2feJAARG. NO. 42. VRIJDAG 15 SEPTE3IBER 1851. NO. 94. J. QUINT US, Uitgever Redacteur. ABONNEMENTS-PRIJS. Voor IJ jaar2,00. Voor een jaar ----------- - 1,50, Voor zes maanden - -- -- -- -- - 1,00. Voor drie maanden - -- -- -- -- - 0,50. Alles volstrekt in vooruitbetaling. 'mwkhe Verschijnt eenmaal per week. PllIJS DER ADVERTENTIES. Voor een jaar, niet boven de 5 regels - - - 5,00. Boven 8 tot 16 regels, voor de eerato plaatsing - 1,00. Voor 8 regels of minder, dito ------- 0,50. Voor elke volgende plaatsing ------- 0,25. Brieven cn ingezonden stukken franco. Êcnig orgaan iter Xcöcrlanbcrs in Xoorir Amerika, aan Ijct niemss, ben loestanb eit be belangen oan bet (Pnbe en JCienme babcrlanb getoijb. THE SHEBOYGAN NmTWSBODE, The only Dutch (or Holland) paper in the United States is published every friday, at the rate of $1,50 per annum or $1,00 for six months Payable in advance. JgZ Office: Nearly opposite the New-York Store. terms of advertising: Sixteen lines or less malie a square.) Square, for 1 week $1,00 Square, 6 mouths $5,00 2 weeks 1,25 Business Cards, of 5 lines or less,per an. 5,00 Square, 3inoulks 3,00 one year 8,00 Every subsequent sq. 4,00 One column,mo'ths 20,00 1 year 30,00 AH casual advertisements must bo paid for in advance- Postmasters throughout the Union are politely re quested to act as agents for this paper. Letters and Communications to bo prepaid. J.HI kinds of blanks for sale AND Of every description, in the English, Dutch, French and German languages, neatly and promptly done at the office of the NIEUWSBODE. J. QUINTUS. Sheboygan, Wisconsin. Publisher Editor. J3 e r i g t e ti van n r 0 p a. NEDERLAND. 's Gravenhage, 18 Augustus. Bij de Synode zijn van vele kanten adressen, ingekomen, tot strekking hebbende, om de handhaving te ver zoeken van de rugten en belangen der diakonien in verband met het eerlang van de landsregering te verwachten ontwerp van algemeene armenwet Zeer ernstige beraadslagingen, die ool^joor het hoofd van het ministerieel depardement werden bijgewoond, hebben de*6erkvcrgadcring tot het besluit geleid, om voor hetAgenblik van alle naar buiten werkende maatrt^Pen te dezen zich te onthouden en aan de algemeene Synodale Commissie een onbepaald mandaat te geven, om te handelen wanneer en zoo als zij bevinden zal te hooren." De voordragt van wet op de jagt wordt dagelijks te gemoet gezien. Mmpv&rwacbt, dat het eigendomsregt als de grondslag van het jagt- regt zal worden beschouwd ;dat de registratie, tot dus veryeieischt om dat regt voor zijne lande- jjjen fj^doeo gelden, zal vvordeu afgeschaft, met inhoudIfiCusscben van de verpligting om door geregelde afpaling van den wensch tot handha ving van zijn regt te doen blijkendat de gel digheid der jagtacten door de euge grenzen dei- arrondissementen niet zal worden beperkt Men verzekert, da} het wetsontwerp op liet Lager Onderwijs nagenoeg gereed is en in geest en strekking veel overeenkomst met het vroeger tijdens het m'misterie van den heer de Kempenacr ingediende, hebben zaL De op heden bepaalde verkoop van goe deren van wijlen Z. M. Willem I'I beeft geen voortgang gehad, en zijn die goederen, zoo men vernemt, door 'Z. M. dén Koning aangekocht. De goederen hadden in veiling opgebrugt de som van 225,060. Van den 19deru Naar men verneemt zullen de vergaderingen van de algemeene synode der Nederl. Herv. kerk in de volgende maand in deze residentie hervat worden. De algemeene vergadering van het onder wijzers-genootschap werd den 14 dezer te 's Gra- venhage ten 11 ure geopend, met eene voorlezing van Dr. W- Gleuns, die optrad in plaats van Prof. de Groot, welke te Pyrmont door eene ligte on gesteldheid opgehouden werd. Hij sprak over wijlen Th. van Swinderen, als een voorbeeld van werkzaamheid, liefde en godsvrucht. De rede voering werd voorafgegaan en afgewisseld door toepasselijke gezangen, onder de leiding van den onderwijzer Keuskampte 's Gravenbage. De vergadering werd bijgewoond door Z. Esc. den Heer Minister van Justitie, door eenige ledeu van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Ge- neraal, den voormaligen inspecteur van het mid delbaar en lager onderwijs, verschillende school opzieners en eene menigte onderwijzers uit alle provinciën des lands. Na het houden der rede voering werden de belangrijke werkzaamheden voortgezet en met eeu vriendschappdijken maal tijd besloten. Uit het medegedeeld verslag bleek, dat het genootschap voortdurend in bloeijenden toestand verkeert; dat het getal afdcelingen thans 158 be draagt en het getal leden geklommen is tot 1015. Onder de punten, die tot discussie aanleiding ga ven, behoorden o. a. de voorstellen der hoofd-ver- eeniging en die der gewestelijke vereeniging Zuid Holland, nopens het betalen eener jaarlijksche contributie door de leden, welke voorstellen ech ter met groote meerderheid zijn verworpen. Onder de ingekomen mededeclingen verdient melding eene voordragt van Dr. Buddingh, bij zonderheden behelzende omtrent zijne reis in Noord-Amerika, en omtrent zijn onderzoek in de nieuwe wereld op het gebied van booger en lager onderwijs. De twee volgende punten werden doorhem meer bijzonder in het licht gesteld: 1) de groote ontwikkeling, aan het onderwijs van de vrouwen iti de Vereenigde Staten gegeven, zoo zeifs, dat zij, zelfs in aanzienlijk getal, de hoogere vakken vau wetenschap beoefenen en bestuderen, 2) dat, bij een algemeen vrij onderwijs, desniet temin het gebruik van den bijbel zelfs op gemeng de scholen toegepast Voorts is bepaald, dat de volgende algemeene vergadering zal gehouden worde^fc^ssen. Wij vernemen met genoegeHPit de 2do luit Boom, van het 7de reg. infanterie, die met vergunning der regering de jongste expeditie in Kabylie bijwoonde, door den President der Fran- sche republiek is benoemd tot ridder van het Le gioen van eer, wegens betoonde buitengewone dapperheid. II. B.) Amsterdam, 18 Augustus. Gisterenavond vonden; de ouders riepen op het ontdekken van deze onbedriegelijke kenteekenen van hekserij, eenige buren ter raadpleging te zamenmet al gemeene steramen kwam men al spoedig daarin overeen, dat het zieke kind bekold was; maar nu gouwen heeft het verzoek der moeder van Kip- pol y te de Bocarme van de hand gewezen, om het volgende grafschrift op de lijkateen haars zoods te plaatsenFitium meum Hippdytvm comitem de Bocarme jvridico supplicio neci tradi- was de vraag, door wien De noodige bezwerin-1 turn die 19a. Julii 1851, hic ego mater Ida i de nabijheid dezer hoofdstad een' gruwelijke |in Groesbeck 2,79cb0 ..J t ...I r\ i"i II., TT.7.... 1 r. V* moord gepleegd. De bijzonderheden, welke wij uit eene goede bron daaromtrent vernemen, kó men op het volgende neder. De vrouw van ze keren bakker K. alhier begaf zich gisteren.tegen het vallen van den avond in eene vigilante naar Amstelveen, waar zij voor hare gezondheid bij den smid R. eenigen tijd zou logeren. Buiten de stad gekomen, was zij uitAet rijtuig gestapt en had den koetsier bevolen; vooruit te rijden, zullende zij hem nakomen. Later was zij door een jong man, van omstreeks 26 a 28 jaren, ta melijk zwart van uitzigt en gekleed met een buis, hebbende een pet op het hoofd, en die van de stads zijnde kwam, ingehaald en was met liem omstreeks negen uur de lvalfjeslaau opgewandeld. Eenige personen, voor de op den hoek der laan gevestigde herberg de Uitkijk staande, ontwaar den eenige oogeublikken later, dat die vrouw ne vens den weg op het gras en de man naast haar geknield lag. Een van die personen begaf zich derwaarts, en op zijne vraag, wat der vrouw scheelde, bekwam hij van den man ten antwoord, dat zij een toeval had gekregen, hetgeen wel meer het geval was, doch dat zij spoedig weder zou bijkomen, aanbiedingen van hulp wees hij van de hand. Later, toen men de beide personen niet zag wederkeeren, begaven zich nog eenige lieden naar dezelfde plaats e» vonden toen de vrouw al leen nog daar liggende, doch op eene gruwelijke wijze omgebragt.* De armen waren met een touw achter op den rug vastgebonden.de keel was tot op het nekbeeu afgesneden en een der mid denvingers was diep iugekorven en gebrokende gouden ring, die dïvaraau zat, was hut den moor denaar niet gelukt er af te schuiven. Waarde had de vrouw, naar wij vernemen, slechts weinig bij zich, vermits zij hare goederen en zelfs hare zilveren snuifdoor in het rijtuig had achtergelaten. Het mes, waarmede de misdaad gepleegd is, een gewoon knipmes, is gevonden. De dader is onbekend. De heer regter-coramissaris Schooneveld heeft met den heer substituut-officier Karseboom heden derwaarts begeven, tot het doen van onderzoek. Uit Alexandrie meldt men van den 30sten Julij, dat de consul-generaal der Nederlanden al daar, de heer P. A. Schulp, den 24sten in den ouderdom vau 7 4 jaren overleden en met veel plegtigheid ter aarde besteld was. Hoorn, 17 Augustus. Gisteren iu den vroe gen ochtend werd eene 82jarige vrouw, de wed. K., dood in hare woning gevonden, waar zij door middel van ophanging eeu einde aan baar leven had gemaakt Men schrijft deze onvergefelijk daad toe aan de volgende bedroevende oorzaak Eenige weken geleden werden er in het hoofd kussen van een kind, dat reeds geruimen tijd ge sukkeld had, zoogenoemde kransjes, roozen en andere door de bedveren gevormde bloemen ge- gen werden te werk gesteld, een zwarte haan werd geraadpleegd en spoedig de toeverkol ont dekt, zijnde niemand anders dan de wed. K, die van dat oogenblik af, telkens wanneer zij zich veitoonde, blootgesteld was aan verregaande be- leedigingen vau het gemeen, dat haar voor too- verkol en heks scheldende en uitmakende, zeker verder en tot mishandeling zou zijn overgegaan, indien vrees door de regterlijke magt dit niet had belet; het ongelukkige voorwerp dezer domme bijgdoMÜge inbeeldingen heeft zich dat zoo sterk aangetrcSten, dat zij gedurend^cle laatste dagen van haar leven naauwelijks het hoofd buiten de deur durfde steken, en het wordt door niemand betwijfeld of zij heeft ten gevolge daarvan zich van liet leven beroofd. Arnhem, 1S Augs. Uit de missives van de burgemeesfc^der gemeenten Wisch, Gendrin- gen, Bxperlo, Groesbeek eu Alten, daar bij aan d^^deputeerde Stateu der provincie Gelderland berigteude wegens den aldaar onlangs ingevallen hagelslag, door welken het veldgewas geheel verwoest en verder aanzienlijke schade is toegebragt, blijkt bij eene aanvankelijke opne ming van de geleden verliezen dezelve bedragen in de gemeente Alten omtrent ƒ20.000,00, iu Wischƒ42,806,48, in (Adriugen 108,449,20, in Bergh 12,449,85, ï^^inxperlo 1,381,91. -m ar^pi u aeuui Van den 19. Naar^^l verneemt, zal Z. M. de Koning in het 'begin der maand September e.k., ter gelegenheid eener tentoonstelling van de afdeeling Vcluwcn-zoom der Gelderse he maat schappij van landbouw, deze stad bezoeken. Zwolle, IS Augustus. Men verneemt, dat er ernstige pogingen worden aangewend, om den lang gekoesterden wensch te vervullen tot het bouwen van eeno vaste brug ov^r den IJssol, nabij het Katerveer, en dat er eene Bist circuleert van inteekening, tot het bijeenbrengen van de benoodigde gelden tot uitloviug vau eene premie, voor het buste plan daarvan te leveren.Ook is weder het voornemen opgevat, om door eene sier lijke brug voor voetgangers de wandelingen langs de Willemsvaart te vereenigen met die van het Nieuwe werk.tjeze laatste brug zoude gelegd worden bij Thijsscn aan den Spooldcrberg. Evenzeer als de brug over den IJssel van den grootsten invloed zal zijn op de welvaart en de gemakkelijke communicatie van meer dan eene provincie, zal de laatste ovei>de Willemsvaart niet weinig toebrengen tot veraangenaming van het verblijf in de hoofdstad van ons gewest. Uit de Javasche Couranten tot en met den 21sten Junij, met den landpost aangubragt, blijkt, dat de cholera nog op het eiland bleef aanhou den, doch op verschillende plaatsen in hevigheid scheen af te nemen. [Te Batavia zelf kan de ziekte bijna als geheel geweken worden beschouwd, zijnde er in de laat ste dagen geene sterfgevallen geweest en in het militair hospitaal nog slechts drie lijders ouder be handeling. Het hevigst schijnt de cholera te Soerabaya te hebben gewoed.] Z. M. fregat Prins Hendrik heeft met nog an dere vaartuigen een kruistogt ondernomen bezui den de Saleijer-eiluuden, maar geene zeeroovers ontdekt. De gouverneur-generaal heeft den lOden Junij eene publicatie tegen den slav enhandel doen uitvaardigen, volgens welke die handel en do in voer van slaven in Nederlandsek-Iiulie blijven verboden. De aangebragte slaven zullen mits dien dadelijk vrij zijn. Onder den verboden sla venhandel is ook begrepen het aanvoeren of ver voeren van kinderen beneden de 10 jaren, met oogmerk om ze in of tot dienstbaarheid op te voeden. Te Antwerpen zijn tot deelneming aan den wedstrijd der Yachtclub aangekomen, eeu jagt van Prins Hendrik der Nederlanden, een jagt van den havenmeester van Rotterdam, een jagt- boeijer van het huis de Cock van dezelfde stad, en een jagt van een liefhebber uit Hellovoetsluis. Men verwacht er nog een van de maatschappij Tot bevordering van Handel en Zeevaart te Mid delburg. De stedelijke raad van Bergen in Ilcne- chissu de Chasteler, comitissa de Bocarme, su- premum vindicem expectare jussi. (Mijnen zoon Hippolytus graaf de Bocarme, den I9den Julij 1851 geruyteljjfe ter dood gebragt, heb ik, zijne moed<t Ida, markiezin de Chasteler, gravin de Bocarme, hier den Oppersten Wreker doen ai- wachten.) In den omtrek van Parijs bevinden zich 8200 restaurants en herbergen; de ontvangst de zer huizen is des Zondags,bij fraai weder, gewoon lijk 2,500,000 frs. Op die dagen ontvangen de rijtuig-en paardenverhuurders 160,000 frs.; de spoorwegen 220,000 frs.; do inrigtingen van opeiibaar vermaak in de stad 1,200,000 frs.voegt men hierbij de ontvangst van kleederkoopers, enz., dan kan men aannemen, dat do uitgaven voor de Zondags-vermakuu te Parijs gewoonlijk bedragen 9 millioen francs. - Men kan zich geen denkbeeld vormen, hoe hoog de magnetiseurs te Parijs thans hun beroep opvoeren. Sedert eenigen tijd 'verheffen zich ovenil magnetiseurs, en wordt men overstelpt ipet annonces der goede diensten, die de somnam bules doen. Zoo werd voor korten tijd maar stout weg verklaard, dat meerdere gevallen van acuut rheumatismus der ledematen enkel door .staren van den magnetiseur op den lijder te »zen waren, waarbij de patiënten zelve certifi- n van de waarheid afgaven. Bijna iedere wijk van Parijs heeft zijne somnambulen, die al le bloeijen en welvaren. Magnetische tooneelen ziet men bijna op alle publieke plaatsen. In eene half donkere, mystisch geraeubeleerde kamer worden de toeschouwers tegen een aan zienlijk entreegeld binnengelaten; de magnetiseur heeft gewooulijk het voorkomen van een acht baar, deftig mande somnambule is gewoonlijk eme jeugdige vrouw, die achter eene gordijn ge blinddoekt op eene verhuvenhiii zit. Na eene poos gewacht te hebben, wordt de gordijn stil in do hoogte getrokken.Degene die raad komt vragen, treedt voor, brengt eerst eenige klinken de munt ten offer en verkrijgt dan een antwoord op zulk een* deftigen toon uitgesproken, dat men onwillekeurig aan de sibyllen uit den ouden tijd denkt. Er wordt dan ook met veel ophef ge sproken over de wijsheid en den prophetischen geest, die in deze antwoorden doorstralen. De Londonscbe tentoonstelling is dezer dagen bezocht door 4 Irokezen, die opzettelijk muir Europa waven gekomen, om dit wereldwon der te aanschouwen. De indruk, dien de ten toonstelling op deze halfwilde mensehen maakte, grenst aan liet fantastiekede voor hem onbe grijpelijke beweging van eenige zeer gecompli ceerde machines werd naar hunne meening te weeg gebragt door de wilskracht van den grooten wereldgeest, die alles regeert Iedere bewonde ring gaf zich bij hen te kennen door een luidruch tigen uitroep, welke de Europcsche bezoekers nog met meer verbazing op hen dan op de ten toongestelde voorwerpen deed stareD. De Times zegt, dat vereeniging der door burgerlijke en godsdienstige geschillen vaneenge- scheurdo bevolking vau lerlaud, niet bij de vol wassenen, maar alleen bij het opkomend geslacht eu door een stelsel van gemengde opvoeding met der tijd zou kunnen tot stand komen. Dat stel sel echter, met aanvankelijk gunstigen uitslag in Ierland ingevoerd, en als proeve, hoever die te genstand gaat, vermeldt de T'imes, viudt thans sterken tegenstand bij de Koomsehe geestelijkheid, dat eeue school nabij Dublin, waar een aantal Roomsche en Protestantscbe meisjes te zamen m naaiwerk onderwezen werden en zoodra zij iets gevorderd waren, eenig werkloon ontvingen, ter wijl er geen woord vau godsdienst of kerk gerept werdt, dezer dagen door de Roomsche kinderen vorlaten is ten gevolge van de vertoogen van den geestelijke bij de ouders dier kinderen. Men blijft -zeggen, dat de sluiting der ten toonstelling op den 11 den October bepaald zou zijn. De Kouingiu en pvius Albert zouden die bijwonen, eu de voornaamste eereprijton of door 11. M. of door II. M. Kouinklijken gemaal uitge reikt worden. Het opruimen der voorwerpen zal. naar men gelooft, 3 of -1 maanden vorderen. Wat de be-

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1851 | | pagina 1