2de JAARG. NO. 40. VRIJDAG 5 SEPTEMBER 1851. NO. 92 ft M i J. Q,ulN1'uS, Uitgever Redacteur. ABONNEMENTS-PRIJS. Voor lè jaar - -- -- -2,00. Voor een jaar ----------- - 1,50, Voor zes maanden - -- -- -- -- - 1,00. Voor drie maanden - -- -- -- -- - 0,50. Alles volstrekt in vooruitbetaling. Verschijnt eenmaal per week. PRIJS DER ADVERTENTIEN. Voor een jaar, niet boven de 5 regels - - - 5,00. Boven 8 tot 16 regels, voor de eerste plaatsing - 1,00. Voor 8 regels of minder, dito ----- 0,50. Voor elke volgende plaatsing- 0,25. Brieven en ingezonden stukken franco. ffienig orgaan ber Nebcrlanbm in Uoorb "Amerika, aan l)ct nienms, ben tocstanb en be belangen oan bet ©nbc en Xïeuroe tlabcrlanb gcmijb. THE SHEBOYGAN NIEUWSBODE, "The only Dutch (or Holland) paper in the United States IS PUBLISHED EVERT FRIDAT, at the rate of $1,50 per annum or $1,00 for six months Payable in advance. .gj Office: Nearly opposite the New-York Store. TERMS OF ADVERTISING: Sixteen lines or less make a square.) Square, for 1 week $1,00 2 weeks 1,25 Business Cards, of 5 Jines or less,per an. 5,00 .Square, 3months 3,00 Square, 6 months $5,00 one year 8,00 Every subsequent sq. 4,00 One column,6 mo'ths 20,00 1 year 30,00 All casual advertisements must be paid for in advance- Postmasters throughout the Union are politely re quested to act as agents for this paper. Letters and Communications to be prepaid. -Ill kinds of blanks for sale AND Of every description, in the English, Dutch, French and German languages, neatly and promptly done at the office of the NIEUWSBODE. J. QUINTUS. Sheboygan, Wisconsin. Publisher Editor. MENGELWERK. ENGELAND. Onlangs zijn de uitkomsten der volks telling in de drie rijken bekend gemaakt, en te midden der beweging en bedwelming, veroor zaakt door de Tentoonstelling van de industrie der geheele wereld, heeft de onwederstaanbare welsprkendheid der cijfers hare droevige stem doen hooren. Het is als 't ware een wanklank te midden der overeenstemming tusschen de veree- nigde natiën. Zoo wij slechts op Engeland, waaronder ook Schotland moet worden begrepen, bet oog vestigen, hebben wij het beeld van eenen alles overtreffenden stoffelijken voorspoed. Dit kleine eiland alleen heeft eene bevolking even tal rijk als het vasteland van Noord Amerika. Het telt thans 21 millioen inwoners; voor een halve eeuw was dit cijfer de helftminder. In 1801 was de bevolking van Engeland 11 millioen; in 1811: 13 millioen; in 1821: 14 millioen 500,000; in 183116 millioen 500,000in 184119 millioen •en in 1851 is deze tot 20 millioen 920,000 zielen gestegen. De stad Londen alleen telt 2 millioen 400,000 zielenop dit oogenblik, nu zij de ver zamelplaats is van alle volkeren, is dit getal zeker 3 tnillioefl. Van dag tot dag breidt zich dit on metelijk centrum uit; ieder jaar wordt te Londen eene stad gelijk aan eene groote provincie-stad, bijgebouwdnieuwe voorsteden verrijzen de eene na de andere, als zoovele stralen van lichten rijk rijkdom het heeft iets fabelachtigs, als men, zoo ver het oog slechts reikt, die eindelooze rijen hui zen met tuinen, die zich tot ver buiten de^stad uitstrekken,aanschouwd. De weelde de bedrijvig heid en beweging heerschen overal in die verba zende uitgestrektheid, terwijl de armoede, als over zich zelve beschaamd, en verblind door al dien luister, de wijk neemt in donkere buurten, waarover de spoorwegen als pijlen heensnellen of hunne ingewanden als met zwaarden doorklieven. Voorzeker: Engeland mag medailles slaan om zijn' roem te vermelden,doch elke medaille heeft eene keerzijde, en de keerzijde van dit schitterend goudstuk isIerland. De uitslag der volkstelling in Ierland werd in JEngeland met eenen zekeren angst verwacht Door de vreeselijke herinnering aan den honger snood, de pest, de koortsen, en al de ellende waardoor dit ongelukkige volk was gedecimeerd, was men wel voorbereid op droevige uitkomsten ■doch de werkelijkheid heeft alle berekeningen overtroffen.Terwijl op alle punten van den aardb^ het menschelijk geslacht geregeld toenam, ver minderde het hier op eene schrikverwekkende wijze; terwijl in Engeland, in een tijdsverloop van tien jaren de bevolking van 19 tot 21 millioen 6teeg, verminderde zij in Ierland van 8 millioen tot 6 millioen 500,000. Van 1841 tot 1851 zijn •op eene {bevolking van 8 millioen, een millioen 500,000 menschen door honger of ziekte omge- Lomen, of naar de overzijde van den Oceaan ver voerd. Ierland is meer dan dertig jaren terugge gaan; het is thans minder bevolkt dan in 1821, toen het 6 millioen 800,000 inwoners telde. In 1841 waren in Ierland 1 millioen 500,000 huis-1 gezinnenthans 450.000 minder. In plaats van 1 millioen 500,000, zijn er thans slechts een milli oen bewoonde hnizen, en de onbewoonde huizen zijn van 52,000 tot 65000 gestegen. Bij nadere beschouwing blijkt, dat deze ontvolking hoofd zakelijk in die provinciën plaats had die het meest van den hongersnood en typbus hebben geleden. Immers, men moet niet alleen nagaan wat Ier land verloren heeft, maar ook wat het niet ge wonnen heeft. Zoo de vermeerdering der bevol king aldaar den gewonen loop gevolgd had, zou het thans nog twee millioen inwoners meer moe ten tellen. Doch by heVzien dezer toenemende vermindering, komt men tot de droevige vraag: Wat is er van de 1 millioen 500,000 menschen, die thans aan de bevolking ontbreken, geworden Gelukkig voor de menschheid en de bescha ving, zijn zij niet allen door honger omgekomen het grootste gedeelte, twee derden, zijn naar Amerika of ook naar Engeland verhuisd. Even in de opeengedrongen rijen van een leger, de its van den gevallene dadelijk door eenen an dere wordt ingenomen, zoo zijn ook, bij de En- gelsche bevolking, de opene plaatsen door Ieren vervuld. Deze landverhuizers zijn, vooral in de groote steden, zeer talrijk, zooals in Londen, Li verpool, Manchester, waar geheele wijken zijn bekend onder den naam van klein-Ierland; ook vestigen zij zich op het platte land, tegen den tijd van den oogst, en concurreren in den arbeid met de Engelsehe bevolking. Doch dit is slechts een, klein aantal: de groote stroom gaat naar Amerika. Sedert tien jaren hebben 1 millioen 600,000 landverhuizers Brittannie verlaten, en onder dit getal waren 1 millioen Ieren, en wel het jeugdige gedeelte der natie. Zou het regtvaardig zijn, Engeland verant woordelijk te stellen voor al de rampen van Ier land Neen voorzeker, en wel het minst het tegenwoordige Engeland. Met honderden milli- oenen tracht het thans zijne vroegere misslagen te herstellen. Doch daartoe zal nog veel tijd noodig zijn en krachtige pogingen moeten aange wend wordenhet is moeijelijk, een Yolk te doen herleven, minder, het te vervangen. Reeds spre ken de Engelschen er van, om Ierland op nieuw te koloniseren en de ledige plaatsen te gaan inne men. Zij zullen, door geld en aankoop van gron den, datgene ten uitvoer breDgen wat Cromwell, door confiscatie, te vuur en te zwaard wilde verig- teD. Juist, zij die het minst tot verandering ge neigd waren en zich het meest daartegen zouden verzetten, hebben het land verlaten. Men meent, dat de kolonisatie door Engelschen, thans minder zwarigheden zal ontmoeten en aan het nieuwe geslacht betere zeden, opvoeding en beschaving zal aanbrengen. Echter, er is iets wreeds in dezen voortuit gang', die slechts ten koste van den ondergaDg, het bloed en de tranen van millioenen menschen kan worden verkregen. Men vindt te London eene zuil, het Monument genoemd, opgerigt ter gedachtenis aan den vreesselijken brand in 1666, waardoor 400 straten, 14,000 huizen, 90 kerken, honderden openbare gebouwen, eene geheele stad, verwoest werden. De geschiedschrijvers, deze gebeurtenis mededelende, troosten zich met de philosopische opmerking, dat, hoewel zulks voor hen die daardoor werden getroffen allernood- lottigt was, de nakomelingschap er niets dan voordeel van hadimmers, eene nieuwe, gezon de en luchtige stad verving de oude, ongezoude straten, die anders welligt nog eeuwen in dien toestand waren gebleven. Op die wijze ook wil men Ierland troostenhet kwaad is bedreven, en er blijft niets anders over dan er zoo veel moge lijk partij van te trekkende dooden hebben ledi ge plaats gelaten, de levenden moeten die in nemen en daarvan partij trekken. Doch mag men zulks een geregelden en wel geordenden staat noemen, waar zulke rampen als weldaden moeten worden beschouwd, en waar de bescha ving niet kan vorderen, zonder, even als de wa gen van den Indiaanschen afgod, by het voort gaan eenige levende schepselen te hebben ver pletterd. Hunne kreten zullen naauwelijks worden ge hoord. Aller aandacht is gevestigd op het feest dat in het kristallen-paleis wordt gevierd. Enge land volgt met de oogen den zegepralenden stoet van zijne Koningin en bezingt haren roem. Den dag van het bal van de City, maakten millioenen gaz-pitten, met het cijfer V. RVictoria reef na van de straten eene zee van licht. Tot uur in den morgen was eene ontelbare bevolking op de been gebleven om de terugkomst der Ko ningin af te wachtende policie dienaren liepen rustig heen en weer, en men zag geen enkelen soldaat Eensklaps doen zich in de verte juich- toonen hooren, het carillon deed de lucht van zij ne vrolijke toonen weergalmen, en begeleid door eene lijfwacht rolde het Koninklijke rijtuig te mid den der menige voort als eene lichtende verschij ning of een nachtelijk visioen. De Vereenigde Staten in 1793 en 1851 Ten einde den snellen vooruitgang dezea lands aan te toonee. laten wij hier eenige opgaven volgen, ont leend aan de statistieke lijsten van de jaren 1793 en 1851: In 17! 16 In 1851. 31 75.000 Aantal Staten Vertegenwoordigers en Se nators in het Congres. Bevolking der Ver. Staten. Schatkist ontvangsten, Jaarlijks, uitgav. der V. S. dito invoer dito uitvoer, Tonnegeld, Uitgestr. der V. S. in mijlen, Licht-huizen en booten, Jaar], uitgaven daarvoor Mijlen spoorweg, dito Telegraaf Aantal postkantoren Mijlen postwegen. Inkomsten van posterijen. Uitgaven voor dito, Mijlen mail transport Boekd. in openb, bibliotheken Dito in School dito Hier i9 stof tot nadenken voor den staatsman, han delaar on burger. De waarde van twee enkele artikelende opbreng sten van onzen bodem—in het tegenwoordige jaar, na melijk, tarwe en katoen, zullen misschien een hon derd en tachtig millioen dollars te boven gaan; ter wijl er in 1793 naar ons beste weten geen pond ka toen in de Ver. Staten groeide. De lengte van spoor wegen nu in der Ver. Staten is IQ,287 mijlen, die drie honderd en zes millioen dollars van aanleg ge kost hebben, terwijl die van Groot Brittanie slechts 6,600, en die van Groot Brittanie en het vaste land van Europa gezamentlijk slechts 14,200 mijlen lang zijn. Het nationale domein der Vereenigde Staten is waarschijnlijk een duizend millioen akkers, van welke ke slechts een honderd vior en dertig millioen akkers verkocht zijn, en door sterke en nijvere burgers ras bezet worden. Hoe groot echter ook onze bevolking is, wij kunnon thans ons zelvon en tevens de volken van Europa van de producten onzes bodems voorzien indien zij zulks behoeven en er voor beloleu willen. 5. AI de verschillende ondeugden der wereld voeren eenen verwoestenden oorlog tegen de ge zondheid maar de goede Sabbath bestrijdt hen met vurigen ijver en kracht, en voor zooverre hij dezelve onderdrukt, redt menschen van de be smetting en vernietiging der zondige driften. 6. De viering des Sabbaths stort onschuld in het gemoed en geeft vrede aan het gewetenhij schenk daardoor die rust en kalmte aan den geest en dat vertrouwen in God, waardoor dezelve be waard wordt van bekommering en aandoeningen, welke zoo nadeelig zijn aan de gezonheid. 7. Niemand betwijfeld het dat de orerladene krachten der menschen door het onverstandige en hevige verlangen naar de ijdele dingen dezer wereld, veelmaals het ligchaam en den geest be nadeeld heeft, eindigende in een ontijdig vervat van krachten, ziekte en dood,maar de heilrijke invloed des Sabbaths strektom juiste inzigten te geren in de dingen, welke door menschen behoo- ren nagejaagd te worden, om de begeerte te be teugelen en daardoor het ligchaam van die over spanningen redt, welke zoo nadeelig zijn. 8. De wetten der gezondheid en de verplig- ting der menschen aan dezelve te gehoorzamen, worden beter gezien en meer gewaardeerd waar, door den invloed des Sabbats, de belangen van dit en het volgende leven aangewezen wordt 9. Daarom, voor dat enkele punt do bewa ring der gezondheid, mogen wij den heiligen Sab bat beschouwen als gevende eene deugdelijke ge legenheid daarvoor en de beste uitkomsten. De invloed des Sabbaths op de gezondheid. 1. De gewoonten om er zindelijk uittezien, ter bijwoning der openbare godsdienst, welke verspreid zijnjn iedere Sabbath-vierende maat schappij, brengen mede die oplettendheid voor reinheid, die verschooning van kleeding en de zorg voor persoonlijke netheid, welke gewigtige en heilzame veranderingen zijn van de gewoon ten der andere dagen. 2. De rust des figchaams, welke de Sabbath aanbiedt, is eene andere zeer gewigtige zaak De ligchamelijke machinerie wordt verzwakt door de onophoudelijke en bezwaarlijke arbeid der week en zou spoedig nedervallcn of verwoest worden,ingeval deSabbath niet ter hulpe kwam. De verfrisschende rust des Sabbaths herstelt het gestel en bewaart de gezondheid. 3. Hetzelfde is waar ten opzigte van den geestHet behoeft eene rust zoowel als het lig chaam en zou zonder dat vervallen en het lig chaam ten ondergang medeslepen. De uitgeput te geest slaapt zacht in de schaduw van den ge- zegenden Sabbath en is daarna weder instaat om moedig en vrolijk de arbeid te beginnen. 4. Inwendige kommer en ternedergeslagen- heid, hoe ook veroorzaakt, benadeelt de gezond heid ten sterkste, maar de liefdelijbe, levendige en opwekkende invloed van eenen gevierden Sab bath,is instaat de angst en somberheid van het gemoed wegtenemen en die veerkracht aan den geest te geven, welke zoo gunstig voor de gezond heid ia O, die muziek Wij kennen niets dat meer het harte stemt of het gevoel voor het schoone en goede veredelt dan aangename wel uitgevoerde muziek, zoo alswij verleden donderdag avond het genoegen hadden te hooren in een der kerkge bouwen te dezer plaats. Wij bedoelen de mu ziek, uitgevoerd door de muzikanten van She boygan Falls, onder de leiding van hunnen uit stekenden meester in die kunst den heer Fenïtcr. De plaats waar deze welluidende toonen werden voortgebragt, zette het concert nog meer luister bij en Sheboygan mag wel naijverig zijn, dat het naburige Falls haar in dit opzigt zooverre voor uit is. Eliza Emery waarschuwt alle meisjes in het Zuiden en Westen, om voorzigtig te zijn met ha ren vrolijken, bedriegelijken en trouweloozen echtgenoot David.Zij zegt dat hij haar wreed verlaten heeft, en den menschen vertelde naar het Zuid-westen te willen gaan om eener alge- meene zaligmaking te prediken, en een meisje in Illinois te huwen.Eliza gelooft dat hij gemak kelijk herkend kan wordenom dit te bewij zen zegt zij, "David heeft een kenteeken op den neus, waar ik hem gekrabbeld heb." - Een man genaamd Moor wonende in Salem Kenosha County mishandelde zijne vrouw op ee- ,ne gruwelijke wijze. Hij sleepte haar daarna van het bed en schopte haar de deur uit, te mid den van de smeekingen en het schreijen der kin keren. Ue oorzaak schijnt eene ongegronde ja- loerschheid te zijn geweest, opgehitst door den Rum.De vrouw zal naar alle waarschijnlijkheid aan de gevolgen sterven.Hij is in hechtenis ge nomen en overgebragt naar de cel, welke den dag te voren door McCaffrey verlaten was. Een verschrikkelijk ongeluk wordt uit Rus land gemeld, hetwelk in Wladimir op den 1 Julij moet plaats gehad hobben.Volgens gebruik wordt op dien dag eene processie gehouden, en het wonderdoende Beeld Maria van een naburig klooster naar Wladimir en terug gedragen.Dit maal was de toeloop zeer talrijk en juist toen het gezelschap over de brug ging, brak dezelve en 149 personen verloren het leven;48 werden gered, die door den val eenigzints bezeerd wa- In Concord Ky. trad Joseph Moore, 78 ja ren oud en een krijgsman in den laatsten oorlog met Engeland, in het huwelijk met Mejufvrouw Maria Tolen, 84 jaren oud. De ambtenaar die 't huwelijk inzegende had 72jaren achterden rug. De landverhuizers-verzenders, runners, enz., hebben in New-York eene Onderlinge Be- schermings en Liefdadige Maatschappij opgerigt! Het vjiur wordt hun na aan de schenen gelegd, maar 't moet nog nader komen.

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1851 | | pagina 1