mmislifliV. 2de JAARG. NO. 45. VRIJDAG 10 OCTOBER 1851. NO. 97. ft m J. ÖUiN'i'US, Uitgever Redacteur. ABONNEMENTS-PRIJ S. Voor Ij jaar - - - 2,00. Voor ecu jaar - - -- -- -- - - - - 1,51), Voor zes maanden - -- 1,110. Voor drie maanden - -- -- -- -- - 0,50. Alles volstrekt in vooruitbetaling. Verschijnt eenmaal per week. PRIJS DER ADVERTENT1EN. Voor een jaar, niet boven de 5 regels - - - 0 5,00. Hoven 8 tot 16 regels, voor do eerste plaatsing - 1,00. Voor 8 regels of minder, dito ------- 0,50. Voor elke volgende plaatsing ------- 0,25. Brieven on ingezonden stukken franco. (Ecnig orgaan bcr Xcbcrlanbers in Xoorö Amerika, aan l|d nienros, ben locstnnb cn bc belangen nan bet (Pnbc en JTicnmc baberlanb gemijb. THE SHEB0YGAH NIEUWSBODE, Tlte only Dutch (or Holland) paper in tho United State is published every friday, at tho rate of $1,50 per annum or $1,00 for six months Payable in advance. Office: Nearly opposite the New-York Store. terms of advertising: (Sit,teen lines or less make a square.) Square, for 1 week 01,00 I Square, 6 months 05,no 2 weeks 1,25 I one year 8,00 Business Cards, of 5 Every subsequent sq. 4,00 lines or less,per an. 5,00 I One column,6 mo'tlis20,00 Square, 3months 3,00 „1 year 30,00 All casual advertisements must be paid for in advauce. Postmasters throughout the Union are politely re quested to act as agents for this paper. Letters and Communications to be prepaid. Jill kinds of hlanks for salt AND Of even- description, in the English, Dutch, French and German languages, neatly and promptly done at tho office of the NIEUWSBODE. J. QUINTUS. Sheboygan, Wisconsin. Publisher Editor. Oan de Friesen, op 'e 9 Sept. 1851. Wha spanne der hjar netten, In swylje stinimen op! Wha kromje hjar yn bogten, Mei'n slangeraech in kop! Wha binn' it, sis! dy Ijonwe, Safrjeunlyk in sa good, Dy't oars uws neat net telden, In nou sa njuet in froed! Dv der op't bessen sicten, In sprieken as Mijnheur, Dy knikten ja, in laken, Mar oars nin grisel rnear! Weitsje op! Tyd op, nou Friesen! De dage brekt ti*bch 'tswirk. Tyd op, nou Frysluns fryen, Blieuw net by ark in wirk! Tyd op, de sliep uwt d' eagen! Do rjuchtdei is nciby; De kar is nou oan jimmo, To waeseu sluef 0 if rij. To lang haww' wy al suchte I11 krom gien oender 't jok, To lang it luestdicr wacson, In Great'ne sondebok. In fierstolangal douuse,- Nei'ri doinme heap hjar sang. To faek hjar Icöbns dragen. Beklage uws jild to lang. Tyd op! nou binn' wy mannen, Uws bemskens is foarby; Lit uwé eak mannen blieuwe, As Friesen, frysk in fry. Ien strop past om 'e nekko, Fen lefforts, Great'ne renuw. Wha fry is, frysk fon horto, Passe op, dat hv dit bjiouw. Tyd op, den allegjerre, Yn whayett' fiybeit huwst; Weitsje op den, troch waems ioron, 't Aid fryske bloed yett' bruwst! Friescke Ct NB. Bovenstaand versjo heeft betrekking op de ver kiezing van leden voor den gemeente raad, die over ge heel Nederland inoest plaats hebben op den 9 Septèmber, en waartoe volgens do jongste gemeentewet een ieder verkiesbaar is, welke Nederlander en meerderjarig is, ge durende het laatste jaar voor do verkiezing in de gemeen te heeft gewoond, en in hot volle genot der burgerlijke en burgerscliapsregten is, onverschillig of men iets in de di recte belastingen betaalt. A. Wat nv's'bij jiirime? B. Wy habbe in üdprotter op in nestfol hïnne aijon to brieden", dy matte'Ticsdei uwtkomme, is dat gin ny's? A. Deu sir 'tbeost wol raar opsjeu.dat er sokke greate piekken for 't lieacht komine. Is 't ien good laag.' B Sy sisse feu "goed, it binne aijeii uwt Móllan. Ik hoapjo feu botter as uws udo, dy l'ridten uws de ceren fon'© holle en leïjne net, en er wie eak nog ien aijfretter onder. Fr. Ct.) jB e r i g t c n onn Cnropn. NEDERLAND. Amsterdam, 30 Aug. "Wij vernemen, dat dezer dagen door de Hccren P. C. Claasen, Mr. W. J. G. van Hasselt, W. J. C. A. van Hasselt on P. C. Claasen Jr. aan hét stedelijk bestuur dezer stad, concessie is gevraagd tot liét leggen van cene brug over het IJ. Volgens bet plan dier Heeren zou die brug zijn geheel van bout, 700 el lang en 13 a 14 el breed, verdeeld in vier gelijke vakken, met drie doorvaarten voor de sche pen, twee ter breedte van 144- el, en cene voor de zeeschepen, die de voormelde vakken met el kander vereenigen. De hoogte der brug zou vol gens de ontwerpers, zoo aan het begin als aan het einde moeten zijn ter zeedijkshoogte en in het midden ter hoogte van 6 el boven A. P. Van het begin tot het einde stellen zij voor, om de brug aan weerszijden met stevige leuningen of gangboorden ter bekjwamer hoogte, te voorzien. De brug zou een aanvang nemen aan de Wester- doksbrug alhier en eindigen in de nabijheid van het tolhuis. Bij de openingen of doorvaarten zouden ten gerieve der schippers stevige due d'alven en behoorlijke gordingen worden geplaatst Men verneemt, dat tegen den persoon van Eilardcs Meeter, redacteur der Zierikzeesche Nieuwsbode, door de arrondissements-regtbank te Rotterdam, een bevel tot gevangenneming is verleend, ter zake van diefstal. [Volgens een correspondentieartikel in het Handelsblad, schrijft de lieer Eilardus Meeter uit Antwerpen, dat het tegen hem uitgevaardig de bevel van gevangenneming het gevolg is van eene lasterlijke aantijging der vrouw, met welke hij zamenwoonde, en van welke hij zich verwij derd had met medeneming van zijn eigen geld.] Naar men verneemt, is door het bestuur der Nederlandsche zeil-en roei-veréeuiging een geschikt werkman naar Londen afgezonden, ten einde daar gade te slaan en op te riemen al dat gene wat op de wereld-tentoonstelling meer be paaldelijk tot de schetpsbouw-nijverheid behoort en in betrekking staat, en in welk vak zoo bij zonder veel merkwaardigs aldaar voorkomt. Ge noemde persoon is een zoogenaamde komman- deur aan de scheepstimmerwerf van de Heeren J. R. Boelen en Zonen alhier, die door zijne be kwaamheid, en bekendheid met de Engelsche taal, bijzonder geschikt voor deze belangrijke zending mag geacht worden. (A. G.) Amsterdam, 9 September. Den 5deu dezer is op den drooggevallen grond van het Haar lemmermeer, nabij Sloten, reeds eene harddrave rij gehouden, welke door een groot aantal toe schouwers werd bijgewoond. Bij het bestuur van het genootschap Na- tura Artis Magistra is door tusschenkomst van den heer W. Willink, jr. alhier, ontvangen cene som van duizend guldens, zijnde eeri geschenk van den heer J. A Willink te New-York, ver gezeld van zijnen wensch, dat deze bijdrage mogt strekken tot vermeerdering van den bloei éener wetenschappelijke inrigting, welke zijn altijd dierbaar vaderland tot eer en sieraad verstrekt Van den 1 Oden. Wij vernemen, dat iemand, werkzaam bij het stedelijk fabrijk-ambt alhier, een buigwerktuig heeft uitgevonden, waardoor veel kracht wordt uitgeoefend, veel tijd bespaard en wat meer is, de werklieden, met de bewerking belast, van een' hoogst moeijelijkèn arbeid onthe ven worden en het doel op eene min kostbare veel snellere en meer doelmatige wijze wordt verkregen. (Ook het collegie Zeemanskoop heeft van den heer J. A. Willink, te Nieüw-York, ontvangen eene gift van duizend guldens.) 's Gravenhage, 2 September.Naar men ver neemt is door domine van Senden, die de reis met H. K. H. Prinses Marianne in' het Heilige Land heeft medegemaakt; aan HH. MM. voor den doop van den jongen Prins water aangebo den, uit den Jordaan afkomstig. Men verneemt, dat het ontwerp van wet op het lager onderwijs gereed is. Doorgaans goed onderrigte personen verzekeren dit. De aanbieding wacht op de regeling van het hooger en middelbaar onderwijs, waarmede het een ge heel zal uitmaken. Heden morgen zijn de vergaderingen van de Alo-emeene Hervormde Synode hervat- "s Gravenhage, 5 Sept. Naar men verneemt, heeft de commissie van rapporteurs over de zegel wet uit de Kamer der Staten Generaal, zamen- gesteld uit de heeren van der Linden (voorzit ter), Godefroi, de Moraaz, van Eck en Bachie- ne (algemeene rapporteur) bij eene voorloopige nota aan den heer minister van financiën in over weging gegeven, om het voorgedragene wets-ont- werp, tot wijziging der bestaande zegelwet, in dier voege te wijzigen, dat er een maximum van zegelregt worde bepaald, ten bedrage van twee centen voor ieder vel papier, grooter dan -f0 vier kante palmen, en een minium van een halve cent voor ieder vel van 15 palmen of daar beneden. De commissie schijnt te hebben medegedeeld,dat vrij algemeen de bij artikel 8 van het ontwerp voorgedragene Vermindering van zegelregt met genoegen was ontvangen. Te lang reeds waren de Nederlandsche dagbladen, wier debiet uit dien aard der zaak in het algemeen beperkt was, met te hooge zegelregtcn bezwaard; de Nederland sche dag-en weekbladen-pérs verkeerde daardoor grootendeels in een gedrukten toestand. Het verlangen is zelfs geopenbaard, om hier eene schrede verder te gaan, en, in gelijkheid met de wetgeving van Belgie en eenige andere stalen, de drukpers geheel vrij te stellen. Met eeriigén grond van zekerheid verneemt men, dat het nieuwe, aan de Staten Generaal aan te bieden, butget voor 1852, behalve de ba ten van vorige diensten, een overschot van ander half millioen zal aanbieden. JST R C.) Apeldoorn, 8 September. Donderdag 1.1. heeft zich de persoon van Johannes Buitenhuis in zijne woning opgehangenhij had den ouderdom van 75 jaren bereikt. Het is opmerkelijk, dat des overledenen vader en grootvader zich op ge lijke wijze op gevorderden leeftijd, het leven benamen, en dat zijne grootmoeder zich in cenen put verdronken heeft. Leeuwarden, 1 Sept In den nacht van Zondag op Maandag jongstleden had alhier eene gebeurtenis plaats die van de noodlottigste gevol gen had kunnen zijn. Een der huisgenooten van den heer Schnlze, tevens op de piano-fabriek van dien heer werkzaam, 's nachts omstreeks 3 uur wakker wordende, bemerkt, dat de groote werkzaal verlicht is. Oogenblikkelijk aan brand denkende, begeeft hij zich naar de zaal en ont waart daar eene hoop spaanders in volle vlam staande, en dat die zich mede reeds aan eenige stukken van den grooten voorraad hout heeft me degedeeld. Na eenige inspanning gelukt het den jongeling den brand meester te worden, doch eensklaps voelt hij zich door een hem onbekend manspersoon aangegrepen, die hem tracht te ver stikken, onder den uitroep eerst hem en dan de overige huisgenooten te zullen vermoorden. Eene worsteling heeft voorts plaats, waarbij de moedi ge jongeling zich eindelijk uit de handen van den booswicht, dio hem vooral aan den nek zwaar kneusde, loswringt eu dezen met een beitel, naar bij meent, eene wonde toebrengt De onverlaat, ziju toeleg mislukt ziende, neemt daarop de vlugt door eene opening, die hij in het raam, door het losbreken van een der grootste ruiten, heeft ge maakt en die hem, ongetwijfeld ook den toegang tot het huis heeft verschaftDe ijverigste naspo- riugen werden vervolgens, door de spoedig na het wekken der huisgenooten, te hulp geroepene policie, in het werk gesteld, doch vruchteloos, tor- wijl ook latere 9nderzoekinge.11 tot dus ver zouder het gewensente gevolg zijn gebleven. Men ver diept zich in allerlei gissingen, wat aanleiding tot deze suoode daad heeft kunnen geven! Bat den wakkeren jongeling betreft hoezeer in den beginne zeer geschokt, bevindt hij zich thans ge- lukkiglijk buiten gevaar. Door den Commissaris van Policie wordt oene belooning uitgeloofd van honderd guldens. Aan hen die genoegzame aan wijzingen kuiuien geven, om deu schuldigen uit te vinden. Leiden, G Sept. De 7 broodbakkers van Woerden stonden op den 29sten Augustus il. voor de arrondissements regtbank alhior teregt, door het O. M. gedagvaard, ter zake dat zij het tarwebrood een halven cent boven do vastgestel de zetting verkocht en geen zwart bord, deu prijs en het gewigt der broodsoorten duidelijk en van buitenaf leesbaar vermeldende, in hunne winkels voorhanden hadden. Arnhem, 6 Sept. De aangekondigde ten toonstelling van vee, landbouw producten en bloemen, alsmede van werktuigen voorden land bouw, heeft gisteren plaats gehad en blijft ge deeltelijk nog heden en morgen geopend. Vollenhove, 5 Sept. Een bovenlandsche grasmaaijer vervoegde zich dezer dagen bij een' barbier, hier ter stede en liet zich scheeren. On derwijl vertrok iemand, die een gulden op tafel wierp voor verschuldigd scbeergeld. De gras maaijer ontstelde, als achtende deze betaling voor slechts eene enkele keer. Hij vorwenschte zich zeiven, dat hij in zulk eenen duren scheer winkel was gegaan. Tot overmaat vau smart, had hij slechts een ÖOcentstukje bij zich, hetwelk hij den barbier dacht in de handen te drukken en daarna spoedig te maken, dat hij weg kwam. Dit lukte; doch de barbier hem 47£ cent terug willende geven, riep hem terug, maar hij wilde niet liooren cn liep door. Al roepende achter haalt de barbier hem; doch nuduwth'j dezen toe; B olstoe nog meer haben J). C.) Leeuwarden, G Sept Men schrijft aan het Zondagsblad, onder anderen, uit MeppelDe wrange (roode of gele koorts) openbaart zich hier onder 't vee in die mate, zoo als men die bijna nimmer, volgens veler getuigenis, heeft opge merkt De ziekte vertoont zich het meest onder de vette beestenechter ook bij enkele raelkköei- jen, en wel bij dezulken, die kort voor de hand staan om af te kalven. Volgens globale bereke ning moeten er alleen onder Meppel meer dan 150 beesten aan die ziekte, in mindere of meerde re mate, laborerenen dit getal is, iu verhouding met het aantal weiders en veehouders, die hier zijn, inderdaad groot te noemen. Daar men pre sumeert, dat deze ziekte voortvloeit uit de zeer verschillende temperatuur, zoo heeft men bevon den, dat bij elke weersverandering, eene aderla ting bij het beest met goed succes is aangewend .geworden. Men meent, dat de ziekte thans ha re hoogte hoeft bereikt, en reeds merkbaar aan het afnemen is, zoo ten opzigte harer kwaadaar digheid als de minder voorkomende ziekte-geval len in de laatste dagen. (Ook in andere gedeel ten van Drenthe lijden yele runderen aan deze ziekte.) (Fr Ct.) Groningen, 4 Sept. Alhier circuleert een adres, gorigt aan de Tweede Kamer dor Staten Generaal, hetwelk reeds meteen groot aantal on- derteekeningen is voorzien, strekkende ter beko- ming, in bet belang der nijvere standen, van eene aanzienlijke vermindering der personele belas ting wegens paarden, gespannen voor rijtuigen op veren of riemen. De hoofdzakelijke strekking van dit adres is, dat de voormelde belasting tot het bedrag van f 7,00 voor ieder paard, zoo als hetzelve ouder de wet van den 28 Augustus 1822 was bepaald, moge worden teruggebragt. fP. ft C.) In het begin der volgende week zal van bier naar Rotterdam vertrekken P. R. Water huis, met vrouw en zes kinderen, om vervolgens vau daar de reis naar N.- Amerika te ondernemen. Onlangs overleed te Annerveensche-Ka- naal, in den hoogen ouderdom van 97 jaren eu 8 maanden, Otio Bok, scheepstimmerman. Ziek te had hij iu zijn leven niet gekend, en tot de laatste ure bezat hij alle verstandsvermogens. ÜSP" Ten bewijze dat onze landgeuooten in bet oude vaderland ook aan het eleetioneren zijn, diene het volgende; Uit Winschoten wordt ons 'fc volgende (gedruk te) biljet toegezonden, hetwelk gezegd wordt al daar algemeeu verspreid te zijn, bij de ingezete nen, die geen ambtenaar zijn; KiezersGij hebt, even als wij, een stem biljet ontvangen. Wat daarmede gedaan?Die bang is om het in te vullen, is la£Die onver schillig is om het te doen, is dom.Die het op gezag of bestel van een ander invult,tis laag, slaafseh.Die liet op eigene autoriteit doet is ook eigenwijs, maar hij versnippert de stemming.— Die het in overleg met een klub in het geheim doet, ora persoonlijke oogmerken te bereiken, is een kuiper. Er moet een nieuwe gemeenteraad gekozen worden, die voor een gedeelte zes jaren stand grijpt en, om ons van alle beschuldiging in dezen vrij te waren,kunnen wij niet anders dan metu te overleggen op wie wij moeten stemmen, waarom wij u uituoodigon tot het bijwonen van eene kie zersvergadering op Zaturdug den Gden Septem ber, des avonds te zeven uur, ten huize van A. J. Ruibing alhier." (Iron. Ct.) Zie verder het lijvoegsel.)

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1851 | | pagina 1