B 2de JAARG. NO. 37. VRIJDAG 15 AUGUSTUS 1851. NO. 89. J. QUINT US, Uitgever Redacteur. ABONNEMENTS-PRIJ S. Voor IJ jaar2,00. Voor een jaar- - - 1,50, V Voor zes maandenlt00. jA >S Voor drie maanden - -o',50. Alles volstrekt in vooruitbetaling. C$3 \mmUk» Verschijnt eenmaal per week. PRIJS DER ADVERTENTIEN. Voor een jaar, niet boven de 5 regels - - - 5,00. Boven 8 tot 16 regels, voor de eerste plaatsing - 1,00. Voor 8 regels of minder, dito ------- 0,50. Voor elke volgende plaatsing - - - - - - - 0,25. Brieven en ingezonden stukken franco. (Ecmg orgaan ilcr Kebcrlan&crs in ïfoorb QVtncrika, aan ljct nienros, ben tocetanb cn be belangen nan bet ©aire en Xïcnrac baberlanb getnijb. 6 months $5,00 one year 8,00 Every subsequent sq. 4,00 One column,6 mo'ths 20,00 1 year 30,00 THE SHEBOYGAN NIEUWSBODE, The only Dutch (or Holland) paper in the United States IS PUBLISHED EVERT FRIDAY, *1 the rate of $1,50 per annum or $1,00 for six months gJF" Payable in advance. -Sr?, Office: Nearly opposite the New-York Store. TERMS OF ADVERTISING: {Sixteen lines or less make a square.) Square, for I week $1,00 2 weeks 1,25 Business Cards, of 5 lines or less,per au. 5,00 Square, 3months 3,00 All casual advertisements must bo paid for in advance. XW Postmasters throughout the Union are politely re quested to act as agents for this paper. Letters and Communications to be prepaid. 111 kinds of blanks for sale AND Of every description, in the English, Dutch, French and German languages, neatly and promptly done at the office of the NIEUWSBODE. J. QUINTUS. Sheboygan, Wisconsin. Publisher <fc Editor. Voor tax lijst en advertenties zie het bij deze Courant beboerende BIJVOEGSEL. Öcrigtcn o a it (Êttropa. NEDERLAND. Amsterdam, 11 Julij. Heden zijn te Vlaar- dingen gearriveerd de twee laatste haringjagers, te zamen medebrengende 292 ton; de vangst is in de laatste dagen merkelijk verbeterd; de prijs per ton is ƒ200 en per stuk 35 cents. Amsterdam, 14 Julij. De Heer Duymaer •van Twist, de nieuw benoemde gouverneur ge neraal van Ned. Oost-Indie, was op 10 Mei te Ba tavia in goeden welstand aangekomen en had reeds den 12den ïnet eene proclamatie zijne hoo- ge waardigheid aanvaard. Het Neder), onderwijzersgeeelschap neemt steeds in leden toe en telt nu 157 afdeelingen. Volgens de Handwijzer heeft de weleerw. heer Schwartz alhier zich verbonden, om onder wijs te geven aan de inrigting ter opleiding voor het predikambt, die, onder leiding van ds. Brum- meikamp, van Arnhem naar Amsterdam zal wor den verplaatst. 's Gravenhaoe, 12 Julij. Men verzekert, dat de inschrijvingen voor het benoodigd kapitaal voor de maatschappij tot afdamming der Ooster- Schelde reeds zoo ver gevorderd zijn, dat binnen weinige dagen de statuten ter goedkeuring der hqoge Regering zullen worden aangeboden. Het tweede gedeelte der galerij schilderij en van wijlen Z. M. Willem II zal den Oden September aanstaande alhier verkocht worden. In de volgende maand zal te dezer stede eene vergadering worden gehouden van fabri kanten en werkbazen in Nederland, ter beraming van de middelen welke zouden kunnen worden aangewend, om onze nationale nijverheid meer te bevorderen. Eene nadere aanwijzing van tijd en locaal kan men binnen kort reeds te gemoet zien. De wetenschap heeft in Indie weder een gevoelig verlies geleden, door het overlijden van het lid der natuurkundige commissie, den heer dr. Schwaner. Den 30sten maart 1.1. overleed hij te Batavia, aan de zoo beruchte "Bataviasche koortsen." Hij stond op het punt om de weten schappelijke reis naar een gedeelte van Borneo te aanvaarden^ die hem door het gouvernement was opgedragen. Thans verneemt men, dat deze zending door den heer dr. Croockewü zal worden volbragt. De laatste overlandpost heeft nog een treurig berigt aangebragt De heer Albrecht, hoofd-in- tendant der militaire administratie, is den 22sten April 1.1. te Batavia overleden. Hij was een braaf man, die zijne betrekking met ijver en trouw vervulde, en algemeen wordt betreurd, maar vooral door zijn talrijk gezin, daar hij eene troostelooze weduwe en i 3 kinderen achterlaat Indiër.) Utrecht, 10 Julij. Naar wij vernemen, zijn dezer dagen, op aanklagt der plaatselijke commis sie vaD geneesk. toeverzigt dezer stad, twee win keliers alhier ieder tot eene boete van 60 ver oordeeld, wegens het verkoopen van zoogenoem de Urbanus- pillen. Moge deze gevoelige les.hun en anderen tot eene waarschuwing strekken om voortaan geene ge neesmiddelen te verkoopen,zonder daartoe gereg- tigd te zijn. Men verneemt, dat door de regering der stad Arnhem reeds eene commissie is benoemd tot regeling van de aanstaande tentoonstelling van voorwerpen van nijverheid uit Nederland en de Overzeesche Bezittingen, in den jare 1852 binnen Arnhem te houden, en dat die commissie bereids hare voorloopige werkzaamheden heeft aanvaard. Nieuwersluis, 7 Julij. Heden vertrok van hier naar Helvoetsluis het schip Rl Anderson, komende van Rotterdam, bestemd naar Noord- Amerika, aan boord hebbende 130 landverhui zers, waaronder 13 uit ons land (Zeeland en Vries land). B.) Breda, G Julij. Dr. J. W. E. de Man, nog praktizerend geneesheer hier ter stede, maar die zich in Oud-Beyerland gaat vestigen, heeft van den minister van buitcnlandsche zaken de officiële dankbetuiging ontvangen namens de hooge Re geringen van Rusland, Oostenrijk, Belgie, Zwe den, Denemarken en Tripoly in Barbarije voor zijne in de Fransche taal uitgegevene brochure over de cholera-morbus; welke de schrijver van wege ons gouvernement aan verscheiden bij de ze verschrikkelijke ziekte bijzonder belanghebben de staten bad toegezouden. Leeuwarden, 10 Julij. Wederom is in Fries land last gegeven tot het dooden van 23 runde ren, makende met de laatstgedauc opgaaf eea totaal van 2400 runderen. Leeuwarden, 12 Junij. Naar men verneemt, zijn voor de betrekking van hoogleeraar in de scheikunde aan de akademie van Groningen, als candidaten voorgedragen, de Heeren van den Broek, van Utrecht, en Kerkhof, van Maas tricht; en voor die van hoogleeraar bij de genees kundige faculteit, de Heeren van Deen, med. doet. te Zwolle, en Molenschot, privaat-docent te Heidelberg. B.) Assen, 11 Julij. De longziekte heeft zich bij eene koe geopenbaard, met zevi-n andere koei- jen weidende te Roderwoldc, gemeente Boden, en toebehoorende aan de wed. Assies te Roden. Deze koe vertoonde bij de opening duidelijke teekenen van deze gevreesde ziekte. Het getal runderen,gestorven op den stal van i?. K. Weslert te Koekangde, bedraagt thans 5, ter wijl nog 5 koeijen aan de longziekte lijdende zijn. Deze vernielende ziekte tast hier meest allen in een' hevigen graad aan en heeft een snel beloop de aanhoudende warmte der laatste dagen schijnt hier nadeelig te werken. Assen, 8 Julij. Ten aanzien van den staat der veldvruchten in dit gewest verneemt men vau alle kanten de gunstigste berigten. De aardap pelen hebben op vele plaatsen door de nachtvorst geleden, doch komen weder goed bij en beloven een ruimen oogst, zoo de ziekte niet te vroeg tus- schen beide komt De rogge staat zeer goedde zandboekweit, voor zoo ver dezelve niet door de nachtvorsten geleden heeft, belooft een goeden oogst De veonboekweit staat aanvankelijk ook uitmuntendhet branden der veenen heeft, tegen verwachting, tijdig kunnen geschieden, ilet hooi, dat gewonnen wordt, is uitmuntend van kwaliteit, en ook overvloediger, dan men, om het schrale voorjaar, durfde verwachten, terwijl tot uog toe het weder voor de inzameling zeer gunstig is. Volgens de laatste berigten, zijn wederom twee rundeTen op den stal van R. K. Westert, te Koekange, aan de longziekte gestorven, terwijl twee andere runderen, welke daaraan lijden, in een eenigzins gunstiger toestaud verkeerden. Pr. Dr. en Ass. Ct.) Groningen, 14 Julij. In verschillende pro vinciën, onder anderen door de Staten van Zuid en Noord-Holland en Overijssel, is bij de behan deling der begrooting der kosten van het provin ciaal bestuur, voor zooveel bet rijksbestuur is, bepaald om voor te dragen, de belooning van Gedeputeerde Staten in eerstgenoemde provin ciën van ƒ1500 op ƒ2000 en in anderen van 1200 op 1500 terug te brengen, en een daar toe strekkend adres Z. M. deu Koning aan te bieden. De N. Rolt. Cour. meldt, dat eenige voorname handelshuizen en ingezetenen te Rot terdam het ontwerp gevormd hebben, om eene geregelde stoomboot-verbinding tusschen die stad en Hamburg daar te stellen en spoedig in werking te brengen. an wege de Londensche policie is te Frankfort kennis gegeven van eenen aanzienlij ken diefstal, bestaande in eene kist met goud en juweelen. Eene belooning van 500 p. st. is op de ontdekking gesteld. Het grootste debiet, dat ooit een nieuws blad of liever een nommer daarvan ten deel viel, is het nommer van The Illustrated Londen News, waarin de inwijding en opening der tentoonstel ling is afgebeeld. Tot heden zijn daarvan niet minder dan een niillioen exemplaren verkocht, en de opbrengst beloopt dus ongeveer ƒ400,000. De arbeid aan den spoorweg van Warschau naar Petersburg heett thans een aanvang geno men. De kosten worden op 80 millioen z. r. ge schat. De spoorweg van Petersburg naar Mos- kauw zoover gevorderd, dat dit gedeelte waar schijnlijk op den lsten Nov. zal worden geopend. AST Dit stuk moest eigenlijk voor dat van de vorige week geplaatst geworden zijn, doch de latere ontvangst maakte het ons ondoenlijk. De voorwerpen der Nederlandsche industrie op de Tentoonstelling te Londen. Uit de Schetsen uit Londen, die door een' Hollander aldaar sinds ecuige weken in de N. Rolt. Ct. worden medegedeeld, nemen wij over de schets betreffende de door Nederland ingezon- dene artikels. Zij luidt alt volgt V ij zijn dan eindelijk het lieve vaderland gena derd. Voor wij ons echter naar binnen begeven, zullen wij een' blik werpen op een levensgroot, zeer fraai hert, dat, door de heer Schutz, van Zeyst, in zink gegoten en naar de groote tentoon stelling gezonden, voor geen enkel stuk der Ber- lijnsche gieterijen, wat fraaiheid van uitvoering betreft, behoeft te wijken.Doch waar is Neder land Voor den ingang hangt een groot stuk doek: waarop het woord Holland te lezen is; ter wijl in de officiële catalogus daarentegen weder Netherlands geplaatst is. Menigwerf hebben wij bezoekers trachten te beduiden, dat Holland eu the Netherlands hetzelfde is. Waarom heeft evenwel onze commissaris niet gezorgd, dat gee ne dergelijke vergissing kon plaats hebben En ware deze slechts de eenige vergissing! Om nou slechts eene andere op te sommen. De heer Stam, van Bennebroek, nabij Haarlem, heeft eene mestkar manure machineopgezonden, die, door hare eenvoudigheid en doelmatigheid, de bewon dering van alle voorstanders van den landbouw tot zich heeft getrokkenschrijver dtfzes hoeft zelf twee van liet parlement en een der door allen die hem kennen, hooggeschatten Nederlandsehen edelman, wiens naam wij hier ter meerdere be vestiging van het door ons medegedeelde vermel den zullen wij bedoelen den baron Verschuur van Amsterdam met den grootsten lof van deze uitvinding hooren gewagen. Welnu, deze kar bevindt zich onder de door Rusland ten toon gestelde produkten, en is daar reeds sedert eeni- gen tijd met het opschrift the Netherlands ten toon gesteld Aan onze linkerzijde, nabij den ingang, bevindt zich eene groote ijzeren papegaaijen-kooi, door een ijzeren hek omgeven, waarnchtorcenpo/i'cewitt» geplaatst is, die den geheelen dag niets anders te doen heeft danPlease, move on ladies! this way te roepen. Ook wij dringen natuurlijk door de bonte menigte, meestal dames, die deze kooi om ringen, en trachten een' blik in de kooi te werpen, waarin wij weten, dat zich de juweelen en kost baarheden bevinden, door den heer A. J. BHo pe, lid van het parlement voor Maidstone, wel willend in de Nederlandsche afdeeling ten toon gesteld en vroeger door den Heer H. P. Hope zoo wij ons niet vergissen, in leven bankier te Amsterdam en oom des eerstgemeldeD verza meld. De catalogus deelt evenwel niet mede, welke kostbaarheden hier te vinden zijnen daar voor zoo verre ons bekend is, geen artikel der Nederlandsche of Engelsche dagbladen haar ver meld heeft en wij in staat zijn deze gaping aan te vullen, zoo zullen wij de lijst er van hier mede- deelen. In deze kooi bevindt zich dan de grootste be kende parel, in den vorm eener hand; zij is twee duimen lang, vier en een half duim iu omvang en weegt drie onsen of 1800 greinen. In hare nabij heid is een zeer fraaije Hongaarsche opaal ge plaatst, welke een vijftien-zestiende duim lang en een vijf-zestiende duim breed is.Hier bevindt zich ook een groote beryl, die vroeger het gevest van Murals zwaard uitmaaktede Saphir Mer- veilleuxeen saphier, die bij kaarslicht de kleur van een amethist aanneemt, en de eigendom van den vades des gewezen konings der Franschen, Louis Philippe, was, benevens eene uiterst zel den gevonden wordende soort van amethist van Zevenbergen, met twee smaragden, gezamenlijk ais eene vinaigrette gearrangeerd en 193 greinen wegende. Verder kan men hier nog eene groote smaragd, een starvormige saphir, 234 greinen wegende, een goudkleurige soort van opaal, ocu- lus /dis, of kattenoog genaamd, en een in den antieken stijl gegraveerde hyacinth bewonderen. Ook bevinden zich nog in deze kostbare verzame ling de grootst bekende oculus felis, die vroeger aan een' der Oostersche vorsten behoordeeene allermerkwaardigste curiositeit, namelijk een kris tal, in welks midden zich een droppel water be vindt; een Mexikaansche opaal, waarop de zon is gegraveerdeen gegraveerde hyancinthen ring, voormaals in het bezit der pausen Gregorius XIII en Pius VII; een granaat in den vorm van een' kop; een kruis uit een diamant gesne den, en een fraaije Oostersche robijn, waarop het hoofd van Jupiter, in den cinque cento stijl is ge sneden. Dan beschouwen wij hier nog een fraai je turkoois, met Persische letterseen smaragd in de Matrix; verschillende berylen; verschillende paarlen, waaronder eene zwarte, eene violetkleu rige en eene gegraveerde smaragd en oculus felis; een geemailleerde granaat; een zeldzame, half vi olet en half gele topaas; een stervormige robijn; talrijke opaleneen witte topaaseen kruis van groene diamanteneen tornalijn van twee kleu ren; benevens verschillende andere edelgesteen ten, die zich allen door eene of andere bijzonder heid onderscheiden. Daar wij ons nu reeds lang genoeg bij deze kostbare kollektie hebben opgehouden, zullen wij de afdeeling Holland binnentreden. Aan de ee ne zijde buiten op de etalage het Hollandsche woord uitstalling is geheel iets anders zijn de keurige proeven van het talent van den heer van Kempen, van Utrecht, in eene glazen kast ge plaatst De naam van dien kunstenaar is zoowel in Nederland als in anderelanden gunstig bekend, en de proevan der zilveren theekistjes en der an dere keurig bewerkte zaken, in den stijl van Lou is Quinze, Louis Quatorze, in den Golhischen stijl hier ten toon gesteld, zullen dien roem geens zins verminderen. De kunstgewrochten van den heer van Kem pen zijn alleu even schoon. Wat ons echter bij zonder beviel, waren twee fraai uitgevoerde vrou wenbeeldjes in Grieksch gewaad, die aan beide zijden van een theokistje, op het deksel geplaatst zijn. Aan de andere zijde van de etalage be vindt zich in het midden eene soort van verheven heid, waarop drie beeldjes geplaatst z'jn, juweel tjes vau uitvoering, hetgeen wel niemand verwon deren zal, die weet, dat zij door den heer Royer gemodelleerd zijn. liet middelste beeldje stelt Middel Adriaanszoon de Ruyter voor, terwijl dat van prins Willem I ter regter en dat van Rembrandt van Rijn ter linkerzijde geplaatst is. Eenigzins lager kan men den fraai gedreven zilveren beker van deu heer Grebe, van Rotter dam, bewonderen, uit een enkel stuk zilver ver vaardigd; terwijl de corsage van diamanten en paarlen vim deu hoer Romeyn en de bracelet van diamanten van den heer J. C. Sauerbierbeide insgelijks van Rotterdam, de aandacht van vele dames, wegens de sierlijke en smaakvolle bewer king, tot zich trekken. Aan de andere zijde is de zilveren theeketel van den heer J. C. Lucardie, van Rotterdam, geplaatst. Zelden zagen wij eene zoo artistieke en kuische uitvoering, als in deze thee vaas. Voor al de handvatten zijn wonderbaarlijk schoon, en het geheel doet niet alleen den vervaardiger de meeste eer aan, maar zou zelfs niet afsteken bij de beste Parijssche werken van dien aard. Hor- haalde malen hebben wij door bevoegde personen van alle natiën den grootsten lof aan dit product des heeren Lucardie hooren toezwaaijen, en het deed ons het harte goed, eenen Nederlander dus naar verdienste te hooren beoordeelen. Slot hierna.)

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1851 | | pagina 1