C5$ 3 OCTOBER 1851. NO. 96. J. Qïïnmrs, Uitgever Redacteur. ABONNEMEN TS-PRIJ S. Voor IJ jaar - - - - Voor een jaar - - - - Voor zes maanden - - Voor drie maanden - - - - - - 2,00. ----- 1,50, ----- 1,00. ----- 0,50. Alios volstrekt in vooruitbetaling. 2d' JAARG. NO. 44. VRIJDAG Verschijnt eenmaal per week. PRIJS DER ADVERTENTIEN. Voor een jaar, niet boven do 5 regels - - - jSs 5.00. FJovon 8 (ot Hï regels, voor do curuto plaatsing - 1,00. Voor 8 regels of minder, dito 0,50. Voor elke volgendo plaatsing ----- 0,25. Brieven cn ingezonden stukken franco. Ccnig orgaan ïicr Xcbcrlaniicrs in Xoorb amcrika, aan l)ct nienros, ben tocstanb cn bc belangen oan Ijcl CDnbc en Xicame llaberlanb gemijb. THE SHEBOYGAN NIEUWSBODE, The only Dutch (or Holland) paper in the United States IS PUBLISHED EVERY FRIDAY, at the rate of $1,50 per annum or §1,00 for six months Payable in advance. Siti Office: Nearly opposite the New-York Store. TERMS OF ADVERTISING Sixteen lines or less make u. square.) Square, for 1 week §1,00 2 weeks 1,25 Business Cards, of 5 lines or loss,per an. 5,00 Square, Jinonths 3,00 Square, G mouths $5,00 one year 8,00 Ever}" subsequentsq. 4,00 One column,G mo'ths20,00 1 year 30,00 All casual advertisements must be paid for in advance^ Postmasters throughout the Union are politely re quested to act as agents for this paper. Letters and Communications to be prepaid. •AII kinds of blanks for sale AND Of ovory description, in the English, Dutch, French and German languages, neatly and promptly done at the office of the NIEUWSBODE. J. QUINTUS. Sheboygan, Wisconsin. Publisher Editor. Serigten nan (Europa. NEDERLAND. 's Gravenhage, 28 Aug. Uit deze stad zul len zes personen, voor rekening van liet gouver nement, de Londensche tentoonstelling bezoeken, en wel de volgende lieeren: Bron, juwelier; Heu ser en Schomoenberg, huisschildersMeyergoud smid Fransessmid, en Terwinkel, timmerman. Naar men verneemt, heeft H. K. H. Prin ses Frederika der Nederlanden in de residentie doen gereed maken, om eerlang naar Stockholm te worden opgezonden, de luijermand voor H. K. II. de Kroonprinses van Zweden en Noor wegen. Amsterdam, 30 Aug. Naar men verhaalt zoude de aartspriester van Holland en Zeeland de noodige aanvragen bij het gouvernement gedaan hebben, om op het erf, toebehoorende aan den heer J. van Rijckevorsel, R.-K. geestelijke, op de Keizersgracht bij de Westermarkt, eene openba re kapel of hulpkerk te stichten, zonder bezwaar van het rijk, waarin de R.-K. godsdienst zal wor den uitgeoefend, even als in andere kerken, zon der dut die kerk eene statie voor eene bepaalde gemeente zal zijn.Het bestek voor den bouw dezer kerk zou reeds naar den hoofd-ingenieur in deze proviucie ter beoordeeling zijn verzonden^ en, naar de begrooting van kosten af te leiden zoude men eene groote kerk kunnen verwachten, die, naar men wil, ten dienste van de orde der Redemptoristen zoude strekken. Rotterdam, 27 Aug. Er zijn, gelijk reeds van onderscheiden zijden is vermeld, met de Bel gische Regering onderhandelingen geopend over eene spoorwegverbinding van N ederland met Bel- gie. Voor die onderhandelingen zijn van de Bel gische zijde aangewezen de inspecteur-generaal IVtllmar en de hoofdingenieur Kummervan onze zijde de inspecteur van den waterstaat van der Fuji en de hoofdingenieur in algemeene dienst W. Conrad. In de bijeenkomsten dier deskundigen,te Ant werpen en te Brussel gehouden, zijn, naar men verneemt, voorshands voor die verbinding twee rigtingen ter sprake gebragt, namelijk die van Antwerpen op Roosendaal en Willemstad.en van daar op Rotterdam, en van Antwerpen op Breda en Moerdijk, en van daar langs Dordrecht naar Rotterdam. Ten gevolge van hetgeen door' de benoemde commissarissen is overeengekomen, zal in beide rigtingen, zoowel van onze zijde als die van Bel- gie, een voorbereidend project worden opgemaakt, en zal men zich daarbij onderling verstaan om trent de punten, die voor de aansluiting aan de grenzen in aanmerking kunnen komen. Naar men ons berigt, is of zal eertsdaags, on der de leiding van den hoofdingenieur J. W. Con- fad, met de vereisclite opmeting en waterpassing van beide die ontwerpen op het lokaal een aan vang worden gemaakt De verkregen uitkom sten zullen vervolgens leiden tot nadere beraad- slaging der benoemde commissarissen, en tot meer lupiiaide voorstellen omtrent de strekking, die bij den aanleg van een spoorweg tiissclien Neder land en Belgie zal benooren te worden gevolgd. 's Hertogenboscii, 2S Aug. De lieer C. A. Teulings, rijtuigfabrikant en zadelmaker alhier, is aangewezen om op 's rijks kosten de reis naar do Londensche tentoonstelling te ondernemen. Groningen, 1 Sept //et is bekend dat on langs door den hertog van Northumberland, in Engeland, een aanzienlijke prijs is uitgeloofd voor het beste model eener doelmatige reddingboot, aangezien de thans bestaande bet gebrek hebben dat zij 1) zich niet weder oprigteu als zij eens om slaan; 2) te zwaar zijn om vervoerd te worden; 3) zich niet spoedig genoeg van liet ingedrongen water ontdoen, en 4) te kostbaar zijn. Ter beantwoording dezer prijsvraag nu is, daar ook buitenlanders mogten mededingen, door on zen stadgenoot A. Riedenberg, goudsmidsgezel, eene teekening ccner dusdanige boot (door schep raderen in beweging te brengen) met daartoe be- hoorende omschrijving aan de Koninklijke Brit- sche inrigtingen tot redding van schipbreukelin gen, te Londen, die de behartiging dezer zaak had op zich genomen en insgelijks eene premie bij die van den hertog wilde voegen, in de maand Mei j.L ingezonden, hetwelk ten gevolge heeft ge had, dat aan hem in de vorige week, als blijk van erkentelijkheid wegens zijn werk, een fraai gebon den exemplaar, hl-folio, is toegezonden van het door de commissie van beoordeeling^ïnitgegeven Report of the Committee appointed to examine the Life-boat models submitted to compete for the premium offered by his Grace the Duke of Northumberland," met kaarten en 13 modellen of teekeningen van reddingbooten.De lijst van in zenders van modellen of teekeningen beYat 284 namen, en onder dezelve treft men slechts drie me dedingers aan uit Nederland, zijnde behalve bo vengenoemde, de hceren W. van 2/öuten, te Rotterdam, cn P. van den Bosch, te Oosterhout Wij kunnen bij deze gelegenheid onze verwon dering uiet ontveinzen, dat er zich uit ons Land en bovenal uit onze provincie de scheepsbouw- provincie bij uitnemendheid niet meer mede dingers hebben opgedaan, daar voorzeker en het onderwerp zulks altezins liad verdiend, en boven dien de uitgeloofde prijs daartoe toch ook wel eenigermate uitlokte. Zoo als uit ons nommer van den 2 Gsten Augus tus blijkt, is thans de prijs toegekend aau den heer Beeching, te Yarmouth. Gr on. Ct.) Te Nieuw-Scheemda, nabij het Waar, is in den nacht van den 27sten op den 28sten j.l. tot den grond toe afgebrand, de behuizing in ei gendom behoorende aan den venver en glazen maker li. II. van der //eide, en door dezen met zijn gezin en don kleermaker P. J. Dbgenkakd en vrouw bewoond, die allen uit den slaap gewekt het brandende gebouw ter naauwernood ziju ont- vlugt, met achterlating van het grootste gedeelte' hunner meubelen, waarvan slechts weinig aan de vlammen is ontrukt, terwijl de aanwezige verf stoffen en gereedschappen alle door den brand zijn verwoest De behuizing is met do meubelen van den ei genaar, zoo men verneemt, tegen brandschade verwaarborgd, doch niet alzoo de meubelen van den huurder Degenhard, en de oorzaak van den brand kent men niet. I11 den morgen van Zaturdag laatstleden heersebte boven eenige plaatsen in het noorden dezer provincie een zwaar onweder. Omstreeks zes uur sloeg de bliksem in eene boerenbeliui- zing, staande en gelegen in de nabijheid van Uithuizen, in eigendom toebehoorende en be woond door den landgebruik er N. H. Sietsema, met dat ongelukkig gevolg, dat de geheele schuur met grau en, hooien kleinigheden eene prooi der vlam zijn geworden. Door de aangebrngte brand spuit is liet gelukt het bovenhuis en de losse goe deren te redden. Het gebouw is, zoo wij verne men, voor slechts 1800 verwaarborgd, en de schade hierdoor aan den eigeuaar berokkend, groot Op datzelfde oogenblik is te Uskwerder-Pokler insgelijks door den bliksem brand ontstaan in eene behuizing, doch daarvan zijn ons d$ gevolgen nog niet bekend. Uit Emden wordt ons van den 29 laatste den liet volgende voorval medegedeeldDen 25sten namelijk ziju aldaar in hechtenis genomen de 'winkelbediende en pakhuisknecht van den heer Jdie zoo als men verder berigt, worden verdacht gehouden van den op Woensdag den 20sten Augustus plaats gehad hebbenden ver- schrikkelijken moord jegens de aldaar wonende dienstmeid, waarvan de zaak zich volgenderwijze moet hebben toegedragen. De dienstmeid door den winkelbediende verleid zijnde,schijnt genoem de bediende bevreesd te zijn geweest voor de ge volgen hiervan, ten gevolge waarvan hij en de pakhuisknecht gezamenlijk het plan opvatteden, om het ongelukkige dienstmeisje van het lev'en te bcrooven. Op den 20steu Augustus had de pakhuisknecht zich tot dat einde, terwijl de heer J. benevens deszelfs teerling voor een weinig tijds afwezig waren, in den boterkelder verschoten en na de meid aldaar te hebben gelokt, heeft hij haar vervolgens op eene gruwelijke wijze omge- bragt. De justitie heeft oogcnbliickelijk het noo dige onderzoek in het werk gesteld. Uit het dagblad de Overijssel blijkt, dat, bij gelegenheid van een te Zwolle ter eere van den minister van binnenlandsche zaken gehou den diner, de commissaris des IConings een toast op den minister had uitgesproken, waarbij hij diens verdiensten jegens het vaderland en den Koning deed uitkomen. De lieer Thorbccke stond dadelijk daarna op, te kennen gevende, dat deze toast een onmiddelijk antwoord vcr- eischte; onder dankbetuiging voor hetgeen ten zijnen opzigte was gezegd, verklaarde hij, dat, in dien aan de Regering, of aan eenig deel er van, eenige lof mogt toekomen, die lof behoorde aan den Koning en aan den Koning alleen, zon der wienswil niets in den Staat konde tot stand komen, hetzij ten gevolge van eigen ini tiatief, hetzij ten gevolge van bekrachtiging; dat dus op den Koning, als hoofd der Regering, alle dank voor het goede, dat van de Regering uitging, moest terugkomendat ook hot geluk van den geliefden en geeerbiedigden Vorst, aan wiens stamhuis zich voor het vaderland reeds zoo vele dankbare herinneringen paarden, innig verbonden was aan het geluk van het Nederlandsche volk, wiens welvaart zijne zorg uitmaakte en te gelijk ook weder afhankelijk was van 's Konings welzijn. Op die gronden noodigde de minister alle aanwe zigen uit, om op het welzijn van Z. M. onzen ge liefden en geeerbiedigden Koning tc drinken en liem na te zeggen; Leve de Koning!" Het verdient bovendien nog vermelding, zegt dat blad, dat deze toast met zoodanige plegtighoid in toon en woorden werd uitgesproken, dat ter stond, toen nu n hare strekking bemerkte, alle gasten opstonden, en dat de gloed en warmte, die er in doorstraalde, op alien een levendigen in druk maakte, en hen met geestdrift de laatste woorden deed herhalen. Naar men verneemt, bevindt zich de ver maarde dwerg Jan Hannema, van Franeker, thans te JFeenen, na alvorens Parijs, Maagden burg, Leipzig, Dresden, Praag, enz. te hebben bezocht Zoowel op het tooneel, wanneer hij in stukken optreedt, als op de straat, die hij in eene kleine prachtige equipage doorkruist, baart hij het grootste opzien.Hij is bij een reizend tooneel- gezelschap, onder de directie van den lieer Ch. IJorn, voor den tijd van drie jaren (van 1851 tot 1854) gcengageerd, en zal behalve Duitschland ook nog Italië en Rusland doorreizen. Nederlaudscli Kerknieuws. Do weleerw. lieer J. P. Hasèproek, predi kant bijde Nederduitsch-Hervormde gemeente te Middelburg, heeft het onlangs op hem uitgebragt beroep van de gemeente te Amsterd.aangenomen De Christ Afgescli. gemeente te Sinilds heeft ter vervulling dor bestaande vacature, tot haren predikant verkozen Evert Tkeunissen, pred.bij Christ. Afgescb. gemeente to Koevorden. Groningen, 25 Aug. De TFél Ecrw. Zeer Gel. heer Dr. L. S. P. Meijboom, predikant te Nijmegen, heeft de beroeping naar do Hervorm de gemeente te Groningen aangenomen. Z. M. heeft goedgekeurd de beroepingen van predikanten, uitgebragt door de kerkeraden der Hervormde gemeenten, hierna genoemd, alsvan Sliedrecht, onder de klnssis van Dordrecht, op A. J. van der Lee, J. s>u, pred. tc Grootebroek van Oudewater, onder de klassis van Gouda, op J. P. de Keyset, prod, te Noovdeloos; van Bozum, .onder de klassis van Sneek, op J. Koning, pred. to Boxum c. a.van Op- en Neder- An del, ouder de klassis van Heusden, op C. D. Louis Rakier, pred. tc Ede. De groote tentoonstelling is eergisteren door 49,021 en gisteren tot 2 uur namiddag door 42, GSG personen bezocht Na verscheidene dagen er aan besteed te heb ben, is het den heer Ilobls, de vermaarde Ame- rik. slotenmaker, Zaturdag avond gelukt liet ten toongestelde slot der lieeren Bramah te openen, //ij heeft alzoo de uitgeloofde belooningvan 200 gewonnen. Op de tentoonstelling bevindt zich een kostbaar schaakbord met stukken, vervaardigd door Weiss- haupt cn Zn., te Hiimu, hetwelk volgens den Herald is aangekocht door prins Demidof voor de som van 1000 Zoowel het bord als de 1 stukken zijn in den rcnaissancc-stijl bewerkt; de velden zijn van schilpad en paarlmoer en de rand is met goud, zilver en robijnen versierd; aan ie- deren hoek bevinden zich engelenbeelden met vleugels in bloauw en zilver, de zijden zijn met zilveren zwanen en festons van goud en robijnen voorziende schaakligureu bestaan uit goud en zilver cn ziju met veel smaak uitgevoerd; «1e voor naamste stukken, met robijnen bezet, zijn por tretten van Duitsche en Fransche vorsten uit ou den tijd, met hunne ridders, en de torens op oli fanten. De stad Tippornry heeft dezer dagen in on beschrijfelijke opschudding verkeerd, ter zake van het begraven eeuer schijndoode vrouw. Ziehier hoedanig het geval zich heeft toegedragen. Ma ria Neill overleed, zoo liet scheen, laatstleden Zondag in het armengcstickt, en den volgenden dag werd zij op «Ie nabij die stad gelegen begraaf plaats tor aarde besteld. DingsJag ochtend kwam een man voorbij het kerkhof ou hoorde klangtoouon uit den grafkuil voorkomen. Hij spoedde zich naar de stad en verhaalde wat hij had gehoord. Op dit berigt stroomde de gan- sche bevolking naar het kerkhof en dc directeur van hel armengostïcht zond er twee zijner onder geschikten heen, om zich van do waarheid te overtuigen. Bij hunne terugkomst verklaarden zij, dat, toen de doodkist geopend was, Maria Neill bevonden werd te liggen op hare zijde, dat het lijkkleed verscheurd, de muts, welke men haar op het hoofd had gezet, afgerukt, het ge laat met vete bloedige krabben overdekt en einde lijk zij zelve iu zulken toestand aangetroffen was die do zekerheid gaf, dat zij levend moet zijn be graven en wanhopige pogingen hebben aange wend, om de doodkist open te breken; thans echter was zij werkelijk overleden. Men had deze ongelukkige vrouw reeds 24 uren na baron schijnbaren dood ter aarde besteld en een staat van langdurende bezwijming voor wezentüjk overlijden aangezien.(Men zal echter wel doen aau dit verhaal niet meer geloof te slaan, dan aan de tallooze vroegere verhalen van dezelfde soort, waarvan niet een wezenlijk is geblekea waar te zijn geweest.) Prins Frederik der Nederlanden hooft, naar men verneemt, de schoone heerlijkheid Fo- gelvik bij Stokholm, iu Zweden, voor de som vau 800,000 rd. aangekocht Alteen uil de provincie Osnabruck zijn in hot afgeloopen jaar naar Holland uitgevoerd voor 180,000 thaler aan linnen, schier-en zeildoek De Londensche Times deelt een berigt me de uit Turijn, volgens hetwelk onderscheidene bisschoppen tegen de oprigting aldaar van eene kapel voor de uitoefening der Anglikaansche godsdienst geprotesteerd hebben. Te Florence heeft de regering zekeren En- gelschman, Walker genoemd, en drie of vier Flo- reutijnen, die bij hem den bijbel van Diodaii la zen, in hechtenis doen nemen. Deze Walker was een groot vriend van den graaf Qiueciardini die om dezelfde reden uit Toskanen is verbannen. Men maakt echter de opmerking,dat ergeenewet iu Toskanen bestaat, welke verbiedt, dat er eeni ge personen bijeenkomen, om den bijbel, zelfs in Protestantschen geest, te lezen. Men spreekt veel van oen manifest, hetwelk de Koning vau Napels eerstdaags aan de verschil- londe Katkolijke regeringen wil rigten. Uit Napels wordt gemeld, dat de stad Bari, in dat rijk gelegen, den 20sten Aug. door eene aardbeving was vernietigd. Alle huizen waren vernield of verzonken. Reeds waren 700 lijkea opgedolven. Al de hoedcraakers te "Wcenen, hebben van hoogerhand bevel ontvangen, geone zooge naamde Kossuth-, Klapka- of //olsteiuer hoeden in hunne winkels te koop te stellen.

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1851 | | pagina 1