-KteuwsliaiV. 17 OCTOBER 1851. NO. 98. 2JeJAARG. NO. 46. VRIJDAG Verschijnt eenmaal per week. PRIJS DER ADVERTENTIEN. Voor een jnar, niot boven de 5 regels - - - 5,00. Boven 8 tot 1(5 regels, voor de eerste plaatsing - 1,00. Voor 8 regels of minder, dito - - - - - - - 0,50. Voor elke volgeude plaatsing - - - - - - - 0,25. Brieven en ingezonden stukkon franco. J, QUINTUS, Uitgever Redacteur. ABONNEMENTS-PRIJS. Voor lè jaar - -- -- -2,00. Voor con jaar- 1,50, Voor zes maanden - -- -- -- -- - 1,00. Voor drie maanden - - -- -- -- -- o,50. Alles volstrekt in vooruitbetaling. ©i-tiig orgaan öcr Xcïcrlantrcrs in Xoorb "Amerika, aan l)rt nienms, bcti iocstanb cn bc belangen oan bet ©ubc en Xicmoc baberlanb geraijb. THE SHEBOYGANÜïIEUWSBODE, The only Dutch (or Holland) paper in the United State is published evkrï vbidat, at tlio rate of §1,50 per anuum or §1,00 for six months Payable in advance. Office: Nearly opposite the Notv-York Store. tkkmsof advertising: Sixteen lines or less make a square.) Square, for 1 week §1,00 Square, 6 mouths §5,00 2 weeks 1,25 I one year 8,00 Business Cards, of 5 Every subsequent sq. 4,00 linos or less,per an. 5,00 I Onocoluinn,U mo'ths20,00 Square, 3months 3,00 1 year 30,00 All casual advertisements must be paid for in advance. Postmasters throughout the Union are politely re quested to act as agents for this paper. Letters and Communications to bo prepaid. HI kinds of blanks for sale AND Of every description, in the English, Dutch, French and German languages, neatly and promptly doue a1 the office of the NIEUWSBODE. J. QUINTUS. Shebovgan, Wisconsin. Publisher Editor. HET VERTEOUWEN 0P1G0D. (Uit "De'Refomuttie.") Zwijg stil, mijn ziel! zwijg Gode stil! Hij doet toch naar zijn wijzen wil, »t Geen gij niet kunt doorgronden; Dat^u somtijds oninoog'lijk scheen, Vloog snel als bliksemvuur daarheen. En gij had 't nooit gevonden. Hij wenkt, en 't is. Hij spreekt, en 't staat; Hij weet den druk, en kont do maal Van 't leed dat men kan dragen; Schijnt ons de last ondraaglijk toe, Hij, onze God, wordt nimmer moéj Hij kan en wil ons schragen. Verandert ooit der menschen raad. Hem, wiens besluit ouwrikbaar staat, Is geon verwisling eigen; Want Hij heeft alles in Zijn hand; Hij kau de grootsto dwingeland, Zelfs 't hart eens Aoniugs neigen. Zou 'k dan niet met dien God levrec, Don weg, dien 'k hier op aard betree. Vertrouwend durven loopen? Ja, ik zal, door Zijn kracht geschraagd, Blijmoedig, mannelijk, onverzaagd, In nood en dood nog hopen. Ingezonden door II. v. D. K. üerigten van it r o 41 a. "De ijverige, ernstige, naauwgezette medewer king, welke gij aan de Regering hebt verleend, strekt ten waarborg, dat wij ons op den weg be vinden, die het volksbelang tot riglsnoer en doel heelt. "Zoo voortgaande, mogen Regering en verte genwoordiging zich vleijen dat de uitkomsten, door cene enkele natie erkend en gewaardeerd, aan het doel zullen beantwoorden. 'Namens den Koning verklaar ik deze verga dering der Staten Generaal te sluiten." NEDERLAND. Eerste en Tweede Kamer, der Staten Generaal 's Gravenhage, 13 September. In de op heden gehouden vereenigde zitting van de beide Kamers der Staten Generaal is de vergadering der Staten Generaal van 1850 1851, namens Z. M. den Koning, door den mi nister van binnenlandsche zaken met de navol gende rede gesloten Mijne Hceren! De Koning heeft mij met het sluiten uwer tegenwoordige vergadering belast. "Groot was, buiten zoo menige andere werk zaamheden, het aantal der maatregelen vau wet geving, aan uw onderzoek onderworpen. "Ten aanzien van sommige, voor wier voltooi- jing de tijd te kort schoot, is de beslissing, in eene volgende zitting te nemen, voorbereid. "Vele andere, betrekkelijk tot het financieel beheer of de belangen onzer nijverheid, tot het beleid der justitie en de verdediging des lauds, werden tot stand gebragt "Inzonderheid hebben de gemeentewet, die tot regeling van de onteigening ten algemeenen nut te en van de bevordering, het ontslag, het pensio neren en de pensioenen van do officieren der zee- en landmagt uwe zorg getrokken. Zeer gewig- tige tabken van ons staatsregt en bestuur zijn hierdoor verzekerd. "Aldus helpt gij instellingen, welke de Grond wet wil, of de verbeteringen, welke onze toestand behoeft, met kalme voortvarendheid vestigen. tot opening van het zitting-jaar 1851-1852 der Staten Generaal. 's Gravenhage, 15 Sept Heden heeft Z. M. in persoon de zittiingen der beide Kamers met de gebruikelijke plegtigheden geopend, met do vol lende aanspraak Mijne Hceren! Het is mij aangenaam, bij do opening van deze vergadering der blaten Generaal, u gunstige me- dcdeelingen nopens den toestand des vaderlands te kunnen doen. De geboorte van eenen prins heeft het geluk van mijn huis vermeerderd. Tusschen Nederland cn de vreemde mogend heden bestaat voortdurend goede verstandhou- ding. Met onderscheidene Staten zijn overeenkom sten gesloten, tot bevordering van de belangen des handels, en tot verbetering en verzekering van het onderling verkeer. Tut gelijke einden zijn nog met andere onderhandelingen geopend, welke, naar ik mij vlei, mede tot geweuscht ge volg zullen leiden. De zee-en landmagt leggen steeds loflelijken ijver aan den dag. en geven voortdurend redenen van tevredenheid. De staat van rust, waarin zich thans al de Ovcr- zec-sche bezittingen van het rijk beviudon, laat niets te wenschen over. De onlusten, welke laatstelijk op Romeo heb ben plaats gehad, ziju door de kracht onzer wa penen gedempt. De berigten omtrent den gezondheidstoestand in de Koloniën zijn meer geruststellende. De gevolgen van mislukte oogsten verdwijnen meer en meer, en de jongste berigten omtrent den oogst van dit jaar ontvangen, luiden zeer gun stig, vooral wat de voedingsmiddelen betreft. Do Kieswet, de Provineiale-en de Gemeente wet beantwoorden in hare werking, voor zoo veel die tot hiertoe kon worden nagegaan, aan het doel van den IFétgever. Bij den voorspoodigen afloop des winters, zon der ijsgang en zonder buitengewoon hoogen ri vierstand bleven de waterkeeringeu van schade bevrijd. Do groote werken, tot verbetering onzer rivie ren, volgens het U medegedeeld stelsel, worden met kracht begonnen en voortgezet. De oogst van het vorig jaar, schoon middelma tig, was ruimer dan aanvankelijk werd vermoed. Die van dezen zomer schijnt in de meeste stre ken voldoende te zijn. Over liet algemeen legt men zich met ijver toe, den landbouw, zoowel door scheiding van onver deelde gronden cn ontginning, als door verbete ring, uit te breiden en te doen bloeijen. Ook de ambacht-en fabrijkvlijt rende ontwikkeling. Het steeds toenemen van de scheepvaart en de uitbreiding van den scheepsbouw leveren het be wijs, dat de verandering onzer handels-wetgeving, in het vorig jaar tot stand gebragt, de verwach ting aanvankelijk niet logenstraft. De groote be drijvigheid van vele handelstakken toont aan, dat ook de handel, over het algemeen, in voorspoedi- gen toestand verkeert De gestadige vermeerdering der middelen van vervoer, te water en te land, is niet alleen op het binnenlandsch verkeer, maar ook op dat met an dere Rijken van heilzamen invloed. Ik hecht er bijzonderen prijs aan, de vermeerdering dier mid delen te ondersteunen. Daartoe strekt eene over eenkomst, dezen zomer met Pruisen gesloten, die u zal worden medegedeeld. Met Belgie zijn gezamentlijkc maatregelen nomen, ten einde de opening van nieuwe wegen van fremeenschap tusschen beide landen voor te bereiden, en, zoo ik hoop tot stand te brengen. De goede uitzigten omtrent den toestand van in voortdu- 's Rijks geldmiddelen vroeger gekoesterd, zijn brengen. niet te leur gesteld, maar ten aanzien van het jongst verloopen jaar overtroffen. Ook het te genwoordig jaar belooft eene voordeelige uitkomst. In den aanvang van Uwe zitting, zal Uwe mede werking tot maatregelenvan schuldvermindering 1 worden ingeroepen. De hoogst belangrijke wets-ontwerpen, in Uwe vorige zitting bereids ingediend, doch tot welker afdoening de tijd ontbroken heeft, zullen op nieuw in deze zitting door Mij aan Uwe beraadslaging worden onderworpen. Bij de behandeling van deze en van andere ont werpen, welke U in deu loop der zitting zullen worden aangeboden, moge wederom die geest van gemeen overleg heerschen, welke, tot hiertoe, het j volbrengen van zoo vele belangrijke werkzaam- J heden mogelijk heeft gemaakt. Het is Mijn hartelijke wensch, dat Onze ge meenschappelijke arbeid, onder Gods zegen, tot heil van het dierbaar Vaderland moge strekken. Ik verklaar deze zitting van de Slaien-Genc- raal te zijn geopend." Na het uitspreken dezer troonrede verlaten Z. M. de Koning en HH. KK. IIH. de Prinsen de vergaderzaal, om op de vastgestelde statelijke wijs naar het Koninklijk paleis terug te keereu. Daarna wordt de vereenigde zitting der beide Kamers gesloten en gaat de vergadering uiteen. Eene zeer talrijke menigte bevond zich op den weg, langs welken zich de Koning, in slatigen optogt, naar het hotel der Staten-Generaal bege ven heeft, en later van daar naar HD. paleis te ruggekeerd is. Ook in de vergaderzaal zelve wa ren alle loges cn tribunes zeer bezet Z. M. ont ving vele blijken van die gehechtheid, welke den Nederlander aan Oranje verbindt Het getal ingezetenen van andere plaatsen, dat zich ter bijwoning dezer opening herwaarts begeven had, was ook ditmaal zeer aanzienlijk en er heerschte dan ook eene groote drukte in de residentie. De plegtigheid is in de meest geregelde orde af- geloopen. Staats- Courant.) 's Gravexiiage, 12 Sept lieden heeft aan het ministerie van binnenlandsche zaken de aan besteding plaats gehad van het verlengen der hoofd-en kruisvaarten voor den aanvoer van wa ter naar de stoomwerktuigen, ten eerste Lcegh- water en ten tweede Cruquius, voor de droogma king van het Haarlemmermeer, welke werkzaam heden zijn aangenomen, voor het le perceel door den heer AC Versteeg, te Sliedtecht, voor ƒ12, 890, en voor liet 2e perceel door deu heer J. Schouten, te Haarlem, voor ƒ16,220. Uit bet dezer dagen openbaar gemaakte verslag van het Nederlandsche Zendeling-Ge nootschap blijkt, dat hetzelve in een' gunstigen toestand verkeert. De inkomsten waren geklom men tot de aanmerkelijke som van ƒ89,080,934-, dus nog 17,924,394- boven die van het vorige jaar; de uitgaven bedroegen Sl,62ö,S94 en ble ven ƒ14,530,09 beneden die van het vorige jaar, zoodat er een batig saldo van 8,355,04 overig bleef. Het genootschap zag zich dus in staat gesteld op den ingeslagen weg voort te gaan, ter verbrei ding van het Christendom in de overzeesche be zittingen van den Staat, en trachte door do ver spreiding van drieduizend vierhonderd en zesen zeventig kleine stukjes, in het moederland ook iets bij te dragen tot bevordering van Christelijk geloof en leven onder onze landgenooten. Groningen, 15 Sept. Zaturdag laatstleden had te Ter Apel het volgende plaatsDe vrouw van den landbouwer K., wiens zuster voor ruim een jaar geleden het ongeluk had om iu den put te vallen en zoo noodlottig te verdrinken, schijnt dat ongeluk bijzondor sterk getroffen te hebben, althans men hoorde haar gedurig daarover met deelneming spreken en geloofde algemeen dat zij daaronder leed. Dit schijnt nu tot die mate ge klommen te zijn, dat zij Zaturdag morgen aan deze en gene blijken gaf dat zij in eene sterke gemoedspanning verkeerde, ten gevolge waar van zij, het leven moede, zich dan ook iu denzelf den put wierp om alzoo den dood te zoeken. Be neden in het water zijnde, schijnt haar verstand zich hersteld te hebben en begon zij om hulp te roepen, waarop men dadelijk toekwam, haar den puthaak toereikte eu alzoo weer op trok. Na gepaste hulp te hebben aangewend, bragt men haar weer tot zich zeiven en hoopt men haar te overtuigen, dat zoodanige middelen ongeoor loofd en voldoende zijn om waren troost aan tc (O. Cl.) In den tuin van J. Melder, rustend schoolonderwijzer te Nichertgemeente Marum, staat een pruimenboom die aan denzelfden tak gelijktijdig witte en blaauwe pruimen draagt; van de laatste evenwel 't minst Ook 't vorige— jaar heeft men aan genoemden boom 't zelfde ver schijnsel waargenomen. Zij het ook al te ver klaren, uit het enten van den boom althans niet; want dat is hij nergens of nooit De ingevolge het Koninklijk besluit van den26sten Augustus jongstleden door den minis ter van binnenlandsche zaken aangewezen 14 per sonen, om, onder geleide van de heeren dr. P. L. Rijke, hoogleeraar te Leiden, en dr. IF. C. H. Staring, secretaris der Gcldersche maatschappij van landbouw, op kosten van den Staat, de ten toonstelling te Londen en verdere merkwaardige plaatsen in Engeland te bezoeken, zijn de volgen de opzieuers of werklieden: C. A. Teulings, rij tuig-en zadelmaker te 's HertogenboschII. Peek, koperslager en brandspuitmaker te Middelburg; II. Peutgen, instrument-en uurwerkmaker te GroningenA. Micheels, werktuigkundige in de papierfabrijk van de heeren Lhoest, Weustenraad en .Comp. te Maastricht; G. P. Nierman, tim merman te Enschede; C. II. Nozholdwever te Enschede; O. Koert, landbouwer te Wilhelmina- dorpN. van Wetteren, smid en instrumentma ker te Z/iiarlemJ. B. Faes, meester in de ka- toenfabrijk van de firma de Heider en comp. te LeidenP. de Jong, werkzaam in de fabrijk van den lieer Leembruggen te LeidenW. F. Broers joud-en zilverwerker in de fabrijk van den heer van Kempente Utrecht; J. Bosse, dierecteur in de fabrijk van den heer Previnaire te Haarlem A. P. Kruiter, smid en fabrikant van landbouw werktuigen te BellingwoldeJ. Bal, opziener in de fabrijk der Nederlandsche stoombootmaat schappij te Feijenoord. Het gezelschap, waarbij zich nog een twaalftal lersonon hebbc-u aangesloten, die de reis op eigen tosten wenschen mede te doen, is den lOden de zer met de stoomboot de Batavier van Rotterdam ertrokken. Groninger CL Volgens uit de kolonie Suriname ontvan- gene berigten van den 7deu Augustus jongstle den, was de aldaar onder het garnizoen en de bemanning der oorlogs-en koopvaardijschepen se dert eenigen tijd uitgebroken gele koorts, merke lijk aan het afnemen, en had haar karakter een minder hevig aanzien verkregenzoodat men de hoop koesterde van weldra van die ziekte bevrijd te zullen zijn. Kampen, 5 September. Heden is, onder de leiding van dr. P. Postma, Afgescheiden predi kant te Zwolle, met groote meerderheid van stem men beroepen de weleerw. heer W. H. Kok, thans predikant te Hoogevecn iu de provincie Drenthe. Iu 1849 heeft Londen 1,600,000 quarters koren gébruikt, 240,000 ossen en koeijen, 1,700, 000 schapen, 2S,000 kalveren on 35,000 var kens, 3 millioen zalmen, 43 mill. 200,000 gallons porter en ale, 2 mill, gallons sterke dranken, en 65,000 pijpen wijn. De 360,000 monden gaz gebruiken in 24 .uren 13 mill, kubiek voeten gaz. De waterleidingen geven 44 millioen 383,328 gal lons water ieder dag. Een millioen schepen brengon jaarlijks 3 millioen tonnen steenkolen. Men telt te Londen 22,517 kleermakers, 28,579 schoenmakers en meer dan 49,000 naaisters en modemaaksters. Indien alle straten van Londen aaneen waren, zouden zij 3000 mijlen lengte heb ben. 3000 omnibussen en 3500 cabs, zonder de particuliere rijtuigen eu de karren te rekenen, doorkruiseu onophoudelijk de straten van deze verbazende stad. De berigten uit Napels'melden, dat'aardbe- iugen iu onderscheidene plaatsen van het land groote schade hebben aangerigt Inzonderheid de provincie Basilicata heeft daarvan geleden. Meer dan vijftig dorpenmeldt de berigtgever van de Londensche Timeshebben meer of min der geleden. Maar Melti, eene stad van 10,000 inwoners, is het ergst geteisterddrie vierden der stad liggen in puinhoopen; het aantal personen, die daarbij omgekomen zijn, bedraagt, zoo veel men nu reeds weet, 700,terwijl 200 anderen Re kwest zijn. Kortom, eene welvarende cn volkrijke landstreek is geheel verwoest Eertsdaags zullen de telegraphischo dra den voor den onderzeeschen telegraaf tusschen Dover en do Fransche kust gelegd worden; de stoomboot Fïarless ligt tot dat einde gereed.

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1851 | | pagina 1