mtnislitfiV. 2'JAARG. NO. 38. VRIJDAG 22 AUGUSTUS 1851. NO. 90. J. QujlatuS, Uitgever Eedacteur. ABONNEMENTS-PRIJS. Voor li jaar - -- -- -2,00. Voor een jaar - - -- -- -- -- -- 1,50, Voor zes utaauden - -- -- -- -- - ],00. Voor drie maanden - -- -- -- -- - 0,50. Alles volstrek* in vooruitbetaling. Verschijnt eenmaal per week. PRIJS DER ADVERTENTIEN. Voor een jaar, niet boven do 5 regels - - - 5,00. Boven 8 tot 16 regels, voor de eerste plaatsing - 1,00. Voor 8 regels of minder, dito ------- 0,50. Voor elke volgende plaatsing ------- 0,25. Brieven en ingezonden stukken franco. (Êcnig orgaan her Xeherlanhcrs in Xoorït Amerika, aan Ijct nieuws, hen tocstniih en he belangen uan Ijet ®nhe cu Nieuwe baherlanh gewijh. THE SHEBOYGAN NIEUWSBODE, The only Dutch (or Holland) paper in the United Statos IS PUBLISHED F.VKIIY FRIDAY, at the rate of $1,50 per annum or §1,00 for six months Payable in advance. _££2 Office: Nearly opposite the New-York Store. TERMS OF ADVERTISING: Sixteen lints or less make a square.) Square, for 1 week $1,00 2 weeks 1,25 Business Cards, of 5 lines or less,per an. 5.00 Square, ^months 3,00 Square, 6 months $5,00 one year 8,00 Even* subsequent sq. 4,00 One column,6 mo'ths 20,00 1 year 30,00 All casual advertisomonts must be paid for in advance. Postmasters throughout the Uniou aro politely re quested to act as ageuts for this paper. Letters and Communications to be prepaid. •Ill kind# of blanks for sale AND Of even* description, in the English, Dutch, French and German languages, neatly and promptly done at the office of the NIEUWSBODE. J. QUINTUS. Sheboygan, Wisconsin. Publishor Editor. Voor tax lijst en advertentien zie het bij deze Courant behoorcude LIJ VOEGSEL. De voorwerpen der Nederlandsche industrie op de Tentoonstelling te Londen. Vervólg en slot van ons vorig nommer.) De heer Sc/iutz, van Zeyst, heeft hier verschil lende bloementafels in gevlochten riet, hout en zink ten toon gesteld, bijzonder fraai bewerkt en waarvan reeds nu verscheidene door EDgclsche liefhebbers, tegen goeden prijs, zijn aangekocht. Men kan hier ook het keurigste, in den Cliine- schcn of Japansche» stijl, verlakt kraamschut,door den heer F. Zeegcrs, van Amsterdam, gefabri ceerd, bewonderen. Een dergelijk heerlijk uit gevoerd schut is op de groote tentoonstelling niet aanwezig, en het doet den vervaardigers niet minder eer aan, als het fraai verlakte vuurscherm on de ronde tafel, die men insgelijks ter dezer plaats kan aantreden.De hier geplaatste brand- waarborgkast van den heer T. M. Giersbers, van Roermond, kwam ons voor, volkomen voor het voorgestelde doel geschikt te zijn.Aan de over zijde hangt het klokkenspel van de hoeren Petit en Eritsen, van Aarle-Rixtel, nabij Helmond 2500 kilogrammen wegende, en waarvan de zui verheid van toon en fraaiheid van bewerking, de aandacht van alle kenners tot zich trekt; hierou-1 <ier bevinden zich do net opgerolde kabeltouwen van de heeren T. van den Hoogen, van Dord recht, en N. van Leefling en Go.van Katwijk, welke men zegt dat zeer goed vervaardigd zijnj vooral aan die van laatstgemelde lirma wordt door bevoegde beoordeelaars algemeen lof toegezwaaid. Het doet ons genoegen, dat wij de tentoonge stelde machine ter vervaardiging van percussions, door den heer Qoossens, kapitein der artillerie en commissaris voor Nederland bij de groote ten toonstelling, gefabriceerd, als eene door kenners hoogst geprezene uitvinding kunnen aanbevelen. Wij kunnen er nog bijvoegen, dat de bewerking dier machine allerkeurigst is. Ook de suiker riet-machine van de heeren van V lissingen, Lu- dok van Heel en Lerosne, Cail en Co., van Am sterdam, vindt vele bewonderaars onder de met dergelijke machine bekende personen.Een por- celeinen kagchel, door den heer E. C. Martin, van Zeyst, vervaardigd, een allernetst bewerkt fornuis en twee haarden van den heer H. C. Graamans, van Rotterdam, benevens eene in de Engelsche bladen met den meesten lof vermelde ijzeren uitgewerkte rol, ter kalendering van flu weel, van de heeren NeringLogel en Co., van Deventer, kunnen hier door do liefhebbers be wonderd worden. De heer W. F. Hesselink, van Gorssel, nabij Zutphen, heeft een zaadbak en eene gewone ge vlochten wieg gezonden, en, naar men ons ver haald heeft, zou deze heer tevens verzocht heb ben, dat men, na den afloop der groote tentoon stelling, beide voorwerpen Koningin Victoria ten geschenke zoude aanbieden. Moet het zenden der wieg als profetisch beschouwd worden, en heeft de Koningin van Engeland nog niet genoeg prinsen en prinsessen geschonken Verder bevinden zich hier nog het door den heer C. G. Bosch, van Amsterdam, net bewerk te cn in eene glazenkast ten toon gestelde, min oxideerbaar koper dan gewoon koper, en de alom met lof bekende weegschalen van den heer C. Becker, van Arnhem. Wij merken hier nog twee groote koffers op, door den lieer L. Pilgcr van Amsterdam, gezonden, waarvan dc een ons bij zonder doelmatig ingerigt voorkwam, alsmede een magneet, waaronder eenige gewigten han gen, door den heer W. M. Logeman, van Haar lem, gezonden,Alvorens ons nu naar boven te begeven, werpen wij nog een blik op de verschil lende door den heer J. A. Travaglino, van Haar lem, tentoongestelde zijden en satijnen, die in een niet te gunstig licht hangen, en blijven nog "eeni ge oogcnblikken voor eene groote kast vol epau letten, troetels, dragons voor degens, sjerpen, goud-en zilvergalon, enz., op de etalage voor de beeldjes van den heer Roger geplaatst, stil staan. Wij hebben den vervaardiger van al die fraai heden, den heer W. J. Hcgmbergen, van 's Gra ven hage, herhaalde malen door personen, die met dezen tak van nijverheid zeer bekend waren, den meesten lof hooren toezwaaijen. De Neilerlandsche prudukten zijn niet in eene der eigenlijk gezegde gallerijen, maar op een der overloopen, die twee gallerijen met elkander ver bindt, geplaatst De tentoongestelde modellen van den brug over de Schie, op den spoorweg, nabij Schiedam en Delftshavenvan de beweeg bare brug over den Rijn, en van een toestel ter sluiting van schutssluizen, zijn zeer keurig van be werking, en worden door alle daarin belangstel lenden met bewondering beschouwd. De heer F. U Conrad heeft dit gedeelte der Nederland- sche nijverheid op eene waardige wijze, op de groote tentoonstelling, vertegenwoordigd. Ook het model van een nieuwen waggon van den heer P. C. Claasen, van Amsterdam, is zeer ver dienstelijk. Het model eener locomotief, onein dig veiliger dan de gewone locomotieven, doet den vervaardiger, den heer 11. T. Maitfand, van 's Gravenhage, groote eer aan, zoowel wat sier lijkheid van bewerking als originaliteit van uit vinding betreftEen allerliefst mode! van een nieuwen watermolen, van welks top eene kleine N'ederlandsche vlag wappert, is door den heer K. S. van der Wal, van Heeg, nabij Snoek, gezonden. De hier tentoongestelde modellen van een kot ter long boot, enz., van den heer C. J. van Vol lenhoven, van Rotterdam, kunnen, wegens de keurige uitvoering, met den hoogston lof vermeld worden.De gezondene papieren van de heeren Honig, van Zaandijk, leveren detbewijzen op. dat de vroeger in geheel Europa bekend Hollandscke papiermakerijen in fabrikaat nog niet ten achte ren gegaan zijn.Het zal velen onzer lezers be kend zijn, dat de groote Engelsche dichter Mil ton, op zekeren dag in een wond te slapen liggen de, door twee dames aldaar gevonden werd, die hem een ltaliaanschen sonnet achterlieten, waar in zijne schoonheid geprezen werd. Dit voorval uit het leven van dien poeet, heeft de heer J. O- OUo wij zeggen heer, maar weten niet of het een vervaardiger of eene vervaardigster is van Amsterdam, allerkunstigst, zoo wij ons niet ver gissen, met menschenhaar op witte- zijde gebor duurd. Wij kunnen dit kunstwerk ter beschou wing der Nederlandsche schoonen, die de ten toonstelling bezoeken zullen, gerustelijk aanbeve len, alsmede een frnaijen ivoren hoorn van over vloed, vol van keurig vervaardigde bloemen in menschenhaar, door den heer L. J. Lefebre, van 's Gravenhage, gezonden, waarvoor, naar men ons verzekerd heel't, de vervaardiger 121)0 vraagt en reeds 1000 zoude geboden zijn. De cameeen van den heer J. At. Lionisg, van Roermond, zijn der bezigtiging overwaardigter- wijlde bloemen en kapellen inCarrarisch marmer, van den beer J.S. Fm/re/, v.Rotterd.,en de smaak volle ornamenten van den heer E. C. Martin, van Zeyst, dagelijks door velen bewonderd worden. De gezondene drukproeven van de heeren En schede en Zonen, van Haarlem, P. H. Noorden dorp, van 's Gravenhage, en A. Zweesaardt, van Amsterdam, en de Javaansche letters en stereo type platen van eerstgemeldc firmaworden door kenners zeer gepreztDe zonnewijzer van deu heer K W. Uhlman, van Zwolle, en de chro nometer en instrumenten van den heer A. Hohwn, van Amsterdam, verdienen met lof genoemd te worden.Ten slotte kunnen wij nog de-keurig gebondene boeken van den heer J. H. Regeer^ te Rotterdam, vermelden, die bij geene der zich op de tentoonstelling bevindende behoeven achter te staan. liet is slechts jammer, dat de niet overzindelijke handen der bezoekers, deze zoo kostbare prachtwerken bezoedeld hebben.Twee der in den catalogus opgegevene nommers: No. 6, Gebroeders Licderichsvan Amsterdam, "Proeven van Nederlandsche waterverwen," cn No 113, dr. II. Foon, van Amsterdam, "Proeven van doorschijnend schrift," konden wij niet vin den. Op onze aanvrage bekwamen wij ten ant woord, dat zij niet op de tentoonstelling aanwezig waren, en dat men er te vergeefs naar gezocht had. En nu hebben wij ons overzigt van de tentoon gestelde producten van het lieve vaderland ge ëindigd. Ofschoon al hetgeen zich hier bevindt, meestal uitmuntend van bewerking is, zoo zal een ieder, die de groote tentoonstelling bezocht heeft, met ons moeten bekennen, dat Nederland op gee ne waardige wijze hier vertegenwoordigd wordt. Wij hebben hier boven reeds te kennen gegeven aan wien, naar ons gevoelen, de schuld hiervan ligt Laat ons hopen, dat, wanneer later hier weder eene dergelijke tentoonstelling moge plaats hebben, Nederland toonen zal eene der eerste na- tien van Europa te wezen, en dat, zoo wij, Neder landers, al geen land van groote uitgestrektheid bewonen, wij in intellectuele begaafdheden en nuttige uitvindingen, in handelsrijkdommen en koloniale producten, voor geene natie ter wereld behoeven uit den weg te gaan. jöcrigteu oan (üuropa. NEDERLAN D. Groningen*, 10 Julij. Uit Paterswolde wordt d.d. 7 Julij, de volgende mededeeling gedaan Alhier houdt zich sedert geruimen tijd op, in de nabijheid van Paterswolde,in het zoogenaamde Kluivcnsche boseh, een aap, of liever bij nader onderzoek gebleken te zijn de ourang-outang, die de algemeene verwondering der inwoners tot zich trekt, en eene menigte van menschen derwaarts lokt. Aanvankelijk kon men hem niet in't ge- zigt krijgen, daar hij zich niet anders dan slechts 's avonds en in den ueht> ndstoud voordeed, waar om men er al schielijk eene spookhistorie van maakte en hem dan eens voor een' boschmensch, en dan weder voor een' aap aanzag. Door een lOtal ijverige schutters is het echter mogen ge lukken hem in het naauw te brengen, en hem als een ourang-outang te kunnen beschouwen. Hij schijnt nog al boosaardig te zijn, daar hij reeds j 2 malen aanvallen op kinderen gedaan heeft, en j schept veel genoegen in hut bqrijden vi\n-eeu.in het daar naast gelegen stuk land luopend piiard. Hij is gekleed in een karmozijn rood rokje en wit te broek, dragende een harnas voor de borst, j waarom men dan ook algemeen aauneemt, dat j deze seigneur anu de directie van het honden en apenspel op de laatst te Groningen gehoudene j kermis is ontsnapt en alzoo herwaarts is gevlugt, en als het ware in zijn' natuurstaat teruggekeerd. Men is nog ijverig bezig hem te bemagtigon, daar hij veel schade te weeg brengt door de uijers dor koeijen nvouds en morgens te ledigen en alzoo de boerinnen de moeite om te melken voorkomt;- steelt overigóns veel jonge raauwe abrikozen en perziken uit de naast gelegene boomgaarden, en is men evenwel nog niet in staat hem te kunnen vangen, daar hij moer dan eens op een' afstand van 15 schreden van flen eenen boom tot den an deren is gesprongen. Hij schijnt overigens te leven van de zoognaamde wilde Koekoek Salade. en bevindt zich bij een en ander nog voortdurend wel." (G. C.) 's Gravenhage, 18 Julij. Uit een door de Staats- Courant .van heden medegedeelden'staat der opbrengst van Rijksmiddelen in de eerste zes maanden van 1851, tegenover de opbrengst van de eerste zes maanden van 1850, blijkt dat in 1851 hebben opgeleverd: Directe belastingen 8,676,687,7-J. In en uitgaande regten, scheep vaartrouten, vuur-, ton- en bakengeld ƒ.2,370, 537,33$. Accijnsen9.479,350.25. Registra tie-, zegel-, successie regten, enz., 5.539.795,87. Regt van waarborg op de gouden en zilveren werken 82,171.70$. Posterijen 668 164.37. Loterij 137,794.50. Totaal 26,951,501.104. Voorts blijkt, dat al deze verschillende dieu- sten te zamen ƒ1,522,626,96 meer hebben op- gebrsgt dan in 1850, met uitzondering der ac- cijnsen, die 30,552.29 minder hebben opge leverd. 's Gravenhage, 20 Julij. Sedert onderschei dene dagen is de synode der Ned. Herv. Kerk bezig met het ontwerpen van het reglement van bestuur der kerk in Nederland. Vrijdag en Za- turdag j.l. heeft men toegewijd aan de behande ling van een artikel, namelijk dat betreffende h<t beginsel der leer en de handhaving derzelve. Er bestaat bij de meeste leden overeenstemming op dit punt Men verneemt, dat do onderhandelingen tot aansluiting van onzen Rijn-spoorweg met do Pruissische ijzerbnan, eindelijk lot wederzijdsche genoegen zijn gesloten, en alle bezwaren, die zich daartegen verzetteden, geheel en al zijn opge ruimd. Het tractaat moet door de wederzijdsche gévolmagtigden bereid* geteekend zijn. Amsterdam, 17 Julij. Door de Nederl. Han delmaatschappij 2ijn weder bevracht 5 schepen, als: Voor Amsterdam 3 en voor Rotterdam 2. Naar men verneemt, is de Staat door het bestuur der stad Leiden, ter zake van den eigen dom der gronden in het droog gemaakt worden de Ilaarlommer-mec-r. gedagvaard en zal deze zaak voor de arrond. regtbank te Amsterdam worden behandeld. Utrecht, 19 Julij. Zekere bakker L., werd gisteren door een toeval overvallen, en stortte iu hot deeg, dat hij bezig was te kneden, en waarin hij eenigen tijd daarna dood gevonden werd. Tusschen den lOden en 12den Julij 1.1. is in een akker kanariezaad, in den polder Koegras, binnen de gemeente Helder, op de pachthoeve Noord-Holland, bewoond door den landbouwer J. Noot, een kleine zoogenoemde Dondersteen ("meteoor of aeroliet) gevallen. Men heeft de zelve eenige duimen diep in den grond gevonden, en ontdekt dat waar de steen is neergekomen, in een omtrek van vijf voeten het te velde staande zaad letterlijk verbrand was, terwijl bovendien nog vijf voeten verder hetzelve verschroeid was. Deze meteoor heeft den omtrek van 3 palmen 5 duimen en weegt 34^ Ned. onsen. Zij is over dekt met eene dunne korst, die zwart is, en een ruwe oppervlakte heeft Van binnen is zij graan w- achtig en korrelig, en heeft een sterken zwavel reuk. Onder het microskoop ontdekt men er grijze korrels in, andere als geroest ijzer, hebben de de magneet er echter geen vermogen op. Gouda, 20 Julij. Naar men verneemt heeft de heer Gdirecteur van het postkantoor alhier, zich in den vroegen morgen van heden door mid del van een geweerschot van het leven beroofd de oorzaak van dezen zelfmoord is voor alsnog onbekend. Naar luid der berigten, is de cholera in een aantal plaatsen op Java doorgedrongen. In Batavia was het aantal der lijders, buiten de mili tairen, den 20sten Mei tot 788 geklommen; in de ommelanden tot 250,waaronder echter waar schijnlijk vele cholerine-zieken. In het militair hospitaal te Weltevreden waren nog lï lijders onder behandeling. Van den l7dcn tot dea 21 Mei hadden zich in de kampong Jassinga fresi dentie Buitenzorg^ 36 lijders opgedaan, waarvan echter 26, na gebruik van geneesmiddelen, spoe dig waren hersteld. In Cheribon waren van 33 lijders 5 overleden, in Indramnjoc waren van 69 lijders 20 bezweken. In het militair hospitaal te Samarang waren nog slechts 2 lijders onder behandeling; in dat van Salatiga 18. ln Pas- saroean waren van 451 lijders 256 hersteld en 84 overleden. Zoodra de beroemde treurspeelster Rachel onlangs te Manchester was afgestapt, werd hoi r een brief van dezen inhoud ter hand gesteld Mejufvrouw, ik ben Engelscbnian, dichter en bewonderaar van uw bewonderingwekkend talent Maar ik heb slechts een pond sterling meer over, en vrees, dat gij eerst na verloop van vier dagen zult optreden. Dit zou gelijkstaan met mijmer dood te veroordeelen alvorens ik u gehoord had, en ik zou in staat zijn van verdriet daarover te blijven leveB. Eu ik wil overmogen sterven. Speel dan reeds morgen, mejufvrouw, en dan zal ik u kunnen toejuichen. Zie hier Koo ik mijn laatste goudstuk besteden zal: twee dagen voed sel 10 francs, eene plaats in het parterre 7 francs, een bouquet om aan uwe voeten te werpen 3 francs, en oene flesh vergift 2 en een huiven franc, totaal 22 en een halven franc." Mejufvrouw Rachel heeft onverwijld de voorstelling van Andromaque doen aankondigen.

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1851 | | pagina 1