2d° JAARG. NO. 48. VRIJDAG 31 OCTOBER 1851. NO. 100. J. aunrrus, Uitgever Redacteur. ABONNEMENTS-PRIJS. Voor IJ jnar - - -2,00. Voor een jaarlf5yt Voor zos maanden - -- -- -- -- - 1,00. Voor drie maanden - -- -- -- -- - o,50. Alles volstrekt in vooruitbetaling. cz$ \mmhbe~, Verschijnt eenmaal per week. PRIJS DER ADVERTENTIEN. Voor eon jnar, niet boven de 5 rogels - - - 5,00. Boven 8 tot 16 regel», voor de eerste plaatsing - 1,00. Voor 8 regels of minder, dito ------- 0,50. Voor elke volgende plaatsing ------- 0,25. Brieven en ingezonden stukken franco. ©enig orgftnn bcr Ne&eriantors in Xocrir Amerika, nan Ijct nienras, i>cn lacstanb en bc bciangen oan l|ct ©ubc cn Xicnroc ttabcrlanb gcroijb. THE SHEBOYGAN NIEÜV/SB0DE, The only Dutch (or Holland) paper in the United States IS PUBLISHED EVERY FRIDAY, at the rate of §1,50 per annum or §1,00 for six months Payable in advance. Jg* Office: Nearly opposite the*New-York Store. TERMS OK ADVERTISING,: Sixteen lines or less make a square.) Square, for 1 week §1,00 Square, G months $5,00 2 weeks 1,25 I one year 8,00 Business Cards, of 5 Every subsequent sq. 4,00 lines or loss,per an. 5,00 I One column,G mo'ths20,00 Square, .'{months 3,U0 „1 year 30,00 All casual advertisements must be paid for in advance. Postmasters throughout the Union are politoly quested to act as agents for this paper. Letters and Communications to be prepaid. .111 kinds of blanks for sale AND ,10111 Of every description, in the English, Dutch, French and German languages, neatly and promptly done at the office of the NIEUWSBODE. J. QUINTUS. SheboVgan, Wisconsin. Publisher Editor. Serigtcn oan Cruropa. NEDERLAND, 's Gravexhagb, 22 Sept. Naur men ver neemt, is het handels-verdrag tusscben Neder land en Belgie thans gesloten en geteekend. Tevens verneemt men, dat de Nederlandsche Regering hare gezindheid heeft aan den dag ge legd. om de voordeden, die daarbij aan Belgie worden verzekerd, ook toe te kennen aan de sta ten, behoorende tot het Duitsche tolverbond. 's Grave nji age, 26 Sept. Op het adres van antwoord, heden door eene commissie van leden der Tweede Kamer van de Staten Generaal, na mens die Kamer, aalt Zijne Majesteit den Koning aangeboden, is door Zijne Majesteit den Koning het volgende geantwoord "Mijne IIeerenI Ik heb met voldoening in dit adres opgemerkt de deelneming, welke de Tweede Kamer der Staten Generaal aan den dag legt in de geboorte van mijnen jongsten Zoon, wien ilc, spaart Gods gunst hem het leven, eene warme gehechtheid hoop in te boezemen aan zijn Vaderland,aan dat Vaderland, waaraan mijn stamhuis zoo naauw is verbonden. Ik verblijd mij tevens bij dit adres de bereid willigheid der Kamer te zien uitgedrukt, om me de te werken tot bevordering van de bciangen van het Vaderland. Hierdoor kan deze zitting, onder den zegen des Allerhoogsten, heiJreike vruchten opleverendit is althans mijn vurige wensch." De Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, die hare werkzaamheden den 12den dezer teu einde bragt, heeftin hare zitting van den Oden dezer het algemeen reglement finaal gearresteerd en besloten de bekrachtiging des Konings te vragen. Onder hare verdere be langrijke verrigtingen behoort het beramen van een op te rigten hulpfonds, tot voorziening in de predikdienst bij hulpbehoevende gemeenten, hetwelk men geoordeeld heeft te moeten beproe ven. Het zal bestaan uit eeu kapitaal van twee millioen gulden, door geldleening bij aandeelen te verzamelen, op eeu der grootboeken van de natio nale schuld in te schrijven, en jaarlijks bij uitlo ting met premie een vijftigste gedeelte al te lossen, zijnde de verdere regeling aan de Algemeene Sy nodale Commissie opgedragen. Heden morgen is de algemeene tentoonstel ling van de Hollaudsche Maatschappij van Land bouw In deze residentie plegtig geopend in het lokaal der manege, in het JVillemspark. Het korps muzikanten der stedelijke dienst doende schutterij heeft door het uitvoeren van onderscheiden stukken tot de feestelijke openstel- lingniedegewerktVan de hoofdgebouwen dor stad en van vele bijzondere woningen wapperden vlag gen tot viering van dezen feestdag .Ook het klok kenspel heeft zich bij afwisseling doen liooren. Te half elf is de tentoonstelling voor het publiek ge opend. Groot was het getal der leden en belang stellenden, die zich dadelijk beijverden, de ten toonstelling te beschouwen. Met gerustheid kan men zeggen, dat deze de verwachting verre over treft en dat het getal ingezonden voorwerpen zeer aanzienlijk is te noemen. Het bedraagt nu reeds 701 stuks. Axel, 23 Sept. Bij arrest van den hoogen raad der Nederlanden van den 16den dezer is ver nietigd het vonnis van het kantongeregt te Axel dd. lGden Mei laastleden, waarbij II. A. Colon, te IJzendijke, en B. de Bruijckerethau§ te Zaamslag, doch destijds ook te IJzendijke wonen de, zijn veroordeeld ieder in eene geldboete van ƒ3,00 en in de kosten van het regtsgeding, boete en kosten bij lijfsdwang te verhalenen zulks ten gevolge van een proces verbaal, ten hunnen laste opgemaakt door den burgemeester der gemeente Zuiddorpe, omdat zij, eene reis van 5 uren doen de, en de gemeente Zuiddorpe doortrekkende, des avonds 20 minuten na 9 uren (zijnde het uur van sluiten voor de herbergen) hunne paarden voor eene herberg in die gemeente latende rusten, zel ve een glas bier in die herberg dronken Vervolgens heeft de hoog-e raad,na de vernieti ging van het bedoelde vonnis, op nieuw regt doen de, teu principale, de beklaagden ontslagen van alle regtsvervolging ter dier zake. Leiden, 26 Sept De schikking in de beken de zaak over bet huiszitteuhuis alhier, welker tot stand brenging zooveel moeite gekost had en aan de meeste inwoners dezer stad zooveel stof tot vreugde gaf, is, naar men verneemt, door Gede puteerde Staten van Zuid-Iiolland niet goedge keurd. (II. B.) Zwolle, 22 Sept. Men merkt op, dat de handel in appelen dit jaar in Overijssel buitenge woon levendig is, en zich een veel grooter getal opkoopers vertoont, dan in vorige jaren. In een dezer dagen passeerde door de sluis aan de Wil lemsvaart te gelijk eene vloot van twintig Blokzij- ler scheepjes, welke alle volgeladen waren met appels, aan de Dsseloevers opgekocht, en welke binnendoor naar de provinciën Friesland en Gro ningen vervoerd werden. De nieuwe boomgaar den^, welke telken jaro in Overijssel worden aan gelegd, en de aanzienlijke aanplantingen, waar toe de Overijsselscho vcreeniging tot ontwikkeling van provinciale welvaart aanleiding gegeven heeft, welke aan de kleine plattelandsbewoners en den eigengezeten dagloonersstand kosteloos vrucht- boomen uitdeelt, zullen over weinige jaren dit ge west tot een der ooftrijkste gewesten van ons land maken. Te wenscheu ware het, dat ook aan de Dedemsvaart de vruchtboomenteelt meer toena me, dan nog bet geval is, daar de grond er bij zonder goed voor is, en men bet vervoer per wa ter beeft. Als een blijk, hoe rijk het jagtveld in deze streken van wild is voorzien, wordt vermeld, dat op den eersten jagtdag door twee jagers uit de buurtschap Daarle, Breman en Ningbers 19 lui zen en 16 patrijzen zijn geschoten; terwijl op dien dag door eene andere jagtpartij van 4 per sonen, 18 hazen en 38 patrijzen werden gedood. Leeuwarden, 25 Sept. In Friesland is we der last gegeven tot het dooden van 36 runderen, makende met de laast gedane opgaaf een totaal van 2693 runderen. Groningen, 29 Sept. Zaturdag laatstleden heeft te Martenshoek zekere J. O. uitventer van kruidenierswaren, zich door ophanging van 't le ven beroofd; misbruik van sterkeu drank schijnt ook weder hier aanleiding tot deze noodlottige daad te hebben gegeven I Te JJocktan had men Zaturdag morgen laatstleden een droevig ongeval te betreuren. De echtgenoot van zekere Ncommies der di recte belastingen, aldaar woonachtig, had het on geluk, om, terwijl zij water uit den regenbak wil de putten, in denzulven te storten, en op die be droevende wijze deu dood te vinden. In deu nacht van Vrijdag op Zaturdag LI., is te Nieuwe Pekela, in liet land van H. J. Koster, wederom een schaap geslagt, waarvan het vleéSch is medegenomen en de huid achtergelateuder gelijke feiten worden daar voor eu na bedreven, zonder dat men de daders tot nog toe heeft kun nen ontdekken. Gr. Ct.) Men berigtons uit Utteld (gemeente Apel doorn), den 23sten September: "Gisteren nacht had alhier eene opmerkelijke misdaad plaats; door kwaadwilligen werd een hoop heidebossen in de nabijheid der woning van L. Redeker in brand gestoken; en men vond, na vergeefsche pogingen tot blussehing te hebben aangewend, een briefje op een' stok gestoken, waarin den boer gemeld werd, dat ook eerlang zijne woning het lot der heidebossen stond te wachten De zaak is bij de justitie aangegeven, doch men is nog niet op het spoor der daders." De gemeenteraad van Doornik heeft, op voorstel van het gouvernement, fr. 1800 bewil ligd voor de reiskosten van tien personen, thans in het armenhuis aldaar verpleegd wordende, die verlangen naar Noord-Amerika te verhuizen; de raad heeft daarbij ten voorwaarde gesteld, dat het gouvernement voor een goed heenkomen dier landverhuizers in Noord-Amerika zorg drage. JÊST Een Ommelander schrijft aan de Gro ninger Courant van 23 September: De Graanwet. Wij zien uit de dagbladen dat er zich in de pro vincie Groningen weder een aantal landbouwers per adres aan de Staten Generaal hebben gewend, met verzoek, dat de tijdelijk geschorste graanwet van den 23sten December 1835 weder geheel in werking moge worden gebragt. Voor de reeds zoo welvarende landbouwers de zer provincie moge het wenschelijk zijn, dat de graanprijzen door wederinvoering van bescher mende regten door een bezwaar op den invoer van vreemd graan, rijzen, en dat ten gevolge van dien het brood duurder worde; van den handel stand, en de groote meerderheid van Nederlands ingezetenen, geringe burgers en daglooners, zal dit voorzeker niet wenschelijk zijndoch ook wij zouden dat verzoek ter bereiking van een direct voordeel onzer landbouwers eu een indirect voor deel van vele ambachtslieden en winkeliers vol gaarne ondersteunen, wanneer wij slechts mog- ten zien, dat bij hooge prijzen der eerste levens behoeften, ook het dagloon der arbeidende volks klasse verhoogd en hun lot verbeterd werdop vele plaatsen ziet men echter het tegendeeLWij willen bier in geene bijzonderheden van zaken en personen treden, hoe talrijk ook de grievende voorbeelden zijn, om de karigheid der landbou wers jegens hunne werklieden aan te toonen, en waardoor dan ook het pauperisme, de zucht tot landverhuizing, communisme en socialisme, tijdens de dure jaren van 1847 en 1848 zoo hier als el ders zijn toegenomen.De handenarbeid wordt in Amerika goed, hier slecht beloond.Bij den winter moet de boerenarbeider 's morgens om 3 uur zijne schamele woning verlaten, en door dik en dun, modder en regen of hagel en sneeuw naar zijnen boer sukkelen, bier tot aan duisteren avond zwaar werken en dat met vermoeide leden huiswaarts keeren, tegen eene belooning van 30 centen daags (wij kennen er ook die hierop nog tot£ afdingen, en dus 10 cents daags), waarvan hij huishuur en belastingen moet betalen en vrouw en kinderen onderhouden, brandstof en voeding, kleeding, schoeijing en dekking, alles moet daar mede bestreden worden, schoolgeld, genees-of verloskundige hulp en vele andere uitgaven meer. De huisvader ziet zijne kinderen des winters somtijds niet anders dan des Zoudags en betreurt het dan, de zijnen niet beter van het volstrekt noodzakelijke te kunnen voorzien; doch wij willen ons onthouden den beklagenswaardigen toestand der huisgezinnen van vele boerenarbei ders, tegenover hunne rijke en dikwerf harde meesters te schetsenwij wenschten door deze aanstipping te verbeteren, niet te verbitteren, en geven dus bescheidenlijk in bedenking, of men bij den aandrang op beschermende regten en verhoo ging van graanprijzen, niet op den voorgrond plaatsen moest: eene verhooging van dagloon voor de werkende en meer en meer verarmende volks klasse. Met dit op eene meer billijke hoogte te brengen, zoude het verzoek om de geschorste graanwet weder in werking te brengen, voorze ker meer invloed vinden. Nederlandsch Kcrknieuirs. Te Biervliet is tot herder en leeraar beroe pen ds. C. W. Schuller, predikant te Eikerzee. De eerw. heeren H. A. de Vos en H. de Cock, leeraren der Chr. Afg. Gem. te Marrum en 's Hertogenbosch, zijn door de Hollandsclie Gereformeerde gemeente te Grand-Rapids, in den staat Michigan, tot leeraars te beroepen. De Christelijke Afgescheidene gemeente te Arnhem heeft mede op ds. II. A. de Vos eene roeping uitgebragt, ter vervulling der vakature veroorzaakt door het vertrek van ds. A. Brummel- kamp, naar Amersterdara. alwaar ZEw. met No vember eerstkomende zijne bediening als docent aan het Christelijke Gereformeerde seminarie aan- vaarden zal. AUSTRALIË. Nieuw Zuid Walles, het nieuwe Califbroie, deelt reeds in al de ellende, die Plutus als zijne eerste gaven over zijne meest begunstigde landen uitstort. Alles stroomt naar de goudstreek. Dienstboden, kantoorbedienden, matrozen zijn verdwenen of eiscken een naauwelijks te betalen loon. De prijzen der levensmiddelen stijgen met den dag, in verwachting der stroomen van vreem delingen, die gewis reeds in aantogt zijn. Inder daad bet nieuwe goudland belooft zeer veeL Heeft California tot dus ver, in weerwil zijner hoogst gewigtige goud productie, den prijs van het mi neraal niet zoo kunnen drukken, als men ver wachtte: dit is gewis veroorzaakt door de om standigheid, dat voor drie jaren die prijs eene sterke neiging tot klimmen had. Tegen den nieu wen aanval, den Nieuw Zuid Walles er op dreigt te doen, zal het goud het echter wel niet uithou den gewis heeft men zich op eene voortgaande daling voor te bereiden en dan zullen de profetien te pas komen, die voor eenigen tijd, bij het begin der exploitatie van Californie, over de gevolgen der goud-productie aldaar in zoo ruime mate zijn gedaan. Uit Praag wordt gemeld, dat de cholera al daar sedert eenige dagen met groote hevigheid heersckt, voornamelijk in het midden der stad. Op eene plaats in de stad zijn vijf personen in hetzelfde huis tegelijker tijd aan die ziekte bezwe ken. De dood volgt eenige uren na den eersten aanval. De hospitalen zijn opgevuld met zieken. Men zegt dat de cholera ook in Carolinenthal heerscht. Reeds vier achtereenvolgende jaren rigt deze vreesselijke epidemie in de stad Praag, ieder jaar op nieuw, hare verwoestingen aan. Een kunstdraaijerteMemmingen heefteen drievoudig kegelspel, van 27 kegels en 6 ballen, uit ivoor vervaardigd, hetwelk zoo klein en fijn bewerkt is, dut bet in den bast van een hennep korrel bewaard wordt. Ook vervaardigde hij de figuren van een schaakspel, allen zeer kenbaar eu buitengewoon sierlijkzij zijn echter zoo klein, dat zij in eeue kersenpit met gemak geborgen worden. Er wordt een opmerkelijk voorbeeld van belangstelling in de tentoonstelling vermeld, dat intusschen weinig navolgers zal vinden. Mary C'alimack, eene visschersvrouw uit Comwallis, en 84 jaren oud, legde 350 mijlen te voet af, om te Londen te komen. Uit Smyrna wordt van den 12den dezer ge meld, dat Kossuth aan boord van de Amerikaan- sche stoomboot Mississippi aldaar aangekomen is. (Zie hier eenige bijzonderheden omtrent het verirok uit Turkije van Kossuth en de zijnen. Bij zijue aankomst in de Dardanelleu, stelde de kapi tein van de Mississippi dit fregat ter zijner be schikking, en overhandigde hem tevens, namens zijne regering, eene som van 15,000 dolL Kossuth legde in handen van de Turksche commissarissen de belofte af, regtstreeks naar Amerika te zullen stevenen, besteeg daarop met zijne familie en de overige uitgewekenen de Mississippi,en wilde op het fregat de Ilongaarsche vlag doen uitsteken, hetwelk echter de Turksche commissarissen niet toelieten. Hierop hield hij eene lange redevoering, waarin hij herhaaldelijk sprak van de Amerik. regering en van lord Palmerstonwelken laatsten hij zijn vriend noemde.) Volgens berigten uit Rorao van den 14den September,is den lOden dezer op het marktplein der stad Agnani de doodstraf voltrokken aan ze keren Salvatori, die tijdens het republikeinsch be stuur syndicus of gouverneur van bet distrikt was. Dit is de eerste maal sedert de herstelling van het pauselijk bewind, dat de doodstraf in den Kerkdijken Staat wordt toegepast Salvatori was ter dood veroordeeld omdat bij als syndicus twee achtenswaardige personen, een' geestelijke en een' huisvader, had doen fusilleren, terwijl een derde hetzelfde lot zou ondergaan hebben, zoo hij niet gevlugt ware. Men verzekert, zegt het Parijsche dagblad V JJnivers, dat de Paus lang geaarzeld heeft, alvo rens zjjne toestemming tot de uitvoering van het doodvonnis te geven, en dat de goedertierenheid misschien weder in zijn gemoed de bovenhand zou behouden hebben, ware het niot, dat nieuwe moordaanslagen tegen ordelievende burgers eu getrouwe dienaren der Regering hem eindelijk van de noodzakelijkheid van strenge maatrege len hadden overtuigd.

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1851 | | pagina 1