C%3 2d8 JAARG. NO. 39.. VRIJDAG 29 AUGUSTUS 1851. NO. 91. T) mm J. QUINT US, Uitgever Redacteur. ABONNEMENTS-PRIJS. Voor 1 jaar- - - - 2,00. Voor een jaar - - - - - -- -- -- - 1,50, Voor zes maanden - -- -- -- -- - 1,00. Voor drie maanden - - -- -- -- -- 0,50. Alles volstrekt in vooruitbetaling;. vetutrsöööe. Verschijnt eenmaal per week. PRIJS DER ADVERTENTIES. Voor een jaar. niet boven de 5 regels - - - 5,00. Roven tot 11» regels, voor de cersto plaatsing - 1,00. Voor 8 regels of minder, dito ----- 0.50. Voor clko volgende plaatsing ------- 0,25. Brieven cn ingezonden stukken franco. Cetiig orgaan tier Xcierlaniicrs in JToorb Amerika, aan l)ct menms, ben locstanb en bc belangen oan liet (Dnbe en Xientoe babetlanb gemijt). THE SHEBOYGAN NIEUWSBODE, Tlie only Dutch (or Holland) paper in the United States IS PUBLISHED EVERY FRIDAY, at the rate of $1,50 per annum or $1,00 for six months Payable in advance. JgZ Office: Nearly opposite the New-York Store. TERMS OF ADVERTISING: Sixteen lines or less make a square.) Square, for 1 week $1,00 2 weeks 1,25 Bnsiness Cards, of 5 lines or less,per an. 5,00 Square* 3montbs 3,00 Square, 6 months $5,00 one year 8,00 Every subsequent sq. 4,00 One column,6 mo'ths 20,00 1 year 30.00 All casual advertisements must be paid for in advance. Postmasters throughout the Union are politely re quested to act as agents for this paper. Letters and Communications to be prepaid. All kinds of blanks for sale AND i Of every description, in the English, Dutch, French and Gorman languages, neatly and promptly done at the office of the NIEUWSBODE. J. QUINTUS. Sheboygan, Wisconsin. Publisher Editor. Yoor fax lijst en advertcntim zie het hij deze Courant behoorendè BIJVOEGSEL. öcrigteu oan (Europa. .NEDERLAND. Amsterdam, 27 Julïj. Een jongeling van on geveer 22 jaar, genaamd L., in de Kerkstraat al hier, slikt' dezer dagen een stopnaald in. De heelmeester, spoedig ontboden, vindt den jonge ling met pijnen in de buik,bloedwateren en raoei- jclïjke urinelozing, en laat gepaste middelen daar tegen aanwenden, voelt echter nevgens de naald. Rij zijn tweede bezoek voelt hij op een duim diepte in de linker lies een puntig ligchaam, maakt terzelfder diepte daar eene opening en haalt, met betrekkelijk geringe moeite, de stop naald er uit De verschijnselen hielden den vol genden dag op en twee dagen na de verwijdering van het vreemde ligchaam hervatte de lijder zijne bezigheden. Tot heden is de gem. L. zeer wel varende. Amsterdam, 29 Julij. De tijdingen, welke men uit zee van de haringvloot ontvangt, zijn al lerongunstigst De prijzen van den haring, 1.1. Zaturdag te Vlaardingen aangcbragt,zijn gestegen tot 93 maatjes en 60 de volle per ton, zijnde sedert eene reeks van jaren geene zoo hooge prij zen voor vangersharing besteed. Eertsdaags zal van Hellevoetsluïs naar de Kaap de Goede Hoop en Batavia vertrekken het stoomschroefschip Padanggezagvoerder Bis schop Greveling, welke, van de stoomkracht ge bruik makende, waarschijulijk den overtogt in zeer korten tijd zal volvoeren. Door onderscheidene landhuishoudkundigen bier te lande is dikwijls den raad gegeven, dat liet gouvernement alle lands— en de stedelijke of dorps-besturen alle gemeentewegen moesten beplanten met boomen, hetzij voor timmer of brandhout of met ooftboomen, zoo als in sommige oorden van Duitschland wordt gedaan. Aan een' der Ncderlandsche inzenders van voorwerpen op de Londensche tentoonstelling is eene gewone medaille toegewezen, voor een 'ploeg. Men verneemt, dat omtrent het zegelregt der dagbladen, door de commissie van rappor teurs aan de regering is voorgesteld, het ontwerp in zoo verre te wijzigen, dat een maximum van zegelregt van 2 centen worde vastgesteld en een minimum van cent voor papier van eene opper vlakte van 15 palmen. Arnhem, 29 Julij. De aansluiting van onzen Rijn-spoorweg met de Pruisische Koln-Mindener baan, eene aansluiting die plaats hebben zal door liet leggen eener baan tussclien Oberhausen ("het punt waarvan thans de Noord-Duitsche post, den spoorweg verlatende, naar Nederland ver trekt en Arnhem, over Wesel en Emmerik, zal vooral aan Arnhem groot voordeel toebrengen, door de aanmerkelijke vermeerdering van rei zigers en bezoekers, die er het noodwendig ge volg van zal wezen. In plaats van, gelijk mee- rendeels het geval is, over Keulen en Antwer pen of Oostende naar Engeland te gaan, zullen alsdan de reizigers uit het noorden van Duitsch land, Pruissen, Hannover, Hamburg, als ook uit Zweden en Denemarken, en niet minder uit Oostenrijk, voor het grootste gedeelte den kor- teren weg kiezen over Arnhem en Rotterdam, vooral wanneer, wat men nu ook hopen en ver trouwen mag dat spoedig geschieden zal, een spoorweg Utrecht en Rotterdam regtstreeks zal hebben verbonden. Leeuwarden, 30 Julij. Te Arnhem is, aan een verval van krachten, in den ouderdom van 82 jaren, eene dienstmeid, Antje Bosman ge naamd, overleden. Zij diende 59 jaren lang bij eene familie als eene trouwe dienstmeid, en had de laatste 19 jaren in liet huis dier familie eene welverdiende rust genoten. Bij het ministerie van binnen!, zaken moe ten reeds voorbereidende plannen ontworpen zijn om den telegraaf op vaderlandschen bodem uit te breiden, en de Heeren ingenieurs zouden daar bij van drie gezigtspunten zijn uitgegaan, zon der dat echter door den betrokken minister daar aan zijne volstrekte approbatie zou zijn gegeven. Die heeren meenden, dat men drie zaken bij de algemeene telegraphie in het oog moet hebben de verbinding met de residentie 1. met de hoofd steden der provinciën2. met de vestingen van het rijk3. het overbrengen der waterberigten langs de rivieren. Fr. Cl.) De Gcdep. Staten van Zeeland hebben be kend gemaakt, dat de longziekte onder het rund vee zich vertoond heeft op de hoeve van een land man op liet eiland Walcheren, en heeft tevens bepaald, dat die hoeve,als hesmet, zal worden ge- kenteekend door het daarvoor in het provinciaal reglement bepaalde opschrift;dat een omtrek van ongeveer 2800 ellen, genomen uit het mid delpunt der genoemde hoeve, gehouden wordt voor verdacht van de longziektedat geenerlei in- uit- of doorvoer van rundvee van de besmette hoeve zal mogen plaats hebbendat binnen den verdachten omtrek geen uitvoer van rundvee zal mogen geschieden, dan op schriftelijke toestem ming van den commissaris des Konings, doch dat de invoer en vervoer aldaar veroorloofd zijn. Zeker burgemeester in de provincie Noord- Braband ontving eenige dagen geleden eene offi ciële kennisgeving, waarin hij las, dat ZEd.Groot Achtb.ter zake van overtreding over een tijdsver loop van 8 dagen zou worden gesuspendeerd. De slimme burgervader, hoezeer veel op het Raad huis komende, kende echter dit stadhuiswoord gesuspendeerdniet, en geheel onbekend met de Fransche taal, besloot hij naar den schoolmeester te gaan en dien de beteekenis van de uitdrukking gesuspendeerd worden to vragen. Ja, dacht hij bij zich zeiven, de meester is wel geen Fransche Mesjeu.maar zal het misschien toch wel wetemNa dezen nu de vraag voorgesteld te hebben ant woordde de meester: dat iseenFransch woord, burgemeester, ge weet,dat ik in de Fransche taal niet zeer sterk ben,maar om het zeker te hebben, zal ik de dictionnaire eens van de vliermg halen. Na eenige oogenblikken zoekens, zeide de mees ter, met eenen glimlach van zelfvoldoening over zijne behendigheid: Ha! ha! hier heb ik het al, zijne Suspendre, werkw. hangen, ophangen. Als een donderslag troffen deze woorden den burgemees ter, hij zonk ineenhij meende, dat bij over een tijdsverloop van acht dagen zou (gesuspendeerd) opgehangen worden. Na eenige wanhopende oogenblikken besluit hij naar huis te keeren, en het laatste den ter dood veroordeelden nog te stade komende middel, dat is 's Konings genade, in te roepen. JRisum tineatis amid! en in de daad de berigtgever voegt er bij, dat het verzoek om gratie of "kwijtschelding van de doodstraf aan Z. M. den Koning door den suppliant is opgezon den Noord-Brabander.) Assen 28 Julij. De longziekte is op nieuw uitgebroken onder het rundvee, toebehoorendo aan R. R- Deodatus, te Roden. Dit is het tweede ziektegeval op dezen stalhet eerste had plaats op den 7 April j. 1., dus na een tijdyerlooó van veertien weken. Een nieuw bewijs, welk een verbazend langen tijd de smetstof of de kiem der ziekte of wel de ziekte zelve iu ligten graad in het dierlijk ligchaam kan bestaan, alvorens zich door kennelijke 'ziekteverschijnselen te openharen. Het ondenverpelijke rund bevond zich steeds in den besten welstand, gedijde en groeide daarbij naar wensch tot op j.l. Woensdag, toen de eerste ziek teverschijnselen bij hetzelve werden opgemerkt Groningen, 31 Julij. Reeds is sedert eenige dagen in het Westerwoldsche een aanvang ge maakt met den roggeoogst, die hoezeer niet over al in gelijke mate, toch vrij algemeen gezegd wordt in de hand te vallen. Ten gevolge van liet gure vooijaar en der dikwijls invallende nacht vorsten vreesden dc landbouwers, dat hun een slechte oogst wachttemaar die vrees is, Gode zij dank! niet bewaarheid.In vergelijking met ver- leden jaar zal de oogst rijker zijn dan toen, cn al gemeen wordt dezelve goed genoemd. De veen-boekweit begint reeds te bloeijen cn staat zoo uitmuntend, als weinigen zich weten te herinneren. Ook de aardappelen staan in vollen bloei en schijnen een' goeden oogst te beloven.Echter is het niet te ontkennen, dat de ziekte verschijn selen zich even als in de laatste jaren hier en daar hoezeer nog in geringe mate, vertoone», en wel tot nog toe op de vroegrijpen, die meestal hunnen vollen wasdom bebbeu bereikt Uit Ter Appel, den 30 .Julij 1851, berigt men ons,dat de aardappelziekte aldaar wederom heer- scliende is, 't welk men Zaturdag 1.1. heeft opge merkt. De riekte openbaart zich zoowel bij de vroege als latere soorten, niet alleen in dit dorp, maar ook in deze environs. Ook in het Klein-Oldambt begint, naar wij ver nemen, de ziekte wederom zich hier cn daar te vertooncn. Verleden Zondag liad er te Sellingcn in dc kerk der Hervormden eene plegtigheid plaats, die aldaar eene groote menigte deed zamenvloei- jen. Zekere K. v. S., van Israelietische af komst, had reeds in zeer jeugdigen leeftijd zij ne ouders, die zich weinig om hem bekommer den, verlaten, en vond eerst als koeherder en vervolgens als knecht te Sellingen zijn bestaan. Steeds onder Christenen verkeerende, had hij ook van de jeugd af aan eene Christelijke op voeding en onderligt genoten, en verlangde hij dien ten gevolge als Christen te worden aange nomen. Laatstleden Zondag nu vond do doop van dien persoon plaats. De leeraar dier ge meente, die tot onderwerp van zijnen tekst bad genomen Matth. 16: vers 16, hield te dier ge legenheid eene rede, die blijkbaar zoo op den doopeling als op dc overige toehoordei's eenen diepen indruk maakte. Gr on. Cl.) Men verneemt, dat de synode der Ncder landsche Hervormde Kerk heeft aangenomen: om geene zaken van belang, die wezenlijke ver anderingen van hoofdzaken en beginselen zou den daarstellen, finaal te arresteren, dan na de consideratien en adviezen der Provinciale kerk besturen nader te hebben ingewonnen. Dc volgende voorstellen zijn behandeld: 1. Zullen de klassikale vergaderingen, bestu rende ligchamen zijn, zoo ja! dafl worden de provinciale en klassikale besturen commissien? Met meerderheid van stemmen ontkennend be antwoord. 2. Zullen evenwel de klassikale vergaderingen (en niet de klassikale besturen) de reglementen voor haar ressort maken onder goedkeurig van het provinciaal kerkbestuur? neen! 3. Zal het klassikaal bestuur jaarlijks een kort verslag van zijne werkzaamheden aan de klassi kale vergaderingen doen!ja! 4. Zullen de afgevaardigde ouderlingen den kerkeraad hunner gemeente verslag moeten doen van hot behandelde op de algemeene vergade ring? ja. 5. Zullen, wanneer in eenig reglement veran deringen worden voorgesteld, die betrekking heb ben op de klassikale vergaderingen, kerkeraden en gemeenten, en klassikale vergaderingen, wor den gehoord? ja! 6. Zullen de leden der kerkbesturen dadelijk herkiesbaar zijn? ja! 7. Zal de algemeene synodale commissie blij vend als commissie «vorden beschouwd, zoodat men van haar, en tevens van een klassikaal of provinciaal bestuur lid kan ziju ja! Eed. Op het dak van de gevangenis te Rotten burg in Wurtemberg heeft den 10 Julij het vol gende angstwekkende voorval plaats gegrepen. Omstreeks den middag kwam een gevangene op het denkbeeld om zich aan den bliksem-atleider op te hangen. Hij wist dus op het dak to gera ken, maakte eenige kleedingstukken bij wijze van strop aan den afleider vast en hing zich op. Daar hing hij te spartelen, tot dat de gevangen wachters, hierop opmerkzaam gemaakt, zich naar boven spoedden om hem te bevrijden. De gevangene wilde echter niet bevrijd worden, maar sloeg en schopte zoodanig in het rond, dat het een wonder is, dat niemand door hem naar be neden geworpen is. Eindelijk kwam men op de gedachte om hem duchtig te ranselen :dit hielp,bij maakte zich los cn werd behouden in zijne cel teruggebragt. Sedert de warme dagen wordt binnen het gebouw der tentoonstelling door eene zeer kun stig zamengestelde stoommachine zoowel ijs als sneeuw vervaardigdin den tijd van een kwartier worden honderd portion dessertijs in zes verschil lende soorten vervaardigdde machine heeft het eerst in tegenwoordigheid van H. M. ijs vervaar digd. In een berigt van de Morning-Herald over de tentoonstelling komt onder anderen voor: Een mandje narbezien van eene zeldzame schoonheid, op het buffet van het paleis van kristal geplaatst, lokte de bezoekers aan, wier gezigt en reuk te ge lijk gestreeld werden door deze vruchten, welke van eene hoedanigheid waren, uitmuntende bo ven alle, die ooit door de koninklijke genootschap pen van kruidkunde en tuinbouw verkregen wa ren. Des avonds waren deze aardbeziën, ten ge tale van dertig, wegende elk ongeveer 4 oneen, aan een' liefhebber voor den prijs van 1 guinje verkocht Bij opbod meent men, dat deze som liet dubbele zoude bereikt hebben." De vooruitzigten op den oogst in Ierland blijven buitengewoon gunstig. Men begint ech ter gebrek te gevoelen aan handen om den oogst in te zamelen, hetgeen moet worden toegeschre ven aan de steeds meer en meer toenemende landverhuizingvele landerijen worden reeds voor geringe prijzen verkocht In 't laatst van Julij heeft te Londen eene vergadering plaats gehad van aanzienlijke perso nen uit verschillende landen,teneinde maatregelen te beramen,om hunne regeringen te bewegen,zich met elkander te verstaan voor een eenvormig brie- inpost-verkeer, met een matig briövenport te betalen door middel van postzegels, welke alsdan in al de rijken en landen, tot het verbond behoo- rende, gangbaar zouden zijn. De meerderheid bestond uit Engelschcn, met lord Ashburton aan hun hoofd. Frankrijk werd onder anderen ver tegenwoordigd door don baron P up in Amerika door den heer Hancock; Duitschland door den heer YiebahnRusland door den heer v. Bergue. Bij gunstig weder blijft de Londensche tentoonstelling steeds druk bezocht Men is zeer verras tover een rekentoestel, door een Poolschen Jood, Staffel genoemd, uitgevonden, hetwelk al- rekenkundige vraagstukken oplost. De tentoonstelling is tot 26 Julij door 2,930, 000 bezocht en do ontvangsten grenzen aan de drie millioen zeshonderd duizend guldens. Op den 28sten Junij 1.1. is het van New- York naar Liverpool bestemde schip Sallie Fcarn in volle zee door den bliksem getroffen en geheel door de vlammen vernield. De ekwipaadje en een klein gedeelte der lading, benevens eene kist met 125,000 doll, in goud, zijn door het schip Frank Johnson, kapt Brown, gered. Het ver brande schip was te Boston voor 60,000 dol!, ge assureerd en de 2745 b. katoen waren in Enge land verzekerd. Ziehier eene mededeeling van den geest in Frankrijk ten aanzien der politieke aangelegen heden 'De meeste steden zijn Orleantisch. Hot plat te land wordt hoe langer zoo meer bedorven door socialistische zendelingen, en de revolution- naire denkbeelden vinden daar veel ingang. Maar toch, als morgen eene stemming plaats greep no pens het presidentschap, zou de landman, Louis Napoleon nog eens verkiezen, of uit eerbied voor rijn naam, of omdat hij gelooft, dat de President eigenlijk socialist is. Zoo zou het kunnen gebeu- reu, dat het volk eene schijnbaar roode kamer en tegelijk Louis Napoleon tot President koos, en dan was eene botsing onvermijdelijk. "Vijf of zes departementen, in het "Weston en Zuiden, zijn legitimistisch. Daar valt Louis Na poleon ongetwijfeld. In nog andere streken zijn de legitimisten zoo talrijk, dat zij, bij verkiezingen, de overwinning Verzekeren aan de partij, waartoe zij overgaan. "Het Orlennisme ontbreekt het gewoonlijk aan geestdrift; het treedt nergens aanvallenderwij- ze op. Changamier is op het land bemind noch ge haat en van Cavaignac wordt niet gerept, maar

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1851 | | pagina 1