CÏk3 'rnmhk* i warn 2'!* JA AUG. NO. 43. VRIJDAG 26 SEPTEMBER 1851. NO. 95. J. QUlNTüS, Uitgever Redacteur. ABONNEMENTS-PRIJ S. Voor IJ jaar -2,00. Voor een jaar ----------- - 1,50, Voor zes maanden - -- -- -- -- - 1,00. Voor drie maanden - -- -- -- -- - 0,50. Alles volstrekt in vooruitbetaling. Verschijnt eenmaal per week. PRIJS DER ADVERTENTIES Voor een jaar, niet boven de 5 regels - - - 5,00. Roven 8 tot 16 regels, voor de eerste plaatsing - 1,00. Voor 8 regels of minder, dito ------- 0,50. Voor elke volgende plaatsing ------- 0,25. Brieven en ingezonden stokken franco. ©enig orgaan ircr Nebcrlaniicrs iit Noorö GVmerika, anti liet nieuws, ben tocstnnb cn bc belangen tmn l)ct ©ube cn Nieuwe babetlanb gewijb. THE SHEBOYGAN NIEUWSBODE, The only Dutch (or Holland) paper in the United Slates IS PUBLISHED EVERT FRIDAY, at the rate of $1,50 per annum or $1,00 for six months Payable in advance. Jig> Office: Nearly opposite the New-York Store. TERMS OF ADVERTISING (Sixteen lines or less mahe a square.) Square, for 1 week $1,00 2 weeks 1,25 Business Cards, of 5 lines or less,pcr an. 5,00 Square, 3months 3,00 Square, 6 months $5,00 one year 8,00 Evenr subsequent sq. 4,00 One column,6 ino'ths20,00 1 year 30,00 All casual advertisements must be paid for in advance. Postmasters throughout the Union are politely re quested to act as agents for this paper. Lottcrsand Communications to be prepaid. All kinds of blanks for sale AND Of every description, in the English, Dutch, French and German languages, neatly and promptly done at the office of the NIEUWSBODE. J. QUINTUS. Shoboygan, "Wisconsin. Publisher Editor. 0 c x i s t c n wan (Europa. NEDERLAND. 's Gravenhage, 25 Aug. Heden morgen verspreidde zicji in de residentie de blijde mare, dat H. M. onze geeerbiedigde Koningin in den af- geloopeu nacht, omstreeks vier uur, gelukkig be vallen is van eencn zoon. H. M. evenzeer als de jonggeboren prins bevinden zich, zoo men ver neemt, naar omstandigheden bijzonder welvaren de. Deze vermeerdering van het koninklijke gezin zal voorzeker veel leed verzachten, dat liet fa de drie vorige jaren in zoo ruime mnte had on dervonden. Ter viering van deze heugelijke gebeurtenis, •wapperen er vlaggen van vele openbare en bij zondere gebouwen, en doet zich het klokkenspel bij afwisseling hooien. De geboorte van den prins is den volke op de gebruikelijke wijze aangekondigd, met het lossen van het geschut. Amsterdam, 25 Aug. Naar men verneemt, zou er beslist zijn, dat, daar de gemeentewet" gee ne bnlp-of onder-burgemeesters kent of duldt,men thans tot het denkbeeld is gekomen, om, ofschoon de «roote meerderheid der Tweede Kamer zich bij de behandeling in de sectien van de wet op de veteenigingen en de vergaderingen, tegen het be houden der directeuren van politie verklaard heeft, die ambtenaren toch in wezen te laten. Het voornemen zoud© ziju, drie of meer rijksdi recteuren te benoemen, die bezoldigd zoudeu wor den uit de schatkist. Deze ambtenaren, meer bij zonder belast met het toezigt over de vreemde lingen, zouden de onderscheidene provinciën on der hun politic-beheer verkrijgen, en als het ware in de plaats treden van de commissarissen des Konings, de procureur-generaals bij de geregtsbo- ven en de officieren van justitie, die thans, ieder voor zoo veel hem betreft, het toezigt over den geregelden gang van zaken hebben. Aan deze rijks-directeuren zou tevens worden opgedragen, de burgemeesters omtrent de gemeentelijke poli tie te dienen van advies, waarvoor de gemeente besturen verpligt zullen worden, klerken ten dien ste van de directeuren te bezoldigen, alsmede lo kalen, ameublement en schrijfbehoef ten te ver schaffen. Naar wij vernemen, is heden een persoon gearresteerd, ais verdacht van den moord in de Kalfjeslaan te hebben gepleegd, en moet hij reeds door een' der getuigen zijn herkend. Wij kun nen bij deze gelegenheid melden, dat het werk tuig, waarmede de moord gepleegd is, geen knip mes muar een gewoon broodmes was. Ook heelt men op de plaats der misdaad een fleschje met zwavelether gevondener moeten reeds een groot aantal getuigen in deze zaak zijn gehoord. [Volgens de laatste berigteu had de gearres teerde niets bekend; evenwel verklaarden zeei veel personen hem voor den dader te herkennen, moetende men zelfs eene bloedvlek aan zijnen broek hebben ontdekt Gemelde persoon is sjou wer van beroep, en moet reeds vroeger eene cri minele straf hebben ondergaan.] Maastricht, 18 Aug. Zaturdag 1.1. is alhier door de zorg van de directie der Aken-Maas- trichtsche-spoonvegmaatschappij aanbesteed een gedeelte van den in aanleg zijnden spoorweg van Aken naar Maastricht, en wel tot het aanzienlijk bedrag van drie en eene halve ton gouds of ƒ350, 000zijnde 'gegund aan een' in Aken wonenden aannemer als laagsten inschrijver. De daarop volgende inschrijver was de aannemer Bicher o van Maastricht.Ook deze belangrijke aanbeste ding is een nieuw bewijs, hoe zeer men verlangt naar de verwezenlijking van dit plan. Groningen, 28 Aug. Bij besluit van den 2Csten dezer, heeft Zijne Majesteit goedgevonden te bepalen, dat een aantal van veertien opzieners of werkbazen, op Rijks kosten naar Londen zul len worden gezonden, ten einde, onder geleide van twee deskundigen, de tentoonstelling te be zoeken. De minister van bïnnenlandschc zaken, met de uitvoering van dit besluit belast, heeft tot gelei ders aangewezen den hoogleeraar dr. P. L. Rijke eu den secretaris der Geldersche maatschappij van landbouw, dr. W. C. H. Staring. Wij vernemen met veel genoegen, dat de heer H. Dectgbx, instrumentmaker alhier, verkozen is J om een van dat 14tal te zijn, en dat alzoo ook een bekwaam industrieel uit onze stad van lands- wege de reis naar de groote wereldtentoonstelling zal maken, ter bevordering der vaderlandschc nij verheid.Het verblijf te Londen met de reis van en naar Rotterdam, terug, zal 3 weken duren en geeft dus ruimschoots gelegenheid aan de onder scheidene personen, om ieder de tot zijne bijzon dere industrie hehoorendc afdeelingen naauwkeu- rig na te gaan en te bestuderen. (Gr. C't.) Paramaribo, 3 Julij. "De gele koorts heeft zich in de laatste dagen zoowel op de Iiolland- sche, als op de Noord-Amerikaansche koopvaar dijschepen vertoond. De sterfte is weder merk baar toegenomen. Op vertoog van de genees kundige commissie, zijn door het Gouvernement eenige maatregelen van voorzorg genomen om trent de ligging der schepen, het sluiten der kroe gen, enz. Tot ergernis van de geheele bevolking, zag men nog eergisteren geheele troepen beschon ken matrozen door de straten loopen, en anderen vond men op stoepen, enz. liggen slapen. Dit heet kwart verterenDit schandaal heeft 4 of 5 dageu achtereen aangehoudenMen be- hcoft zich dus Diet te verwonderen, dat van de 70 man van de stoomboot, in een paar dagen 40 naar het hospitaal werden gebragt. De meeste van dezen zijn evenwel tot nu toe niet ernstig ziek." Enz. B E L G I E. Brussel, 23 Aug. Liet Nederl. jagt Maas- nysnph, dat bij den wedstrijd in Belg:© den prijs heeft behaald, is heden naar Nederland terug gekeerd. In de Hamb. Borscnh. van den 20 Augs. leest men het vclgende, overgenomen uit de Flensburger Zeil.: "Westksut van Sleeswijk den 16 Augustus. Onder dagteekeuing van den 1 Augustus 11. is door de kerk visiteurs van de ambten Ilusum en Bredstcdt de volgende circu laire uitgevaardigd. Er is ter onzer keunisse gebragt dat iu verscheidene kerken niet eiken zondag het gebed voorliet kouinklijke huis plaats vindt; desgelijks dat heeren predikauten, bij, het uitspreken van het gebed voor bet koninklijke huis, zich niet bepalen bij de namen en titels van de, in de bekendmaking der koninklijke sleesw- holst regering van den 1 Februarij 1848 voor komende, allerhoogste personen, maar iutegen- deel zich daarbij meer of minder veroorloven bij voegingen van verschillenden aard, voor of na de bedoelde voorbede. Daar het ons intusschen oorbaar voorkomt, dat telkens bij de zondags- preek het gebed voor den koning en het konink lijke huis worde uitgesproken, en het ook als noodzakelijk toeschijnt, dat ten opzigte van dat gebed volkomcne gelijkvormigheid worde in acht oenomen, zoo wordt aan de gezamentlijke heeren predikanten, bij deze bevolen, aan het einde van elke zondags-preek te bidden voor het koninklijke huis, en zich daarbij, zonder eenige de geringste verandering, te bedienen van de volgende woor den: Heere God! zegen Z. Maj. den koning Frederik den Zevende; H. Maj. de Koningin-we duwe Caroline Amalia; II. Maj. de Koningin weduwe Maria Sophie Frederika; Z. K. H. den erfprins Frederifs Ferdinand en gemalinH. K. H. de erfprinses Carolinezoo ook de overige ko ninklijke Prinsessen en geheel het koninklijke huis, Amen. De heeren predikanten zullen zich- zeiven de gevolgen te wijten hebben van alle zoodanige afwijkingen bovenstaande voor schrif ten, als waarvan zij zich mogten schuldig maken, (get) W. Johansen Caspers." Het gevolg van de talrijke landverhuizingen der Ieren naar de Ver. Staten, uit de jongste volkstelling blijkbaar, doet zich reeds dezen zo mer bijzonder gevoelen. In verschillende streken van het rijk is gebrek aan handen, om de zeer ruime graansoorten te velde te snijden en binnen te brengen. De graanbouwers zullen voor dit jaar al thans genoodzaakt zijn boogere loonen te betalen, doch de geest van velen is reeds werkzaam, om op werktuigelijke wijze in het gebrek aan handen voor den graan oogst te voorzien. Er is op de tentoonstelling zelve een werktuig van Amerika's vinding tot het snijden van het graan in groote hoeveelheid aanwezig, en de Heer Mechi beroemd om zijnen ondernemenden geest in al wat den landbouw betreft, heeft reeds proeven daarmede genomen, die aanvankelijk niet kwalijk geslaagd zijn. Intusschen heeft hij bevonden dat de ma chine (van den Heer M. Cormick) voornamelijk geschikt is om op groote vlakten te werken, en dat zij in landen met vele greppels en water slechts zou voldoen. Hij heeft er eenige verbe teringen aan gebrast, die echter nog geene an dere schijnen uit te sluiten. "Wat zich het meest tegen het algemeen aanwenden van dit werktuig zal aankanten, is, dat het wel voor het snijden, vooral bij lange halmen, dienstig kan geheeten wordenmaar dat dan nog de arbeid van het naar binnen halen van het graan overblijft, welke bier juist te moeijelijker wordt, omdat door de machi ne meer koren afgesneden ligt Er zijn dus op een gegeven oogenblik nog meer handen dan gewoonlijk noodig.te meer, daar het nog gevaar lijker is gesneden graan lang te laten liggen, dan het eenigzins buiten den tijd op den stengel te laten. Hoe het zij, de behoefte zal dwingen naar middelen om te zien, ten einde in het opgcmelde gebrek te voorzien. Een zekere Heer Aliens, heeft een voor het vangen van walvisschen bestemd geweer uit gevonden. Het werpt eene lans, die, nadat zij in bet ligchaam van den visch is doorgedrongen, ontploft en alzoo aan het dier eene onmisbaar doodelijke wonde veroorzaakt Dit geweer weegt 23 pond en drijft met eene gewone lading bus kruid de lans, op 120 voet afstand, 6 voet in den grond. Uit Rome wovdt gemeld, dat de tegenstan ders vau het Pauselijk bewind thans ais regel hebben aangenomen, dat men de geestelijke per sonen naar de wijze der Oostenrijkers, dat is met stokslageu, moet bejegenen, en dat een bejaarde prelaat, Mazolini Argy, welke uit Modena was gekomen om eenige kerkelijke belangen te rege len, daarvan het slagtoffer is geweest, vermits hij in den laten avond,door slechts een' bediende ver gezeld, huiswaarts koerende, door een aantal jon gelieden is overvallen en duchtig mishandeld. Uit Rome wordt iu de laatste berigten van verscheidene nieuwe moorden melding gemaakt. Zoo onder anderen is de directeur van policie te Pesaro, aan de deur zijner woning omgebragt Op het feestmaal te Dublin, van den 24sten Augustus, ter eere van den heer Reynolds gege ven, werd de tweede toast uitgebragt op den Paus, wiens wereldlijke magt wel beperkt was, maar wiens geestelijke magt werd geeerbiedigd door 200 miïiioenen menschen. Mogt"zeide de heer Reynolds lord Russel met zijne titel-wet komen opdagen, dan zal men eerst de armeo moeten verdubbelen en als de regering de hand aan den geheiligden per soon eens bisschops wil slaan, dan zal zij eerst over duizenden lijken moeten treden." In een nieuw werk van E. Suegetiteld Bonne Aventure, levert de bergman-romanschrij ver eene schets van zijne staatkundige geloofsge- nooten, welke wij onzen lezers als eene merk waardigheid mededcelenIn Duitschland, Ita lië en Frankrijk tracht eene menigte berooide, naijverige en nijdige menschen, die zich in het slijk der maatschappij wentelen, het domme en woeste graauw tegen de koningen, de aristocra ten en de priesters op te hitsenMaar die na jagers van populariteit wekken bij de bezadigde mannen van alle lauden slechts walging en me delijden. Alleen dan, wanneer die schreeuwers te stoutmoedig worden, zet men ze goed en wel achter de traliën, om daar op hun gemak na te denken over de onaangenaamheden van dia schoone rol van revolutionnairen, belangwekken de kategorie van bedrogenen en bedriegers. Die menschen zijn, Gode zij dank, niet in staat Euro pa schrik aan te jagen. Het is een ras van schreeuwers en lafaards, die men met zweepsla- fen spoedig naar hunne zolders en holen terug- rijft. Ne«u, dat elke staat voor bet groauw m de steden eene ijverige, meedoogenlooze, door trouwe militairen ondersteunde politie, ten p'; lande verstandige en aan de aristocratie g- priesters hebbe, dan tart ik de ontrustsr revolutionnairen van Europa, om zie iür- ven roeren." De Messager verhaalt in ernst van een' 23ja- rigen hoefsmid,die zulk eene sterke stem beeftjvan vier octaaf omvang, dat men hem drie uren ver kan hooren. /Zij heeft twee paarden onder het beslaan doof gezongen, wier eigenaars hem nu De Wedstrijd tnsschen de Amerika eu de Titania. Londen Times.) De belangwekkende strijd, die de geheele zeevarende wereld zoo ernstig heeft bezig gehouden, greep gisteren plaats in de nabijheid van het eiland WighL De America lag woensdag avond ten half tien ure in Portsmouth-dok en verliet die haven gisteren morgen ten half zes ure. Om 10 ure 's morgens verlief zij Cowes en zeildo naar do Nab, welke zij ton 11 ure verliet, gezamentlijk met de ijzeren Schoener Titania van 100 ton, toebehoorende aan R. Stephenson, Lid van het Parlement; de wedstrijd was voor 40 mijlen uiten 40 mijlen terug. Bij bet uitzeilen werd Z. O. gestuurd met sterken \V. N. W. wind. Ten 5 ure kwam de America op omstreeks 10 mijlen atstands van de Nab weer in het gerigt van Portsmouth; er was toen van de Titania nog niets te zien. P. S. Ik open dezen, om to zeggen, dat de America haar togt heeft afgelegd en verre de overwinning heeft behaald. Da Wedstrijd; de uitslag. Liverpool Times.) Het spijt ons niet, dat de Titania overwonnen '\9. Het is eene dier mannolijke nederlagen, die geene knaging achterlaat Hebben de Americanen in het Industrie-pa leis den strijd verloren, rij hebben getriompheerd op do Britsche wateren en moge de uitkomst ons voor het oo- genbhk beschamen, rij zal de waarheid bevestigen van net schoone gezegde, door Bulwer gelegd in den mond van Richelieu '«wij kennen het woord nederlaag niet" Een Engelsch Scheeps bouwmeester heeft reeds aan geboden, om binnen tien weken een yacht te boawen, dat den kamp met America's sterrenvlag zal bestaan, doch de uitdaging is voorzigtiglijk afgeslagen, gewis nit overtuiging, dat eene nieuwe overwinning, bij de onder vinding dio onze bouwmeesters nu bezitten van hetgeen do America, volgens een nieuw en vernuftig plan ge bouwd, veruieenen, vrij onzeker zoudo wezen. Een der Zeevaartkundig schrijver, die rich in een der morgenbladen tot het publiek wendt, is van meening, dat het welslagen van het vreemde vaartuig uit het wes telijke halfrond, evenzeer aan zijn tuig en want, ais aan zijn algemeeno vorm is toeteschrijven. Uit dit aües riet men, wat mededinging vermag. Zij drijft den geest tot onderzoek naar de oorzaken voor ver kregen uiUiomslen, rij stelt beginselen vast; en het is zoowel bij den bouw van schepen, als bij den aanfok van vee, dat uitgebreide ondervindingen het volkomonste. het volinaakste in zijne soort leert voortbrengen, hetwelk inenschelijk vernuft en kapitaal bereiken kan. Toen Karei de Groote Noordache zeilen op de Middel- landsche zee zag, bedekte hij rijn aangerigt met zijne handen en weende. Hij voorzag de toekomst. Toen Koningin Victoria, gisteren eene week geleden, getuige was van den triomf van een Amerikaan sch vaartuig in het water, dat den voet van haar landgoed bespoel U deed rij, wat Karei had behooren te doen. Zij deed onder zoek naar de grootere voortreffelijkheid, die de overwin ning had verzekerd en gaf zwijgende den raad aan hare onderdanen, om in edelen naijver hun voordeel te doen, ten einde de eervolle plaats, die zij bekleeden in den voor uitgang der volken, te behouden. De beschaving der natiën, als wij meermalen heb ben gezegd, is tot den huidigen dag gebonden aan geo- grapbische ligging. De koopman jaagt den handel na,en waar hij rijn kantoor oprigt, verrijzen de altaren van Godsdienst, wetenschap en zedelijkheid. De Vereenigdo Staten beslaan na eene plaats op den aardbol, dio groo tere handelsvoordeelen aanbiedt, dan ooit aan ©enig an derder oude of hedendaagscbe volken was toebedeeld. Langer dan eeno eeuw reeds erkenden wij geen me dedingers meer in eenige practische wetenschap; in handelszaken verachtten wij do concurrentie; en eedert de hooghartige Hollander zijne vlag op de Theems deed wapperen en wegvaagde, wat tegenstand bood, boogden wij zonder tegeuspraak, op do heerschappij dor zeeën. Sedert eenigen tyd hebben de Yankees vreedzamen in breuk gemaakt op onze privilegiën in het zeegebied, wel niet door ons te verdrijven^van het element, waarop onze trots het kruis van St George ontplooit, maar zich langzaam en trapsgewijze op gelijken voet tc Zij deden het niet door toeval of gunst, m< - strenge aanwending van de groote beginselen del en wetenschap. Met onze eigene natie v "v. n ziju rij even ondernemend geweeet, maar hebbvn meer

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1851 | | pagina 1