2° JAARG. NO. 36'. VRIJDAG 8 AUGUSTUS 1851. NO. 88, J. QUINTUS, Uitgever Redacteur. ABONNEMENTS-PRIJS. Voor IJ jaar 2,(JO. Voor een jaar - - - - -- -- -- -- 1,50, Voor zes maanden - - - - - - - - - j,oo. Voor drie maanden - -- -- -- -- - 0,50. Alles volstrekt in vooruitbetaling. CZ$ mmkk* Verschijnt eenmaal per week. PRIJS DER ADVERTENTIEN. Voor een jnar, niet boven de 5 regels - - - 5,00. Boven 8 tot 16 regels, voor do eerste plaatsiug 1,00. Voor 8 regels of minder, dito ------ 0,50. Voor elke volgende plaatsing 0,25. Brieven en ingezonden stukken franco. (Ecnig orgaan bcr Ncbcrlnnbcrs in JCoovb Amerika, aan l)ct nienms, ben locstonb rn bc belangen can l)et ©nbc e Nicuroc babcdanb getoijb. THE SHEBOYGAN NIEUWSBODE, The only Dutch (or Holland) paper in the United States is published every friday, at the rate of §1,50 per annum or §1,00 for six months Payable in advance. _4iHI Office: Nearly opposite the New-York Store. terms op advertising: Sixteen lines or less make a square.) Uerigtcn nan (Enroga. Square, for 1 week §1,00 2 weeks 1,25 Business Cards, of 5 lines or less.per an. 5,00 Square, 3months 3,00 Square, 6 months §5,00 one year 8,00 Every subsequent sq. 4,00 One column,6 mo'ths 20,00 1 year 30,00 All casual advertisements must be paid for in advance, tw Postmasters throughout the Union are politely re quested to act as agents for this paper. Letters and Communications to be prepaid. All kinds of blanks for sale AND Of every description, in the English, Dutch, French and German languages, neatly nud promptly done at the office of the NIEUWSBODE. J. QUINTUS. Sheboygan, Wisconsin. Publisher Editor. I'oor den Sheboygan Nieutcsbode. DE JEUGDIGE CHRISTEN. Op den eersten verjaardag zijner belijdenis. O heugelijke dag! mogt ik U weer beleven? Hoe plegtig zijt gij mij, hoe heilig voor mijn ziel! Op f' heb ik mijn woord van trouw aan Hein gegeven, Voor Wien ik heden Uog, aanbiddend nederkniel; Ja; Gij herinuert mij aan mijn belijdenis. Toen ik voor d' eerstomaal Hem openlijk erkende. Die nog mijn eenige hoop, mijn troost en toeviugt is. Mijn redder van den dood, en d} eeuwige ellonde! O feestelijke dag! gij dringt mij U to minnotl! Hoe treft gij mijne Ziel! ik sla U peinzend ga Hoe brengt gij mij dat uur, dien oogenblik te binnen! Waarin ik bevend sprak voor God en menschen,JA Neen, ik vergeet U nooit, o zalig oogenblik, Toen ik met hart en ziel mij aan mijn Heiland wijdde- 5k Zwoer plegtig trouw aan Hem tot aan mijn jongsten snik, Die mij door zijn geui oneindig wou verblijden. O Jezus! Gij doorgrondt en kent en ziet mijn harte, Hoe 't voor uw liefde en trouw, van dankb're erken tenis blaakt. Maar, hoe 't door schuldbesef en innige zielesmarte. Ook nog zoo vaak een zucht van rouw en boete slaakt. Ja; Gij, Gij waart getrouw, steeds tot mijn hulp goreed; Maar ik? 'k gruw van mij zelv' mijn oog versmelt in tranen! Ik brak zoo nienigwerf door zoude mijnen eed. Terwijl gij mij tot trouw zoo liefdrijk bleeft verma nen. Dan werd wel door berouw mijn hart als opgereten. Door liefde opgebeurd keerde ik tot U wol wéér. Maar ach! de zonde boeit als met eenijz'ren keten! Een roekloos oogenblik stort mij op nieuw ter néér; Ach ik ellendig mensch! zoo zeer verkeerd van hart, Zoo jammerlijk verslaafd aan die gehaate zonde! Waarvoor mijn Heiland leed de ongehoordste smart Een lijdeneen rantsoen voor al mijn schuld be vonden. Die leere wekt mijn hoop, versterkt mijn moed, mijn krachten. Vuurt mijnen ijver aan tot een vernieuwden strijd; Hij maakte nooit beschaamd,die zijne hulp verwachtte, Maar schonk genadig troost, en raad, en sterkte 't allen tijd! O wonder van gena! hoe dringt mij zijne min. Om langer uiel mij zelf, maar Aero ter eer televen! Ja, 'k wil van nu voorlaan, met hart, en ziel, eu zin, Door zijnen Geest geleid naar de volmaking streven. O dierbre Heiland! hoor,maar hoe? gij laat niet «moe ken, Neen, gij komt mij reeds voor, gij snelt mij te gemoet; Ja, Gij wilt in mijn hart do kracht der zonde breken; O! ik gevoel hetreedB wat go aan mijn ziele doet Treur dan niet meer, mijn ziel, hij droogt uw tranen af; Het werk dat hij begon, dat zal hij ook volbrengen, Ja gij behoort aan Hem tot aan-lot over 't graf! Waar gij met d' Engelen-Zang uw loflied zult ver mengen. Chicago, Hl. 27 Julij 1851. H. v. r». K. NEDERLAND. Zwolie, 4 Julij. In deze stad zijn in 1850 aangegeven 205 tapperijen, kroegen en slijters, te zamen vertappende 1465 vaten en 89£ kan, en dat op eene bevolking van naauwelijks 18,000 zielener zijn dus bij de 6,000,000 borreltjes aan die bevolking vertapt:dat gaat vooruit, terwijl do overige neringen achteruit gaan; voorzeker geen bemoedigende bijdrage tot het matigheidsgenoot schap. Op Vrijdag den 27sten Junij overleed te Puttershoek in Zuid-Holland, David ifozes Fonlijn, in den hoogen ouderdom van circa 104 jaren. Groningen, 7 Julij. Volgens ingekomen be- rigt, is, op den 4den dezer maand, wederom eene koe van den door de longziekte besmetten stal van den landbouwer T. W. ter veer, te JEnwna- lil, die door den Rijks-veearts J. C Billroth ver klaard was aan dc longziekte te lijden, gedood en afgemaaktOp denzelfden tijd is op dien stal ge storven een kalf, bij hetwelk echter bij de opening geene sporen van longziekte zijn ontdekt Sneek, 4 Julij. Naar wij vernemen zijn in den loop dezer week, door de alhier bestaande vereeniging van goud en zilversmeden, twee adressen, welke door deze provincie gecirculeerd hadden, aan de 2de kamer der staten-generaal opgezonden, welke, met een vorig ingediend adres, door 72 fabrijkanten geteekend zijn ge worden. Het is te wenschen, dat de regering spoedig ten deze moge voorzien, zoowel in het belang van de binnenlandsche fabrijkanten, als voor het koopend publiek, hetwelk sedert 1815 straffeloos door den buitenlandschen fabrijkant is bedrogen geworden. De maand Junij is, in den regel, het tijd- atip in het jaar, waarop de hoogste hoeveelheid van boter en kaas aan onze markt komt. Dit ligt trouwens in den aard der zaak, dewijl het melk vee alsdan versch afgekalfd en bij het genot van het eerste en krachtigste grasgewas aan het volle gemaak is. Deze hoeveelheid is nu wel in deze maand het grootst, maar verschilt toch in getal van vaten en schipponden jaarlijks meer of minder van elkander. Dit verschil jaarlijks na te gaan en op te sporen, heeft voor belangheb bende iets aantrekkelijks, weshalve dejaarlijk- sche kleine statistiek der maand Juuij, door de wegers der stads-waag alhier in druk opgemaakt en verspreid, hare nuttigheid heeft Maar zij, die hiermede gediend zijn, zullen zeker een even groot, zoo niet nog grooter belang stellen bij eene opgave der hoeveelheden van boter en kaas van nu en van voor een halve eeuw. Zulk eene opgave kan leiden tot de ontdekking van den voor of achteruitgang der prodnetie ven deze artike len. Men beweert het eerste en zegt, dat er, in deze provincie, veel meer boter en kaas gemaakt wordt, dan voor 50 jaren, en grondt deze bewe ring op bet inpolderen, bet verbeteren van vele landen, bet veranderen van bouw in weidlanden, en het daaruit voortvloeiende vermeerderen van den veestapel, enz. Zoodanig eene opgave wil len wi^ onzen lezers thans mededeelen, daartoe instaat gesteld door eene vriendelijke band, die particuliere aanteekeningen over Sneek bezit, voor wier echtheid, of zijn ze ook niet officieel, wij echter instaan. Volgens die aanteekeningen nu, zijn in de maand Junij 1801 hier aan demSfkt gebragt 700l£ vaten boteren 1602 schipponden kaas; totaal der vorige maand Junij 1851 was, 7234^ vaten boter (hieronder 382 vaten be grepen), en 1039 schipponden kaas. Oppervlak kig beschouwd, schijnt deze uitkomst niet met het beweren van eene meerdere productie te stro ken; immers het verschil van vaten boter nu 233 meeris slechts gering, en het getal schip ponden kaasnu 1039is veel kleiner dan toen maals, 1602. Hierbij dient men intusschen op te merken, dat er in de maand Junij van 1801 vijf en in die van 1851 slechts vier marktdagen invielen. Voegen wij nu het getal vaten boter en schip ponden kaas, hetzij van den laatsten marktdag in Mei, of van den eersten marktdag in Julij bij de vier marktdagen van Junij,dan klimt het cijfer der botervaten van 1851, ongeveer een 1800tal boven dat van 1801, terwijl het schijnbaar minder toe nemen der productie van kaas daar het ver schil van betgeen op beide tijden ter markt ge bragt werd onbeduidend is voortspruit uit de omstandigheid, dat er thans vele landbouwers zijn, die hunne kaas aan kooplieden, ten platten lande, of in hunne dorpen wonende, afleveren, en alzoo niet ter markt brengeniets dat voor eene halve eeuw zelden of nooit plaats had. (S. C.) Den 2den Junij 1.1. sneeuwde het te Peters burg nog zoo sterk, dat men op vele plaatsen van de slede konde gebruik maken. Door liet Fransche ministerie van financien is het huis Marziou en Co., belast, om 5000 emi granten naar California te transporteren, eu wel tegen 795 fr. de persoon. De kosten werden ge vonden uit de bekende loterij der gouden baren. "Wat thans te Parijs de algemeenc aandacht bijzonder tot zich trekt is de aankondiging van den heer Thomas Darville, die in de volgende maand met zijne beide zonen eene luchtreis zal onderne men; zullende zij door middel van vleugels gaan vliegen. Ieder hunner heeft een paar vleugels van vijftien voeten in omtrek; hiermede vliegen zij in alle rigtingen, zelfs langs den grond. De heer Darville heeft reeds den 5deu Junij des nachts een proeftogt gedaan over de Seine. Men kondigt te Brussel de aanbieding door den minister van financien aan van drie belastings- ontwerpc-n. Het eerste bepaalt eene verhooging van den accijns op de genever. De accijns wordt gebragt op 1 fr. 50 c. per hectoliter. Het twee de betreft den accijns op het bier en het derde op den tabak. De Engelsche tentoonstelling heeft, onder vele beroemde reizigers, eene vrouw naar de hoofdstad gevoerd, die gewis, onder alle vrouwen van dezen tijd, de meeste landen heeft bezocht. Het is mevrouw Pfeifer, van Weenen. Na ha re verscheidene kinderen te hebben opgevoed, gaf zij eindelijk toe aan hare zucht om te reizen,waar aan zij tot dusver slechts door kleinere uitstappen rondom YVecnen voldoening had gegeven. Eerst ging zij naar Palestina, vervolgens naar Egypte. Vandaar naar Skaudinavie, drong zij door in lJs- laud en tot bij de Noordpool. Daarop deed zij eene reis rondom de wereld, drong in de maagde lijke bosschen van Brazilië, leefde een jaar lang met de oorspronkelijke bewoners, en Kaap Hoorn omzeilende om Valparaiso te bereiken, stak zij daarop de Stille Zuidzee over, bleef eenigen tijd te Otaheite, bezocht China en Ceylon, Bengalen en geheel Hindostau met het Himalaja-gebergte, ging toen naar Arabie door de Perzische golf en eindigde dit kleine togtje, Azie doorwandelende, Mesopotamie, Perzie, Griekenland en Turkije er onder begrepen. Dit alles deed zij in tien jaren. DB ROOMS CUE KERK. IN LONDEN. De Londensehe dagbladen deefen twee van de zijde dor hooge Roomsche-lvatholijke geestelijkheid in Italië uitgevaardigde stukken mede, strekkende om de stichting van een groot Roozusch-Katholijk kerkgebouw te Londen te bevorderen. Het eerste stuk is een "beroep op de vroom heid en liefdadigheid van de Italianen," in den loop dezes jaars te Rome ter drukkerij dor apos tolische kamer gedrukt, en hoofdzakelijk van den volgenden inhoud Onder alle vreemde zendingen is er geene die meer hoop geeft en grooter behoeften heeft dan die van Londen. Die zoo veelvuldige en merkwaardige bekeeringen tot het Katholijke geloof, die behoefte welke de Protestanton thans gevoelen om zich met de Katholijke aangelegen heden bekend te maken, al die pogingen van de dienaren der dwaling ora den zich van zelf ont wikkelenden drang der natie naar de waarheid te stuiten, doen de_ zoete hoop opvatten dat die verloren dochter onverwijld naar hare bedroef de moeder, de Roomsche Kerk, zal terugkeeren. Het gering aantal Katholijke kerkgebouwen te Louden is een zeer groote hinderpaal voor de voortplanting pjet alleen, ayyp zelfs voor de TnstairaUomïïng van het Katholijke geloof in de hoofdstad, lu die onmetelijke stad zijn thans meer dan 200,000 Katholijken, en daarvan kunnen naauwelijks 30,000 plaats vinden om de heilige misse op feestdagen bij te wonen. De Italianen, aldaar zeer talrijk, gevoelen dat gemis bijzonder zwaar, en moeten daarom of hunne godsdienstpligten geheel verzuimen of Protestant- sche kerken bezoeken. Dit gevaar van hun ge loof te verliezen is te grooter, daar eenige hun ner afvallige Jandgenootea, door het goud van Protestanten aangevuurd, alle middelen om hen te verleiden aanwenden, en onlangs eene Pro- testantsche kerk voor de Italianen hebben open gesteld met het leugenachtig opschrift van Itali- aansc/ie Katholijke kerk, Hierom is door de kerkelijke overheid het plan goedgekeurd, om in het midden van Lon den eene groote kerk te bouwen, in den bouw trant der oude Christelijke tempels, gewijd aan den H. Petrus, en die voortdurend door eene congregatie van Italiaansche wereldlijke pries ters, te Rome gesticht, zal worden bestuurd, opdat zijaltijd door den Romeinschen geest moge worden geleid. Deze kerk zal om niet voor allen open staande biecht en predikatie zullen er in alle talen van Europa worden gehouden, en scholen voor beider kunne zullen er aan verbon den worden." Voor het betalen der bouwplaats ('kostende niet mincter dan 6600 p. sten voor de verdere kosten van het gebouw worden giften van de Italianen gevraagd, ouder toezegging van hon derd dagen aflaat bij een Pausseïijk rescript van den 9den Maart dezes jaars. Het tweede stuk is eene bekendmaking van den aartsbisschop van Florence aan zijne geeste lijkheid en zijn volk," van den 9den Junij j.l. waarin eerst van het plan om te Londen eene groote Roomsche-Katholijke kerk te bouwen, en van den aan hen, die daartoe giften bijdragen, toegezegden Pausselijken aflaat van houderd dagen, kennis gegeven en verder bepaald wordt, dat eene inschrijving en inzameling van giften voor dat einde op een' bepaalden dag zal wor den gehouden. ('Het Ministeriele Londensehe avondblad drijft den spot met deze poging ora "een vast garni zoen van Romeinsche strijders in Londen te leggen eu zegt: „Wij zijn niet zeer bezorgd omtrent de uitwerking dezer proclamatien, in een land, dat van geestelijke aanmatigingen en priesterheerschappij walgt Wij zijn althans ze ker, dat zij ouder de Italianen geen geestdrift zullen ontvlammen, die storing in onzen gelds omloop of overvloed op onze speciemark t zal te weeg brengen.",) Oorsprong der Noord-Amerikaansche Revolutie. Wij deelen hier eene beknopte beschrijving mede aangaande de oorzaken der Noord-Ameri kaansche Revolutie, en waaruit wij minstens zien kunnen, waarom de aftonderlijke staten zoo vast op hun regt van zelfsregering staan eu waarom hun nog heden ten dage zekere maat regelen als met den geest der constitutie in te genspraak Latolijk -tuuiKuiut-n. De toenemende welvaart en bloei der engel sche koloniën in Amerika verwekte eindelijk do hebzucht des moederlands. In de hoop de staats inkomsten te verboogen, begon hetzelve met eene reeks vau on regt vaardige en drukkende wetten te geven, welke het in eeneu duren zevenjarigen oorlog wikkelde, en met het verlies van dertien zijner rijkste koloniën eindigde. In het jaar 1651 gaf het de navigatie-wet uit, volgens welke de gansche koloniale-handel door engelsche schepen gedreven moest worden en spoedig daarop legde het op alle door de koloniën uitgevoerde waren zware belasting. Het ver bood allen handel van de eene kolonie met de au- dere in inlandsch fabrikaat Het verbood de be werking van ijzer en staal. Het wilde de oprig- ting eoner smederij in Amerika niet toestaan, en de kolonisten waren derhalve genoodzaakt al hunne staal- en ijzerwerken met groote kosten uit Engeland te laten komen. De uit al deze verschillende bronnen voor En geland voortvloeiende inkomsten beliepen einde lijk tien millioen dollars jaarlijks; maar het bleef ouverzadigd en men bcsl'oot op eene ande re wijze de inkomsten te verhoogen, namelijk eene belasting in te voeren. Hiertoe werd in 1765 de zegel-wet ingesteld, waardoor eene belasting op alle hypotheken, ver koopbrieven, testamenten, volmagten, verzeke ringsbewijzen, vrachtbrieven, tolbriefjes, kwitanti- en, enz., met een woord, op elk stuk papier of per kament, dat in een burgerlijk of crimineel geregt voorkomen konde, gelegd werd. De belasting op een enkel papier vau eenen zekeren aard was over de veertig dollars. Couranten en almanakken werden voor het dubbel der waarde belast Eene eenvoudige advertentie wérd met veertig cents zegeliegt bezwaard. Op het berigt van het vast-

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1851 | | pagina 1