucntballon. Lola-Mon tes heeft den zaakgelastigde van dien ondernemer op eene vervaarlijke wijze uitgescholdengevraagd, oi hij wel wist, dat zij was graviu van Lunsfeld, grootkruis der orde van Muria-Theresia; dut zij toegang iiad in de paleizen der Koningen, en in betrekking stond met vele hooggeplaatste perso nen in Europa?De tooru van Lola-Montes is ten laatste zoo zeer toegenomen, dat de omstan ders haar niet dan met moeite hebben kunnen te rughouden van het p'egen van gewelddadighe den ten aanzien van den zaakgelastigde, die zien de, dut Lola, bij gebrek aan ander wapentuig, eene zilveren tafelvork opnam, het geraden heeft geoordeeld, om zich iu allerijl uit de voeten te maken. Dit tooneei heeft plaats gebad in het hotel de Sucdcten aanhoore van eene menigte personen, die op het ongewone rumoer waren toe geschoten. Brussel, 3 Och Bij Koninklijke besluiten van den 26 September, wordt de minister van oorlog gomugiigd, in de geschutgieterij van den Staat ie doen gieten, voor rekeniug van de regering der Nederlanden, honderd en vier ijzeren stukken kunon vuil 12 pynd kaliber*üd voor rekening van het bestuur der artillerie-wapening van de bondsvesting Ulm, twaalf lange en zesentwintig korte houwitsi rs van 7 pond, alles van ijzer. Het Belgische regeringsblad verklaart, de onjuiste en valsehe opgaven van een der opposi tiebladen over het nieuwe handelstraktaat tus schen Belgie en Nederland, niet onverwijld te kunnen beantwoorden, zijnde het wegens on derscheidene redenen en met name uit aanmer king van het regt der kamers, tusschen de Belgi sche regering en liet kabinet van 's Gravenhsge bepaald, dat omtrent het verdrag van den 20 September en de voorafgegane onderhandelingen niets zal worden openbaar gemaakt, zoolang het niet bij de kamers der beide landen in behande ling zal gebragt zijn." Eergisteren is naar Rotterdam verzonden een praehug rijtuig, hier te lande voor rekening van Prins Hendrik der Nederlanden vervaardigd! Dezer dagen overleed alhier de heer T. Olivier Schilperoort, een Hollandsch letterkun dige. Hij bereikte den ouderdom van 71 jaren. Het kan niet bevreemden, dat de tegen woordige luchtbol-manie telkens offers kost. De luchtschipper Merle, die met den heer Aubert van Parijs ie Chalons-sur-Marne den 24 Septem ber des avonds bij een volksfeest in de lucht sou- de stijgen, is 6000 metres hoog in de lucht be- vrozen, terwijl zijn medgezel behouden neder kwam. Het ongeluk ontstond daardoor, dat de bol te vroeg opsteeg, terwijl zij bezig waren met de toebereiding, en de touwen, die hem vasthiel den, door de kracht van dtn wind scheurden, zoodat de schippers naar boven vlogen, zonder een middel te hebben om de vlugt te matigen. Het gelukte Aubert na veel moeite, om de klep te openen, zoodat hij gelukkig op eene weide kwam. Zijn medgezel was echter verstijfd en konde niet meer in het leven worden te ruggeroepen. De heer Merle had bij dit plotse ling opstijgen naar de verbijsterende hoogte der ijsstreken volkomen gevoel van den gevaarlijken toestand. Hij zeide tot zijnen medgezellaten wij ons schikken om te sterven. Het gevaar is te groot, wij hebben noch w'ndwijzer, noch kom pas, noch anker, noch barometer, niets, dat ons helpen kan." Zelfs in zeer lijdenden toestand door de koude, zocht de heer Aubert hulp bij eenen landman, die terstond met zijn volk ook hulp bood, maar in wiens woning de ongelukkige luchtreiziger na eenige oogenblikken den laat- sien adem uitblies. In weerwil van de ongelukken, die van tijd tot tijd plaats hebben, neemt het getal der liefheb bers evenwel niet all Zondag laatst leden zijn te Parijs weder drie luchtbollen op reis gegaan. Met den gruoten luchtbol de Globe is de heer Pottevin, door vijf of zes personen vergezeld, op gestegen in eene schuit, die volgens de affiche vijfentwintig personen koude bevatten. Eugene Godtird is in de bol l'Aigle opgestegen met drie leizigers en den onverschrokken clown Thevenin die eveu als vroeger zijne gevaarlijkste kunsten met gruote behendigheid in de wolken verrigt heelt. Uit Lyon wordt gemeld, dut de moorde naar Jobard niet het minste berouw aan den dag legt over het door hem gepleegde schrikkelijk misdrijf Uit zijne afgelegde bekentenisseu blijkt, dat hij eerst een manspersoon heeft willen ver moorden, doch daarvan heeft afgezien, omdat hij vreesde, dat de kleederen tegenstand zouden bie den, en hij er mitsdien niet iu zou slagen, om zijn slagtoffer terstond doodelijk te treffen;dat hij daarna tot het besluit is gekomen, om eene vrouw te doodeu, en te eerder daartoe is overgegaan, omdat, volgens hein, de vrouwen godsdieustiger zijn dan de mannen, en bet toeval hem misschien eene vrouw kon doen aantreffen, die in eenen toe stand van boetvaardigheid verkeerde en gerust den dood kon te gemoet gaan. De ondurzcesche telegraaf is thans voltooid, en aanhoudend worden over en weder berigten naar den Franschen en Eugelschen wal over gemaakt. Ook heeft eene electi ieke vonk, langs den kabel van Dover geloopen, te Calais een stuk geschut afgestoken. De beide einden van deu kabel, waarmede nu slechts voorloopig is ge werkt, zullen nu voor duurzaam gebruik woraen ingerigt Zoodra de telegrafische gemeenschap tusschen de beide landen geregeld was, heeft men het verblijdende berigt daarvan aan H. M- de Koningin en dun hertog van Wellington go- auüdaa.

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1851 | | pagina 1