2" JAARG. NO. 35. VRIJDAG 1 AUGUSTUS 1851. NO. 87. Voor IJ jaar - 5,00. Voor een jaar- - 1,50, Voor zes maanden - - 1,00. Voor drie maanden 0,50. Alles volstrekt in vooruitbetaling. Voor een jaar, niet boven de 5 regels - - - 5.00. Boven 8 tot 16 regels, vcor de eersto plaatsing ,s 1,00. Voor 8 regels of minder, dito ------ 0,50. Voor elke volgende plaatsing ------ 0,25. Brieven ea ingezonden stukken franco. (Ecuig orgaan bcr Xcbcrlanbcro iit Jfoorb 2tmcril«i, aan Ijct tritam, ben tocstanb cn bc belangen uan Ijct (Pnbe en Xiattcc Oaberlanb gcraijb. THE 8HE30YGAN NIEUWSBODE, The only Dutch (or Holland) paper in the United States IS PUBLISHED EVERY FRIDAY, at the rate of $1,50 per annum or $1,00 for six months Payable in advance. Office: Nearly opposite the New-York Store. TERMS OF ADVERTISING: (Sixteen lines or less make a square.) Square, G months §5,00 one year 8,00 Every subsequent sq. 4,00 One column,6 mo'ths 20,00 1 vear 30,00 Square, for 1 week §1,00 2 weeks 1,25 Business Cards, of 5 ines or less, per an. 5.00 Square, 3inoiiths 3,00 All casual advertisements must be paid for in advance. Postmasters throughout the Union are politely re quested to act as agents for this paper. —Letters and Communications to bo prepaid. *111 kinds of blanks for sale AND 11 ijYjuraiim Of every description, in the English, Dutch, French and German languages, neatly and promptly done at the office of the NIEUWSBODE. J. QUINTUS. Sheboygan, Wisconsin. Publisher Editor. Voor tux lijst en advertentien zie het bij deze Courant behoorende BIJVOEGSEL. Feest te Utrecht Den 26 Junij. Gisteren -weid door heeren studenten de lang voorbereide en verwachte gecostumcerde op topt gehouden. Hij was ver deeld in acht groepen, voorstellende in min of meer zinnebeeldige wijze de opkomst en bloei des vaderlauds: een onderwerp, de keur van Nederlands jongelingschap over waardig. Bij de menigvuldige maskerades, die in de laatste jaren aan onze verschillende akademien gehouden zijn, wordt de keus van het onderwerp al meer en meer moeijeüjk. Tot dus ver heeft men veelal aan vaderlandsche intogten en doortogten den voorrang gegeven. Utrechts studenten komt de eer toe, dat zij ditmaal eenc schoonc afwisse ling in de hunne hebben weten te brengen. Zie hier de korte beschrijving van de acht groepen L De Germanen, 70 jaar na Christus: Claudius C'ivilis en Briiiio, de hoofden dei- Batavieren en Friezen, brengen de priesteres Velleda, door. hen bij de belegering van Gastra Vetera geraadpleegd, terug naar haren myste- rieusen toren. Op de. Romeinen veroverde wa- penen'en krijgsgevangenen voeren zij met zich. II. Het Christendom, 719: De Friesche Koning Radbout met eenen stoet van grooten en geestelijkheid op weg, om den doop te ont vangen. III. Het ridderwezen, 1217: Willem I, fraaf van Holland, met zijn lijfstoet de stad laarlem binnen rijdende, na zijne terugkomst van de kruis'togt naar het Heilige Land. IV. Het hofleven van den gr avelij ken tijd, 1296Floris V met zijnen hofstoet ter jagt V. De Rederijkers, 1500: De Rederijkers kamer Diefde bovenal van Haarlem houdt eenen optogt, om de uitvinding der Boekdrukkunst te vieren. VI. De verdrukking door Spanje, 156/: voorstelling eener verrassing van ecu Hagepreek door de Spanjaarden. De overvallenen worden gevankelijk naar den kerker gevoerd. VIT, De Unie van Utrecht, 1579: voorgesteld door den triomfwagen, getrokken door zes witte paarden. De Unie van Utrecht allegorisch voorgesteld. VUL Hollands grootheid, 1650-1675: eene reeks van groote mannen uit den hoogsten bloei tijd der republiek zijn hier vereenigd, als de beste uitdrukking van hetgeen Holland eenmaal was. De togt werd door schoon weder begunstigd. Den gansehen dag bleef dc ontzettende toevloed van vreemdelingen aanhouden. De gansclie stad was overvol. De geheele bevolking was op de been. Om vijf uur ving de optogt aan op het Munsterkerkhof langs vele straten, grach ten en pleinen, tot dat aan den avond eene pause van ruim een uur gehouden werd in de nieuwe baan. Intusschen werd door de ingezetenen de algemeene verlichting gereed gemaakt en hadden deze de gelegenheid, het schoone schouw spel der smaakvol verlichte stad te genieten. Op vele plaatsen was de aandrang van rijtuigen en voetgangers schrikverwekkend. Van circa lfti tot 12 uur werd de optogt weder voortge zet, waarbij het fakkelicht hetgeen ook vele zeer'prachtige costumen niet zouden hebben kun nen verdragen onnoodig was, waarvoor de illuminatie in de plaats kwam. Onder dit alles werd de orde, door den ijver van heerc-n commis sarissen uit de studenten, ondersteund dooreen vijftigtal rijdende artilleristen, volkomen gehand haafd, zonder dat er zelfs een schijn van onge noegen onder het volk zich openbaarde. Van den 29sten. De voortzetting der fees telijkheden, bij gelegenheid der viering van het 215jarig bestaan onzer Hoogeschool, had Donderdag plaats met liet geven van een groot buitengewoon studenten-concert Gisteren avond was het na den maskerade avond de meest fecstrijke. Een groot Vauxhal! werd er in de Maliebaan gegeven. Behalve dat aan elk deelnemer aan de maskerade eenige invi tatiekaarten waren verstrekt, had de commissie voor de feesten het goede denkbeeld, om ieder burger, die had bijgedragen tot de groote contra partij van voorleden jaar, namens het studenten korps ter bijwoning van 't Vauxhall uit te noo- digen. Geen wonder, dat het getal feestvieren den dus dezen avond weder buitengemeen groot was. Heden middag zullen gecostumeerden in groo ten getale naar Driebergen trekken, om daar de feesten te sluiten in de vrije natuur. Vatten we nu alles te zamen, dan moeten we bet erkennen, dat het 43ste lustrum onzer Hoo geschool is gevierd met ongekenden luister, een luister grooter dan bij zulke feesten tot dusverre plaats had. Zeker heeft een 59,000 tal Treemdelingen nu en dan onze stad gedurende deze week bezocht. 3ngc)onbenc Stukken. New-York, den 19 Julij 1851. MIJNHEER! In het weekblad "the Hollanderheeft op den 19 Junij 1.1. een zeer schandelijk stuk tegen de Hollanders alhier geplaatst geweesthet was on mogelijk dit stilzwijgend te laten doorgaan,omdat, daar het genoemde blad weinig belangrijks op leverden vele hier wonende en daaraan deel geno men hebbende Hollanders zeer te leur gesteld zijn, nu bovendien nog door hetzelve beschimpt en veracht worden, zoo werd ik uit hunnen-naam verzocht daartegen te schrijven. .Zoude ik UEd. derhalve mogen verzoeken dit te willen plaatsen Met alle achting, UEd. Dienaar Vriend, A N T W 0 0K» Op het stuk Ongeneeslijk verklaarde Neder landers, voorkomende in het weekblad The Hollander, uitgegeven in Holland, Ottawa County, Michigan. Met veel verontwaardiging lazen wij het stuk, getiteld: Ongeneeslijk verklaarde Nederlanders, waarin op eene niet zeer liefderijke wijze een ge deelte van het jaarlijkse he verslag van den Secre taris van het N. Yorksche Zendeling Genootschap aangehaald, en ten breedsten ten hunnen nadee- le uitgemeten wordt.Wij zeggen op eene niet zeer liefderijke wijze, omdat in plaats van, zoo als de Liefde dit voorschrijft (indien er gebreken zijn), die te bedekken, ze in dit stuk integendeel vergroot, ja zelfs niet eens overeenkomstig de Waarheid voorgesteld worden. En het is uit dien hoofde, dat zoowel tut Liefde tot de Waar heid, en tot handhaving der zoo onbedachtzaam gesehondene eer en goeden naam der Hollanders, als tot teregtwijzing van den secretaris van ge noemd Zendeling Genootschap, alsmede van den schrijver van bovengenoemd stuk, wij het vol gende mededeelen Dat, aangezien er velen onder ons gevonden worden, die volstrekt de EngelsChq taal niet mag- tig zijn of verstaan, en dus, van de openbare pre diking verstoken, dikwijls het verlangen hebben te kennen gegeven eenen leeraar naar hunne keu zen te mogen bezitten, die in de oorspronkelijke moedertaS het woord des levens zoude verkondi gen. Dat dit eene wezentlijke waarheid was, bleek uit de talrijke opkomst, die nu voor bijna twee ja ren plaats vond, toen de leeraar Ds. Buddingh een korten tijd bier vertoefde, alsmede telken rei- ze als een doortrekkend leeraar uit Holland hier mogt prediken. Dat het verzoek in der tijd door een der Hol landers alhier gedaan aan mi wijlen den Ameri- kaanschen leeraar Ds. Eltingh, om hier te komen prediken, alleenlijk eene prediking ten doel had, wanneer ZE. hiertoe eens lust en opgewektheid had, en volstrekt niet, zoo als ZE. dit opgevat en aan den secretaris te kennen gegeven heeft, eene regtstreeksche begeerte van ons, om ZE. als vast leeraar hier te hebben, daar dit nooit in onze ge dachten is opgekomen. Dat dit ook duidelijk gebleken is,daar er, wan neer ZE. predikte, bijna niemand der Hollanders onder ZE. 's gehoor kwam. Dat het niet opkomen der Hollanders onder het gehoor van wijlen Ds. Eltingh, welligt door ZE. is opgevat, als het gevolg van eene verdeeld heid onder de Hollanders,en ookhoogst waarschijn lijk als zoodanig aan den secretaris van genoemd Zendeling Genootschap is opgegeven, cn dit dus de oorzaak is van dit verslag. Dat ofschoon, zoo als dit van zelf spreekt, door de aankomst van allerlei soort van Hollanders uit het moederland, er soms verschil van gevoelen bestaande, dit niet als onder ons gevestigde onge lukkige en onverzoenlijke verschillen moet be schouwd worden, maar integendeel dit zoo als bo ven reeds gezegd is, van zelf wedersproken wordt, door de eenparige en talrijke opkomst der Hollanders alhier bij gelegenheid der openbare prediking van een der Hollandsche leeraren in de oude moedertaal, en door het eenparig wegblijven van onder het gehoor van meergemeklen Ds. El tingh, als zijnde dit een duidelijk bewijs, het hun niet hetzelfde was wie er predikte. Dat de vertaler en uitbreider van het verslag van deu secretaris van het N. Y. Zendeling Ge nootschap in het weekblad the Hollander van den 19 Junij, 11. zeer voorbarig, liefdeloos en onvoor- ziglig over zijne Landgenooten gedacht en iu eene verregaande wijze veroordeeld heeft Wij zeggen voorbarig, omdat het naar ons in zien beter zoude geweest zijn, dat men eerst bij deze en gene te New-York de zaak onderzocht, en zoodoende het bekende Utram que parte audi ta (hoort beide partijen) in het oog gehouden had, te meer, daar er volgens des schrijvers eige ne woorden,niet tegenstaande zijne geheele veroor deeling of miskenning van onzen uitwendigen en geestelijken staat, er toch nog eenige godvruch tige uitzonderingen alhier ouder ons gevonden werden, waarvan de schrijver geneigd is het goe de te denken. Voorts zeggen wij liefdeloos, omdat de Liefde volgens Gods woord niet verbreidt en vergroot, maar bedekt. Boven en behalve dat zij geen kwaad denkt, terwijl in het bewuste stuk niet alleen de Hollanders voor het oog der Amerika nen naar het uitwendige hatelijk cn verachtelijk worden voorgesteld, maar bovendien, en dat is nog wel liet ergste, zij naar het inwendige geheel veroordeeld, ja zelfs struikelblokken genoemd worden, waarover velen in hun eeuwig verderf neerstorten. Eindelijk heeft ook de schrijverzeer onvoorzig- tig gehandeld, want waarin men een ander oor deelt,oordeelt men zich zelve,en wij twijfelen dus ook niet, als de schrijver de handelingen der hem omringende landgenooten in de schaal der gereg- tigheid legt, naar welke zijde de evenaar zal over slaan. Wij eindigen met den schrijver te wijzen op de volgende plaatsen uit (les Heeren woord Matth. 71 en vervolgens, Rom. 14: 10, 12 en 13; Gal. 6: 1. Eenige in New-York wonende Nederlanders. SST Wij moeten hiernevens opmerken, het bewuste stvjj: in "the Hollander" volstrekt niet onder de oogen gehad te hebben. Meermalen hebben wij over de ongeregelde ontvangst van dat blad geklaagd en zoo nu cn dan zien wij eens een nommer; het blijft ons dus een raadsel of de wel eerwaarde redacteur ons het nommer van den 19 Junij 1.1. met voordacht onthouden heeft of niet en of hij ook ooit iets tegen ons had in te brengen zoo ja, waarom laat hij dan zijn licht niet schij nen voor de menschcn, in plaats van dat (althans voor ons) onder eene korenmaat te verbergen des Heer J. Quintcs. MIJNHEER! Iu No. 81 van UEds. blad komt een artikel voor, overgenomen uit de Christian Intelligencer, betrekkelijk het houden van een dag ia zeven, of liever, het afzonderen van eon dag in elke week voor openbare godsdienstoefening n. Men zegt in genoemd artikel, dat iedere dag ici het bijzonder voor zoodanig oogmerk wordt afge zonderd door verschillende volken tier wereld, na melijk Zondag door de Christenen, Maandag door de Grieken, enz., cn men verlangt te weten, of iemand op goede gronden kan aann ijzen, of do Christenen het al of niet regt voor hebben, daar toe don Zondag te bezigen. Ik besloot deze zaak niet onopgemerkt te laten voorbijgaan; doch echter toefde ik een weinig, in de verwachting, dat deze of gene bekwame "per soon dezelve zoude ter hand nemen, aangezien ik meen te mogen veronderstellen dat de zaak eene naauwkeurige overweging verdient.Verdient Neen, vcreischt Het is eene zaak van het groot ste belang voor den mensch.en bekleedt eene eer ste plaats (mag ik niet de eerste zeggin het "eene ding noodig." Do redacteur zegt, dat sommigen beweren willen, uat de Christenen liet niet regt voor hebben omtrent het houden van den Zondag. Deze personen zijn mij niet onbe kend; en. terwijl ik vrees dat zij omtrent dit punt in dwaling verkeeren, en daar ik gaarne het werk tuig zou willen zijn, iemand van eenc dwaling tc- regt te brengen die de verschrikkelijks;-- gc-volcen zul hebben, zal men mij zekerlijk ui-t kwalijk ne men, die personen langs "defên wt>g tot eene open bare woordenwisseling uit te n..-.-algen. Het komt mij voor, dat de Nieuws!;-'«Ie het ge- schikste middel zoude zijn, om u.«»r dit •j.nv rk te gebruiken, en namelijk o: argium-Meu iu het publiek to behandelen. Is dit aizi overeen komstig UEds. gevoelens, dan verzoek ik hen die aan de negative zijde zijn omtrent h-i H.-ivn van den dag des Heeren, met hunne bewijsgronden voor den dag te komen. 6. 061N GA. Sheboygan, 28 Julij 1S5I. jtS?" Voorzeker stellen wij voor de openbare behandeling dezer verschillende gevoelens om trent zulk eene gewigtige zaak gaarne onze ko lommen open, onder dit beding echter, dat beide partijen weinig woorden verspillen en "kort maar krachtig' zijn, ten anderen, dat de strijd na t het oog op God gestreden worde, de Bijbel tot wa pen diene eu de overwonnene zich moedig overge- Serigteu rntit (2 u r a p u. NED E R L A N D. Apeldoorn, 30'Junij. Heden avond worden alle ambachls en arbeidslieden, die on eene of andere wijze ter dienste van X. M. d« u Koning gewerkt hebben, eu wier ge-tal ong- veer 2o0 be draagt, feestelijk onthaald op brood, ham, vleesoh eu wijn. Zij hebben zich tol dien einde in do nabijheid van de woning van de:i heer intendant van het Loo vereenigd, en zijn van daar naar het Park vertrokken, alwaar voor hou op last des Konings het feestmaal was ber- iil. Groningen, 2 Julij. Een inwoner hier ter stede, niet name E. B. benevens een knaapje van 10 jaren, verloren maandag laatstleden op eene bedroevende wijze hun leven. Daar liet dien geheelen dag vrij warm geweest was,besloot bedoelde persoon omstreeks acht uur des avonds zich eens door baden te verfrissehen, cn begaf zich tot dat einde naar de redoutes buiten deze stad, twee jeugdige knaapjes niet zich nemende, waarvan het eene bij hem to huis woonde en het andere bij hem werkzaam was. Te water gaande, nam hij het eerstgenoemde knaapje op den rug, om zoodoende over de redoutes te zwemmen, maar naauweiijks op de diepte zijnde, zijn beide, bijna eer dat zulks door de omstanders werd opgemerkt, gezo: kun.Oogen- blikkelijk werden er middelen ter redding aan gewend, hetwelk ten gevolge had, dat E. B. dadelijk werd opgehaald, maar aüo middelen om hem in het leven terug te roepen, zijn vruch teloos gebleven. Daar hij een uitmuntend goed zwemmer was, zou hij, zoo wij vernemen, in het water door eene beroerte zijn aangetast gewor den. De pogingen om den jeugdigen knaa-

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1851 | | pagina 1