24 OCTOBER 1851. NO. 99. .11) 4 Mil TIB Jj CN3 mwfake J. Q.UINTUS, Uitgever Redacteur. ABONNEMENTS-PRIJS. Voor IJ janr 2,00. Voor een jaar- - - - if50f Voor zes maanden -],U0. Voor drie maanden 0,50. Alles volstrekt in vooruitbetaling. 2" JAARG. NO. 47. VRIJDAG Verschijnt eenmaal per week. PRIJS DER ADVERTENTIEN. Voor ccn janr, niet boven de 5 regels - - - 5,00. Boven 8 tot 16 regels, voor de eerste plaatsing - 1,00. Voor 8 regel» of minder, dito - - - - - 0,50. Voor elke volgendo plaatsing 0/25. Brieven en ingezonden stukken franco. gang orgaan btr ffcbcrlnnbcrs in Sootb Amerika, o«n het maros, bar toestanb at be belangen nan bet ©nbe en Xieurae baberlanb gemijb. THEJSHEBOYGAN NIEUWSBODE, The only Dutch (or Holland) paper in the United State is published every friday, at the rate of $1,50 per annum or $1,00 for six months Payable in advance. Office: Nearly opposite the'New-York Store. terms ok advf.rtising: Sixteen lives or less make a square Square, for 1 week $1,00 j Square, 6 months $5,00 2 weeks 1,25 I one year 8,00 Business Cards, of 5 Even- subsequent sq. 4,00 lines or loss,per an. 5,00 I One column,15 mo'ths 20,00 Square, 3months 3,00 „1 year 30,00 All casual advertisements must be paid for in advance. l~5§~ Postmasters throughout the Union aro politely quested to act as agents lor this paper. —Letters and Communications to be prepaid. Jltt kinds of blanks for sale AND Of every description, in the English, Dutch, French and German languages, noatlv and promptly done at the office of the NIEUWSBODE. J. QUINTUS. Sheboygan, Wisconsin. Publisher «V Editor. 3ugc}ottbctic Slnkkcn. HET VERTROUWEN OP GOD. door C. van schaik. Hij, die op God vertrouwt, hoe duister 'l hier ook schijn. Vertrouwt niet te vergeefs; geen onheil zal hem schaden. 'd Algacde slaat hent ga, eti zal nabij hem zijn, ln 's levens woestenij, op kronkelende paden. Geen nood! wat ooit gebeurt, hoe ook der zorgen nacht Het nitzigt zijner hoop op aard betiev'lcn moge; 't Heelal is in Gods hand, 't bukt alles voor Zijn magt. Hij zal te Zijner tijd ellendige» verhoogen. Knmt,hroeders!treedt dati voort.cn beeft niet voor uw lot, Wat God ons schenkt is goed! hot vormt voor beter Jeven; Eens houdt het zorgen op, dan juichen wij bij God: Van zonde en smart verlost, van sterflijkheid ontheven. Ingezonden door H. v. d. k. Groningen, (Mich.) den 17 Sept. 1851. Heden trof ons gehucht de grootste slag, welken het zelve sedert deszei Is bestaan nog golrotien heeft. Hel ver trek van onzen waardigen schoolonderwijzer, de Heer A. J. Hillebranp, naar town Holland, in Sheboygan County, Wisconsin, is hetgeen ons doet treuren, im mers de tranen en weeklagten «lor kinderen, welke buu tten zoo teedcr geliefden meester niet kunnen missen, moeten elk, in wiens boezem nog eone vonk van belang stelling in deopvoediug cn het onderwijs van het opko mend geslacht gloort, stemmen tot suiartelijken wee- uoed. Diep gevoelen wij hoe laag de meesto ouders zijn ge- tonkeu, daar zij zelve gemakkelijk kunuen ontwaren hoe verre zij in verstands-ontwikkeling en boschaving téu achteren zijn, evenwel niets over hebben voor do opvoe ding van het kroost, dat eeniuuul hunno plaats zal inne men en waarvoor eetie geduchte verantwoordelijkheid op huuuo schouderen drukt. In plaats van ftan deze dure verpligting te voldoen, weten wij holaus! te zeer, hoe dat sommigen sedert lang er op uit zijn, om alle onderwijs te vernietigen of den onderwijzer te belasteren en bij het volk verdacht to maken, zoo dat do waardige man steeds zuchtende moest arbeiden Zijn goduld, zijne onder werping hebben wij dikwijls mei bewondering moeten aanstaren. Een levendig geloof nun-en ecne nederig vertrouwende onderwerping op eeno Ahvijze Voorzienig heid, benevens «jen gestadig zien op het heerlijk en he- melsch voorbeeld van Hem, die te midden dor gruwzaam ste folteringen voor zijne moordenaren bad: "botter ver geef het hun, want zij weten niet wat zij doen," zijn de oorzaken welke ons zijne gelatenheid kunnen begrijpelijk iuafaen. Intusschon God, de regtvaardige Regtor dor gnnsche aarde, heeft al de goddelooze behandelingen, welke de door oils zoo hoog geschatte man heeft moeten verduren, gezien, en zal het zeker bezoeken. Hij, voor wiens oog alles naakt en geopend ligt, die tot op den bodem van het nieuschelijk hart ziet, zng al do holscho listen en «le ver derfelijke aanslagen, woIko daar gebroeid werden door die aterlingen. Hem alleen komt het oordcel too. Wij zwij gen er daarom maar liever van; doch sidderen bij de ge dachte aan de regtvaardige vergelding, welke zulke zwar te zielen eens zal te beurt vollen. Over onze buurtschap 's Hemels billijk ongenoegen to duidelijk te zien, dan dat zulks «jenige aanwijzing bohoefL Dezo plaats toch, welke door derzeiver uitmuntende ligging bestemd scheen de oogappel der kolonie te zullen worden, keert, hetzij door slecht bestuur en onverstandig beleid, hetzij door an- J a redenen spoedig tot derzeiver niet terug Van de ne gen huizen welke ter plaatse staan waar het dorp of de 6tad zal gesticht worden staan er reeds vier ledig. De overige zaken gaan meer en meer don kreeftengang. Met diep geroerde harten zeggen wij den heer Hille- b*Und en diens waardige gade ons vaarwel na, terwijl onzo beste wenschen hen volgen. De volmaakte Vriond der kinderen zegene ZE^Tijverigc pogingen ter vorming van kinderen tot kundige en nuttige leden van Maat schappij en Kerk, ter opleiding voor hunno hooge be- stoiiiming. Terwijl wij wenschen, «lat de Ouders beter de uitstckcude bekwaamheden, welke zijnEd. in bet vak van Onderwijs cn Opvoeding bezit, in staat zijn te beoor- «leclen en le waarderen dan zulks hier het geval was, en met dankbare erkentenis een goed gebrnik zullen ma ken van de hun nu gcschonkeno gunstige gelegenheid ter opvoeding van hun dierbaar kroost! Zuse. Vrienden. St. Louis, den 2 October 1851. Den Heer J. Quïntus. Waarde Vriend! ik zend UEd. cenige rogclen, met ver/oek om dezelve in uw lilad, dut door voleu gelezen wordt, te plaatsen, omdat ik hoop dat ze eenigen nog tot nut kunuen zijn: GEESTELIJKEN HOOGMOED. Die hoogmoed, waar wij bier bet oog op hebben, be staat «laarin, dat men zich verheft op on van wogo de za ligmakende genade, welke men of waarlijk ontvangen heeft, of slechts meent ontvangen to hebben. Ware be genadigden moeten zekerlijk erkennen, hetgeen zij bo ven onbegena«!ig«]cn verkregen hebben, en mogen zich daarom gelukkiger achten dan dezelve.* Spreuk. 12,26: "dc Regivaardigo is overlreftelijkcr als zijnen naasten;" doch «lat moot met nedvigheid geschieden, gedenkendo, «lat hetgeen zij hebben,vrije genade in Christus is; 1 Cor. 5: 7, "want wie onderscheid u, en wat hebt gij dat gij niet ontvangen hebt? en zoo gij het ook ontvangen hebt, wat roomt gij als of gij hot niet ontvangen luidt? Zij mogen noch moeten zich daarop verheffen mot gering- nchtingvan anderen. Zoodanige hoogmood brengt mo de: 1 Dat iemand grootcre gedachten van zich zei ven beeft als hij in. waarheid is en bestaat; "dat men meent iets te zijn daar men niets is. Gal. 6: 3- Of dat men meent meer te zijn uls men waarlijk is, denkende van zich zelvou dat uien al eone grootc mato van licht en doorzigt heeft, enz. Schoon het zoo in waarheid niet is, bet is beter met Psoitis te zeggen, 2 Cor. 10: 12 en 13, want wij durven ons zeiven niet rekenen ot vergelijken met sommigen, die zich zeiven prijzen; maar deze cn verstaau niet dat zij zich zeiven uieten, cn zich zclven met hun zeiven vergelijken. Doch wij zullen niet roe men buiten do mate; maar dat wij naar do innte des re gels, welke mate ons God toegedeeld heeft, ook tot u toe zijn gekomen. 2 Dat men ten gevolge van die hoog moedige gedachte van zich zeiven, zonder noodzakelijk heid, niet verheffing spreekt bij anderen. Daar de ne- drighcid medebrengt, dat men spaar/.aam van zich zel ve» en van zijn doen gewaagt en «lat met groote voorzig- tighcid, gelijk te zien is in dien groolon Puulus 2 Cor. 10: 1 Ten 32. Ten 3, dat incn deze hoovaardij laat blijken in de gebaarden, Spreuk 30: 13. Een geslachte welks oogou hoog zijn, en welks oogleden verheven zijn; en in ziju gedrag: allerwegen wil men den baas en meester spelen, het eerste en laatste woord hebben, «laar de ne- drigheid medebrengt, dut men van den minsten wel wat lecrcn en verstaan wil. Job 31: 13. "Zoo ik versmaad hebhe het regt mijns knechts, of mijner dienstmaagd, als zij geschil luidden inot mij." Altoos wil men als een hocrscher regt hebben en gelijk houden, stijf op zijn stuk stuande, en dat ineesieu tijds handtastelijk cn lijnregt to gen de waarheid aan, als een gevolg van deze dwaze zolfs- ïiefdeen hoogmoedige» eigonwaan,waaruit dan voortko men twistiugen en krakeele»; Spreuk 13: 10. "Door hoovaardigkeid maakt mou niots dan gekijf; maar bij do bcrudene is wijsheid. Ten 4. Dat men andere begena digden, die men of zelfs voor zoodanige» houdt, of immers near een gegrond oordeel der liefde daarvoor honden moet, klein acht, of op bon als goringen laag neder ziet. Daar men dezelve of in het geheel, of ten miuslon in vele deelen, door ootmoedigheid uituemendor moest ach ten dan zich zeiven. Philp. 2: 3. Ten 5. Dat men on begenadigde», hetzij dal zij dit waarlijk ziju, hetzij dat men ze zonder gewisse» grond daarvoor houdt, veracht, wio dezelve ook immer zijn niogon, zonder op hunne gaven en bekwaamheden, die zcor nuttig kunnen zijn, eenigzins te letten: men spreekt kwalijk en verachtelijk van hunne personen bij vollo gezelschappen: men noemt zo onbezonnen weg, blinde mollen, arme duisterlingon, doode bloeden, huurlingen, letterknechten, enz. enz. zoo bestaan zekerlijk alle onbegonadigdon, co» ieder in zijnen stand en betrekking, doch zulks zonder ge wissen grond van deze of gene te zoggon, of zijne gogrondo geduchte» van dezulken zonder noodzaak overal uit te krnmon, «lat is het, dat wij in het oog hebben; want dit verraadt eenen dwazen hoogmoed. Wuchtuvoor dezen hoogmoed, ja leert van douzelvea vlieden als voor de post, in af han ging van den Heere: "Want God wederstaat de hoo- vuardige, maar don noderigon goeft Hij genade,1 Pet.5:5. Ware Godzaligen, die toeder voor God zoekon to wande len, hebben er renen heiligen afkeer van, nan tie wereld wordt er aanleiding doorgogoven, oin van do Godzaligen in 't algomeen, en van de wnvo Godsvrucht te sproken mot verachting, en Gods strafte en tuchtiging volgt de hoogmoedigen, schoon zij in dón grond. Godsdienstig zijn, op de hielen; Spreuk 16: 18. Hoovnardigheid is voor do verbrekiug; en hoogheid dos geestes voor den val. Dat ieder geloovigeintegendeel «lo ncdrigheid van zijnen groo- ten Orod en Zaligmaker Jezusleore: Mat. 11: 29. Neemt mijn juk op u on leert van mij, dat ik zachtmoedig beu en uediig van harten, en gij zult ruste vinden voor uwe zielen," en naar Jakobus 19 cn nuur Kap. 4: 10,11,12, 1 Pet. 5: 5. zijn gedrag zoeke in te rigleu in dozen, is de wenscli en bede mijns harten. C. S. Sollicitanten. Hoe komen toch zoo velo meuschon aan ambtenrvroeg iemand, die veelmaal gesolliciteerd had, aan een' vriend die do taleu studeerde. Dat zal ik u wol zoggen," ant woordde deze: eenigen per numinatioum, uoor hunnen unain; anderen per genitwum, door hpuite geboorte; de ze perdatieum, door geschenken; gone per accusaliwm, door het aanklagen van anderen; weinigen per vocattvum door waarachtige roeping: maar velen per ablathmm, door het nemen." öerigten nan 0 n r 0 p a. NEDERLAND. Utrecht, 16 Sept In den avond van 15 dezer had alhier het volgende voorval plaats. Twee personen kwamen bij de ambtenaren der stedelijke belasting aan de Waardbarriere en waarschuwden deze, dat er iemand met eea zak met vleesch zoude doorkomen. De ijverige be ambten kweten zich met alle mogelijke zorg van hunnen pligt en hielden eiken voorbijganger die eenen zak droeg, aan, doch vonden niets, tot ein delijk iemand kwam, die er veel tegen had om zijn zak te openen, voorgevende, dat er zich niets in den zak bevond, dat belastingschuldig was. Eindelijk maakte een der beambten den zak open en tastte in denzelvenom het vleesch te krijgen; maar hij greep in het hoofdhaar van een jongen, die daarop een duchtig geschreeuw aanhief. Bin nen weinige oogenblikken was er eene groote me nigte menschen te zamen gevloeid, terwijl de wa re smokkelaars, zoo men zegt, onder deze bedrij ven met hunne waren de poort zonder verhinde ring zijn doorgegaan. Groningen, 16 Sept. In het zuidelijk ge deelte dezer provincie, alsmede in de daaraan grenzende streken van de provincie Drenthe, be looft de aardappelenoogst, waarmede men thans bezig is, buitengewoon veel. De ziekte heeft zich wel hier en daar vertoond, doch evenwel geene of ten minste bijna geene schade veroorzaakt. Kwaliteit en kwantiteit zijn uitermate goed en best. Ook de boekweit is dit jaar een heerlijk product En ofschoon de late vrij wat van de nachtvorst, die in den nacht van den achtsten op den negenden dezer, heeft plaats gehad, geleden heeft, levert ze over 't geheel genomen veel en goed zaad op. Zeker boerenmeisje, wonende te Veenhui- zen, gemeente Onstwedde, is den 14 dezer door een kuecht van haren vader geschaakt- Zij zijn, naar men verneemt, te Nieuw Pekela gearriveerd. Groningen, 22 September. In den nacht van den 18 op den 19 dezer, omstreeks 2 uur, ont stond er brand in den rogge- en pelmolen van den heer J. J. Wielens, te Meeden, ten gevolge waarvan in minder dan 2 uren tijds de geheelu molen in de asch was gelegd; de nabij zijnde hui zen hebben een oogenblik in groot gevaar ver keerd, daar het brandende riet, hoewel er geen wind woei, zich ver in don omtrek verspreidde over de daken. Aan blussching van den brand viel niet te denken, eu wanneer ook de brand zich verder had medegedeeld aan de belendende huizen, zoude gebrek aan water zulks nog ver hinderd hebben. Omtrent de oorzaak van den brand doet de policie onderzoek. Men schrijft ons, dat eene groote ramp het gehucht Hooghalen (een uur vau Beilen gelegen, waartoe hetzelve behoort), getroffen hoeft, ver mits aldaar cergistereu morgen in weinige uren vier boerenhuizen, met de inboedels en al het, verbouw, door de vlammen zijn verteerd. De wijl de gebouwen met stroo gedekt waren en er eene vrij sterke Noordoosten wind woei, stonden de huizen bijna ten zelfden tijde in vollen vlam, en was liet schier onmogelijk iets tot redding te kunnen aanwenden. Vermeenende, dat de vestiging eener af- deeling van de maatschappij tot Nut vau 't Alge meen te Batavia, veel goeds zou kunnen daar- stellen en bevorderen, welke mcening door een aantal aanzienlijke personen alhier wordt gedeeld, hebben de heeren P. van Hees en D. van Schre ven, na zich overtuigd te hebben, dat bij de rege ring geene bedenkingen tegen hun voornemen bestonden, die vestiging voorbereid en veel bijval aangetroffen; zijnde thans reeds 105 personen, mede uit den aanzienlijksten stand, als opzigters toegetreden. In den avond van den 19 Julij jongstleden, had de eerste bijeenkomst plaats; ruim 60 leden waren tegenwoordig en do afdee- ling werd, bij eene korte toespraak van den hoer van Hees, voor gevestigd verklaard. Dc gouver neur-generaal heeft het beschermheerschap op zich genomen en uit eigene fondsen ter beschik king van het voorloopig bestuur gesteld ecne som van,ƒ1000 in eens en jaarlijks, tot wederopzeg- gens toe, 500. Leeuwarden, 20 Sept. Men verneemt, dat de inspectie over de zich met onhepuald verlof bevindende miliciens, dit jaar wederom slechts eenmaal,4en wel in de maand October aanstaande, zal gehouden worden. Wij lezen in de Hrentsche Courant: "Te Sleen heeft men bij abuis in plaats vau over 7 over 8 leden van den gemeente-raad ge stemd, zoodat hier eene gehecle nieuwe stemming zal moeten plaats hebben." (Dit ontstond zeker door de ongewoonte!) Uit Napels wordt geschreven, dat meer dan 46 staatkundige gevangenen ter dood zijn veroordeeld. Daaronder zijn tien voormali ge afgevaardigden, twee oud-ministers, een ge zant en twee geestelijken Men verwacht ech ter, dat de Koning dit vonnis in kerkerstraf zal veranderen. - Te Ehra, een dorp bij Fallersleben, in Duitscbland, is het dansen een privilegie, dat slechts geoorloofd is aan 7 meisjes, de zoogenaam de dansmeisjes, welke door het dorp gekozen worden. Men ziet hierbij voornamelijk op braaf heid, vlijt en andere loffelijke eigenschappen. Do andere meisjes in liet dorp mogen niet dansen, de 7 uitverkorenen echter dansen zich dan somtijds wel eens dood. Er wordt veel gesproken over eenig overleg tusschen Frankrijk, Groot- Brittanje en Spauje ten opzigte der vereeniging van (Juba met de ver- eenigde staten, indien namenlijk de unie krachti ge middelen wilde in het werk stellen. Ofschoon het aan te nemen is, dat dit punt wel degelijk de oplettendheid der verschillende Europesche mo gendheden tot zich trekt, mag men toch aanne men, dat het vooreerst nog wel tot geen verbond zal komen. De ÏK Zeitung bevat het vonnis van de militaire regtbank, waarbij de Heer M. Cr. Suphir, redacteur van het dagblad de Humoristveroor deeld wordt tot drie maanden gevangenisstraf, op grond dat bij door zijne artikelen de regering iu minachting heeft willen brengen; zijn dagblad is «rok voor 3 maanden geschorst- Gedurende den loop van dit jaar zijn reeds meer dan 1000 landverhuizers, op kosten der Ba- densche regering, naar Noord-Amerika gezonden. Deze regering heeft daarbij zorg gedragen, dat zij bij hunne aankomst in New-York den noodigen bijstand hebben gevonden, om zich n:iar die ge westen te begeven, waar arbeid en onderhoud voor hen was te vinden. Op de Londensche tentoonstelling is nog een zeer prachtig voortbrengsel van de Noord- Amerikaansche nijverheid gebragt. Het bestaat in een gouden thee-servies, als: theeketel,theepot, melkkan en suikerpol, 'twelk de inwoners van New-York aan den heer Collins,den stichter van dc dienst der Amerikaansche stoompaketten,heb ben vereerd. Deze stukken zijn vau goud van Caiifornie van 23 karaat en heeft eene waarde van 1000 p. st. Men beweert, dat dit goud het fijnste is, 'twelk tot dus verre is gevonden, en zoo buigzaam, dat het,zonder met eenig ander metaal te behoeven te worden vermengd, kan worden bewerkt, Het blad der Katholijke Iersche partij, de Tablet, ducht thans van wettelijke maatregelen als de onlangs gemaakte titelwet en van de stemming der Frotestanten in Engeland meer afbreuk voor dc Roomsche kerk, dan onlangs nog het geval scheen te zijn. "Tot nog toe zegt dat blad, naar aanleiding van deu overgang vau den her tog van Norfolk tot het Protestantismus won de kerk iu Engeland bestendig veld; edelen en boeren, geleerden en ongeleerden, gingen tot haar over; maar nu zou het getijde kunnen orakeeren. Akten van het Parlement zijn altijd gevaarlijk voor de kerk geweest; van Hendrik III af tot Elisabeth hebben zij grooten en duurzamen in vloed gehad, en wij moeten het oog niet voor het daarin gelegen gevaar sluiten. Die het eerst van Parlements-akteu nadeel leden, waren hovelingen en mantien van hoogen stand, en van daar ver spreidt het vergif zich door het geheel politieke ligchaam. Een half dozijn pairs deden de balans ten nadeele der kerk doorslaan onder Elisabeth en op nieuw onder Karei II Zoo zoude het we der kunnen gaanen indien wij nu in de ure der beproeving ontrouw bevonden worden, zouden wij kunnen worden geslagen en zou de lang ge- wcnschte bekeering van Engeland nu niet, en weliigt nimmer, plaats grijpen." (Tot dusverre heeft de Regering het niet noo- dig geoordeeld, de wet tegen het ongeoorloofd voeren van kerkelijke titels toe te passen, ofschoon het geenszins aan uitdaging daartoe heeft ont broken.)

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1851 | | pagina 1